online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A HELYZET MA

fizikai

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Fizika II, Hőtan: vizsgatételek
S7 300/400 időzítők és szamlalók
ORFFYREUS KORA
TÖBBLETENERGIA POLARIZÁLT DIELEKTRIKUMOKBAN
A TUDOMÁNY MINT MÓDSZER
EGY OPTIMISTA MEGOLDÁS
A HIDEGFÚZIÓ
A FIATAL TESLA
Az elektrosztatikai és magnetosztatikai - ismeretek attekintése
 
bal also sarok   jobb also sarok

A HELYZET MA


Az 1980-as években indult a mindez ideig legígéretesebb ipari kísérlet, amit egy Kanadában lakó portugál házaspár, Alexandra és Paulo Correa kezdeményezett. Több szabadalmat kaptak készülé­kükre, melyet laboratóriumi körülmények között én is láttam működni Torontóban. Átlagosan 3-400% villamosenergia-többletet ad a készülékük, ők is tranziens ívkisülést, vagy tranziens anomáli­ás ködfénykisülést használnak energiatermelő alapeffektusként. Több mint tíz évig dolgoztak a találmány 616f52g on, mire a szabadalmat megkapták, de ez a találmány sincs eléggé részletesen leírva ahhoz, hogy tapasztalatok nélkül, csak a szabadalmi okiratot elolvasva valaki meg tudja valósítani. (Mindenesetre az összes leírás közül ez a legrészletesebb, egyébként a Bevezetés a tértechnológiába című könyv 2. kötetében a szabadalmi leírások magyar nyelvű fordítása megtalálható.) Kellő tapasztalattal rendelkező kutatócsoport szá­mára ez a leírás a mai napig a legjobb sarokkő, a legjobb kiinduló­pont az energiatermelő effektust kísérleti előállításához.


Maga az effektus persze annyira bonyolult, hogy számítással követni telje­sen reménytelen, és kizárólag hosszadalmas kísérletek és sok-sok szerencse segítségével lehet csak az effektust megtalálni, hiszen mint minden nem lineáris effektus, ez is csak az elképzelhető pa­raméterek egy igen szűk tartományában viselkedik úgy, ahogy el­várjuk. Ez a szűk paramétertartomány (ahol az energiatermelő effektus megjelenik) viszont féltve őrzött titok és a szabadalmakat nem azért írják, hogy ezeket ismertessék, hanem azért, hogy a fel­találók iparjogvédelmi iratot kapjanak.
V/5 ábra: A Correa-féle szabadalmi leírás egy oldala.

A Correa-házaspár ma is beruházókra vár, sok-sok év múlt el azóta, hogy az effektust előállították, ám az ipari termelés ma sincs elérhető távolságban, mert senkitől sem tudtak annyi pénzt kapni, amennyi a kísérletekre elég lenne és amennyit saját munkájukért elvárnak. Ez a körülbelül 20 millió dolláros összeg tulajdonképpen nevetségesen kicsiny a várható haszonhoz képest. Azonban senki sem mer ilyen nagy pénzt kockáztatni és esetleg elbukni, mert ma még nem lehet tudni, hogy ipari méretekben vajon beválna-e ez az effektus.


Természetesen a hivatalos tudomány ma is elzárkózik a jelenség vizsgálatától, tekintve, hogy az energiamegmaradás törvé­nyét abszolút érvényesnek tekintik mindenféle folyamatra. Ez megakadályozza a Correa, a Cserneckij és egyéb más feltalálók ér­vényesülését is.


Ma legalább négy, egymástól független csoport dolgozik a gáz­kisüléseken alapuló energiakinyerésen. Az egyik érdekes kísérlet­nél víz alatti ívkisüléseket használnak. A víz alatti ívkisülés közben meg-megszakad az áram, így a szükséges tranziens jelenség létre­jön. Az egyik amerikai csoport ezt arra használja föl, hogy a híg trágyában levő szerves anyagokat elbontsa akkor, amikor szénelek­tródák között jön létre az ívkisülés. Az energia egy része arra for­dítódik, hogy a folyadék itt szerves, híg trágya szénhidrogéntar­talmából hidrogént, metánt és más éghető gázokat állítson elő.


A mérések azt mutatták, hogy körülbelül 160-170%-os hatásfokot le­het így elérni. A gond csak az, hogy míg elektromos energiát kell betáplálni a rendszerbe, a kinyert energia hő és kémiai energia. Mindkettő olcsóbb, mint az elektromos áram, így 170%-os hatás­foknál a rendszer eleve gazdaságtalan. Ugyanezen a jelenségen ala­pul a Peter Grenaou professzor által vezetett két kutatócsoport munkája. Az egyik Angliában, Oxfordban, a másik Kanadában, Torontóban kutat. Évtizedekkel ezelőtt, a II. világháború előestéjén vették észre német kutatók, hogy víz alatti tranziens ívkisüléseknél igen nagy "rúgásokat" lehet elérni, a felszabaduló gázok igen nagy sebességgel lövik ki az elektródákat körülvevő folyadékokat. Na­gyon nagy feszültségű kondenzátorokat kell feltölteni, és azok ki­sütésekor jön létre a víz alatti ívkisülés. Természetesen itt is van egy technikai optimum, de ennek eltalálása után olyan nagy erővel törnek ki a folyadékcseppecskék, hogy képesek vastag falemezt vagy alumíniumlemezt is átszakítani. Grenaou professzor, a fia és kollégái igen részletesen vizsgálták ezt a jelenséget. Azt észrevet­ték, hogy jelentős energiatöbblet található a folyamatban, de úgy gondolják, hogy ez a többlet valahonnan a vízből, a víz kötési ener­giájából jön, úgy vélik, hogy talán akkor kerül bele ez az energia, amikor a víz esővízként valamilyen módon napenergiát vesz föl. Az igaz, hogy a fizikai, kémiai könyvek bizonyos kétértelműséget tartalmaznak a víz kötési, azaz szakítási energiájával kapcsolatban, s ők úgy vélik, hogy valahol itt kell keresni a többletenergiában le­vő titkot. Arról azonban ők nem tudnak, hogy nemcsak víz alatt je­lenik meg ez a jelenség, hanem gázokban is, ezért jutottak tévútra.
Az ő tévedésük, zsákutcájuk és bolyongásuk is jellemző. Addig ugyanis, amíg nem értik, hogy az energia szimmetria, addig hiába bukkannak rá újra és újra egy-egy jelenségre, a haladás reményte­len, mert csak a szimmetriaszemlélet ad fogódzót, útmutatást az ef­fektusok megértésére és javítására.


Igaz, hogy a fizikusok az 1960-as évek óta leírják az energiáról, hogy szimmetria, de ennek igazi, mély jelentését, a lényegét nem értik, mert ha értenék, használni is tudnák ezt. A fizikusok általá­ban a spontán szimmetriasértéssel vannak elfoglalva, ami ugyan nagy jelentőségű a részecskefizikában, de nem a technikában. A mérnökök nem a véletlenszerű, hanem az irányított, tudatos szim­metriacsökkentési lépések sorát használják. Ez lényeges eltérés a természetben lezajló véletlenszerű és a technikában megtörténő, előre tervezett, tudatos szimmetriacsökkentési lépések között.Találat: 1673