online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogász

Esszé Projekt


 

A JOGHATÓSÁG FOGALMA NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGNÁL


A joghatóság fogalma Nemzetközi Bíróságnál A joghatóság fogalma A joghatóság a Nemzetközi Bíróság működésének alapvető problémája, en­nek ellenére fogalmát a Statútum nem tisztázza, sőt a Nottebohm-ügyben (1953) a Bíróság maga is leszögez


A NEMZETKÖZI JOG ÉS A BELSŐ BÍRÓSÁGOK


A nemzetközi jog és a belső bíróságok A nemzetközi jog és a belső jog összhangjának megteremtése nem korlátozható a jogalkotásra, az esetek többségében szükség van a jogalkalmazók, elsősorban a bíróságok közreműködésére is, mely megállap


AZ ENSZ TAGSÁG


Az ENSZ tagság Az ENSZ megalakulását tárgyaló előző részben már volt szó arról, hogy a világszervezetet 51 állam alapította (bár India, illetve Ukrajna és Fehér­oroszország államisága csak fikció volt). Az ENSZ-nek jelenleg 189 tagja va


AZ AZONOS TÁRGYRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK ALKALMAZÁSA


Az azonos tárgyra vonatkozó szerződések alkalmazása A nemzetközi együttműködés bővülésével és elmélyülésével szükségszerűen együtt jár a szerződéses jogalkotás erőteljes fejlődése, a szerződések számának exponenciális növekedése. Egyes terül


AZ SZERZŐDÉSÉRTELMEZÉS FOGALMA, CÉLJAI ÉS ALANYAI


Az szerződésértelmezés fogalma, céljai és alanyai FOGALMA, CÉLJAI A nemzetközi szerződés alkalmazásának szükségszerű előfeltétele az értelmezés jogi művelete. Meg kell határozni azt, hogy a felek a szerződés alapján milyen nemzetk


A közös tulajdon megszüntetésénél, illetve a volt hazastarsi lakashasznalat újraszabalyozasanal iranyadó szempontok [Ptk. 137. § (3) bek., 148. §, Csj


A közös tulajdon megszüntetésénél, illetve a volt házastársi lakáshasználat újraszabályozásánál irányadó szempontok [Ptk. 137. § (3) bek., 148. §, Csjt. 27. §, PK 10. sz., PK 279. sz.]. Az I. r. felperes és az alperes házastársak voltak, házas


A NEMZETKÖZI FOLYÓK JOGÁNAK FEJLŐDÉSE


A nemzetközi folyók jogának fejlődése A nemzetközi folyók jogának megszületése egybeesik a nemzetközi jog kialakulásával. Grotius a tengerek szabadsága mellett meghirdette a folyami hajózás szabadságát is. Elmélete kifejezésre jutatta a


A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI


A nemzetközi közösség sajátosságai Az államok közössége alapvető ismérvei meghatározásának legjobb módszere e közösség – és az államilag szervezett társadalmak (belső társadalmak) – sajátosságainak szembeállítása.   Az államok közö


A közös tulajdon megszüntetésénél iranyadó szempontok [Ptk. 148. §, 1979. évi 18. tvr. 91. § (1) bek.].


A közös tulajdon megszüntetésénél irányadó szempontok [Ptk. 148. §, 1979. évi 18. tvr. 91. § (1) bek.]. A peres felek házastársak voltak, Zoltán nevű közös gyermekük 1977. július 8-án született. A házastársi együttélésük alatt a felek részben


A VITÁK BÉKÉS RENDEZÉSÉNEK DIPLOMÁCIAI ESZKÖZEI


A viták békés rendezésének diplomáciai eszközei A felek közvetlen tárgyalása tekinthető a nemzetközi viták rendezése normális módjának. A tárgyalás elvezethet a nemzetközi szerződés megkötéséhez is, ami a pacta sunt servanda elv alapjá


A KÉPVISELET KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGE


A képviselet kiváltságai és mentessége A diplomáciai képviseletet számos kiváltság és mentesség illeti meg (pl. a címer- és zászlóhasználat, helyiségek megszerzése, adó- és illetékmentes­ség), melyek közül különösen a sérthetetlenség és


A NEMZETKÖZI JOG KODIFIKÁCIÓJA


A nemzetközi jog kodifikációja A nemzetközi jog kodifikációja a háború jogának (ius in bello) területén kezdődött, létrejött az a joganyag, amelyet ma hágai és genfi jognak nevezünk. A nemzetközi jog kodifikációja alatt egy-egy terül


AZ ENSZ TITKÁRSÁG


Az ENSZ Titkárság Bár a Titkárság egyike az ENSZ főszerveinek, az Alapokmány szűkszavúan, mindössze 5 rövid cikkben foglalkozik a Titkársággal, és ennek is nagyobbik része a főtitkárra vonatkozik. A jogforrási kört jelentősen kiszélesít


A KISEBBSÉGVÉDELEM EURÓPAI MEGOLDÁSAI


A kisebbségvédelem európai megoldásai Az Európa Tanács, mint regionális nemzetközi szervezet lépései a kisebbségvédelemben Kezdetben az Európa Tanács is ahhoz az uralkodó nézethez igazodott, mely szerint az emberi jogok nemzetközi re


A NEMZETKÖZI FELEŐSSÉG VÉGREHAJTÁSA?


A Nemzetközi feleősség végrehajtása??? A nemzetközi jogsértés elkövetése vagy megvalósulása új nemzetközi jogviszonyt hoz létre, melyet felelősségi jogviszonynak nevezünk. Ennek vizsgálatra során az első kérdés a felelősségi jogviszony alany


A VILÁGŰRJOG ELSŐ SZAKASZA: A VILÁGŰRSZERZŐDÉSEK


A világűrjog első szakasza: a világűrszerződések A világűrjog kialakulása és fejlődése Az űrkorszak beköszöntése előtt, sőt ezt követően is - az űrkorszak tech­nikai lehetőségeit meghaladó - elméleti elképzelések születtek. A dolog termés


AZ ENSZ KÖZGYŰLÉSÉNEK KIZÁRÓLAGOS FELADATKÖRE


Az ENSZ Közgyűlésének kizárólagos feladatköre A Közgyűlés általános feladatkörét az Alapokmány 10. cikke rendkívül ál­talánosan fogalmazza meg: „az Alapokmányban meghatározott célok köré­be tartozó vagy a jelen Alapokmány szerint létesít


A TENGERJOG TÖRTÉNETE


A tengerjog története A tengerjog történetét kezdettől fogva két ellentétes törekvés jellemezte: egyrészt az államok kísérletet tettek a tengerek birtokbavételére, területi fel­ségjoguk kiterjesztésére, másrészt - tekintettel a tengerek


A NEMZETKÖZI JOG ALANYAI


A nemzetközi jog alanyai A nemzetközi jog is a jogalanyiság általános jogi fogalmát alkalmazza. A nemzetközi jog alanya az, akit a nemzetközi jog nemzetközi jogokkal és kötelezettségekkel ruházott fel, más nemzetközi jogalanyokkal szemb


AZ ÁLLAMELISMERÉSI TÉNYÁLLÁSOK


Az államelismerési tényállások A szuverén államokból álló nemzetközi közösség jogrendjében, a nemzetközi jogban az elismerés és az állami akaratnyilvánítás más módjai (beleegyezés, hozzájárulás, elfogadás és ezek ellentétei) kulcsszerepoldal:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11