online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A hőkezelés magyar és roman nyelvű szakkifejezései

kémia

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Szénhidrogének
AZ ALKOHOL
Polimerek Anyagszerkezettana
TémaSzervetlen kémia
Az alumíniumgyartas
A magfúzió
Oldatok vezetõképességének mérése - Az oldott anyag minõségének és koncentraciójanak hatasa az oldat vezetõképességére
A hőkezelés magyar és roman nyelvű szakkifejezései
 
bal also sarok   jobb also sarok

A hőkezelés magyar és román nyelvű szakkifejezései
(EN 10052:1995)

ALITÁLÁS (ALUMINIZARE): Olyan TERMOKÉMIAI KEZELÉS, amelyet acélokon alkalmaz­nak azzal a céllal, hogy a termék felületét a­lu­mí­ni­ummal feldúsítsák.

AUSZFORMING (AUS­FOR­MING): Vasötvözetek olyan TERMO­MECHANIKAI kezelése, a­mely során metastabilis ausztenites ál­la­pot­ban képlékenyen átalakítanak, mi­e­lőtt a martenzites és/vagy bénites át­a­la­ku­lás végbemenne.

AUSZTEMPERÁLÁS ( 616d39g AUS­TEMPERING): Olyan HŐ­KE­ZE­LÉS, amelynek során az acél AUSZ­TE­NI­TES állapotból való LÉPCSŐS HŰ­TÉ­SE Ms-nél nagyobb hőmérsékletre olyan sebességgel történik, hogy a fer­rites vagy perlites átalakulás elkerülhető legyen, és ezen a hőmérsékleten olyan HŐNTARTÁS, hogy a bénites át­a­la­ku­lás részben vagy teljesen vég­be­men­jen.

A környezeti hőmérsékletre való HŰTÉS tetszőleges lehet.

AUSZTENITESÍTÉS (AUSTE­NITIZARE): Olyan MŰVELET, a­mely­nek során a terméket fel­melegítik olyan hőmérsékletre, amelyen az alap­szövet ausztenites lesz. Ha a ferrit át­a­la­kulása nem fe­jeződik be, akkor az auszte­nitesítést részlegesnek nevezik.AUSZTENITESÍTÉSI HŐMÉR­SÉKLET (TEMPERATURA DE AUS­TE­NITIZARE): Az a legna­gyobb hő­mér­séklet, amelyen ausztenitesítéskor a vasötvözetet hőn tartják.

ÁTALAKULÁSI HŐ­MÉR­SÉK­LET (TEMPERATURA DE TRANS­FOR­MARE): Az a hőmérsék­let, a­mely­en a fázisátalakulás végbemegy, és en­nek kiterjesztésével olyan hő­mér­sék­letek, amelyeken az átalakulás meg­kez­dő­dik és befejeződik, ha az átalakulás adott hőmérséklet tartományban ját­szó­dik le.

ÁTALAKULÁSI MÉLYSÉG (ADÂNCIMEA DE CĂLIRE): Az ED­ZŐ­DÉS létrejötte valamely vasötvözet felületi rétegében. Ezt az ÁT­A­LA­KU­LÁ­SI MÉLYSÉGET általában ED­ZETT KÉREG VASTAGSÁGÁVAL jellemzik.

ÁTEDZÉS (CĂLIRE PĂT­RUN­SĂ): Olyan lehűtésű edzés, ahol az edzett kéreg vastagsága leg­alább akkora, mint az adott termék magja és felülete közötti távolság.

BETÉTBEN EDZETT KÉREG VASTAGSÁGA (ADĂNCIMEA STRA­TULUI CEMENTAT): Az acél fe­lü­le­té­ről mért olyan távolság, amelyen belül a megnövelt karbontartalom megfelel az előírt értéknek.

Példa: A BETÉTBEN EDZETT KÉREG VASTAGSÁGÁRA vo­nat­ko­zó­an ez a határérték megfelel az alapfém karbontartalmának.

BETÉTEDZÉS (CEMENTARE): CEMENTÁLÁS és ezt követő edzés.

BORIDÁLÁS (BORURARE): Olyan TERMOKÉMIAI kezelés, amely során a munkadarab fe­lületi rétegét bórral dúsítják.

Megjegyzés: Elő kell írni azt a közeget, amelyben a boridálás végbemegy, pl. betétben történő boridálás, pasztás boridálás stb.

CEMENTÁLÁS (CARBURARE): TERMOKÉMIAI KEZELÉS vasötvözeti felületi rétegének karbonnal való dúsítása ausztenites állapotban. A ce­men­tált munkadarab (azonnal vagy később) EDZÉSRE kerül.

Megjegyzés: Elő kell írni azt a KÖZEGET, amelyben a CE­MEN­TÁ­LÁST végzik, ez lehet például gáz, szilárd közeg stb.

CINKDÚSÍTÓ HŐKEZELÉS (ZINCAREA DE DIFUZIE): Olyan TERMOKÉMIAI KEZELÉS, amely az acélok felületi rétegének cinkben való dúsítására szolgál.

DEKARBONIZÁCIÓ (DE­CAR­BU­RARE): Vasötvözet felületi ré­te­gé­nek karbonban való
elszegényedése.

Ez az elszegényedés lehet: rész­leges dekarbonizáció vagy Csaknem dekarbonizáció.

