online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

HATÁROZOTT NÉVELŐ

nyelvtanfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
New English File Pre-Intermediate - Grammar Bank
Az ige és az igenevek szerepe a mondatban
PRÓBAÉRETTSÉGI Középszint ANGOL NYELV
PRÓBAÉRETTSÉGI Középszint ANGOL NYELV SZÓBELI VIZSGA
Hangalak és jelentés viszonya a szavakban
HATÁROZOTT NÉVELŐ
 
bal also sarok   jobb also sarok

HATÁROZOTT NÉVELŐ


H

N

S

Tsz

A

der

die

das

die

T

den

die

das

die

B

des fn+(es)

der

des fn+(es)

der

R

dem

der

dem

den fn+(en)


HATÁROZATLAN NÉVELŐ


H

N

S

Tsz

A

(k)ein

(k)eine

(k)ein

keine

T

(k)einen

(k)eine

(k)ein

keine

B

(k)eines

(k)einer

(k)eines

keiner

R

(k)einem

(k)einer

(k)einem

keinen


BIRTOKOS NÉVMÁSOK

mein dein sein,ihr,sein unser euer ihr,IhrH

N

S

Tsz

A

mein

meine

mein

meine

T

meinen

meine

mein

meine

B

meines

meiner

meines

meiner

R

meinem

meiner

meinem

meinen


Személyes névmások ragozása

A

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

T

mich

dich

ihn

sie

es

uns

euch

sie

B

meiner

deiner

seiner

ihrer

seiner

unser

euer

ihrer

R

mir

dir

ihm

ihr

ihm

uns

euch

ihnen

Megjegyzés:A személyes névmás birtokos esetű formáit csak akkor használjuk:

A:birtokos esetet vonzó elöljárószó kívánja         statt+Be

B: birtokos esetet vonzó ige kívánja

gedenken megemlékezik valakiről

Ich gedenke deiner (Én megemlékezek rólad)

Összes egyéb esetben a birtokos névmás megfelelő alakjait használjuk

Kérdőszavak:

wer?(wen? wessen? wem? )

was?(- - - )

wo?

wohin?-hova?

woher?-honnan?

wann?

weshalb? æ

warum?           à miért? mi okból?

weswegen?

wie?

was für ein?

welcher3?

wieviel?

wie oft?

seit wann?

wie weit?

wie lange?

der wievielte?

ab wann?

von wann?

NÉVMÁSI HATÁROZÓSZAVAK


SZEMÉLY

NEM SZEMÉLY

KÉRDÉS

elöljárószó+wer (ragozott)

Pl:mit wem?

Für wen?

wo(r) +elöljárószó

womit?

wofür?

worin?

VÁLASZ

elöljárószó+személyes névmás ragozott alakja

für Sie

mit mir

da(r)+elöljárószó

darin

dafür

Nem képezhetjük a wo és a da névmási határozószavakat a következő elöljárószavakból:

ohne

trotz

außer

gegenüber

wegen

entlang

während

seit

statt

bis


Igeragozás


ich        lerne

du        lernst

er

sie        lernt

es

wir lernen

ihr        lernt

sie

Sie lernen


-t         -d tövűek

ich        finde

du        findest

er

sie        findet

es

wir finden

ihr        findet

sie

Sie finden

-m        -n nem mindig m;n; előtt mássalhangzó van kivéve ha r;l;pl turnen

ich        atme

du        atmest

er

sie        atmet

es

wir atmen

ihr        atmet

sie

Sie atmenUmlautos igék   E2 ésE3 estben

a e o u


ä i ö ü


ich        fahre

du        fährst

er

sie        fährt

es

wir fahren

ihr        fahrt

sie

Sie fahren

ich        stoße

du        stößt

er

sie        stößt

es

wir stoßen

ihr        stoßt

sie

Sie stoßen

raten

waschen

schlafen

lassen

graben

einladen

anfangen

empfangen


Brechungos igék eài                             E2 ésE3 estben

eàie

ich        gebe

du        gibst

er

sie        gibt

es

wir geben

ihr        gebt

sie

Sie geben

helfen

sehen (ie)

sprechen

treffen

werben            reklámoz

werfen dob,vet

nehmen      fog,vesz,elvesz

du nimmst er nimmt

vergessen

sterben meghalni

essen

fressen

messen mérni(kiv súlyt)

lesen (ie)

stehlen (ie)

FELSZÓLÍTÓ MÓD


Esz

Tsz


ich soll +főnévi igenév

fordított szórend


du szótő(e)

ihr szótő+t!


er soll +főnévi igenév

fordított szórend


Umlaut a felszólító módban nincs pl:fahre!

Brechung van tilos az "e" E2 kiv:siehe!

Sollen módbeli segédigével az összes felszólító módú alakot körbe írhatjukdu sollst lernen!


wir sollen lernen!

ihr sollt lernen!

sie sollen lernen!


ezek már járulékos jelentést hordoznak


A.     tíz parancsolat Töte nicht! Du sollst nicht töten! Ne ölj!

B.    Közvetett felszólítás:Mama sagte, du sollst in die Küche gehen!

C.    kérdve felszólítás

Menjünk moziba?

Sollen wir ins Kino gehen?


ich sei!=ich soll sein!

sei!

er sei!=er soll sein!

seien wir!

seid!

seien sie!


Közös cselekésre felszólítás

E2 T2

Laß uns gehen! Menjünk (ketten)

Laßt uns gehen! Menjünk (sokan)


Udvarias felszólítás "wollen"

Wollen Sie mir bitte helfen?

IGEKÖTŐS IGÉK

Hangsúlytalan=nem elváló igekötők

be- ge- emp- ent-

er- ver- zer- miß

(wider-) ellen


Hangsúlyos igekötők=elváló igekötők

ab-                  =(le),el

an-                  =fel,meg

auf-                 =fel

aus-                 =ki

bei-                 =hozzá

ein-                 =be

fort- =el

heim- =haza

her-                 =ide

hin-                 =oda

mit- =vele,együtt

nach- =utána

nieder- =le

vor-                 =elé,elő

weg- =el

zu-                  =hozzá,be

zurück- =vissza

zusammen- =össze

dazu- =


egyik jelentésben hangsúlyos=elváló

másik jelentésben hangsúlytalan=nem elváló


durch-             át

hinter-                        mögé

um-                 körül

über- fölé,rá

unter-             alá

voll- tele,végig

wieder- újra


A hangsúlyos igekötők elválnak igekötőjüktől és a mondat végére kerülnek


a.       kijelentő mód

b.      felszólító mód

c.      első múlt

második és harmadik múltban a hangsúlyos igekötő és az ige pl eingekaufen

KATI szórendben az elváló igekötők sem válnak el.

A MONDAT SZÓRENDJE


Egyenes szórend

2. helyen az állítmány ragozott része a mondat végén a nem ragozott állítmány


Alany

kiemelt m.r Állítmány ragozott nem ragozott állítmány.

kérdőszó                     keret


a.       kijelentő mondat

Wir kaufen heute im ABC Laden ein.

b.      kiegészítendő kérdés

Wo kaufen wir morgen ein?

