online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

számítógépesfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A programok felépítése, az utasítasok típusai
PLC-S VEZÉRLÉSEK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE
Adatbazis létrehozasa - Access
Rekurzió (particiószam, Hanoi tornyai, postfix konverzió)
Az ACCESS adattípusai
A szöveg specialis objektumainak kezelése
A videokonferencia mint prezentació
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
 
bal also sarok   jobb also sarok

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYE dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza.

Az informatika vizsga - a többi tantárgyhoz hasonlóan - központi kidolgozású részletes vizsgakövetelményekre épül.

E vizsga bármely középiskolában tanuló diák számára szabadon választható vizsga, s az oktatási törvénynek és az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően kétszintű lehet: közép- és emelt szintű.

A középszintű vizsga a középiskolai tanulmányokat lezáró jellegű.

Az emeltszintű vizsga mindemellett a felvételi vizsgát is kiváltja azokban a felsőoktatási intézményekben, amelyekben a számítástechnika, a programozás vagy az informatika az előírt, illetve választható felvételi tantárgy.

Mindkét vizsga központilag előállított, gyakorlati és szóbeli részekből áll a vizsga­leírásban szereplő jellemzők szerint.

A részletes követelményrendszer felépítése az Érettségi vizsgaszabályzatban foglalt általá­nos követelmények szerkezetét követi.

A középszintű érettségi anyagának meghatározásához elsődleges szempont, hogy a köve­telmények olyan ismereteket és képességeket tartalmazzanak, amelyek segítik az eligazodást és a munkába állást az információs társadalomban.

Az emelt szintű érettségi anyagát ezen kívül meghatározzák az egyetemek és főiskolák in­formatikai szakjain várt tudás- és képesség-igények.

Az emelt szint a középszint követelményeit magában foglalja, de azokat magasabb szinten kéri számon, továbbá kiegészül a felvételihez szükséges tudásanyaggal is.

A) KOMPETENCIÁK

Általános kompetenciák

A tanulóktól elvárjuk, hogy az érettségi vizsgán az alábbi általános kompetenciák meglétét bizonyítsa

korszerű alkalmazói készség (a számítógépek, az informatikai kultúra lehetőségeit kihasználni tudó tanulók képzése)

algoritmikus gondolkodás (a matematikához hasonló gondolko­dásfejlesztő szerep, amely az iskolában, s a hétköznapi életben is alapvető fon­tosságú);

önálló munkavégzés (a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra, ...);

együttműködőkészség, csoportmunka (nagyobb számítógépes feladatok megol­dása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kap­csolattartást);

alkotó munka (akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges doku­mentumot vagy adatbázist, a végeredmény akkor is egy termék lesz, a készítés folya­matának, s a "termékségnek" minden egyes következményével együtt);

az informatika és a társadalom kölcsönhatásának felismerése (az informatika roha­m 343c29d os fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat, s azok mozgatóit);

Tartalomorientált kompetenciák


Információs társadalom

A tanuló legyen tájékozott a jelek és kódok világában;

értse és tudja használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rend­szereket, képes legyen bekapcsolódni az információs társadalomba;

képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és tudását gyarapítani;

ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait;

ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit;

ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait!

Informatikai alapok - hardver

A tanuló ismerje a jelátalakítás és kódolás jelentőségét és módszereit a korszerű infor­matikában;

ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit;

ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait;

legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai kérdé­seivel!

Informatikai alapok - szoftver

A tanuló ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és felépítését;

tudja kezelni a könyvtárszerkezetet;

ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit;

ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait!

Szövegszerkesztés

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő programot;

tudja használni a szövegszerkesztő program lehetőségeit;

tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumokat;

részletes feladatleírás alapján legyen képes bármilyen szöveges dokumentum előállí­tására;

ismerje a fontosabb típusdokumentumok (pl. meghívó, levél, .) lehetséges tartalmát és szerkezetét, tudjon ilyeneket önállóan elkészíteni;

tudja dokumentumait esztétikus formára hozni;

tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenőrző, szinoni­ma szótár), törekedjen a helyes és igényes fogalmazásra;

tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített objektumokat) beilleszteni!

Táblázatkezelés

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot;

tudja használni a táblázatkezelő program lehetőségeit;

legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat vé­gezni;

legyen képes egyszerű kimutatásokat készíteni;

tudjon adatokat célszerűen csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyűjteni;

tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni!

Adatbázis-kezelés

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot;

legyen képes adatmodellt alkotni egy konkrét feladat alapján;

az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát folyamatosan kar­bantartani;

tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni;

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni;

nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni;

a nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni!

