online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Az alkotmany fogalma, az allamhatalom megosztasanak elve

politikatudományfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A Gazdasagi és Monetaris Unió kialakulasa és szerepe a regionalis politikaban.
EURÓPAI INTEGRÁCIÓ
A gazdasagi vilagvalsag és a politikai-tarsadalmi következményei
A magyar-roman biogazdalkodasi együttmüködés múltjaról, jelenlegi helyzetéröl és tavlatairól
Európai Unió - Pro és Kontra
Az athéni demokracia
Magyarorszag és az Európai Unió kapcsolata
Regionalis politika Olaszorszagban
Magyarorszag és az Európai Unió környezetvédelme
Regionalis politika Írorszagban
 
bal also sarok   jobb also sarok

Az alkotmány fogalma, az államhatalom megosztásának elveAlkotmány (constitutio)


Politikai megközelítésben: a társadalom és a közhatalom viszonyát határozza meg.

Jogi megközelítésben: a legmagasabb szintű jogi norma


Alkotmányosság:                  jogilag szabályozott és korlátozott állami főhatalom követelménye


Íratlan alkotmány: különböző történeti időszakokban elfogadott törvények és kialakult szokások, privilégiumok összessége.


Írott alkotmány:        alaptörvény,

                     616c23g                      616c23g        legfelsőbb képviseleti szerv fogadja el

                     616c23g                elfogadásának feltételei sajátosak

                     616c23g                      616c23g        USA 1787, Franciaország 1791


Montesquieu:                     616c23g     a hatalom megosztása megakadályozza a hatalommal való visszaélést. Megosztott hatalom egyenlő ellenőrzött hatalommal.


Hatalommegosztás: a közhatalmat gyakorló szervek feladatköreinek szétosztása és a közöttük fennálló kapcsolat rögzítése


Klasszikus hatalmi ágak: 1. törvényhozó,

                     616c23g                      616c23g        2. végrehajtó hatalom

                     616c23g                      616c23g        3. igazságszolgáltatás

Hatással vannak a klasszikus hatalmi ágak döntéseinek befolyásolására:

                     616c23g                      616c23g        4. köztársasági elnök

                     616c23g                      616c23g        5. alkotmánybíróság

                     616c23g                      616c23g        6. ombudsman

Alkotmányban biztosított autonómia:

                     616c23g                      616c23g        7. önkormányzat


A hatalommegosztás összetevői:

                     616c23g                      616c23g        személyi összeférhetetlenség

                     616c23g                      616c23g                    az államszervezet alapvető szervtípusai személyi összetételüket tekintve is elkülönülnek egymástól

                     616c23g                      616c23g        hatásköri önállóság tiszteletben tartása

                     616c23g                      616c23g                   

2.

Az állam szuverenitása, a közvetlen hatalomgyakorlás formái


Szuverenitás: az állam hatalmát megalapozó elv

uralkodói szuverenitás

                     616c23g                      616c23g        A teljes hatalmat egy kézben összpontosító fejedelem az egységes nemzeti állam jelképévé vált.

népképviselet, alkotmányosság elvén alapuló szuverenitás

A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

Külső szuverenitás: az állam függetlensége (minden személyre és területre kiterjed

Belső szuverenitás: az államon belüli hatalomgyakorlás,

                     616c23g                      616c23g             közvetlen demokrácia: az állampolgárok személyesen vesznek részt a közügyek vitelében

                     616c23g                      616c23g             közvetett demokrácia: a nép az általa választott képviselők révén gyakorolja a közhatalmat


Az állam hivatalos jelképei: címer (jelvény), zászló (felségjel)I. Országos népszavazás:

Választójoghoz kötött.


