online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A LESZERELÉS JOGÁNAK ALAPELEMEI

jogi

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
EGYES SZERZŐDÉSFAJTÁK
A NEM-HAJÓZÁSI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSOK JOGÁNAK KODIFIKÁCIÓJA ÉS IDENTIFIKÁCIÓJA
A SZERZŐDÉSEK HATÁLYA
A NEMZETKÖZI JOG ÉS A BELSŐ JOG VISZONYA
A NUKLEÁRIS FEGYVEREK TÖRVÉNYESSÉGE
A NUKLEÁRIS FEGYVEREKRE ÉS A CÉLBA JUTTATÓ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS
Közös tulajdon megszüntetése esetén a bírósag a közös tulajdon targyait vagy azok egy részét csak megfelelő ellenérték fejében adhatja egy vagy több t
A VILÁGŰRJOG ELSŐ SZAKASZA: A VILÁGŰRSZERZŐDÉSEK
AZ ENSZ TAGSÁG
A PARTI ÁLLAMOK SZUVERENITÁSA ALATTI TENGEREK
 
bal also sarok   jobb also sarok

A leszerelés jogának alapelemeiA nemzetközi béke és biztonság fenntartásával kapcsolatos ENSZ-feladatok legalább négy csoportba sorolhatók: a viták békés rendezése, a béke veszé­lyeztetése, megszegése és támadó 232f54c cselekmények esetében alkalmazható intézkedések, a békefenntartás és végül a leszerelés és fegyverzetkorláto­zás.


. A nukleáris fegyverek területét leszámítva a szerződések többsége vegyes természetű, mivel tárgyi hatályát kiterjeszti a fegyverek alkalmazásá­nak tilalmára is, mely a humanitárius nemzetközi jog területe. Ezen kívül több szerződés (p1. atomsorompó, vegyi fegyverek tilalma,) kör­nyezetvédelmi relevanciával is rendelkezik.

A leszerelési-fegyverzetkorlátozási szerződések szerződésjogi nóvumokat is tartalmaznak: pl. szerződéses kikötések vagy azok hiányának értelmezése más szerződések segítségével, a pacta tertiis elv (Nemzetkö­zi jog I. 125-127.o.) feloldása a regionális atomfegyvermentes övezetekben úgy, hogy fakultatív jegyzőkönyvben próbálnak érvényt szerezni annak, hogy a térségben nem tűrik nukleáris fegyverek jelenlétét.

. Léteznek magatartási kötelezettségeket előíró szerződések (p1. az 1990. évi európai hagyományos fegyverzetcsökkentési szerződés, bizonyos értelemben a START-I. és IL), többségük viszont ún. eredménykötelezett­séget tartalmaz.

. A leszerelési-fegyverzetkorlátozási szerződéseknek a kulcsproblémja kétségtelenül az ellenőrzés megoldása. Az ellenőrzésnélküliség után követ­keztek az ellenőrzés különböző formái:

nemzeti eszközökkel megvalósított ellenőrzés (SALT-I. és II., ABM-­szerződés, 1967. évi világűrszerződés);közbenső megoldások (notifikáció-konzultáció) p1. a biológiai és to­xinfegyver-egyezménynél, az űrobjektumok lajstromozási egyezményénél;

az ún. biztosítéki ellenőrzés az atomstopszerződéssel kapcsolatban;

helyszíni vizsgálat, mely a Szovjetunió részéről hosszú ideig elfogadhatatlan volt. Először az 1987. évi eurorakéta-szerződés­ben jelent meg, majd átvette az 1990. évi párizsi egyezmény, a START-I. és IL, valamint az 1993. évi vegyifegyver-tilalmi egyezmény;

- korlátok nélküli ellenőrzés a nem hatályos nyitott égbolt szerződésben.

A felsorolt szerződések hallgatnak a jogsértő állam nemzetközi felelős­ségéről. E hallgatást nem lehet joghézagként értelmezni. A szerződéses kö­telezettség megszegése nemzetközi jogi felelősséget keletkeztet a nemzet­közi felelősség általános szabályai szerint, bár készséggel elismerhető, hogy ezen a területen különösen nehéz a jogkövetkezmények érvényesítése.

Továbbá ha a jogsértésben közreműködő természetes személyek magatar­tása delicta ittris gentiztina-nak minősül, be­következik a nemzetközi jog megsértése miatti büntetőjogi felelősség is. Ebben az összefüggésben említést érdemel az 1971. évi bakterológiai és toxinfegyver-tilalmi egyezmény, vagy a környezeti hadviselés tilalmáról szó­ló ún. ENMOD-egyezmény megoldása, mely jogsértés esetére a Biztonsá­gi Tanács hatáskörét állapítja meg. Tehát a jogsértés miatt keletkező vita ren­dezésére van nemzetközi fórum, de egyben azt is jelzi, hogy nem jogi, hanem politikai elintézésről van szó.


Találat: 1345Felhasználási feltételek