online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Kronológia iszlam

történelem

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Az ókori Görögorszag
Vilagvalsag; hatasa (1929-33)
'Ismernünk kell a múltat, hogy megérthessük a jelent'
A Horthy-féle konszolidació jellemzése
Az 1848-49-es forradalom és szabadsagharc
Az újabban talalt kútfők adatai
Az Eftalita - vagy fehér hun Birodalom és Korezm
A BALTI SZOVJET KÖZTÁRSASÁGOK LETTORSZÁG, LITVÁNIA ÉS ÉSZTORSZÁG FELSZABADÍTÁSA. AZ ELLENSÉG SZÉTZÚZÁSA A SARKKÖRÖN TÚL
 
bal also sarok   jobb also sarok

Kronológia iszlám

Mohamed próféta elöször lesz részese a Koránban testet öltö is­teni kinyilatkoztatásnak. Két évvel ez után kezdi hirdetni tanait.

Mekka vezetésének és Mohamed követöinek viszonya ro­ha­mo­san romlik. Mohamed helyzete egyre tartha­tat­la­nabbá vá­lik, híveit egyre nyíltabban üldözik.

Jatrib (a késöbbi Medina) arab lakói megkeresik Mohame­det, és meghívják a város élére.

A Próféta és hetven család hidzsrá-ja, Mekkából Me­di­nába köl­tö­zé­se, melyet követöen Mekka vezetöi bosszút es­küsz­nek. A hidzsra a muszlim idöszámítás kezdete.

A Badrnál megvívott csatában a muszlimok megrendítö vere­­séget mérnek a mekkaiakra.

A mekkai sereg a Medina közelében fekvö Uhudnál súlyos vereséget mér a muszlimokra.A két zsidó törzset, a kajnukát és a nádirt a mekkaiak támogatása miatt számüzik a városból.

"Az Árok Csatájában" a muszlimok legyözik a mekkai csapa­­tokat. Az ütközetet követön a muszlimok a mek­ka­iakat tá­mo­­­gató egyik zsidó törzs, a kurajza számos tagját lemészárolják.

Mohamed merész lépését követön a mekkaiak és a me­di­naiak kö­zött sor kerül a békét jelentö hudajbijjai szer­zö­dés megkö­tésére. Mo­ha­medet ekkor már sokan Ará­bia legbefolyásosabb szemé­lyi­ségének tartják. Számos arab törzs csatlakozik a vezetése alatt álló szövetséghez.

A mekkaiak megszegik a hudajbijjai szerzödést. Mohamed egy musz­limokból és szövetségeseikböl ál­ló, hatalmas sereg élén a város ellen vonul. Mekka el­ismeri vereségét, és megnyitja kapuit Mohamed elött, aki vérontás nélkül vonul be az elfoglalt vá­rosba, és senkit nem kényszerít az iszlám felvételére.

Mohamed próféta halála. A muszlim közösség Abu Bakrt választja meg utódjának, kalifá-nak.

Abu Bakr uralkodása, a szövetségböl távozni akaró törzsek ellen vívott ridda-háború évei. Abu Bakr 212j95c a lázadás leverése után újraegyesíti Arábia törzseit.

Umar ibn al-Khattáb uralkodása. Muszlim csapatok özönlik el Irakot, Szíriát és Egyiptomot.

A muszlim csapatok beveszik Jeruzsálemet, mely Mekka és Medina után az iszlám harmadik szent városa lesz.

Szíria, Palesztina és Egyiptom teljesen a muszlimok ke­­zére kerül. Csapataik megsemmisítö vereséget mér­­nek a Perzsa Bi­rodalomra, melynek területét idö­­vel, amint azt le­he­tö­sé­ge­ik megengedik, az isz­lám világához csatolják. A hely­ör­ségnek épült Kúfa, Baszra és Fusztát városában ál­lo­má­sozó katonák el­kü­lönülnek az általuk ellenörzött helyi lakos­ságtól.

Umar kalifát meggyilkolja egy perzsa hadifogoly. A musz­li­mok harmadikként Uszmán ibn Affánt választják meg a közös­ség vezetöjének.

A muszlim seregek meghódítják Ciprust, az észak-afrikai Tripolit. Iránban, Afganisztánban és Szindh­ben bevezetik a muszlim közigazgatást.

Elégedetlenkedö muszlim harcosok merényletet kö­vet­nek el Uszmán kalifa ellen. A katonák Ali ibn Abi Tálibot kiáltják ki kalifának, ám uralmát nem mindenki ismeri el.

Az elsö fitna. A polgárháború évei.

"A Teve Csatája". Az Uszmán kalifa meggyilkolá­sát meg­tor­lat­­lanul hagyó Ali ellen Áisa, a Próféta felesége Talha és Zubajr segítségével felkelést szer­vez. Ali támogatói diadalt aratnak felettük. Szí­ri­ában Uszmán rokona, Muávija áll az Ali-ellenes tábor élére.

Sziffín közelében a muszlimok kísérletet tesznek arra, hogy a viszályt egy köztiszteletben álló fér­fi­ak­ból álló testület ítélete alapján rendezzék. Az Ali szá­­mára kedvezötlen döntést követöen Muávija meg­fosztja Alit hivatalától, és Jeruzsálemben magát ki­áltatja ki kalifának.

A kháridzsiták kivonulnak Ali táborából.

Egy szélsöséges nézeteket valló kháridzsita kioltja Ali életét.

Ali követöi Ali fiát, Haszant kiáltják ki kalifának, ám ö kiegyezik Muávijával és visszavonul Medi­nába.

I. Muávija kalifának, az Umajjád-ház megalapítójá­nak uralkodása. Székhelyét Medinából Damasz­kusz­ba teszi át.

Ali fia, Haszan meghal Medinában.

Atyja, Muávija halála után a második umajjád uralkodó, I. Jazíd ül a kalifátus trónjára.

A második fitna. Az újabb testvérháború évei.

