online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

New English File Pre-Intermediate - Grammar Bank

nyelvtanfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)
IGE ÉS MELLÉKNÉV VONZATTÁR
NYELVTAN II
New English File Pre-Intermediate - Grammar Bank
 
bal also sarok   jobb also sarok

New English File Pre-Intermediate - Grammar Bank


File 1


1A Kérdő szórend


Kérdések egyszerű jelen és múlt időben, a do / does / did használatával


kérdőszó segédige ragozott alakja alany főige szótári alakja

Question word Auxiliary Subject Infinitive = verb)

Do you live with your parents?

A szüleiddel élsz?

Does Jenny like Chinese food?

Szereti Jenny a kínai ételeket?

Where do you live Hol laksz?

What food does Jenny like Milyen ételeket szeret Jenny?


Egyszerű jelen időben a do / does segédigét használjuk kérdésekben.

. Egyszerű múlt időben a did segédigét használjuk kérdésekben

Ezekben a kérdésekben az alany mindig a segédige után áll

Emlékeztető - kérdő szórend egyszerű jelen vagy múlt idejű kérdésekben:

eldöntendő kérdéseknél: ragozott segédige, alany, főige szótári alakja

kiegészítendő kérdéseknél: kérdőszó, ragozott segédige, alany, főige szótári alakja


Kérdések a be folyamatos jelen idő és a going to jövő idő használatával


kérdőszó be alany (többi mondatrész: melléknév, főnév, főige -ing -es alakja)

(Question word be Subject adjective, noun, verb + ing, etc. )


Is Ana a student? Ana diák?

What are they doing Mit csinálnak?

What are you talking about? Miről beszélsz?

Where is he going to live? Hol fog lakni?


Azokban a kérdésekben, ahol a be létigét ill. segédigét használjuk, kérdésben a be ragozott alakja az alany elé kerül


C Ha az igének elöljárós vonzata van pl. listen to, talk about), az elöljárószó a kérdés végére kerül

What are you talking about? Miről beszélsz?

NEM About what are you talking.


1B Egyszerű jelen idő (present simple


I / you / we / they he / she / it

I usually work at home. Danny knows me very well.

Általában otthon dolgozom. Danny nagyon jól ismer engem.

They don't live near here. It doesn't often rain here.

Nem laknak a környéken. Nem gyakran esik itt az eső.

? Do you smoke? Does Nina like music?

Dohányzol? Szereti Nina a zenét?

û Yes, I do. / No, I don't. Yes, she does. / No she doesn't.

Igen. / nem. Igen. / Nem.

Az egyszerű jelen időt olyan cselekvések, történések leírására használjuk, amelyek rendszeresen (minden nap, minden héten, minden évben, stb.) megtörténnek, vagy mindig igazak.

Ne feledkezzünk meg az egyes szám harmadik személy ragjáról: -s

work > works hozzátoldjuk az -s -t

study > studies mássalhangzó + y levágjuk az -y -t és hozzátoldjuk az -ies -t

finish > finishes sh, s, ch, x végződés hozzátoldjuk az -es -t

go > goes

do > does rendhagyó

have > has

Ne feledkezzünk meg a kérdő szórendről! ld. fent: A


Gyakoriságot kifejező határozók, szókapcsolatok

Az egyszerű jelen időt gyakran használjuk gyakoriságot kifejező határozószavakkal always, often, sometimes,

usually, hardly ever, never, stb.

A gyakoriságot kifejező határozószavak mindig a főige előtt állnak.

Ez alól kivétel a be létige, ami megelőzi a határózószavakat.

He often goes out. NEM He goes often out.    She's always late. NEM She always is late.

Gyakran jár szórakozni. Mindig elkésik.

A gyakoriságot kifejező többszavas határozók (every day, once a week, stb általában a mondat végére kerülnek

I have English classes twice a week. Hetente kétszer van angol órám.


1C Folyamatos jelen idő (present continuous : be + főige + ing

I you / we / they he / she / it

I'm working You He

We 're working She 's working

They It

Dolgozom. Dolgozol. / Dolgoztok. Dolgozik.

Dolgozunk.

Dolgoztok.


I'm not working You He

We aren't working She isn't working

They It

Nem dolgozom. Nem dolgozol. / Nem dolgoztok. Nem dolgozik.

Nem dolgozunk.

Nem dolgoztok.


û Are you working? Yes, I am. No, I'm not. Dolgozol?              Igen. / Nem.

Is he working? Yes, he is. No, he isn't. Dolgozik?              Igen. / Nem.


A folyamatos jelen időt olyan események, cselekvések leírására használjuk, amelyek éppen a beszéddel egyidőben zajlanak

My brother is working in Germany. A bátyám Németországban dolgozik.

A What are you doing? Mit csinálsz?

B I'm sending a text message to Sarah. SMS-t küldök Sarah-nak.

Emlékezzünk az ing -es alak helyesírási szabályaira!

cook > cooking study > studying

live > living run > running


C Figyelem! Bizonyos igéket nam használhatunk folyamatos jelen időben, pl. like, want, have (= birtokol), need.

I need to talk to you now. Beszélnem kell veled.

NEM I'm needing to talk to you now.


1D A kijelölő jelzői mellékmondat (defining relative clauses a who, which, where használatával


A cook is a person who works in a restaurant. A szakács olyan ember, aki étteremben dolgozik.

A clock is a thing which tells the time. Az óra olyan dolog, ami méri az időt.

A post office is a place where you can buy stamps. A posta olyan hely, ahol bélyeget lehet venni.


A jelzői mellékmondatot akkor használjuk, ha valakiről vagy valamiről pontosító információt akarunk adni.

That's the woman who won the lottery last year.

Ő az a nő, aki tavaly nyert a lottón.

This is the restaurant where we had dinner last week.

Ez az az étterem, ahol múlt héten vacsoráztunk.

Vonatkozó névmások: a who -t személyek, a which -et dolgok, a where -t helyek esetében használjuk

aki, ami, ahol


C Figyelem! A that -et használhatjuk a who vagy which helyett

She's the girl who / that works with my brother. Ő az a lány, aki a bátyámmal együtt dolgozik.

It's a thing which / that connects two computers. Ez egy olyan dolog, ami összeköt két számítógépet.File 2


2A Egyszerű múlt idő (past simple) szabályos és rendhagyó igékkel


állítás - tagadás

I

You

He stayed in a hotel. didn't stay in a hotel. Szállodában lakott.               Nem lakott szállodában.

She went on holiday. didn't go on holiday. Szabadságra ment.               Nem ment szabadságra.