Fordított szórend

Állítmány ragozott                 nem ragozott állítmány

keret


a.       felszólító mód

Kaufen wir morgen im ABC Laden ein.

b.      eldöntendő kérdés

Kaufen wir nicht imWarenhaus an der Ecke ein?


KATÁ    Mellékmondati szórend

.....,kötőszó,alany többi m.r.,állítmáy=ige


Ich weiß,dass wir heute nicht in Sopron einkaufen.

...hogy mikor=...dass wann


ALÁRENDELŐ MELLÉKMONDAT AZ ÖSSZETETT MONDAT ÉLÉN

Wenn ich bei meinen Großeltern bin,bekomme ich immer Schokolade.

1 2

2. helyen a vessző után az ige áll.


Kiegészítés a KATI szórendhez

1 ALAPSZABÁLY

..,daß KATI

Ørag utána rag

Ich weiß, das er gestern viel arbeiten mußte


Kivétel

Ha a ragozott részen kívűl még minimum 2 főnévi igenév is szerepel a tagmondatban akkor a ragozott rész megelőzi az összes többi állítmányi részt.

Ich weiß, daß er gestern viel hat arbeiten müssen.daß...?und(daß)sich ausruhen konten

Ilyenkor a daß kihat a többi tagmondatra

TÉMA RÉMA VISZONYOK

2 névmás,der+fn,elöljárószó der,fn,ein+fn nem ragozott áll.

rag.áll.


TÉMA=RÉGI ISMERET

RÉMA-ÚJ INFORMÁCIÓ mindig a végén


névmás èrégi információ

der+fn                        èrégi+új információ

ein+fn            è új információ


RÉSZESHATÁROZÓ ÉS A TÁRGY SORRENDJE

Der Vater gibt der Mutter das Buch

æ å

Der Vater gibt es ihr

ezt neki

Heute gibt der Vater der Mutter das Buch

Heute gibt er der Mutter das Buch

Heute gibt ihr der Vater das Buch

Heute gibt es der Vater der Mutter

Heute gibt er ihr das Buch

Heute gibt er es der Mutter

Heute gibt es ihr der Vater

Heute gibt er es ihr


Birtokos Szerkezetr

a.       Das Buch des Vaters.

b.      Das Buch von dem Vater.

Név esetén

Peter

a.       Peters Buch.

b.      Das Buch von Peter.

Susogó hangokra végződő nevek(S; Z; SZ; ß)

a.       Marx' Kapital

b.      Das Kapital von Marx

c.      Marxens Kaital

Probléma Andersens nem szabad használni

Andersens


AUCH helye a mondatban

Az AUCH az előtt a mondatrész előtt áll amire vonatkozik

Wir gehen heute ins Warenhaus.

a.       Auch wir gehen heute ins Warenhaus.

b.      Wir gehen auch heute ins Warenhaus

c.      Wir gehen heute auch ins Warenhaus

Ha az auch az állítmányra vonatkozik a mondat végére kerül.

Morgen arbeiten wir auch.


Nincs mondatrészi értéke nem befolyásolja a szórendet.ÖNÁLÓAN HASZNÁLT DETERMINÁNSOK

3 alakúak

A:Ist das dieser Wagen?

B:Ja, das ist dieser

2 alakúak

A: Ist das dein Wagen? 2 alakú

B:Ja, das ist meiner           3 alakú

Ø determináns szerepel valahol

A.Ist das Ø Käse?

B:Ja, das ist welcher


A: Hast du Kinder?

B: Ja, ich habe welche.
H

N

S

TSZ

A

einer

eine

eines/eins

welche

T

einen

eine

eines/eins

welche

B

eines

einer

eines


R

einem

einer

einem
MAN Általános alany

töbféle fordítása :     az ember

mi

ők


RAGOZÁSA

A         MAN

T EINEN

B         --------

R         EINEM

KÖTŐSZAVAK

EGYENES SZÓREND

und                 és

sondern különben

oder vagy

denn mert

aber de


Páros kötőszavak

nicht nur.,sondern auch

nemcsak hanem.is


sowohl..,als auch

mind mind


entweder ....oder

vagy..vagy


weder...noch

sem sem

dupla tagadás nem lehet


nähmlich ugyanis

sogar sőt, még.is

ja sose ige után áll

FORDÍTOTT SZÓREND

leider sajnos
nem szeretnek a tagmondat élén állni INKÁBB AZ ÁLLÍTMÁNY RAGOZOTT RÉSZE UTÁN

Péter kommt nicht ,er ist nähmlich krank. Ha véletlenül a mondat élén áll akkor a szórend utánaIch helfe dir, du bist nähmlich klein.

Ich helfe dir, nähmlich du bist klein.

Segítek neked ugyanis kicsi vagy.

Ich grüße sogar dem Kontrolour.

Én még az ellenőrnek is köszönök.

Hier kommt Peter, sogar er läuft.àjelentés módosítás

Hier kommt Peter, er läuft sogar

Itt jön Péter még fut is.

Meine Großmutter stammt von dem Lande, sie spricht leider nicht gut ungarisch.

Meine Großmutter stammt von dem Lande, leider spricht sie nicht gut ungarisch.

Nagymamám vidéki sajnos nem jól beszél magyarul.

Du siehst glücklich auf deinen Brautigam, er ist ja voll mit Geld.

Te boldogan nézel a vőlegényedre hiszen tele van pénzzel.ÓRA IDŐ

Hivatalos

Wie spät ist es?

Wieviel Uhr ist es?

Wie spät haben wir es?

Es ist 1-24 Uhr 1 Minute.

2-59 Minuten.

s Viertel

halb

dreiviertel

drei Viertel


fünf (Minuten) vor zwölf (Uhr)


zehn vor wehn


fünf (Minuten) nach zwölf (Uhr)

Inkább egészhez és a félhez

10 perccel ½ 1 előtt


e MitternachtTELEFONSZÁMOK


Wenn Sie aus dem Ausland anrufen,dann brauchen Sie die Ländervorwahl das ist 36.


2 helyett zweiàzwo

MÚLT IDŐ


I.MÚLT

II.MÚLT

III.MÚLT

elbeszélő

befejezett

régmúlt

folyamatos

összetett

plusquamperfekt

befejezetlen

Perfekt


ImperfektPräteritum

GYENGE IGÉK

hat ge+tő+t

hatte ge+tő+t

tő+te

ist ge+tő+t

war ge+tő+t

lernte

hat gelernt

hatte gelernt

ERŐS IGÉKmegváltozott tő

hat megváltozott tő+en

hatte+II.múlt


ist megváltozott tő+en

war +II.múlt

trinkenàtrank

hat getrunken

hatte getrunken

VEGYES IGÉKmegváltozott tő+te

hat ua megváltozott tő+t

hatte+II.múlt


ist ua megváltozott tő+t

war +II.múlt

bringenàbrachte

hat gebracht

hatte gebracht
Megjegyzések:

Az -ieren végű igék és a hangsúlytalan igekötős igék második múltban nem kapnak "ge-"-tI múlt

II múlt

studieren

studierte

hat studiert

spazieren

spazierte

ist spaziert

reparieren

reparierte

hat repariert

verkaufen

verkaufte

hat verkauft

bekommen

bekam

hat bekommen

A hangsúlyos igekötő első múltban is elválik igéjétől és a keret zárótagjaként a mondat végére kerül.