A magukat sía-ji Ali-nak (Ali pártjának) nevezö kúfai musz­li­­mok Ali ibn Abi Tálib kisebbik fiát, Huszajnt kiáltják ki ka­li­fának. A kis létszámú sere­ge élén Medinából Kúfa felé igyek­vö Huszajnt Jazíd csa­­patai meggyilkolják a Kerbala mel­letti síkon. A­rá­­biában Abdalláh ibn al-Zubajr fellázad Jazíd ellen.

Meghal I. Jazíd.

Nem sokkal késöbb gyermeke, II. Muávija is életét veszti.

I. Marván trónra lépése. Az önjelölt umajjád kalifát a szíriaiak támogatásukról biztosítják.

Az Umajjádok uralma ellen lázadó kháridzsiták az Arab-félsziget középsö részén önálló államot hoz­nak létre.

Kháridzsita felkelések Irakban és Iránban.

Síita felkelés tör ki Kúfában.

Az Umajjád-ház hatalmát sikerrel helyreállító Abd al-Malik uralkodása.

A kalifa csapatai legyözik a lázadó kháridzsiták és síiták seregeit. Jeruzsálemben felépül a Szikla-mecset.

Umajjád harcosok legyözik Ibn al-Zubajrt, aki az össze­csa­pás­­ban maga is életét veszti. A fitna-háború új vallási moz­gal­mat hív létre, melynek központjai Basz­rában, Medinában és Kúfában találhatók. A moz­­galomhoz tartozó irányzatok egy­hangúlag a musz­limok magánéletében és a közösség hétköz­nap­jaiban irányt mutató Korán elöírásainak szigorúbb betartatásáért szállnak síkra.

Al-Valid uralkodása. A muszlim csapatok folytatják Észak-Afrika leigázását, és egy muszlim államot hoznak létre az Ibériai-félszigeten.

II. Umar a kalifátus trónján. Ő az elsö olyan kalifa, aki külö­nö­sen nagy súlyt helyez a térítésekre. Uralkodóként kísér­letet tesz a vallási mozgalom meghirdette eszmények gya­kor­lati meg­való­sí­tására.

Az élvhajhász II. Jazíd uralkodása. Egyre fokozódik az umaj­­­jád uralommal szembeni kháridzsita és síita elégedetlenség.

Az istenfélö, de zsarnoki módon kormányzó I. Hisám, a jám­­bor muszlimokból is ellenérzést kivál­tó kalifa uralkodása.

Meghal a neves hadísz-tudós, vallási újító és aszkéta, Haszan al-Baszrí.

A poitiers-i csata. Martell Károlynak sikerül legyöznie egy kisebb létszámú, arab portyázókból álló sereget.

Színre lép a fikh tudományának elsö jelentös müvelöje, Abu Hanífa.

Muhammed ibn Iszhák elkészíti az elsö nagyobb lélegzetü Mohamed-életrajzot.

Az Umajjádok ellen Iránban fellépö Abbászidák támoga­tá­sára egyre többen gyülnek a sía zászlaja alá.

II. Válid uralkodása.

A kalifátus trónját megszerzö II. Marván jelentös erö­fe­szí­té­se­ket tesz azért, hogy felszámolja az elégedetlenségi moz­gal­ma­kat és visszaállítsa az Umajjádok hatalmát. Szíriai csapatai több síita lázadást is vérbe fojtanak, ám

749-ben           az Abbászidák beveszik Kúfát, és véget vetnek az Umajjádok uralmának.

Az új kalifa, Abu Abbász al-Szaffáh kivégezteti az Umajjád-család valamennyi tagját. Az iszlám vilá­gá­ban újnak számító abszolút állam kialakulásának elsö jelei.

Abu Dzsafar al-Manszúr uralkodása alatt parancsot ad több köztiszteletben álló síita vezetö meggyilko­lására.

Az Abbászida Birodalomtól elszakadó Ibériai-félszigeten egy, a mészárlás elöl sikeresen elmene­külö umajjád herceg önálló államot alapít.

Bagdadnak, az Abbászida Kalifátus késöbbi fövárosának megalapítása.

Meghal a hatodik imám, Dzsafar asz-Szádik, aki arra biz­tat­ta a sí­i­tákat, hogy elvböl kerüljenek minden kapcsolatot a politikával.

Az iszlám elsö jelentös jogi iskoláját megalapító Abu Hanífa halála.

Al-Mahdi kalifa uralkodása, aki sokat tesz a fikh tu­do­má­nyának fejlesztéséért, elismeri, hogy a val­lásos moz­ga­lom, mely fokozatosan megtanul együtt élni az Abbászidák abszolút hatalmával, a jámbor istenfélelemböl táplálkozik.

Hárún ar-Rasíd uralkodása. Az Abbászida Kalifátus leg­fé­nye­sebb évei. Bagdadban és a birodalom sok más városában a kul­tú­ra virágkorát éli. A kalifa a tudományok és müvészetek egyik leg­jelentösebb mecénása. Mindezek mellett a fikh ta­nul­má­nyozását és a szent hagyományok, a hadísz-ok (t. sz. ahádisz) összegyüjtését is eröteljesen szorgalmazza, s ezzel nagyban elösegíti az egységes muszlim jogrend (saría) kidolgozását.

Meghal Malik ibn Anasz, a málikita jogi irányzat meg­a­la­pítója.

Meghal a muszlim misztika elsö fontos nöi képviselöje, Rábia.

Testvérháború dúl Hárún ar-Rasíd két fia, al-Mamún és al-Amín között, melyböl az elöbbi kerül ki gyöztesen.

Al-Mamún uralkodása.

Síita felkelés tör ki Baszrában.

Kháridzsita lázadás Khurászán­ban.

A szellem emberének hírében álló, a tudomá­nyo­kat és müvé­szeteket pártfogoló kalifa egy addig háttérbe szorított irányzat, a Mutazila racionális teológiája felé fordul. Az emiatt növekvö feszültséget a kalifa a konkurens irányzatok kibékítésével igyekszik feloldani.

Al-Mamún a nyolcadik síita imámot, al-Ridát jelöli utódjául.

Meghal al-Ridá. Egyes vélemények szerint merénylet áldozata lett.