It

We

They


û kérdés, rövid válaszok

Did you stay in a hotel? Yes I did. Szállodában laktál?                              Igen.

Did you go on holiday? No, I didn't. Elmentél szabadságra? Nem.


szótári alak múlt idejű alak

work worked

stay stayed

like liked Ha az ige -e -re végződik, hozzátoldunk egy -d -t.

study studied Mássalhagzó után az -y -i -re változik

stop stopped Ha az ige végződése mássalhangzó magánhangzó mássalhangzó az utolsó mássalhangzót

megkettőzzük a múlt idő jele előtt.

Az egyszerű múlt időt használjuk a múltban már befejeződött történések, cselekvések közlésére

Az egyszerű múlt idő alakja megegyezik minden számban és személyben

Kérdésben a Did + alany + főige szótári alakja szerkezetet, tagadásban a didn't + főige szótári alakja

szerkezetet használjuk

Szabályos igék állításnál az ed toldalékot kapják Ne feledkezzünk meg a helyesírási szabályokról!

Sok gyakori ige állító múlt idejű alakja rendhagyó, pl. go > went A rendhagyó igék listája a tankönyv 155. oldalán található.


2B A folyamatos múlt idő (past continuous : was / were + ige + ing


állítás

I You

He was working We were working Dolgoztam. Dolgoztatok.

She They

It


tagadás

I You

He wasn't working We weren't working Nem dolgozott. Nem dolgoztunk.

She They

It


û kérdés, rövid válasz

Was he working? Yes, he was. No, he wasn't. Dolgozott? Igen. Nem.

Were they working? Yes, they were. No, they weren't. Dolgoztak? Igen. Nem.


Egyszerű múlt vagy folyamatos múlt

When I took the photo, they were writing a song. Amikor a fotót készítettem, ők (éppen) egy dalt írtak.

I was sitting at home when I saw the news on TV. Éppen otthon ültem, amikor megláttam a hírt a tévében.


Az egyszerű múlt időt valamilyen befejezett cselekvés közlésére használjuk.

I took the photo. / I saw the news. A fotót készítettem. / Megláttam a hírt.

A folyamatos múlt időt valamilyen folyamatban lévő (éppen zajló) cselekvés közlésére használjuk

They were writing a song. / I was sitting at home. Dalt írtak. / Otthon ültem.

A folyamatos múlt időt akkor használjuk, amikor egy cselekvés folyamatban volt a múlt egy bizonyos pillanatában.

At six o'clock last night I was driving home. Tegnap este hatkor éppen hazafelé vezettem.

On April 1st I was staying with some friends in the country. Április 1-jén vidéken tartózkodtam a barátaimmal.


2C Kérdések segédigével és segédige nélkül


Kérdések segédigével


kérdőszó segédige ragozott alakja alany főige szótári alakja

(Question word Auxiliary Subject Infinitive = verb)

What music do you like Milyen zenét szeretsz?

Which CD did he buy Melyik CD-t vetted meg?

Who did you go with? Kivel mentél?


Egyszerű jelen és múlt idejű kérdéseknél általában a do / does / did ige szótári alakja szerkezetet használjuk

What music do you like? NEM What music you like? Milyen zenét szeretsz?

A jelen és múlt idejű kérdések kérdő szórendje: ld. 126. o. 1A).


Kérdések segédige nélkül


alany ige ragozott alakja

Subject Verb)

What    happened after the concert? Mi történt a koncert után?

Which country won the Eurovision Song Contest? Melyik ország nyerte az Eurovízió Dalfesztivált?

Who writes their songs? Ki írja a dalaikat?


Amikor a kérdőszó (Who? What? Which? How many .? ki?, mi?, melyik?, mennyi/hány ...? a kérdésben szereplő ige alanya nem használunk segédigét (do, does, did) és az ige egyes szám 3 személyben szerepel.

Who writes their songs? NEM Who does write their songs? Ki írja a dalaikat?

How many students went home early?     Hány diák ment haza korán?


2D so, because, but, although


mert (because) és ezért (so)

She was driving fast because she was in a hurry. (reason) Gyorsan hajtott, mert sietett. (ok)

She was in a hurry so she was driving fast. (result) Sietett, ezért gyorsan hajtott. (okozat, eredmény)

Hannah spoke to the DJ because they didn't like the music. (reason)

Hannah beszélt a DJ-vel, mert nem tetszett nekik a zene. (ok)

They didn't like the music so Hannah spoke to the DJ. (result)

Nem tetszett nekik a zene, ezért Hannah beszélt a DJ-vel. (okozat, eredmény)


A because-t használjuk ok kifejezésére (okhatározói mellékmondat)

A so-t használjuk okozat, eredmény kifejezésére (eredményhatározói mellékmondat)


de (but) és annak ellenére, hogy (although)

She tried to stop but she hit the man. Megpóbált megállni, de elütötte a férfit.

Although she tried to stop, she hit the man. Annak ellenére, hogy megpróbált megállni, elütötte a férfit.

It was late but she couldn't sleep. Késő volt, de nem tudott elaludni.

She couldn't sleep although it was late. Nem tudott elaludni, annak ellenére, hogy késő volt.


Ellentét kifejezésére a but és although kötőszavakat használjuk (ellentétes mellérendelés)

Az although-val kezdődő tagmondat állhat az összetett mondat elején vagy végén is.File 3


3A going to jövő idő


+ I'm going to work in a restaurant. Étteremben fogok dolgozni.

She's going to meet me at the airport. A repülőtéren fogunk találkozni.

We aren't going to stay very long. Nem fogunk sokáig maradni

He isn't going to like the weather there. Nem fog neki tetszeni az ottani időjárás.

? Are you going to find a job? Fogsz munkát találni?

When is your brother going to visit you? Mikor látogat meg a bátyád?


A (be) going to + szótári alak jövő időt használjuk jövőbeli tervek és jóslás kifejezésére.

I'm going to work in the UK for six weeks. (plan) Angliában fogok dolgozni hat hétig. (terv)

I think it's going to rain this afternoon. (prediction) Szerintem holnap esni fog. (jóslás)

Ha a főige go, azt el is hagyhatjuk a mondatból.

I'm going to go to university next year Jövőre egyetemre megyek.

or I'm going to go to university next year. Jövőre egyetemre fogok menni.


A folyamatos jelen idő jövő idejű használata

I'm seeing some friends tonight. Barátokkal találkozom ma este.

We're having dinner at their house tomorrow. Holnap náluk vacsorázunk.

She isn't leaving until Friday. Péntekig nem utazik el.