Fajtái:                     616c23g        ügydöntő (országgyűlésre kötelező az eredménye)

                     616c23g                   véleménynyilvánító


Elrendelése: . kötelezően (200.000 választópolgár kezdeményezte)

mérlegelés alapján (köztársasági elnök, kormány, országgyűlési képviselők 1/3-a, 100.000 állampolgár kezdeményezte)


Tárgya: az országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés


Nem lehet országos népszavazást tartani:

a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről és illetékekről,  vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények tartalmáról,

hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról,

az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló rendelkezéseiről,

az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésekről,

az Országgyűlés feloszlásáról,

a Kormány programjáról,

hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről,

a fegyveres erők külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról,

a helyi önkormányzat képviselő-testületének feloszlatásáról,

a közkegyelem gyakorlásáról.


Eredményes a népszavazás: ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.


Országos népszavazás kezdeményezése:

kérdés megfogalmazása

aláírást gy jt ív hitelesítése (OVB)

aláírásgy jtés

kezdeményezés benyújtása országgy lés elnökének

számszer ség ellen rzése (OVB)

országgy lés elé terjesztésII. Helyi népszavazás


Tárgya: csak a képvisel -testület hatáskörébe tartozó ügy lehet

Eredménye kötelez a testületre.


Kötelez kiírni:

a)       jogszabályban meghatározott esetekben (a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése, új község alakításának kezdeményezése, társult képviselő-testület alakítása, a társult képviselő-testületből való kiválás)

b)       ha azt az önkormányzat rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte. (10-25%)


Nem rendelhető el népszavazás:

a)       a költségvetésről való döntésre, a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,

b)       a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben,

c)       a képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról.

Érvényes ha a választópolgárok több mint a fele szavazott, és eredményes ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.


Helyi népszavazás kezdeményezése:

kérdés megfogalmazása

aláírást gy jt ív hitelesítése (jegyz

aláírásgy jtés

kezdeményezés benyújtása polgármesternek

számszer ség ellen rzése (helyi választási bizottság)

képvisel -testület elé terjesztés
A magyar választási rendszer


Választójog - aktív (az állampolgár jogosult részt venni a szavazáson)

- passzív (az állampolgár megválasztható képviselőnek)


Választási alapelvek: - általános

- egyenl

- közvetlen

- titkos

További alapelvek az 1997. évi C. törvényb l

választás tisztaságának megóvása

önkéntes részvétel a jelölésben

esélyegyenl ség a jelöltek között

jóhiszem és rendeltetésszer joggyakorlás

jogorvoslat lehet sége

eredmények gyors és hiteles megállapítása

                     616c23g                      616c23g       

Választási szervek: (választás tisztaságának biztosítása)

hatóságként m ködnek

összeférhetetlenségi szabályok vannak

testületként m ködnek

választott és delegált tagok


Két típusa:     1. Választási bizottságok

                     616c23g                - országgy lési választókerületenként

                     616c23g                - helyi, területi, országos szinten

                     616c23g     Feladataik: - jelöltek nyilvántartásba vétele

                     616c23g                      616c23g                    - eredmény megállapítása

                     616c23g                      616c23g                    - mandátumok elosztása

                     616c23g                      616c23g                    - megbízólevelek kiadása

- kifogások elbírálása


                     616c23g     2. Szavazatszámláló bizottságok

                     616c23g                      616c23g        - szavazókörönként


Választási irodák: (választások lebonyolítása, technikai feltételek biztosítása)

                     616c23g                      616c23g        minden választási bizottság mellett

                     616c23g                      616c23g        vezet je a jegyz


Választási eljárás: névjegyzék összeállítása, értesítések kiküldése, képvisel k jelölése (ajánlócédulák) , választási kampány, szavazás.


Jogorvoslat (kétfokozatú)

1. kifogások elbírálása magasabb szint választási szervek által

2. kifogást elutasító döntése ellen kereset bírósághoz.


Az országgy lési és a helyi önkormányzati képvisel választásra vonatkozó szabályok


I. Országgy lési képvisel k választása:

Egyéni választókerület: 750 ajánlás kell

képvisel lesz, aki megkapta az érvényes szavazatok több mint felét, feltéve, ha a választópolgárok több, mint fele szavazott

Területi lista:

feltétele: a megye 1/4 választókerületében jelölt állítás

listára leadott szavazatok arányában kap mandátumot

Országos lista:

feltétele 7 területi lista állítása

töredékszavazatok arányában kap mandátumot


Második forduló:

ha nem volt érvényes (nem jelent meg a kívánt számú választópolgár): minden jelölt, ill. lista indulhat

ha érvényes volt: aki a 15 %-t elérte, de legalább 3 f (a lista eredményes)

A második forduló akkor érvényes és eredményes, ha a választópolgárok több mint egynegyede elmegy szavazni. Képvisel az lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.


II. Helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek választása:


Egyfordulós!


A jelöléshez a választópolgárok 1 %-ának ajánlása kell.


Kislistás választási rendszer: (10.000 lélekszám alatt)

valamennyi jelölt egy szavazólapra kerül fel abc-sorrendben

azok lesznek képvisel k, akik a megválasztható képvisel k száma szerint a legtöbb szavazatot kapták.


Vegyes választási rendszer: (10.000 lélekszám felett)

a)      egyéni választókerület

az a jelölt lesz képvisel , aki a legtöbb szavazatot kapta

b)      kompenzációs lista

feltétele: meghatározott számú egyéni jelölt állítása

töredékszavazatok arányában kap mandátumot


Polgármesterek választása: 1. közvetlen

2. relatív többség


Megyei közgy lés választása: - listán (jelöl szervezet)

-egy lista 10.000 lélekszám alatt, egy lista 10.000 lélekszám felett

-a két lista a leadott szavazatok arányában (külön-külön) jut mandátumhoz.


Kisebbségi önkormányzatok létrejötte:             közvetlen módon választással

                     616c23g                      616c23g                      616c23g            közvetett módon ( testület átalakul)


Az országgy lés feladata, hatásköre


a legfels bb államhatalmi és népképviseleti szerv

a törvényhozó hatalom letéteményese

a magyar államszervezet csúcsán áll


F bb feladatai:


1. Szabályozó jelleg döntések

alkotmány megalkotása

törvények elfogadása

társadalmi-gazdasági terv meghatározása

költségvetés megállapítása

parlamenti ellen rzés


2. Személyi döntési jogkör:

els számú tisztségvisel k megválasztása (a köztársaság elnökét, a miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság tagjait, az országgyűlési biztosokat, az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit, a Legfelsőbb Bíróság elnökét és a legfőbb ügyészt.)

kormányzati szervezetrendszer létrehozása, irányítása


Az ország védelmével, az alkotmányos renddel és az állampolgárok védelmével kapcsolatos feladatok

külügyi tevékenység

hadügyi tevékenység

fegyveres er k alkalmazásának, bevonulásának, átvonulásának engedélyezése

rendkívüli jogrend bevezetése (rendkívüli állapot, szükségállapot)

békekötés


Egyéb feladatok:

önkormányzatok feloszlatása

közkegyelem

népszavazás elrendelése

döntés megyék területér l, nevér l, székhelyér l

döntés megyei jogú várossá nyilvánításról, f városi kerület alakításáról
Az országgy lés szervezete és m ködésének f bb szabályaiSzervezete


386 f négy évre választott képvisel

elnök, alelnökök, jegyz k választása

állandó bizottságok alakítása


M ködése


két rendes ülésszak

nyilvános ülések (lehet zárt ülés is)

frakciók szerinti ülésrend

általános vita, részletes vita, zárószavazás

határozatképesség

döntés elfogadása:

jelenlév k több mint fele

jelenlév k 2/3-a

megválasztott képvisel k több, mint fele

megválasztott képvisel k 2/3-a

nyílt, titkos vagy névszerinti szavazás

interpelláció, kérdés

jegyz könyv


3. Döntései:

törvény

mindenkire kötelez

országgy lés elnöke írja alá

köztársasági elnök hirdeti ki  (vétójog)


határozat

saját m ködését szabályozza

irányított szervek feladatait határozza meg

tervek elfogadása


irányelv

ajánlás törvény végrehajtására


elvi állásfoglalás

törvény értelmezése


Házszabály: Meghatározza az országgy lés m ködési rendjét.


