online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

New English File Elementary - Grammar Bank

nyelvtan

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)
New English File Pre-Intermediate - Grammar Bank
New English File Pre-Intermediate
OLASZ NYELV EMELT SZINT ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATSOR
PRÓBAÉRETTSÉGI Középszint ANGOL NYELV
OLASZ NYELV EMELT SZINT ÍRÁSBELI JAVÍTÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
OLASZ NYELV EMELT SZINT SZÓBELI JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ
New English File Elementary - Grammar Bank
 
bal also sarok   jobb also sarok

New English File Elementary - Grammar Bank


File 1


1A a be ige jelen ideje

Teljes alak Rövid alak

I am your teacher. I'm your teacher. Én vagyok a tanárod./Én vagyok az Önök tanára.You are in room 13. You're in room 13. A 13-as teremben vagy / van.

He is James. He's James. Ő James.

She is Marta. She's Marta. Ő Márta.

It is a school. It's a school. Ez egy iskola.

We are students.           We're students. Mi diákok vagyunk.

You are in group 2. You're in group 2. A kettes csoportban vagytok. / Önök a kettes csoportban vannak.

They are teachers. They're teachers. Ők tanárok.


Az I-t (én) mindig nagy betűvel írjuk, akkor is, ha nem a mondat elején áll, pl. I'm your teacher. nem i'm.

you = te / ti, egyes és többes számú alakja megegyezik

A you névmást használjuk tegeződés és magázódás esetén is. A szövegkörnyezetből, szituációból állapítjuk meg, hogy melyik esetről van szó. (A továbbiakban - az egyszerűség kedvéért - csak a tegező formát használjuk ebben a nyelvtani összefoglalóban.)

A he-t férfiakra a she-t nőkre az it-et tárgyakra, dolgokra használjuk

A they vonatkozhat személyekre és dolgokra egyaránt.

A rövid alakoknál az aposztróf (') egy hiányzó betűt jelent, pl. 'm = am.

A rövid alakokat a beszélt nyelvben használjuk.

A be ige ún. létige, amit a magyar nyelvben (különösen egyes szám 3. személyben) ritkán használunk ill. fordítunk le.1B a be ige jelen ideje: tagadás és kérdés


tagadás

Teljes alak Rövid alak

I am not I'm not

You are not  You aren't Italian

He / She / It is not He / She / It isn't Spanish.

We are not  We aren't British

You are not  You aren't

They are not  They aren't


Tagadáshoz a not szócskát az ige után tesszük

Az are not és az is not alakokat így vonjuk össze

You are not Italian. - You're not Italian. Nem vagy olasz.

She is not Polish. - She's not Polish. Ő nem lengyel.? kérdés û

Am I I am. I'm not.

Are you German? you are. you aren't.

Is he / she / it Russian? Yes, he / she /it is. No, he / she / it isn't.

Are we Polish we are. we aren't.

Are you  you are. you aren't.

Are they they are.                       they aren't.


Kérdésben az igét az alany elé tesszük

Are you Spanish? nem You are Spanish? Spanyol vagy?

Where are you from? nem Where you are from? Honnan jöttél?

Nem használunk rövid alakokat az igenlő rövid válaszokban.

Are you Scottish? Yes, I am. nem Yes, I'm. Skót vagy? Igen.1C jelzőként használt birtokos névmás: my, your, etc.


I'm Italian. My family are from Rome. Olasz vagyok. A családom Rómából származik.

You're in level 1. This is your classroom. Az 1-es szinten vagy. Ez a te termed.

He's the director. His name is Michael. Ő az igazgató. Michael a neve.

She's your teacher. Her name is Tina. Ő a tanárod. Tina a neve.

It's a school. Its name is Queen's School. Ez egy iskola. Queen's School a neve.

We're an international school.   Our students are from many different countries.

Mi egy nemzetközi iskola vagyunk. Tanítványaink sok különböző országból érkeznek.

They're new students.   Their names are David and Emma. Ők új diákok. Az ő nevük David és Emma.


his = férfié, her = nőé its dologé

their = vonatkozhat személyekre és dolgokra egyaránt.

A birtokos névmásokat nem tesszük többes számba

our students nem ours students a mi diákjaink

! Figyelem! Ne keverjük az it's és its alakokat!

it's = it is It's a school. Ez egy iskola.

its = birtokos névmás Its name is. A neve.1D névelők: a / an, the, többes számok mutató névmások this / that / these / those

a an határozatlan névelő

It's a bag. Ez egy táska.

pen. Ez egy toll.

an identity card Ez egy személyi igazolvány.

umbrella. Ez egy ernyő.