They aren't coming to the party. Nem jönnek a buliba.

? What are you doing this evening? Mit csinálsz ma este?

Is she meeting us at the cinema? A mozinál találkozunk vele?


A folyamatos jelen időt akkor használhatjuk jövő idejű értelemben, ha előre megszervezett / megtervezett dologról van szó, aminek a helye és ideje már biztos.

Ebben az esetben nem használhatjuk az egyszerű jelen időt. NEM I see some friends tonight.

A folyamatos jelen idő különösen gyakori az alábbi jövő időre vonatkozó kifejezésekkel: tonight, tomorrow, this weekend, etc. ma este, holnap, ezen a hétvégén, stb. és ezekkel az igékkel: go, come, meet, see, leave, arrive megy, jön, találkozik, meglátogat, elmegy, megérkezik


3B will, won't + szótári alak (jóslás


állítás - tagadás

I I

You                  You

He He

She 'll be late. She won't be late.

It                      It

We                   We

They                 They


Rövid alakok: 'll = will; won't = will not


A will / won't + szótári alak igeidőt jövő idejű jóslás esetén alkalmazzuk

Ilyen értelemben a going to jövő időt is használhatjuk ld. 3A fent

jövő idejű igealakok: there is / are = there will be;

I can = I'll be able to NEM I'll can.


kérdés û

I I I

you you you

he he he

Will she be late? Yes, she will. No, she won't.

it it it

we we we

they they they


. Ezzel a szerkezettel gyakran használjuk az I think / I don't think .+ will. kifejezéseket.

I think he'll fail the exam. Szerintem meg fog bukni a vizsgán.

I don't think he'll pass the exam. Nem hiszem, hogy át fog menni a vizsgán.

NEM I think he won't pass


C Kijelentő mondatokban egyes és többes szám első személyben (I és we) találkozhatunk a shall igealakkal will helyett de ez csak nagyon udvarias stílusnál fordul elő pl. üzleti levelezésben

I shall write to you when I have studied your case. Válaszolok Önnek, mihelyt áttekintettem az ügyét.


3C will (ígéretek felajánlások és döntések


Döntés: I won't have the fish, I'll have the steak. Nem halat kérek, hanem marhasültet.

We'll take the 6.30 train. A fél hetes vonattal megyünk.

Felajánlás: I'll help you with your homework. Segítek a leckeírásban!

Shall I open the window? Kinyissam az ablakot?

Ígéret: I'll always love you. Örökké szeretni foglak.

I won't tell anyone. Nem mondom el senkinek.


A will / won't + szótári alak jövő időt használjuk döntések meghozatalánál, felajánlásoknál ill. ígéretek esetében.

I'll help you with those bags. NEM I help you. Segítek vinni azokat a bőröndöket!

A Shall I.? vagy Shall we .? szerkezetet használjuk, ha a felajánlást kérdés formájában fogalmazzuk meg.

Shall I pay? Fizessek?

Shall we call you tonight at 7.00? Felhívjunk ma este 7-kor?


3D igeidők áttekintése jelen, múlt és jövő


Igeidő Példa Használat


present simple I live in the city centre. gyakran vagy mindig előforduló események

egyszerű jelen A városközpontban lakom.

She doesn't smoke.

Nem dohányzik.


present continuous He's looking for a new job. a jelenben vagy közeli jövőben zajló események

folyamatos jelen Új állást keres.

I'm leaving tomorrow.

Holnap elutazom.


past simple We saw a good film last night.   a múltban lezajlott, befejezett események

egyszerű múlt Tegnap este láttunk egy jó filmet.

We didn't do anything yesterday.

Tegnap nem csináltunk semmit.


past continuous He was working in Paris. a múlt egy bizonyos pillanatában zajló események

folyamatos múlt Párizsban dolgozott.

What were you doing at 7.00?

Mit csináltál 7-kor?


going to + szótári alak I'm going to see Tom tonight. jövőre vonatkozó tervek, jóslatok

going to jövő Ma este Tommal találkozom.

It's going to rain.

Esni fog.


will / won't + szótári alak You'll love New York. jóslatok hirtelen döntések felajánlások ígéretek

egyszerű jövő Imádni fogod New Yorkot!

I'll phone her later.

Később felhívom.

I'll help you.

Segítek!

I'll pay you back tomorrow.

Holnap visszafizetem neked.File 4


4A A present perfect használata tapasztalat kifejezésére + ever, never


állítás tagadás

I've (I have)                 I haven't

You've (You have) You haven't

He's (He has)   He hasn't worked in a bank.

She's (She has) been to London She hasn't

It's (It has) . It hasn't

We've (We have)                     We haven't

They've (They have)       They haven't


Have you worked in a bank? Yes, I have. No, I haven't.

Dolgoztál már bankban?   Igen. Nem.

Has he been to London? Yes, he has. No, he hasn't.

Volt már Londonban? Igen. Nem.


A present perfect igeidőt a have ragozott alakja + a főige 3. alakja szerkezettel képezzük.

Akkor használjuk, amikor olyan múltbeli tapasztalatunkról beszélünk, aminek a pontos ideje most nem fontos.

I've been to London. NEM I've been to London last year.

Voltam már Londonban.

My brother has worked abroad.

A bátyám dolgozott már külföldön.

Szabályos igéknél az ige 2. és 3. alakja megegyezik ed

A rendhagyó igék táblázata a tankönyv 155 oldalán található.

A befejezett jelen időt gyakran használjuk az ever (valaha) és never (soha) időhatározókkal.

Have you ever been to London? No, I've never been there.

Voltál már valaha Londonban?                          Nem, még sosem jártam ott.


C Figyelem! Ügyeljünk a go és a be ige befejezett jelen idejű jelentésére!

He's gone to Paris. = He's in Paris now. Párizsba ment. = Most Párizsban van.

He's been to Paris. = He went to Paris and came back. Volt már Párizsban. = Elment és visszajött.


Befejezett jelen vagy egyszerű múlt


A Have you ever been to Mexico? Voltál már Mexikóban?

B Yes, I have. Igen.

A When did you go there? Mikor jártál ott?

B I went last year. Tavaly.


Párbeszédet gyakran kezdünk present perfecttel (általános kérdéssel), majd később váltunk egyszerű múlt időre (amikor rátérünk a konkrét részletekre: mikor, hol, kivel, stb.)

Az egyszerű múlt időt akkor használjuk, amikor megkérdezzük vagy elmondjuk, hogy valami pontosan mikor, hol, milyen körülmények között történt.


4B Present perfect + yet, just, already


yet

A Have you finished your homework yet? Befejezted már a leckédet?