II. múltban a "ge" az igekötő és az ige közé kerül a három elemet egybe írjuk.


I. múlt

II. múlt


einkaufen

kaufte ein

hat eingekauft


aufbauen

baute auf

hat aufgebaut


niederschreiben

schrieb nieder

hat niedergeschrieben

papírra vet ;leír

abschreiben

schrieb ab

hat abgeschrieben

adóbólleír;puskázva leír


személyragok I.múltban


lernte

schrieb

dachte

ich

lernte

schrieb

dachte

du

lerntest

schriebst

dachtest

er

lernte

schrieb

dachte      szótári alak

wir

lernten

schrieben

dachten

ihr

lerntet

schriebt

dachtet

sie

lernten

schrieben

dachten


II.múltban segédigék ragozása

ich habe.. ich bin....


III. múlt


ich

war

hatte

du

warst

hattest

er

war

hatte

wir

waren

hatten

ihr

wart

hattet

sie

waren

hatten


HAT

tárgyas igék pl:lát valamit/ brechen h gebrochen :eltör pl botot/)

"sich"-es igék

személytelen igék /es regnet/

viszonylag tartós helyzetet kifejező tárgyatlan igék után (pl wohnen; leben; schlafen/
IST

mozgást jelentő igék tárgyatlan ige fahren-ist gefahren

hirtelen állapotváltozást kifejező tárgyatlan ige

elsápad

erbleichen-erblichen

felébred

erwachen-i erwacht

einschlafen-i eingeschlafen

passieren-i passiert

gelingen-i gelungen

brechen i gebrochen eltörik


bleiben

werden

sein


LEGEN

LIEGEN

wohin?

wo?

Te

Re

gyenge

erős

legen h

liegen lag h/i gelegen

setzen h

sitzen saß h/i gesessen

stellen

stehen stand h/i gestanden

hängen h

hängen hing h/i gehangen

dinamikus igék

statikus igékKENNEN

KÖNNEN

WISSEN

ISMER

MÓDBELI

FŐIGE


SEGÉDIGEmellette ua-bana tagmondatbanmásik ige is vankiv:Er kann Deutsch (sprechen)

Ich muß in die Stadt(gehen)

TÖBB


MEHR

MEHRERE

MEHRERE

MEHRERER

MEHREREN

több mint

több db


=viele

Ich habe mehr Bücher als mein Bruder

Ich habe mehrere Bücher


CSAK

ERST

NUR

nem előbb mint

csak és kizárólag

nem több mint


még csak


Ich habe erst 2 Kinder


Ich bin erst um 3 Uhr zu Hause

Ich bin nur um 3 Uhr zu Hause

3-tól

csak háromkorMódbeli segédigék


DÜRFEN DURFTE HAT GEDURFT /-hat;lehet;szabad/

ich darf           wir dürfen szabad nekem

du darfst ihr dürft

er darf            sie dürfen


KÖNNEN KONNTE HAT GEKONNT /TUD; -HAT;-HET;/

ich kann wir können tudok én

du kannst ihr könnt

er kann           sie können


MÜSSEN MUSSTE HAT GEMUSST /kell, szükséges/

ich muss         wir müssen kell nekem

du musst ihr müsst

er muss sie müsen


SOLLEN        SOLLTE HAT GESOLLT /kell, szükséges, de nem muszáj/

ich soll           wir sollen szükséges nekem

du sollst ihr sollt

er soll sie sollen


WOLLEN WOLLTE HAT GEWOLLT

ich will           wir wollen akarok én

du wills ihr wollt

er will sie wollen


MÖGEN        MOCHTE HAT GEMOCHT

ich mag wir mögen szeretek én

du magst ihr mögt

er mag sie mögen


A módbeli segédigék Perfekt II alakját csak akkor használjuk, ha a módbeli segédige valójában főigeként egyedüli igeként szerepel a mondatban.

Ich will einen Kaffee.

Ich wollte einen Kaffee.

Ich habe einen Kaffee gewollt.


Ha a módbeli segédige valóban segédigeként szerepel a mondatban, másik ige mellett áll. Akkor a következő szerkezetet használjuk. A ragozott igei rész helyén a "haben" áll a mondat végén előbb a főige főnévi igeneve majd a módbeli segédige főnévi igeneve.

Ich will einen Kaffee trinken.

Ich wollte einen Kaffee trinken.

Ich habe einen Kaffee trinken wollen.

"SOLLEN"

SOLLTE formátumban ha amennyiben kezdetű mellékmondatot indítanak vele.

Sollte es am Wochenende regnen.

Tagadás

1. Nein,+egyenes szórend

2."Nicht"

a: egyrészes állítmányt tagadunk

Peter kommt heute nicht

b: többrészes állítmányt tagadunk nicht a keret zárótagja előtt

Peter will heute kommen.

Peter will heute nicht kommen.

c: egyéb mondatrész tagadása

"nicht a tagadott mondatrész előtt áll

nicht nicht nicht nicht

ÞPeter und Eva wollen Þheute Þmit mir Þin die Stadt Fahren.

A fönév tagadása

kein2                nicht

Ich habe einen Wagen                      Hier kommt die Sonne

Ich habe keinen Wagen                   Hier kommt nicht die Sonne

Das ist mein Vater

Das ist nicht mein Vater

Megjegyzések :

tulajdonneveket mindig "nicht"-tel tagadunk

Budapest ist schön     köznevek is előléphetnek tulajdonnévvé

Nicht Budapest ist schön, sondern Wien.


Mein Vater ist Schofför.                 itt az állítmány tagadása szabály érvényesül

Mein Vater ist nicht Schofför


Ellentét párok

még már nem

noch nicht mehr

kein+fn mehr (ich habe kein Geld mehr)


már még

schon noch nicht

noch kein+fn


valami semmi

etwas nichts


még.is         még..sem

sogar nicht einmal


HELYHATÁROZÓ SZAVAK

1. hol? Wo?


OBEN


LINKS

IN DER MITTE

RECHTS


UNTEN
HINTEN előlVORNE hátul2.Hová? Wohin?

nach+fentiek

kiv:in die Mitte


3. Honnan? Woher?

von+fentiek

kiv: von der Mitte

aus der Mitte


Sorszámnevek

1.erst

2.zweit

3.dritt

4.viert7.siebent

8.acht
19.neunzeht


1. Ae Welcher Tag ist heute?

Heute ist der 1-31 -(s) te 1-12-te 2000.

2.Te    Welchen Tag haben wir heute?

Heute haben wir den 1-31 -(s) ten 1-12-ten 2001.


