online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

TémaSzervetlen kémia

kémia

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN
HOMOGÉNKATALITIKUS AMINOKARBONILEZÉS: ÚJ MÓDSZER KIDOLGOZÁSA N-FERROCENOIL-AMINOSAV-ÉSZTEREK, FERROCÉNGLIOXAMIDOK ÉS DISZUBSZTITUÁLT FERROCÉNSZÁRMAZÉK
Szénhidrogének
A nukleinsavak szerkezete és funkciója
Polimerek Anyagszerkezettana
Folyadékkristalyok
 
bal also sarok   jobb also sarok

Szervetlen kémia


 

TÉMÁK


VIZSGASZINTEK 


Középszint

Emelt szint

 

2.1 Hidrogén
 

Anyagszerkezet

Fogalmi szint

izotópjai: hidrogén (H), deutérium (D), trícium (T).


 


Értse

a hidrogénatom elektronszerkezetét, a hidrogén mole­kulaszerkezetét, polaritását, rácstípusát.


 

Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, halmazállapot, oldhatóság, sürüség.


 

Értse


az op. és fp. anyagszerkezeti magyarázatát,

a hidrogéngáz levegöhöz viszonyított sürüségét.

a nagy diffúziósebességét,

a diffúziósebességgel kapcsolatos (mázatlan agyag­hengeres) kísérletet.

 


Értse


a reakcióképességének magyarázatát, reakcióit nem­fémekkel, fém-oxidokkal,

a durranógáz-reakció végrehajtásának módját és annak gyakorlati jelentöségét.

a reakcióit fémekkel.

 


Tudjon értelmezni

egyszerü kísérleteket a hidrogén sajátságaival kapcsolatban.


 

Elöfordulás, elöállítás, felhasználás

Fogalmi szint

laboratóriumi elöállítás (cink + sósav)


 

Tudja értelmezni

az elöfordulásával, ipari elöállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.


 

Egyéb

Tudja használni

a hidrogénröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


 

2.2 Nemesgázok
 

Anyagszerkezet

Értse

a nemesgázok vegyérték-elektronszerkezetét.

a nemesgázok rácstípusát.

 

Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot.


 


Értse

reakciókészségüket.


 

Egyéb

Tudja értelmezni

az elöfordulásukkal, ipari elöállításukkal, felhasználásukkal kapcsolatos információkat.Tudja használni

a nemesgázokról tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


2.3 Halogén­ele­mek és vegyü­le­teik
2.3.1 Halogén­elemek
- Anyagszerkezet


Értse


a klór vegyértékelektron-szerkezetét, molekula­szer­ke­zetét, polaritását, rácstípusát.

a vegyértékhéjuk szerkezetét, molekulaszerkezetüket,

polaritásukat, rácstípusukat.

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

a klór színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága vízben és egyéb oldószerekben.

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság vízben és egyéb oldószerekben, jódtinktúra, Lugol-oldat (KI-os jód­oldat).


Értseaz op. és a fp., illetve  a szín változásának anyagszer­kezeti magyarázatát a csoportban.Fogalmi szint

a klór reakciója vízzel (Semmelweis Ignác), oxidáló hatása.

reakciójuk vízzel, lúgoldattal, oxidáló hatásuk.


Értelmezze


a klór reakcióját fémekkel, hidrogénnel, a halogének reakcióját más halogenidekkel (a standardpoten­ciá­lok alapján).

a reakcióikat fémekkel, a reakciójukat hidrogénnel,

a reakcióikat más halogenidekkel,

a kémiai reakcióikat az oxidációsszám-változás alapján.


Tudjon értelmezni

Tudja megadni

egyszerü kémcsökísérleteket a leírt tapasztalatok alapján.a kísérletek várható tapasztalatait és azok magyarázatát.

- Elöállítás

Fogalmi szint

a klór laboratóriumi elöállítása sósavból.

ipari: elektrolízissel.


Értsea sósav és a kálium-permanganát reak­ciójának egyenletét.

- Felhasználás, elöfordulás


Tudja szemléltetni

a klór sokoldalú felhasználását a tanult tulajdonságok alapján

a halogének sokoldalú felhasználását a tanult tulajdonságok alapján

Tudja értelmezni

a klór elöfordulásával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

a halogének elöfordulásával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

- Élettani hatás

Fogalmi szint

mérgezö hatás, a klór keletkezésének lehetöségei, veszélyei a háztartásban.Értse


a fertötlenítö hatás magyarázatát.

Egyéb

Tudja használni

a halogénekröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


2.3.2 Halogén­ve­gyü­letek
- Csoportosítás

Fogalmi szint

kötéstípus szerint (ionos és kovalens).Tudja


csoportosítani a tanult kloridokat.


csoportosítani a tanult halogenideket, felismerni az átmeneti kötéstípusú halogenideket fizikai adataik alapján.

2.3.2.1 Hidrogén-halogenidek (HF, HCl, HBr, HI)
- Anyagszerkezet

Értse

a HCl molekulaszerkezetét, polaritását.

molekulaszerkezetüket, polaritásukat.