B No, not yet. I haven't finished yet. Nem, még nem. Még nem fejeztem be.


A yet-et olyankor használjuk present perfect kérdő és tagadó mondatokban, amikor valami már megtörtént vagy még nem történt meg.

A yet-et mindig a mondat végére tesszük.


just

A Would you like a coffee? Kérsz egy kávét?

B No thanks. I've just had one. Köszönöm, nem. Éppen most ittam egyet.


My sister's just started a new job. A húgom épp most kezdett egy új állást.


A just-ot kijelentő mondatokban használjuk, ha valami éppen az imént történt.

A just közvetlenül a főige előtt áll


already

A Do you want to see this film? Meg akarod nézni ezt a filmet?

B No, I've already seen it three times. Nem, már háromszor láttam.


A Shall I buy a newspaper? Vegyek újságot?

B No, I've already bought one. Nem, már vettem.


Az already-t kijelentő mondatokban használjuk, amikor valami már megtörtént (esetleg a vártnál korábban).

Az already közvetlenül a főige előtt áll


4C A melléknevek középfoka (comparative adjectives


Adjective Comparative

Melléknév                  Középfok

short shorter egy szótag: + er

big bigger egy magánhangzó egy mássalhangzó

a mássalhangzót megkettőzzük

busy busier mássalhangzó + y: y +ier

relaxed more relaxed kettő vagy több szótag

more melléknév

Irregular

Rendhagyó melléknevek

good better jó - jobb

bad worse rossz - rosszabb

far further távoli - távolabbi


Határozók középfoka

Adverb Comparative

Határozó Középfok

Szabályos

quickly more quickly gyorsan - gyorsabban

slowly   less slowly lassan - lassabban


Rendhagyó

hard harder nehezen - nehezebben

well better jól - jobban

badly worse rosszul - rosszabbul


A melléknevek középfokát használjuk két dolog összehasonlítására.

My brother's taller than me. A bátyám magasabb, mint én.

A határozók középfokát két cselekvés összehasonlítására használjuk.

He drives more slowly than me. Lassabban vezet, mint én.

A (not) as + (adjective / adverb) + as szerkezetet is használhatjuk összehasonlításra.

I'm not as tall as my brother. Nem vagyok olyan magas, mint a bátyám.

He doesn't drive as fast as me. Nem vezet olyan gyorsan, mint én.


4D A melléknevek felsőfoka (superlatives (+ ever + befejezett jelen idő


Adjective Comparative Superlative

Melléknév                  Középfok Felsőfok

cold colder the coldest hideg - hidegebb - a leghidegebb

hot hotter the hottest forró - forróbb - a legforróbb

pretty   prettier the prettiest csinos - csinosabb - a legcsinosabb

beautiful more beautiful   the most beautiful gyönyörű - gyönyörűbb - a leggyönyörűbb

good better the best jó - jobb - a legjobb

bad worse the worst rossz - rosszabb - a legrosszabb

far further the furthest                    távoli - távolabbi - a legtávolabbi


A melléknevek felsőfokát három vagy több dolog összehasonlításánál használjuk.

It's the highest mountain in Europe. Ez a legmagasabb hegy Európában.

She's the best in the class. Ő a legjobb az osztályban.

Gyakran használjuk a present perfect igeidőt a melléknevek felsőfokával.

Russia is the coldest place we've ever been to. Oroszország a leghidegebb hely, ahol valaha is jártunk.

It's the most beautiful church I've ever seen. Ez a legszebb templom, amit valaha láttam.File 5


5A A főnévi igenév használata (to + szótári alak


to + szótári alak

I want to go to the party. El akarok menni a buliba.

I need to buy some new clothes. Új ruhákat kell vennem.

It'll be nice to meet some new people. Jó lesz új emberekkel találkozni.

It's important not to be late. Fontos, hogy ne késsünk el.


A to + szótári alak főnévi igenevet az alábbi szavak után használjuk

- bizonyos igék want, need, would like, etc.) ld. igealakok - tankönyv o.

- melléknevek

It isn't easy to find a job. Nem könnyű munkát találni.

Nice to meet you. Örülök, hogy megismerhetem.

A főnévi igenév tagadó alakja: not to + ige

Try not to be late tomorrow. Próbálj meg nem elkésni holnap.


infinitive of purpose (célhatározó)

A Why did you go to the party? Miért mentél a buliba?

B To meet new people. Hogy megismerkedjek új emberekkel.


I went to the party to meet new people. Azért mentem el a buliba, hogy új embereket ismerjek meg.


A to + szótári alak szerkezettel meghatározhatjuk egy cselekvés célját.

I came to this school to learn English. Azért jöttem ebbe az iskolába, hogy angolul tanuljak.

NEM for learn English


5B ige + -ing


Eating outside in the summer makes me feel good. Jó érzés nyáron a szabadban étkezni.

I love reading in bed. Szeretek ágyban olvasni.

I'm thinking of buying a new car. Azon gondolkozom, hogy veszek egy új autót.


Az ige + ing szerkezetet az alábbi esetekben használjuk

- a mondat alanyaként:

Smoking is bad for you. A dohányzás káros.

- bizonyos igék után (like, love, hate, enjoy, etc.) ld. igealakok - tankönyv o.

I hate getting up early. Utálok reggel korán kelni.

- elöljárók után

He left without saying goodbye. Búcsú nélkül távozott.

Az ing alak helyesírási szabályait tartsuk be! Ld. 126. o. 1C )


5C kell, nem kell, muszáj, tilos (have to, don't have to, must, mustn't


kell, nem kell (have to, don't have to

+ She has to get up at 7.00 every day. Minden nap 7-kor kell kelnie.

You have to drive on the left in the UK. Az Egyesült Királyságban a bal oldalon kell vezetni.

We don't have to wear a uniform at this school. Ebben az iskolában nem kell egyenruhát hordanunk.

He doesn't have to work on Saturdays. Szombatonként nem kell dolgoznia.

? Do I have to buy a grammar book? Kell vennem egy nyelvtan könyvet?

Does she have to study tonight? Ma este tanulnia kell?


A have vagy has igéket ebben az esetben nem rövidíthetjk.

I have to go. NEM I've to go. Mennem kell.


A have to + szótári alak szerkezetet szabályok, kötelességek kifejezésére használjuk.

A don't have to + szótári alak to szerkezetet annak kifejezésére használjuk, hogy valami nem kötelező, nem szükséges.

A tagadást és kérdést a do / does segédigékkel képezzük

Do I have to go? NEM Have I to go? Nem kell mennem.