Sopron den 14(en) 12 (en) 2000


3. Re   Sopron am 14.12.2000

Wann sind Sie /bist du geboren?

Wann ist XY geboren?

Ich bin am 1-31 -(s) ten 1-12-ten 1969 geboren.

MELLÉKNÉV RAGOZÁS


1. MINT HATÁROZÓ

Eva shreibt schön

Ørag

2. ÖSSZETETT ÁLLÍTMÁNY RÉSZE

Eva ist schön

Ørag


3. JELZŐ

Das schöne Mädchen kommt

ragozzuk!


Gyenge ragozás

Ha a melléknév előtt 3 alakú determináns áll

(der 3 dieser3 jener3 jeder3 solcher3 mancher3 aller3 derselbe3 derjenige3 sämtlicher3 beide tsz welcher?


H

N

S

TSZ

A

-e

-e

-e

-en

T

-en

-e

-e

-en

B

-en

-en

-en

-en

RE

-en

-en

-en

-en


Erős ragozás

Ha nincs előtte determináns


H

N

S

TSZ

A

-er

-e

-es

-e

T

-en

-e

-es

-e

B

-en fn+es

-er

-en fn+es

-er

RE

-em

-er

-em

-en fn+en

viele /viel; einige etliche jó néhány

mehr/mehrere wenig wenige


Vegyes ragozás

determinánsH

N

S

TSZ

A

-er

-e

-es

-en

T

-en

-e

-es

-en

B

-en

-en

-en

-en

RE

-en

-en

-en

-en


Megjegyzések:

1.Mindhárom melléknév ragozásban ugyanazok a ragok


H

N

S

TSZ

A


-eT

-en

-eB

-en


-en


RE
-en

2. Ha a melléknév előtt bármilyen ragozott determináns áll akkor a mn ragja biztos hogy -en


Melléknévi igenevek

1.Folyamatos=jelen idejű=(s)Pratizip Präsens

főnévi igenév +d(mn-i ragok)


ein schreibendes író

lesende Erwachsene

der aufmachende Lehrer


2.Múlt idejű=befejezett=Partizip Perfekt

das geleseneBuch elolvasott

ein geschriebener Brief

der verkaufte Wagen

aufmachte Flaschen


3. beálló=jövő idejű (s)Gerundium

zu+jelen idejű mn-i igenév


zu lesende Briefe elolvasandó

ein zu schreibender Roman

zu verkaufende Waren

der aufzumachende Sekt


MELLÉKNÉV FOKOZÁS

Középfok

1 HATÁROZÓ

Anna schreibt schöner Ørag


2.AZ ÖSSZETETT ÁLLÍTMÁNY RÉSZE

Anna ist schöner Ørag


3. JELZŐ

Das schönere Mädchen kommt.

Felsőfok

1 HATÁROZÓ

Anna schreibt am schönsten

határozói alak

2.AZ ÖSSZETETT ÁLLÍTMÁNY RÉSZE

Anna ist am schönsten

Anna ist die schönste von allen Mädchen.

hasonlítás

3. JELZŐ

Das schönste Mädchen kommt.Alapfok szép schön -

Középfok szebb   schöner ( )er

Felsőfok leg..bb am ( )(e)sten am schönsten       határozói alak

( )(e)st+mn-i ragok Das schönste Mädchen Jelzői alak


Kivételek

1.umlaut


alt jung

kalt warm

lang kurz

stark scwach

klug dumm

arm (reich)

hart (weich)

krank (gesund)

krankðgesund

scharf (dumpf) éles tompa

scharfðdumpf

arg (gutmütig)

schwarz weiß

grob (fein) durva-finom


groß ð größer ð am größten

nah ð näher ð am nächsten

hoch ð höher ð am höchsten


gut ð besser ð am besten

viel ð mehr ð am meisten

sehr

gern ð lieber ð am liebsten

lieb

wenig ð weniger ð am wenigsten

ø minder ð am mindesten

oft ð öfter am öftesten

ø


häufig ð häufig am häufigsten


-t; -d; -s; -ß;-sch; -z;-x; végződés

FELSŐFOK: e ejtés könnyítő

frisch ð frischer ð am frischesten


-e -el mindig kiesik az e középfokban

-er -en legtöbb esetben

müdeer

dunkel ðdunkeler

teuer ðteuerer


SOK

VIEL

ESZ

sok szeretet

egy nagy mennyiség

a, elvont főnevek

viel Liebe

viel Geduld

viel Freiheit

viel Urlaub

b, gyűjtő főnevek

viel Obst

viel Kram sok lom

Gemüse

Geld

Geschirr

c, agyagnevek

viel Gold

Eisen

Holz

Wasser

Sand

Zucker

SalzVIELE

TSZ

többségében

A viele

T viele

B vieler

R vielen

MIND

JEDER3

ESZ

minden egyes

Hat jeder die HAG gescrieben

MINDENKI

ALLE

TSZ

összes

Alle Vögel sind schon daVAN"

1."es gibt"+Te kategorikus létige ha az "es gibt"-et használjuk akkor a lényegi infó (RÉMA) hogy valami van létezik (nem egyéb körülmény a fontos)

In Sopron gibt es einen Feuerturm

2.ist+A ha az ist-et használjuk akkor a lényegi info a RÉMA nem az hogy valami van, létezik hanem egyéb körülmény a fontos (pl hogyan? mikor? stb.)

Der Feuerturm ist in Sopron

3. hat+Te         valakinek valamije birtokviszony

Sopron hat einen FeuerturmBIRTOKOS ESETTEL JÁRÓ SZÓÖSSZETÉTELEK

Pflüge verschiderer Art

Zweiter Klasse fahren 2.osz utazni

ein Mann miteleren Alters         középkorú férfi

ein Wein von guter Qualitet jó minőségű bor

SICH-es igék

1. Ragozása

Te

Re

sichA waschen

sichD etw kaufen

ich wasche mich

ich kaufe mir....

du wäschst dich

du kaufst dir...

er wäscht sich

er kauft sich..

wir waschen uns

wir kaufen uns.

ihr wascht euch

ihr kauft euch.

Sie waschen sich

Sie kaufen sich..


2. szórendi helye

a.Peter kauft sich einen Anzug.

b.Heute kauft sich Peter einen Anzug

c. Heute kauft er sich einen Anzug

d.Ich weiß,daß sich Peter einen Anzug kauft

Ich weiß,daß er sich einen Anzug kauft


CSAK MÁSIK NÉVMÁS ELŐZHETI MEG

Ha a visszaható cselekvés az alany testrészére ruhadarabjára vagy egyéb közeli tartozékára (szemüveg,karóra,protézis,fogszabályzó,paróka)vonatkozik. Akkor a következő szerkezetet használjuk:

a.sichD

b.Øbirtokos névmás

c.a főnév előtt határozott névelő áll.

Ich putze mir die Schuhe.