Az állami támogatást élvezö "inkvizíció" (mihna) a mutaziliták tanait hivatalosan is az ahl al-ahádisz (a prófétai hagyományok követöi) sokkal népszerübb véleménye fölé helyezi. Ez utóbbi nézeteket vallók közül sokakat börtönbe vetnek.

Al-Mutaszim uralkodása. A kalifa török rabszolgák­ból csak ne­ki alárendelt, saját csapatokat szervez, és fövárosát Számarrába helyezi át.

Al-Vászik uralkodása.

Al-Mutavakkil a kalifátus trónján.

Ali al-Hádí, a tizedik síita imám Számarrában, az al-Mutaszim kalifa egykori táborából (Aszkar al-Mutaszim) kinött városban, házi örizetben él.

Meghal az ahl al-ahádisz által hösként tisztelt Ahmad ibn Hanbal, a hanbalita jogi iskola megalapítója.

Al-Muntaszir uralkodása.

Al-Musztaín a trónon.

Al-Mutazz kalifa uralkodása.

Meghal a tizedik síita imám. Fia, Haszan al-Aszkarí továbbra is házi örizetben él Számarrában.

Al-Muhtadí uralkodása.

Meghal Jakúb ibn Iszhák al-Kindí, az elsö muszlim fajlaszúf.

Al-Mutamid uralkodása.

Számarrában meghal a házi örizetben tartott tizenegyedik imám, Haszan al-Aszkarí. Egyes vélekedések szerint fia, a sokak által rejtözködö imámnak nevezett Abu al-Ká-szim Mohamed életét féltve elmenekült.

Meghal Abu Jazíd al-Bisztámí, a muszlim misztika "megmá­morosodott szúff" irányzatának egyik legkorábbi képviselöje.

Al-Mutadid a trónon.Al-Muktafí uralkodása.

Al-Muktadir kalifa az Abbászida Birodalom élén.

A fátimidák hatalomra kerülnek Ifríkijá-ban, Tunéziában.

Meghal a bagdadi Dzsunajd, az elsö, "józan szúff".

Istenkáromlás vádjával halálra ítélik és kivégzik a ne­ves "meg­má­mo­ro­sodott szúfít", az al-Halládzs­ként, "Gyapjú­kár­to­lóként" ismert Huszajn al-Manszúrt.

Bagdadban meghal a történetíró Abu Dzsa-far al-Tabarí.

Al-Káhir uralkodása.

Al-Rádí uralkodása.

Meghal a neves filozófus, Haszan al-Asarí.

Közismertté válik, hogy utolsó képviselöje halálával a rejtözködö imám végleg eltünt a transzcendens világban (al-gajb al-kub-rá, "a nagy távollét"). Jelenléte a világban ezután már csak közvetett módon vagy csodáin keresztül érzékelhetö.

A kalifák kezében innentöl kezdve nem összpontosul tényleges hatalom, pozíciójuk mindössze szimbolikus jellegü. A kormányrudat a birodalom különbözö területein uralkodó helyi dinasztiákat alapító kiskirályok veszik át. Többségük elismeri az abbászida kalifa föségét. E X. századi kiskirályok közül számosan a síita irányzat mellett teszik le a voksukat.

Az iráni eredetü, szunnita Számánida-dinasztia uralma Khurászánban, Rajjban, Kirmánban és Transzoxániában. Fövárosukat Bukharában rendezték be. A kor másik, kulturális szempontból is jelentös városa Szamarkand, a perzsa irodalom fellegvára. A 990-es években a török karakhanidák fokozatosan kiszorítják a Számánidákat az Oxuson túli területekröl, nyugaton pedig a Gaznavidák veszélyeztetik a hatalmukat.

Al-Andalúsz királysága az Ibériai-félszigeten

A zsarnoki módon kormányzó III. Abd ar-Rahmán kalifa uralkodása.

A tudományok és müvészetek virágkora Córdobá­ban.

A központi hatalom gyengülésével több helyi kiskirály is önálló államot alapít.

Meghal a költö, miniszter és teológus Ibn Hazm.

Toledo a rekonkvisztáért harcoló keresztény seregek kezére jut.

Hamdánidák. Eredetileg az arab Taghlib törzsböl származó uralkodók kormányozzák Aleppót és Moszult.

Aleppóban meghal a neves fajlaszúf és kedvelt udvari zenész, Abu Naszr al-Fárábí.

kb.930-1030 Bújidák. Az Iránban található Daylam hegy­vi­dék­röl származó, a sía tizenkettes ágához tartozó ural­­kodóház a 930-as években hozza létre önálló államát Nyugat-Iránban.

A Bújidák megszerzik a hatalmat Bagdadban. Fenn­hatóságuk kiterjed Irak déli részére és Ománra is.

Bagdad egyre inkább háttérbe szorul a müveltség új felleg­várával, Sírázzal szemben.

Az egységes bújida állam szétforgácsolódásának kezdete. Egyik águk végül kénytelen Rajjban meghódolni a gaznavida Mah-múd elött (1030), és így átengedni a nyugat-iráni fennsík (Dzsibál) feletti ellenörzést a Gaznavidáknak.

Ikhsídidák. A dinasztia, melyet a török származású Mohamed ibn Tughdzs alapított, Egyiptomban, Szíriában és Hidzsáz-ban uralkodott.

Fátimidák. A Tuniszban már 909 óta kormányzó és az Abbászidákat el nem ismerö, önálló kalifátust létrehozó síita dinasztia Észak-Afrikában, Egyiptomban és Szíria egyes részein uralkodott.

A Fátimidák átteszik székhelyüket a síita tudományok központjává emelkedö Kairóba, ahol megépítik az al-Azhar madraszá-t.

Gaznavidák

A gaznavida Mahmúd hadjáratai nyomán az iszlám végleg megveti a lábát Indiában. A csillogásáról és pompájáról messze földön híres udvari életet létrehozó uralkodó Kelet-Iránban átveszi a hatalmat a Számánidáktól.

Hamadánban meghal a híres fajlaszúf, a nyugati világban Avicennaként ismert Ibn Színá.