- Tulaj­don­ságok

Fogalmi szint

a HCl színe, szaga, standard halmazállapota.

szín, szag, fp-viszonyok.

Értse


a forráspontviszonyok anyagszerkezeti magyarázatát.


Fogalmi szint

sav-bázis jelleg, egyéb reakciók (fémek + sósav).


Értse


a HCl reakcióját vízzel, a sósav reakcióit.

a saverösségük változását a csoportban,

a hidrogén-halogenidek reakcióit,

a HF hatását az üvegre.


Tudja


értelmezni a hidrogén-kl 525b14f oriddal kapcsolatos egyszerü kémcsökísérlete­ket.

értelmezni a hidrogén-halogenidekkel kapcsolatos egyszerü kémcsökísérlete­ket.

- Elöfordulás, elöállítás, felhasználás

Tudja értelmezni

a HCl elöfordulásával, elöállításával, felhasználá­sával, környezet- és egészségkárosító hatásával kapcsolatos információkat.

a hidrogén-halogenidek elöfordulásával, elöállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

2.3.2.2 Kösó (NaCl)
- Halmazszer­kezet

Fogalmi szint

a kösó rácstípusa.


Értse


a kristályrács szerkezetét.

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.


Értse


az op. és az oldhatóság halmazszerke­zeti magyarázatát.


- Elöfordulás, felhasználás


Tudja értelmezni

az elöfordulásával, elöállításával, felhasználá­sával, környezet- és egészségkárosító hatásával kapcsolatos információkat.
2.3.2.3 Ezüst-ha­lo­genidek (AgCl, AgBr, AgI)
- Tulaj­don­sá­gok

Fogalmi szint


szín, vízoldékonyság, fényérzékenység

- Felhasználás

Tudja értelmezni


a felhasználá­sukkal kapcsolatos információkat.

2.3.2.4 Hypo (NaOCl-oldat)

Fogalmi szint

kémhatása; oxidáló hatása, a háztartási alkalmazás veszélyei - környezetvédelmi szempontok.Értelmezze


a folyamatokat reakcióegyenlettel is.

2.3.2.5 Egyéb

Tudja használni

a halogénvegyületekröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


2.4 Az oxigén­csoport elemei és vegyületeik
Az oxigéncsoport elemei (O, S, Se, Te)

Fogalmi szint

Müller Ferenc (tellur).


Értse


az oxigén és a kén elektronszerkezetét, a molekula-, illetve a halmazszerkezetüket.


2.4.1 Oxigén
- Anyagszerkezet

Fogalmi szint

allotrópia.Értse

az O2 szerkezetét.


- Tulaj­don­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, vízoldékonyság, oxidáló hatás, égés.Tudja értelmezni


az oxigén reakcióit a tanult fémekkel, nemfémekkel, szerves vegyületekkel; az oxigén reakcióival kapcso­latos egyszerü kísérleteket.


- Elöfordulás


Fogalmi szint

elemi állapotban (O2, O3), vegyületekben.


- Élettani szerep


Értse


az O2 jelentöségét (biológiai oxidáció), az ózon kelet­kezését és hatását a felsö, illetve az alsó légré­te­gek­ben.


- Elöállítás, kelet­kezés (O2)

Fogalmi szint

ipari és laboratóriumi (termikus bontás, fotoszintézis során, levegöböl).


- Felhasználás, elöállítás

Tudja értelmezni

az elöállításával, felhasználá­sával kapcsolatos információkat.


- Egyéb

Tudja használni

a oxigénröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


2.4.2 Oxigén­ve­gyü­letek
- Csoportosítás

Fogalmi szint

oxidok, hidroxidok, oxosavak és sóik.

peroxidok.

2.4.2.1 Dihid­ro­gén-peroxid (H2O2)
- Anyagszerkezet

Értse


molekulaszerkezetét, polaritását.

- Tulaj­don­sá­gok

Fogalmi szint


szín, szag, halmazállapot, vízoldékony­ság, redoxi sajátságok, fertötlenítö szer (hajszökítés)

Értse


a vízoldhatóság anyagszerkezeti okait, bomlását, redoxi sajátságait.

Tudja értelmezni


a felhasználá­sával, tulajdonságaival kapcsolatos információkat.

2.4.2.2 Oxidok
- Csoportosításuk

Tudja

csoportosítani rácstípus szerinti a tanult oxidokat.


Víz (H2O)
- Anyagszerkezet

Értse

molekulaszerkezetét, alakját, polaritását.


- Tulaj­don­ságai

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, sürüség és annak függése a hömérséklettöl.Értse

az olvadás- és forráspont anyagszerkezeti magya­rá­za­tát.Fogalmi szint

amfotéria.


Értelmezze

autoprotolízisét.Tudja

a reakcióit savakkal, bázisokkal.


- Természetes vizek

Fogalmi szint

édes- és tengervíz, csapadékok (hó, esövíz).


Értse


a természetes vizek tisztaságát - a kör­nyezetvédelmi szempontokat (mérgek, eutrofizáció), a karsztjelen­sé­geket, a savas esök kialakulását.