Információs hálózati szolgáltatások

Tudjon Interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogra­mokkal;

tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csa­tolni;

tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni;

tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni;

tudjon célszerű hiperszöveges dokumentumokat készíteni!

Prezentáció (bemutató) és grafika

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentációs programot;

tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program lehetőségeit;

tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni;

tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket ja­vítani;

grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni;

képekből, szövegekből tudjon bemutatókat létrehozni!


Könyvtárhasználat

A tanuló legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására;

rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével;

a forrásokat komplex és alkotó módon tudja használni;

ismerje a forrásfelhasználás etikai/formai szabályait!

Algoritmizálás, adatmodellezés

A tanuló legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogalmazni;

tudjon pontos feladat-meghatározás után adatmodellt felállítani;

tudjon használni legalább 2 algoritmust leíró eszközt;

tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni;

legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására, az elkészült algoritmus helyességének ellenőrzésére!

A programozás eszközei

A tanuló legyen képes egy programozási feladatot adott programozási nyelven meg­oldani;

legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői környezetét;

legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne!


B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK


1. Információs társadalom


TÉMÁK

VIZSGASZINTEK

Középszint

Emelt szint

1.1. A kommunikáció

1.1.1. A kommunikáció általános modellje

1.1.2. Információs és kommunikációs technoló­giák és rendszerek

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban

1.1.4. Közhasznú információs források


Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszere­ket) bemutatni értelmezni.

Ismerje a használatos (tele)kommunikációs rend­szereket (pl. telefon, TV, .).

Ismerjen számítógépes katalógusokat és adat­bázisokat.

Legyen képes összetett keresésre az Interneten, keresőszerverek segítségével.


1.2. Információ és társadalom

1.2.1. Az informatika fejlődéstörténete

1.2.2. A modern információs társadalom jel­lemzői

1.2.3. Informatika és etika

1.2.4. Jogi ismeretekIsmerje az informatika fejlődéstörténetének főbb fázisait, eseményeit.

Legyen elképzelése a legújabb információs és kommunikációs technológiák társadalmi hatá­sairól.

Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat személyiségromboló, egészségkárosító hatását.

Ismerje a helyi és a távhálózatok netikettjét.

Tudja, hogy a vírusok a szoftverben és hardver­ben károkat okozhatnak.

Legyen tisztában azzal, hogy az adat, az infor­máció áru, jelentős értéket képviselhet.

Ismerje a szerzői jog fogalmát. Tudja csopor­tosítani a szoftvereket felhasználói szerződés  szerint (freeware, shareware, üzleti).2. Informatikai alapismeretek - hardverTÉMÁK

VIZSGASZINTEK

Középszint

Emelt szint

2.1. Jelátalakítás és kódolás

2.1.1. Analóg és digitális jelek

2.1.2. Az adat és az adatmennyiség

2.1.3. Bináris számábrázolás

2.1.4. Bináris karakterábrázolás

2.1.5. Bináris kép- és színkódolás

2.1.6. Bináris hangkódolás


Ismerje az analóg és a digitális jel fogalmát, kü­lönbözőségeit. Tudja, hogy minden érzékel­hető jel jó közelítéssel digitalizálható.2.2. A számítógép felépítése

2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek

2.2.2. A (személyi) számítógép részei és jel­lemzőik: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap

2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak

2.2.4. A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése

2.2.5. Hálózatok


Ismerje a Neumann-elvet és azt, hogy más el­ven felépülő és működő számítógépek is létez­nek.

Ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit és fontosabb jellemzőit.

Ismerje a helyi és távhálózatok felépítését és fontosabb jellemzőit.


Ismerje a logikai alapműveleteket és tudja al­kalmazni feladatok megoldása során.3. Informatikai alapismeretek - szoftver


TÉMÁK

VIZSGASZINTEK

Középszint

Emelt szint

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai

3.1.1. Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasz­nálói felülete

3.1.2. Könyvtárszerkezet, könyvtárak létreho­zása, másolása, mozgatása, törlése, átne­vezése

3.1.3. Állományok típusai, keresés a háttértá­rakon

3.1.4. Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átne­vezés, nyomtatás, megnyitás

3.1.5. Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, ki­csomagolás, archiválás, adatvédelem

3.1.6. A szoftver és a hardver karbantartó (se­géd)programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás, .

3.1.7. A hálózatok működésének alapelvei, há­lózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem


Ismerje az operációs rendszerek fajtáit, fő ré­szeit és legfontosabb feladatait. Legyen képes egy rendszer megjelenését, néhány paraméterét igényei szerint beállítani. Ismerje az operációs rendszer felhasználói felületét.