Muszáj / kell, tilos (must / mustn't

You must do your homework tonight. Ma este muszáj / meg kell megcsinálnod a leckédet.

She must tidy her room before she goes out. Rendbe kell tennie a szobáját, mielőtt elmegy otthonról.

You mustn't smoke in class. Tilos az osztályban dohányozni.

They mustn't leave their bags here. Nem hagyhatják itt a táskáikat.

Rövidítés: mustn't = must not


A must + szótári alak szerkezetet szabályok, kötelességek kifejezésére használjuk.

You must turn off your mobile phones before coming into class.

Ki kell kapcsolni a mobiltelefonokat, mielőtt bejönnek a terembe.

A must / mustn't alakja minden számban és személyben egyforma. Kérdésben ritkán használjuk. (A have to gyakoribb.)

A mustn't + szótári alak szerkezetet használjuk, ha valami tilos, meg van tiltva.

You mustn't smoke here.

Itt tilos dohányozni.

A mustn't vagy can't segédigét is használhatjuk, amikor szabályokról van szó

You mustn't park here. You can't park here.

Itt tilos parkolni. Itt nem lehet parkolni.


C A must és a have to jelentése nagyon hasonló, de van egy kis különbség. A have to szerkezetet külső, általános kötelességre használjuk (pl. munkahelyi szabály vagy törvény). A must -ot inkább olyankor használjuk, amikor a beszélő akar kényszert alkalmazni (pl. tanár a diákjaival vagy szülő a gyerekeivel szemben) De gyakran mindegy, hogy melyiket használjuk.

A mustn't és a don't have to szerkezeteknek azonban teljesen eltérő a jelentése. Hasonlítsuk össze:

You mustn't go = You can't go. It's prohibited.

Tilos elmenned. = Nem szabad elmenned. Tilos.

You don't have to go = You can go if you want, but it's not obligatory/necessary.

Nem kell elmenned. = Elmehetsz, ha akarsz, de nem kötelező.


5D mozgást jelentő igék és elöljárók


The man went up the steps and into the church. A férfi felment a lépcsőn és be a templomba.

I ran over the bridge and across the park. Átszaladtam a hídon, aztán keresztül a parkon.

He drove out of the garage and along the street. Kihajtott a garázsból, majd végig az utcán.


Mozás kifejezésére használjunk mozgást jelentő igét pl. go, come, run, walk, stb és egy mozgást jelentő elöljárót, pl. up, down, stb

Legyünk óvatosak az in / into és out / out of használatakor Az into / out of elöljárók után mindig főnevet kell használnunk. Az in vagy out elöljárókat használhatjuk főnév nelkül is

Come into the living room. Come in.

Gyere be a nappaliba. Gyere be.

He went out of the house. He went out.

Kiment a házból. Kiment.File 66A A feltételes mód első típusa: if jelen, will + szótári alak (first conditional)


If I miss the bus, I'll get a taxi. Ha lekésem a buszt, taxival megyek.

She won't be angry if you tell her the truth. Nem fog haragudni, ha megmondod az igazságot.

What will you do if it rains? Mit csinálsz, ha esik?


Az if + jelen idő, will + szótári alak szerkezetet lehetséges jövőbeli szituációk és azok következményeinek kifejezésére használjuk

Az if-es mellékmondat egyaránt állhat elöl és hátul

I'll come if you like. OR If you like, I'll come.

Eljövök, ha szeretnéd. VAGY Ha szeretnéd, eljövök.

C Figyeljük meg, hogy ha az if-es tagmondat áll elől, a tagmondatok közé vesszőt teszünk.


A másik tagmondatban használhatjuk a felszólító módot vagy a can segédigét.

If you miss the bus, get a taxi. Ha lekésed a buszt, menj taxival.

If you miss the bus, you can get a taxi. Ha lekésed a buszt, foghatsz egy taxit.


6B A feltételes mód második típusa: if múlt, would + szótári alak (second conditional)


If a bear attacked me, I'd run away. Ha megtámadna egy medve, elfutnék.

If I didn't have children, I wouldn't live in the country. Ha lennének gyerekeim, nem laknék vidéken.

Would you take the manager's job if they offered it to you? Vállalnád az igazgatói posztot, ha felajánlanák neked?


Az if + múlt idő, would + szótári alak szerkezetet akkor használjuk, amikor jelen vagy jövő időben valószínűtlen, lehetetlen vagy elképzelt szituációról és annak következményeiről beszélünk. (Magyar nyelvtan szerint ez a feltételes mód jelen ideje)

If a bear attacked me, I'd run away. = I'm imagining this situation. It's very improbable.

Ha megtámadna egy medve, elfutnék. = Elképzelem ezt a helyzetet. Nagyon valószínűtlen.

A would / wouldn't minden számban és személyben megegyezik.

A would rövidített alakja: 'd (I'd, you'd, he'd, stb , a would not -é pedig: wouldn't

Az if-es mellékmondat egyaránt állhat elöl és hátul

If I saw a bear, I'd run. OR I'd run if I saw a bear.

Ha meglátnék egy medvét, elfutnék. VAGY Elfutnék, ha meglátnék egy medvét.

A can segédige feltételes alakja: could NEM would can

If I had a car, we could drive there.

Ha lenne autóm, azzal mehetnénk oda.


C A be igénél egyes szám 1. és 3. személyben a were alakot is használhatjuk a was helyett

If he was / were here, he'd help you.

Ha itt lenne, segítene.

Az If I were you. A helyedben. ) kezdetű mondatokban nem használhatjuk a was alakot.

Ezt a kifejezést gyakran használjuk, amikor tanácsot akarunk adni.

If I were you, I wouldn't go there.

Ha a helyedben lennék, / A helyedben nem mennék oda.


A feltételes mód első és második típusa: összehasonlítás

Az első típust használjuk valószínű, lehetséges jövőbeli szituációk kifejezésére.

If I have time tomorrow, I'll help you. (= maybe I will have time)

Ha lesz holnap időm, segítek neked. (= lehet, hogy lesz időm)

A második típust használjuk valószínűtlen, lehetetlen vagy elképzelt szituációk kifejezésére.

If I had time tomorrow, I'd help you. (= I won't have time.)

Ha lenne holnap időm, segítenék neked. (= nem lesz időm)


6C lehetőség kifejezése: may / might + szótári alak (possibility)


We might have a picnic tomorrow, but it depends on the weather.

Piknikezhetünk holnap, de az időjáráson múlik.

I might not go to the party. I haven't decided yet.

Lehet, hogy nem megyek el a buliba. Még nem döntöttem el.

