online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogász

Esszé Projekt


 

A DIPLOMÁCIAI ÉS A KONZULI KAPCSOLATOK JOGÁNAK FORRÁSAI


A diplomáciai és a konzuli kapcsolatok jogának forrásai Évszázadokon keresztül a nemzetközi szokásjog elvei biztosították mind az ad hoc (alkalmi) követek, mind az állandó diplomáciai képviselők külön­leges jogállását. A konzulátusok


AZ INTERSZEKTORÁLIS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK


Az interszektorális környezetvédelmi egyezmények Bizonyos környezeti ártalmak nem korlátozódnak meghatározott környe­zeti elemekre (édesvíz, tenger, levegő, vadon élő flóra és fauna), hanem fizikai sajátosságaiknál fogva a környezet egészé


A NUKLEÁRIS FEGYVEREKRE ÉS A CÉLBA JUTTATÓ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS


A nukleáris fegyverekre és a célba juttató eszközökre vonatkozó szabályozás Hirosima és Nagaszaki új korszak beköszöntét szimbolizálja a nemzetközi kapcsolatok történetében. Az atomfegyverek nem pusztán új fegyverek, ha­nem alapvetően m


A közös tulajdon megszüntetésének eredményeként egyik tulajdonostars sem juthat a masik rovasara indokolatlan és méltanytalan vagyoni előnyhöz [Ptk. 1


A közös tulajdon megszüntetésének eredményeként egyik tulajdonostárs sem juthat a másik rovására indokolatlan és méltánytalan vagyoni előnyhöz [Ptk. 148. §]. A felperesek házastársak, az I. r. felperes és az alperes testvérek. A perbeli budape


Ha a tulajdonostarsak a közös tulajdonukban levő ingatlant egymas között természetben megosztva hasznaljak, a közös tulajdon megszüntetésénél - az elb


Ha a tulajdonostársak a közös tulajdonukban levő ingatlant egymás között természetben megosztva használják, a közös tulajdon megszüntetésénél - az elbirtoklás esetét kivéve - akkor sem a használati, hanem az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tu


AZ ÁLLAMOK IMMUNITÁSA


Az államok immunitása A szuverén egyenlőség elvének lényegéből következik, hogy az állam mentes más államok joghatósága alól. Ezt fejezi ki a régi római jogi maxima: par in parem non habet iurisdictionem. A sokszor félreértelmezett immu


A közös tulajdon megszüntetésénél a lakottsagból eredő értékcsökkentő hatast nem lehet a bentlakó tulajdonostarsra harítani, ha ez méltanytalan eredmé


A közös tulajdon megszüntetésénél a lakottságból eredő értékcsökkentő hatást nem lehet a bentlakó tulajdonostársra hárítani, ha ez méltánytalan eredménnyel járna. Ha az állapítható meg, hogy a bentlakó tulajdonostárs jelentős anyagi áldozatvállal


A MENEKÜLTEK ÉS A KÜLFÖLDI HADERŐK TAGJAI


A menekültek és a külföldi haderők tagjai A menekültek Menekültek alatt azok a természetes személyek értendők, akik - különbö­ző okok miatt - hazájukat elhagyva más állam területén kérnek védelmet. E védelem felöleli - a tartózkodási en


A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG GYAKORLATA


A Nemzetközi Bíróság gyakorlata A Nemzetközi Bíróság 1946 és 1999 között több mint 100 ítéletet és tanács­adó véleményt hozott, melyekhez hozzá kell még számítani rendelkezése­it is. Nem az a fontos, hogy az ügyek száma alacsony, illetv


AZ ÁLLANDÓ NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGOK


Az állandó nemzetközi bíróságok Az állandó nemzetközi bíróságok a nemzetközi bíráskodás azon csoportját képezik, amelyek meghatározott összetétellel folyamatosan működnek és az eljárási szabályokat az adott bíróság statútuma és ügyrendj