Az a / an határozatlan névelőket egyes számú főnevekkel használjuk

Az an-t magánhangzóval kezdődő főneveknél használjuk (a, e, i, o, u). Itt a kiejtés számít, nem az írásmód (pl. a uniform, a university)

the (határozott névelő

Open the door. Nyisd ki az ajtót!

Close the windows. Csukd be az ablakokat!

A the-t olyankor használjuk, amikor tudjuk, melyik (ajtóról, ablakról) van szó.

Open the door. nem Open a door.

A the-t egyes és többes számú főnevekkel egyaránt használhatjuk. Kiejtése aszerint változik, hogy magánhangzóval vagy mássalhangzóval kezdődő szó előtt áll-e. Pl. the door /ðə/, de the umbrella /ð:/

többes számok

Egyes szám Többes szám Helyesírás

a book books hozzáadjuk az -s t

a key keys

a watch watches ch, sh, s, x után hozzáadjuk az -es t

a box boxes

a country countries mássalhangzó + y > ies

a dictionary dictionaries


A többes szám jele az -s

It's a pen. Ez egy toll.

They're pens. Ezek tollak.

Az a / an névelőket nem használhatjuk többes számban.

They're keys. Ezek kulcsok.

nem They're a keys.

this that these those

Mutató névmások: ez / az / ezek / azok

What's this? It's a lighter. Mi ez? Ez egy öngyújtó.

That car is Italian. Az az autó olasz.

These watches are Japanese. Ezek az órák japánok.

What are those? They're tables. Mik azok? Azok asztalok.


A this / these mutató névmásokat használjuk a hozzánk közelebb lévő dolgokra.

A that / those mutató névmásokat használjuk a tőlünk távolabb lévő dolgokra

this / that = egyes szám, these / those = többes számFile 2


2A Az igék egyszerű jelen ideje (present simple kijelentés és tagadás


kijelentés - tagadás

I work. I don't work. Dolgozom.             Nem dolgozom.

You work. You don't work. Dolgozol. Nem dolgozol.

He / She / It works. He / She / It doesn't work. Dolgozik.               Nem dolgozik.

We work. We don't work. Dolgozunk. Nem dolgozunk.

You work. You don't work. Dolgoztok.             Nem dolgoztok.

They work. They don't work. Dolgoznak. Nem dolgoznak.


Rövid alakok: don't = do not, doesn't = does not.

Az egyszerű jelen időt általános igazságok és rendszeres cselekvések, történések kifejezésére használjuk

British people like animals. Az angolok szeretik az állatokat.

He works from 9.00-5.00. 9-től 5-ig dolgozik.

Tagadásnál a don't / doesn't + szótári alak szerkezetet használjuk.

He doesn't work. nem He doesn't works.

Nem dolgozik.

A magyar nyelvben gyakran a "szoktam" használatával fejezzük ki azt, amit az angolban az egyszerű jelen idő jelent.

I phone my grandmother twice a week.

Hetente kétszer fel szoktam hívni a nagymamámat.


Helyesírási szabályok egyes szám 3. személynél: he / she / it

I work / play / live. He works / plays / lives .

I watch / finish / go / do. She watches / finishes / goes / does.

I study. She studies .

! Figyeljünk az alábbi gyakran használt igék helyesírására, kiejtésére!

I have   He has nem He haves

I go He goes /g uz/

I do He does /d z/

Az egyes szám 3. személyű (he / she / it) igeragokra ugyanazok a helyesírási szabályok vonatkoznak, mint a főnevek többesszámára (ld. Grammar Bank 1D).

2B Az igék egyszerű jelen ideje (present simple kérdés


kérdés û

Do I work?                  I do.                 I don't.

Do you work?              you do. you don't.

Does he / she / it work? Yes, he / she / it does. No, he / she / it doesn't.

Do we work?               we do.              we don't.

Do you work?              you do. you don't.

Do they work?             they do. they don't.


Kérdő szórend:

Eldöntendő kérdéseknél: ragozott segédige, alany, főige szótári alakja

Kiegészítendő kérdéseknél: kérdőszó, ragozott segédige, alany, főige szótári alakja


Question word Auxiliary Subject Infinitive (= verb)

Do you live with your parents? A szüleiddel élsz?

Does Jenny like Chinese food? Jenny szereti a kínai ételeket?

Where do you live Hol laksz?

What food does Jenny like Milyen ételeket szeret Jenny?


2D A birtokos 's (possessive s


She is Naomi Campbell's mother. Ő Naomi Campbell édesanyja.

It's James's house. Ez James háza.