Ismerje a könyvtárrendszer felépítését, igazod­jon el benne. Ismerje a könyvtárműveleteket.

Tudjon állományokat megkeresni.

Ismerje és tudja használni az állománykezelő funkciókat.

Értse a tömörítés lényegét, az archiválás és az adatvédelem szükségességét. Tudjon tömöríte­ni és kicsomagolni.

Ismerje a vírus fogalmát, a leggyakoribb víru­sok terjedési módját, valamint a védekezés esz­közeit, módszereit.

Tudja ellátni a lemezkarbantartás feladatait: le­mez törlése, új lemez használatba vétele.

Tudjon a hálózatba be- és kijelentkezni. Ismer­je a (helyi) hálózati szolgáltatásokat és a fel­használói jogosultságokat.4. Szövegszerkesztés


TÉMÁK

VIZSGASZINTEK

Középszint

Emelt szint

4.1. A szövegszerkesztő használata

4.1.1. A program indítása

4.1.2. A munkakörnyezet beállítása

4.1.3. A szövegszerkesztő menürendszere

4.1.4. Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása


Tudja az általa tanult szövegszerkesztő progra­mot indítani.

Ismerje a szövegszerkesztő kezelő felületét.

Tudjon szöveget bevinni, javítani, törölni.

Tudjon többféle formátumú dokumentumot meg­nyitni, menteni és nyomtatni.

Tudjon fontosabb típusdokumentumokat (pl. meghívó, levél, .) önállóan készíteni.


4.2. Szövegszerkesztési alapok

4.2.1. Szövegbevitel, szövegjavítás

4.2.2. Karakterformázás

4.2.3. Bekezdésformázás

4.2.4. Felsorolás, számozás

4.2.5. Tabulátorok használata

4.2.6. Oldalformázás


Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait (ka­rakter, szó, sor, bekezdés, blokk, szakasz, ol­dal).

Legyen képes karakterek betűtípusát, méretét, stílusát, színét megadni.

Tudjon bekezdéseihez behúzást és térközt állí­tani, szövegbeosztást megadni, szegélyt, mintá­zatot megadni.

Készítsen felsorolást, sorszámozott felsorolást.

Tudjon különböző fajtájú tabulátorokat hasz­nálni.

Legyen tisztában az oldalbeállítás alapjaival (élőfej, élőláb, lapszámozás, margók, .)


4.3. Szövegjavítási funkciók

4.3.1. Keresés és csere

4.3.2. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés

4.3.3. Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás


Ismerje a szövegszerkesztő keresési, cserélési funkcióit.

Tudjon kijelölni betűt, szót, bekezdést, szöveg­blokkot, legyen képes ezeket másolni, mozgat­ni, törölni. Tudjon ilyet más dokumentumból is beilleszteni.

Használja a szövegszerkesztő nyelvi segédesz­közeit.


4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben

4.4.1. Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés

4.4.2. Körlevélkészítés

4.4.3. Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe, vala­mint formázásuk


Tudjon szöveges dokumentumokban táblázato­kat szerkeszteni (sorokat, oszlopokat, cellákat beszúrni, törölni). Tudja a sorokat adott oszlop szerint sorba rendezni.

Tudjon kördokumentumot készíteni.

Legyen képes szimbólumokat és egyéb objek­tumokat beilleszteni a szövegbe, s azokat esz­tétikusan elhelyezni.5. Táblázatkezelés

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK

Középszint

Emelt szint

A táblázatkezelő használata

A program indítása

A munkakörnyezet beállítása

A táblázatkezelő menürendszere

A táblázat megnyitása, mentése, nyom­tatása


Tudja az általa tanult táblázatkezelő programot indítani. Ismerje a program kezelő felületét. Tudjon adatokat bevinni, illetve azokat törölni. Tudjon a megjelenítési üzemmódok között váltani. Tudjon többféle formátumú táblázatot megnyitni, menteni és nyomtatni.


A táblázatok felépítése

Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap


Ismerje a cella, az oszlop, a sor, az aktív cella és a tartomány, valamint a munkalap fogalmát. Tudjon cellát, sort és oszlopot beilleszteni, il­letve, törölni.


Adatok a táblázatokban

Adattípusok

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás

A cellahivatkozások használata

Képletek szerkesztése: konstans, hivatko­zás, függvény


Ismerje a szöveg, a szám és dátum adattípuso­kat.

