online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

TémaSzervetlen kémia

kémiafelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN
HOMOGÉNKATALITIKUS AMINOKARBONILEZÉS: ÚJ MÓDSZER KIDOLGOZÁSA N-FERROCENOIL-AMINOSAV-ÉSZTEREK, FERROCÉNGLIOXAMIDOK ÉS DISZUBSZTITUÁLT FERROCÉNSZÁRMAZÉK
Szénhidrogének
A nukleinsavak szerkezete és funkciója
Polimerek Anyagszerkezettana
Folyadékkristalyok
 
bal also sarok   jobb also sarok

Szervetlen kémia


 

TÉMÁK


VIZSGASZINTEK

 


Középszint

Emelt szint

 

2.1 Hidrogén
 

Anyagszerkezet

Fogalmi szint

izotópjai: hidrogén (H), deutérium (D), trícium (T).


 


Értse

a hidrogénatom elektronszerkezetét, a hidrogén mole­kulaszerkezetét, polaritását, rácstípusát.


 

Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, halmazállapot, oldhatóság, sürüség.


 

Értse


az op. és fp. anyagszerkezeti magyarázatát,

a hidrogéngáz levegöhöz viszonyított sürüségét.

a nagy diffúziósebességét,

a diffúziósebességgel kapcsolatos (mázatlan agyag­hengeres) kísérletet.

 


Értse


a reakcióképességének magyarázatát, reakcióit nem­fémekkel, fém-oxidokkal,

a durranógáz-reakció végrehajtásának módját és annak gyakorlati jelentöségét.

a reakcióit fémekkel.

 


Tudjon értelmezni

egyszerü kísérleteket a hidrogén sajátságaival kapcsolatban.


 

Elöfordulás, elöállítás, felhasználás

Fogalmi szint

laboratóriumi elöállítás (cink + sósav)


 

Tudja értelmezni

az elöfordulásával, ipari elöállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.


 

Egyéb

Tudja használni

a hidrogénröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


 

2.2 Nemesgázok
 

Anyagszerkezet

Értse

a nemesgázok vegyérték-elektronszerkezetét.

a nemesgázok rácstípusát.

 

Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot.


 


Értse

reakciókészségüket.


 

Egyéb

Tudja értelmezni

az elöfordulásukkal, ipari elöállításukkal, felhasználásukkal kapcsolatos információkat.Tudja használni

a nemesgázokról tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


2.3 Halogén­ele­mek és vegyü­le­teik
2.3.1 Halogén­elemek
- Anyagszerkezet


Értse


a klór vegyértékelektron-szerkezetét, molekula­szer­ke­zetét, polaritását, rácstípusát.

a vegyértékhéjuk szerkezetét, molekulaszerkezetüket,

polaritásukat, rácstípusukat.

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

a klór színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága vízben és egyéb oldószerekben.

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság vízben és egyéb oldószerekben, jódtinktúra, Lugol-oldat (KI-os jód­oldat).


Értseaz op. és a fp., illetve  a szín változásának anyagszer­kezeti magyarázatát a csoportban.Fogalmi szint

a klór reakciója vízzel (Semmelweis Ignác), oxidáló hatása.

reakciójuk vízzel, lúgoldattal, oxidáló hatásuk.


Értelmezze


a klór reakcióját fémekkel, hidrogénnel, a halogének reakcióját más halogenidekkel (a standardpoten­ciá­lok alapján).

a reakcióikat fémekkel, a reakciójukat hidrogénnel,

a reakcióikat más halogenidekkel,

a kémiai reakcióikat az oxidációsszám-változás alapján.


Tudjon értelmezni

Tudja megadni

egyszerü kémcsökísérleteket a leírt tapasztalatok alapján.a kísérletek várható tapasztalatait és azok magyarázatát.

- Elöállítás

Fogalmi szint

a klór laboratóriumi elöállítása sósavból.

ipari: elektrolízissel.


Értsea sósav és a kálium-permanganát reak­ciójának egyenletét.

- Felhasználás, elöfordulás


Tudja szemléltetni

a klór sokoldalú felhasználását a tanult tulajdonságok alapján

a halogének sokoldalú felhasználását a tanult tulajdonságok alapján

Tudja értelmezni

a klór elöfordulásával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

a halogének elöfordulásával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

- Élettani hatás

Fogalmi szint

mérgezö hatás, a klór keletkezésének lehetöségei, veszélyei a háztartásban.Értse


a fertötlenítö hatás magyarázatát.

Egyéb

Tudja használni

a halogénekröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


2.3.2 Halogén­ve­gyü­letek
- Csoportosítás

Fogalmi szint

kötéstípus szerint (ionos és kovalens).Tudja


csoportosítani a tanult kloridokat.


csoportosítani a tanult halogenideket, felismerni az átmeneti kötéstípusú halogenideket fizikai adataik alapján.

2.3.2.1 Hidrogén-halogenidek (HF, HCl, HBr, HI)
- Anyagszerkezet

Értse

a HCl molekulaszerkezetét, polaritását.

molekulaszerkezetüket, polaritásukat.

