online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes Filmek Halászati Művészet a kultúra Szórakozás Zene

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Szervezéstudomany fejlődésének főbb fazisai

vegyes

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A Frank birodalom kialakulasa, fénykora
Szövettan
KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TANKÖNYV 2
Eplan - Első lépések
NAPI TEVÉKENYSÉGI TERV
Alapvető funkciók
Gyermekorvos, nyugalmazott egyetemi tanar
A békak példazata
Robert Capa: Köztarsasagi milicistanő
Szakkifejezések
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Szervezéstudomány fejlődésének főbb fázisai

Szervezés: különböző társadalmi formációk közegében zajló célirányos tevékenység

Klasszikus üzemgazdasági szemlélet

funkcionális szervezetmegoldások

mozdulatelemzésprogresszív teljesítménybér

Szociológiai szemlélet

törzskari szervezet

emberi tényezők

prémiumos időbér

Kibernetikai szemlélet

irányításhoz szükségesek információ-folyamatok

Logisztika

információ és érték kitüntetett szerepe Þ értéknövekedés helyei

rendszer és a környezet elemeinek kölcsönhatása

Just In Time ellátási rendszerek


Információrendszer

Definíció: rendszer, amely adatokat és információkat gyűjt közvetlenül lekérdezhető formában

jellemzői:

központi szerepet játszanak az adatok

feladata a rendszerek irányításához szükséges információk előállítása

elemei: emberek, technikai eszközök, adatkezelési módozatok (menver, hardver, szoftver, orgver)

két típus:

tranzakció feldolgozó

információ feldolgozó

funkciói:

adatfelvétel

adattárolás

feldolgozás

információ felhasználása

információ igazságtartalmának vizsgálata

adatok továbbítása

fejlesztésének szükségessége

technika fejlődése

fizikai elhasználódás (kopás)

erkölcsi kopás

vállalkozás feladatkörének változása

belső elhatározás alapján

külső körülmények megváltozása miatt

szervezeti változások

működési problémák


Szervező munka általános alapelvei

rendszerszemléletű gondolkodásmód

rendszer tulajdonságok ismerete és figyelembe vétele

alrendszerek önmagukban optimális működése nem garantálja az egész rendszer optimális működését

a cél - folyamat - szervezet - hatásköri rendszer - információrendszer prioritás érvényesítése

racionalizálás

egyszerűség, egyszerűsítés

áttekinthetőség

rend, rendezettség

párhuzamosság kiszűrése

hatékonyság

team-munka

Team: nem túl nagy létszámú (2-8 fő) heterogén szakmai összetételű munkacsoport

külső és belső szervezők együttes alkalmazása

felhasználók és érintettek bevonása

koordináció

kommunikáció a munkában résztvevő team-ekkel

kapcsolat tartás az együttműködő partnerekkel

beavatkozás a terv-, illetve tényszerinti eltérések esetén

költség-haszon elemzés


Információrendszer fejlesztésének közege

sorrend: alkalmazás szoftver hardver menver

Hardver

az információrendszer eszköz-állománya, beleértve az adat és információ kezelésében résztvevő minden technikai eszközt

információrendszer funkciója (alkalmazási terület és architektúra szerint)

ügyvitel-orientált rendszerek

adatgyűjtő rendszerek

lekérdező rendszerek

folyamatirányító rendszerek

tudományos-műszaki rendszerek

szakértői rendszerek

feldolgozás technikája

off-line feldolgozási technika

nincs közvetlen kapcsolat a felhasználó és az eszköz között

on-line technika

az inputot közvetlenül onnan kapják, ahol a feldolgozási kényszer jelentkezik, az eredményeket pedig képesek azonnal eljuttatni oda, ahol felhasználásukra szükség van


Számítógépes hálózatok

hálózat: egymással fizikai kapcsolatban álló, egymással együttműködő számítógépek illetve perifériás rendszerek

Szoftver

funkcionális csoportosítás

operációs rendszerek

rendszerállapotok átállítása

programok elindítása, futó programok felügyelete, megállítása

alapvetően meghatározzák a rendszerfejlesztés eszközeit és a lehetséges alkalmazások körét

utility-k

adatfeldolgozási rutinfeladatok

rendezésválogatás

állomány tömörítés

állomány összehasonlítás

file helyreállítás stb.

fejlesztő eszközök

számítógép programozását teszik lehetővé

szövegszerkesztők

szövegrészek beillesztése, kicserélése, felülírása, törlése, keresése

szöveg nyomtatása, archiválása

szöveg kezelők

céljuk: igényes külalakú dokumentumok készítése

formázás, javítás, táblázatok, grafikonok, ábrák, helyesírás-ellenőrzés stb.