They are my parents' friends. Ők a szüleim barátai.


Az 's toldalékot használjuk ha egy személy birtokviszonyát akarjuk kifejezni.

Naomi Campbell's mother nem the mother of Naomi Campbell

Az 's toldalékot használjuk rendhagyó többesszámú, élőlényt jelentő főnevek esetén is, pl. men, women, children, people.

That's my children's school. nem That's my childrens' school.

Az -s' toldalékot használjuk szabályos többesszámú, élőlényt jelentő főnevek esetén

They're my parents' friends. nem They're my parent's friends.

Az 's-t nem használhatjuk élettelen dolgok esetén.

the end of the film nem the film's end a film vége


Figyeljünk az 's használatára, eltérő jelentésére!

Maria's mother - 's = of Maria Maria édesanyja

Maria's Spanish - 's = is Maria spanyol.File 3


3A Melléknevek (adjectives


It's a big house. Ez egy nagy ház.

They're pretty flowers. Ezek szép virágok.


A melléknevek mindig a főnév előtt állnak és alakjuk nem változik. nem It's a house big.


3B Időpontok kifejezése (telling the time


What's the time? Hány óra van?

It's seven o'clock. Hét óra van.

It's half past nine. Fél tíz van.

It's quarter to two. Háromnegyed kettő van.

It's twenty-five past one. Öt perc múlva fél kettő. / Egy óra huszonöt.

It's twenty to four. Öt perc múlva háromnegyed négy. / Húsz perc múlva négy.


Az It's időpont szerkezettel tudjuk a pontos időt kifejezni.

Ha a pontos idő iránt érdeklődünk, az alábbi kérdéseket használhatjuk:

What's the time? vagy

What time is it?

Az at + time szerkezetet használjuk az időpont meghatározására

A What time do you get up? Mikor szoktál felkelni?

B I get up at half past seven. Fél nyolckor kelek.


! Időpontot másképpen is kifejezhetünk:

.25 = It's one twenty-five. Egy óra huszonöt (perc).


3C Gyakoriságot kifejező határozószók (adverbs of frequency


I always have toast for breakfast. Mindig pirítóst reggelizem.

Do you usually go to work by bus? Általában busszal jársz dolgozni?

She doesn't often go to bed late. Nem gyakran szokott későn lefeküdni.

They're sometimes late. Néha elkésnek.She hardly ever watches TV. Szinte sosem / Alig néz tévét.

He is never stressed. Sosem idegeskedik.


A gyakoriságot kifejező határozószók a How often.? Milyen gyakran.? kérdésre válaszolnak.

A gyakoriságot kifejező határozószók mindig az ige előtt állnak, kivéve a be igét, amikor az ige után állnak.


A never és hardly ever határozószókkal mindig állító igét használunk.

He never smokes. nem He doesn't never smoke. Sosem dohányzik


3D Időre vonatkozó elöljárók (prepositions of time


Az in-t használjuk napszakoknál, hónapoknál, évszakoknál és éveknél.

Az on-t használjuk napoknál, dátumoknál.

Az at-et használjuk időpontoknál, éjszakánál, hétvégénél és ünnepeknél.


in

the morning reggel, délelőtt

the afternoon délután

the evening este

December decemberben

the summer nyáron

1998-ban

on

Monday (morning) hétfőn (délelőtt)

the 12th of July július 12-én

my birthday a születésnapomon

at

three o'clock három órakor

midday / midnight délben / éjfélkor

lunchtime ebédidőben

night éjszaka

the weekend hétvégén

Christmas / Easter / New Year karácsonykor, húsvétkor, újévkorFile 4


4A Módbeli segédige: can / can't


kijelentés - tagadás

I                       I

You can swim. You can't swim.

He / She / It can come. He / She / It can't come.

We can help. We can't help.

You                  You

They                 They


Rövidített alak: can't = cannot.

A can segédigének többféle jelentése van:

I can swim. = I know how to. Tudok úszni. Tudom, hogyan kell úszni.

I can come. = It's possible for me (I'm not busy). Tudok jönni. El tudok jönni, nem vagyok elfoglalt.


Can you help me? = Please help me. Tud segíteni? = Kérem, segítsen!


! Figyelem! A can után nem használjuk a to szócskát!

I can swim. nem I can to swim.


kérdés û

I I I

you swim you you

Can he / she / it come? Yes, he / she / it can. No, he / she / it can't.

we help? we we

you you you

they they they4B like (+ verb + -ing)


I love shopping (Nagyon) Szeretek vásárolni.            

I like going to the cinema. Szeretek moziba járni. / Szívesen járok moziba.