Az országgy lési képvisel k jogállása és a parlamenti ellen rzés szervei


Képvisel i munkát segíti:


Mentelmi jog:

                     616c23g     Felel tlenség (nem vonható felel sségre véleménye miatt)

                     616c23g     Sérthetetlenség (nem indítható büntet eljárás)


Tiszteletdíj: alapdíj + pótdíj


Képvisel i igazolvány: belépésre jogosít


Összeférhetetlenség

a)      küls szervezeti összeférhetetlenség

azok a tisztségek összeférhetetlenek, amelyek másik hatalmi ág m ködésével kapcsolatosak

b)      bels szervezeti összeférhetetlenség

elnök, alelnök más keres foglalkozást nem folytathat

miniszter, államtitkár nem lehet az országgy lés elnöke, alelnöke stb.

c)      gazdasági összeférhetetlenség

els sorban állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek vezet ire terjed ki

d)      méltatlansági, közbenjárási összeférhetetlenség

nem járhat el az állam, annak szerve jogi képvisel jeként

nem fogadhat el nagyobb ajándékot


Képvisel i megbízatás megsz nik:

az országgy lés m ködésének befejezésével

a képvisel halálával

az összeférhetetlenség kimondásával

lemondással

választójog elvesztésével


Parlamenti ellen rzés szervei:


Állami Számvev szék

Feladata: az állam bevételeinek és kiadásainak ellen rzése

                     616c23g                az állami vagyon hasznosításának ellen rzése

Jogköre:         az ellen rzés célszer ségi, eredményességi, törvényességi szempontok szerinti végzése

vizsgálat tartása

anyagi pénzeszközök zárolása, rendeltetésellenes és pazarló felhasználás esetén,

pénzeszközök felhasználásának felfüggesztése (beruházásoknál)


Elnökét 12 évre választják.
Ombudsman

Feladata: tudomására jutott visszásságok kivizsgálása, intézkedések kezdeményezése

Jogköre: a) vizsgálatot tarthat

                     616c23g                b) ajánlást tehet

                     616c23g                c) eljárást indítványozhat


Eljárhat kérelemre, vagy hivatalból. Döntési jogköre nincs. Döntést nem változtathat meg.

Országgy lés szerve. Fontos szerepet tölt be a végrehajtó hatalom ellen rzésében, az állampolgárokat az állammal szemben megillet védelem megteremtésében.


Az ügyvitelt az Országgy lési Biztos Hivatala látja el.


Megválasztott ombudsmanok:

állampolgári jogok országgy lési biztosa

nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosa

adatvédelmi biztos


A köztársasági elnök választása, feladat- és hatásköre, tisztségének megsz nése

Magyarország államf je, a fegyveres er k f parancsnoka


Kifejezi a nemzet egységét és rködik az államszervezet demokratikus m ködése felett.


Választása:

5 évre

35. életévét betöltött állampolgárt

50 képvisel jelölésével, titkos szavazással, 2/3 -os szótöbbséggel


Összeférhetetlenség:

más keres foglalkozást nem folytathat

tiszteletdíját külön törvény rendezi


Korlátozott hatalom: nincs rendeletalkotási joga


Miniszteri ellenjegyzéshez kötött intézkedései:

nagykövetek megbízása fogadása

egyes tisztségekre történ kinevezés

ország fegyveres védelmi tervének jóváhagyása

nemzetközi szerz dések kötése

kitüntetések adományozása

egyéni kegyelmezés joga

döntés állampolgársági ügyekben


Országgy léssel kapcsolatos hatáskörei:

ha nincs köztársaság elnök, jogkörét az országgy lés elnöke gyakorolja

részvétel az országgy lés ülésein

javaslat országgy lésnek intézkedés megtételére

rendkívüli jogrend bevezetése országgy lés akadályoztatása esetén

országgy lés ülését 30 napra elnapolhatja

feloszlathatja az országgy lést

választások kit zése, népszavazás kezdeményezése

javaslattételi jog kinevezésekhez (miniszterelnök, LB elnöke, Legf bb Ügyész)


Tisztsége megsz nik:

megbízatásának lejártával

halálával

feladatkörének ellátását 90 napon túl lehetetlenné tev állapottal

összeférhetetlenség kimondásával

lemondással

megfosztással


A kormány feladata, szervezete m ködése


Feladata:

végrehajtó hatalom m ködtetése

közigazgatás irányítása


ezen belül:

Feladatkörébe tartozik a társadalmi-gazdasági tervek kidolgozása, és azok végrehajtásáról való gondoskodás.