- Tulaj­don­ságok

Fogalmi szint

a HCl színe, szaga, standard halmazállapota.

szín, szag, fp-viszonyok.

Értse


a forráspontviszonyok anyagszerkezeti magyarázatát.


Fogalmi szint

sav-bázis jelleg, egyéb reakciók (fémek + sósav).


Értse


a HCl reakcióját vízzel, a sósav reakcióit.

a saverösségük változását a csoportban,

a hidrogén-halogenidek reakcióit,

a HF hatását az üvegre.


Tudja


értelmezni a hidrogén-kl 525b14f oriddal kapcsolatos egyszerü kémcsökísérlete­ket.

értelmezni a hidrogén-halogenidekkel kapcsolatos egyszerü kémcsökísérlete­ket.

- Elöfordulás, elöállítás, felhasználás

Tudja értelmezni

a HCl elöfordulásával, elöállításával, felhasználá­sával, környezet- és egészségkárosító hatásával kapcsolatos információkat.

a hidrogén-halogenidek elöfordulásával, elöállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

2.3.2.2 Kösó (NaCl)
- Halmazszer­kezet

Fogalmi szint

a kösó rácstípusa.


Értse


a kristályrács szerkezetét.

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.


Értse


az op. és az oldhatóság halmazszerke­zeti magyarázatát.


- Elöfordulás, felhasználás


Tudja értelmezni

az elöfordulásával, elöállításával, felhasználá­sával, környezet- és egészségkárosító hatásával kapcsolatos információkat.
2.3.2.3 Ezüst-ha­lo­genidek (AgCl, AgBr, AgI)
- Tulaj­don­sá­gok

Fogalmi szint


szín, vízoldékonyság, fényérzékenység

- Felhasználás

Tudja értelmezni


a felhasználá­sukkal kapcsolatos információkat.

2.3.2.4 Hypo (NaOCl-oldat)

Fogalmi szint

kémhatása; oxidáló hatása, a háztartási alkalmazás veszélyei - környezetvédelmi szempontok.Értelmezze


a folyamatokat reakcióegyenlettel is.

2.3.2.5 Egyéb

Tudja használni

a halogénvegyületekröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


2.4 Az oxigén­csoport elemei és vegyületeik
Az oxigéncsoport elemei (O, S, Se, Te)

Fogalmi szint

Müller Ferenc (tellur).


Értse


az oxigén és a kén elektronszerkezetét, a molekula-, illetve a halmazszerkezetüket.


2.4.1 Oxigén
- Anyagszerkezet

Fogalmi szint

allotrópia.Értse

az O2 szerkezetét.


- Tulaj­don­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, vízoldékonyság, oxidáló hatás, égés.Tudja értelmezni


az oxigén reakcióit a tanult fémekkel, nemfémekkel, szerves vegyületekkel; az oxigén reakcióival kapcso­latos egyszerü kísérleteket.


- Elöfordulás


Fogalmi szint

elemi állapotban (O2, O3), vegyületekben.


- Élettani szerep


Értse


az O2 jelentöségét (biológiai oxidáció), az ózon kelet­kezését és hatását a felsö, illetve az alsó légré­te­gek­ben.


- Elöállítás, kelet­kezés (O2)

Fogalmi szint

ipari és laboratóriumi (termikus bontás, fotoszintézis során, levegöböl).


- Felhasználás, elöállítás

Tudja értelmezni

az elöállításával, felhasználá­sával kapcsolatos információkat.


- Egyéb

Tudja használni

a oxigénröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


2.4.2 Oxigén­ve­gyü­letek
- Csoportosítás

Fogalmi szint

oxidok, hidroxidok, oxosavak és sóik.

peroxidok.

2.4.2.1 Dihid­ro­gén-peroxid (H2O2)
- Anyagszerkezet

Értse


molekulaszerkezetét, polaritását.

- Tulaj­don­sá­gok

Fogalmi szint


szín, szag, halmazállapot, vízoldékony­ság, redoxi sajátságok, fertötlenítö szer (hajszökítés)

Értse


a vízoldhatóság anyagszerkezeti okait, bomlását, redoxi sajátságait.

Tudja értelmezni


a felhasználá­sával, tulajdonságaival kapcsolatos információkat.

2.4.2.2 Oxidok
- Csoportosításuk

Tudja

csoportosítani rácstípus szerinti a tanult oxidokat.


Víz (H2O)
- Anyagszerkezet

Értse

molekulaszerkezetét, alakját, polaritását.


- Tulaj­don­ságai

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, sürüség és annak függése a hömérséklettöl.Értse

az olvadás- és forráspont anyagszerkezeti magya­rá­za­tát.Fogalmi szint

amfotéria.


Értelmezze

autoprotolízisét.Tudja

a reakcióit savakkal, bázisokkal.


- Természetes vizek

Fogalmi szint

édes- és tengervíz, csapadékok (hó, esövíz).


Értse


a természetes vizek tisztaságát - a kör­nyezetvédelmi szempontokat (mérgek, eutrofizáció), a karsztjelen­sé­geket, a savas esök kialakulását.