I don't like        doing housework. Nem szeretem a házimunkát. / Nem szívesen végzek házimunkát.

I hate driving at night. Utálok éjszaka vezetni.


A like, love, és hate igék után az ige + -ing szerkezetet használjuk.


Helyesírási szabályok az -ing -es igealaknál

szótári alak ige + -ing        szabály

cook I like cooking. hozzáadjuk az ing -et

study She hates studying.

dance I love dancing. a szóvégi -e -t levágjuk + -ing

shop I don't like shopping. egy magánhangzó + egy mássalhangzó = kettőzött mássalhangzó + -ing4C a személyes névmások tárgyesete: me, you, him, etc.


I me Wait for me. Várj meg (engem).

you you I love you. Szeretlek (téged).

he him She isn't in love with him. Nem szerelmes belé.

she her He kisses her. Megcsókolja (őt).

it it I don't like it. Nem tetszik.

we        us Can you help us? Tudna segíteni (nekünk)?

you you See you tomorrow. Holnap találkozunk.

they them Phone them this evening. Hívd fel őket ma este!


A személyes névmásokkal helyettesíthetjük a főneveket

She meets John. She invites him to her house.

Találkozik Johnnal. Meghívja őt a házába.

A személyes névmás tárgyesete mindig az ige után áll.

I love you. nem I you love.

Szeretlek.

Elöljárószók (with, to, from, stb után mindig tárgyesetet használunk

Listen to me! I'm in love with her. nem I'm in love with she.

Hallgass ide! Szerelmes vagyok belé!


4D Állítmány részeként használt birtokos névmások: mine, yours, etc.


Személyes névmás jelzői birtokos névmás önálló birtokos névmás

I It's my car. It's mine. Ez az én autóm. Ez az autó az enyém.

you It's your car. It's yours. Ez a te autód. Ez az autó a tiéd.

he It's his car. It's his. Ez az ő autója. Ez az autó az övé.

she It's her car. It's hers.

we        It's our car. It's ours. Ez a mi autónk. Ez az autó a miénk.

they It's their car. It's theirs. Ez az ő autójuk. Ez az autó az övék.


A birtokos névmásokat akkor használjuk az állítmány részeként, ha hangsúlyozni akarjuk a birtokos személyét.

A Whose book is it? Is it yours? Kié ez a könyv? A tiéd?

B Yes, it's mine. Igen, az enyém.

Az állítmány részeként akkor használjuk a birtokos névmást, ha a teljes birtokos szerkezetet (jelző + jelzett szó) helyettesíteni akarjuk.

It's my car. or It's mine.

Ez az én autóm. Ez az enyém.

! Figyelem! Sosem használunk vele névelőt (A magyar nyelvvel ellentétben.)

This is yours. nem This is the yours.

Ez a tiéd.File 5


5A A be ige egyszerű múlt ideje: was / were


kijelentés tagadás

I was I wasn't

You were You weren't

He / She / It was famous. He / She / It wasn't famous.

We were We weren't

You were You weren't

They were They weren't


Rövidített alakok: wasn't = was not, weren't = were not.

A was / were alakokat használjuk, ha a múltról beszélünk

My grandfather was born in London.

A nagyapám Londonban született.


kérdés û

Was I I was.               I wasn't.

Were you you were.                     you weren't.

Was he / she / it famous? Yes, he / she / it was. No, he / she / it wasn't.

Were we we were. we weren't.

Were you you were.                     you weren't.

Were they they were.                    they weren't.


5B A szabályos igék egyszerű múlt ideje


kijelentés tagadás

I                       I

You                  You

He / She / It worked He / She / It didn't work

We yesterday. We yesterday

You                  You

They                 They


Szabályos igék múlt idejének helyesírási szabályai

Szótári alak Múlt Szabály

watch watched hozzátoldjuk az -ed -t

play played

live lived hozzátoldjuk a -d -t

smoke smoked

stop stopped egy magánhangzó egy mássalhangzó kettőzött mássalhangzó

study studied mássalhangzó + y > ied


kérdés û

I I I

you you you

Did he / she / it work Yes, he / she / it did. No, he / she / it didn't.

we yesterday? we we

you you you

they they they


Rövidített alak: didn't = did not.

Az egyszerű múlt időt használjuk befejezett cselekvések, történések kifejezésére

A szabályos igék múlt idejét az ed toldalékkal képezzük

pl. worked, lived, played.

A múlt idejű alak minden számban és személyben megegyezik

A did / didn't + szótári alak szerkezetet használjuk múlt idejű kérdésben és tagadásban.