- Vízkeménység

Fogalmi szint

állandó és változó keménység.Értse


a vízkeménység okát, a vízlágyítási eljárásokat (for­ralás, csapadékképzés, ioncsere).

a vízlágyítási eljárásokat leíró reakció­egyenleteket.


- Élettani szerep


Fogalmi szint

oldószer, reakcióközeg, reakciópartner, szerepe a hö­háztartásban.


Fontosabb fém-oxidok


Fogalmi szint

a kalcium-oxid (égetett mész), a mag­nézium-oxid színe, halmazállapota, rácstípusa, vízol­dékonysága, reakció vízzel, fontosabb felhasználása.

az alumínium-oxid, réz(I)-oxid, a réz(II)-oxid és a vas(III)-oxid halmazállapota, vízol­dékonysága, fontosabb felhaszná­lása.


Tudja

felírni reakciójukat savakkal.

felírni reakciójukat savakkal.

2.4.2.3 Hidroxi­dok
Fontosabb fém-hidroxidok


Fogalmi szint


a nátrium-hidroxid (lúgkö, marónátron), a kalcium-hid­­roxid (oltott mész) színe, halmazálla­pota, rács­tí­pu­­sa, elöállítása, fontosabb fel­használása, maró ha­tása.

az alumí­nium-hidroxid színe, halmazálla­pota, fontosabb fel­használása.
Értse

a kölcsönhatásukat vízzel, a folyamatok energia­vi­szo­nya­it.Tudja

felírni a reakciójukat savakkal.

felírni a reakcióját savakkal és lúgoldatokkal.


Fogalmi szint


a kálium-hidroxid, a réz(II)-hidroxid, a vas(II)-hid­roxid, a vas(III)-hidroxid színe, halmazállapota, vízoldhatósága.

Egyéb

Tudja használni

az oxigénvegyületekröl tanultakat a mindennapi je­len­ségek, információk értelmezésében.


 

2.4.3 Kén
 

- Anyagszerkezet

Fogalmi szint

a kén molekulaszerkezete.


 


Értse


a kénatom elektronszerkezetét, a kénnél elöforduló allotrópiát.


 

- Tulaj­don­ságok

Fogalmi szint

szín, halmazállapot, oldhatóság. 


Értsea kén melegítése közben bekövetkezö szerkezeti vál­to­zásokat (az olvadék viszkozitása, amorf kén).

 


Értse

a reakcióját oxigénnel, fémekkel.


 


Tudja értelmezni


a kénnel kapcsolatos egyszerü kísérleteket.


 

- Egyéb

Tudja értelmezni

az elöfordulásával, elöállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.Tudja használni

a kénröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


2.4.4 A kén ve­gyü­­letei
2.4.4.1 Dihidro­gén-szulfid, kén-hidrogén (H2S)
- Anyagszerkezet

Értse


molekulaszerkezetét, polaritását.

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint


szín, szag, halmazállapot, vízoldhatóság.


Értse
a reakcióját vízzel, a tökéletes és nem tökéletes égését, a reakcióját kén-dioxiddal, Fe2+-, Pb2+- és Ag+-ionnal.


Tudja értelmezni


a kén-hidrogénnel kap­cso­latos egyszerü kísérleteket.

- Élettani hatása

Fogalmi szint


mérgezö hatása.

- Elöfordulás, elöállítás, felhasználás

Tudja értelmezni


az elöfordulásával, ipari elöállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

- Sói

Fogalmi szint


szulfidok.

2.4.4.2 Kén-dioxid (SO2)
- Anyagszerkezet

Értse

molekulaszerkezetét, polaritását.


- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.


Értelmezzea forráspont és az oldhatóság anyagszerkezeti magyarázatát.


Fogalmi szint


redukáló és oxidáló hatása.

Értelmezze


a reakcióját vízzel, a további oxidációját, a kör­nye­zet­szennyezö hatását.

a további oxidációja során kialakuló egyensúlyt.

- Elöállítás

Fogalmi szint

kénböl.

piritböl, szulfitokból.


Tudja

az elöállítás reakcióegyenletét.

az elöállítás reakcióegyenleteit.

- Felhasználás

Fogalmi szint

kénsavgyártás, konzerválás.


- Környezet­szennyezö hatás

Értse

a savas esök kialakulását és hatását.


2.4.4.3 Kén-tri­oxid (SO3)

Értse


a felhasználásával kapcsolatos tulaj­donságokat, reakcióját vízzel.


2.4.4.4 Kénessav (H2SO3) és sói
- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint


sav-bázis jelleg, redukáló hatás, szulfitok


Tudja értelmezni


a vizes oldatban lejátszódó folyamatokat.

2.4.4.5 Kénsav (H2SO4)
- Anyagszerkezet

Értse

a molekulaszerkezetét, polaritását.


- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, halmazállapot, sürüség, higrosz­kó­pos­ság, elegyedés vízzel, az elegyítés szabályai.Értse

Értelmezze


a fp. anyagszerkezeti magyarázatát, az elegyítés közben bekövetkezö vál­tozásokat.