- Vízkeménység

Fogalmi szint

állandó és változó keménység.Értse


a vízkeménység okát, a vízlágyítási eljárásokat (for­ralás, csapadékképzés, ioncsere).

a vízlágyítási eljárásokat leíró reakció­egyenleteket.


- Élettani szerep


Fogalmi szint

oldószer, reakcióközeg, reakciópartner, szerepe a hö­háztartásban.


Fontosabb fém-oxidok


Fogalmi szint

a kalcium-oxid (égetett mész), a mag­nézium-oxid színe, halmazállapota, rácstípusa, vízol­dékonysága, reakció vízzel, fontosabb felhasználása.

az alumínium-oxid, réz(I)-oxid, a réz(II)-oxid és a vas(III)-oxid halmazállapota, vízol­dékonysága, fontosabb felhaszná­lása.


Tudja

felírni reakciójukat savakkal.

felírni reakciójukat savakkal.

2.4.2.3 Hidroxi­dok
Fontosabb fém-hidroxidok


Fogalmi szint


a nátrium-hidroxid (lúgkö, marónátron), a kalcium-hid­­roxid (oltott mész) színe, halmazálla­pota, rács­tí­pu­­sa, elöállítása, fontosabb fel­használása, maró ha­tása.

az alumí­nium-hidroxid színe, halmazálla­pota, fontosabb fel­használása.


Értse

a kölcsönhatásukat vízzel, a folyamatok energia­vi­szo­nya­it.Tudja

felírni a reakciójukat savakkal.

felírni a reakcióját savakkal és lúgoldatokkal.


Fogalmi szint


a kálium-hidroxid, a réz(II)-hidroxid, a vas(II)-hid­roxid, a vas(III)-hidroxid színe, halmazállapota, vízoldhatósága.

Egyéb

Tudja használni

az oxigénvegyületekröl tanultakat a mindennapi je­len­ségek, információk értelmezésében.


 

2.4.3 Kén
 

- Anyagszerkezet

Fogalmi szint

a kén molekulaszerkezete.


 


Értse


a kénatom elektronszerkezetét, a kénnél elöforduló allotrópiát.


 

- Tulaj­don­ságok

Fogalmi szint

szín, halmazállapot, oldhatóság. 


Értsea kén melegítése közben bekövetkezö szerkezeti vál­to­zásokat (az olvadék viszkozitása, amorf kén).

 


Értse

a reakcióját oxigénnel, fémekkel.


 


Tudja értelmezni


a kénnel kapcsolatos egyszerü kísérleteket.


 

- Egyéb

Tudja értelmezni

az elöfordulásával, elöállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.Tudja használni

a kénröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


2.4.4 A kén ve­gyü­­letei
2.4.4.1 Dihidro­gén-szulfid, kén-hidrogén (H2S)
- Anyagszerkezet

Értse


molekulaszerkezetét, polaritását.

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint


szín, szag, halmazállapot, vízoldhatóság.


Értse
a reakcióját vízzel, a tökéletes és nem tökéletes égését, a reakcióját kén-dioxiddal, Fe2+-, Pb2+- és Ag+-ionnal.


Tudja értelmezni


a kén-hidrogénnel kap­cso­latos egyszerü kísérleteket.

- Élettani hatása

Fogalmi szint


mérgezö hatása.

- Elöfordulás, elöállítás, felhasználás

Tudja értelmezni


az elöfordulásával, ipari elöállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

- Sói

Fogalmi szint


szulfidok.

2.4.4.2 Kén-dioxid (SO2)
- Anyagszerkezet

Értse

molekulaszerkezetét, polaritását.


- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.


Értelmezzea forráspont és az oldhatóság anyagszerkezeti magyarázatát.


Fogalmi szint


redukáló és oxidáló hatása.

Értelmezze


a reakcióját vízzel, a további oxidációját, a kör­nye­zet­szennyezö hatását.

a további oxidációja során kialakuló egyensúlyt.

- Elöállítás

Fogalmi szint

kénböl.

piritböl, szulfitokból.


Tudja

az elöállítás reakcióegyenletét.

az elöállítás reakcióegyenleteit.

- Felhasználás

Fogalmi szint

kénsavgyártás, konzerválás.


- Környezet­szennyezö hatás

Értse

a savas esök kialakulását és hatását.


2.4.4.3 Kén-tri­oxid (SO3)

Értse


a felhasználásával kapcsolatos tulaj­donságokat, reakcióját vízzel.


2.4.4.4 Kénessav (H2SO3) és sói
- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint


sav-bázis jelleg, redukáló hatás, szulfitok


Tudja értelmezni


a vizes oldatban lejátszódó folyamatokat.

2.4.4.5 Kénsav (H2SO4)
- Anyagszerkezet

Értse

a molekulaszerkezetét, polaritását.


- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, halmazállapot, sürüség, higrosz­kó­pos­ság, elegyedés vízzel, az elegyítés szabályai.Értse

Értelmezze


a fp. anyagszerkezeti magyarázatát, az elegyítés közben bekövetkezö vál­tozásokat.