5C Rendhagyó igék egyszerű múlt ideje


szótári alak múlt múlt

go        went didn't go

have had didn't have

get        got didn't get

buy bought didn't buy

leave left didn't leave

drive drove didn't drive

meet met didn't meet

see saw didn't see

wear wore didn't wear

do        did didn't do


A rendhagyó múlt idejű alakot csak kijelentő mondatokban használjuk.

I saw a film last night. Láttam egy filmet tegnap.

A did / didn't segédige után a szótári alakot használjuk

Did you see a film last night? nem Did you saw.?

Láttál tegnap egy filmet?

Figyeljünk a kérdő szórendre: = ASI (ragozott segédige, alany, főige szótári alakja

vagy QUASI (kérdőszó, ragozott segédige, alany, főige szótári alakja

Did you go out last night? Voltál valahol tegnap este?

Where did you go? Hol voltál?


! A can módbeli segédige múlt ideje = could.

tagadás couldn't nem didn't can

kérdés Could you.? nem Did you can.?File 6


6A there is / there are


Egyes szám Többes szám

There's a piano. There are some glasses in the cupboard.

Van egy zongora. A szekrényben vannak poharak.

There isn't a fridge. There aren't any pictures.

Nincs hűtő. Nincsenek képek.

Is there a TV? Are there any glasses?Van tévé? Vannak poharak?

Yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't.

Igen, van. / Nem, nincs. Igen, vannak. / Nem, nincsenek.


A there is / are szerkezettel fejezzük ki, hogy valami / valaki van valahol.

A there is / are szerkezetet gyakran használjuk az a / an, some és any határozatlan névelőkkel, határozókkal.

A some és any szavakat többes számú főnevekkel használhatjuk. Some = néhány, valamennyi

A some -ot kijelentő mondatokban, míg az any -t kérdő és tagadó mondatokban használjuk


! Vigyázat! A there is és it is mást jelent!

There's a key on the table. It's the key to the kitchen.

Van egy kulcs az asztalon. Az a konyha kulcsa.


6B there was / there were


Egyes szám Többes szám

+ There was an old TV. There were only three guests.

Volt egy régi tévé. Csak három vendég volt.

- There wasn't a remote control. There weren't any more people.

Nem volt távirányító. Nem voltak többen.

? Was there a ghost? Were there any lights

Volt kísértet? Voltak lámpák?

Yes, there was. No, there wasn't. Yes, there were. No, there weren't.

Igen, volt. / Nem, nem volt. Igen, voltak. / Nem, nem voltak.


A there was / were szerkezet a there is / are múlt ideje


6C A folyamatos jelen idő (present continuous : be + verb + -ing


kijelentés

Teljes alak Rövidített alak

I am I'm

You are You're crying

He / She / It is He / She / It's arguing

We are We're having a party.

You are You're

They are           They're


tagadás

Teljes alak Rövidített alak

I am not I'm not

You are not You aren't crying

He / She / It is not He / She / It isn't arguing.

We are not We aren't having a party.

You are not You aren't

They are not They aren't


kérdés û

Am I                            I am.                I'm not.

Are you crying? you are. you aren't.

Is he / she / it having a party? Yes, he / she /it is. No, he / she / it isn't.

Are we arguing? we are. we aren't.

Are you  you are. you aren't.

Are they they are.                       they aren't.


A folyamatos jelen időt olyan cselekvések, történések leírására alkalmazzuk, amelyek a beszéd pillanatában folyamatban vannak

It's raining. The baby's crying.

Esik az eső.            Sír a baba.

Az ing -es igealak helyesírási szabályai a nyelvtani összefoglaló 4B fejezetében találhatóak.


6D Egyszerű jelen vagy folyamatos jelen? (present simple or present continuous?


Present simple Present continuous

My sister works in a bank. Today she's working at home.

A nővérem bankban dolgozik. Ma otthon dolgozik.

What do you usually wear to work? What are you wearing now?

Mit szoktál felvenni a munkahelyedre? Most mi van rajtad?


Az egyszerű jelen idővel azt fejezzük ki, hogy általában mit szoktunk csinálni

A folyamatos jelen időt használjuk, amikor arról beszélünk, hogy most éppen mit csinálunk

Figyeljünk a do ige használatára!

A What do you do? (= What's your job?) Mi a foglalkozása?

B I'm a teacher. Tanár vagyok.

A What are you doing? (= now, at the moment) Mit csinálsz?

B I'm waiting for a friend. Egy barátomat várom.

