online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

OLASZ NYELV EMELT SZINT SZÓBELI JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

nyelvtanFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)
NYELVTAN II
New English File Pre-Intermediate – Grammar Bank
New English File Pre-Intermediate
PRÓBAÉRETTSÉGI Középszint ANGOL NYELV
Hangalak és jelentés viszonya a szavakban
HATÁROZOTT NÉVELŐ
 
 


OLASZ NYELV


EMELT SZINT


SZÓBELI JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szem­pon­tokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden szóbeli feleletet ezen szempontok segítségével kell értékelni.


Részletes értékelési szempontok


ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ


Az első és a második feladathoz tartozó skálák értékelési szempontjai és szintjei az első értékelési szempont kivételével azonosak.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja.


Első feladat (vita)

Pontszám

1. Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása


2. Szókincs, kifejezésmód


3. Nyelvt 343e45d an


4. Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés


ÖsszesenMásodik feladat (önálló témakifejtés)

Pontszám

1. Részletesség, önállóság és a mondanivaló összefüggő kifejtése


2. Szókincs, kifejezésmód


3. Nyelvt 343e45d an


4. Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés


Összesen
Amennyiben a vizsgázó felelete az első értékelési szempont alapján 0 pontos, az adott feladat összpontszáma is 0 pont.


A vizsgapontok kiszámítása


A szóbeli vizsgán legfeljebb 40 pontot szerezhet a tanuló a két feladat során. Az érettségi vizsga egészére 150 vizsgapont adható, ennek 22%-a, tehát 33 vizsgapont szerezhető a szóbeli vizsgán. Ezért átszámításra van szükség.

Összesítse a felelet végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a szóbeli pont. Az átszámítási táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az elért szóbeli pontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop).

Az értékelési lap megfelelő helyére írja be a dolgozatpontot és az átszámított vizsgapontot.


Szóbeli pont

Vizsgapont


Szóbeli pont

Vizsgapont
ELSŐ FELADAT
(VITA)

Az értékelési szempontok részletes kifejtése


Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó

világosan fejti-e ki álláspontját;

megfelelően érvel-e;

megfelelően reagál-e a vizsgáztató véleménykifejtésére;

aktívan vesz-e részt a beszélgetésben;

megfelelően alkalmazza-e a kommunikációs stratégiákat.


Szókincs, kifejezésmód

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó

szókincse megfelel-e a témának, a szituációnak és a szerepnek;

szókincse a szintnek megfelelően elég változatos-e;

megfelelően alkalmazza-e a kompenzációs stratégiákat;

képes-e a célnyelvi udvariasság és a megfelelő stílus alkalmazására.


Nyelvtan

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó

a szintnek, a témának, a szituációnak és a szerepnek megfelelő nyelvtani eszközöket alkalmazza-e;

törekszik-e a szintnek megfelelő változatos nyelvhasználatra (pl. komplex nyelvtani szerkezetek, összetett mondatok használata).


Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó beszéde érthető és követhető-e, azaz megfelelő-e

a beszédtempója,

kiejtése és hanglejtése.


Értékelési skála

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása

5 pont

4-3 pont

2-1 pont

0 pont

A vizsgázó meggyőzően fejti ki véleményét, és ál­lás­­pontját megfelelően tá­masztja alá.

Aktívan vesz részt a be­szél­­getésben. Beszélgetőpartnere hozzá­szólásaira megfelelően rea­gál.

Megfelelően alkalmazza a kommunikációs straté­giá­kat.

A vizsgázó többnyire meg­felelően fejti ki véle­ményét és törekszik állás­pontját megfelelően alátá­masztani.

Igyekszik aktívan részt venni a beszélgetésben. Általában megfelelően rea­gál beszélgetőpartnere

hozzászólásaira.

Általában megfelelően alkalmazza a kom­mu­nikációs stratégiákat.

A vizsgázó többnyire rö­viden, szűkszavúan fejti ki véleményét, keveset érvel, de álláspontja még vilá­gos. 

Alig kezdeményez, be­szél­getőpartnere hozzá­szó­lá­saira vontatottan és nem mindig megfelelően rea­gál.

Nem mindig megfelelően alkalmazza a kom­mu­ni­ká­ciós stratégiákat.

A vizsgázó túl röviden fej­ti ki véleményét, nem vagy alig érvel. Álláspontja nem világos.

A beszélgetésben nem vesz részt interaktívan.Szókincs, kifejezésmód

5 pont

4-3 pont

2-1pont

0 pont

A vizsgázó szókincse a té­mának megfelelő, szó­hasz­­­nálata változatos.

Kisebb lexikai pontat­lan­sá­gai nem zavarják a kom­munikációt.

Szükség esetén meg­fe­le­lően alkalmazza a kom­pen­zációs stratégiákat.

A vizsgázó megfelelően al­kalmazza a célnyelvi ud­variasság alapszabályait.


A vizsgázó szókincse álta­lában a témának meg­fe­le­lő, törekszik a változatos szóhasználatra.

Az előforduló lexikai hi­bák csak néhány esetben nehezítik a megértést.