Fogalmi szint

sav-bázis jelleg, redoxi sajátság, roncsoló hatás, vízelvonó hatás.Értse

a reakcióját vízzel, híg oldatának reakcióját fémek­kel, bázisokkal, tömény oldatának reakcióját fé­mek­kel, ill. a fémekre gyakorolt passzíváló hatását, a szerves vegyületekre gyakorolt elszenesítö hatásátTudja értelmezni

a különbözö típusú reakciókkal kap­cso­latos kísér­lete­ket.


- Ipari elöállítás

Értse

a kénsavgyártás lépéseit.


- Felhasználás

Fogalmi szint

akkumulátor, vízelvonószer, roncsolószer, oxidáló­szer, ipari alapanyag, gyógyszer- és mosószergyártás.Tudja szemléltetni


a kénsav sokoldalú felhasználását a tanult példák alapján.

- Egyéb

Értse

a kénsav kezelésével kapcsolatos balesetvédelmi elöírásokat.


- Sói

Fogalmi szint

szulfátok.

hidrogén-szulfátok.

- Fontosabb szul­fá­tok

Fogalmi szint

a gipsz a rézgálic és a keserüsó képlete, színe, halmazállapota, vízoldhatósága, föbb felhasználása.


2.4.4.6 Nátrium-tioszulfát (fixírsó, Na2S2O3)

Fogalmi szint


felhasználása a fényképészetben, a komplexképzö sajátsága.

2.4.4.7 Egyéb

Tudja használni

az kénvegyületekröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


 

2.5 A nitrogén­cso­port elemei és vegyületeik
 

2.5.1 Nitrogén
 

- Anyagszerkezet

Értse

a nitrogénatom elektronszerkezetét, a nitrogén mole­kulaszerkezetét, polaritását, rácstípusát.


 

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, vízoldékonyság.


 


Fogalmi szint

reakciókészség.


 


Értse

a reakciókészség molekulaszerkezeti okát, re­ak­ció­ját hidrogénnel és oxigénnel.


 

- Elöfordulás, elö­állítás, felhasz­nálás

Tudja értelmezni

az elöfordulásával, elöállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.


- Egyéb

Tudja használni

a nitrogénröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


 

Nitrogén­ve­gyületek
 

2.5.2.1 Ammónia (NH3)
 

- Anyagszerkezet

Értse

a molekula szerkezetét, polaritását, az ammónia rács­típusát.


 

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, cseppfolyósíthatóság, oldhatóság.


 


Értelmezze

az op. és a fp., valamint a cseppfolyó­síthatóság anyag­szerkezeti magyará­zatát, a szökökút-kísérletet.


 


Tudja értelmezni

az ammónia fizikai sajátságaival kapcso­latos egyszerü kísérleteket.


 


Fogalmi szint

sav-bázis sajátsága.

komplexképzö sajátsága.

 


Értelmezze

reakcióját vízzel, savakkal.

a komplexképzö sajátságát.

 

- Elöfordulás

Fogalmi szint

szerves anyagok bomlásterméke.


 

- Elöállítás

Fogalmi szint

ipari elöállítása.


 


Értse

az ipari ammóniaszintézis optimális körül­ményeit.

a laboratóriumi elöállítását ammónium­sókból.

 

- Felhasználás

Fogalmi szint

hütés, mütrágya, salétromsavgyártás.


 

- Sói

Fogalmi szint

ammóniumsók, halmazállapot, vízoldékonyság, mütrágya, sütöpor (szalalkáli).


 


Értse

az ammóniumion szerkezetét, a sók rácstípusát.


 

2.5.2.2 Nitrogén-oxidok
 

Nitrogén-mo­noxid (NO)
 

- Tulajdon­ságok, elöállítása,

élettani hatás,

Fogalmi szint


szín, halmazállapot, vízoldékonyság, környezetszennyezö hatás

 

Értse


a reakcióját oxigénnel, a laboratóriumi elöállítását salétrom­savból.

 

Nitrogén-dioxid (NO2)
 

- Tulajdon­ságok, élettani hatás

Fogalmi szint

szín, szag, sürüség, halmazállapot, oldékonyság, mérgezö, környezetszennyezö hatás


 


Értse


reakcióját vízzel.

 

-

Elöállítás

Fogalmi szint

laboratóriumi elöállítás.


 


Értelmezze


a laboratóriumi elöállítás kísérletét.

 

2.5.2.3 Salét­ro­mos­­sav (HNO2)
 

- Sói

Fogalmi szint


nitritek, a nitritek élettani hatása.

 

2.5.2.4 Salétrom­sav (HNO3)
 

- Anyagszerkezet

Értse


a molekula szerkezetét.

 

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldékonyság.


 

Értelmezze


a vízoldhatóság anyagszerkezeti okát.

 


Fogalmi szint

sav-bázis jelleg, redoxi sajátság, bomlékonyság (fény­érzékenység).