Részt vesz a külpolitika meghatározásában.

Megköti a kormányközi szerződéseket.

Fontos irányítási jogköröket lát el a honvédség, határőrség, a rendőrség tekintetében.

Irányítja a közigazgatási szervezetet.

Feladata a tudomány és kultúra fejlesztése, a szociális és egészségügyi ellátás biztosítása.

Sokrétűen kialakított kapcsolatrendszere van a nem állami szervekkel is.


A legalapvet bb állami feladatok meghatározásával egyid ben

meghatározza a megvalósítás eszközeit, módszereit

biztosítja a dologi és személyi feltételeket

ellen rzi a végrehajtást


Szervezete:

testületi szerv

összetétele:

miniszterelnök (többségi párt vezet je)

miniszterek (kinevezésükkel alakul meg a kormány)

Miniszterelnöki Hivatal segíti munkáját.

                     616c23g     tárca nélküli miniszterek


Megbízatásának megsz nése:

a)      új országgy lés megalakulásával

b)      miniszterelnök, kormány lemondásával

c)      miniszterelnök halálával

d)      miniszterelnök választójogának elvesztésével

e)      miniszterelnök összeférhetetlenségének megállapításával

f)        konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal

(a képvisel k 1/5-e nyújthatja be, az új miniszterelnök személyének megjelölésével, többségi szavazással fogadja el a parlament)


M ködése:

hetente tart ülést

többségi jelenléttel határozatképes

döntéseket szavazattöbbséggel hozzák

el terjesztés, jelentés kerül a kormány eléDöntései:

a)      rendelet

b)      határozat

c)      irányelv

d)      elvi állásfoglalás


A miniszterelnök és a miniszterek jogállása


Miniszterelnök megválasztása:

köztársasági elnök javaslatára

országgy lés többségi szavazással

gy ztes párt által megjelölt személyt


Meghatározó szerepe van:

ha lemond, vagy meghal, a kormány megbízatása megsz nik

bizalmatlansági indítványt ellene lehet megtenni


Miniszterelnök feladata:

a)      kormány tagjainak kiválasztása

b)      kormány üléseinek vezetése

c)      kormány döntéseinek végrehajtása

d)      helyettesítésének meghatározása


Minisztérium: egyszemélyi vezetés alatt álló, különös hatáskörű szerv, a szakigazgatás csúcsa.

13 minisztérium van


Minisztériumok szervezete politikai államtitkár

                     616c23g                közigazgatási államtitkár

                     616c23g                      616c23g helyettes államtitkár (4)


Miniszterek:

rendeletet alkothatnak

kormánynak, országgy lésnek felel sek

jogi felel sségük, mint mindenki másé, politikai felel sségük csak a miniszterelnökön keresztül érvényesül

részt vehetnek és felszólalhatnak az országgy lés ülésein

vezetik az államigazgatás feladatkörükbe tartozó területét, és irányítják az alájuk rendelt szerveket


Miniszterek megbízatásának megsz nése:

a)      kormány megbízatásának megsz nésével

b)      lemondással, felmentéssel

c)      halállal

d)      választójog elvesztésével

e)      összeférhetetlenség megállapításávalAlkotmánybíróság


Hatásköre:

törvényjavaslat el zetes vizsgálata

jogszabály utólagos vizsgálata

jogszabály nemzetközi szerz désbe ütközésének vizsgálata

alkotmányjogi panasz elbírálása

mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése

hatásköri összeütközés megszüntetése

Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése

eljárás mindazokban az ügyekben, melyeket törvény a hatáskörébe utal


Szervezete:

