online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogászfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

A DIPLOMÁCIAI ÉS A KONZULI KAPCSOLATOK JOGÁNAK FORRÁSAI


A diplomáciai és a konzuli kapcsolatok jogának forrásai Évszázadokon keresztül a nemzetközi szokásjog elvei biztosították mind az ad hoc (alkalmi) követek, mind az állandó diplomáciai képviselők külön­leges jogállását. A konzulátusok


AZ INTERSZEKTORÁLIS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK


Az interszektorális környezetvédelmi egyezmények Bizonyos környezeti ártalmak nem korlátozódnak meghatározott környe­zeti elemekre (édesvíz, tenger, levegő, vadon élő flóra és fauna), hanem fizikai sajátosságaiknál fogva a környezet egészé


A NUKLEÁRIS FEGYVEREKRE ÉS A CÉLBA JUTTATÓ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS


A nukleáris fegyverekre és a célba juttató eszközökre vonatkozó szabályozás Hirosima és Nagaszaki új korszak beköszöntét szimbolizálja a nemzetközi kapcsolatok történetében. Az atomfegyverek nem pusztán új fegyverek, ha­nem alapvetően m


A közös tulajdon megszüntetésének eredményeként egyik tulajdonostars sem juthat a masik rovasara indokolatlan és méltanytalan vagyoni előnyhöz [Ptk. 1


A közös tulajdon megszüntetésének eredményeként egyik tulajdonostárs sem juthat a másik rovására indokolatlan és méltánytalan vagyoni előnyhöz [Ptk. 148. §]. A felperesek házastársak, az I. r. felperes és az alperes testvérek. A perbeli budape


Ha a tulajdonostarsak a közös tulajdonukban levő ingatlant egymas között természetben megosztva hasznaljak, a közös tulajdon megszüntetésénél - az elb


Ha a tulajdonostársak a közös tulajdonukban levő ingatlant egymás között természetben megosztva használják, a közös tulajdon megszüntetésénél - az elbirtoklás esetét kivéve - akkor sem a használati, hanem az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tu


AZ ÁLLAMOK IMMUNITÁSA


Az államok immunitása A szuverén egyenlőség elvének lényegéből következik, hogy az állam mentes más államok joghatósága alól. Ezt fejezi ki a régi római jogi maxima: par in parem non habet iurisdictionem. A sokszor félreértelmezett immu


A közös tulajdon megszüntetésénél a lakottsagból eredő értékcsökkentő hatast nem lehet a bentlakó tulajdonostarsra harítani, ha ez méltanytalan eredmé


A közös tulajdon megszüntetésénél a lakottságból eredő értékcsökkentő hatást nem lehet a bentlakó tulajdonostársra hárítani, ha ez méltánytalan eredménnyel járna. Ha az állapítható meg, hogy a bentlakó tulajdonostárs jelentős anyagi áldozatvállal


A MENEKÜLTEK ÉS A KÜLFÖLDI HADERŐK TAGJAI


A menekültek és a külföldi haderők tagjai A menekültek Menekültek alatt azok a természetes személyek értendők, akik - különbö­ző okok miatt - hazájukat elhagyva más állam területén kérnek védelmet. E védelem felöleli - a tartózkodási en


A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG GYAKORLATA


A Nemzetközi Bíróság gyakorlata A Nemzetközi Bíróság 1946 és 1999 között több mint 100 ítéletet és tanács­adó véleményt hozott, melyekhez hozzá kell még számítani rendelkezése­it is. Nem az a fontos, hogy az ügyek száma alacsony, illetv


AZ ÁLLANDÓ NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGOK


Az állandó nemzetközi bíróságok Az állandó nemzetközi bíróságok a nemzetközi bíráskodás azon csoportját képezik, amelyek meghatározott összetétellel folyamatosan működnek és az eljárási szabályokat az adott bíróság statútuma és ügyrendj


