online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Fajlkezelés, fajlok szerkezete, megnyitasa, írasa, olvasasa, egyéb fajlkezelõ utasítasok. Tipizalt és szövegfajlok.

számítógépesfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Holtpontok
MemórIak-tarak
Az operaciós rendszer
Processzusok
Kezdetek ++
A PowerPoint program
Logikai tervezés Előadasvazlat
A szamítastechnika ipari alkalmazasai
Csomag alapú halózatok alapjai
Bevezetés az összetett alakzatok modellezésébe
 
bal also sarok   jobb also sarok

Fájlkezelés, fájlok szerkezete, megnyitása, írása, olvasása, egyéb fájlkezelõ utasítások. Tipizált és szövegfájlok.

Általában minden magasszintû programozási nyelv támogatja a háttértárakon lévõ adatállományok kezelését. Ezt a támogatottságot több szempont is indolkolja nézzük meg a két legfontosabbat. A program futása során elõállított eredményeket változókban tároljuk, amelyek a memóriában helyezkednek el. Az eredményeket kiírathatjuk a képernyõre, a változók tartalmát megõrízhetjük a program futásának végéig. Azonban a gép kikapcsolásakor a memória tartalma minden esetben törlésre kerül, tehát a következõ bekapcsoláskor már nem tudjuk az elõzõleg már kiszámított értékeket, eredményeket felhasználni. A másik probléma, hogy "a memória mindig kicsi". Tehát mindig léteznek olyan problémák melynek megoldása során a memória által biztosított tárolókapacitás kevésnek bizonyul, azaz hamar korlátokba ütközhetünk.
Ha az adatainkat szeretnénk tartósan megõrízni, akkor igénybe kell vennünk a háttértárak által biztosított lehetõségeket. Amellett, hogy az adatainkat a háttértárakon tartósan megõrízhetjük, nagy elõny még, hogy a háttértárak tárolókapacitása lényegesen meghaladja a memória kapcitását, tehát sokkal több adatot tudunk itt tárolni.

Az állományok kezelésérõl általában:

Az állományok kezelése az operációs rendszer feladatai közé tartozik. Tehát amikor szeretnénk valamelyik állományt elérni a programunkból, az operációs rendszer szolgáltatásait kell igénybe vennünk (bár ez legtöbb esetben nem tûnik fel, mivel a magasszintû nyelvek tartalmazzák az állományok kezelését segítõ eljárásokat, függvényeket). Az állományok kezelése során minden programozási nyelv és minden operációs rendszer esetén hasonló lépéseket kell végrehajtanunk, nyilván igazodva 424c28e az operációs rendszer és a programozási nyelv sajátosságaihoz (szintaktika, file-ok felépítése, stb). Ezek az általános lépések a következõk:

1. Adatállományok elérésének biztosítása:
Kapcsolatot kell teremteni egy a programozási nyelv által is kezelhetõ objektum és az fizikai állomány között. Általában egy változón keresztül történik a kapcsolat létesítése, de más megoldás is elképzelhetõ. Egy eljárás vagy függvény segítségével rendeljük össze a változót és a fizikai állományt (részletesen lásd késõbb). Ezt a változót file változónak szokás nevezni, ugyanis ezzel a változóval tudunk hivatkozni az állományra a filekezelõ mûveletek során.

2. Adatállományok megnyitása:
Az állomány tartalmát csak akkor tudjuk elérni (olvasni, írni, módosítani), ha az állományt megnyitjuk, nem elegendõ a logikai kapcsolat kialakítása. A megnyitás során dõl el, hogy milyen mûvelelteket tudunk majd végezni az állománnyal (ui. meg lehet nyitni egy állományt csak olvasás, csak írás vagy mindkettõ céljából, ez általában beállítható).

