online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogászfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

A SZERZŐDÉSEK HATÁLYA


A szerződések hatálya Időbeli hatály: A bécsi egyezmény általánosságban kizárja a szerződések visszaható erejét, sőt ezt magára is vonatkoztatja azzal a fenntartással, hogy visszaható hatályának kizárása nem érinti az egyezményben fogl


A NEM KORMÁNYKÖZI SZERVEZETEK


A nem kormányközi szervezetek A jogi értelemben vett nemzetközi szervezetek mellett a nemzetközi élet fontos szereplői a nemzetközi társadalmi szervezetek, azaz a nemzetközi egyesületek, szövetségek, mozgalmak stb., melyekre az ENSZ ter


AZ ÁLTALÁNOS JOGELVEK


Az általános jogelvek A Statútum szerint a Nemzetközi Bíróság a viták eldöntése során - többek között - alkalmazza a művelt nemzetek által elismert általános jogelveket (a művelt nemzetek kitételtől a nemzetközi közösség átalakulása mia


A TENGERPARTTAL NEM RENDELKEZŐ ORSZÁGOK


A tengerparttal nem rendelkező országok A tengerek szabadsága elvének logikus következménye a tengerparttal nem rendelkező országok lobogói alatt hajózó hajók szabad közlekedése. Ennek kifejezett kimondására azonban csak az 1921. évi ba


A VÁLASZTOTT BÍRÁSKODÁS


A választott bíráskodás A nemzetközi bíráskodásnak - a nemzetközi viták diplomáciai elintézési módjától - megkülönböztető sajátossága az, hogy a bíróság által hozott határozat a felekre kötelező, melyet jóhiszeműen végre kell hajtani. N


A NEM-HAJÓZÁSI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSOK JOGÁNAK KODIFIKÁCIÓJA ÉS IDENTIFIKÁCIÓJA


A nem-hajózási célú hasznosítások jogának kodifikációja és identifikációja A rendelkezésre álló dokumentáció szerint több mint 400 hatályos nemzet­közi szerződés szabályozza a határvizek, az egyes nemzetközi folyók, vízrend­szerek haszn


AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG A NEMZETKÖZI JOGBAN


Az állampolgárság a nemzetközi jogban Az állampolgárság - nemzetközi jogi értelemben - a természetes személy és valamely állam közötti jogviszony. Az állampolgársági jogviszony tartalma azokból a jogokból, illetve kötelezettségekből tev


A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS TANÁCS


A Gazdasági és Szociális Tanács Szervezete A Gazdasási és Szociális Tanácsnak 54 tagja van, melyeket a Közgyűlés választ - évente tizennyolcat - 3 évre. A választás a méltányos földrajzi meg­oszlás figyelembevételével történik: Afrika 14,


A NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FEJLŐDÉSE


A nemzetközi környezetvédelmi jog fejlődése A tudományos kutatás eredményei és a tapasztalatok alapján a hatvanas évek­ben megerősödött az a felismerés, hogy a vizek és a levegő szennyezése, a természet rombolása többé már nem helyi pro


A közös tulajdon megszüntetése soran az ingatlanban lakó volt hazastars a körülmények olyan megvaltozasa nélkül, amely a hasznalat mas módjanak a mega


A közös tulajdon megszüntetése során az ingatlanban lakó volt házastárs a körülmények olyan megváltozása nélkül, amely a használat más módjának a megállapítását indokolná - csak vállalása vagy megfelelő cserelakás biztosítása esetén kötelezhető a


A IUS IN BELLO FORRÁSAI


A ius in bello forrásai  A ius ad bellum és a ius in bello Történelmünk kezdete óta a nemzetközi jog két részét szokás megkülön­böztetni, jelesül a béke jogát és a háború jogát, sőt - mint azt H. Grotius művének címe (De iure belli a


A SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGE


A szerződések érvénytelensége A nemzetközi szerződések jogát uraló pacta sunt servanda elv természetesen csak az érvényes (és hatályos) szerződésekre vonatkozik. A nemzetközi jog bizonyos feltételek hiánya esetében a nemzetközi szerződé


A NEM TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREK SZABÁLYOZÁSA


A nem tömegpusztító fegyverek szabályozása A környezeti hadviselés tilalmáról szóló 1976. évi New York-i egyezmény A környezetmódosító eljárások katonai vagy bármely más ellenséges szán­dékú alkalmazásának eltiltásáról szóló egyezmé


A POLGÁRI LÉGIFORGALOM SZABÁLYOZÁSA


A polgári légiforgalom szabályozása A nemzetközi légijog fejlődése A nemzetközi légijog nem tartozik a nemzetközi jog régi területei közé, ki­alakulása ugyanakkor azonnal követte a repülőgép feltalálását. Ezt követően a nemzetközi légijog


A BEAVATKOZÁS TILALMÁNAK TÁRGYA


A beavatkozás tilalmának tárgya A DOMAINE RÉSERVÉ A domaine réservé (fenntartott joghatóság) fogalma jelenti az ügyek azon körét, melyekben az állam - szuverenitása alapján - függetlenül dönthet, azaz amely nem lehet más államok, esetleg


A SZEKTORÁLIS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK


A szektorális környezetvédelmi egyezmények A légszennyezés Bár a légszennyezés területén született meg az első, precedens értékű vá­lasztott bírói döntés, e tárgyban csak az utóbbi két évtizedben jött létre néhány nemzetközi szerződés.


A TANÁCSADÓ VÉLEMÉNY


A tanácsadó vélemény Az ENSZ Alapokmánya lehetővé teszi azt, hogy a Nemzetközi Bí­róság bármely jogi kérdésben tanácsadó véleményt adjon az erre jogosult nemzetközi szervezetek és szervek kérésére. A Bíróság ezen jogosultsága iunctimban


AZ ARKTISZ


Az Arktisz A Jeges-tenger szigeteire az Északi sarkkör menti államok egy része - az ún. szektorelmélet alapján - ki kívánta terjeszteni területi szuverenitását (Kanada, Szovjetunió, Norvégia). Ezen elméletet az USA hivatalosan soha sem


A FENNTARTÁSOK


A fenntartások A bécsi egyezmény 2. cikke szerint: "A fenntartás olyan, bárhogyan fogalmazott és nevezett egyoldalú nyilatkozat, amellyel valamely állam egy szerződés aláírása, megerősítése, elfogadása, jóváhagyása vagy ahhoz történő


A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÖRTÉNETE AZ EURÓPAI HEGEMÓNIA KIALAKULÁSA ELŐTT


A nemzetközi kapcsolatok története az európai hegemónia kialakulása előtt A nemzetközi kapcsolatok létrejöttéhez legalább három feltétel együttes megléte szükséges: -         több egymástól elkoldal:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15

Felhasználási feltételek