A Nagy Szeldzsuk Birodalom

990-es évek     A közép-ázsiai török Szeldzsuk-család felveszi az iszlámot. A XI. század elején nomád lovasokból álló seregeik élén betörnek Transzoxániába és Khvárizmba.

1030-as évek   A szeldzsukok Khurászánban.

Elhódítják a Gaznavidáktól Nyugat-Iránt, és betörnek Azerbajdzsánba.

A szultáni címmel felruházott Togril-beg a kalifa vazal­lusaként kormányozza a Szeldzsuk Birodalmat Bagdadból.

Alp Arszlán uralkodása.

Bagdadban felépül a Nizámijja madrasza.

A birodalom élén Malik-sáh áll, akit föminisztere, Nizám al-Mulk segít a kormányzásban.

Török csapatok portyáznak Szíriában és Anatóliában.

A Manzikertnél (Malazgirt) megvívott ütközetben a szeldzsukok megsemmisítö vereséget mérnek a bizánci hadakra, és szilárdan megvetik lábukat Anatóliában. 1080-ra elérik az Égei-tengert.

Szíriában a szeldzsukok a Fátimidákkal és a helyi uralkodókkal háborúznak.

I. Aleksziosz Komnénosz bizánci császár a nyugati világtól kér segítséget a szeldzsuk terjeszkedés megállításához.

II. Orbán pápa meghirdeti az elsö keresztes hadjáratot.

A keresztesek beveszik Jeruzsálemet.

Palesztinában, Szíriában és Anatóliában négy keresztes állam jön létre.

1090-es évek Iszmailita felkelés a szeldzsuk és szunnita uralom ellen. A birodalmon belül aprócska török államok jönnek létre.

Bagdadban meghal a neves teológus és jogtudós, Abu Hamíd al-Gazzálí.

A Szeldzsuk Birodalom önálló államocskákra szakad szét.

Az abbászida kalifa föségét névleg elismerö, ám valójában csak a szomszédos állam ereje elött meghajló helyi dinasztiák uralkodásának kora, melyek közül az alábbiak a legfontosabbak:

1127-1173 (?) A Zangida-uralkodóház, melyet egy szeldzsuk zsoldban álló hadvezér alapított, kísérletet tesz Szíria egyesítésére, hogy felvehesse a harcot a keresztesekkel.

A szunnita Almohadok, akik al-Gazzálí útmutatásai alapján próbálnak meg reformintézkedéseket bevezetni Észak-Afrikában és az Ibériai-félszigeten.

A khvárizmsáhok Északnyugat-Transzoxániából kiindulva meghódítják az Irán különbözö részein még fennálló szeldzsuk államokat.

A kurd származású hadvezér, Szaláh ad-Dín (Szaladdin) által alapított Ajjúbida-dinasztia átveszi a stafétabotot a Zangidáktól, és folytatja a háborút a keresztesek ellen. Egyiptomot a Fátimidák legyözése után az iszlám szunnita ágához térítik.

A Bagdadban uralkodó abbászida kalifa, al-Nászir a futuvva szövetségekre támaszkodva kísérli meg kormányzatát hatékonyabbá tenni.

A keresztesek felett Hattínnál aratott diadal nyomán Szaláh ad-Dín sikerrel hódítja meg ismét Jeruzsálemet az iszlám számára.

Aleppóban meghal a szúfí misztikus és filozófus Jahjá Szuhravardí. Minden valószínüség szerint az ajjúbida uralkodó végeztette ki eretnekség vádjával.

Az iráni eredetü Gúrida-dinasztia beveszi Delhit, és megveti a lábát Indiában.

Córdobában meghal a nyugati világban Averroësként ismert fajlaszúf, Ibn Rusd.

A khvárizmsáh, a nagyhatalmi álmokat dédelgetö Ala ad-Dín Mohamed egy erös birodalom létrehozásán fáradozik.

Egy török eredetü dinasztia az indiai Gúridák legyözése után uralma alá hajtja a Gangesz menti területeket és létrehozza a Delhi Szultanátust. A katonai rabszolgákból lett ural­kodóknak hamarosan félelmetes ellenséggel, a mongolokkal kell megküzdeniük.

Az elsö jelentösebb mongol hadjáratok, melyek városok egész sorát teszik a földdel egyenlövé.

Az Arany Horda mongol uralkodói, akik az iszlámot is felveszik, uralmuk alá hajtják a Káspi-tótól és a Fekete-tengertöl északra fekvö területeket.

(Las Navas de Tolosa, 1212) Az Almohadok kivonulnak az Ibériai-félszigetröl. A muszlimok kezében levö területek már csak az aprócska Granadái Királyságra korlátozódnak.

Meghal a nagy mongol hódító, Dzsingisz kán.

Csagatajida mongol (?) kánok uralkodnak Transzoxániában, akik felveszik az iszlámot.

Tunéziában a Hafszidák váltják fel az Al-mohadokat.

Meghal a szúfí filozófus, Muhjá al-Dín al-Arabí.

A hadseregben rabszolgaként szolgáló mamlúkok megdöntik az Ajjúbidák uralmát, és önálló dinasztiát alapítanak, melynek fennhatósága kiterjed Egyiptomra és Szíriára.

A XIII. század végére muszlimmá lett, mongol eredetü Dkhanida-dinasztia uralkodik Irakban és Iránban.

Az ilkhanida csapatok porig rombolják Bagdadot.

Bajbarsz mamlúk szultán Ajn Dzsalútnál súlyos vereséget mér az ilkhanidák csapataira. Gyözelmét követöen a szíriai partvidék számos erösségét lerombolja.

Anatóliában meghal Dzsalál ad-Dín Rúmí, a keringö dervisek rendjének alapítója.

A bizánciak ellen hitharcosként, gázi-ként hadakozó Oszmán Anatóliában megalapítja az Oszmán-házat.

Oszmán fia, Orkhán megveti az önálló Oszmán Birodalom alapjait, az elsö föváros Bursa lesz. A hanyatló bizánci állammal szemben egyre érezhetöbben fölénybe kerül.