Fogalmi szint

sav-bázis jelleg, redoxi sajátság, roncsoló hatás, vízelvonó hatás.Értse

a reakcióját vízzel, híg oldatának reakcióját fémek­kel, bázisokkal, tömény oldatának reakcióját fé­mek­kel, ill. a fémekre gyakorolt passzíváló hatását, a szerves vegyületekre gyakorolt elszenesítö hatásátTudja értelmezni

a különbözö típusú reakciókkal kap­cso­latos kísér­lete­ket.


- Ipari elöállítás

Értse

a kénsavgyártás lépéseit.


- Felhasználás

Fogalmi szint

akkumulátor, vízelvonószer, roncsolószer, oxidáló­szer, ipari alapanyag, gyógyszer- és mosószergyártás.Tudja szemléltetni


a kénsav sokoldalú felhasználását a tanult példák alapján.

- Egyéb

Értse

a kénsav kezelésével kapcsolatos balesetvédelmi elöírásokat.


- Sói

Fogalmi szint

szulfátok.

hidrogén-szulfátok.

- Fontosabb szul­fá­tok

Fogalmi szint

a gipsz a rézgálic és a keserüsó képlete, színe, halmazállapota, vízoldhatósága, föbb felhasználása.


2.4.4.6 Nátrium-tioszulfát (fixírsó, Na2S2O3)

Fogalmi szint


felhasználása a fényképészetben, a komplexképzö sajátsága.

2.4.4.7 Egyéb

Tudja használni

az kénvegyületekröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


 

2.5 A nitrogén­cso­port elemei és vegyületeik
 

2.5.1 Nitrogén
 

- Anyagszerkezet

Értse

a nitrogénatom elektronszerkezetét, a nitrogén mole­kulaszerkezetét, polaritását, rácstípusát.


 

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, vízoldékonyság.


 


Fogalmi szint

reakciókészség.


 


Értse

a reakciókészség molekulaszerkezeti okát, re­ak­ció­ját hidrogénnel és oxigénnel.


 

- Elöfordulás, elö­állítás, felhasz­nálás

Tudja értelmezni

az elöfordulásával, elöállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.


- Egyéb

Tudja használni

a nitrogénröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


 

Nitrogén­ve­gyületek
 

2.5.2.1 Ammónia (NH3)
 

- Anyagszerkezet

Értse

a molekula szerkezetét, polaritását, az ammónia rács­típusát.


 

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, cseppfolyósíthatóság, oldhatóság.


 


Értelmezze

az op. és a fp., valamint a cseppfolyó­síthatóság anyag­szerkezeti magyará­zatát, a szökökút-kísérletet.


 


Tudja értelmezni

az ammónia fizikai sajátságaival kapcso­latos egyszerü kísérleteket.


 


Fogalmi szint

sav-bázis sajátsága.

komplexképzö sajátsága.

 


Értelmezze

reakcióját vízzel, savakkal.

a komplexképzö sajátságát.

 

- Elöfordulás

Fogalmi szint

szerves anyagok bomlásterméke.


 

- Elöállítás

Fogalmi szint

ipari elöállítása.


 


Értse

az ipari ammóniaszintézis optimális körül­ményeit.

a laboratóriumi elöállítását ammónium­sókból.

 

- Felhasználás

Fogalmi szint

hütés, mütrágya, salétromsavgyártás.


 

- Sói

Fogalmi szint

ammóniumsók, halmazállapot, vízoldékonyság, mütrágya, sütöpor (szalalkáli).


 


Értse

az ammóniumion szerkezetét, a sók rácstípusát.


 

2.5.2.2 Nitrogén-oxidok
 

Nitrogén-mo­noxid (NO)
 

- Tulajdon­ságok, elöállítása,

élettani hatás,

Fogalmi szint


szín, halmazállapot, vízoldékonyság, környezetszennyezö hatás

 

Értse


a reakcióját oxigénnel, a laboratóriumi elöállítását salétrom­savból.

 

Nitrogén-dioxid (NO2)
 

- Tulajdon­ságok, élettani hatás

Fogalmi szint

szín, szag, sürüség, halmazállapot, oldékonyság, mérgezö, környezetszennyezö hatás


 


Értse


reakcióját vízzel.

 

-

Elöállítás

Fogalmi szint

laboratóriumi elöállítás.


 


Értelmezze


a laboratóriumi elöállítás kísérletét.

 

2.5.2.3 Salét­ro­mos­­sav (HNO2)
 

- Sói

Fogalmi szint


nitritek, a nitritek élettani hatása.

 

2.5.2.4 Salétrom­sav (HNO3)
 

- Anyagszerkezet

Értse


a molekula szerkezetét.

 

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldékonyság.


 

Értelmezze


a vízoldhatóság anyagszerkezeti okát.

 


Fogalmi szint

sav-bázis jelleg, redoxi sajátság, bomlékonyság (fény­érzékenység).