Tudjon egyszerű képleteket és függvényeket használni (összeg, átlag, maximum, minimum, darabszám, feltételek a képletben, keresés stb.)

Tudja a táblázat összetartozó adatait adott szempont szerint rendezni.

Tudjon hivatkozást használni munkalapon be­lül.

Tudjon hivatkozást használni munkalapokon keresztül.

Ismerje a címzési módokat: relatív, abszolút és vegyes címzést.


Táblázatformázás

Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése

Karakter-, cella- és tartomány-formázá­sok

Cellák és tartományok másolása


Tudja alkalmazni a karakterformázás és a cella­formázás lehetőségeit. Tudja alkalmazni a cel­lán, illetve a tartományon belüli igazítás lehető­ségeit. Tudja beállítani az oszlopszélességet és a sormagaságot. Tudja alkalmazni a szegélye­zés és mintázat készítés lehetőségeit. Tudjon fejlécet és láblécet készíteni.


Táblázatok, szövegek, diagramok

Egyszerű táblázat készítése

Formázási lehetőségek

Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése


Tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. Ismerje a kapcsolatot a táblázatkezelő és a szövegszer­kesztő rendszerek között.

Tudja alkalmazni az oldalbeállításhoz kapcso­lódó formázási lehetőségeket (tájolás, margó).

Ismerje a diagramok és grafikonok szerkeszté­sének, módosításának lépéseit. Tudjon az ábrá­zolandó adatoknak és a belőle levonandó kö­vetkeztetéseknek megfelelő grafikontípust vá­lasztani (pont, vonal, oszlop, kör). Tudjon gra­fikont és más objektumot beilleszteni.


Problémamegoldás táblázatkezelővel

Tantárgyi feladatok megoldása

5.6.2. A mindennapi életben előforduló prob­lémák


Tudjon statisztikai problémákat megoldani táb­lázatkezelővel. Tudjon egyszerű és jól áttekint­hető nyilvántartást készíteni. Tudjon táblázatot tervezni szöveges feladat alapján.


6. Adatbáziskezelés

TÉMÁK

VizsgaszintEK

Középszint

Emelt szint

6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai

6.1.1. Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcsTudjon különbséget tenni adattábla és adatbá­zis között.

A rendelkezésére álló adathalmazból tudjon adatrekordokat összeállítani.

Legyen tisztában az adattábla és a kulcs fogal­mával, tudjon kulcsmezőt kiválasztani.


Ismerje a relációs adatmodell jellemzőit.


6.2. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata

6.2.1. Adattípusok

6.2.2. Adatbevitel, adatok módosítása, törlése

6.2.3. Adatbázisok létrehozása, karbantartása
Ismerje az adatbázis-kezelőben használatos fontosabb mező típusokat (szöveg, különböző számtípusok, dátum, logikai); milyen adat táro­lására alkalmasak, mik a velük végezhető mű­veletek.

Tudjon létező adatbázist megnyitni, abból az adatokat a képernyőn megjeleníteni.

Tudjon rekordokat vagy egyes mezőket kitöröl­ni, vagy a benne levő adatokat újakkal felülírni. Tudja a módosított adatokat kimenteni.

Tudjon megadott szerkezetű adattáblát létre­hozni. Képes legyen az adattábla mezőit helye­sen kiválasztani, a kulcsmezőt meghatározni, az új táblát feltölteni.Tudjon adott szöveges feladathoz célszerű adattáblákat és azok közötti kapcsolatokat megtervezni

6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek

6.3.1. Lekérdezések, függvények használata

6.3.2. Keresés, válogatás, szűrés, rendezés

6.3.3. Összesítés


Tudjon a létező adatbázisban adott feltételek­nek megfelelő rekordokat megjeleníteni és azok­kal műveletet végezni.

Tudja kiválasztani, hogy a kérdéshez mely me­zők megjelenítése szükséges.


Ismerje és tudja felhasználni valamely lekérde­ző nyelv alapvető utasításait.


6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok

6.4.1. Űrlapok használata

6.4.2. Jelentések használataTudjon az adattáblákból számítandó informá­ciókat megjeleníteni.

Tudjon adott mezők felhasználásával jelentést kialakítani és nyomtatni.


Tudjon adott szövegnek megfelelő űrlapot és jelentést megtervezni és elkészíteni.


