online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

AZ ÁLTALÁNOS JOGELVEK

jogifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A munkavégzés szabalyai
Külön eljarasi szabalyok
VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK
KÖZTISZTVISELŐI JOGVISZONY
A munkaidő és a pihenőidő
Nemzetközi jog II.
A FENNTARTÁSOK
AZ ARKTISZ
 
bal also sarok   jobb also sarok

Az általános jogelvekA Statútum szerint a Nemzetközi Bíróság a viták eldöntése során - többek között - alkalmazza a művelt nemzetek által elismert általános jogelveket (a művelt nemzetek kitételtől a nem 353c22d zetközi közösség átalakulása miatt el kellett tekinteni). A Nemzetközi Bíróságnak akkor kell az általános jogelvekhez folyamodnia, ha a jogvita tárgyára vonatkozó nemzetközi szerződés vagy nemzetközi szokásjogi szabály nem létezik, azaz ebből a szempontból joghézag van. A Nemzetközi Bíróság gyakorlatában találunk példákat jogalkalmazási-eljárási elvekre (lex specialis derogat generalis, nemo plus iuris maxima, res iudicata fogalmának elfogadása). Az adminisztratív bíróságok statútumai még tovább mennek azzal, hogy figyelembe veendőnek nyilvánítják az olyan elveket, mint a jóhiszeműség, a védelemhez való jog és a szerzett jogok tisztelete.

A nemzetközi bírói gyakorlat alapján aligha lehet kétséges az általános jogelvek létezése. Ugyanakkor látni kell szerepének korlátozottságát még a nemzetközi bírói eljárásokban is, miután a speciális szabályok hiányából keletkező joghézagok kitöltése a belső jog elveinek segítségével egyrészt nem feltétlen követelmény, másrészt minden esetben nem is alkalmazható. A jogelvek alkalmazhatósága további problémákat is felvet. Pl. nem képzelhető el a senki sem lehet saját ügyének bírája elv érvényesítése a nemzetközi jogrendben, hiszen az államok szuverenitásából egyenesen az következik, hogy minden állam saját ügyének bírája.

A nemzetközi jogrend alapvető sajátosságai miatt a nemzeti jogrendszerekben jelen levő általános jogelvek általában nem vihetők át az államközi kapcsolatok jogi szabályozásának megoldására.  


Találat: 2500


Felhasználási feltételek