online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogász

Esszé Projekt


 

A NEMZETKÖZI JOG JOGI JELLEGE ÉS A NEMZETKÖZI JOGREND ÉRTELMEZÉSE


A nemzetközi jog jogi jellege és a nemzetközi jogrend értelmezése A NEMZETKÖZI JOG JOGI JELLEGE Az államok általában elfogadják a nemzetközi jog létezését, kötelező erejét és a nemzetközi kötelezettségek megszegéséből beálló nemz


A DUNA NEMZETKÖZI REZSIMJE


A Duna nemzetközi rezsimje A Duna nem hajózási célú hasznosítására vonatkozó nemzetközi jogalko­tásnak meghatározó sajátossága a kétoldalú határvíz- és vízerő-hasznosítá­si egyezmények vitathatatlan dominanciája, melynek logikus követke


A BÉKEFENNTARTÁS


A békefenntartás A nemzetközi béke és biztonság fenntartásával kapcsolatos ENSZ-feladatok legalább négy csoportba sorolhatók: a viták békés rendezése, a béke veszé­lyeztetése, megszegése és támadó cselekmények esetében alkalmazható inté


Szerződéses kikötés hianyaban kamat csak a kötelezett késedelembe esésétezdve jar. A masik fél tulajdoni hanyadat magahoz valtó tulajdonostars mindadd


Szerződéses kikötés hiányában kamat csak a kötelezett késedelembe esésétezdve jár. A másik fél tulajdoni hányadát magához váltó tulajdonostárs mindaddig nem esik késedelembe, amíg a bíróság a tulajdonostárs által fizetendő összeget nem határozta m


Közös tulajdonnak arverés útjan történő megszüntetése esetén az arverési vételar meghatarozasanal iranyadó szempontok [Ptk. 148. § (3) bek., Pk. 10. s


Közös tulajdonnak árverés útján történő megszüntetése esetén az árverési vételár meghatározásánál irányadó szempontok [Ptk. 148. § (3) bek., Pk. 10. sz.]. A kerületi bíróság ítéletével az ingatlan 1/2-1/2 arányú közös tulajdonát árverés elrend


A NYÍLT TENGER ÉS A ZÓNA


A nyílt tenger és a zóna A nyílt tenger - a maradványelv alapján - a tenger minden olyan része, mely nem tartozik a belvizekhez, a parti tengerhez, a szigettengerhez és a kizárólagos gazdasági övezethez. A nyílt tenger jogi státusa a res


A JOGELLENESSÉGET KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK


A jogellenességet kizáró körülmények Lehetnek olyan tényállások, melyekben – a nemzetközi jogsértés szubjektív és objektív elemei megvalósulása ellenére – nincs nemzetközi jogsértés, mert a konkrét nemzetközi kötelezettség által megkív


A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A NEMZETKÖZI JOG SZABÁLYAI SZERINT


A szerződés megszűnése a nemzetközi jog szabályai szerint 1.        A teljesítés a szerződéses kötelezettségek kimerítését jelenti, mely mint a legtermészetesebb szerződés-megszűnési mód csak a szerző


A KERESKEDELMI VILÁGSZERVEZET


A Kereskedelmi Világszervezet Az 1941. évi Atlanti Charta szellemében már a II. világháború alatt megkezdődtek az előkészületek a nemzetközi gazdasági kapcsolatok újjászervezésére. E törekvéseket történeti tapasztalatok táplálták: az I.


A LESZERELÉS JOGÁNAK ALAPELEMEI


A leszerelés jogának alapelemei A nemzetközi béke és biztonság fenntartásával kapcsolatos ENSZ-feladatok legalább négy csoportba sorolhatók: a viták békés rendezése, a béke veszé­lyeztetése, megszegése és támadó cselekmények esetében al


A POLGÁRI ÉS POLITIKAI JOGOK EGYSÉGOKMÁNYA


A polgári és politikai jogok egységokmánya A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmánya, valamint a Fakultatív Jegyzőkönyv Az Egyezségokmány rendelkezéseit lényegében két részre kell osztani. Az első rész tartalmazza azokat


AZ ÁLLAMISÁG ATTRIBÚTUMAI


Az államiság attribútumai Az állam nemcsak a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi élet egyik szereplője, hanem különleges tényező. A nemzetközi társadalom vagy nemzetközi közösség domináns szereplői vitán felül az államok a nemzetközi jog e


A NEMZETEK SZÖVETSÉGE


A Nemzetek Szövetsége A Nemzetek Szövetsége, mely helyett a nem egészen szabatos Népszövet­ség kifejezés ment át a köztudatba, az I. világháború végén jött létre, egyez­ségokmányát (Covenant, Pacte) a Központi Hatalmakkal kötött békesze


A NÉPEK ÖNRENDELKEZÉSI JOGÁNAK MEGJELENÉSE A NEMZETKÖZI JOGBAN


A népek önrendelkezési jogának megjelenése a nemzetközi jogban A népek önrendelkezési joga alapelvének elismerése a nemzetközi jog 1945 utáni fejlődésének egyik legjelentősebb megnyilvánulása. Az önrendelkezési jog alapján bővült ki és


A SZERZŐDÉSEK BEIKTATÁSA, A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁS


A szerződések beiktatása, a szerződéskötésre vonatkozó magyar jogi szabályozás A SZERZŐDÉSEK BEIKTATÁSA Az évszázadokon keresztül gyakorolt titkos diplomáciát az I. világháborút követően a nemzetközi közvélemény a béke szempontjá


A közös tulajdon megszüntetésének egyik szóba jöhető módja az ingatlan értékesítése


A közös tulajdon megszüntetésének egyik szóba jöhető módja az ingatlan értékesítése. Ez azonban nem történhet oly módon, hogy a bíróság a tulajdonostársakat adásvételi szerződés megkötésére kötelezi. A közös tulajdon értékesítés utján történő meg


A PARTI ÁLLAMOK SZUVERENITÁSA ALATTI TENGEREK


A parti államok szuverenitása alatti tengerek A tenger nemzetközi jogi szempontú osztályozásának fő vezérlő elve a meghatározott tengerrész és a parti állam szuverenitásának viszonya, azaz az, hogy e szuverenitás teljes-e vagy a nemzet


AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYE: A VÉDETT EMBERI JOGOK


Az emberi jogok európai egyezménye: a védett emberi jogok Az Európa Tanács égisze alatt az emberi jogok impozáns rendszere épült ki. Az Emberi jogok Egyetemes Deklarációjának (1948) hatására 1950-ben Rómában írták alá az emberi jogok


A HÁGAI ÉS A GENFI JOG HATÉKONYSÁGA


A hágai és a genfi jog hatékonysága A nemzetközi jog területén a genfi egyezményeknek van a legtöbb részes állama, így valódi generális sokoldalú egyezményeknek tekinthetők. Ezen kívül a hágai és genfi jog legtöbb szabálya a nemzetközi


AZ 1966. ÉVI EGYSÉGOKMÁNYON KÍVÜLI EMBERI JOGI TÁRGYÚ GENERÁLIS SOKOLDALÚ SZERZŐDÉSEK


Az 1966. évi egységokmányon kívüli emberi jogi tárgyú generális sokoldalú szerződések A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló 1965. évi New York-i egyezmény Bár a faji megkülönböztetés legsúlyosabb formoldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11