I may go to the party, but I'm not sure.

Lehet, hogy elmegyek a buliba, de nem vagyok benne biztos.

I may not have time to do everything today.

Lehet, hogy nem lesz időm ma mindent megcsinálni.


A might not és a may not szerkezeteket általában nem rövidítjük.

A might / may és might not / may not +szótári alak szerkezetet használjuk jövőbeli lehetőség kifejezésére.

It might / may rain. = It's possible that it will rain.

Lehet, hogy esni fog. = Lehetséges, hogy esni fog.

A might may (not) alakja minden számban és személyben megegyezik. I might / may, he might / may, we might / may stb.


C A May I. / May we. szerkezetet engedély kérésére is használhatjuk.

May I use your phone? (= can I use your phone).

Használhatom a telefonját?


6D Tanács kifejezése: should / shouldn't (advice)


I think you should change your job. Szerintem állást kéne változtatnod.

The government should do more for old people. A kormánynak többet kellene tennie az idős emberekért.


A should / shouldn't + szótári alak szerkezetet akkor használjuk, ha tanácsot akarunk adni valakinek, vagy azt akarjuk kifejezni, szerintünk mit helyes tenni egy bizonyos helyzetben.

You should cut your hair. = I think it would be a good idea.

Le kéne vágatnod a hajadat. = Szerintem jó ötlet lenne.

A should / shouldn't + szótári alak minden számban és személyben megegyezik.

Az ought to / ought not to szerkezetet is használhatjuk a should / shouldn't helyett

You ought to change your job.

Állást kéne változtatnod.

File 7


7A Present perfect + for és since


A Where do you live now? B In Manchester.

Hol laksz most? Manchesterben.

A How long have you lived there? B I've lived there since 1990.

Mióta laksz ott? 1990 óta lakom itt.

A Where do you work? B In a primary school.

Hol dolgozol? Egy általános iskolában.

A How long have you worked there? B I've worked there for five years.

Mióta dolgozol ott? Öt éve dolgozom ott.


A present perfect és a for vagy since elöljárók használatával fejezhetjük ki, ha egy cselekvés vagy történés a múltban kezdődött és a jelenben is tart.

I've lived in Manchester since 1990. = I came to live in Manchester in 1990 and I live in Manchester now.

1990 óta élek Manchesterben. = 1990-ben jöttem Manchesterbe és azóta itt lakom.

A How long kérdéssel kérdezhetünk rá egy cselekvés vagy történés időtartamára.

Ebben az esetben nem használhatjuk az egyszerű jelen időt.

NEM How long do you live here?

I live in Manchester since 1980.

A since elöljárót használjuk, amikor egy időszak kezdetét adjuk meg, pl. since 1980, since last June, stb

I've been afraid of water since I was a child.

Gyerekkorom óta félek a víztől.

A for elöljárót használjuk, amikor egy időszakról, időtartamról beszélünk, pl. for two weeks, for ten years, stb

I've had this car for three months.

Három hónapja van meg ez az autóm.


7B Present perfect vagy egyszerű múlt idő


How long has Tarantino been a director? He's been a director since the 1980s.

Tarantino mióta rendez filmeket?     1980 óta.

How many films has he made? He's made six films.

Hány filmet rendezett?                      Hatot.

How long was Hitchcock a director? He was a director for 50 years.

Hitchcock mennyi ideig rendezett filmeket? 50 évig.

How many films did he make?   He made 52 films.

Hány filmet készített?                        Ötvenkettőt.


A present perect + how long?, for és since szerkezettel fejezhetjük ki, ha egy időszak a múltban kezdődött és a jelenben is tart.

How long have you been married? I've been married for 10 years. (= I'm married now.)

Mióta vagy házas? Tíz éve. (= Most is házas vagyok.)

Az egyszerű múlt + how long? és for szerkezetet akkor használjuk, amikor egy múlban befejeződött időszakról van szó.

How long was he married? He was married for two years. (= He's not married now.)

Mennyi ideig volt házas? Két évig. (= Most nem házas.)

A since elöljárót nem használhatjuk az egyszerű múlttal. NEM He was Prime Minister since 1999.

A from.to elöljárókat kell használnunk.

He was Prime Minister from 1999 to 2003. 1999-tól 2003-ig volt miniszterelnök.


7C Múltbeli szokás kifejezése: used to / didn't use to


állítás tagadás

I I

You                  You

He used to He didn't use to

She wear glasses. She wear glasses.

It                      It

We                   We

They                 Theykérdés û

I I I

you you you

Did he use to wear glasses? Yes, he did. No, he didn't.

she she she

we we we

they they theyA used to / didn't use to + szótári alak szerkezetet olyankor használjuk, amikor olyasmit akarunk kifejezni, ami a múltban rendszeresen ismétlődött vagy szokás volt, de most már nem igaz, ilyenek pl. a gyerekkorban történt események.

I used to have long hair. We used to play in the street. We didn't use to have a TV.

Régen hosszú hajam volt. Mindig az utcán játszottunk. Nem volt tévénk.

Ebben a jelentésben az egyszerű múlt időt is használhatjuk.

I had long hair when I was a child. Gyerekkoromban hosszú hajam volt.


C A used to csak múlt időben létezik Jelenlegi szokásokra nem használhatjuk Ennek kifejezésére az egyszerű jelen idő + usually szerkezet való

I usually cook in the evenings. Esténként szoktam főzni.

NEM I use to cook in the evenings.


C Figyelem! A magyar nyelvben a régies "szokott volt" fordulat fejezi ki ezt a nyelvi sajátosságot. A modern nyelvben nincs erre külön kifejezésünk, a szövegkörnyezetből következtethetünk a használatára. A "szoktam" kifejezést jelen idejű szokásokra használjuk.


7D A passzív (szenvedő) szerkezet: be + ige 3. alakja


Jelen idő

állítás tagadás kérdés

Risotto is made with rice. It isn't made with pasta. Is it made with meat?

A rizottó rizsből készül.                     Nem tésztából készül. Húsból készül?

These offices are cleaned every morning. They aren't cleaned on Saturdays. Are they cleaned on Sundays?

Ezeket az irodákat minden reggel kitakarítják. Vasárnap nem takarítják őket. Vasárnap kitakarítják őket?


Múlt idő

állítás tagadás kérdés

Guernica was painted by Picasso. It wasn't painted by Dali. When was it painted?

A Guernicát Picasso festette.           Nem Dali festette. Mikor festették?

The pyramids were built by the Egyptians. They weren't built by the Greeks. Why were they built?

