online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Igénylőlap az energiafelhasznalasi tamogatas megallapítasahoz

adminisztráció

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Általanos közigazgatasi ismeretek
Általanos közigazgatasi ismeretek
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS III
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS II.
Igénylőlap az energiafelhasznalasi tamogatas megallapítasahoz
 
bal also sarok   jobb also sarok

Igénylőlap az energiafelhasználási támogatás megállapításához

Amennyiben a támogatásra való jogosultsága 2009. december 31-én fennáll, Önnek nem kell új kérelmet benyújtania (a jogosultság ezen esetben 2010. április 30-áig automatikusan meghosszabbodik).


A hiányzó adatokat ki kell tölteni, illetve a megfelelő választ X-szel kell jelölni. Ha Ön a lakóingatlanában több energiafajtát - például gázt és távhőt is - használ, egy igénylőlap kitöltésével mindkét támogatást igényelheti.

1. Az igénylő (a számlatulajdonos vagy a távhő-szolgáltatási díj fizetésére kötelezett) személyes adatai:

Családi és utóneve: .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f ...............Születési neve: .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f ..

Anyja neve: .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .......

Születési hely: .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f ...

Születési idő (év, hó, nap): .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f ....

Lakcíme:  irányítószám .................... 555g62f .................... 555g62f ................ település.................... 555g62f ........

.................... 555g62f .................... 555g62f . utca/út/tér ............ házszám ............ lépcsőház ........... emelet, ajtó

*Telefon: .................... 555g62f .................... 555g62f ........ e-mail cím: .................... 555g62f .................... 555g62f ...................

* A telefonszám és e-mail cím megadása nem kötelező.

2. Az igénylő és a vele együtt élő személyek adatai és jövedelme:

A táblázatban fel kell tüntetni az igénylőt és minden olyan személyt, aki a kérelmezővel közös bejelentett lakcímen lakik. A jövedelemre vonatkozó oszlopot csak azon személyek vonatkozásában kell kitölteni, akik jövedelemmel rendelkeznek. A táblázat rá vonatkozó sorát - a beírt adatok valódiságának igazolására - minden nagykorú személynek aláírásával kell ellátnia; kiskorú, illetve cselekvőképtelen személyek esetén a szülő, a gyám, illetve a gondnok aláírása szükséges.

Név

Születési idő
(év, hó, nap)

Adóazonosító jel*

Havi nettó jövedelem
(Ft)

Aláírás


* Ha nem rendelkezik adóazonosító jellel, akkor ezt a tényt a táblázatba írt "NINCS" szóval kell feltüntetni.

3. Kijelentem, hogy az igénylőlap benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, ha igen, akkor e személyek száma ............ fő

- aki fogyatékossági támogatásban részesül, ha igen, akkor e személyek száma ......... fő

- aki gyermekét egyedülállóként neveli, ha igen, akkor e személyek száma ....... fő

- aki nagycsaládosnak minősül        igen nem

4. Szolgáltatásra vonatkozó adatok

Kérjük, jelölje X-szel, hogy milyen szolgáltatásra tekintettel kéri a támogatás megállapítását:

 gázszolgáltatás      távhő- vagy hőszolgáltatás.

Ha a támogatást közvetlen számlázás alapján, gázszolgáltatásra tekintettel kéri, akkor kérjük megadni a következő adatokat:

A gázszolgáltató megnevezése: .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f ................

Ügyfélazonosító száma vagy a hivatkozási szám: .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f ........

Fogyasztási hely azonosító száma vagy a szerződés száma: .................... 555g62f .................... 555g62f ............

A gázmérő gyári száma: .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .......

Ha a támogatást közvetlen számlázás alapján, hő- vagy távhőszolgáltatásra tekintettel kéri, akkor kérjük megadni a következő adatokat:

A hő- vagy távhőszolgáltató megnevezése: .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f ..................

Ügyfél azonosító szám: .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .........

Hővételezési hely azonosító: .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f

A mérő azonosító száma/hőközpont azonosító száma: .................... 555g62f .................... 555g62f .................... 555g62f .

A fenti részen csak azon adatokat kell feltüntetni, amelyek a számlán szerepelnek. Azon igénylőknek, akik a szolgáltató részére díj szétosztás nélkül fizető társasházban laknak (vagyis nevükre a szolgáltató nem állít ki számlát), a közös képviselő nyilatkozatát csatolniuk kell!

A kérelemhez mellékelni kell:

- a kérelem benyújtásának hónapjában - amennyiben az még nem került kibocsátásra, a kérelem benyújtását megelőző hónapban - (elszámolási időszakban) kiállított gáz-, illetve távhő-szolgáltatási számla (részszámla) másolatát,

- közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó, gázszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó, valamint a távhőszolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasház esetén a közös képviselőnek a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát, továbbá a társasház részére a kérelem benyújtásának hónapjában - amennyiben az még nem került kibocsátásra, a kérelem benyújtását megelőző hónapban - (nem havonkénti számlázás esetén a kérelem benyújtását megelőző fogyasztási időszakban) kiállított gáz-, illetve távhő-szolgáltatási számla másolatát,

- a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt fogyasztási hely esetén a szerződés másolatát,

- amennyiben a 2009 januárjától a jelen kérelem benyújtásáig terjedő időszakra tekintettel már részesült támogatásban, vagy háztartásának tagja a jogosultság megállapítása során beszámításra került, a szolgáltató igazolását a támogatás megszűnésének tényéről.

5. Nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Magyar Államkincstár illetékes Regionális Igazgatósága, illetőleg az állami adóhatóság - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 55/D. §-ában foglaltak alapján - a támogatásra való jogosultság fennállásának ellenőrzésére jogosult.

Tudomásul veszem, hogy az ellenőrzés során az Igazgatósággal köteles vagyok együttműködni, adatszolgáltatási, illetve megjelenési kötelezettségemnek eleget tenni, továbbá hogy a jogosultság kezdetétől számított két évig köteles vagyok megőrizni a kérelmemben foglaltakat megalapozó iratokat.

Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatási szerződés megszűnését a megszűnést követő 15 napon belül köteles vagyok a Magyar Államkincstár támogatást megállapító Regionális Igazgatóságának bejelenteni.

Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatást kamattal növelten vagyok köteles egy összegben visszafizetni.

Kijelentem, hogy sem én, sem a háztartásomban élő személy más lakóingatlanra támogatást nem veszek (vesz) igénybe.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: .................... 555g62f .. év .................... 555g62f ....... hó ........... nap

.................... 555g62f .................... 555g62f .........

(az igénylő aláírása)

Találat: 975