online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogászfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

A JOGHATÓSÁG FOGALMA NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGNÁL


A joghatóság fogalma Nemzetközi Bíróságnál A joghatóság fogalma A joghatóság a Nemzetközi Bíróság működésének alapvető problémája, en­nek ellenére fogalmát a Statútum nem tisztázza, sőt a Nottebohm-ügyben (1953) a Bíróság maga is leszögez


A NEMZETKÖZI JOG ÉS A BELSŐ BÍRÓSÁGOK


A nemzetközi jog és a belső bíróságok A nemzetközi jog és a belső jog összhangjának megteremtése nem korlátozható a jogalkotásra, az esetek többségében szükség van a jogalkalmazók, elsősorban a bíróságok közreműködésére is, mely megállap


AZ ENSZ TAGSÁG


Az ENSZ tagság Az ENSZ megalakulását tárgyaló előző részben már volt szó arról, hogy a világszervezetet 51 állam alapította (bár India, illetve Ukrajna és Fehér­oroszország államisága csak fikció volt). Az ENSZ-nek jelenleg 189 tagja va


AZ AZONOS TÁRGYRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK ALKALMAZÁSA


Az azonos tárgyra vonatkozó szerződések alkalmazása A nemzetközi együttműködés bővülésével és elmélyülésével szükségszerűen együtt jár a szerződéses jogalkotás erőteljes fejlődése, a szerződések számának exponenciális növekedése. Egyes terül


AZ SZERZŐDÉSÉRTELMEZÉS FOGALMA, CÉLJAI ÉS ALANYAI


Az szerződésértelmezés fogalma, céljai és alanyai FOGALMA, CÉLJAI A nemzetközi szerződés alkalmazásának szükségszerű előfeltétele az értelmezés jogi művelete. Meg kell határozni azt, hogy a felek a szerződés alapján milyen nemzetk


A közös tulajdon megszüntetésénél, illetve a volt hazastarsi lakashasznalat újraszabalyozasanal iranyadó szempontok [Ptk. 137. § (3) bek., 148. §, Csj


A közös tulajdon megszüntetésénél, illetve a volt házastársi lakáshasználat újraszabályozásánál irányadó szempontok [Ptk. 137. § (3) bek., 148. §, Csjt. 27. §, PK 10. sz., PK 279. sz.]. Az I. r. felperes és az alperes házastársak voltak, házas


A NEMZETKÖZI FOLYÓK JOGÁNAK FEJLŐDÉSE


A nemzetközi folyók jogának fejlődése A nemzetközi folyók jogának megszületése egybeesik a nemzetközi jog kialakulásával. Grotius a tengerek szabadsága mellett meghirdette a folyami hajózás szabadságát is. Elmélete kifejezésre jutatta a


A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI


A nemzetközi közösség sajátosságai Az államok közössége alapvető ismérvei meghatározásának legjobb módszere e közösség - és az államilag szervezett társadalmak (belső társadalmak) - sajátosságainak szembeállítása.   Az államok közö


A közös tulajdon megszüntetésénél iranyadó szempontok [Ptk. 148. §, 1979. évi 18. tvr. 91. § (1) bek.].


A közös tulajdon megszüntetésénél irányadó szempontok [Ptk. 148. §, 1979. évi 18. tvr. 91. § (1) bek.]. A peres felek házastársak voltak, Zoltán nevű közös gyermekük 1977. július 8-án született. A házastársi együttélésük alatt a felek részben


A VITÁK BÉKÉS RENDEZÉSÉNEK DIPLOMÁCIAI ESZKÖZEI


A viták békés rendezésének diplomáciai eszközei A felek közvetlen tárgyalása tekinthető a nemzetközi viták rendezése normális módjának. A tárgyalás elvezethet a nemzetközi szerződés megkötéséhez is, ami a pacta sunt servanda elv alapjá


A KÉPVISELET KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGE


A képviselet kiváltságai és mentessége A diplomáciai képviseletet számos kiváltság és mentesség illeti meg (pl. a címer- és zászlóhasználat, helyiségek megszerzése, adó- és illetékmentes­ség), melyek közül különösen a sérthetetlenség és


A NEMZETKÖZI JOG KODIFIKÁCIÓJA


A nemzetközi jog kodifikációja A nemzetközi jog kodifikációja a háború jogának (ius in bello) területén kezdődött, létrejött az a joganyag, amelyet ma hágai és genfi jognak nevezünk. A nemzetközi jog kodifikációja alatt egy-egy terül


AZ ENSZ TITKÁRSÁG


Az ENSZ Titkárság Bár a Titkárság egyike az ENSZ főszerveinek, az Alapokmány szűkszavúan, mindössze 5 rövid cikkben foglalkozik a Titkársággal, és ennek is nagyobbik része a főtitkárra vonatkozik. A jogforrási kört jelentősen kiszélesít


A KISEBBSÉGVÉDELEM EURÓPAI MEGOLDÁSAI


A kisebbségvédelem európai megoldásai Az Európa Tanács, mint regionális nemzetközi szervezet lépései a kisebbségvédelemben Kezdetben az Európa Tanács is ahhoz az uralkodó nézethez igazodott, mely szerint az emberi jogok nemzetközi re


A NEMZETKÖZI FELEŐSSÉG VÉGREHAJTÁSA?


A Nemzetközi feleősség végrehajtása??? A nemzetközi jogsértés elkövetése vagy megvalósulása új nemzetközi jogviszonyt hoz létre, melyet felelősségi jogviszonynak nevezünk. Ennek vizsgálatra során az első kérdés a felelősségi jogviszony alany


A VILÁGŰRJOG ELSŐ SZAKASZA: A VILÁGŰRSZERZŐDÉSEK


A világűrjog első szakasza: a világűrszerződések A világűrjog kialakulása és fejlődése Az űrkorszak beköszöntése előtt, sőt ezt követően is - az űrkorszak tech­nikai lehetőségeit meghaladó - elméleti elképzelések születtek. A dolog termés


AZ ENSZ KÖZGYŰLÉSÉNEK KIZÁRÓLAGOS FELADATKÖRE


Az ENSZ Közgyűlésének kizárólagos feladatköre A Közgyűlés általános feladatkörét az Alapokmány 10. cikke rendkívül ál­talánosan fogalmazza meg: "az Alapokmányban meghatározott célok köré­be tartozó vagy a jelen Alapokmány szerint létesít


A TENGERJOG TÖRTÉNETE


A tengerjog története A tengerjog történetét kezdettől fogva két ellentétes törekvés jellemezte: egyrészt az államok kísérletet tettek a tengerek birtokbavételére, területi fel­ségjoguk kiterjesztésére, másrészt - tekintettel a tengerek


A NEMZETKÖZI JOG ALANYAI


A nemzetközi jog alanyai A nemzetközi jog is a jogalanyiság általános jogi fogalmát alkalmazza. A nemzetközi jog alanya az, akit a nemzetközi jog nemzetközi jogokkal és kötelezettségekkel ruházott fel, más nemzetközi jogalanyokkal szemb


AZ ÁLLAMELISMERÉSI TÉNYÁLLÁSOK


Az államelismerési tényállások A szuverén államokból álló nemzetközi közösség jogrendjében, a nemzetközi jogban az elismerés és az állami akaratnyilvánítás más módjai (beleegyezés, hozzájárulás, elfogadás és ezek ellentétei) kulcsszerepoldal:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15

Felhasználási feltételek