A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG JOGHATÓSÁGÁNAK ALAPJAI


A Nemzetközi Bíróság joghatóságának alapjai A kompromisszum A felek külön nemzetközi szerződést kötnek arról, hogy a köztük felme­rült jogvita eldöntését a Nemzetközi Bíróságra bízzák. A komp­romisszum vagy külön megállapodás általában


Volt hazastarsak közös tulajdonaban alló ingatlanra vonatkozó közös tulajdon megszüntetése esetén az arverési vételar és a felajanlandó cserelakas meg


Volt házastársak közös tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó közös tulajdon megszüntetése esetén az árverési vételár és a felajánlandó cserelakás meghatározásának szempontjai [Ptk. 148. §, PK 10. sz.]. A peres felek 1968-ban kötöttek házasság


A NUKLEÁRIS FEGYVEREK TÖRVÉNYESSÉGE


A nukleáris fegyverek törvényessége A hatályos nemzetközi jog arra épül, hogy a nemzetközi kapcsolatokban tilos az erőszak alkalmazása és az azzal való fenyegetés, mely azonban megengedi fegyveres támadás vagy agresszió esetén az önvéde


A DIPLOMÁCIAI ÉS A KONZULI KAPCSOLATOK JOGÁNAK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE


A diplomáciai és a konzuli kapcsolatok jogának történeti fejlődése A diplomáciai kapcsolatok jogáról szóló 1961. évi bécsi szerződés pream­buluma emlékeztet arra, hogy „a világ népei ősi idők óta elismerik a dip­lomáciai képviselők jog


A TENGERI KÖRNYEZET VÉDELME


A tengeri környezet védelme A tengerjog 1958. évi kodifikációja még csak röviden foglalkozott a tenger­szennyezés problémáival. Ez­zel szemben az 1982. évi tengerjogi egyezménynek „a tengeri környezet védelme és megóvása" c. XII. r


Hazasingatlan közös tulajdonanak megszüntetése soran akarata ellenére csak a bennlakó tulajdonostarsat lehet a masik (többi) tulajdonostars illetőségé


Házasingatlan közös tulajdonának megszüntetése során akarata ellenére csak a bennlakó tulajdonostársat lehet a másik (többi) tulajdonostárs illetőségének magához váltására kötelezni. Ilyenkor is vizsgálni kell azonban, hogy a bennlakó a megfelelő


A NEMZETKÖZI KISEBBSÉGI JOGVISZONY


A nemzetközi kisebbségi jogviszony A nemzeti, etnikai, nyelvi és vallási kisebbségekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályozásból logikailag háromoldalú jogviszony létrejötte következik. A területi állam, mint a nemzetközi kisebbségi


A MÉLTÁNYOSSÁG


A méltányosság A méltányosság az igazságosság egyik megnyilvánulása. Az ENSZ Alapokmánya kiemeli azt, hogy az ENSZ népeinek olyan feltételeket kell teremteni, amelyek mellett az „igazságosság és a nemzetközi szerződésekből, valamint a n


AZ ÁLLAMUTÓDLÁS ELVE


Az államutódlás elve Az 1978. évi és az 1983. évi bécsi egyezmények csak kis létszámú állam között vannak hatályban, azaz a nemzetközi közösség nagy része – különböző okok miatt – nem vállalja ezen szerződések kötelező hatályának elisme


A mar nagykorú gyermek bentlakasa nem olyan méltanyolandó körülmény, amely kellő alapot teremtene a tulajdoni illetőségtől eltérő nagyobb aranyú arver


A már nagykorú gyermek bentlakása nem olyan méltányolandó körülmény, amely kellő alapot teremtene a tulajdoni illetőségtől eltérő nagyobb arányú árverési vételár igénylésére [Ptk. 148. § (3) bek., Csjt. 77. § (1) bek., PK 10. sz. I. pont]. A feoldal:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11