online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

KÖZKERESETI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS II

adminisztrációFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
MUNKASZERZŐDÉS
Általanos közigazgatasi ismeretek
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS III
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS II.
Igénylőlap az energiafelhasznalasi tamogatas megallapítasahoz
KÖZKERESETI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS II
 
 

KÖZKERESETI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS II.

I. SZERZŐDŐ FELEK

a/  név: .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c ....

született (hely, idö): .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c

anyja neve: .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .............

lakcím: .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c

szem.ig.szám: .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .........
b/  név: .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c ....

született (hely, idö): .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c

anyja neve: .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .............

lakcím: .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c

szem.ig.szám: .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .........

II. A SZERZŐDÉS CÉLJA

Szerzödö Felek a jelen szerzödéssel közös gazdasági érdekeik elömozdítása érdekében vagyoni hozzájárulásukkal és személyes közremüködésükkel megvalósuló együttes tevékenységre vállalnak kötelezettséget az alábbiak szerint.

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Szerzödö Felek megállapodnak abban, hogy a fenti célok megvalósítása érdekében a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény rendelkezései alapján, jogi személynek nem minösülö, kizárólag természetes személyekböl álló Társaság, nevezetesen

közkereseti társaság (a továbbiakban röviden: Társaság)

alakítását határozzák el.


A Társaság cégelnevezése: .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c ................. Közkereseti Társaság.

A Cég megjelölésére használt címszó: .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .......... Kkt.


A Társaság székhelye: .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .

A Társaság telephelye: .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c

A Társaság fióktelepe: .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .


A Társaság tevékenységi körei (TEÁOR szerint):

.................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................

.................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................


A Társaság üzletvezetése, képviselete

A Társaság üzletvezetésére, valamint képviseletére a tagok

.................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c ................ (név, lakcím)

.................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c ................ (név, lakcím)

tagokat bízzák meg, akik az üzlet vezetésére, valamint a Társaság képviseletére egyszemélyben önállóan, külön-külön jogosultak.

Nevezettek a fenti megbízatást elfogadják, és kijelentik, hogy személyükben kizáró körülmény nem áll fenn.

A képviselök feladatkörébe különösen a Társaság tevékenységének szervezése és irányítása, szerzödések megkötése, a Társaság képviselete hatóságok és harmadik személyek elött, valamint a pénzforgalmi ügyletek bonyolítása és nyilvántartások vezetése tartozik.

A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat .................... 242e49c .................... 242e49c gyakorolja.


Cégjegyzés

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az elöírt, elönyomott, vagy nyomtatott cégelnevezés alá a képviselök, külön-külön, egyszemélyben, önállóan jogosultak nevüket aláírni a jelen szerzödés mellékletét képezö aláírási címpéldány szerint.

IV. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK


A Társasági vagyon, tagi vagyoni hozzájárulásA Társaság induló vagyona 900 000 Ft, az alábbi bontásban:

.................... 242e49c ...............(név): .................... 242e49c ............. Ft készpénz

.................... 242e49c ...............(név): .................... 242e49c ............. Ft készpénz

A Társaság tagjai kötelezik magukat, hogy a fenti összegü vagyoni hozzájárulásukat a jelen Társasági Szerzödés aláírásával egyidejüleg a Társaság rendelkezésére bocsátják.


Eredményrészesedés

A Társaság tagjai a jelen szerzödés III/3. pontjában részletezett tevékenységeket kifejtve a Társaság tevékenységében személyesen vesznek részt.

Szerzödö Felek megállapodnak abban, hogy a közös tevékenységböl származó nyereséget egyenlö arányban osztják fel egymás között, azzal a megszorítással, hogy a jövedelemböl a munkát végzö tagot kizárni nem lehet.


Felelösség

A tagok a Társaság kötelezettségeiért korlátlan és egyetemleges felelösséggel tartoznak.

A Társasággal szemben támasztott követelésekért elsösorban a Társaság felel saját vagyonával. Amennyiben a társasági vagyon ezt nem fedezi, a tagok saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen tartoznak helytállni.

A tagok egymás közötti viszonyukban ugyanolyan arányban viselik a közös felelösséget, mint amilyen arányban részesednek a közös nyereségböl.

Az a tag, aki felróható magatartásával a Társaságnak kárt okoz, köteles annak összegét a Társaságnak megtéríteni.

V. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A Társaság határozatlan idöre alakul, tevékenységét a jelen Társasági Szerzödés aláírásának napján kezdi meg.

VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE


Taggyülés

A Társaság legföbb ügydöntö szervezete a taggyülés, amely a Társaság tagjaiból áll.

Határozathozatal során minden tagnak egy szavazata van.

Egyhangú határozat szükséges:

a Társasági Szerzödés módosításához,

a Társaság szokásos üzleti tevékenységébe nem tartozó ügyekben,

a képviseleti, üzletvezetöi megbízatás visszavonásához,

a tag(ok) kizárásához, felvételéhez,

más tag képviseleti üzletvezetöi megbízatásához.

