online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogász



felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

A NEMZETKÖZI JOG FORRÁSAI


A nemzetközi jog forrásai Az ENSZ Nemzetközi Bírósági Statútuma 38. cikke prima facie részletes útmutatást ad a nemzetközi jog forrásairól. 1.      A Bíróság, amelynek az a feladata, hogy az eléje terjesz


A VILÁGŰRJOG MÁSODIK SZAKASZA: A DEKLARÁCIÓK


A világűrjog második szakasza: a deklarációk Az 1986. évi távérzékelési határozat E határozat feljogosítja az államokat és másokat táv­érzékelés folytatására, mely alatt a Föld felszínének világűrből történő ér­zékelését értjük, felhaszn


A BŐS-NAGYMAROS ÜGY


A Bős-Nagymaros ügy Előzmények Magyarország 1951-ben határozta el Visegrád-Nagymaros térségében vízi erőmű megépítését, melynek tározója csehszlovák területet is elöntött volna. Ezért 1952-ben államközi tárgyalást kellett kezdeni Csehszl


A SZERZŐDÉS KÖTELEZŐ HATÁLYÁNAK ELISMERÉSE


A szerződés kötelező hatályának elismerése A bécsi egyezmény 11. cikke szerint "Annak elismerését, hogy egy szerződés reá nézve kötelező hatállyal bír, valamely állam kifejezheti aláírás, szerződést létrehozó okiratok kicserélése, meg


A PARTI ÁLLAM SZUVERÉN JOGA HATÁLYA ALATTI TENGEREK


A parti állam szuverén joga hatálya alatti tengerek A csatlakozó övezet a tengerparttól számított 12 és 24 tengeri mér­föld közé eső tengersáv, mely már nem áll a parti állam szuverenitása alatt, de ez utóbbi jogosult intézkedni a vám-,


A HADVISELŐ FELEK ÉS A SEMLEGESEK, A KOMBATTÁNSOK ÉS A VÉDETT SZEMÉLYEK


A hadviselő felek és a semlegesek, a kombattánsok és a védett személyek Hadviselő felek Hadviselő felek a nemzetközi fegyveres összeütközésekben részt vevő ál­lamok és önrendelkezési jogukat fegyverrel érvényesítő népek. Ezen kívül az a


A NEMZETKÖZI IUS COGENS


A nemzetközi ius cogens A természetjogi felfogás alapján magától értetődő volt egy hierarchikusan felsőbb, a pozitív jog felett álló normarendszer, mely behatárolta az államok szerződéskötési lehetőségeit. Ezt nem csak általános igazsá


AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS CHARTA


Az európai szociális charta Az Európai Szociális Charta, melyről szóló szerződést 1961-ben Torinóban írták alá, majd az 1988. évi, az 1991. évi és az 1995. évi jegyzőkönyvekkel módosították és ezzel quasi feltámasztották (Magyarország


A DELICTA IURIS GENTIUM AZ ÁLTALÁNOS NEMZETKÖZI JOGBAN


A delicta iuris gentium az általános nemzetközi jogban A Nemzetközi Jogi Bizottság 1996. évi - az államok nemzetközi felelős­ségéről szóló - tervezetének a nemzetközi bűntettel kapcsolatos rendel­kezése és a delicta iuris gentium fogalmi­l


A KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ TERÜLETEK


A különleges jogállású területek A szárazföldek fölött az államok osztoznak, a lineáris jellegű államhatár választja el a szárazföldeknek az egyes államok birtokában levő részét. Ezt a jelenséget különös jogállású területek tarkítják. Ide s


A SZUVERÉN EGYENLŐSÉG TARTALMA


A szuverén egyenlőség tartalma A SZUVERÉN EGYENLŐSÉG ELVÉVEL FOGLALKOZÓ DOKUMENTUMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A szuverén egyenlőség elvének nincs tételes jogi meghatározása. Legfontosabb tartalmi elemei azonban nemzetközi dokumentumok al


A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK OSZTÁLYOZÁSA


A nemzetközi szervezetek osztályozása A nemzetközi szervezetek különbözőképpen osztályozhatók: a) a szervezetben részt vevő államok száma szerint lehetnek univerzális szervezetek és nem univerzális szervezetek; b) a szervezet célja


A KORMÁNYELISMERÉS


A kormányelismerés Az államelismeréstől meg kell különböztetni a kormányelismerést. Az új állam elismerése a dolog természete szerint magába foglalja a kormány elismerését is. Nemzetközi jogi értelemben a kormány az államhatalmat gyakor


A SZERZŐDÉSKÖTÉS: A TÁRGYALÁSTÓL A VÉGLEGES SZÖVEGIG


A szerződéskötés: a tárgyalástól a végleges szövegig A szerződéskötés szűkebb értelemben azt az aktust jelenti, mellyel az állam a szerződés kötelező hatályát magára nézve elismeri. Tágabban pedig felöleli az ehhez vezető egymást követő


AZ OECD


Az OECD Előzmények Az OECD elődje az 1948-ban megalakított Európai Gazdasági Együttműkö­dési Szervezet (OEEC). A II. világháború befejezése után hamarosan nyilván­valóvá vált az, hogy Európa önerőből képtelen az újjáépítést megvalósíta­n


Ha a volt hazastarsak között lakashasznalat tekintetében vita van és ennek rendezése előtt kérik a volt közös lakason fennalló közös tulajdon megszünt


Ha a volt házastársak között lakáshasználat tekintetében vita van és ennek rendezése előtt kérik a volt közös lakáson fennálló közös tulajdon megszüntetését, a bíróságnak először a lakáshasználat tárgyában kell állást foglalnia és csak azután ker


A SZERZŐDÉSÉRTELMEZÉS MÓDSZEREI ÉS EREDMÉNYE


A szerződésértelmezés módszerei és eredménye Módszerei A bécsi egyezmény szerint az értelmezés általános szabálya a következő: 1.      A szerződést jóhiszeműen, kifejezéseinek szövegösszefüggésükben szokásos


A NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELMI RENDSZER ELŐZMÉNYEI


A nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer előzményei A hatályos nemzetközi kisebbségi jog legjelentősebb történeti előzménye - vitathatatlanul - a Nemzetek Szövetségének kisebbségvédelmi rendszere. Az I. világháború után a soknemzetiségű bi


A TENGERI HALÁSZAT


A tengeri halászat A tradicionális tengerjogban - a belvizek és a parti tenger kivételével - a tengerek szabadságához tartozott a halászat szabadsága is. A gyarapodó szá­mú halászati egyezmények és bizottságok funkciója a különböző nemz


AZ ENSZ RENDSZERE


Az ENSZ rendszere Az ENSZ-rendszer vagy ENSZ-család magából az Egyesült Nemzetek Szer­vezetéből, valamint a szakosított intézményekből és más - az ENSZ-hez kap­csolódó - univerzális nemzetközi szervezetekből áll. Közgyűlés - 



oldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15

Felhasználási feltételek