Igyekszik megfelelően al­kalmazni a kompenzációs stratégiákat

A vizsgázó túlnyomórészt megfelelően alkalmazza a célnyelvi udvariasság alap­szabályait.

A vizsgázó egyszerű szó­kincset használ.

A nem megfelelő szó­hasz­nálat többször nehezíti a megértést. 

Nem mindig megfelelően alkalmazza a kom­pen­zá­ciós stratégiákat.

Előfordul, hogy a vizsgázó megsérti a célnyelvi ud­variasság alapszabályait.

A vizsgázó szókincse sze­gényes.

A nem megfelelő szó­használat többször je­len­tősen nehezíti és/vagy akadályozza a megértést.

Nem tudja alkalmazni a kompenzációs stra­té­giá­kat.

A vizsgázó megsérti a cél­nyelvi udvariasság alap­sza­bályait.


Nyelvtan

5 pont

4-3 pont

2-1pont

0 pont

A vizsgázó változatos nyelv­tani struktúrákat használ. Kevés nyelvtani hibát ejt, amelyek a meg­ér­tést egyáltalán nem befo­lyásolják.

A vizsgázó törekszik vál­to­zatos nyelvtani struk­túrákat használatára. 

A vizsgázó több, a meg­értést nem nehezítő és/vagy néhány a meg­értést nehezítő hibát ejt.

A vizsgázó egyszerű nyelv­tani struktúrákat használ.

Sok nyelvtani hibát ejt, hibái többször nehezítik a megértést.

A nyelvtani hibák a megértést sokszor jelen­tősen nehezítik vagy meg­akadályozzák.


Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés

5 pont

4-3 pont

2-1 pont

0 pont

A vizsgázó beszédtempója megfelelő.

Kiejtésén, hanglejtésén alig érezhető az anya­nyel­vi hatás.

A vizsgázó beszédtempója általában megfelelő, bár néha lelassul.

Kiejtése, hanglejtése meg­felelő, bár beszédén érez­hető az anyanyelvi hatás.

A vizsgázó beszédtempója többször lelassul.

Kiejtése és hanglejtése még elfogadható, bár beszédén az anyanyelvi hatás erősen érezhető.

Beszéde többnyire még érthető és követhető.

A vizsgázó lassan, aka­doz­va beszél.

Kiejtésén és hanglejtésén igen erősen érezhető az anyanyelvi hatás.

Beszédtempója, kiejtése és hanglejtése helyenként ne­hezíti a megértést.MÁSODIK FELADAT
(ÖNÁLLÓ TÉMAKIFEJTÉS)


Az értékelési szempontok részletes kifejtése


Részletesség, önállóság és a mondanivaló összefüggő kifejtése


Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy

a vizsgázó elég részletesen fejti-e ki a témát;

a vizsgázó logikusan rendezi-e el a mondanivalóját;

a vizsgázó összefüggően fejti-e ki a mondanivalóját;a vizsgáztatónak kell-e segítő kérdéseket feltennie.


A többi értékelési szempont megegyezik a vita értékelési szempontjaival.


Értékelési skála


Részletesség, önállóság és a mondanivaló összefüggő kifejezése

5 pont

4-3 pont

2-1 pont

0 pont

A vizsgázó meggyőzően fejti ki véleményét, és ál­lás­pontját megfelelően támasztja alá.

Segítő kérdésekre nincs szüksége.

A vizsgázó összefüggően és logikusan fejti ki az adott témát.

A vizsgázó többnyire meg­felelően fejti ki véle­mé­nyét és törekszik állás­pontját megfelelően alá­tá­masz­tani.

A segítő kérdésekre meg­felelően válaszol.

A vizsgázó általában össze­függően és logikusan  fejti ki az adott témát.

A vizsgázó többnyire rö­viden, szűkszavúan fejti ki véleményét, keveset érvel, de álláspontja még vilá­gos. 

A segítő kérdésekre is csak röviden és/vagy nem megfelelően válaszol.

Mondanivalója nem min­dig logikus elrendezésű, témakifejtése több helyen nem összefüggő.

A vizsgázó túl röviden fejti ki véleményét, nem vagy alig érvel.

A segítő kérdésekre nem tud válaszolni.

A vizsgázó nem tudja összefüggően és logikusan kifejteni a témát.Emelt szintű szóbeli vizsga OLASZ nyelvből

értékelő lap


Vizsgázó kódja:………………………………Vizsgázó tételszáma:………………


1. VITA

Pontszám

Megjegyzések

Téma:Vélemény, érvelés, interakció

X


Szókincs, kifejezésmód


X

NyelvtanBeszédtempó, hanglejtés, kiejtésÖsszesen:
2. Önálló témakifejtés

Pontszám

Megjegyzések

Téma:Összefüggő témakifejtésSzókincs, kifejezésmódNyelvtan

X


Beszédtempó, hanglejtés, kiejtés

XÖsszesen:
Vizsgarészek összpontszáma oo Konvertált pontok: oo Vizsgáztató aláírása:…………: 2001