 


Értse

a reakcióját vízzel, bázisokkal,

a reakcióját fémekkel, ill. egyes fémekre gyakorolt passzíváló hatását.

az oxidáló hatásának változását a töménységgel (reakcióegyenlettel is).

 


Tudjon értelmezni

egyszerü kémcsökísérleteket a sav-bázis- és a redoxi sajátságával kap­csolatban.


 

-
Elöállítás

Fogalmi szint


ipari elöállítás nitrogénböl.

 


Értse


az ipari elöállítás lépéseit.

 

- Felhasználás

Fogalmi szintválasztóvíz, a királyvíz alkotórésze, nitráló elegy, mütrágyagyártás, festékipar, robbanószeripar.


 

- Sói

Fogalmi szint

nitrátok.


 


Értse


a nitrátion szerkezetét.

 

- Fontosabb nitrá­tok

Fogalmi szint

az ammónium-nitrát színe, halmazállapota, rács­tí­pu­sa, vízoldé­konysága, fontosabb felhasználása, kör­nye­zetvédelmi szempontok.

a nátrium-nitrát (chilei salétrom), a kálium-nitrát, és az ezüst-nitrát (lápisz, pokolkö) színe, halmaz­álla­po­ta, rácstípusa, vízoldé­konysága, fontosabb felhasz­ná­lása, környezetvédelmi szempontok.

 


Értelmezze

a pétisó összetételét.

a lápisz gyógyászati felhasználását.

 

2.5.2.5. Egyéb

Tudja használni

az nitrogénvegyületekröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében. 

2.5.3 Foszfor
 

- Anyagszerkezet

Fogalmi szint

allotrópia.


 


Értse


az allotróp módosulatok közti különb­ség anyag­szer­kezeti magyarázatát.

 

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

a módosulatok színe, halmazállapota, oldhatósága.


 


Értse


a halmazállapot és az oldhatóság halmazszerkezeti magyarázatát.

 


Tudjon értelmezni

egyszerü kísérleteket.


 


Fogalmi szint

gyúlékonyság.


 


Értelmezze

reakcióját oxigénnel.

a módosulatok gyúlékonyságbeli eltéréseit.

 

-
Élettani hatás

Fogalmi szint

a módosulatok eltérö élettani hatása.


 


Értse


az eltérö élettani hatás anyagszerkezeti magyarázatát.

 

- Felhasználás, elöfordulás, elöál­lítás

Fogalmi szint

gyufa (Irinyi János).


 

Tudja értelmezni


a felhasználásával, elöfordulásával, elöállításával kapcsolatos információkat.

 

2.5.4 Foszforve­gyü­letek
 

2.5.4.1 Difoszfor-pentaoxid (P2O5)
 

- Tulajdonságok

Fogalmi szint


szín, halmazállapot, higroszkóposság.

 


Értse


a reakcióját vízzel, a vízelvonó hatását.

 

2.5.4.2 Foszfor­sav (ortofoszfor­sav, H3PO4)
 

- Anyagszerkezet

Értse


a molekulaszerkezetét.

 

- Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldékonyság.


 

Értse


az op. és a vízoldékony­ság anyag­szer­kezeti magyarázatát.

 


Fogalmi szint

sav-bázis jelleg, észterképzés.


 

Értse

a reakcióját vízzel.

disszociációját három lépésben, reakcióját NaOH-dal, különbözö anyagmennyiség-arányban.

 

- Élettani hatás, felhasználás

Tudja értelmezni

az elöfordulásával, biológiai jelentöségével, ipari elöállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.


 

- Sói

Fogalmi szint

foszfátok.

hidrogén- és dihidrogén-foszfátok.

 

- Anyagszerkezet

Értse


a foszfátion szerkezetét.

 

2.5.4.3. A fosz­forsav fon­tosabb sói 

- Szabályos sók

Fogalmi szint


a trinátrium-foszfát (trisó), a kalcium-foszfát (fosz­forit) színe, halmazállapo­ta, vízoldékonysága, föbb fel­használása (vízlágyítás, mütrágyák, mosószerek),

környezeti hatásuk (eutrofizáció).


 

- Savanyú sók

Fogalmi szint


a nátriummal és kalciummal alkotott savanyú sói, színük, halmazál­lapo­tuk, vízoldé­kony­sá­guk, föbb felhasználásuk, kör­nyezeti hatásuk.

 

2.5.4.4. Egyéb

Tudja használni

a foszforról és a foszfor vegyületeiröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


 

2.6 A szén­cso­port elemei és ve­gyületeik
 

2.6.1 Szén
 

- Elöfordulás

Fogalmi szint

gyakoriság, allotrópia (grafit, gyémánt, fullerének),

természetes (ásványi) és mesterséges szenek.


 


Értse

a módosulatok halmazszerkezetét.


 

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

a grafit és a gyémánt színe, halmazál­lapota, kemény­sége, oldhatósága, elektromos vezetése.


 


Értelmezze


anyagszerkezeti alapon a grafit és a gyémánt tulaj­don­ságait.


 


Fogalmi szint

redoxi sajátság.


 


Értse

a szén reakcióját szén-dioxiddal, vízgözzel, oxigén­nel.