A Társaság tagjai egyéb ügyekben egyszerü szótöbbséggel döntenek.


Tagsági viszony keletkezése

A Társaság tagja lehet bármely, a jogszabályi követelményeknek egyébként megfelelö személy, aki a társasági szerzödést magára nézve kötelezönek elfogadja, teljesíti az elöírt vagyoni hozzájárulást, és a tagok egyhangú felvétele mellett döntenek, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megteszi.

A Társaságba belépö új tag a tagok egymásközti viszonyában csak a belépés idöpontjától felel a Társaság tartozásaiért.

Ezen korlátozás harmadik, külsö személyekkel szemben hatálytalan.


Tagsági viszony megszünése

Megszünik a tagsági viszony:

- a tagok közös megegyezésével,

- a tag kizárásával,

- rendes felmondással,

- azonnali hatályú felmondással,

- a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszünésével,

- ha fenntartása jogszabályba ütközik,

- a Társaság megszünése esetén.

Kizárás:

A tagok a Társaság tagját fontos okból kizárhatják. Fontos ok különösen, ha a tag írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget a jogszabályban vagy szerzödésben elöírt kötelezettségének, illetve ha a társaság céljának elérését egyéb magatartásával nagymértékben veszélyezteti, vagy ha tartósan fizetésképtelen.

A kizárást az ok megjelölésével írásban kell közölni. Ebben a kérdésben az érintett tag nem szavazhat.A kizárási határozattal szemben a tag 30 napon belül a bírósághoz fordulhat. A fenti határidö jogvesztö jellegü.

Rendes felmondás:

Bármely tag tagsági viszonyát 3 hónapos felmondási idövel felmondhatja.

Ezen jog korlátozása vagy kizárása semmis.

Amennyiben a felmondás lejárta alkalmatlan idöre esik, a Társaság többi tagja a felmondási idöt legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbíthatja.

Azonnali hatályú felmondás:

A Társaság bármely tagja a tagsági viszonyát azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Társaság valamely más tagja a társasági szerzödést súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttmüködést vagy a Társaság céljának elérését nagymértékben veszélyezteti.


Elszámolás

A Társaságtól megváló taggal – halála esetén az örökösével – a tagsági viszony megszünésének napján fennálló állapot szerint el kell számolni.

A tag követelését pénzben kell kifizetni. A vagyonrész kiadásának határideje a tagsági viszony megszünésétöl számított 3 hónap.

A Társaságtól megváló tag felelös a tagsági viszonyának megszünéséig keletkezö, a Társaságot terhelö tartozásokért, és megilleti a nyereség ugyanezen idöpontig reá esö része.


A Társaság megszünése

A Társaság az alábbi esetekben szünik meg:

ha a tagok a Társaság jogutód nélküli megszűnését elhatározzák,

ha a Társaság más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválik, vagy más társasági formába átalakul,

ha a tagok száma 1 főre csökken, és 6 hónapon belül nem jelentenek be új tagot a cégbíróságnál,

ha a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti,

ha a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja.

A Társaság a cégjegyzékböl való törléssel szünik meg.

A Társaság megszünése esetén – a tartós fizetésképtelenség miatt indított felszámolási eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van helye. A végelszámolással kapcsolatos feladatokat a Társaság tagjai által erre kijelölt személy látja el. A tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonból elöször a tagok vagyoni hozzájárulásának értékét kell visszafizetni. Az ezt követöen megmaradó vagyont ugyanolyan arányban kell szétosztani a tagok között, mint amilyen arányban részesülnek a társaság nyereségéböl.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK


Betekintési jog

A Társaság tagjai jogosultak a közös ügyek menetét figyelemmel kísérni, a Társaság irataiba, könyveibe, elszámolásaiba betekinteni, a képviselötöl kielégítö tájékoztatást kérni.


A Társaság tagjai kijelentik, és a jelen társasági szerzödés aláírásával megerösítik, hogy más gazdasági társaságnak nem korlátlanul felelös tagjai, így más közkereseti társaságnak nem tagjai, betéti társaságnak nem beltagjai, és nem egyéni vállalkozók.A Társaság cégneve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, szerzödéseket köthet, perben állhat és perelhetö.A Társaság nem jogi személy.


Irányadó jog

A jelen társasági szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény rendelkezései az irányadók.

Szerzödö Felek tudomással bírnak arról, hogy a Társaságot a székhely szerint illetékes cégbíróságnál vezetett cégjegyzékbe is be kell jegyezni.

Szerzödö Felek a jelen társasági szerzödést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezöt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 199.................... 242e49c .


A tagok saját kezü aláírásai:

a/ .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c ..............
b/ .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c .................... 242e49c ..............

A szerzödést készítette és ellenjegyezte: .................... 242e49c ..............

(ügyvéd)


: 1085