 


Értse

a reakcióját vízzel, bázisokkal,

a reakcióját fémekkel, ill. egyes fémekre gyakorolt passzíváló hatását.

az oxidáló hatásának változását a töménységgel (reakcióegyenlettel is).

 


Tudjon értelmezni

egyszerü kémcsökísérleteket a sav-bázis- és a redoxi sajátságával kap­csolatban.


 

-
Elöállítás

Fogalmi szint


ipari elöállítás nitrogénböl.

 


Értse


az ipari elöállítás lépéseit.

 

- Felhasználás

Fogalmi szint

választóvíz, a királyvíz alkotórésze, nitráló elegy, mütrágyagyártás, festékipar, robbanószeripar.


 

- Sói

Fogalmi szint

nitrátok.


 


Értse


a nitrátion szerkezetét.

 

- Fontosabb nitrá­tok

Fogalmi szint

az ammónium-nitrát színe, halmazállapota, rács­tí­pu­sa, vízoldé­konysága, fontosabb felhasználása, kör­nye­zetvédelmi szempontok.

a nátrium-nitrát (chilei salétrom), a kálium-nitrát, és az ezüst-nitrát (lápisz, pokolkö) színe, halmaz­álla­po­ta, rácstípusa, vízoldé­konysága, fontosabb felhasz­ná­lása, környezetvédelmi szempontok.

 


Értelmezze

a pétisó összetételét.

a lápisz gyógyászati felhasználását.

 

2.5.2.5. Egyéb

Tudja használni

az nitrogénvegyületekröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében. 

2.5.3 Foszfor
 

- Anyagszerkezet

Fogalmi szint

allotrópia.


 


Értse


az allotróp módosulatok közti különb­ség anyag­szer­kezeti magyarázatát.

 

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

a módosulatok színe, halmazállapota, oldhatósága.


 


Értse


a halmazállapot és az oldhatóság halmazszerkezeti magyarázatát.

 


Tudjon értelmezni

egyszerü kísérleteket.


 


Fogalmi szint

gyúlékonyság.


 


Értelmezze

reakcióját oxigénnel.

a módosulatok gyúlékonyságbeli eltéréseit.

 

-
Élettani hatás

Fogalmi szint

a módosulatok eltérö élettani hatása.


 


Értse


az eltérö élettani hatás anyagszerkezeti magyarázatát.

 

- Felhasználás, elöfordulás, elöál­lítás

Fogalmi szint

gyufa (Irinyi János).


 

Tudja értelmezni


a felhasználásával, elöfordulásával, elöállításával kapcsolatos információkat.

 

2.5.4 Foszforve­gyü­letek
 

2.5.4.1 Difoszfor-pentaoxid (P2O5)
 

- Tulajdonságok

Fogalmi szint


szín, halmazállapot, higroszkóposság.

 


Értse


a reakcióját vízzel, a vízelvonó hatását.

 

2.5.4.2 Foszfor­sav (ortofoszfor­sav, H3PO4)
 

- Anyagszerkezet

Értse


a molekulaszerkezetét.

 

- Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldékonyság.


 

Értse


az op. és a vízoldékony­ság anyag­szer­kezeti magyarázatát.

 


Fogalmi szint

sav-bázis jelleg, észterképzés.


 

Értse

a reakcióját vízzel.

disszociációját három lépésben, reakcióját NaOH-dal, különbözö anyagmennyiség-arányban.

 

- Élettani hatás, felhasználás

Tudja értelmezni

az elöfordulásával, biológiai jelentöségével, ipari elöállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.


 

- Sói

Fogalmi szint

foszfátok.

hidrogén- és dihidrogén-foszfátok.

 

- Anyagszerkezet

Értse


a foszfátion szerkezetét.

 

2.5.4.3. A fosz­forsav fon­tosabb sói 

- Szabályos sók

Fogalmi szint


a trinátrium-foszfát (trisó), a kalcium-foszfát (fosz­forit) színe, halmazállapo­ta, vízoldékonysága, föbb fel­használása (vízlágyítás, mütrágyák, mosószerek),

környezeti hatásuk (eutrofizáció).


 

- Savanyú sók

Fogalmi szint


a nátriummal és kalciummal alkotott savanyú sói, színük, halmazál­lapo­tuk, vízoldé­kony­sá­guk, föbb felhasználásuk, kör­nyezeti hatásuk.

 

2.5.4.4. Egyéb

Tudja használni

a foszforról és a foszfor vegyületeiröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


 

2.6 A szén­cso­port elemei és ve­gyületeik
 

2.6.1 Szén
 

- Elöfordulás

Fogalmi szint

gyakoriság, allotrópia (grafit, gyémánt, fullerének),

természetes (ásványi) és mesterséges szenek.


 


Értse

a módosulatok halmazszerkezetét.


 

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

a grafit és a gyémánt színe, halmazál­lapota, kemény­sége, oldhatósága, elektromos vezetése.


 


Értelmezze


anyagszerkezeti alapon a grafit és a gyémánt tulaj­don­ságait.


 


Fogalmi szint

redoxi sajátság.


 


Értse

a szén reakcióját szén-dioxiddal, vízgözzel, oxigén­nel.


