online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS II.

adminisztrációFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
MUNKASZERZŐDÉS
Általanos közigazgatasi ismeretek
Általanos közigazgatasi ismeretek
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS III
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS II.
 
 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS II.

melyet a szerzödö felek a többször módosított 1988. évi VI. sz. törvény szerint, korlátolt felelösségü társaság alapítása célj 626d37g ából kötöttek, az alábbiak szerint:


A társaság neve:A társaság elnevezésére használt rövidítés:A társaság székhelye:A társaság tagjai:

a/   .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........................

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........................

b/   .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........................

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........................

c/   .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........................

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........................

d/   .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........................

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........................


A társaság tevékenységi köre:
A társaság idötartama:

A társaság a szerzödés aláírásától kezdödöen határozatlan idötartamra alakul.


A társaság törzstökéje:

.......... ..... ...... .......... ..... ...... . Ft, azaz .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................
.......... ..... ...... .......... ..... ...... ............... forint, amely készpénzböl áll.


A tagok törzsbetéte és azok esedékessége:

a/ .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......................... Ft

b/ .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......................... Ft

c/ .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......................... Ft

d/ .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......................... Ft

A tagok az alapító társasági szerzödés aláírásától számított 15 napon belül kötelesek pénzbetétjük 50 %-át befizetni az általuk választott bank letéti számlájára. A törzstöke fennmaradó 50 %-át a tagok a szerzödés aláírásától számított egy éven belül kötelesek befizetni.


Az üzletrész:

A tagok üzletrésze törzsbetétjük összegéhez igazodik. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag a társaság megalakulása után még egy vagy több törzsbetétet vesz át, üzletrésze az átvett törzsbetétek arányában növekszik. Az üzletrész bizonyítására a tagjegyzék kivonata szolgál. Az üzletrészt szabadon át lehet ruházni olyan személyre, aki a társaságnak tagja. Az átruházás a társasággal szemben abban az idöpontban válik hatályossá, amelyben az átruházó vagy a szerzödö fél a társaságnak azt bejelenti. Az üzletrészt olyan személyre, aki a társaságnak nem tagja, csak a társaság minden tagjának beleegyezésével lehet átruházni. A tagot és a társaságot az átruházni kívánt üzletrészre elövételi jog illeti meg. A társaságnak az átruházási szándék bejelentésétöl számítva 15 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy elövételi jogát gyakorolja. Az üzletrész átruházása vagy öröklése esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredö javai és kötelezettségei az új tulajdonosra szállnak.
A nyereség:

A nyereség felosztása a tagok törzsbetéte és személyes közremüködése arányában történik. A nyereség felosztásának mértékéröl a taggyülés dönt.


A taggyülés:

A taggyülés csak minden tag jelenlétében határozatképes. A befizetett törzsbetétek minden 100.000 Ft-ja egy szavazatra jogosít. A taggyülésen szavazategyenlöség esetén pénzfeldobással döntenek a tagok. A taggyülés összehívására minden tag jogosult, a cél és az ok, valamint a sürgösség indokának megjelölésével.


A jegyzökönyv:

A taggyülésen jegyzökönyvet kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a jelelévök nevét, üzletrészeik nagyságát és a hozott határozatokat, valamint az érdekeltek kérésére az ellenszavazatokat.


A határozatok könyve:

A taggyülés által hozott határozatok érvényességéhez szükséges, hogy azt bevezessék a határozatok könyvébe. A bejegyzéseket az ügyvezetö írja alá. A határozatnak a határozatok könyvébe történö bejegyzéséröl az ügyvezetö a tagokat a szavazás lezárását követö 7 napon belül köteles írásban értesíteni.


Az ügyvezetö:

A társaság ügyvezetöje: .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .........................

Megválasztása 4 évre szól. Az ügyvezetö önállóan jogosult a társaság képviseletére.

Az ügyvezetö fontosabb kötelességei:

elökészíteni a taggyülést,

gondoskodni a társaság könyveinek, nyilvántartásainak szabályszerü viteléröl,

a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedéseket megtenni,

gondoskodni a társaság birtokában és kezelésében levö vagyon megörzéséröl és rendeltetésszerü használatáról,

a jogszabályokkal összhangban gyakorolni a munkáltatói jogokat.


A cég jegyzése:

A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az ügyvezetö az elöre leírt, elönyomott vagy nyomtatott cégnév alá önállóan aláírja nevét, a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelöen. A cégaláírási nyilatkozat a jelen szerzödés mellékletét képezi.


A társasági szerzödés módosítása:

A társasági szerzödés módosításához a taggyülés egyhangú határozata szükséges.


A társaság megszünése:

A társaság megszünése esetén a hitelezök kielégítése után fennmaradt vagyont a tagok között törzsbetéteik arányában osztják fel. A jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokat.

A jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezöt, a tagok jóváhagyólag aláírják.

Kelt: .......... ..... ...... .......... ..... ...... ............................

Tagok:

a/ .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .
b/ .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .
c/ .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .
d/ .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .

Ellenjegyezte: .......... ..... ...... .......... ..... ...... .............

ügyvéd

Találat: 829