A kétféle típusú DE­KAR­BO­NI­ZÁCIÓ összegét, azaz Részleges és a Teljes dekarbonizáció együttes e­red­mé­nyét nevezik Totális de­kar­bo­ni­zá­ci­ó­nak. (EU 140-70)

DEKARBONIZÁLT RÉTEG VASTAGSÁGA (ADÂNCIMEA STRA­TU­LUI DECARBURAT): Valamely öt­vö­zet felülete és azon határ közötti távolság, amelyben a karbontatralom elszegényedett. Ez a hatás eltérő és definiálható a DEKARBONIZÁCIÓ tí­pusa szerint, továbbá a szerkezeti állapotra, a keménységre vagy változás nélküli alapfém karbontartalmára vagy bármilyen előírt egyéb karbontartalomra való hivatkozással.

DIFFUZIÓS KEZELÉS (TRA­TA­MENT PRIN DIFUZIE): Olyan HŐKEZELÉS (vagy MŰVE­LET), amelynek célja a termék felületi rétegébe (pl. CEMENTÁLASSAL, BO­RI­DÁ­LÁS­SAL, NITRIDÁLÁSSAL) bevitt elemek diffúziós úton való továbbítása a munkadarab belseje felé.

DIFFÚZIÓS RÉTEG (STRAT DE DIFUZIE): A TERMOKÉMIAI EL­JÁ­RÁS­SAL kezelt mun­kadarab olyan felületi rétege, amelyben a bediffundált elemek szilárd oldatban vagy vegyület formájá­ban vannak jelen, kon­cent­rá­ci­ó­ó­ó­juk pedig a mag irányában fo­lya­ma­to­san csökken.

A diffúziós zónában lévő ki­válások lehetnek nitridek, karbidok stb.

EDZETT FELÜLETI RÉTEG (STRAT SUPERFICIAL CĂLIT): Va­la­mely vasötvözetű termék gyors le­hű­tés­sel beedzett olyan felületi rétege, amelynek vastagságát általában az EDZETT kéreg vastagságával ha­tá­roz­zák meg.

EDZÉS (CĂLIRE): AUSZTE­NI­TE­SÍTÉS, majd olyan sebességgel vég­zett hűtés, hogy az ausztenit többé-kevésbé teljes egészében martenzitté és esetlegesen bénitté alakuljon át, és ennek hatá­sára a keménység növekedjék.

EDZÉSI HŐMÉRSÉKLET (TEMPERATURA CĂLIRII): Az a hő­mér­séklet, amelyről a munka­darabot EDZÉSKOR hűtik.

Megjegyzés: Az angol nyelvben az "edzési hőmérséklet" kifejezés azonos módon alkalmazható az edz­hető vasötvözetek LEHŰTÉSI HŐ­MÉR­SÉK­LE­TÉNEK megjelölésére.

EDZÉSI KEZELÉS (TRA­TA­MENT DE CĂLIRE): Olyan HŐ­KE­ZE­LÉS, amely AUSZTENITESÍTÉST kö­ve­tő HŰTÉSBŐL áll, hogy az ausztenit többé-kevésbé teljes mértékben mar­ten­zit­té és esetleg bénitté alakuljon át.

EDZHETŐSÉG (CĂLI­BI­LI­TA­TEA): Valamely acélnak az a tulajdonsága, hogy a martenzites és/vagy bénites átalakulásra alkalmas.

Az EDZHETŐSÉGET gyakran jellemzik előírt, meghatározott kísérleti feltételek között a kemény­ségnek az edzett véglaptól mért távolság függ­vé­nyé­ben való ábrázolással (pl. a Jominy görbével).

EDZŐDÉSI MÉLYSÉG (A­DÂN­CIME DE CĂLIRE): Valamely vas­öt­vö­zet felülete és azon határ közötti távolság, amelyet az EDZÉS behatolása jellemez.

Ez a határ a szövetszerkezettel, vagy a keménység változásával ha­tá­roz­ható meg.

EGYENÉRTÉKŰ ÁTMÉRŐ (DIAMETRU ECHIVALENT): Azonos minőségű acélból való (legalább 3d hosszúságú) d átmérőjű olyan henger, amelynek közepén a LEHŰTÉSI SEBESSÉG megfelel annak a LEHŰTÉSI SEBESSÉGNEK, amelyet azonos HŰTÉSI feltételek között a hűtött munkadarabban mérnek.

ELÉGETÉS (ARDERE): Me­le­gí­tés azon hőmérsékletre, amelyen olyan káros szövetszerkezeti és tu­laj­don­ságváltozások jönnek létre (például kezdődő szemcsehatármenti olvadás), amelyek utólagos hőkezeléssel már nem javíthatók.

ELŐMELEGÍTÉS (PRE­ÎN­CĂL­ZI­RE): Az a MŰVELET, amelynek során valamely vasötvözet hőmérsékletét a kiinduló és a legnagyobb hőmérséklet közötti egy vagy több közbenső hő­mér­sékletre növelik és bizonyos ideig azon tartják.

ENDOTERMIKUS AT­MOSZ­FÉRA (ATMOSFERĂ ENDOTERMĂ): Az endotermikus kemence atmoszféra olyan változtatható KAR­BON­PO­TEN­CIÁLÚ tér, amely illeszkedik a HŐKEZELÉSRE ke­rülő vasötvözet kar­bon­tartalmához annak érdekében, hogy a termék felületén a karbonszintet csök­kenteni, növelni vagy megtartani le­hes­sen.

EXOTERMIKUS ATMOSZFÉRA (ATMOSFERĂ EXOTERMĂ): Exo­term­az olyan kemence-at­moszféra, amely úgy van beállítva, hogy ne oxidálja a kezelendő vasötvözetet.

FEKETÍTÉS (ÎNNEGRIRE): Oxi­dáló közegben olyan hőmérsékleten végzett MŰVELET, amelyen a vas­ötvözet csiszolt felületén vékony, foly­tonos, jól tapadó, sötét színű oxidréteg alakul ki.