Damaszkuszban meghal a neves reformer, Ahmad ibn Tajmijja.

Júszuf, Granada királya megkezdi az Al-hambra felépítését. Vállalkozását fia fejezi be.Timur Lenk (Timur-i Láng; a "Sánta Timur") Sza­markandban új életre kelti a csagatajida államot. Meghódítja a Közel-Kelet jelentös részét, leigázza Anatóliát, és kifosztja Delhit. Halála után azonban birodalma darabokra hullik.

Az oszmán csapatok Koszovó Polénál megverik a szerbeket, és ezzel elhárul a Balkán meghódításának legföbb akadálya. Anatóliában is folyik a terjeszkedés, melyet jelentösen vissza­vet az 1402-ben Ankaránál Timurtól elszenvedett vereség.

Timur halála után I. Mehmednek sikerül új életet lehelnie az oszmán államba.

Meghal a fajlaszúf és történész Ibn Khaldún.

I. Murád kísérletet tesz Magyarország és a nyugati világ meghódítására.

II. "Hódító" Mehmed elfoglalja Konstantinápolyt Az ettöl kezdve Isztambulként emlegetett várost teszi meg birodalma központjának.

A két katolikus társuralkodó, Ferdinánd és Izabella meghó­dítja a Granadái Királyságot.

Iszmáil, a szafavida szúfí rend feje meghódítja Iránt, és meg­veti a szafavida állam alapjait. A szunnitákat számos ke­gyetlen atrocitás éri azt követöen, hogy a sía tizenkettes irányzatát nyilvánítja a birodalom hivatalos vallásává. Ennek hatására az Oszmán Birodalomban megkezdödik a síiták üldözése.

Iszmáil kiveri a szunnita özbegeket Khurászánból, és a tartományban bevezeti a síita közigazgatást.

Portugál kereskedök egészen Dél-Kínáig jutnak.

A Csaldiránnál megvívott csatában I. Szelim szultán meg­veri a szafavida Iszmáil sáh seregeit, és ezzel határt szab a Szafavidák nyugati irányú, az Oszmán Birodalom területeit elhódítani igyekvö terjeszkedésének.

Az oszmánlik elragadják a Mamlúkoktól Egyiptomot és Szíriát.

A nyugati világban Nagy Szülejmánként ismert oszmánli szultán kiterjeszti az oszmán állam határait, és létrehozza a birodalmat irányító intézményrendszert.

Az oszmán csapatok elfoglalják Rodoszt.

A második iráni sáh, I. Tahmászp megerösíti a síiták uralmát. Udvarát, mely elsösorban miniatúrafestöiröl híres, a müvészetek fellegvárává teszi.

Bábur megalapítja a mogul államot Indiában.

Az oszmánli csapatok Bécset ostromolják.

A portugálok létrehozzák az elsö kereskedöbirodalmat.

Az oszmánlik meghódítják Magyarországot.

Orosz cári csapatok meghódítják a Kazán és a Volga mentén fekvö Asztrakháni Kánságot.

Akbar alatt a Mogul Birodalom aranykorát éli. Az uralkodó bá­torítja a hindu-muszlim együttmüködés legkülönbözöbb for­máit, és Dél-Indiában jelentös területeket csatol biro­dal­má­hoz. Uralkodása a müvészetek és a kultúra felvirágzását hozza.

A portugálok tengeri háborút vívnak az oszmánli hajóhaddal az Indiai-óceánon.

Oszmánli csapatok elfoglalják Ciprust.

Meghal a legnagyobb oszmánli építész, a szultán udvari építömestere, Szinán pasa.

1580-as évek   Az indiai portugál hatalom megroppanása.

Az Iránt markában tartó Szafavida Birodalom ura, I. Abbász fényüzö udvart rendez be Iszfahánban. Azerbajdzsánból és Irakból sikerül kiszorítania az oszmánlikat.

1590-es évek Holland kereskedök jelennek meg Indiában.

A hollandok fokozatosan átveszik a portugálok ellenörzése alatt álló területek feletti uralmat.

Meghal a szúfí történész, Abu al-Fazl Allámí.

Meghal a neves reformer, Ahmad Szir-hindí.

A Tádzs Mahallt is felépítö Sáh Dzsahán ül a Mogul Bi­ro­dalom trónján. Uralkodása a kifinomult tökéletesség kora.

Iszfahánban meghal a neves síita filozófus, Mír-i Dámád.

Meghal a perzsa filozófus, a muszlim misztika követöje, Mullá Szádra Sírází.

A szultán Köprülü Mehmed pasát nagyvezírré nevezi ki. Tevé­kenysége nyomán megáll az Oszmán Birodalom hanyatlása.

Avrangzéb, az utolsó jelentös uralkodó kísérletet tesz egész India megtérítésére. Eröfeszítései csak elmélyítik és tartósítják a hinduk és szikhek muszlimok iránti gyülöletét.

Oszmánli hadak elhódítják Krétát a velenceiektöl.

Az oszmánlik átengedik Kijevet az Orosz Birodalomnak.

Az ostromló oszmánli csapatoknak másodszor sem sikerül bevenniük Bécset. Irakban azonban a török sereg nagy területeket foglal el a Szafavidáktól.

Meghal a neves síita tudós, Mohamed Bákir Madzsliszí.

A karlócai béke nyomán az Oszmán Birodalom kénytelen magyarországi területeit átengedni a Habsburgoknak, s ezzel elsö igazán súlyos vereségét szenvedi el.

A Mogul Birodalom elveszíti déli és keleti tartományait.

Az osztrák császárság és a porosz királyság felemelkedése.

III. Ahmad kísérletet tesz arra, hogy birodalmát nyugati min­tákat követve megreformálja. Ez az elsö ilyen jellegü kí­sér­let, mely azonban zátonyra fut a janicsárok ellenállásán.

Afgán lázadók betörnek Iszfahánba, és a lakosság jelentös részét kardélre hányják.

Nádir sahnak sikerül idölegesen új életre keltenie az iráni síita állam katonai erejét.