NÉZ,LÁT igék

besichtigen h+Akk

megnéz megtekint közben mozgás (város, kiállítás)

betrachten h+Akk

megnéz egy dolgot közben nincs mozgás (kirakat)

beobachten h+Akk(bei+D)

megnéz megfigyel valakit (miközben)

zu sehen sah zu h zugesehen+D(bei+D)

megnéz valakit "akció"közben(kőművest vakolás közben)

sichD ansehen+A

megnéz

sichD anschauen+A

megnéz

gucken h

fernsehen(ie)sah fern h ferngesehen

Fernsehen gucken

TV-t néz

sehen(ie)sah h gesehen

lát

sichA umsehen

sichA umschauen

körülnéz

erblicken

megpillant, meglát

IDŐHATÁROZÓK


LEGGYAKRABBAN "puszta" Te

vorigen Sommer

diesen Montag

1.mp-óra

in dieser Sekunde         ebben a....

in dieser Minute

in dieser Stunde


2. napok napszakok

am Morgen

am Vormittag

am Mittag zu Mittag

am Nachmittag

am Abend

! in der Nacht

am Montag
am Sonntag

3.HÉTà

in dieser Woche

in diesem Monat

in diesem Jahr

in diesem Jahrzehnt

in diesem Jahrhundert

in diesem Jahrtausend


VOR

SEIT

2 évvel ezelőtt

2 év óta

vor 2 Jahren

seit 2 Jahrenin+D                            múlva

in 10 Minuten 10 perc múlva

FŐNÉVI IGENEVES SZERKEZETEK

I."puszta"( zu nélküli) főnévi igeneves szerkezetek

a. módbeli segédigék után

Ich muß heute viel arbeiten

Er hat gemußt

Er hat essen müssen.

b. mozgást jelentő igék után

Sie geht morgen früh einkaufen

c. érzékelést,észlelést kifejező igék után

sehen, hören, fühlen/spüren

Ich höre meinen Bruder singen

Er hat gehört.

Er hat singen hören.

d. bleiben

Er bleibt an der Ecke stehen.

e. lehren, helfen

Ha nincs bővítmény puszta főnévi igenév

Er hilft mir kochen

Er hat geholfen.

Er hat schreiben helfen.

Minnél több bővítmény annál valószínűbb a zu+Inf

Er hilft mir morgen Abend in der Küche zu kochen

II. "zu+Inf" álló igék és szókapcsolatok

1 zu+inf mint alany

személytelenül használt igék után

Es ist schön, am Abend Deutsch zu lehrnen.

es ist schwer,

es ist leicht,

es ist wichtig,

es ist möglich,

es ist nötig/notwendig,

es ist erlaubt,(engedélyezett)

es ist verboten,

es ist empfehlenswert,

es ist interessant,

es ist üblich,(szokásos)

es ist (un)angenehm,

es ist (k)eine Kunst,

es ist (k)eine Sünde, ((nem)bűn)

es ist keine Schande, (vétség)

es ist (k)ein Vergnügen, ((nem)élvezet)

es freut A mich,

es gelingtD mir

es wird empfohlen

Ha a zu+Inf résszel kezdjük a mondatot akkor az "es" és a tagmondatok közötti vessző

Es ist erlaubt , die Tür zu öffnen.

Die Tür zu öffnen ist erlaubt.

2. zu+inf mint tárgy

a. "fázis igék" után

alanyegyezőség a ragozott ige alanya és a zu+Inf logikai alanya megegyezen

beginnen

fortsetzen

aufhören

anfangen

fortfahren


kezd

folytat

befejez


Ich begann vor 20 Jahren zu rauchen.

Mein Vater setzte gestern fort, über den Film zu erzählen.

b. gondolkodást, vélekedést jelentő igék után

alanyegyezőség a ragozott ige alanya és a zu+Inf logikai alanya megegyezen

glauben

denken

meinen

voraussetzen (feltételez)

vermuten (gyanít)         Ich vermute,dich morgen in der Stadt zu treffen.

annehmen a h.o (feltételez)

c. az alanynak a cselekvéshez való pszichikai hozzáállását kifejező igék után

alanyegyezőség a ragozott ige alanya és a zu+Inf logikai alanya megegyezzen

Ich versprach meinem Freund ihn morgen zu besuchen (ich)

Ha az alanyok különböznek:.....,daß+ATI mellékmondatot használjuk.

Ich versprach meinem Freund,daß ihn unsere Familie morgen besucht(die Familie)


beabsichtigen/e Absicht haben (szándékozik)

sich bemühen (igyekszik)

beschließen/ den Beschluß haben (elhatároz)

sich entschließen (elhatározza magát)

sich D erlauben (megenged magának valamit)

sich freuen

hoffen/die Hoffnung haben

versprechen ( megígér )

versuchen/probieren

versäumen (elmulaszt)

sich weigern/ zögern

wagen (mer, merészel)

vergessen

wissen

vermögen/fähig sein/ imstande sein (képes valamit megcsinálni)

wünschen

pflegen (szokott)

planen

brauchen(nicht, kein,nur, erst, bloß Die Automechaniker hat nur die Reisen zu reparieren brauchen.


d. mások befolyásolását jelentő igék után

auffordern(felszólít)+Te

bitten+Akk um+Akk (főnevet kérünk) zu+Inf(cselekvést kérünk)+Te

ersuchen (udvariasan felszólít)+Te

verpflichten(kötelez)+Te

zwingen (kényszerít)+Te

hindern (megakadályoz)+Te


befehlen(megparancsol)+Re

empfehlen (ajánl)+Re

erlauben/gestatten (megengedni)+Re Erlauben Sie mir, mich vorzustellen.

erfordern (megkövetel)+Re

ermöglichen(lehetővé tesz)+Re

erleichtern-erschweren (megkönnyít-megnehezít)+Re

raten+Re (tanácsol) Der Arzt riet mir keine Antibiotika einzunehmen

3. zu+inf mint jelző

a főnevek jelentéstartamának bővítésére

die Idee-ötlet

die Möglichkeit-lehetőség

der Gedanke-gondolat

die Aufgabe-feladat

die Erlaubnis-megengedés

der Rat-tanács

dere Befehl-parancs


-a jezői zu+Inf mindig azután a főnév után áll, amire vonatkozik, ezért gyakran közbeékelődik

Die Aufgabe, alles schnell zu kaufen, konnte ich leicht erledigen

4."scheinen... zu+inf

-úgy tűnik hogy,

"scheinen" igét mindig azzal a logikai alannyal egyeztetjük nyelvtanilag is, amelyről kijelentjük "hogy úgy tűnik"

Feri scheint heute nicht zu kommen

-scheinen,schien hat geschienen

-scheinen igét sohasem válsztjuk el vesszővel a mondat többi részétől

ELŐIDEJŰSÉG

scheinen zu+Inf Perfekt(múlt idejű főnévi igenév)-tel fejezzük ki

gekommen zu sein

gakauft zu haben

Úgy tűnik(most) hogy kevest aludt.(korábban) Der Lehrer scheint wenig geschlafen zu haben.