FELHEVÍTÉSI IDŐ (TIMP DE ÎNCĂLZIRE): Valamely vasötvözet ki­je­lölt pontjának adott hőmérsékletre való felhevítéséhez szükséges idő.

FELÜLETI EDZÉS (CĂLIRE SUPERFICIALĂ): EDZÉS a munka­darab külső rétegére korláto­zott meg­je­le­nítéssel és az azt követő hűtéssel.

Megjegyzés: Célszerű a felhevítés módját előírni, ez például lehet láng, indukciós hevítés, elektronsu­gár, lézersugár stb.

FELÜLETI EDZÉS UTÁNI TÉNYLEGES KÉREGVASTAGSÁG (ADÂNCIMEA CONVENŢIONALĂ A STRATULUI CĂLIT SUPERFICIAL): A felület és egy olyan pont közötti tá­vol­ság, amelynek Vickers-keménysége (HV1) megfelel a felületen előírt keménység 80%-nak (EU 116-72)

Az EU 116-72 a következő le­he­tő­ségeket tartalmazza:

a szokásos terheléstől eltérő előzetes mag­ál­la­po­dás alap­ján a ké­reg­vas­tagság méré­sére 4.9 és 49 N közötti értékek alkalmazhatók;

hasonló módon al­kal­maz­ható a felületen vég­zett Rockwell-vizsgálat e­lő­zetes megegye­zés a­lap­ján a határke­ménységi érték meghatá­rozására.

FESZÜLTSÉGCSÖKKENTŐ IZZÍTÁS (RECOACERE DE DE­TEN­SI­ONARE): A munkadarab IZZÍTÁSA megfelelő magas hőmérsékleten, majd lassú HŰTÉSE a maradó feszültségek csökkentése céljából anélkül, hogy a szövetszerkezet és az anyag tu­laj­don­sá­gai jelentősen megváltoznának.

FESZÜLTSÉGCSÖKKENTŐ MEGERESZTÉS (REVENIRE JOASĂ DE DETENSIONARE): A teljesen vagy részlegesen martenzites szerkezetű termék MEGERESZTÉSE általában 200 C-nál ki­sebb hőmérsékleten a maradó feszültségek csökkentése a karbidkiválás kezdetével az anyag keménysé­gének jelentős csökkenése nélkül.

FOLYAMATOS HŰTÉSRE ÉR­VÉ­NYES ÁTALAKULÁSI DIAGRAM (CCT-diagram) (DIAGRAME DE TRANS­FORMARE LA RĂCIRE CONTINUĂ): Olyan görbesorozat, amelyet fél loga­ritmusos időhőmérséklet koordináta-rendszerben ábrázolnak, amely minden egyes LEHŰLÉSRE fel­tünteti az ausztenit átalakulásának kezdeti és befejeződési hőmérsékletét.

Általában ábrázolják azokat a görbéket is, amelyek kimetszik az olyan hőmérsékleteknek meg­felelő pontokat, amelyeken az átalakult fázis részaránya 50% . A diagramban feltüntetik a keletkezett szövetelemek százalékos részarányát és keménységét.

Végezetül minden egyes LEHŰLÉSI GÖRBÉRE fel van tüntetve a környezeti hőmérsékletre való hűtés után mérhető keménység.

Megjegyzés: CCT-diagramok elő­ál­lít­hatók adott lehűtési időtartamra is.

GÖMBSZEMCSÉSÍTÉS (GLO­BU­LIZARE): Az acélok LÁGYÍTÁSA általában hosszú hőntartással az Ac1 körül váltakozó hőmérsékleten és ezt követő lassú hűtése abból a célból, hogy a ki­vált karbidok gömb alakúak le­gyenek.

HELYI EDZÉS (CĂLIRE LO­CA­LĂ PARŢIALĂ): Valamely vasötvözet bizonyos részére korláto­zott EDZÉS.

HEVÍTÉS (ÎNCĂLZIRE): A mun­kadarab hőmérsékletének növelése.Megjegyzés: Ez a hőmérsékletnövelés egy vagy több szakaszban végezhető el.

HEVÍTÉSI FOLYAMAT (PRO­CES DE ÎNCĂLZIRE): A vizsgált mun­kadarab bármely pontjá­ban a hő­mér­sék­let változása a HEVÍTÉS során eltelt idő függvényében a felmelegítés kezdetétől a HEVÍTÉS végéig.

HEVÍTÉSI GÖRBE (CURBA DE ÎNCĂLZIRE): Hevítéskor a HŐ­MÉR­SÉK­LET VÁTOZÁSÁNAK grafikus ábrázolása.

HEVÍTÉSI IDŐ (TIMP DE ÎNCĂLZIRE): HEVÍTÉSI FOLYAMAT két meghatározó hőmér­sékletét el­vá­lasz­tó időintervallum.

Meg kell adni a kezdeti és a végső hőmérsékletet.

HEVÍTÉSI PROGRAM (PROG­RAM DE ÎNCĂLZIRE): Az a HEVÍTÉSI FOLYAMAT, amelyet meg kell va­ló­sí­tani.

HEVÍTÉSI SEBESSÉG (VITEZA DE ÎNCĂLZIRE): A hőmérséklet vál­to­zá­sát jellemzi a HEVÍ­TÉS során eltelt idő függvényében. Ezzel kapcsolatosan a következőket kell megkülönböztetni:

az adott hőmér­sék­le­tek­nek megfelelő pil­la­nat­nyi sebes­séget;

az adott hőmérséklet-tar­tományban meg­ha­tá­ro­zott átlagsebességet.

