online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Általanos közigazgatasi ismeretek

adminisztrációfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
MUNKASZERZŐDÉS
Általanos közigazgatasi ismeretek
Általanos közigazgatasi ismeretek
 
bal also sarok   jobb also sarok

Általános közigazgatási ismeretek

SZÓBELI KÉRDÉSEKIsmertesse az alkotmány fogalmát, szabályozási tárgyköreit; és mutassa be a Magyar Köztársaság államszervezete felépítésének alkotmányos alapjait! 121i84b

Határozza meg az alapvető jogok fogalmát és csoportosítsa ezeket a jogokat! Ismertesse az alapvető jogok korlátozására és védelmére vonatkozó fontosabb rendelkezéseket a hatályos Alkotmány alapján!

Mutassa be a szabadságjogokat és részletezze három, a vizsgabizottság által meghatározott szabadságjog tartalmát!

Mutassa be a politikai alapjogokat és ismertesse három - a vizsgabizottság által meghatározott - politikai alapjog tartalmát! Ismertesse az alapvető kötelességeket a hatályos Alkotmány alapján!

Jellemezze a gazdasági, szociális és kulturális jogokat és fejtse ki a vizsgabizottság által meghatározott alapjog tartalmát!

Az Országgyűlés jellege, főbb feladat- és hatáskörei, a szervezetére és működésére vonatkozó alapvető szabályok.

Határozza meg a tananyag alapján a kormányzás fogalmát, ismertesse a kormány fontosabb feladat- és hatásköreit, szervezetét, megbízatását és működésének főbb szabályait!.

Határozza meg a köztársasági elnök helyét az államszervezetben, ismertesse főbb feladat- és hatásköreit!

Mutassa be a bíróság és ügyészség jogállását, e szervezetek főbb feladat- és hatásköreit, szervezeti rendszerét!

Mutassa be az országgyűlési biztosok jogállását, fontosabb feladat- és hatásköreit!

Ismertesse az Alkotmánybíróság jogállását, főbb feladat- és hatásköreit, mutassa be az AB működését!

Határozza meg a tananyag alapján a közigazgatás fogalmát, helyét a hatalmi ágak rendszerében! Ismertesse a közigazgatás főbb feladatcsoportjait!

Határozza meg a közigazgatási szerv fogalmát, ismertesse jogállását és mutassa be az államigazgatás szervezetrendszerét!

Mutassa be a helyi önkormányzás alkotmányos garanciáit, valamint az önkormányzat és az állami szervek kapcsolatát! Ismertesse az önkormányzat feladat- és hatásköri csoportjait, az önkormányzat szervezetének és gazdálkodásának alapvető szabályait!

Jellemezze az államháztartás közgazdasági szerepét és jelentőségét!

Melyek az államháztartás funkciói és alapelvei?

Mutassa be az államháztartás rendszerét!

Mutassa be az államháztartási rendszer központi kormányzati alrendszerét!

Mutassa be az államháztartási rendszer társadalombiztosítási alrendszerét!

Mutassa be az államháztartási rendszer helyi önkormányzati alrendszerét!

Ismertesse a költségvetési szerv fogalmát és jogállását!

Csoportosítsa a költségvetési szerveket az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságuk, illetve a gazdálkodásuk megszervezésének módja alapján, mutassa be ezek főbb jellemzőit!

Mutassa be a költségvetési szervek gazdálkodásának fontosabb szabályait!

Ismertesse a költségvetési szervek ellenőrzésének fontosabb jogszabályi rendelkezéseit!

Határozza meg a társadalmi, erkölcsi és jogi normák fogalmát, egymáshoz való viszonyukat!

Mutassa be és jellemezze a jogforrási rendszer elemeit és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit!

Ismertesse a jogszabály-előkészítési és jogalkotási eljárás főbb elemeit!

A jogszabálytervezet szerkesztése, szövegezése.