5. Szükségesség kifejezése

a, müssen+Inf

Man muß den Wagen reparieren.

b. sollen+Inf

Man soll den Wagen reparieren.

c. haben...zu+Inf

Man hat den Wagen zu reparieren Nagyon erőteljes felszólítás.

d. sein ....zu+Inf (szenvedő jellegű szerkezet)

Der Wagen ist zu reparieren. A kocsi megjavítandó.

6. Lehetőség kifejezése

a. sein ....zu+Inf (szenvedő jellegű szerkezet)

Der Wagen ist zu reparieren.

b. -bar melléknévképző (szenvedő jellegű szerkezet)

Der Wagen ist reparierbar.

d. sich lassen+Inf (szenvedő jellegű szerkezet)

Der Wagen läßt sich reparieren.

d. können+Inf

Man kann den Wagen reparieren.

7.um...zu+Inf      mi célból?

alanyegyezőség a ragozott ige alanya és a zu+Inf logikai alanya megegyezzen.

Der Schüler sitzt(Schüler) vorne, um den Lehrer zu sehen(Schüler)

Ha az alanyok különböznek

.......,damit/(daß)ATI mellékmondatot használjuk

Der Schüler alanyegyezőség a ragozott ige alanya és a zu+Inf logikai alanya megegyezzen

sitzt(Schüler) vorne, damit ihnden Lehrer sieht(Lehrer)

8.ohne...zu+Inf      módhatározó

anélkül,hogy

alanyegyezőség a ragozott ige alanya és a zu+Inf logikai alanya megegyezzen.

Ich fahre in die Stadt,ohne im Geschäft einzukaufen.

Ha az alanyok különböznek

.......,ohne daß+ATI mellékmondatot használjuk

Ich fahre in die Stadt,ohne daß meine Frau mitkommt.

Előidejűséget az ohne zu +Inf Perf

ge zu haben/sein

Elmegyek a városba anélkül hogy bewvásároltam volna.

Ich fahre in die Stadt ,ohne vorher eingekauft zu haben.

A magyarban ez "anélkül, hogy" kezdetű mondatokban feltételes módot használunk a németben viszont az "ohne zu+Inf" "ohne daß+ATI" is eleve kifejezik a feltételességet NEM használunk Konjuktivot.

9.(an)statt...zu+Inf

ahelyett,hogy

alanyegyezőség a ragozott ige alanya és a zu+Inf logikai alanya megegyezzen.

lásd 8. pontot


ORSZÁGNEVEK

1 nőneműek

(e)BRD

(e)DDR

(e)Schweiz

(e)Tschechoslovakei

(e)Slovakei

(e)Türkei

(e)Mongolei

(e)Sowjetunion

(e)Ukraine

(e)GUS Gemeinschaft Unabhanglicher Staten.

(e)Elfeinbeinküste

(e)Antarktis

2. TSZ

e! Nederlanden;e!USA;e!Philipinen

3. Hímneműek

r Irak;r Iran,r Libanon; r Jemen; r Afganistan; r Kongo; r Tscad; r Sudan

4. Semlegesneműek

Nem használjuk a névelőjüket csak jelzős szerkezetekben

das schöne Ungarn különben Ungarn

Östereich,Tscheien,Rumänien; Rest-Jugoslavien; Montenegro; Slowenien; Kroatien; Bosnien; Spanien; Italien; Russland; Griecheland; England; Irland; Frankreich; Holland; Deutschland; Finnland; Norwegen; Dännmark; Schweden; Polen;

+a városnevek is semlegesneműek a névelőjüket akkor használjuk ha jelzős szerkezet van-ba,-be

-ban,-ben

-ból,ből

NN

in die Schweiz

in der Schweiz

aus der Schweiz

TSZ

in die USA

in den USA

aus den USA

HN

in den Irak

im Irak

aus dem Irak

SN

nach Östereich

in Östereich

aus Östereich

A KÖTŐMÓD           DER KONJUNKTIV


MÓD


MAGYAR


NÉMET

KIJELENTŐ


KIJELENTŐ

FELSZÓLÍTÓ


FELSZÓLÍTÓ

FELTÉTELES


KONJUNKTIV(feltételes,felszólítás,óhaj,függőbeszéd,bizonytalan)KONJUNKTIV I

függő beszéd

felszólítás,óhajtás,bizonytalanság,

1.Konjunktiv Präsens

3.Konjunktiv Perfekt

5.Konjunktiv Futur

KONJUNKTIV II

feltételes mód


2.Konjunktiv Präteritum

4.Konjunktiv Plusqamperfekt1.Konjunktiv Präsens

képzése

-e        -en

-est     -et

-e        -en

nincs Umlaut, Brechung

kivétel a sein

ich sei      wir seien

du seiest ihr seiet

er sei         sie seien

a.használata receptekben(tradicionális)Man nehme ein Ei

b.felszólítás(manapság már nem nagyon használatos)

Es lebe der König!

Got sei Dank!

Dein Reich komme! Jöjjön el a te országod!

c. függőbeszéd jelen idő

kijelentő mondat

Ich bedauere diesen Vorfall.

Busch sagte,er bedauere diesen Vorfall.

Busch sagte,daß er diesen Vorfall bedauere.

eldöntendő kérdés

G:Bedauerst du diesen V wirklich.

X:G fragte,ob er diesen Vorfall bedauere.

Kiegészítendő kérdés

C:Warum bedauerst du diesen Vorfall?

Clinton fragte,Warum er diesen Vorfall bedauere

Felszólító mondat

T: Danke sofort ab!

X:T sagte, er solle/möge sofort abdanken.

T sagte, daß er sofort abdanken solle/möge

2.Konjunktiv Präteritum

feltételes mód jelen idő

képzése

a. Gyenge igék

Präteritum=K Präteritum

lernen-lernte-lernte

tanult-tanulna

b. erős igék

PräteritumàUmlautà Konjunktiv ragok

trinken àtrankàtränke

gießenàgoßàgösse

screibenàscriebàschriebe

KIV:befehlen-befahl-beföhle

helfen-half-hülfe

sterben-starb-stürbe

werben-warb-würbe

werfen,verderben,

c. vegyes igék

bringen-brachte-brächte

denken-dachte-dächte

kennen-kannte-kennte

nennen-nannte-nennte

d,Módbeli segédigék

müssen-mußte- müßte

sollen-sollte-sollte

mögen-moche-möchte

wollen-wollte-wollte

dürfen-durfte-dürfte

können-konnte-könnte

Körülírása

würde +Inf

er müßte =er würde müssen

er dächte=er würde denken

er lernte=er würde lernen

főleg gyenge igéknél


3, Konjunktiv Perfekt

képzése

habe+Part Perfekt(ge

sei+ Part Perfekt(ge

er habe gekauft

er sei gekommen

Használata:

függőbeszéd múlt idő, bármelyik múltidőben hangzott el az idézendő mondat függőbeszéd múltidőbe csakis Konjunktiv Perfekt segítségével tehetjük.