HOMOGENIZÁLÁS (OMO­GE­NIZARE): Olyan hosszabb idejű, nagy hőmérsékletű IZZÍTÁS, amelynek célja kisebb vagy nagyobb mértékben jelentkező vagy összetételi in­ho­mo­ge­ni­tások diffúzióval való csökkentése.

HŐKEZELÉS (TRATAMENTE TERMICE): Olyan MŰVELETEK so­ro­zata, amelyek során a szilárd vas­öt­vö­zet teljes egészében vagy részlegesen olyan TERMIKUS FOLYAMAT ha­tá­sá­nak van kitéve, amelynek hatására létrejön a tulajdonságaiban és/vagy a szerkezetében szükséges változás.

Az adott kezelendő termék vegyi összetétele ezen MŰVELETEK során esetleg változhat.

HŐKIEGYENLÍTÉS (EGA­LI­ZA­REA TEMPERATURII): A vas­öt­vö­zet felmelegítésének máso­dik sza­ka­sza, amelyben a teljes keresztmetszetben közel azonos lesz a hőmérséklet.

HŐNTARTÁS (MENŢINERE LA TEMPERATURĂ): A HŐNTARTÁS a HŐNKEZELÉSI CIKLUSNAK az a szakasza, amelynek során a hőmér­sék­le­tet állandó értéken tartják.

Pontosan meg kell határozni, hogy az adott hőmérséklet például a kemence hőmérséklete, vagy a termék felületének hőmérséklete, vagy a kezelendő termék teljes kereszt­metszetére vagy annak vala­mely adott pontjára jellemző hőmérséklet.

HŰTÉS (RĂCIRE): Az acél hő­mér­sékletének csökkentése. A HŰTÉSI folyamat egy vagy több fázisban végezendő.

Megjegyzés: Elő kell írni azt a KÖZEGET, amelyben a HŰTÉST végzik, például ez lehet levegő, víz, olaj, kemencében való hűtés stb.

HŰTÉSI IDŐTARTAM (TIMP DE RĂCIRE): Az az időtartam, amely a LEHŰLÉSI FÜGG­VÉNY két karak­te­risz­tikus hőmérsékletét elválasztja. Mindig pontosan meg kell határozni, hogy melyek ezek a hőmérsékletek.

HŰTÉSI MÓD (MODALITATE DE RĂCIRE): Azon körülmények összessége, amelyek kö­zött a vasötvözet HŰTÉSE végbemegy: a HŰTŐKÖZEG jellemzői és hőmérséklete, relatív moz­gások, keverés stb.

HŰTÉSI PROGRAM (PROG­RAM DE RĂCIRE): Az a lehűlési függ­vény (a LEHŰLÉS során a hőmérséklet változása az idő függvényében), amelyet adott eljáráskor követni kell.

HŰTŐKÉPESSÉG (CAPA­CI­TA­TE DE RĂCIRE): A hűtőközegnek az a képessége, hogy adott feltételek között maghatározott sebességgel hűt.

A HŰTŐKÉPESSÉG mérő­szá­má­nak pontos definíciója még meg­ha­tá­rozásra vár.

IDŐ-HŐMÉRSÉLKET ÁT­A­LA­KU­LÁSI DIAGRAM (TTT DIAGRAM) (DIAGRAMA DE TRANSFORMARE TIMP-TEMPERATURĂ): Fél­lo­ga­rit­mi­kus idő-hőmérséklet koordináta rend­szerben megrajzolt olyan görbesorozat, amelyből minden egyes hőmérsékletre megállapítható az ausztenit át­alakulása kezdetének és végének ideje izotermikus körülmények között.

Általában egy megfelelő gör­bé­vel szokás összekötni azon időpontokat is, ahol az átalakult ausztenit részaránya eléri az 50% -ot. A diagramon fel szokták tüntetni a keletkezett szövetelemek rész­letarányát és az anyag keménységét is.

IMPULZUSEDZÉS (CĂLIRE PRIN IMPULS): Impulzushevítés al­kal­ma­zásával végzett edzés. Általában ez az edzés az ÖNEDZŐDÉS eredménye.

IMPULZUSHEVÍTÉS (ÎN­CĂL­ZIRE PRIN IMPULS): Rövid és ismételt energiaimpulzusok által végzett olyan HEVÍTÉSI módszer, amelynek révén elérhető a hőmérséklet helyi növekedése.

Különféle energiaforrások al­kal­maz­hatók, például kondenzátor-kisütés, lézer, elektronsugár stb.

IZOFORMING (TRATAMENT TERMOMECANIC LA TRANS­FOR­MA­REA AUSTEINEI ÎN PERLINĂ): Valamely acél olyan TERMO­ME­CHA­NIKAI KEZELÉSE, amelynek so­rán az auszterinek perlitté való át­a­la­ku­lása közben képlékenyen alakítják.

IZZÍTÁS (RECOACERE): Olyan HŐKEZELÉS, amely megfelelő hőmér­sék­letre való HEVÍ­TÉSBŐL, HŐN­TAR­TÁSBÓL és LEHŰTÉSBŐL áll, azzal a céllal, hogy a fém szerkezeti állapota közel egyensúlyi legyen.

Miután ez a fogalom-megha­tározás nagyon általános, ezért célszerű olyan kifejezést alkalmazni, amely a kezelés célját határozza meg.

Megjegyzés: Angolul az "izzítás do­boz­ban" kifejezést alkalmazzák, ha a lá­gyí­tási műveletet az oxidációs veszély csökkentésére végzik a külső tértől elszigetelt tartályban.

