online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogász

Esszé Projekt


 

A KÜLFÖLDIEK GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGE


A külföldiek gazdasági tevékenysége Valamely állam egyoldalú intézkedése a külföldi tulajdon igénybevételére, azaz a külföldi tulajdonos tulajdonának elvonására általában az államosítás jogintézményének keretében valósul meg, de egyéb


AZ ERŐSZAK TILALMÁNAK ELVE ÉS KIVÉTELEI


Az erőszak tilalmának elve és kivételei A nemzetközi kapcsolatok elmúlt ötven évének a fényében nehéz kétségbe vonni azt, hogy a nemzetközi jog térnyerése az erőszakkal szemben inkább látszólagos, mint valóságos. Elég utalni a nemzetközi


FÜGGŐ PROBLÉMÁK A VILÁGŰRJOGBAN


Függő problémák a világűrjogban A világűrjog egyrészt kialakulása óta hordoz megoldatlan problémákat, másrészt az űrkutatás és az űrtechnika fejlődése újabb és újabb kérdése­ket vet fel. Speciális nemzetközi jogalkotás hiánya és a joghé


A KÜLFÖLDIEK JOGI HELYZETÉNEK FEJLŐDÉSE A NEMZETKÖZI JOGBAN, A TERÜLETI ÉS A SZEMÉLYI FELSÉGJOG A KÜLFÖLDIEK ESETÉBEN


A külföldiek jogi helyzetének fejlődése a nemzetközi jogban, a területi és a személyi felségjog a külföldiek esetében Külföldi alatt valamely állam területén tartózkodó olyan természetes és jogi személy értendő, aki ezen ország joga s


A DIPLOMÁCIAI KIVÁLTSÁGOK ÉS MENTESSÉGEK ALAPJAI ÉS CSOPORTOSÍTÁSA


A diplomáciai kiváltságok és mentességek alapjai és csoportosítása A diplomáciai kiváltságok és mentességek A diplomáciai képviselet lényege az, hogy közfeladatokat lásson el egy másik állam területén. Ez a különös helyzet kivételes garanci


A SZAKOSÍTOTT INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS SAJÁTOSSÁGAI


A szakosított intézmények általános sajátosságai A szakosított intézmények az ENSZ rendszerében különleges helyet elfoglaló univerzális nemzetközi szervezetek. A szakosított intézménnyé átalakult nemzetközi szervezetek egy része már a


A NEMZETKÖZI VÍZÜGYI EGYEZMÉNYEK


A nemzetközi vízügyi egyezmények A pozitív nemzetközi jog csak lassan és fokozatosan ismerte el a folyami hajózás szabadságát. Az 1814-15-ös Bécsi Kongresszus összegezte az addigi jogfejlődést. A záróokmány kimondta a hajózás szabadságá


AZ ÁLLAMHATÁR


Az államhatár Az államhatár az abszolút monarchiák korában jelent meg. A görög városállamok nem rendelkeztek semmiféle földrajzi kerettel, nem voltak sem katonai, sem vámhatárok. A római limes és a kínai Nagy Fal egyaránt azt a határövezete


A BIZTONSÁGI TANÁCS SZERVEZETE ÉS HATÁSKÖRE


A Biztonsági Tanács szervezete és hatásköre Összetétele A Biztonsági Tanácsnak 15 tagja van: 5 állandó tag, jelesül az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és Oroszország. (Oroszország 1991-ben arról


A NEMZETKÖZI JOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAINAK FOGALMA


A nemzetközi jog általános szabályainak fogalma Az államok kétoldalú kapcsolataira vonatkozó nemzetközi szerződéseket leszámítva a nemzetközi jog legfontosabb területeit: pl. a tengerjogot, a diplomáciai kapcsolatok jogát, az államutódl


A NATO


A NATO Rövid történet A világnak és elsősorban Európának a második világháború után viha­ros gyorsasággal végbemenő kettéosztódásában az Egyesült Államok és a Szovjetunió politikai-ideológiai szembenállása és az ebből táplálkozó „köl­cs


AZ EMBERI JOGOK EURÓPÁN KÍVÜLI REGIONÁLIS RENDSZEREI


Az emberi jogok Európán kívüli regionális rendszerei Az Emberi Jogok Amerikaközi Egyezménye Az amerikai kontinensen - némileg paradox módon - nagy figyelmet for­dítottak az emberi jogok és alapvető szabadságok ügyére. Már az Amerik


A NEMZETKÖZI JOG RENDELKEZÉSEI A BEAVATKOZÁS TILALMÁRÓL


A nemzetközi jog rendelkezései a beavatkozás tilalmáról A BEAVATKOZÁS TILALMA A NEMZETKÖZI JOG FORRÁSAIBAN A beavatkozás tilalma tekintetében is az ENSZ Alapokmányából kell kiindulni: „A jelen alapokmány egyetlen rendelkezése se


A NEMZETKÖZI JOG FOGALMA ÉS ALAPJAI


A nemzetközi jog fogalma és alapjai Fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi közösség tagjai – elsődlegesen és döntő mértékben az államok – közötti kapcsolatokat, viszonyokat szabályozó jogi normák rendszere. Amióta az emberi


A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK ÉRDEKÉBEN LÉTREJÖTT ENSZ AKCIÓK


A fejlődő országok érdekében létrejött ENSZ akciók A segélyprogramok A nemzetközi kapcsolatokban a segélyezés a II. világháború után vált jelen­tőssé, melyet - a hidegháború alatt - a különböző országok politikai-stra­tégiai céljaik é


A DIPLOMÁCIAI KONFERENCIÁK


A diplomáciai konferenciák Szerepe: A nemzetközi szervezetek létrejöttéig a diplomáciai konferenciák voltak a nemzetközi kapcsolatok megszervezésének, intézményesítésének legfonto­sabb eszközei. A modern nemzetközi kapcsolatok története


A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGRA VONATKOZÓ JOGFORRÁSOK


A Nemzetközi Bíróságra vonatkozó jogforrások A Nemzetközi Bíróságról alapvetően három jogforrás rendelkezik: az ENSZ Alapokmánya, a Statútum mint az Alap­okmány melléklete, végül a Bíróság 1978. évi Ügyviteli Szabálya. Az Alapokm


A TENGERSZOROSOK ÉS A CSATORNÁK


A tengerszorosok és a csatornák A tengerszorosok Nemzetközi jogi értelemben tengerszoros alatt azokat a két szabad tengert (nyílt tengert és kizárólagos gazdasági övezetet) összekötő vízi utakat értjük, melyeket a nemzetközi hajózás ves


A KISEBBSÉGVÉDELEM AZ ÁLTALÁNOS NEMZETKÖZI JOGBAN


A kisebbségvédelem az általános nemzetközi jogban A dolog természete szerint a kétoldalú szerző­dések lennének a legmegfelelőbb és leghatékonyabb eszközei a különbö­ző kisebbségek védelmének, a szerződő felek közötti érdekellentétek, kü­


AZ ENSZ ALAPOKMÁNYA, MINT NEMZETKÖZI SZERZŐDÉS


Az ENSZ Alapokmánya, mint nemzetközi szerződés Az Alapokmány vitathatatlanul nemzetközi szerződés, melyet a San Fran­ciscó-i konferencián részt vett államok a világszervezet létrehozásának cél­jával kötöttek. Magyarország 1955-ben lettoldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11