online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogászfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

A KÜLFÖLDIEK GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGE


A külföldiek gazdasági tevékenysége Valamely állam egyoldalú intézkedése a külföldi tulajdon igénybevételére, azaz a külföldi tulajdonos tulajdonának elvonására általában az államosítás jogintézményének keretében valósul meg, de egyéb


AZ ERŐSZAK TILALMÁNAK ELVE ÉS KIVÉTELEI


Az erőszak tilalmának elve és kivételei A nemzetközi kapcsolatok elmúlt ötven évének a fényében nehéz kétségbe vonni azt, hogy a nemzetközi jog térnyerése az erőszakkal szemben inkább látszólagos, mint valóságos. Elég utalni a nemzetközi


FÜGGŐ PROBLÉMÁK A VILÁGŰRJOGBAN


Függő problémák a világűrjogban A világűrjog egyrészt kialakulása óta hordoz megoldatlan problémákat, másrészt az űrkutatás és az űrtechnika fejlődése újabb és újabb kérdése­ket vet fel. Speciális nemzetközi jogalkotás hiánya és a joghé


A KÜLFÖLDIEK JOGI HELYZETÉNEK FEJLŐDÉSE A NEMZETKÖZI JOGBAN, A TERÜLETI ÉS A SZEMÉLYI FELSÉGJOG A KÜLFÖLDIEK ESETÉBEN


A külföldiek jogi helyzetének fejlődése a nemzetközi jogban, a területi és a személyi felségjog a külföldiek esetében Külföldi alatt valamely állam területén tartózkodó olyan természetes és jogi személy értendő, aki ezen ország joga s


A DIPLOMÁCIAI KIVÁLTSÁGOK ÉS MENTESSÉGEK ALAPJAI ÉS CSOPORTOSÍTÁSA


A diplomáciai kiváltságok és mentességek alapjai és csoportosítása A diplomáciai kiváltságok és mentességek A diplomáciai képviselet lényege az, hogy közfeladatokat lásson el egy másik állam területén. Ez a különös helyzet kivételes garanci


A SZAKOSÍTOTT INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS SAJÁTOSSÁGAI


A szakosított intézmények általános sajátosságai A szakosított intézmények az ENSZ rendszerében különleges helyet elfoglaló univerzális nemzetközi szervezetek. A szakosított intézménnyé átalakult nemzetközi szervezetek egy része már a


A NEMZETKÖZI VÍZÜGYI EGYEZMÉNYEK


A nemzetközi vízügyi egyezmények A pozitív nemzetközi jog csak lassan és fokozatosan ismerte el a folyami hajózás szabadságát. Az 1814-15-ös Bécsi Kongresszus összegezte az addigi jogfejlődést. A záróokmány kimondta a hajózás szabadságá


AZ ÁLLAMHATÁR


Az államhatár Az államhatár az abszolút monarchiák korában jelent meg. A görög városállamok nem rendelkeztek semmiféle földrajzi kerettel, nem voltak sem katonai, sem vámhatárok. A római limes és a kínai Nagy Fal egyaránt azt a határövezete


A BIZTONSÁGI TANÁCS SZERVEZETE ÉS HATÁSKÖRE


A Biztonsági Tanács szervezete és hatásköre Összetétele A Biztonsági Tanácsnak 15 tagja van: 5 állandó tag, jelesül az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és Oroszország. (Oroszország 1991-ben arról


A NEMZETKÖZI JOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAINAK FOGALMA


A nemzetközi jog általános szabályainak fogalma Az államok kétoldalú kapcsolataira vonatkozó nemzetközi szerződéseket leszámítva a nemzetközi jog legfontosabb területeit: pl. a tengerjogot, a diplomáciai kapcsolatok jogát, az államutódl


A NATO


A NATO Rövid történet A világnak és elsősorban Európának a második világháború után viha­ros gyorsasággal végbemenő kettéosztódásában az Egyesült Államok és a Szovjetunió politikai-ideológiai szembenállása és az ebből táplálkozó "köl­cs


AZ EMBERI JOGOK EURÓPÁN KÍVÜLI REGIONÁLIS RENDSZEREI


Az emberi jogok Európán kívüli regionális rendszerei Az Emberi Jogok Amerikaközi Egyezménye Az amerikai kontinensen - némileg paradox módon - nagy figyelmet for­dítottak az emberi jogok és alapvető szabadságok ügyére. Már az Amerik


A NEMZETKÖZI JOG RENDELKEZÉSEI A BEAVATKOZÁS TILALMÁRÓL


A nemzetközi jog rendelkezései a beavatkozás tilalmáról A BEAVATKOZÁS TILALMA A NEMZETKÖZI JOG FORRÁSAIBAN A beavatkozás tilalma tekintetében is az ENSZ Alapokmányából kell kiindulni: "A jelen alapokmány egyetlen rendelkezése se


A NEMZETKÖZI JOG FOGALMA ÉS ALAPJAI


A nemzetközi jog fogalma és alapjai Fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi közösség tagjai - elsődlegesen és döntő mértékben az államok - közötti kapcsolatokat, viszonyokat szabályozó jogi normák rendszere. Amióta az emberi


A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK ÉRDEKÉBEN LÉTREJÖTT ENSZ AKCIÓK


A fejlődő országok érdekében létrejött ENSZ akciók A segélyprogramok A nemzetközi kapcsolatokban a segélyezés a II. világháború után vált jelen­tőssé, melyet - a hidegháború alatt - a különböző országok politikai-stra­tégiai céljaik é


A DIPLOMÁCIAI KONFERENCIÁK


A diplomáciai konferenciák Szerepe: A nemzetközi szervezetek létrejöttéig a diplomáciai konferenciák voltak a nemzetközi kapcsolatok megszervezésének, intézményesítésének legfonto­sabb eszközei. A modern nemzetközi kapcsolatok története


A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGRA VONATKOZÓ JOGFORRÁSOK


A Nemzetközi Bíróságra vonatkozó jogforrások A Nemzetközi Bíróságról alapvetően három jogforrás rendelkezik: az ENSZ Alapokmánya, a Statútum mint az Alap­okmány melléklete, végül a Bíróság 1978. évi Ügyviteli Szabálya. Az Alapokm


A TENGERSZOROSOK ÉS A CSATORNÁK


A tengerszorosok és a csatornák A tengerszorosok Nemzetközi jogi értelemben tengerszoros alatt azokat a két szabad tengert (nyílt tengert és kizárólagos gazdasági övezetet) összekötő vízi utakat értjük, melyeket a nemzetközi hajózás ves


A KISEBBSÉGVÉDELEM AZ ÁLTALÁNOS NEMZETKÖZI JOGBAN


A kisebbségvédelem az általános nemzetközi jogban A dolog természete szerint a kétoldalú szerző­dések lennének a legmegfelelőbb és leghatékonyabb eszközei a különbö­ző kisebbségek védelmének, a szerződő felek közötti érdekellentétek, kü­


AZ ENSZ ALAPOKMÁNYA, MINT NEMZETKÖZI SZERZŐDÉS


Az ENSZ Alapokmánya, mint nemzetközi szerződés Az Alapokmány vitathatatlanul nemzetközi szerződés, melyet a San Fran­ciscó-i konferencián részt vett államok a világszervezet létrehozásának cél­jával kötöttek. Magyarország 1955-ben lettoldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15

Felhasználási feltételek