A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG JOGHATÓSÁGÁNAK ALAPJAI


A Nemzetközi Bíróság joghatóságának alapjai A kompromisszum A felek külön nemzetközi szerződést kötnek arról, hogy a köztük felme­rült jogvita eldöntését a Nemzetközi Bíróságra bízzák. A komp­romisszum vagy külön megállapodás általában


Volt hazastarsak közös tulajdonaban alló ingatlanra vonatkozó közös tulajdon megszüntetése esetén az arverési vételar és a felajanlandó cserelakas meg


Volt házastársak közös tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó közös tulajdon megszüntetése esetén az árverési vételár és a felajánlandó cserelakás meghatározásának szempontjai [Ptk. 148. §, PK 10. sz.]. A peres felek 1968-ban kötöttek házasság


A NUKLEÁRIS FEGYVEREK TÖRVÉNYESSÉGE


A nukleáris fegyverek törvényessége A hatályos nemzetközi jog arra épül, hogy a nemzetközi kapcsolatokban tilos az erőszak alkalmazása és az azzal való fenyegetés, mely azonban megengedi fegyveres támadás vagy agresszió esetén az önvéde


A DIPLOMÁCIAI ÉS A KONZULI KAPCSOLATOK JOGÁNAK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE


A diplomáciai és a konzuli kapcsolatok jogának történeti fejlődése A diplomáciai kapcsolatok jogáról szóló 1961. évi bécsi szerződés pream­buluma emlékeztet arra, hogy "a világ népei ősi idők óta elismerik a dip­lomáciai képviselők jog


A TENGERI KÖRNYEZET VÉDELME


A tengeri környezet védelme A tengerjog 1958. évi kodifikációja még csak röviden foglalkozott a tenger­szennyezés problémáival. Ez­zel szemben az 1982. évi tengerjogi egyezménynek "a tengeri környezet védelme és megóvása" c. XII. r


Hazasingatlan közös tulajdonanak megszüntetése soran akarata ellenére csak a bennlakó tulajdonostarsat lehet a masik (többi) tulajdonostars illetőségé


Házasingatlan közös tulajdonának megszüntetése során akarata ellenére csak a bennlakó tulajdonostársat lehet a másik (többi) tulajdonostárs illetőségének magához váltására kötelezni. Ilyenkor is vizsgálni kell azonban, hogy a bennlakó a megfelelő


A NEMZETKÖZI KISEBBSÉGI JOGVISZONY


A nemzetközi kisebbségi jogviszony A nemzeti, etnikai, nyelvi és vallási kisebbségekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályozásból logikailag háromoldalú jogviszony létrejötte következik. A területi állam, mint a nemzetközi kisebbségi


A MÉLTÁNYOSSÁG


A méltányosság A méltányosság az igazságosság egyik megnyilvánulása. Az ENSZ Alapokmánya kiemeli azt, hogy az ENSZ népeinek olyan feltételeket kell teremteni, amelyek mellett az "igazságosság és a nemzetközi szerződésekből, valamint a n


AZ ÁLLAMUTÓDLÁS ELVE


Az államutódlás elve Az 1978. évi és az 1983. évi bécsi egyezmények csak kis létszámú állam között vannak hatályban, azaz a nemzetközi közösség nagy része - különböző okok miatt - nem vállalja ezen szerződések kötelező hatályának elisme


A mar nagykorú gyermek bentlakasa nem olyan méltanyolandó körülmény, amely kellő alapot teremtene a tulajdoni illetőségtől eltérő nagyobb aranyú arver


A már nagykorú gyermek bentlakása nem olyan méltányolandó körülmény, amely kellő alapot teremtene a tulajdoni illetőségtől eltérő nagyobb arányú árverési vételár igénylésére [Ptk. 148. § (3) bek., Csjt. 77. § (1) bek., PK 10. sz. I. pont]. A feoldal:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15

Felhasználási feltételek