Ich kämpfte viel um euch(Sokat küzdöttem értetek)

Ich habe viel um euch gekämpft

Ich hatte viel um euch gekämpft


B sagte er habe viel um sie gekämpft

B sagte ,daß er viel um sie gekämpft habe

eldöntendőt és kiegészítendőt lehet felszólítót nem lehet képezni.

5-6 K FuturI-II

Képzése werde+inf (főnévi igenév)

er werde kaufen

Használata függőbeszéd jövő idő felszólító módot nem lehet képezni

4.Konjunktiv Plusqamperfekt

feltételes mód múlt idő

hätte+Part Perfekt(ge

wäre+ Part Perfekt(ge

er hätte gekauft

er wäre gekauft

hätte essen können

Bármelyik múltidőt használjuk is a kijelentő mondatban feltételes múltidőbe csakis a Konjunktiv Plusqamperfekt segítségével tehetjük át

Er kaufte den Schrank

Er hat den Schrank gekauft

Er hatte den Schrank gekauft


Er hätte den Schrank gekauft

Körülírása

würde+InfinitivPerfekt

múlt idejű főnévi igenév ge haben/sein

er hätte gekauft=er würde gekauft haben

er wäre gekommen=er würde gekommen sein

A módbeli segédigével bővített múltidőt nem írhatjuk körül würdevel,önnálóan használt segédigénél körülírhatjuk würdevel.


Óhajtó mondatok


Wenn .(A)...doch/nur ...T..I..

Wenn ich doch/nur mehr Geld hätte       Jelen

Wenn ich doch/nur mehr Geld haben würde                 Jelen körülírt

Wenn ich doch/nur mehr Geld gehabt hätte                              Múlt

Wenn ich doch/nur mehr Geld gehabt haben würde                 Múlt körülírt


konj ragozott áll ...doch/nur ...Ørag áll.

Hätte ich noch mehr Geld.!                              Jelen

Würde ich noch mehr Geld haben                    Jelen körülírt

Hätte ich noch mehr Geld gehabt                     Múlt

Würde ich noch mehr Geld gehabt haben         Múlt körülírt

IRREÁLIS FELTÉTELES MONDATOK


..,mintha

...,als ob+ATI(konj)

...,als wenn+ATI(konj)

Es tut so,al ob/als wenn er gestern viel gearbeitett hatte.


.....,als+FORDÍTOTT SZÓREND

Er tut so, als,hätte er gestern viel gearbeitet


SZENVEDŐ SZERKEZET das Passiv


I.Zustandspassiv (állapotot fejez ki)

sein rag+Part Perf

jelen Das Geschäft ist geöffnet

I           Das Geschäft war geöffnet

II         Das Geschäft ist geöffnet gewesen

III        Das Geschäft war geöffnet gewesen

Futur Das Geschäft wird geöffnet sein

F II Das Geschäft wird geöffnet gewesen sein


II.Vorgangspassiv

1. Állítmány

weden rag+Part Perf

Cselekvő Szenvedő

jelen

Ich lese den Roman

Der Roman wird von mir gelesen

I

Ich las den Roman

Der Roman wurde von mir gelesen

II

Ich habe den Roman gelesen

Der Roman ist von mir gelesen worden

III

Ich hatte den Roman gelesen

Der Roman war von mir gelesen worden

Futur

Ich werde den Roman lesen

Der Roman wird von mir gelesen werden

F II

Ich werde den Roman gelesen haben

Der Roman wird von mir gelesen worden sein


jelen

wird ge

I

wurde ge

II

ist ge worden

III

war ge worden

Futur

wird ge werden

F II

wird ge worden sein


2.AlanyàEredethatározó

a: von+D cselekvés okozója

Wir öffnen den Wagen. Der Wagen wird von uns geöffnet.

b.durch+Te (közvetítő végre h)

Der Lärm weckte mich Ich wurde durch den Lärm geweckt.

c. mit+Dat (cselekvés eszköze)

Der Krankenwagen brachte mich ins Krankenhaus.     Ich wurde mit dem Kw ins Kh. gebracht.


Az általános alannyal lehet mondani.

ha lehet ilyent: Man brachte mich mit dem KW

Megj:

Ha egy cselekvő mondatban man szerepelàØlesz

3.TárgyàAlany

Er gab ihr einen Tritt. Ein Tritt wurde ihr von ihm gegeben.

Ha a kiinduló cselekvő mondatnak nincs tárgya akkor a belőle képzett szenvedő mondatnak nem lesz alanya.

Wir arbeiten heute ð Heute wird von uns gearbeitet.

øEs wir von uns heute gearbeitet (Nem egyenes szóren esetén az"es"nem kell

4. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT SZENVEDŐ

A módbeli segédige megmarad ugyanabban az igeidőben és ugyanazon a szórendi helyen mint a kiinduló mondatban volt csak a személyragját egyeztetjük az új alannyal

A főige Ifinitiv Passiv alakba kerül

¯

Szenvedő főnévi igenév

ge werden

pl gekauft werden

(múlt idejű)gekauft worden sein

4.1 jelen

Wir müssen den Text lernen.ð

Der Text muß von uns gelernt werden.

4.2 I.múlt

Wir mußten den Text lernen.ð

Der Text mußte von uns gelernt werden.

4.3 II. múlt

Wir haben den Text lernen müssen.ð

Der Text hat von uns gelernt werden müssen.

4.4 III.múlt

Wir hatten den Text lernen müssen.ð

Der Text hatte von uns gelernt werden müssen

4.5 Futur I

Wir werden den Text lernen müssen.ð

Der Text wird von uns gelernt weden müssen.

Futur II.

Miből nem képezhetünk szenvedőt?

nem valódi cselekvést jelentő igék után(gafallen;bekommen)

módbeli segédigékból(6 db)

időbeli segédigék(werden;sein;haben)

sich-es igék

személytelen igékből(pl es schneit;es regnet)

legtöbb ist-es igéből

kifejezetten folyamatot jelentő igékből(scwimmen;wiegen)


NIEMAND ;JEMAND

A         niemand niemand

T niemand nimanden

B         niemands niemand(e)s

R         niemand niemandem

SORGEN

sich kümmern um+Akk gondoskodik valakiről

sorgenH,für+Akk         gondoskodik valakiről

besorgen h (D)+Akk beszerez v mit (valakinek)

besorgt sein um+Akk aggódni valakiért

sich(D)Sorgen machen um Ak

sich(A)sorgen um Ak

versorgen h Akk. mit D ellát valakit v mivel

ÁLLÍTÓLAGOSSÁG KIFEJEZÉSE


sollen+Inf

Er soll ein guter Schachspieler sein

Ő állítólag jó sakkozó

Előidejűség

Er soll ein guter Ss gewesen sein.


wollen+Inf

valaki állít valamit, de a beszélő ebben kételkedik

Er will ein guter Schachspieler sein

Előidejűség

Er will ein guter Ss gewesen sein


VALÓSZÍNŰSÉG KIFEJEZÉSE

Egyhe valószínűség

Können+Inf

Er kann schon zu Hause sein.