JOMINY-VIZSGÁLAT (ME­TO­DA JOMINY): Valamely acél próba­darab ausztenitesítéséből és azt követően az egyik véglapon alkalmazott víz­su­gár­ral való lehűtéséből álló szab­vá­nyo­sított vizsgálat. A keménységnek az edzett véglaptól való távolság függ­vé­nyé­ben való változása (Jominy görbe) jellemzi az adott cél ÁTEDZ­HETŐSÉGÉT.

KARBONITRIDÁLÁS (CARBO­NI­TRURARE): TERMOKÉMIAI KE­ZE­LÉS, amely vasötvözetek felületének nitrogénnel és karbonnal való dúsítására, a VEGYÜLETI RÉTEG kialakítására alkalmaznak.

A VEGYÜLETI RÉTEGEN kívül nitrogénben dúsult DIFFÚZIÓS ZÓNA is létrejön.

Megjegyzés: Elő kell írni azt a KÖZEGET, amelyben a KARBO­NIT­RI­DÁLÁST végzik, ez lehet például só­für­dő, plazma stb.

KÉKÍTÉS (FEROXARE): Olyan MŰVELET, amelyet a fényes felületű acélon végeznek oxidáló közegben, nagyobb hőmérsékleten, egyenletes, jól tapadó kék oxidréteg (futtatási szín) képzésére.

KIVÁLÁSOS KEMÉNYEDÉS (DURIFICARE PRIN PRECIPITARE): Valamely vasötvözet olyan ke­mé­nye­dé­se, amelyet a túltelített szilárd oldat egy vagy több komponensének kiválása idéz elő.

KÖZEG (MEDIUL - AT­MOS­FE­RA): Az a környezet, amelyben a munkadarabot HŐKEZELIK.

Ez a KÖZEG lehet szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú. A KÖZEG nagyon lényeges szerepet ját­szik hőtani jellemzői (HEVÍTŐ­KÖ­ZEG, HŰTŐKÖZEG stb.) által is vegyi összetétele révén (oxidáló közeg, DEKARBONIZÁLÓ közeg). A gázhal­maz­állapotú közegeket gyakran nevezik "atmoszférának".

KRITIKUS HŰTÉSI GÖRBE (CURBĂ CRITICĂ DE RĂCIRE): Olyan HŰTÉSI GÖRBE, amely a meg­a­dott átalakulás teljes lefolyását még biz­tosítja, ennél lassúbb hűtés ezt már nem teljesíti.

Ezt a kifejezést ki kell egészíteni az adott átalakulás teljes megjelölésével, például martenzites, bénites stb.

KRITIKUS HŰTÉSI SEBESSÉG (VITEZĂ CRITICĂ DE RECIRE): A KRITIKUS LEHŰTÉSI FÜGGVÉNY­NEK megfelelő HŰLÉSI SEBESSÉG.

KROMÁLÁS (CROMARE): TERMOKÉMIAI KEZELÉS a munka­darab felületi rétegének krómmal való dúsítására.

A felületi réteg csak oldott krómot tartalmazhat (kis karbontartalmú acélok esetében), vagy döntően króm­karbidot (nagy karbontartalmú acélok esetében).

LÁGYÍTÁS (ÎNMUIERE): HŐKE­ZE­LÉS valamely vasötvözet ke­mény­ségének adott szintre való csökkentésére.

LEHŰTÉSI GÖRBE (CURBĂ DE RĂCIRE): A LEHŰTÉSI FÜGG­VÉNY (a hőmérsékletválto­zás HŰLÉS­KOR az idő függvényében) grafikus ábrázolása.

LEHŰLÉSI SEBESSÉG (VITEZA DE RĂCIRE): A hőmérséklet változását jellemzi a LEHŰLÉS során az idő függvényében.

Különbséget kell tenni a követ­ke­zők között:

az előírt hőmérsékletnek meg­felelő pillanatnyi sebesség;

az adott hőmérséklet tar­to­mányban érzékelhető átlagos sebesség.

LEHŰTÉS (RĂCIRE FORŢATĂ): A hőkezelés olyan RÉSZMŰVELETE, amelyben a LEHŰ­TÉS jóval gyorsabban történik, mint nyugodt levegőn.

Célszerű a lehűtés körülményeit megnevezni, például fúvott levegőn való lehűtés, vízhűtés, lép­csős hűtés stb.

Ha valamely előzetesen felmelegített vasötvözetet bizonyos részének lehűtésekor hőátvitel mu­tatkozik a nem felmelegített részek irányába, ezt a folyamatot ÖNEDZÉSNEK nevezik.

LÉPCSŐS EDZÉS (CĂLIRE ÎN TREPTE): Olyan edzési eljárás, amely­nek során a HŰTÉST rövid időre meg­szakítják adott KÖZEGBEN megfelelő hőmérsékleten végzett HŐNTARTÁS­SAL.Nem célszerű alkalmazni ezt a kifejezést a MEGSZAKÍTOTT EDZÉS megjelölésére.

MARTEMPERÁLÁS (CĂLIRE ÎN TREPTE, MARTEMPERING): Olyan HŐKEZELÉS, amely­nek során az AUSZTENITESÍTÉST követően az acélt olyan sebességgel LÉPCSŐSEN EDZIK Ms-nél kissé nagyobb hőmér­sékletre, hogy elkerüljék a ferrites, per­lites vagy bénites átalakulást, és ezen addig tartják, amíg a hőkiegyenlítés vég­bemegy, majd tovább HŰTIK szoba­hő­mér­sékletre.

A végső LEHŰTÉST, amelyek során gyakorlatilag a teljes keresztmetszetben egyidejűleg ala­kul ki martenzit, általában levegőn végzik.