7. Információs hálózati szolgáltatások

TÉMÁK

VizsgaszintEK

Középszint

Emelt szint

7.1. Kommunikáció az Interneten

7.1.1. Elektronikus levelezési rendszer haszná­lata

7.1.2. Állományok átvitele

7.1.3. WWW

7.1.4. Keresőrendszerek

7.1.5. Távoli adatbázisok használata


Ismerje az Internet fontosabb szolgáltatásait, alkalmazza a szolgáltatások fontosabb haszná­lati szabályait.

Ismerjen egy levelezési rendszert. Tudjon leve­let küldeni, fogadni, megválaszolni, továbbítani és törölni. Ismerje az elektronikus levél részeit és a levél jellemzőit.

Tudjon a levélhez csatolást készíteni és fogad­ni.

Ismerjen és tudjon alkalmazni egy állomány át­viteli segédprogramot. Ismerje az állomány át­vitel szolgáltatást. Tudjon Internetről állomá­nyokat letölteni.

Tudjon egy böngészőt használni. Ismerje a böngésző programok navigációs eszközeit.

Tudjon kulcsszavas és tematikus keresőt hasz­nálni. Tudjon egyszerű és összetett keresési feladatokat megoldani. Tudjon on-line adatbá­zisokat használni.


7.2. Weblap készítés

7.2.1. Hálózati dokumentumok szerkezete

7.2.2. Weblap készítése Web-szerkesztővel

7.2.3. Formázási lehetőségek


Ismerje a Weblap jellemző elemeit. A címsor, háttérszín, háttérkép, különböző színű, méretű, igazítású szöveg, listák, táblázatok, képek, ani­mációk, hivatkozások elhelyezése egy grafikus webszerkesztővel. Tudjon egyszerű weblap szerkesztési feladatot elvégezni.


Tudjon egyszerű Weblapot készíteni a HTML leíró nyelv segítségével, egyszerű szövegszer­kesztővel. Ismerje a HTML alapelemeit.


8. Prezentáció és grafika

TÉMÁK

VizsgaszintEK

Középszint

Emelt szint

8.1. Prezentáció (bemutató)

8.1.1. A program indítása

8.1.2. A munkakörnyezet beállítása

8.1.3. A program menürendszere

8.1.4. Prezentációs anyag elkészítése
(szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, hang, animáció, dia-minta .) és formázása


Tudja az általa tanult bemutató-készítő progra­mot indítani.

Ismerje a program kezelő felületét.

Tudjon bemutatót megnyitni, menteni és leját­szani különböző módokon.

Tudjon bemutatót készíteni.


8.2. Grafika

8.2.1. A program indítása

8.2.2. A munkakörnyezet beállítása

8.2.3. A program menürendszere

8.2.4. Elemi alakzatok megrajzolása, módosí­tása

8.2.5. Képek beillesztése, formázása


Tudja az általa tanult grafikai programot indí­tani.

Ismerje a program kezelő felületét.

Tudjon grafikát, illetve képállományokat meg­nyitni, menteni és nyomtatni.

Tudjon elemi ábrákat rajzolni, javítani, transz­formálni.

Tudjon képeket képfeldolgozó programmal ke­zelni, módosítani, minőségét javítani.

Grafikus ábráit, képeit tudja szöveges környe­zetben esztétikusan elhelyezni.9. Könyvtárhasználat

TÉMÁK

VizsgaszintEK

Középszint

Emelt szint

9.1. Könyvtárak

9.1.1. A könyvtár fogalma, típusai

9.1.2. Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia öve­zet

9.1.3. A helyben használható és a kölcsönözhe­tő könyvtári állomány

9.1.4. A könyvtári szolgáltatások


Ismerje a könyvtár fogalmát, típusait: hagyo­mányos és elektronikus könyvtárak. Tudja ki­választani a dokumentumokat és használni az eszközöket.

Ismerje és tudja használni a gyakoribb könyv­tári szolgáltatásokat.


9.2. Dokumentumok

9.2.1. Nyomtatott dokumentumok

9.2.2. Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, DVD)


Tudja használni a kézikönyveket és a közhasz­nú információs forrásokat. Tudja használni a gyakoribb nem nyomtatott dokumentumokat.