Nádir sáh kifosztja Delhit. A Mogul Birodalom ezt a csapást már nem bírja kiheverni. A névlegesen a birodalomhoz tartozó területeken hinduk, szikhek és afgánok marakodnak a hatalomért.

Nádir sáh megkísérli Iránt a szunnita iszlám útjára téríteni. A vezetö iráni mudzs-tahidok ezért elhagyják az országot, és az oszmánli ellenörzés alatt álló Irakban keresnek mene­dé­ket, ahol lerakják egy, a sáhoktól független hatalmi központ alapjait.

Nádir sáh gyilkosság áldozata lesz. A merényletet az anar­chia idöszaka követi, melyben az uszúli utat követök ke­re­ked­nek felül, és így ismét a jog és a rend válik uralkodóvá.

Indiában meghal Sáh Valí-ulláh, a jelentös szúfí reform­gondolkodó.

A britek ellenörzésük alá vonják a darabjaikra hullott indiai államokat.

Az oszmánlik megsemmisítö vereséget szenvednek az oro­szoktól. Elvesztik a Krím félszigetet, a cár pedig az Oszmán Birodalom határain belül élö valamennyi ortodox keresztény védelmezöjének nyilvánítja magát.

Aga Mohamed Kán megalapítja a Kádzsár-dinasztiát, melynek a század végére sikerül helyreállítania az erös központi hatalmat.

A nagy francia forradalom.

III. Szelim elökészíti a nyugati mintákat követö mo­der­ni­zá­ci­ós reformintézkedéseket, és az európai fövárosokban fel­állítja az Oszmán Birodalom elsö állandó külképviseleteit.

Meghal a militáns arab reformer, Mohamed ibn Abd al-Vahháb.

Megérkeznek az elsö protestáns hittérítök Indiába.

Fath Ali sáh az iráni trónon. Uralkodása alatt jelentösen növekszik az angol és az orosz befolyás.

Napóleon meghódítja Egyiptomot.

A vahhábiták átveszik az ellenörzést az addig török kézen lévö arab Hidzsáz felett.

Mohamed Ali kísérletet tesz Egyiptom modernizálására.

II. Mahmúd uralkodása alatt kezdödik a birodalom moderni­zá­cióját célzó reformok kora, a Tanzimát.

A gulisztáni béke nyomán kaukázusi területek kerülnek orosz fennhatóság alá.

Szerbiában felkelés tör ki a török uralom ellen.

Görögország lakói fellázadnak a török fennhatóság ellen. Kitör a szabadságharc.

A franciák elfoglalják Algériát.

Mohamed Ali elfoglalja az Oszmán Birodalomhoz tartozó Szíriát, és csapatai élén mélyen benyomul Anatóliába. Sikereivel egy gyakorlatilag független politikai egységet hoz létre, államot az államban. A nyugati nagyhatalmak az Oszmán Birodalom segítségére sietnek, és rákényszerítik Mohamed Alit arra, hogy kivonuljon Szíriából (1841)

Meghal a neoszúfí reformer, Ahmad ibn Idrísz.

Brit csapatok megszállják Ádent.

Abdulmedzsid szultán újabb reformokkal kísérletezik, hogy megállítsa az Oszmán Birodalom hanyatlását.

A britek megszállják az Indus menti területeket.

A krími háború, melyet az Oszmán Birodalomban élö keresztények feletti gyámkodás jogáért vívnak.

Szaíd pasa, Egyiptom kormányzója a franciáknak adja a Szuezi-csatorna koncesszióját. Egyiptom elöször jut külföldi kölcsönökhöz.

A britek indiai uralma ellen tiltakozó szipojok lázadása. A britek formálisan is megfosztják hatalmától az utolsó mogul uralkodót. Sir Szajjid Ahmad Khán síkraszáll az iszlám nyugati minták alapján történö megreformálásáért és a brit kultúra meghonosításáért.

Libanonban drúz felkelök keresztényeket mészárolnak le. A francia kormányzat erre hivatkozva azt követeli, hogy Libanon önálló tartományként, francia kormányzó irányítása alatt tagozódjék be a francia gyarmatbirodalomba.

Abdulazíz szultán alatt folytatódnak a reformok. A hatalmas külföldi kölcsönök terhe alatt azonban az állam csödbe jut. Az Oszmán Birodalom pénzügyeinek ellenörzése a nyugati nagyhatalmak kezébe kerül.

Iszmáil pasa, Egyiptom kormányzója nagyívü moder­ni­zá­ci­ós programba kezd, és ehhez külföldi kölcsönöket vesz fel. A csödbe jutott állam adósságterheinek enyhítésére eladja a Szuezi-csatornát a briteknek (1875), és kénytelen be­le­tö­rödni abba, hogy az állam pénzügyei feletti ellenörzést a nyugati nagyhatalmak gyakorolják.

Az iráni származású reformer, Dzsamál ad-Dín al-Afghání Egyiptomba költözik, ahol sok, a reformok iránt elkötelezett közéleti személyiség gyülik köré, közöttük olyan hírességek, mint Mohamed Abdu, Egyiptom késöbbi fömuftija. Céljuk, hogy az iszlám megújításán és megreformálásán keresztül megtörjék Európa kulturális egyeduralmát.Iránban egyre élesedik a brit-orosz szembenállás.

Egy palotaforradalom letaszítja trónjáról Abdulazíz szultánt. II. Abdulhamidot sikerül rábírni az elsö török alkotmány kihirdetésére, melyet azonban a szultán hamarosan fel­függeszt. A nagy hatású reformintézkedések kiterjednek az oktatásügyre, a közlekedésre és a hírközlésre is.

Iszmáil pasát megfosztják hatalmától.

Francia csapatok megszállják Tunéziát. Lázadó ka­to­na­tisz­tek­nek és a velük szövetséges konstitucionalisták­nak és refor­mereknek együtt sikerül rákényszeríteniük kor­mány­zati el­képzeléseiket az egyiptomi kormányzóra (khe­di­vé­re), Tavfík pasára. Az általános támogatást élvezö moz­ga­lom a briteket arra sarkallja, hogy katonailag is megszállják Egyip­tomot, ahol aztán Lord Cromert nevezik ki kor­mány­zó­nak (1882-1907).