MARTENZITES ÖREGÍTÉS (MARAGING): Az olyan acélok (pl. marazsing acélok) MEG­ERESZTÉSE, amelyekben az EDZÉST követően kis keménységű, lágy martenzites lesz a szövet. A megeresztéssel érik el a kívánt mechanikai tulajdonságokat.

MÁSODLAGOS KEMÉNYEDÉS (DURIFICARE SECUNDARĂ): A ke­ményedés növekedése edzett acélok egy­szeri vagy többszöri MEGERESZTÉ­SE­KOR.

Ez a keményedés valamely vegyület kiválásának, vagy a maradék ausztenitnek martenzitté vagy bénitté való átalakulásának a következménye, az ausztenit MEGERESZTÉS során felbomlik, vagy destabilizálódik és HŰTÉSKOR alakul át.

MEGERESZTÉS (REVENIRE): EDZETT vagy más módon hőkezelt acél felmelegítése Ac1-nél kisebb hőmér­sék­let­re, majd hőntartása és azt követő hűtése megfelelő tulajdonság elérése céljából.

Ez adott (Ac1-nél) alacsonyabb hőmérsékletre való HŐNTARTÁSBÓL, továbbá megfelelő se­bességgel végzett HŰTÉSBŐL áll. A hőkezelési ciklus többször megismételhető.

A MEGERESZTÉS általában a keménység csökkentését idézi elő, de bizonyos estekben növe­kedhet a keménység.

MEGERESZTÉSI GÖRBE (CURBA DE REVENIRE): A mecha­nikai jellemzők és a megeresz­kedési hőmérséklet közötti összefüggés grafi­kus ábrázolása adott megeresztési időre vonatkoztatva.

Megjegyzés: Az angol nyelvben ugyanerre alkalmazzák a "megeresztési diagram" kifejezést is.

MEGERESZTÉSI RIDEGSÉG (FRAGILITATE LA REVENIRE): Bizonyos edzett és megeresz­kedett (nemesített) acélokban adott hőmér­sék­leten való hőntartás és lassú LEHŰTÉS során bekövet­kező ridegedés.

Meg kell különböztetni a követ­ke­zőket egymástól:

IRREVERZIBILIS MEGE­RESZTÉSI RIDEG­SÉG (KÉKTÖRÉKENY­SÉG): 300 C körüli hő­mérsékleten jelentkezik.

REVERZIBILIS MEGERE­SZTÉSI RIDEG­SÉG: kb. 450-500 C közötti hőmér­sék­leten je­lent­kezik.

Ezen elridegedésnek az a közvetlen hatása, hogy az adott acél hajlítómunka-hőmérsékletgörbe alapján meghatározott átmeneti hőmérsékletek felé tolódik el. Ez az a hatás az 550 C-nál nagyobb hőmérsékletre történő ismételt felmelegítéssel és ezt követő gyors HŰTÉSSEL csökkenthető.

MÉLYHŰTÉS (TRATAMENT SUB 0 C): Az acél EDZÉSÉT követő, a szobahőmérsékletnél ál­talában jóval kisebb (negatív) hőmérsékletre HŰTÉS és HŐNTARTÁS a maradék ausztenit martenzitté való átalakulása céljából.

NITRIDÁLÁS (NITRURARE): Vasötvözetek olyan TERMOKÉMIAI KEZELÉSE, amelynek célja a felület nitrogénnel való dúsítása.

Ha ezt a kezelést oxigént tartalmazó KÖZEGBEN végzik, akkor a neve "OXINITRIDÁLÁS"

Megjegyzés: Elő kell írni azt a KÖZEGET, amelyben a nitridálást végzik, ez lehet például gáz, plazma stb.

NITRIDÁLT KÉREG VAS­TAG­SÁ­GA (ADÂNCIMEA STRATULUI NITRURAT): A vasötvözetek felülete és azon határ közötti távolság, amely a nitrogénben feldúsult réteg vastagságát jellemzi. Ezt az értéket elő kell írni.

NITROCEMENTÁLÁS (NIT­ROCARBURARE): TERMO­KÉ­MIAI kezelés Ac1-nél nagyobb hő­mér­sékleten a munkadarab felületi rétegének karbonnal való dúsítása céljából, amikor a kar­bonbevitel a döntő.

Ezt a műveletet általában gyors lehűtéssel történő edzés követi.

Megjegyzés: Elő kell írni azt a közeget, amelyben a NITROCEMENTÁLÁST végzik, például ez lehet gáz, sófürdő stb.

Megjegyzés: A cianidokat tartalmazó oldott sófürdőben végzett NITRO­CEMENTÁLÁST CIANIDÁLÁSNAK (CIANURARE) nevezik.

NORMALIZÁLÁS (NORMA­LI­ZA­RE): AUSZTENITESÍTÉST követő, LEVEGŐN való HŰ­TÉSBŐL álló HŐKEZELÉS.

Olyan alakítással egybekötött NORMALIZÁLÓ eljárás, amelynek során a végső alakítás bizo­nyos hőmérséklet-tartományon belül megy végbe azzal a céllal, hogy az adott anyag ugyanolyan álla­potú legyen, mint NORMALIZÁLÁS után, úgy, hogy a mechanikai jellemzők előírt értékei megegyez­zenek a NORMALIZÁ­LÁS­SAL létrejött jellemzőkkel.

OLDÓLÁGYÍTÁS (MALEABI­LI­ZA­RE): Ausztenites acélok esetében alkalmazott hőkezelés. Nagy hőmér­sékletre való FELMELEGÍTÉS­BŐL, majd ezt követően gyors HŰTÉS­BŐL áll, a homo­gén ausztenites szerke­zet kialakítására.

