online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogászfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

A NEMZETKÖZI JOG JOGI JELLEGE ÉS A NEMZETKÖZI JOGREND ÉRTELMEZÉSE


A nemzetközi jog jogi jellege és a nemzetközi jogrend értelmezése A NEMZETKÖZI JOG JOGI JELLEGE Az államok általában elfogadják a nemzetközi jog létezését, kötelező erejét és a nemzetközi kötelezettségek megszegéséből beálló nemz


A DUNA NEMZETKÖZI REZSIMJE


A Duna nemzetközi rezsimje A Duna nem hajózási célú hasznosítására vonatkozó nemzetközi jogalko­tásnak meghatározó sajátossága a kétoldalú határvíz- és vízerő-hasznosítá­si egyezmények vitathatatlan dominanciája, melynek logikus követke


A BÉKEFENNTARTÁS


A békefenntartás A nemzetközi béke és biztonság fenntartásával kapcsolatos ENSZ-feladatok legalább négy csoportba sorolhatók: a viták békés rendezése, a béke veszé­lyeztetése, megszegése és támadó cselekmények esetében alkalmazható inté


Szerződéses kikötés hianyaban kamat csak a kötelezett késedelembe esésétezdve jar. A masik fél tulajdoni hanyadat magahoz valtó tulajdonostars mindadd


Szerződéses kikötés hiányában kamat csak a kötelezett késedelembe esésétezdve jár. A másik fél tulajdoni hányadát magához váltó tulajdonostárs mindaddig nem esik késedelembe, amíg a bíróság a tulajdonostárs által fizetendő összeget nem határozta m


Közös tulajdonnak arverés útjan történő megszüntetése esetén az arverési vételar meghatarozasanal iranyadó szempontok [Ptk. 148. § (3) bek., Pk. 10. s


Közös tulajdonnak árverés útján történő megszüntetése esetén az árverési vételár meghatározásánál irányadó szempontok [Ptk. 148. § (3) bek., Pk. 10. sz.]. A kerületi bíróság ítéletével az ingatlan 1/2-1/2 arányú közös tulajdonát árverés elrend


A NYÍLT TENGER ÉS A ZÓNA


A nyílt tenger és a zóna A nyílt tenger - a maradványelv alapján - a tenger minden olyan része, mely nem tartozik a belvizekhez, a parti tengerhez, a szigettengerhez és a kizárólagos gazdasági övezethez. A nyílt tenger jogi státusa a res


A JOGELLENESSÉGET KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK


A jogellenességet kizáró körülmények Lehetnek olyan tényállások, melyekben - a nemzetközi jogsértés szubjektív és objektív elemei megvalósulása ellenére - nincs nemzetközi jogsértés, mert a konkrét nemzetközi kötelezettség által megkív


A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A NEMZETKÖZI JOG SZABÁLYAI SZERINT


A szerződés megszűnése a nemzetközi jog szabályai szerint 1.        A teljesítés a szerződéses kötelezettségek kimerítését jelenti, mely mint a legtermészetesebb szerződés-megszűnési mód csak a szerző


A KERESKEDELMI VILÁGSZERVEZET


A Kereskedelmi Világszervezet Az 1941. évi Atlanti Charta szellemében már a II. világháború alatt megkezdődtek az előkészületek a nemzetközi gazdasági kapcsolatok újjászervezésére. E törekvéseket történeti tapasztalatok táplálták: az I.


A LESZERELÉS JOGÁNAK ALAPELEMEI


A leszerelés jogának alapelemei A nemzetközi béke és biztonság fenntartásával kapcsolatos ENSZ-feladatok legalább négy csoportba sorolhatók: a viták békés rendezése, a béke veszé­lyeztetése, megszegése és támadó cselekmények esetében al


A POLGÁRI ÉS POLITIKAI JOGOK EGYSÉGOKMÁNYA


A polgári és politikai jogok egységokmánya A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmánya, valamint a Fakultatív Jegyzőkönyv Az Egyezségokmány rendelkezéseit lényegében két részre kell osztani. Az első rész tartalmazza azokat


AZ ÁLLAMISÁG ATTRIBÚTUMAI


Az államiság attribútumai Az állam nemcsak a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi élet egyik szereplője, hanem különleges tényező. A nemzetközi társadalom vagy nemzetközi közösség domináns szereplői vitán felül az államok a nemzetközi jog e


A NEMZETEK SZÖVETSÉGE


A Nemzetek Szövetsége A Nemzetek Szövetsége, mely helyett a nem egészen szabatos Népszövet­ség kifejezés ment át a köztudatba, az I. világháború végén jött létre, egyez­ségokmányát (Covenant, Pacte) a Központi Hatalmakkal kötött békesze


A NÉPEK ÖNRENDELKEZÉSI JOGÁNAK MEGJELENÉSE A NEMZETKÖZI JOGBAN


A népek önrendelkezési jogának megjelenése a nemzetközi jogban A népek önrendelkezési joga alapelvének elismerése a nemzetközi jog 1945 utáni fejlődésének egyik legjelentősebb megnyilvánulása. Az önrendelkezési jog alapján bővült ki és


A SZERZŐDÉSEK BEIKTATÁSA, A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁS


A szerződések beiktatása, a szerződéskötésre vonatkozó magyar jogi szabályozás A SZERZŐDÉSEK BEIKTATÁSA Az évszázadokon keresztül gyakorolt titkos diplomáciát az I. világháborút követően a nemzetközi közvélemény a béke szempontjá


A közös tulajdon megszüntetésének egyik szóba jöhető módja az ingatlan értékesítése


A közös tulajdon megszüntetésének egyik szóba jöhető módja az ingatlan értékesítése. Ez azonban nem történhet oly módon, hogy a bíróság a tulajdonostársakat adásvételi szerződés megkötésére kötelezi. A közös tulajdon értékesítés utján történő meg


A PARTI ÁLLAMOK SZUVERENITÁSA ALATTI TENGEREK


A parti államok szuverenitása alatti tengerek A tenger nemzetközi jogi szempontú osztályozásának fő vezérlő elve a meghatározott tengerrész és a parti állam szuverenitásának viszonya, azaz az, hogy e szuverenitás teljes-e vagy a nemzet


AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYE: A VÉDETT EMBERI JOGOK


Az emberi jogok európai egyezménye: a védett emberi jogok Az Európa Tanács égisze alatt az emberi jogok impozáns rendszere épült ki. Az Emberi jogok Egyetemes Deklarációjának (1948) hatására 1950-ben Rómában írták alá az emberi jogok


A HÁGAI ÉS A GENFI JOG HATÉKONYSÁGA


A hágai és a genfi jog hatékonysága A nemzetközi jog területén a genfi egyezményeknek van a legtöbb részes állama, így valódi generális sokoldalú egyezményeknek tekinthetők. Ezen kívül a hágai és genfi jog legtöbb szabálya a nemzetközi


AZ 1966. ÉVI EGYSÉGOKMÁNYON KÍVÜLI EMBERI JOGI TÁRGYÚ GENERÁLIS SOKOLDALÚ SZERZŐDÉSEK


Az 1966. évi egységokmányon kívüli emberi jogi tárgyú generális sokoldalú szerződések A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló 1965. évi New York-i egyezmény Bár a faji megkülönböztetés legsúlyosabb formoldal:

precedente ... 1 ... 6 7 8 910 ... 15 ... prossimo

Felhasználási feltételek