Tit­kos társaságok terjesztik Szíria függetlenségének eszméjét.

Nagy-Britannia megszállja Szudánt.

A "dohányválság" Iránban. A vezetö mudzstahidok által kibocsátott fatva arra kényszeríti a sahot, hogy vonja vissza a britek dohánykoncesszióját.

A török hadsereg az oszmán uralom ellen lázadó örménye­ket mészárol le. Az áldozatok számát egyes becslések tíz- és húszezer közé teszik.

Egy magát al-Afghání tanítványának valló férfi meggyil­kolja az iráni uralkodót, Nászir ad-Dín sahot.

Bázel ad otthont az elsö cionista kongresszusnak, melynek távlati célja, hogy az Oszmán Birodalom által megszállva tartott Palesztinában zsidó államot hozzon létre.

Meghal al-Afghání.

Iránban olajat találnak. A koncessziót a britek kapják meg.

A Bengálban lejátszódott eseményekböl sokan arra követ­kez­tetnek, hogy a britek éket akarnak verni a hinduk és a muszlimok közé. A kialakult helyzet aggodalmat vált ki a különbözö vallási csoportokból, és a muszlimokat a Muszlim Liga megalakítására ösztönzi (1906).

Meghal az egyiptomi reformer, Mohamed Abdu.

Az alkotmányos forradalom arra kényszeríti az iráni ural­ko­dót, hogy hirdesse ki az alkotmányt és állítsa fel a nemzet­gyülést, a Madzsliszt. Az 1907-ben megkötött angol-orosz egyezmény és a sáh által szervezett, az oroszok támogatását élvezö ellenpuccs azonban megsemmisíti az alaptörvényt.

Az Ifjú Törökök forradalma arra kényszeríti a szultánt, hogy visszaállítsa az alkotmányt.

Az elsö világháború.

Egyiptomot brit protektorátusnak nyilvánítják. Iránt orosz és brit csapatok szállják meg.

A brit támogatást élvezö arabok fellázadnak az Oszmán Birodalom ellen.

A Balfour-deklaráció formálisan is támogatásáról biztosítja a Palesztinában zsidó államot létrehozni akaró erök törek­véseit.

A török függetlenségi háború. Atatürknek sikerül kordában tar­tania az európai nagyhatalmakat, és létrehozza a független török államot. Nagyszabású átalakításokat hajt végre (1924-1928), melyek alapelemei a szekularizáció és a modernizáció.

Nyilvánosságra hozzák a Sykes-Picot-egyezményt, melynek lé­nyege, hogy az elsö világháborúból vesztesként kikerült Tö­rökország tartományait a britek és a franciák egymás kö­zött felosztják. Az így megszerzett területeken protek­to­rá­tusokat hoznak létre annak ellenére, hogy a háború után az araboknak függetlenséget ígértek.

A brit uralom ellen tiltakozó Gandhi két civil engedetlenségi mozgalma nagy tömegeket vonz.

Rizá sáh sikeres puccsot hajt végre Iránban, és ezzel meg­kezdödik a Pahlaví-dinasztia uralkodása. Rizá sáh politikája a kíméletlen modernizáció és szekularizáció kettös pillérén nyugodott.

Egyiptom formálisan ugyan elnyeri függetlenségét, de to­vább­ra is Nagy-Britannia ellenörzi az ország védelmi és kül­po­litikáját, és a britek Szudánból sem vonulnak ki. 1923 és 1930 között a nagy népszerüségnek örvendö Vafd Párt három választási gyözelmet is arat, de hol a britek, hol a király nyomására kénytelen lemondani a hatalomról.

Létrejön a Szaúd-arábiai Királyság.

Meghal az egyiptomi Szalafijja-mozgalom alapítója, a muszlim reformer, újságíró Rasíd Ridá.

Indiában meghal a jeles költö és filozófus, Mohamed Ikbál.

A második világháború. A britek megfosztják hatalmától Rizá sahot, akit a fia, Mohamed Rizá követ a trónon (1944).

1940-es évek   A Muszlim Testvériség lesz az egyiptomi politikai élet legbefolyásosabb szervezete.

Törökországban bevezetik a többpártrendszert, és az országot felveszik az ENSZ-be. Létrejön az Arab Liga.

Indiában a Muszlim Liga vezetöi kampányt indítanak az önálló muszlim állam megteremtéséért. Lépésük nyomán súlyos vallási zavargások törnek ki.

A többségükben muszlimok lakta területekböl létrejön Pakisztán. Az India megosztását követö vérengzésekben és gyilkosságokban számos muszlim és hindu veszíti életét.

Palesztinában lejár a britek mandátuma, és egy ENSZ-határozat nyomán létrejön Izrael Állam. Az izraeli hadsereg megsemmisítö vereséget mér a fiatal zsidó államra támadó öt arab ország haderejére. A harcok elöl külföldre menekülö mintegy hétszázötvenezer palesztin soha többet nem térhet vissza szülöföldjére.

Mohamed Muszaddek és a Nemzeti Front Pártja államosítja az iráni olajvagyont. A monarchiaellenes tüntetések nyomán a sáh külföldre menekül, de a CIA és a brit titkosszolgálat puccsot szervez az uralkodó hatalmának visszaszerzésére. A sáh hazatérése után újabb megállapodást ír alá az európai olajtársaságokkal.

Egyiptomban a Dzsamál Abd al-Nasszer vezette Szabad Tisztek megfosztják hatalmától Faruk királyt. Al-Nasszer hadjáratot kezd a Muszlim Testvériség ellen, és tagjai közül több ezret koncentrációs táborba zárat.

Algériában a szekularista Nemzeti Felszabadítási Front (FLN) vezetésével felkelés tör ki a francia uralom ellen.

Pakisztánban ratifikálják az ország elsö alkotmányát.

Abd al-Nasszer államosítja a Szuezi-csatornát.