ÖNMEGERESZTŐDÉS (AUTO­REVENIRE): A HŰTÉS során a marten­zitben végbemenő spontán MEGE­RESZTŐDÉS.

ÖREGÍTÉS (ÎNBĂTRÂNIRE): Vasötvözetek olyan HŐKEZELÉSE, amely után alkalmazott OLDÓIZZÍTÁS célja a tulajdonságoknak szükséges szintre való beállítása.

Ez a HŐKEZELÉS egy vagy több előírt hőmérsékletre való felhevítésből és hőntartásból áll, és azt megfelelő lehűtés követi.

Megjegyzés: Az angol meghatározásban ez a kezelés az OLDÓIZZÍTÁS után, de a végső ÖREGÍTÉS előtt játszódik le, olyan közbenső hőmérsékleten, amelyet Ausztenites kondicionálásnak vagy elsődleges Edzésnek neveznek.

PATENTOZÁS (PATENTARE): Vasötvözetek HŐKEZELÉSE AUSZTE­NITESÍTÉSSEL és megfelelő HŰTÉS­SEL úgy, hogy az utána következő hidegalakításhoz kedvező szövetszerke­zet kelet­kezzék.

Különbséget kell tenni a következők között:

FOLYAMATOS PA­TENT­OZÁS, amikor hu­zal vagy szalag ME­LE­GÍTÉSÉT és HŰTÉSÉT folyamatosan végzik;

SZAKASZOS PA­TEN­TO­ZÁS, amelynek során a termék tekercs vagy kö­teg formájában ma­rad.

Megjegyzés: Elő kell írni azt a közeget, amelyben a PATENTOZÁST végzik, ez például lehet levegő, ólomfürdő, sófürdő stb.

STABILIZÁLÓ IZZÍTÁS (RE­COACERE DE ECHILIBRU): IZZÍTÁS 850 C hőmérsékleten az­zal a céllal, hogy az ausztenites korrózióálló, stabi­lizált acélokban a fázisok, például karbidok kiválja­nak vagy gömbszem­csésedjenek.

SZILIKÁLÁS (SILICIERE): Olyan TERMOKÉMIAI KEZELÉS, amelyet vasötvözetek felületé­nek szilíci­ummal való dúsítására alkalmaznak.

SZULFONITRIDÁLÁS (SULFO­NITRURARE): NITROCEMENTÁLÁS a VEGYÜLETI RÉ­TEGBE a kén szándékos bevitelével.

TERMOMECHANIKAI KEZE­LÉS (TRATAMENT TERMOMECANIC): Olyan alakítási műve­let, amelynek során a végső képlékeny alakítás meghatá­rozott hőmérséklet-tartományon belül történik, aminek eredménye olyan anyagszerkezeti és anyagjellemzők, amelyek egyszerű HŐKEZELÉSSEL nem valósítható vagy nem őrizhetők meg.

ÚJRAKRISTÁLYOSÍTÓ IZZÍTÁS (RECOACERE DE RECRISTALIZARE): Hidegen alakított acél izzítása, amelynek az a célja, hogy fázisváltozás nélkül, csíraképződéssel és csíranövekedéssel új­rakristá­lyosodott szemcsék alakuljanak ki.

VANÁDIUMOZÁS (VANADIERE): TERMOKÉMIAI KE­ZELÉS a munkadarab felületi rétegé­nek vanádiummal való dúsítása.

VEGYÜLETI RÉTEG (STRAT DE COMBINAŢII): TERMOKÉMIAI eljárással kezelt fémes anyag felületi rétegének az a külső része, amelyben egy vagy több vegyület képződik a bediffundált elemből vagy elemekből és az alapanyag elemeiből.

Például nitridálás során nitrid­réteg keletkezik, boridálás során borid­réteg, nagy karbontartalmú acélok kro­málásakor pedig krómkarbid réteg keletkezeik.

VETEMEDÉS (DEFORMAŢIE): Valamely munkadarab HŐKEZELÉS során bekövetkező alak és méret­vál­to­zása.

ACÉL (OŢEL): Olyan ötvö­zet, amelynek alapanyaga a vas és amelynek széntartalma legfeljebb 2% (nagy mennyiségű jelenlevő karbidképző elemek módosíthatják a széntartalom felső határát).A hőkezelhető ötvözetlen acélokra és az ötvözött acélokra vonatkozó nómenklatúrát az EN 10020 határozza meg.

ALFA-VAS (FIER ALFA): Stabilis állapotú tiszta vas 911 C-nál kisebb hőmérsékleten. Ennek kristály­szerkezete térközéppontos köbös rács­szerkezetű.

Ez a vasmódosulat 768 C-nál kisebb hőmérsékleten (Curie-hőmérséklet) ferromágneses.

AUSZTENIT (AUSTENITA): Egy vagy több elem szilárd oldata GAMMA-VASBAN.

AUSZTENITES ACÉL (OŢEL AUSTENITIC): Olyan acél, amelynek szerkezete szobahőmér­sékleten oldó­lá­gyítás után ausztenites.

Az öntött ausztenites acélok azon­ban tartalmazhatnak legfeljebb 20% ferritet.