 


Tudja felírni

a reakció egyenletét különbözö fém-oxidokkal.


 

- Felhasználás

Fogalmi szint

redukáló, ötvözöanyag, tüzelöanyag, írószer, vágó- és csiszolóanyag, elektród, szénkefe, ékszer.


 

- Egyéb

Tudja használni

a szénröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


 

2.6.2 A szén ve­gyületei
 

2.6.2.1 Szén-mo­noxid (CO)
 

- Anyagszerkezet

Értse

a molekulaszerkezetét.

a polaritását.

 

- Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, vízoldékonyság, redoxi sajátság.

komplexképzö sajátság.

 


Értse

égését.

a vízoldé­konyság anyag­szerkezeti magyarázatát.

 


Tudja felírni

szerepét a vasgyártásban.

reakcióját különbözö fém-oxidokkal,

 

- Elöfordulás

Fogalmi szint

képzödés nem tökéletes égéskor.


 

- Élettani hatás

Fogalmi szint

mérgezö hatás, teendök szén-monoxid-mérgezés esetén.


 


Értelmezze


a mérgezö hatást.

 

- Elöállítás, felhasználás

Tudja értelmezni

elöállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.


 


Értelmezze


a laboratóriumi elöállítást (hangyasav­ból).

 

2.6.2.2 Szén-dioxid (CO2)
 

- Anyagszerkezet

Értse

a molekulaszerkezetét, polaritását.


 

- Tulajdon­sá­gok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, sürüség, vízoldékonyság, kondenzálhatóság (szárazjég).


 


Értse

levegöhöz viszonyított sürüségét.

a forráspont és a kondenzálhatóság anyag­szer­ke­zeti magyarázatát.

 


Fogalmi szint

éghetöség (nem éghetö).


 


Értse

a reakcióját vízzel (a vízoldékonyság magyarázatát),

a reakcióját lúgoldatokkal, kimutatását meszes vízzel.


 


Tudjon értelmezni

egyszerü kísérleteket.


 

- Elöfordulás, ke­let­kezés

Fogalmi szint

légkör, biológiai és ipari folyamatok terméke.


 

- Élettani és öko­lógiai hatás

Fogalmi szint

a különbözö koncentrációjú CO2 hatása az élö szerve­ze­tekre.


 


Értse

az üvegházhatást.


 

-
Laboratóriumi elöállítás

Fogalmi szint

mészköböl sósavval.


 

Értse

a laboratóriumi elöállítás egyenleteit.


 

- Felhasználása

Fogalmi szint

hütés, üdítöitalok, tüzoltás.


 

2.6.2.3 Szénsav (H2CO3)
 

- Anyagszerkezet

Értse

a molekulaszerkezetét.


 

- Tulajdon­sá­gok

Fogalmi szint

sav-bázis jelleg.


 

Értse

bomlékonyságát, reakcióját vízzel.

a kétlépéses disszociációját.

 


Tudjon értelmezni

egyszerü kémcsökísérleteket a szénsavval és sóival kapcsolatban.


 

- Sói

Fogalmi szint

karbonátok, hidrogén-karbonátok.


 

- Fontosabb kar­bo­nátok

Fogalmi szint

a nátrium-karbonát (szóda, sziksó), a kalcium-kar­bo­nát (mészkö, márvány), a mag­nézium-karbonát, a do­lomit, színe, halmazállapota, vízoldhatósága, föbb fel­használása.


 


Értse

a szóda reakcióit savakkal, a mész­égetést, az égetett mész építöipari felhasználását.

termikus bomlásukat.

 

-
Fontosabb hid­rogén-karbo­nátok

Fogalmi szint

a szódabikarbóna, a kalcium- és magnézium-hidrogén-karbonát színe, halmazállapota, vízoldhatósága, föbb felhasználása, jelentösége.


 


Értse

a cseppkö és a vízkö képzödését.

a szódabikarbóna lúgos hidrolízisét, termikus bom­lását.


Tudja értelmezni

a szénsav sóinak felhasználásával kapcsolatos információkat.


2.6.2.4. Egyéb

Tudja használni

a szénvegyületekröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


 

2.6.3 Szilícium
 

- Anyagszerkezet

Értse

rácstípusát.


 

- Tulajdonságai

Fogalmi szint

félvezetö sajátsága.


 


Értse


a reakciókészségét, a reakcióját NaOH-dal.

 

- Elöfordulás

Fogalmi szint

gyakorisága, agyagásványok.


 

- Felhasználás

Fogalmi szint

elektronika, ötvözö elem.


- Egyéb

Tudja használni

a szilíciumról tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.
 

2.6.4 Szilícium-ve­gyületek
 

2.6.4.1 Szilícium-dioxid (SiO2)
 

- Halmazszer­kezet

Fogalmi szint

a kvarc rácstípusa.
 

Értse


a rácsszerkezetét.

 

- Tulajdonságok

Fogalmi szint

a kvarc sajátságai: UV-áteresztöképesség, hötágulás.


 


Értse


az ömlesztést szódával (vízüveg-képzödést),

a reakcióját HF-dal.