 


Tudja felírni

a reakció egyenletét különbözö fém-oxidokkal.


 

- Felhasználás

Fogalmi szint

redukáló, ötvözöanyag, tüzelöanyag, írószer, vágó- és csiszolóanyag, elektród, szénkefe, ékszer.


 

- Egyéb

Tudja használni

a szénröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


 

2.6.2 A szén ve­gyületei
 

2.6.2.1 Szén-mo­noxid (CO)
 

- Anyagszerkezet

Értse

a molekulaszerkezetét.

a polaritását.

 

- Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, vízoldékonyság, redoxi sajátság.

komplexképzö sajátság.

 


Értse

égését.

a vízoldé­konyság anyag­szerkezeti magyarázatát.

 


Tudja felírni

szerepét a vasgyártásban.

reakcióját különbözö fém-oxidokkal,

 

- Elöfordulás

Fogalmi szint

képzödés nem tökéletes égéskor.


 

- Élettani hatás

Fogalmi szint

mérgezö hatás, teendök szén-monoxid-mérgezés esetén.


 


Értelmezze


a mérgezö hatást.

 

- Elöállítás, felhasználás

Tudja értelmezni

elöállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.


 


Értelmezze


a laboratóriumi elöállítást (hangyasav­ból).

 

2.6.2.2 Szén-dioxid (CO2)
 

- Anyagszerkezet

Értse

a molekulaszerkezetét, polaritását.


 

- Tulajdon­sá­gok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, sürüség, vízoldékonyság, kondenzálhatóság (szárazjég).


 


Értse

levegöhöz viszonyított sürüségét.

a forráspont és a kondenzálhatóság anyag­szer­ke­zeti magyarázatát.

 


Fogalmi szint

éghetöség (nem éghetö).


 


Értse

a reakcióját vízzel (a vízoldékonyság magyarázatát),

a reakcióját lúgoldatokkal, kimutatását meszes vízzel.


 


Tudjon értelmezni

egyszerü kísérleteket.


 

- Elöfordulás, ke­let­kezés

Fogalmi szint

légkör, biológiai és ipari folyamatok terméke.


 

- Élettani és öko­lógiai hatás

Fogalmi szint

a különbözö koncentrációjú CO2 hatása az élö szerve­ze­tekre.


 


Értse

az üvegházhatást.


 

-
Laboratóriumi elöállítás

Fogalmi szint

mészköböl sósavval.


 

Értse

a laboratóriumi elöállítás egyenleteit.


 

- Felhasználása

Fogalmi szint

hütés, üdítöitalok, tüzoltás.


 

2.6.2.3 Szénsav (H2CO3)
 

- Anyagszerkezet

Értse

a molekulaszerkezetét.


 

- Tulajdon­sá­gok

Fogalmi szint

sav-bázis jelleg.


 

Értse

bomlékonyságát, reakcióját vízzel.

a kétlépéses disszociációját.

 


Tudjon értelmezni

egyszerü kémcsökísérleteket a szénsavval és sóival kapcsolatban.


 

- Sói

Fogalmi szint

karbonátok, hidrogén-karbonátok.


 

- Fontosabb kar­bo­nátok

Fogalmi szint

a nátrium-karbonát (szóda, sziksó), a kalcium-kar­bo­nát (mészkö, márvány), a mag­nézium-karbonát, a do­lomit, színe, halmazállapota, vízoldhatósága, föbb fel­használása.


 


Értse

a szóda reakcióit savakkal, a mész­égetést, az égetett mész építöipari felhasználását.

termikus bomlásukat.

 

-
Fontosabb hid­rogén-karbo­nátok

Fogalmi szint

a szódabikarbóna, a kalcium- és magnézium-hidrogén-karbonát színe, halmazállapota, vízoldhatósága, föbb felhasználása, jelentösége.


 


Értse

a cseppkö és a vízkö képzödését.

a szódabikarbóna lúgos hidrolízisét, termikus bom­lását.


Tudja értelmezni

a szénsav sóinak felhasználásával kapcsolatos információkat.


2.6.2.4. Egyéb

Tudja használni

a szénvegyületekröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


 

2.6.3 Szilícium
 

- Anyagszerkezet

Értse

rácstípusát.


 

- Tulajdonságai

Fogalmi szint

félvezetö sajátsága.


 


Értse


a reakciókészségét, a reakcióját NaOH-dal.

 

- Elöfordulás

Fogalmi szint

gyakorisága, agyagásványok.


 

- Felhasználás

Fogalmi szint

elektronika, ötvözö elem.


- Egyéb

Tudja használni

a szilíciumról tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.
 

2.6.4 Szilícium-ve­gyületek
 

2.6.4.1 Szilícium-dioxid (SiO2)
 

- Halmazszer­kezet

Fogalmi szint

a kvarc rácstípusa.


 

Értse


a rácsszerkezetét.

 

- Tulajdonságok

Fogalmi szint

a kvarc sajátságai: UV-áteresztöképesség, hötágulás.