ÁTALAKULÁSI HŐMÉR­SÉK­LET (TEMPERATURA DE TRANS­FORMARE): Acélok estében a követ­kező alapvető hőmérsékletek különböz­tethetők meg:

Ae1: az ausztenit jelen­létének alsó határát meg­határozó egyensúlyi hő­mérséklet,

Ae3: a ferrit jelenlétének alsó határát meghatározó egyensúlyi hőmérséklet,

Aem: a hipereutektoidos acél esetében a cementit jelenlétének felső határát meghatározó egyen­súlyi hőmérséklet,

Ac1: az ausztenit kia­la­kulás kezdődésének hőmérsék­lete MELE­GÍ­TÉS­KOR,

Ac3: a ferrit ausztenitté alakulásának befejeződési hőmérséklete MELEGÍ­TÉSKOR,

ACM: a cementit auszte­nitben való oldódásának befejeződési hőmérsék­lete hipereutektoidos acé­lokban,

Ar1: az ausztenit ferritté és cementitté alakulásá­nak befejeződési hőmér­séklete HŰTÉS­KOR,

Ar3: a ferritképződés kezdő hőmérséklete HŰ­TÉSKOR,

Arm: az ausztenitből való cementitkiválás kezdeti hő­mérséklete hipereutek­toidos acélokban hűtés­kor,

Ms: az a hőmérséklet, amelyen HŰTÉS során az ausztenit martenzitté való átalakulása meg­kezdődik,

Mf: az a hőmérséklet, amelyen HŰTÉS során az ausztenit martanzitté tör­ténő átalakulása befeje­ződik,

Mx: az a hőmérséklet, amelyen az ausztenit x% -a alakul át martenzitté HŰTÉS során.

Megjegyzés: Angolul az előző hőmérsékleteket "kritikus hőmérsék­le­teknek" is nevezik adott ötvözetre való hivatkozáskor.

BÉNIT (BAINITA): Olyan meta­stabilis szövetelem, amely az ausztenit bomlásakor keletkezik a perlit áta­la­ku­lása és a martenzit képződése közötti hőmérséklet-tartományban. Ez a szövet­elem karbonnal túltelített ferritből áll, amelyben a karbon egy része finom eloszlású karbid alakjában van jelen.

Megkülönböztethető:

felső bénit, amely az előbb említett hőmérsék­lettarto­mány nagyobb hő­mérsék­letein képző­dik.

alsó bénit, amely az előbb említett hőmérsékleteken kép­ződik.

CEMENTIT (CEMENTITA): Fe3C képlet szerinti vas (III)-karbid.

DELTA-VAS (FIER DELTA): Stabil állapotú, tiszta vas 1392 C és az olvadáspontja közötti hőmérséklet tartományban. Kristályos szerkezete térközéppontos, köbös, megegyezően az alfa-vaséval.

Paramágneses tulajdonságú.

FERRIT (FERRITA): Egy vagy több elem a szilárd oldata ALFA- vagy DELTA-VASBAN.

FERRITES ACÉL (OŢEL FER­RITIC): Olyan acél, amely a szilárd halmazállapot teljes hőmér­séklet-tartományában stabilan ferrites szövetű.

GAMMA VAS (FIER GAMMA): A tiszta vas stabil állapota 911 és 1392 C között. Kristályos szerkezete lapközéppontos, köbös.

Paramágneses tulajdonságú.

GRAFITOS ACÉL (OŢEL CU GRAFIT): Olyan acél, amelynek szöve­tében a karbon grafit for­májában vált ki.

KRITIKUS ÁTMÉRŐ (DIA­METRUL CRITIC): Adott feltételek között edzett, a középpontjában 50% martenzitet tartalmazó, elegendő hosszúságú (legalább 3d) próbarúd, átmérője d.

LEDEBURIT (LEDEBURITA): Lédeburitos szövetelemet tartalmazó acél.

MARADÉK AUSZTENIT (AUSTENITĂ REZIDUALĂ): Az acél EDZÉSE után a környezeti hő­mér­sékleten visszamaradó, nem átalakult ausztenit.

MARTENZIT (MARTENZITĂ): Metastabil szilárd oldat térközéppontos tetragonális rácsszerkezettel.

MIKROKEMÉNYSÉG (MICRO­DURITATE): Az 1,96 N-nél kisebb terheléssel mért keménység.

ÖNTÖTTVAS (FONTĂ): Olyan termék, amely lényegileg vas alapú, és karbontartalma meghaladja a 2% -ot. (Nagy mennyiségű karbidképző elemek jelenléte módosíthatja a karbontartalom alsó határát).

ÖTVÖZET (ALIAJ): Valamely alapfémből és egy vagy több, az adott fémben folyékony halmazál­lapotban teljes mértékben oldható, és szilárd állapotban szilárd oldatot vagy vegyü­letet képező anyag.

PERLIT (PERLITA): Az ausz­ternit eutektoidos átalakulása során keletkezett ferrit- és cementitlemezkék halmaza.

SZEMCSE (GRĂUNTE): A sok­kristályos szövet egyes elemi kristálya.

SZILÁRDOLDAT (SOLUŢIE SOLIDĂ): Két vagy több elem által létrehozott homogén, szilárd, kristályos fázis.

Meg kell különböztetni a szubsztitúciós (helyettesítéses) szilárdol­datot (amelyben az oldott atomok az alapelem atomjait részben helyettesítik) az intersztíciós (beékelődéses) szilárdol­dattól, amelyben az oldott anyag atomjai beékelődnek a kristályrács atomjai közé.

SZÖVETELEM (STRUCTURĂ): Egy vagy többfázisú rész, amely a folyamat közben keletkezik, és amely vagy amelyek az anyagszerkezet metallográfiai vizsgálata során egyedi jellemzővel rendelke­zik vagy rendel­keznek.

TŰS SZERKEZET (STRUCTURĂ ACICULARĂ): Olyan szerkezet, amely­nek alkotórészei met­szetben tűszerű kép­ződményként jelentkeznek.Találat: 3113