 

- Elöfordulás

Fogalmi szint

drágakövek, homok.


 

- Felhasználás

Fogalmi szint

üveggyártás, ékszerek, kvarcüveg, óragyártás.


 

-
Az üveg

Fogalmi szint

összetétele, felhasználása.


 


Értse


a halmazszerkezetével összefüggö sajátságait (olvadás).

 

2.6.4.2 Szilikonok
 

- Szerkezet

Fogalmi szint


elemi összetétel.

 


Értse


a sziloxánkötést és kialakulását.

 

-
Gyakorlati je­len­töség

Fogalmi szint


szilikonolaj, -zsír, -gumi.

 

Értse


a tulajdonságaik anyagszerkezeti magyarázatát.

2.6.4.3. Egyéb

Tudja használni

a szilíciumvegyületekröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.


2.7 Fémek
- Tulaj­don­sá­gok

Fogalmi szint

szín, hö- és elektromos vezetés, sürüség (könnyü- és nehézfémek).Értelmezze


a szín anyagszerkezeti okát.

- Ötvözetek

Fogalmi szint

ötvözet fogalmaTudja értelmezni


az ötvözetek típusai, szerkezete és tulajdonságai közti összefüggéseket megadott információk alapján.

- Elöállítás

Fogalmi szint

elektrokémiai redukcióval, kémiai redukcióval (ter­mit, szenes).

hidrogénes redukcióval, termikus bontással.


Értse

az alkalmazott elöállítási mód, az anyagi minöség, a tisztaság és a gazdaságosság közti kapcsolatot.


- Korrózió

Fogalmi szint

a korrózió fogalma, a korrózióvédelem fajtái (be­vo­na­tok, eloxálás, katódos fémvédelem).Értelmezze

a rozsdaképzödés folyamatát.

a helyi elem képzödését, az aktív és a passzív vé­del­met (horganyzott és fehér bádog).


Tudjon elemezni

egyszerü kísérleteket a fémek korró­ziójával, illetve a korrózióvéde­lemmel kapcsolatban.2.7.1 Az s-mezö fémei
- Anyagszerkezet

Fogalmi szint

alkáli- és alkáliföldfémek, lángfestés.Értelmezze

a vegyértékelektron-szerkezetüket.

a lángfestés anyagszerkezeti magyarázatát.

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

sürüség, halmazállapot, op., megmunkálhatóság.Fogalmi szint

redoxi sajátság (EN, standardpotenciál).Értse

a viselkedésüket levegön (a tárolási körülményeket),

reakcióikat a tanult nemfémekkel, oxi­génnel, vízzel, a reakciók körülménye­iben megmutatkozó különbsé­gek okát.

peroxid képzödését,

reakcióikat lúgoldatokkal.


Tudja értelmezni

a lángfestéssel, a fizikai és kémiai sajátságaikkal kapcsolatos egyszerü kísérleteket.-
Elöfordulás

Fogalmi szint

vegyületekben (példákkal).


-

Elöállítás

Fogalmi szint


olvadékelektrolízissel.

- Ionjaik

Fogalmi szint

ionjaik töltése, színe.Értse


a szín és az elektronszerkezet kapcsolatát.

- Élettani hatás

Fogalmi szint

K+, Na+, Mg2+, Ca2+ biológiai szerepe.

Ba2+ és Sr2+ mérgezö hatása.

2.7.2 A p-mezö fé­mei
2.7.2.1 Alumínium
- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, sürüség, megmunkálhatóság, elektromos és hö­vezetés.Értelmezze


a sürüség és a megmunkálhatóság halmazszerkezeti okait.


Fogalmi szint

redoxi sajátságai (EN, standardpoten­ciál), reakció sav­oldattal, passziválódás.

amfotéria (reakció savval és lúgoldat­tal), akva- és hidroxokomplex


Értse

a viselkedését levegön, a reakcióit nemfémekkel, víz­zel (körülményeit) és savoldatokkal.

a reakcióját fém-oxidokkal (termit),

lúgoldatokkal.


Tudjon értelmezni

egyszerü kísérleteket az alumínium tulajdonságaival kapcsolatban.


- Elöfordulás

Fogalmi szint

bauxit, kriolit, agyagásványok.


- Elöállítás

Fogalmi szint

bauxit, timföld.Értse

az alumíniumgyártás föbb lépéseinek kémiai fo­lya­ma­tait.

az alumíniumgyártás lépéseinek reakcióegyenleteit.

-
Felhasználás

Fogalmi szint

föbb területei (pl. gépek, eszközök, kábel, szerkezeti elemek).


- Ionja

Fogalmi szint

színe, élettani hatása (Alzheimer-kór).


2.7.2.2 Ón és ólom
- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, sürüség, megmunkálhatóság.

oxidációs számaik.


Értse

a viselkedésüket szabad levegön.

az ólom reakcióit oxidáló és nem oxidáló sa­vakkal.

- Egyéb

Fogalmi szint

savas ólomakkumulátor, ötvözöanyag, mérgezö hatás.