táblázat kezelők

számoszlopokon illetve számsorokon elvégzendő műveletek gyors elvégzése

táblázat formázás, adatfeltöltés, grafikonok, diagramok

adatbázis kezelők

adatfüggetlenség, adatbiztonság

kiválasztás szempontjai

referencia helyről térítésmentes beszerzés

saját fejlesztés

előnyei:

azt kapjuk, amit megrendeltünk

testre szabott

az új rendszer stílusa ismert lesz

módosítások gyors átvezetése

hátrányai:

drága lehet

sokáig tarthat

karbantartásra külön gondot kell fordítani

vásárolt szoftver

előnyei:

profi munka

olcsó

jól dokumentáltak

jó garanciális feltételek

hátrányai:

hosszú értékesítési lánc

a ki nem használt funkciókat is meg kell fizetni

legfontosabb szoftver jellemzők:

CPU-, periféria-, hálózat-, operációs rendszer igény

hatékonysági paraméterek

kezelhetőség

üzemeltetési költségek

Menver

fejlesztők

rendszerszervező

reálfolyamatok elemzése és leírása

alternatívák kidolgozása a folyamatok jobbítására

folyamatoknak megfelelő számítógépes eljárások meghatározása

hardver és menver követelmények meghatározása

új megoldás bevezetésének betanítása

kapcsolattartás a rendszer üzemeltetőivel

folyamatszervező

egy-egy részfeladat ellátására (hardver, menver feltételek, bevezetés tervezése, üzemeltetés felügyelete)

programtervező

a szervező által specifikált eljárások részekre bontása

részek együttműködésének megtervezése

programok megírása

programok tesztelése

kezelési útmutató készítése

programozó

részfeladatok (programírás, tesztelés, dokumentum készítés)

üzemeltetők

adatbázis adminisztrátor

jogosultságok kiosztása

rendszer erőforrás gazdálkodás

szakmai tanácsadás stb.

közvetlen felhasználók

információrendszer munkaeszközként alkalmazók

információrendszer outputjának felhasználói

Orgver

a rendszer fejlesztés és üzemeltetés technológiája

a hardver, szoftver és menver egymásba fonódó, integrált egysége


Rendszerfejlesztés életciklusa

probléma definíció

helyzetfelmérés

követelmények specifikálása

megoldási változatok kidolgozása

rendszertervezés

új rendszer megvalósítása

implementálásüzemeltetés, karbantartás

Probléma definíció

probléma forrása:

teljesítmény problémák

információ hiánya vagy feleslege

gazdaságosság

irányítás igényei

hatékonyság

karbantartás problémái

probléma jellege:

új rendszer létrehozása

problémák:

hardver, szoftver szükséglet

személyi állomány alkalmas-e az újdonság befogadására

szervezeti kérdések

régi rendszer átszervezése (kibővítése)

problémák:

szervezet változik

alkalmazottak feladata változik

új programok írása, régiek módosítása

meglevő rendszer módosítása

nem jár jelentős ráfordítással, nincs szervezeti módosítás


Helyzetfelmérés

célja: a gazdasági rendszer adottságainak feltárása annak érdekében, hogy a leendő információrendszer beillesztése a lehető legkisebb invesztícióval és megrázkódtatással történjék

adottságok: azoknak az erőforrásoknak és előírásoknak a halmaza, amelyek az adott időszakban meghatározzák a gazdasági rendszer működését

Helyzetfelmérés tárgya:

megvalósíthatósági vizsgálat

reálfolyamatok elemzése

szervezetanalízis

hatásköri rendszer áttekintése

információrendszer megismerése


Helyzetfelmérés technikái:

az ismeretszerzés lehetséges módjai

dokumentum-elemzés

szervezeti, működési szabályzat

szervezeti ábrák

munkaköri leírások

ügyviteli, technológiai folyamatok leírásai

szervezési dokumentációk

szóbeli érdeklődés (interjú)

célszerű elvei:

interjúalany főnökének tájékoztatása

információszerzés az interjúalanyról

interjú-vázlat

írásbeli megkérdezés (kérdőív technika)

részei:

címlap (azonosító sorszám, vizsgálat megnevezése, referens adatai)

kitöltési útmutató (vizsgálat célja, eligazítás a kitöltésről, összegyűjtés módja)

kérdések

zárt kérdőív

minden kérdés után a lehetséges válaszok felsorolása következik, amelyből egyet vagy többet választhat

nyitott kérdőív

olyan kérdéseket tartalmaz, amelyekre a mintaalany szabadon válaszolhat

mintavétel

kérdőíves mintafelvétel speciális esete

kis minta

megfigyelés


Helyzetfelmérés eszközei:

folyamatábrák

tevékenység-orientált folyamatábrák

adatfeldolgozási folyamatok ábrázolását teszi lehetővé

háromféle szimbólum:

adatállományok

tevékenységek, eljárások

kapcsolatok

program-orientált folyamatábrák

blokkdiagram

Chepin-ábra

adatáramlási folyamatábrák

adatkapcsolatok tartalmát, adatok szerkezetét, forrását, szerkezeti kereteket mutatja

szimbólumai:

külső objektum

eljárás, folyamat

adattár

adatáram

információ-orientált folyamatábrák

elsődleges adathordozók keletkezésének, szervezeten belüli áramlásának követésére való

döntési táblázatok

döntési szabályok tömör, jól dokumentálható összefoglalása

a feltételrendszer egyszerűsítésére lehetőséget kínál


: 2215