Mohamed Rizá Pahlaví sáh a CIA és az izraeli titkos­szolgálat, a MOSZAD aktív közremüködésével felállítja a titkosrendörségét, a SAVAK-ot.

Mohamed Ajjub Kán tábornok világi irányultságú kormánya irányítja Pakisztánt.

Az iráni sáh, Mohamed Rizá Pahlaví Fehér Forradalom néven meghirdeti modernizációs programját, mely igyekszik kiszorítani a vallást a mindennapokból, és ezzel még jobban elmélyíti az iráni társadalmat szétfeszítö ellentéteket.

Algériában az FLN szocialista kormányt alakít. Ruhollah Kho­­mejní ajatollah heves támadást intéz a Pahlaví-rezsim el­­len. Fellépése nyomán Irán-szerte utcai zavargások törnek ki. A föpapot letartóztatják, és végül számüzetésbe kénysze­rítik.

Al-Nasszer parancsot ad a legtekintélyesebb egyiptomi fundamentalista ideológus, Szajjid Kutb meggyilkolására.

Izrael és arab szomszédai között kitör a hatnapos háború. Az iz­raeliek gyözelme és az arab csapatok szégyenletes ve­re­sé­ge rávilágít a világi eszményeket hirdetö régi politika csöd­jé­re. Az egész Közel-Keleten a vallási megújhodás szele söpör végig.

Meghal al-Nasszer. Utóda, Anvar al-Szadat különbözö kedvez­­ményekkel igyekszik elnyerni az egyiptomi iszlám­pártiak támogatását.

Sajkh Ahmad Jászín létrehozza segélyszervezetét, a Múdzsamát, a "Gyülést". A PFSZ világi nacionalizmusával szemben a muszlim Palesztina mellett tör lándzsát. A Múdzsamát Izrael is segíti.

Ali Bhutto pakisztáni miniszterelnök világi és baloldali színezetü kormánya engedményeket tesz az iszlám­pártiaknak, ám intézkedései nem bizonyulnak elégségesnek.

Jom Kippurkor Egyiptom és Szíria támadást indít Izrael ellen. Harctéri sikereik nyomán al-Szadat bátor lépésre szánja el magát, s békekezdeményezése 1978-ban a Camp David-i szerzödés aláírásával zárul.

A mélyen vallásos Ziá al-Hakk sikeres puccsot hajt végre Pakisztánban. Kormánya meglehetösen iszlámpárti, ám a vallást ö is igyekszik távol tartani a napi politikától.

Iránban kitör a forradalom. Khomejni ajatollah az Iráni Iszlám Köztársaság Legfelsöbb Fakíhja lesz (1979-1989).

Meghal a pakisztáni fundamentalista ideológus, Abu Alá Mavdúdí.

Szaúd-Arábiában szunnita szélsöségesek megszállják a Kábát, és vezetöjüket Mahdínak kiáltják ki. Mozgalmukat az állami szervek leverik.

Az Egyesült Államok teheráni nagykövetségének épüle­tében amerikai állampolgárokat tartanak túszként fogva.

Anvar al-Szadatot meggyilkolja egy muszlim szélsöséges, aki az elnököt az egyiptomi nép elnyomásával vádolja, el­í­té­li az Izraellel kötött békét, és a politikus uralmát zsarnoki­nak bélyegzi.

A Jordán nyugati partján fekvö területek és a Gázai-övezet izraeli megszállása ellen tiltakozó palesztinok mozgalma nyílt felkelésbe torkollik. Kitör az elsö intifáda. A Mú-dzsamából kinövö HAMASZ harcba száll mind Izrael, mind a PFSZ ellen.

Khomejní ajatollah fatvá-t bocsát ki Salman Rushdie ellen, aki Sátáni versek címü regényében szerinte szentségtörö módon ábrázolta a Prófétát. Egy hónappal késöbb az Iszlám Konferencia negyvenkilenc tagországából negyvennyolc a fatvá-t az iszlám szellemével ellentétesnek ítéli.

Khomejní ajatollah halála után Khamejní ajatollah lesz az iráni legfelsöbb Fakíh, és a pragmatikus (hoddzsat al-iszlám) Rafszandzsáni az államelnök.

Az algériai helyhatósági választásokon az Iszlám Üdv Frontja (FIS) elsöprö gyözelmet arat az uralmon lévö FLN fölött. Az elöjelek a FIS gyözelmét ígérik az 1992-ben esedékes parlamenti választásokon.

A világi eszméket hirdetö Szaddam Huszajn iraki elnök le­ro­hanja Kuvaitot. Válaszul az Egyesült Államok és nyugati, va­lamint közel-keleti szövetségesei megindítják Irak ellen a Sivatagi Vihar nevet viselö hadmüveletet.

Algériában a hadsereg puccsa megakadályozza a FIS ha­ta­lom­ra jutását. A mozgalmat eltiporják. A szervezet szél­sö­sé­ges nézeteket valló tagjai terrorhadjáratot indítanak.

Egy hindu politikai párt, a BJP támogatói Ayodhyában lerombolnak egy mecsetet, melyet még Bábur építtetett.

Szerb és horvát nacionalisták módszeresen gyilkolják és ott­ho­­­naik elhagyására kényszerítik Bosznia és Koszovó musz­lim lakóit.

A palesztinok és Izrael aláírják az oslói megállapodást.

A HAMASZ öngyilkos bombamerénylöket küld izraeli célpontok ellen azt követöen, hogy zsidó szélsöségesek egy hebroni mecsetben meggyilkolnak huszonkilenc muszlimot.

Az oslói megállapodás aláírása miatt Jichchák Rabint meg­gyilkolja egy szélsöséges nézeteket valló zsidó aktivista.

Afganisztánban a tálibok veszik át az ország irányítását.

A liberális elveket valló Szajjid Khatamí hoddzsat al-iszlám elsöprö gyözelmet arat az iráni elnökválasztáson.

Khatamí elnök és kormányzata elhatárolódik Khomejní ajatollah Salman Rushdie-t elítélö fatvá-jától.


Találat: 3739Felhasználási feltételek