File 7


7A Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (countable / uncountable nouns


A angolban kétféle főnevet különböztetünk meg: a megszámlálható (countable (C) és megszámlálhatatlan (uncountable (U)) főneveket

C = olyan dolgok, amiket meg lehet számolni Egyes és többes számban egyaránt használhatjuk őket

one apple, two apples, three apples. (Pl. alma)

U = olyan dolgok, amiket nem lehet megszámlálni Csak egyes számban használhatjuk őket

butter, meat nem two butters, three meats (Pl. vaj, hús)

Néhány főnévnek létezik mindkét változata, jelentésbeli különbséggel

an ice cream egy fagylalt

some ice cream fagylalt

a / an, some / any

Countable Uncountable

+ We need an apple. some butter. Szükségünk van                   egy almára. vajra.

some apples. some milk. néhány almára.                     tejre.

- We don't need a tomato. any rice. Nincs szükségünk egy paradicsomra. rizsre.

any tomatoes. any sugar. paradicsomra.                       cukorra.

? Do we need a tomato? any rice? Szükségünk van                   egy paradicsomra? rizsre?

any tomatoes? any sugar? paradicsomra?                      cukorra?


Az a / an határozatlan névelőket egyes számú, megszámlálható (C) főnevekkel használjuk.

A some mennyiséghatározót többes számú, megszámlálható és megszámlálhatatlan (C és U) főnevekkel használjuk, kijelentő mondatokban

Az any -t többes számú, megszámlálható és megszámlálhatatlan (C és U) főnevekkel használjuk, kérdő és tagadó mondatokban


! Figyelem! A some -ot használhatjuk kérdő mondatokban, amikor kérést vagy felajánlást fogalmazunk meg.

Can I have some coffee? Kérhetek kávét?

Would you like some biscuits? Kérsz kekszet?


7B Mennyi? (how much / how many?


Megszámlálhatatlan Teljes válasz Rövid válasz

egyes szám I drink a lot of water. A lot.

Sok vizet iszom. Sokat.

How much water I drink quite a lot of water.        Quite a lot.

do you drink?   Elég sok vizet iszom. Elég sokat.

Mennyi vizet iszol? I don't drink much water. Not much.

Nem sok vizet iszom. Nem sokat.

I don't drink any water. None.

Nem iszom vizet. Semennyit.

Megszámlálható

többes szám I ate a lot of sweets.                  A lot.

Sok cukorkát ettem. Sokat.

How many sweets I ate quite a lot of sweets. Quite a lot.

did you eat? Elég sok cukorkát ettem. Elég sokat.

Mennyi cukorkát ettél meg? I didn't eat many sweets. Not many.

Nem sok cukorkát ettem. Nem sokat.

I didn't eat any sweets. None.

Nem ettem cukorkát. Semennyit.


A How much.? kérdést egyes számú megszámlálhatatlan (U), míg a How many.? kérdést többes számú megszámlálható (C) főnevekkel használjuk

Használat: a lot (of) C és U főnevekkel

nagy mennyiség kifejezésére

quite a lot (of) C és U főnevekkel

elég nagy mennyiség kifejezésére

not.much U főnevekkel

kis mennyiség kifejezésére

not.many C többes számú főnevekkel

kis mennyiség kifejezésére

not.any rövid válaszokban: none) C és U főnevekkel

semennyi kifejezésére


7C Jövőbeli tervek kifejezése (be going to


kijelentés

Teljes alak Rövidített alak

I am I'm

You are You're going to have

He / She / It is He / She / It's a holiday Jövő hónapban szabadságra megyek.

We are We're next month.

You are You're

They are           They're


tagadás

Teljes alak Rövidített alak

I am not I'm not

You are not You aren't going to have

He / She / It is not He / She / It isn't a holiday Jövő hónapban nem megyek szabadságra.

We are not We aren't next month.

You are not You aren't

They are not They aren't


kérdés û

Am I                            I am.                I'm not.

Are you going to have you are. you aren't.

Is he / she / it    a holiday Yes, he / she /it is. No, he / she / it isn't.

Are we next month? we are. we aren't.

Are you  you are. you aren't.

Are they they are.                       they aren't.

Szabadságra megyek jövő hónapban?                             Igen. Nem.


A be going to + ige szótári alakja szerkezetet használjuk, amikor jövőbeli terveinkről beszélünk.

Amikor a go a főige, kétféleképpen használhatjuk:

I'm going to go vagy I'm going to go. El fogok menni... / Megyek majd ...

A going to szerkezettel gyakran használunk jövő idejű időhatározót

tomorrow, next week, next year, stb

holnap, jövő héten, jövőre

! Vigyázat! next year nem the next year7D előrejelzés, jóslás (be going to


A be going to + ige szótári alakja szerkezetet jövőbeli események előrejelzésére, jóslására is használhatjuk.