A d-mezö fé­mei
- Föbb jellemzöik

Fogalmi szint


sürüség, EN, standardpotenciál.


Értse


többféle oxidációs állapotukat, az ionok színe és elektronszerkezete közti kapcsolatot, a kationok erös polarizáló hatásának következményeit (rosszul oldódó, színes vegyületek, komplexképzési hajlam).

2.7.3.1 Vas­cso­port (Fe, Co, Ni)
- Anyagszerkezet

Értse

a vas vegyértékelektron-szerkezetét.

vegyértékelektron-szerkezetüket.

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

a vas mechanikai tulajdonságai.

ferromágnesség.


Értse


a vas megmunkálhatósága és a rácstípus közti kapcsolatot.


Fogalmi szint

redoxi sajátság (EN, standardpotenciál), passzi­vá­ló­dás.Értse

a viselkedésüket levegön, a vas reakcióit nemfémek­kel, savakkal.

a nikkel és a kobalt reakcióit nemfé­mekkel, savakkal.


Tudjon értelmezni

egyszerü kísérleteket.


- Az ionok

Fogalmi szint

oxidációs számok, ionjaik színe (hidratált Fe2+, Fe3+)

a vasionok élettani szerepe (hem, citokrómok).

oxidációs számok, ionjaik színe (hidratált Ni2+, Co2+, vízmentes Co2+).

- Elöfordulás

Fogalmi szint

vasércek.


-
Elöállítás

Értelmezze

az ipari vas- és acélgyártás legfontosabb lépéseit, ismerje a szükséges anyagokat és a termékeket.


- Felhasználás

Fogalmi szint

öntöttvas és acél, szerkezeti anyag (Fe).

ötvözöanyag (Co, Ni).

2.7.3.2 Réz­cso­port (Cu, Ag, Au)
- Anyagszerkezet

Értse


a vegyértékelektron-szerkezetüket.

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, sürüség, megmunkálhatóság, elektromos és hö­vezetés.Fogalmi szint

redoxi sajátságok (EN, standardpoten­ciál), visel­kedés levegön.Értse

a reakciójukat oxigénnel, a reakcióképességüket oxi­dáló és nem oxidáló savakkal.

az oxidáló és nem oxidáló savakkal végbemenö reakciók egyenleteit.


Tudjon értelmezni

egyszerü kísérleteket.


- Elöfordulás

Fogalmi szint


elemi állapotban, illetve vegyületekben (szulfidos ércek).

-
Ionjaik

Fogalmi szint

oxidációs számok (Cu2+, Ag+), az ionok színe (Ag+, hidratált és vízmentes Cu2+).

oxidációs számok (Cu+).


Értse


a réz(II)- és az ezüstionok reakcióját NaOH-, illetve ammóniaoldattal.

- Élettani hatás

Fogalmi szint

biológiai jelentöségük, illetve mérgezö hatásuk.


-
Felhasználás

Fogalmi szint

elemi állapotban: ékszerek, elektro­technika, képzö­müvészet, ötvözetek (sárgaréz, bronz);

vegyületeik: permetezés (rézgálic).

fényképészet (ezüst), analitikai kémia.

2.7.3.3 Cink
- Anyagszerkezet

Értse

vegyértékelektron-szerkezetét, oxidációs számát.


- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

nehézfém, redoxi sajátságok (EN, standardpoten­ciál).

amfotéria.


Értse

a viselkedését levegön, a reakcióját nemfémekkel, savakkal.

a reakcióját tömény, oxidáló savakkal.


Tudjon értelmezni

egyszerü kísérleteket.


- Egyéb

Tudja értelmezni

az elöfordulásával, elöállításával, felhasználásával, élettani hatásával kapcsolatos információkat.


2.7.3.4 Higany
- Anyagszerkezet

Fogalmi szint


oxidációs száma

- Tulajdon­ságok

Fogalmi szint


halmazállapot, sürüség, standardpotenciál, redoxi sajátság, oxidjának bomlékonysága.


Értse


a viselkedését levegön, a reakcióját kénnel, oxid­jának termikus bontását (egyenlettel), a reakcióját oxidáló és nem oxidáló hatású savakkal (reakcióegyen­le­tek­kel).

- Élettani hatás

Fogalmi szint


mérgezö hatása elemi állapotban, illetve vegyü­letei­ben.

- Felhasználás

Fogalmi szint


elektrotechnika, hömérök, katalizátor, amalgámok.

2.7.3.5 Egyéb

Tudja használni

a fémekröl tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

2.7.3.6 Egyéb

át­­me­netifém-vegyü­­letek
 

Kálium-per­man­ga­nát (hiper­man­gán, KMnO4)
 

- Tulajdonságai

Fogalmi szint


színe, halmazállapota, vízoldhatósága,

redoxi sajátsága, termikus bontása.

 

- Felhasználás

Fogalmi szint


fertötlenítés, oxidálószer.

- Egyéb

Tudja használni


a kálium-permanganátról tanultakat a mindennapi je­len­ségek, információk értelmezésében.


Találat: 3404Felhasználási feltételek