2.közepes valószínűség

a. "dürfte"+Inf

Er dürfte schon zu Hause sein

b. "werden"+Inf

Er wird schon zu Hause sein

c. "mögen"+Inf

Er mag schon zu Hause sein

3.Erős valószínűség

"müssen"+Inf

Er muß schon zu Hause sein.


Elűidejűség

kann+Inf Perfekt

dürfte+Inf Perfekt

wird+Inf Perfekt

mag+Inf Perfekt

muß+Inf Perfekt           Es~schon angekommen sein


LASSEN

1.a. főigeként :hagy,enged,abba hagy

lassen ;ließ;h gelassen

Er hat das Rauchen gelassen.

b.segédigeként: hagy enged

lassen ;ließ;h Inf lassen

Er hat die Kinder im Garten spielen lassen.

c: segédigeként -tat;-tet

-akivel a cselekvést végeztetjük

Hozatom a pincérrel az étlapot.

Ich lasse den Kelner die Speisekarte holen.

d. sich lassen lásd zu+Inf 6.

e. közös cselekvésre felszólítás

Laß uns gehen (te+én) Laßt uns gehen (ti+én) AZ EGYIK LEG ....BB

A LEG..BAK EGYIKEeiner3

determináns T/B

mn felsőfok

főnév TSZ/A

HN

einer

der

besten

Freunde

NN

eine

unserer

hellsten

Küchen

SN

eines

meiner

interesantesten

Büchereiner3

von determináns T/R

mn felsőfok

főnév TSZ/R

HN

einer

von den

besten

Freunden

NN

eine

von unseren

hellsten

Küchen

SN

eines

von meinen

interesantesten

Büchern


ezt a részt ragozzuk

A lehető leg.X.

Möglichst X alapfokbanVONATKOZÓI MELLÉKMONDAT

r RELATIVSATZ

..,aki

..,ami

..,amely


wer(wen,wem,wessen)

was(was-wessen)

egyéb esetben

Wer spät kommt,(der) bekommt kein Abendessen

Mein Bruder singt laut was mich stört.

Felsőfokban álló SN főnévvé vált melléknév áll előtte akkor is "was"


der3

ragozása mint a névelő kiv:

H/B dessen

N/B deren

S/B dessen

T/B deren

T/R denen

Akkor használjuk a der;die;das;-t ha a vonatkozói névmás előtt áll a főnév amire vonatkozik.

Hier kommt der Mann,den ich kenne.

A vonatkozói névmás birtokos esetű alakja tovább már nem ragozható ezér ha elöljárószó kerül eléje alakja nem változik meg.

Es kommt ein Mann mit dessen Frau ich gestern gesprochen habe.


KATI

WERDEN FUNKCIÓI

1. FŐIGEKÉNT (VÁLIK VALAMIVÉ)

werden wurde i geworden

Sie ist Ärtztin geworden Ő orvosnő lett.

2 JÖVŐIDŐ KIFEJEZÉSE

Futur werden+Inf

Er wird morgen zur Verhandlung gehen

Futur II a jövőben már befejezett

Er wird das Buch morgen gelesen haben.

3. Szenvedő kifejezése

werden+Part Perf(ge~)

Die Fliege wird von mir getötet.

4. würde+Inf feltételes jelen

Er würde gern viel schlafen.

feltételes múlt

Er würde gern gewonnen haben

5.Valószínűség kifejezése

Sie wird wohl(bizonyára) gerade essen.

Előidejűség

Sie wird das Abendessen schon gegessen haben


FŐNÉVI IGENEVEK


CSELEKVŐ (AKTIV)

SZENVEDŐ(PASSIV)

JELEN

Infinitiv Präsens aktiv

(zu)lesen

kommen

Infinitiv Präsens passiv

gelesen(zu )werden

MÚLT

Infinitiv Perfekt aktiv

gelesen(zu)haben

gekommen sein

Infinitiv Perfekt passiv

gelesen worden(zu) seinNACHDEM ELŐIDEJŰSÉG

+ a következő kötőszavak:als;eher;bevor


.Múlt idő 3. múlt        múlt idő 1.múlt

Nachdem, ich nach Hause gegangen war, sah ich viel fern.


2.múlt idő 2. múlt jelen idő

Nachdem er das Buch gelesen hat, geht er schlafen.múlt                 jövő

Nachdem sie alles gelernt hat, wird sie zur Prüfung gehen
Egyenes:


dann

azután, akkor

und

és

erstens, zweitens, drittens

először, másodszor. (felsorolás)

sondern

hanem

kaum

alig

oder

vagy

leider

sajnos

denn

ugyanis, mert

teils., teils

részben., részben

aber

de, azonban, pedig, amúgy (nem kezd m)

einerseits., andererseits

egyrészt..., másrészt

doch

de, hiszen, mégis, pedig (ellentétes tart)

weder., noch (E v.F)

sem., sem

auch

is

Alárendelő:


allein

azonban, csakhogy

als

amikor, ahogy (egyszer)

nämlich

ugyanis

wenn

amikor, ha

sogar

sőt, még.is

als wenn +Konj.

mintha

ja

hiszen

als ob +Konj.

mintha

nicht nur., sondern auch

nemcsak.,hanem is

bis

míg, amíg (határ mom: fm csel a mm véget ér)

sowohl., als auch

mind., mind

während

míg, mialatt, miközben (párhuzamos csel)

entweder., oder (E v.F)

vagy., vagy

solange

míg, amíg (párhuzamos csel)

weder., noch (E v.F)

sem., sem

aber als

ám épp mikor

Fordított:


damit

hogy

als +Konj.

mintha

bevor*

mielött (előidejűség)

also

tehát

eher*

mielött (előidejűség)

dagegen

ezzel szemben

nachdem*

miután

daher

ezért

je nachdem

attól függően ,hogy

dafür

ezért

da

mivel, mert, minthogy, midőn (mondatot kezd)

darum

ezért

daß

hogy

deswegen

ezért

falls

ha, amennyiben, azon esetben, ha

deshalb

ezért

ob

hogy.-e, vajon

dennoch

mégis

obwohl

bár, noha, jóllehet, annak ellenére, hogy

endlich

végül, végre

anstatt daß

ahelyett, hogy

schließlich

végül

kaum daß

alig, hogy

zuletzt

végül

trotzdem daß

annak ellenére, hogy (mondatot kezdhetünk)

zuerst

előbb, először

ohne daß

anélkül, hogy

ferner

továbbá

so daß

úgy hogy, úgyhogy

folglich

következésképpen

seit(dem)

mióta, amióta

inzwischen

közben

sobald

mihelyt

sonst

különben, egyébként

sowie

mihelyt

trotzdem

ennek ellenére (nem áll első tagm)

sooft

ahányszor, valahányszor

zwar

ugyan, bár (első tagmondat élén áll)

weil

mert

außerdem

ezen kívűl

wie

ahogy

so 

így, hát

je+kf.+(fn)+ATI,desto(umso/je)+kf+(fn)+F      minnél,.. annál inkáb


Találat: 6204


Felhasználási feltételek