(I think) They're going to be very happy. (Szerintem) nagyon boldogok lesznek.

(I think) It's going to rain. (Szerintem) esni fog.File 8


8A Melléknevek összehasonlítása: középfok


White cars are safer than yellow cars. A fehér autók biztonságosabbak, mint a sárgák.

Mosquitoes are more dangerous than sharks. A szúnyogok veszélyesebbek, mint a cápák.

Tigers are better swimmers than cats. A tigrisek jobb úszók, mint a macskák.


A melléknév középfoka + than szerkezetet használjuk két dolog vagy élőlény összehasonlítására


Melléknév Középfok                    Helyesírási szabály

old older egyszótagú melléknév + -er

cheap cheaper

big        bigger egy magánhangzó egy mássalhangzóra végződő melléknevek

hot hotter megkettőzzük a mássalhangzót és hozzáadjuk az -er végződést

healthy healthier egy- vagy kétszótagú, -y -ra végződő melléknevek: az y i-re változik + -er, > -ier

happy happier

famous more famous két- vagy többszótagú melléknevek: more + melléknévexpensive more expensive

good better

bad worse rendhagyó melléknevek

far        further


Figyelem! Ne keverjük össze a then (akkor) és than (mint) szavakat!8B Melléknevek összehasonlítása: felsőfok


It's the hottest country in the world. Ez a legforróbb ország a világon.

The most dangerous time is the spring. A legveszélyesebb évszak a tavasz.


A the + melléknév felsőfoka szerkezetet használjuk, ha több dolog vagy élőlény közül valamelyiknek a legkiemelkedőbb tulajdonságát akarjuk érzékeltetni


Melléknév Középfok Felsőfok Helyesírási szabályok

cold colder the coldest        egyszótagú melléknév est

high higher the highest

hot hotter the hottest egy magánhangzó egy mássalhangzóra végződő

big                    bigger the biggest melléknevek: megkettőzzük a maássalhangzót és

hozzáadjuk az est végződést

pretty prettier the prettiest egy- vagy kétszótagú, -y -ra végződő melléknevek > -iest

sunny sunnier the sunniest

dangerous more dangerous the most dangerous két- vagy többszótagú meléknevek: the most melléknév

good better the best

bad worse the worst          rendhagyó melléknevek

far        further the furthest


8C szeretnék (would like to


kijelentés tagadás

I I

You                              You

He        'd like to fly a plane. He wouldn't like to fly a plane. (Nem) Szeretnék repülőt vezetni.

She                              She

We                               We

They                             They


kérdés û

I I I

you you you

Would he like to fly a plane? Yes, he would. No, he wouldn't.

she she she

we we we

they they they


Rövidített alakok: 'd = would, wouldn't = would not.

I would like to = szeretnék valamit csinálni most vagy a jövőben

A would like után az ige főnévi igenévi alakját (to + szótári alak) használjuk

I would like to learn. nem I would like learn.

Szeretnék tanulni.

A Would you like to.? kérdést használhatjuk meghívás kifejezésére

Would you like to have dinner with me tonight?

Velem vacsoráznál ma este?


! Figyelem! A would like és a like különböznek! A vonzatuk is más.

I'd like to dance. (= most vagy a jövőben szeretnék táncolni

I like dancing. (= szeretem, általában élvezem a táncolást8D határozószavak


I drive slowly. Lassan vezetek.

They speak very quietly. Nagyon halkan beszélnek.

People dress very well. Az emberek jól öltöznek.


A határozószavak a hogyan kérdésre válaszolnak

A határozószavak általában az ige után állnak.

I speak English very well. nem I speak very well English.

Nagyon jól beszélek angolul.


Az alábbi táblázat bemutatja, hogy hogyan képezzük a határozószavakat.

Adjective Adverb

slow slowly

quick quickly egyszótagú melléknév + -ly

bad badly

careful carefully

healthy healthily mássalhangzó + y > -ily

easy easily

good well

fast fast rendhagyó határozószavak

hard hard


Figyeljünk oda a melléknevek és a határozószavak eltérő jelentésére, használatára!

I'm a careful driver. (melléknév Óvatos sofőr vagyok.

I drive carefully. (határozószó Óvatosan vezetek.


! Vigyázat! Nem minden -ly -re végződő szó határozószó! Pl friendly melléknév

He's a friendly person. Ő barátságos emberFile 9


9A a be ige present perfect alakja


kijelentés

Teljes alak Rövid alak

I have   I've

You have You've

He / She / It has He / She / It 's been to Rome. Voltam már Rómában.