székhelye Esztergom

11 tag

45. életév, 20 év szakmai gyakorlat

9 évre választják, újraválaszthatók

függetlenek, mentelmi jog

összeférhetetlenség:

a)      választást megel z 4 évben kormány tagja, párt alkalmazottja

b)      nem lehet országgy lési képvisel

c)      nem tölthet be állami tisztséget

d)      nem lehet párt tagja, politikai tevékenységet nem végezhet

e)      más keres foglalkozást nem folytathat

maguk közül 3 évre elnököt választanak

ügyrendjét maga állapítja meg


Alkotmánybírósági tagság megsz nése:

a)      70. életév betöltésével

b)      megbízatási id tartam leteltével

c)      halállal

d)      lemondással

e)      összeférhetetlenség megállapításával

f)        felmentéssel

g)      kizárással


Eljárása:

indítvány alapján (illeték és költségmentes)

teljes ülésben vagy 3 tagú tanácsban jár el

határozatait zárt ülésen, szótöbbséggel hozza

határozata mindenkire kötelez


A bíróságokról


Az igazságszolgáltatás alapelvei:

egyenl ség elve

anyanyelv használatának elve

nyilvánosság elve

védelemhez való jog

képviselethez való jog

jogorvoslathoz való jog

társas bíráskodás elve

függetlenség elve

pártatlanság elve


A bírósági szervezet:

általános hatáskör helyi bíróságok (I. fok)

megyei bíróságok (I-II. fok) - munkaügyi bíróságok

Legfels bb Bíróság (II. fok, felülvizsgálati kérelmek elbírálása, elvi irányítás)Igazságszolgáltatási reform:

négyszint szervezet

általános hatáskör helyi bíróságok (I. fok)

megyei bíróságok (I-II. fok) - munkaügyi bíróságok

Ítél tábla (II. fok)

Legfels bb Bíróság (felülvizsgálati kérelmek elbírálása, jogegységi határozat)


Országos Igazságszolgáltatási Tanács


Bírák kinevezése:

IM javaslatára Köztársasági Elnök

24. életév, jogi szakvizsgaA Magyar Köztársaság ügyészségér l


Feladata:


Felügyelet a nyomozások törvényessége felett

felülvizsgálhatja nyomozó szervek intézkedéseit

felülvizsgálhatja rizetbe vétel elrendelésének törvényességét

elbírálja a nyomozás miatt benyújtott panaszokat

nyomozást, pótnyomozást rendelhet el

Részvétel a bírósági eljárásban

büntet ügyben képviseli a vádat

polgári eljárást indíthat

Felügyelet a büntetés-végrehajtás törvényessége felett

ellen rizheti a fogvatartás törvényességét

elbírálhatja a panaszokat

köteles szabadlábra helyezni azokat, akiket törvényes határozat nélkül tartanak fogva

Általános törvényességi felügyelet

elbírálja a törvényességi kérelmeket,

vizsgálatot tarthat

Felügyeleti jog a szabálysértési eljárásban


Intézkedései:


Óvás

vizsgált szerv 30 napon belül köteles megvizsgálni

ha nem ért egyet, 8 napon belül felettes szervéhez kell felterjeszteni

egyedi ügyben 1 éven túl jóhiszem en szerzett jogokat nem sérthet (AB határozat)

szabálysértési eljárásban 6 hónapon belül van helye

Felszólalás

törvénysért gyakorlat megszüntetése érdekében

törvénysért mulasztás megszüntetése érdekében

Figyelmeztetés

jöv beni törvénysértés veszélye esetén


Ügyészi szervezet tagozódása:


legf bb ügyész vezeti és irányítja

helyi ügyészségek

megyei f ügyészségek

(fellebbviteli f ügyészség, még létre nem hozott szint)

Legf bb Ügyészség

Katonai F ügyészség, (Katonai Fellebbviteli Ügyészség)Az ügyészi szervezetet a legfőbb ügyész irányítja. Utasítással szabályoz.

Az ügyészi tevékenységet az ügyészek mellett titkárok, fogalmazók, nyomozók segítik.

Találat: 2248


Felhasználási feltételek