A piramisokat az egyiptomiak építették.                           Nem a görögök építették őket. Miért építették őket?


Az angolban ugyanazt a dolgot gyakran kétféleképpen is kifejezhetjük: aktív vagy passzív igei szerkezettel.

Picasso painted Guernica. (active) Guernica was painted by Picasso. (passive)

Picasso festette a Guernicát. (aktív) A Guernicát Picasso festette. (passzív)

Az aktív mondatban inkább az alanyon van a hangsúly pl. Picasso).

A passzív mondatban inkább a tárgyon van a hangsúly pl. Guernica

A magyarban ezt az árnyalatnyi különbséget a szórenddel ill. hangsúlyozással tudjuk kifejezni.

A passzív szerkezetet használjuk olyankor is, amikor a mondat alanya nem fontos vagy nem ismert.

My car was stolen last week. (I don't know who stole it.)

Múlt héten ellopták az autómat. (Nem tudom, ki lopta el.)

A jelen idejű passzív szerkezetet az am is are ige 3. alakja szerkezettel képezzük

A múlt idejű passzív szerkezetet a was / were ige 3. alakja szerkezettel képezzük

Ha fontos, hogy ki hajtja végre a cselekvést, a by személy szerkezettel jelezhetjük.

The Lord of the Rings was written by Tolkien.

A Gyűrűk urát Tolkien írta.


A magyar nyelvben ritkán használjuk a passzív szerkezetet. Helyette bizonyos igéket (pl. készül, épül, íródott, stb.) ill. rejtett alanyú mondatszerekezetet használunk.File 8


8A valami, semmi, stb. (something, anything, nothing, etc.


állítás kérdés és tagadó ige tagadás / tagadó rövid válasz

emberek somebody anybody nobody

someone anyone no one

valaki    valaki senki

dolgok something anything nothing

valami   valami semmi

helyek somewhere anywhere nowhere

valahol valahol sehol


A somebody, something, someone, stb határozatlan névmásokat akkor használjuk, amikor nem jelöljük meg, hogy pontosan kiről, miről vagy melyik helyről van szó

Somebody broke the window. Valaki betörte az ablakot.

I went somewhere nice at the weekend. Szép helyen jártam a hétvégén.

Az anything, anybody, anywhere névmásokat kérdésekben vagy tagadó mondatokban használjuk.

I didn't do anything last night. NEM I didn't do nothing

Semmit sem csináltam tegnap este.


C Figyeljünk arra, hogy a magyarral ellentétben az angolban egy mondatban csak egy tagadás szerepelhet.


A nobody, nothing, nowhere névmásokat rövid tagadó válaszokban vagy tagadó értelmű mondatokban (állító igével) használhatjuk.

Who's in the bathroom? Ki van a fürdőszobában?

Nobody. Nobody's in the bathroom. Senki. Senki sincs a fürdőszobában.

NEM Anybody is in the bathroom.

A somebody nobody stb ugyanazt jelenti, mint a someone no one stb

Somebody's in the bathroom. Valaki van a fürdőszobában.

Is anybody in the bathroom? Van valaki a fürdőszobában?

There isn't anybody in the bathroom. Nincs senki a fürdőszobában.


8B Mennyiséghatározók (quantifiers


too, too much, too many

I'm stressed. I have too much work. Stresszes vagyok. Túl sok a munkám.

My diet is unhealthy. I eat too many cakes and sweets. Egészségtelen az étrendem. Túl sok süteményt és édességet eszem.

I don't want to go out. I'm too tired. Nem akarok szórakozni menni. Túl fáradt vagyok.


A too, too much, too many használatával azt fejezzük ki, hogy "több, mint amennyi jó lenne"

Mellékneveknél a too melléknév szerkezetet használjuk. NEM I'm too much tired

A too much megszámlálhatatlan főnév előtt áll pl coffee, time).

A too many megszámlálható főnevek előtt áll pl. cakes, people).


enough

Do you eat enough vegetables? Elegendő zöldséget eszel?

I don't drink enough water. Nem iszom elég vizet

This dress isn't big enough. Ez a ruha nem elég nagy.


Az enough főnév előtt azt jelenti, hogy valami "éppen annyi, amennyi szükséges"

Az enough melléknevek után áll.


a little, a few

A Do you take sugar? B Yes. Just a little.

Kérsz cukrot? Igen. Csak egy keveset.

A Do want some chips? B Yes, but just a few.

Kérsz sült krumplit? Igen, de csak néhányat.

I eat a little meat. Can you buy a few bananas?

Eszem egy kis húst. Vennél néhány banánt?

I drink very little coffee. He has very few friends.

Nagyon kevés kávét iszom. Nagyon kevés barátja van.


Az a little / very little és a few / very few szerkezeteket használjuk kis mennyiségek kifejezésére.

Az a little / very little szerkezeteket megszámlálhatatlan, az a few / very few szerkezeteket pedig megszámlálható főnevek esetében használjuk


8C Többszavas igék szórendje (word order of phrasal verbs


Every morning I get up at 8.00. Minden reggel 8-kor kelek.

Then I turn on the radio. Aztán bekapcsolom a rádiót.

I always have to look for my glasses. Mindig keresnem kell a szemüvegemet.


Többszavas ige ige viszonyszó elöljáró vagy határozószó , pl. get up, turn on, look for.

1 Bizonyos többszavas igéknek nincs kötelező vonzata

Come in and sit down. Gyere be és ülj le!

What time do you get up? Hánykor kelsz fel?

2 Bizonyos többszavas igéknek van kötelező vonzata és elválaszthatók egymástól

Put on your coat. Vedd fel a kabátodat!

Turn off the TV. Kapcsold ki a tévét!

Ezeknél az igéknél a viszonyszót on, off, stb a vonzat elé vagy mögé is tehetjük

Put on your coat VAGY Put your coat on. Vedd fel a kabátodat!

Turn off the TV VAGY Turn the TV off. Kapcsold ki a tévét!.

Ha a vonzatot névmással helyettesítjük (me, it, him, stb , az mindig az ige és a viszonyszó között áll

Here's your coat. Put it on. NEM Put on it.

Itt a kabátod. Vedd fel!

I don't want to watch TV. Turn it off. NEM Turn off it.

Nem akarok tévét nézni. Kapcsold ki!

3 Bizonyos többszavas igéknek van kötelező vonzata és elválaszthatatlanok egymástól

I'm looking for my keys. Keresem a kulcsaimat.

I'm looking for them. Keresem őket.

Ezeknél a többszavas igéknél az ige pl. look és a viszonyszó pl. for sosem válik el egymástól

I looked after my little sister. NEM I looked my little sister after. Vigyáztam a kishúgomra.