 


Értse


az ömlesztést szódával (vízüveg-képzödést),

a reakcióját HF-dal.

 

- Elöfordulás

Fogalmi szint

drágakövek, homok.


 

- Felhasználás

Fogalmi szint

üveggyártás, ékszerek, kvarcüveg, óragyártás.


 

-
Az üveg

Fogalmi szint

összetétele, felhasználása.


 


Értse


a halmazszerkezetével összefüggö sajátságait (olvadás).

 

2.6.4.2 Szilikonok
 

- Szerkezet

Fogalmi szint


elemi összetétel.

 


Értse


a sziloxánkötést és kialakulását.

 

-
Gyakorlati je­len­töség

Fogalmi szint


szilikonolaj, -zsír, -gumi.

 

Értse


a tulajdonságaik anyagszerkezeti magyarázatát.

2.6.4.3. Egyéb

Tudja használni

a szilíciumvegyületekröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


2.7 Fémek
- Tulaj­don­sá­gok

Fogalmi szint

szín, hö- és elektromos vezetés, sürüség (könnyü- és nehézfémek).Értelmezze


a szín anyagszerkezeti okát.

- Ötvözetek

Fogalmi szint

ötvözet fogalmaTudja értelmezni


az ötvözetek típusai, szerkezete és tulajdonságai közti összefüggéseket megadott információk alapján.

- Elöállítás

Fogalmi szint

elektrokémiai redukcióval, kémiai redukcióval (ter­mit, szenes).

hidrogénes redukcióval, termikus bontással.


Értse

az alkalmazott elöállítási mód, az anyagi minöség, a tisztaság és a gazdaságosság közti kapcsolatot.


- Korrózió

Fogalmi szint

a korrózió fogalma, a korrózióvédelem fajtái (be­vo­na­tok, eloxálás, katódos fémvédelem).Értelmezze

a rozsdaképzödés folyamatát.

a helyi elem képzödését, az aktív és a passzív vé­del­met (horganyzott és fehér bádog).


Tudjon elemezni

egyszerü kísérleteket a fémek korró­ziójával, illetve a korrózióvéde­lemmel kapcsolatban.2.7.1 Az s-mezö fémei
- Anyagszerkezet

Fogalmi szint

alkáli- és alkáliföldfémek, lángfestés.Értelmezze

a vegyértékelektron-szerkezetüket.

a lángfestés anyagszerkezeti magyarázatát.

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

sürüség, halmazállapot, op., megmunkálhatóság.Fogalmi szint

redoxi sajátság (EN, standardpotenciál).Értse

a viselkedésüket levegön (a tárolási körülményeket),

reakcióikat a tanult nemfémekkel, oxi­génnel, vízzel, a reakciók körülménye­iben megmutatkozó különbsé­gek okát.

peroxid képzödését,

reakcióikat lúgoldatokkal.


Tudja értelmezni

a lángfestéssel, a fizikai és kémiai sajátságaikkal kapcsolatos egyszerü kísérleteket.-
Elöfordulás

Fogalmi szint

vegyületekben (példákkal).


-

Elöállítás

Fogalmi szint


olvadékelektrolízissel.

- Ionjaik

Fogalmi szint

ionjaik töltése, színe.Értse


a szín és az elektronszerkezet kapcsolatát.

- Élettani hatás

Fogalmi szint

K+, Na+, Mg2+, Ca2+ biológiai szerepe.

Ba2+ és Sr2+ mérgezö hatása.

2.7.2 A p-mezö fé­mei
2.7.2.1 Alumínium
- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, sürüség, megmunkálhatóság, elektromos és hö­vezetés.Értelmezze


a sürüség és a megmunkálhatóság halmazszerkezeti okait.


Fogalmi szint

redoxi sajátságai (EN, standardpoten­ciál), reakció sav­oldattal, passziválódás.

amfotéria (reakció savval és lúgoldat­tal), akva- és hidroxokomplex


Értse

a viselkedését levegön, a reakcióit nemfémekkel, víz­zel (körülményeit) és savoldatokkal.

a reakcióját fém-oxidokkal (termit),

lúgoldatokkal.


Tudjon értelmezni

egyszerü kísérleteket az alumínium tulajdonságaival kapcsolatban.


- Elöfordulás

Fogalmi szint

bauxit, kriolit, agyagásványok.


- Elöállítás

Fogalmi szint

bauxit, timföld.Értse

az alumíniumgyártás föbb lépéseinek kémiai fo­lya­ma­tait.

az alumíniumgyártás lépéseinek reakcióegyenleteit.

-
Felhasználás

Fogalmi szint

föbb területei (pl. gépek, eszközök, kábel, szerkezeti elemek).


- Ionja

Fogalmi szint

színe, élettani hatása (Alzheimer-kór).


2.7.2.2 Ón és ólom
- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, sürüség, megmunkálhatóság.

oxidációs számaik.


Értse

a viselkedésüket szabad levegön.

az ólom reakcióit oxidáló és nem oxidáló sa­vakkal.

- Egyéb

Fogalmi szint

savas ólomakkumulátor, ötvözöanyag, mérgezö hatás.