We have           We've

You have You've

They have They've


kérdés û

Have I                          I have.              I haven't.

Have you you have. you haven't.

Has he / she / it been to Yes, he / she / it has. No, he / she / it hasn't.

Have we           Paris we have.                       we haven't.

Have you you have. you haven't.

Have they they have.                     they haven't.

Voltál már Párizsban?                        Igen. Nem.


tagadás

Teljes alak Rövid alak

I have not I haven't

You have not You haven't

He / She / It has not He / She / It hasn't been to Venice. Nem volt még Velencében.

We have not We haven't

You have not You haven't

They have not   They haven't


A present perfect elnevezésű igeidőt akkor használjuk, amikor általában egy múltbeli eseményről, élményről beszélünk, és az esemény tényét akarjuk hangsúlyozni.

A have / has + ige 3. alakja szerkezetet használjuk

's = has ebben az igeidőben De vigyázat! Lehet az is rövidítése vagy a birtokos 's jele is!


! Figyelem! A be és a go befejezett jelen idejű használata:

He's been to Italy. = Járt már Olaszországban (Elment és visszajött.)

He's gone to Italy. = Elment Olaszországba (Elment és még ott van.)


9B A szabályos és rendhagyó igék három alakja


szótári alak 3. alak (past participle)

Szabályos igék cry (have) cried

kiss (have) kissed

queue (have) queued


Rendhagyó igék buy (have) bought

leave (have) left

see (have) seen

speak (have) spoken


Szabályos igéknél az egyszerű múlt idejű (2.) és a past participle (3.) alakok megegyeznek (+ -ed).

A rendhagyó igéknél az egyszerű múlt idejű (2.) és a past participle (3.) alakok néha megegyeznek pl. buy, bought, bought, néha különböznek pl. see, saw, seen.


Egyszerű múlt vagy present perfect


Have you seen the film? Yes, I have.

Láttad már a filmet?                              Igen, láttam.

When did you see it? I saw it last week.

Mikor nézted meg?              Múlt héten.


A present perfect szerkezetet használjuk, amikor általában egy múltban megtörtént eseményről beszélünk. Itt az esemény tényét hangsúlyozzuk. Az, hogy pontosan hol, mikor stb. történt az esemény, nem fontos.

I have seen the film. Láttam már a filmet.

Az egyszerű jelen időt akkor használjuk, amikor egy bizonyos, meghatározott időpontban megtörtént konkrét eseményről van szó

I saw the film last week. Múlt héten néztem meg a filmet.

Ne használjuk a present perfect szerkezetet a when kérdőszóval ill. múlt idejű időhatározókkal, pl. yesterday, last week!

When did you see it? nem When have you seen it? Mikor láttad?

I saw it last week. nem I've seen it last week. Múlt héten néztem meg.FÜGGELÉK

have got


kijelentés

Teljes alak Rövidített alak

I have got I've got

You have got You've got

He / She / It has got He's / She's / It's got a car.

We have got We've got

You have got You've got

They have got   They've got


tagadás

Teljes alak Rövidített alak

I have not got   I haven't got

You have not got You haven't got

He / She / It has not got He / She / It hasn't got a car.

We have not got           We haven't got

You have not got You haven't got

They have not got They haven't got


kérdés û

Have I got I have.              I haven't.

Have you got                            you have.                      you haven't.

Has he / she / it got a car? Yes, he / she /it has. No, he / she / it hasn't.

Have we got                             we have.                       we haven't.

Have you got                            you have.                      you haven't.

Have they got                           they have.                     they haven't.


A have got -ot használhatjuk a have helyett

I've got a bike. = I have a bike. Van egy bringám.

Have you got a car? = Do you have a car? Van autód?

. A have got Nagy-Britanniában elterjedtebb míg a have alakot az Egyesült Államokban és a nemzetközi angol nyelvben használják inkább.2 jövő idő: will


kijelentés - tagadás

I                       I

You                  You

He He

She 'll write. She won't write. (Nem) Fogok írni.

It It

We                   We

They                 They


kérdés û

I I I

you you you

he he he

Will she write? Yes, she will. No, she won't.

it it it

we we we

they they they

Fog írni?                              Igen. Nem.


Rövidítések: 'll = will, won't = will not.

A will + szótári alak szerkezetet használjuk

hirtelen elhatározások esetén: I'll call a taxi. Hívok egy taxit!

felajánlásoknál: I'll help you. Majd én segítek!

ígéreteknél: I'll e-mail you tomorrow. Holnap küldök neked egy e-mailt.Találat: 3168