9.3. Tájékoztató eszközök

9.3.1. Katalógusok

9.3.2. Adatbázisok

9.3.3. Közhasznú információs források (pl. te­lefonkönyv, menetrend, térkép)


Tudjon keresni a betűrendes leíró katalógus­ban. Tudjon adatokat gyűjteni számítógépes adatbázisból. Tudjon információt keresni az In­terneten, ismert kereső-programokat használni.10. Algoritmizálás, adatmodellezés, programozási ismeretek (csak emelt szinten)


TÉMÁK

VizsgaszintEK

Középszint

Emelt szint

10.1. Elemi és összetett adatok, állomány-szervezés, relációs adatstruktúrák

10.1.1. Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek

10.1.2. Szöveg, sorozat, tömb, rekord, halmaz

10.1.3. Állományok

Ismerje az adattípusok osztályozásának lehetsé­ges fajtáit. Tudjon különbséget tenni egyszerű és összetett típusok között.

Tudja a felsorolt összetett típusokat definiálni.

Ismerje az egyes típusokhoz tartozó művelete­ket. (Numerikus, logikai, karakter-, ill. szöveg­műveletek; továbbá tömbből elem kiválasztása indexével, rekordból mező kiválasztása nevé­vel, halmazműveletek; szekvenciális állomá­nyokra alkalmazható műveletek)

10.2. Elemi algoritmusok típusfeladatokra

10.2.1. Összegzés, eldöntés, kiválasztás, kere­sés, megszámlálás, maximum-kiválasz­tás, kiválogatás, elemi rendezésekIsmerje a strukturált programozás alapelveit, a lehetséges programszerkezeteket.

Tudja a szükséges változókat kiválasztani, és programbeli használatukat szabatosan megfo­galmazni.

Tudja pontosan leírni az egyes típusfeladatok kiinduló állapotát (azaz felsorolni az értékkel rendelkező változókat és tulajdonságukat) és a várt eredményt (azaz mely változóba, milyen feltételek mellett, milyen értékeket kell vissza­adnia a programnak).

Tudja leírni a megfelelő algoritmusokat vala­mely algoritmus-leíró nyelven.

10.3. Rekurzió

10.3.1. Rekurzió a feladatok és az algoritmusok világábanIsmerje a rekurzió fogalmát. Néhány egyszerű rekurziós feladaton tudjon bemutatni a rekurzív algoritmusokat.

10.4. A programkészítés, mint termék-előál­lítási folyamat

10.4.1. A programkészítés lépései: feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, tesz­telés, hibakeresés, hatékonyság- és mi­nőségvizsgálat, dokumentálás
Világosan lássa a tervezés és a kódolás közötti különbséget.

Tisztában legyen a tesztelés szerepével, és alapelveivel. Tudjon adott feladathoz olyan tesztadatokat meghatározni, amelyek a hibás működés kiszűrésére alkalmasak.

10.5. Számítógép a matematikában, a termé­szet- és társadalomtudományi tantár­gyak­ban

10.5.1. Matematikai feladatok, egyszerű termé­szettudományos szimulációs problé­mák, a középiskolai tantárgyakkal kap­csolatos egyszerű feladatok megoldásaTudjon programot készíteni a felsorolt tantár­gyak köréből megfogalmazott probléma meg­oldására, ha a megoldó módszerről részletes leírást kap.


11. A programozás eszközei (csak emelt szinten)


TÉMÁK

VIZSGASZINTEK

Középszint

Emelt szint

11.1. Algoritmusleíró eszközök

11.1.1. Feladatmegoldás egy algoritmus-leíró eszköz segítségével

11.1.2. Az algoritmus-leíró eszközök fajtáiIsmerje a struktogramot vagy a folyamatábrát, és a mondatszerű algoritmus-leíró eszközt.

Tudjon az egyikkel programot tervezni.

11.2. Programozási nyelv

11.2.1. Egy programozási nyelv részbeni (spe­cialitások nélküli) ismereteIsmerjen egy programozási nyelven: típusdefi­níciót, változódeklarációt, input és output uta­sításokat, alapvető programszerkezeteket (azaz szekvenciát, elágazást, ciklust), eljárásokat, ál­lományból adatbeviteli és -kiviteli műveleteket

11.3. Programfejlesztői környezet

11.3.1. Kódolási, szerkesztési eszközök vala­milyen programnyelvi fejlesztői kör­nye­zetben

11.3.2. Programkipróbálási eszközök valami­lyen programnyelvi fejlesztői kör­nye­zetbenTudjon egy közepes nehézségű, de összetett feladatot strukturáltan megoldani az ismert prog­ramnyelven. Tudjon e felhasználóval kul­turáltan kommunikáló adatbevitelt és adatkivi­telt írni.

Legyen képes a program különböző kimenetei­nek tesztelésére alkalmas mintaadatokat adni.

Tudjon nyomkövetéssel programot tesztelni.


Találat: 1892


Felhasználási feltételek