A d-mezö fé­mei
- Föbb jellemzöik

Fogalmi szint


sürüség, EN, standardpotenciál.


Értse


többféle oxidációs állapotukat, az ionok színe és elektronszerkezete közti kapcsolatot, a kationok erös polarizáló hatásának következményeit (rosszul oldódó, színes vegyületek, komplexképzési hajlam).

2.7.3.1 Vas­cso­port (Fe, Co, Ni)
- Anyagszerkezet

Értse

a vas vegyértékelektron-szerkezetét.

vegyértékelektron-szerkezetüket.

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

a vas mechanikai tulajdonságai.

ferromágnesség.


Értse


a vas megmunkálhatósága és a rácstípus közti kapcsolatot.


Fogalmi szint

redoxi sajátság (EN, standardpotenciál), passzi­vá­ló­dás.Értse

a viselkedésüket levegön, a vas reakcióit nemfémek­kel, savakkal.

a nikkel és a kobalt reakcióit nemfé­mekkel, savakkal.


Tudjon értelmezni

egyszerü kísérleteket.


- Az ionok

Fogalmi szint

oxidációs számok, ionjaik színe (hidratált Fe2+, Fe3+)

a vasionok élettani szerepe (hem, citokrómok).

oxidációs számok, ionjaik színe (hidratált Ni2+, Co2+, vízmentes Co2+).

- Elöfordulás

Fogalmi szint

vasércek.


-
Elöállítás

Értelmezze

az ipari vas- és acélgyártás legfontosabb lépéseit, ismerje a szükséges anyagokat és a termékeket.


- Felhasználás

Fogalmi szint

öntöttvas és acél, szerkezeti anyag (Fe).

ötvözöanyag (Co, Ni).

2.7.3.2 Réz­cso­port (Cu, Ag, Au)
- Anyagszerkezet

Értse


a vegyértékelektron-szerkezetüket.

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, sürüség, megmunkálhatóság, elektromos és hö­vezetés.Fogalmi szint

redoxi sajátságok (EN, standardpoten­ciál), visel­kedés levegön.Értse

a reakciójukat oxigénnel, a reakcióképességüket oxi­dáló és nem oxidáló savakkal.

az oxidáló és nem oxidáló savakkal végbemenö reakciók egyenleteit.


Tudjon értelmezni

egyszerü kísérleteket.


- Elöfordulás

Fogalmi szint


elemi állapotban, illetve vegyületekben (szulfidos ércek).

-
Ionjaik

Fogalmi szint

oxidációs számok (Cu2+, Ag+), az ionok színe (Ag+, hidratált és vízmentes Cu2+).

oxidációs számok (Cu+).


Értse


a réz(II)- és az ezüstionok reakcióját NaOH-, illetve ammóniaoldattal.

- Élettani hatás

Fogalmi szint

biológiai jelentöségük, illetve mérgezö hatásuk.


-
Felhasználás

Fogalmi szint

elemi állapotban: ékszerek, elektro­technika, képzö­müvészet, ötvözetek (sárgaréz, bronz);

vegyületeik: permetezés (rézgálic).

fényképészet (ezüst), analitikai kémia.

2.7.3.3 Cink
- Anyagszerkezet

Értse

vegyértékelektron-szerkezetét, oxidációs számát.


- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

nehézfém, redoxi sajátságok (EN, standardpoten­ciál).

amfotéria.


Értse

a viselkedését levegön, a reakcióját nemfémekkel, savakkal.

a reakcióját tömény, oxidáló savakkal.


Tudjon értelmezni

egyszerü kísérleteket.


- Egyéb

Tudja értelmezni

az elöfordulásával, elöállításával, felhasználásával, élettani hatásával kapcsolatos információkat.


2.7.3.4 Higany
- Anyagszerkezet

Fogalmi szint


oxidációs száma

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint


halmazállapot, sürüség, standardpotenciál, redoxi sajátság, oxidjának bomlékonysága.


Értse


a viselkedését levegön, a reakcióját kénnel, oxid­jának termikus bontását (egyenlettel), a reakcióját oxidáló és nem oxidáló hatású savakkal (reakcióegyen­le­tek­kel).

- Élettani hatás

Fogalmi szint


mérgezö hatása elemi állapotban, illetve vegyü­letei­ben.

- Felhasználás

Fogalmi szint


elektrotechnika, hömérök, katalizátor, amalgámok.

2.7.3.5 Egyéb

Tudja használni

a fémekröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

2.7.3.6 Egyéb

át­­me­netifém-vegyü­­letek
 

Kálium-per­man­ga­nát (hiper­man­gán, KMnO4)
 

- Tulajdonságai

Fogalmi szint


színe, halmazállapota, vízoldhatósága,

redoxi sajátsága, termikus bontása.

 

- Felhasználás

Fogalmi szint


fertötlenítés, oxidálószer.

- Egyéb

Tudja használni


a kálium-permanganátról tanultakat a mindennapi je­len­ségek, információk értelmezésében.


Találat: 3472


Felhasználási feltételek