I looked after her. NEM I looked her after. Vigyáztam rá.


8D Rövid válaszok: egyetértés (so, neither + segédigék)


A I love football. Szeretem a focit

B So do I. Én is.

A I went to university. Jártam egyetemre.

B So did I. Én is.

A I'm not married. Nem vagyok házas.

B Neither am I. Én sem.

A I don't smoke. Nem dohányzom.

B Neither do I. Én sem.


A So do I / Neither do I stb szerkezettel fejezzük ki, ha valamiben hasonlítunk a beszélgetőpartnerre.

A So + segédige + I szerkezetet használjuk állító mondatokban

A I'm happy. B So am I. NEM So I am.

Boldog vagyok. Én is.

A Neither + segédige + I szerkezetet használjuk tagadó mondatokban.

A I'm not hungry. B Neither am I. NEM Neither I am.

Nem vagyok éhes. Én sem.

Hogy melyik segédigét használjuk, az igeidőtől függ.

I love football. So do I.

Szeretem a focit.                 Én is.

I didn't like the film. Neither did I.

Nem tetszett a film.             Nekem sem.

I can swim. So can I.

Tudok úszni.                       Én is.

I wasn't very tired. Neither was I.

Nem voltam nagyon fáradt.                                Én sem.

I've been to Spain. So have I.

Voltam már Spanyolországban.                         Én is.

I wouldn't like to go there. Neither would I.

Nem szeretnék oda elmenni.                               Én sem.File 9


9A Past perfect


állítás tagadás

I I

You You

He He

She 'd seen the film before. She hadn't seen the film before.

It It

We We

They They

Rövid alakok: I'd = I had I hadn't = I had not


? kérdés rövid válasz û

I I I

you you you

Had he seen it before? Yes, he had. No he hadn't.

she she she

we we we

they they theySuddenly he remembered that he had seen the film before.

Hirtelen rájött, hogy korábban már látta a filmet.


A past perfect igeidőt olyankor használjuk, amikor egy múlbeli esemény egy másik múltbeli esemény előtt zajlott le. (Régen a magyar nyelvben is használatos volt az ún. régmúlt: pl. elmentem volt, szokott volt, stb.)

When I woke up the garden was all white. It had snowed in the night.

Amikor felébredtem, a kert teljesen fehér volt. Egész éjjel esett a hó.

I arrived at the coffee bar twenty minutes late and my friends had already gone.

Húsz percet késtem a kávézóból és a barátaim (addigra) már elmentek.

A past perfectet a had/hadn't + ige 3. alakja szerkezettel képezzük.

A past perfect alakjai minden számban és személyben megegyeznek

C Vigyázat! Az I'd kétféle alak rövidítése is lehet: I had vagy I would9B Függő beszéd (reported or indirect speech


Állítások

Idézett beszéd Függő beszéd

'I love you.' He said (that) he loved her.

"Szeretlek." Azt mondta, hogy szereti.

'I want to see you again.' He told her (that) he wanted to see her again.

"Szeretnék veled találkozni." Azt mondta neki, hogy szeretne vele találkozni.


Azt a szerkezetet, amikor valakinek a szavait, gondolatait nem szó szerint, hanem tartalmilag idézzük, az angol nyelvtanban függő beszédnek nevezzük.

He said (that) he loved her.

Ilyenkor az alapszöveg igeidejét az idézés igeidejéhez kell igazítanunk. Tehát, ha az idézés múlt időben van (pl. azt mondta, hogy.), az idézett szöveget egy igeidővel "hátrébb", "eggyel múltabba" tesszük.


Direct speech Reported speech

Idézett beszéd Függő beszéd

'I can help you.' He said (that) he could help me.

"Tudok segíteni." Azt mondta, tud segíteni.

'I'll phone you.' He told me (that) he would phone me.

"Fel foglak hívni." Azt mondta, hogy fel fog hívni.

'I met a girl.' He told me (that) he had met a girl.

"Megismerkedtem egy lánnyal." Azt mondta, hogy megismerkedett egy lánnyal.

'I've broken my leg.' He said (that) he had broken his leg.

"Eltörtem a lábam." Azt mondta, hogy eltörte a lábát.


A that hogy) nem kötelező a say és tell igék után

A mondat alanyaként szerepelő személyes névmást is meg kell változtatnunk.

Az I átváltozik he / she stb

She told me that she was coming. Azt mondta, hogy jön.


C Figyelem! Függő beszédben egyaránt használhatjuk a said vagy told igéket, de figyeljünk oda az eltérő használatukra

A said után nincs vonzat.

He said that he loved her. NEM He said her he loved her

Azt mondta, hogy szereti.

A told után viszont kötelező vonzat áll.

He told her that he loved her NEM he told that.

Azt mondta neki, hogy szereti.


Kérdések

Idézett beszéd Függő beszéd

'Do you want to dance?' He asked her if she wanted to dance.

"Akarsz táncolni?" Megkérdezte, hogy akar-e táncolni.

'Where do you live?' He asked her where she lived.

"Hol laksz?" Megkérdezte, hogy hol lakik.


Függő kérdéseknél:

az igeidők ugyanúgy változnak, mint a állító mondatoknál, pl. egyszerű jelen - egyszerű múlt, stb.

Egyszerű jelen vagy múlt idejű eldöntendő kérdés esetén a do / does vagy did segédigét elhagyjuk a függő kérdésben, helyette a főige kerül a megfelelő igeidőbe.

,What do you want? "Mit akarsz?"

He asked me what I wanted. Megkérdezte, mit akarok.

NEM He asked me what did I want

Eldöntendő kérdés bevezetéséhez az if szót használjuk. Ezt az -e kérdőszócskával fordítjuk magyarra.


C Fontos megjegyeznünk, hogy magyar anyanyelvű tanulók típushibája lehet a that kötőszó függő kérdésekben való használata. Ügyeljünk ennek elkerülésére!


'Do you like the music?' He asked her if she liked the music.

"Tetszik a zene?" Megkérdezte, tetszik-e neki a zene.

'Can you sing?' She asked him if he could sing.

"Tudsz énekelni?" Megkérdezte, hogy tud-e énekelni.

Függő kérdésben mindig alany - állítmány a szórend.

'Are you a student? He asked her if she was a student.

"Diák vagy?" Megkérdezte, hogy diák-e.

'Have you seen the film?' She asked him if he had seen the film.

"Láttad már a filmet?" Megkérdezte, hogy látta-e már a filmet.


Találat: 3410


Felhasználási feltételek