Ismertesse a jogszabályok érvényességére, hatályára, és nyilvántartására vonatkozó szabályokat! Értelmezze a dereguláció fogalmát és ismertesse a dereguláció tartalmát, formáit!

Ismertesse a hatósági jogalkalmazás fogalmát, a jogalkalmazó tevékenység fajtáit, a jogalkalmazás szerveit és folyamatát!

31. Ismertesse a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás eljárási alapelveit és alapvető rendelkezéseit! Határozza meg a közigazgatási hatósági ügy, a közigazgatási hatóság és az ügyfél fogalmát!

32. Mutassa be a joghatóság, hatáskör, illetékesség és a kizárás szabályait a közigazgatási hatósági eljárásban!

33. Mutassa be a hatóság döntéseire és a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályokat a közigazgatási hatósági eljárásban!

34. Mutassa be a közigazgatási hatósági eljárás szakaszait és az elsőfokú eljárás megindítására (a kérelemre induló eljárások, a hivatalból induló eljárások és értesítés az eljárás megindításáról) vonatkozó szabályokat!

35. Ismertesse a határidők számítására, az eljárás felfüggesztésére, a hatósági közvetítő és a szakhatóság közreműködésére vonatkozó szabályokat a közigazgatási hatósági eljárásban!

36. Ismertesse a tényállás tisztázására és a bizonyítási eljárásra vonatkozó szabályokat a közigazgatási hatósági eljárásban!

37. Ismertesse a közigazgatási döntésekkel összefüggő jogorvoslatokra (a kérelem alapján lefolytatandó eljárás és a hivatalból lefolytatandó döntés- felülvizsgálati eljárás) vonatkozó szabályokat a közigazgatási eljárásban!

A vezetés lényege, fogalma; határolja el a vezetéstől az irányítás, felügyelet és ellenőrzés tartamát.

A vezetés funkciói, stílusa és módszerei.

Ismertesse a vezetés jogi és nem jogi eszközeit! Mutassa be a vezetés szervezeti formáit!

Mutassa be az új "közmenedzsment" általános vonásait; ismertesse a stratégiai menedzsment és a változásmenedzsment főbb jellemzőit!

Mutassa be a folyamatközpontú közigazgatás-szervezés lényegét és technikáit!

Ismertesse a vezető feladatait az emberi erőforrás menedzsmenttel kapcsolatban (tervezése és ösztönzési rendszere)!

Az emberi erőforrás fejlesztése és a teljesítményértékelés a közszolgálatban. A közszolgálati érdekegyeztetés főbb szabályai.

Ismertesse a közszolgálati jogviszony létesítésére, megszűnésére vonatkozó fontosabb szabályokat!

A vezetői megbízás, a főtisztviselőkre vonatkozó jogi szabályok fontosabb elemei a közszolgálati jogban.

A közszolgálati jogviszony tartalma.

A közszolgálati felelősségi rendszer és a jogvita, valamint ennek feloldási módjai.

Az európai integráció történetének fontosabb fejezetei a kezdetektől az ezredfordulóig.

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság szervezeti felépítése, fő feladatai és működése.

Az Európai Parlament szerepe, szervezete és működése; az EU egyéb intézményei.

Az Európai Bíróság feladata, összetétele és eljárása, szerepe és jelentősége a közösségi jog érvényesítésében.

A döntéshozatal menete és a jogalkotási eljárások az EU-ban.

Az EU első pillérének közös politikái és közösségi tevékenységei.

Az EU költségvetésének alapelvei, szerkezete és jóváhagyásának rendje.

A közösségi jog szerepe és célja, elsődleges és másodlagos jogforrásai, viszonya a nemzeti és nemzetközi joghoz.

Az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása; a közösségi versenyjog.

Magyarország és az EU kapcsolata alakulásának főbb állomásai.

Az "uniós közigazgatás" szintjei, fő funkciói a döntés-előkészítés, a koordináció és a közösségi jog érvényesítése területén.

Találat: 1764


Felhasználási feltételek