3. Állománykezelõ mûveletek:
Az elõzõ lépéseken túljutva kezdõdhet az állományokkal végzett tényleges munka, azaz az állomány tartalmának feldolgozása, módosítása (olvasási, írási mûveletek). A feldolgozás során szükségünk lehet arra, hogy az állomány különbözõ részein dolgozzunk, azaz pozícionálnunk kell az állományban (Pld. egy állományban elõször az elsõ közvetlen ezután az utolsó sort szeretnénk feldolgozni, az összes többi sort szeretnénk kihagyni), erre egyes fájltipusoknál lehetõségünk van, más tipusoknál nincs. Minden programozási nyelv esetében másképpen alakul, hogy az állományokat hogyan csoportosítja és melyik állományon milyen mûveleteket enged meg.

4. Adatállományok lezárása:
Nagyon fontos lépés, különösen akkor, ha az állomány tartalmát módosítottuk. Ahhoz, hogy a program által végzett módosításokat megõrízhessük, a megnyitott állományokat le kell zárni a program befejezése elõtt.
 

Az adatállományok csoportosítása a Turbo Pascal programozási nyelvben:

A Pascal nyelv az állományoknak három csoportját különbözteti meg:
- szöveges állományok
- típusos állományok
- típusnélküli állományok

A háromféle állománytípus kezelése során jelentõs eltéréseket tapasztalhatunk. A három csoport közül az elsõ kettõt nézzük meg részletesen a továbbiakban.
 

A szöveges állományok jellemzõi, kezelése:

A szöveges állományok kötetlen szerkezetû, szekvenciális állományok.
A szöveges állományok bármely szövegszerkesztõvel létrehozhatók, ASCII karakterekbõl épülnek fel. Kötetlen a szerkezetük, hiszen semmilyen megkötés nincs arra vonatkozóan, hogy egy szöveges állomány egy sora milyen hosszú lehet, illetve az is lehetséges, hogy a szöveges állomány sorai eltérõ hosszúságúak. A kötetlen szerkezet nagy szabadságot enged meg a szöveges állományok létrehozása során, azonban ennek következményeképpen a programok csak egymás után sorban dolgozhatják fel az állományban tárolt adatokat. Ez azt jelenti - ahogyan arra már korábban utaltam - hogy a szöveges állomány esetén az egymást követõ adatokat csak sorban tudjuk elérni, tehát az esetleges felesleges adatokat is fel kell dolgozni, hogy a számunkra fontos adatokat elérhessük (ha csak az elsõ és az utolsó elõtti sorra volna szükségünk, akkor is végig kell lépkedni a köztük lévõ sorokon is).
A szöveges állományok feldolgozása során is a fenti négy lépésen leírtakat kell megvalósítani a Pascal nyelv utasításai által.

A szöveges állományok kezeléséhez kapcsolódó utasítások, függvények:

Assign eljárás:
A fizikai állomány és a file-változó összerendelése. Szintaxisa: Assign(F, FNev);
F: Text; - A szöveges állományok eléréséhez használt file-változót Text tipusú változóként kell deklarálni. Mindig egy változó.
FNev: String; - A fizikai állomány elérési útja és neve. Ha az elérési utat nem adjuk meg, az aktuális könyvtárban keresi a megadott nevû állományt. Változó és konstans egyaránt megadható.
Az Assign eljárás mindössze a változó-állomány hozzárendelést valósítja meg, amely mindössze egy logikai kapcsolatot jelent. Ilyenkor még nem használjuk a fizikai állományt, tehát filenévként olyan file is megadható, amely még nem létezik.

Reset eljárás:
Szöveges állomány megnyitása olvasásra. Szintaxisa: Reset(F);
F: Text; - A szöveges állomány eléréshez használt változó. Minden esetben egy változót kell megadni.
Az utasítás végrehajtása után az állomány elejérõl tudunk adatokat olvasni.

Append eljárás:
Szöveges állomány megnyitása hozzáfûzésre. Szintaxisa: Append(F);
F: Text; - A szöveges állomány eléréshez használt változó. Minden esetben egy változót kell megadni.
Az utasítás végrehajtása után az állomány végére tudunk adatokat írni.

Rewrite eljárás:
Új állomány létrehozása, illetve létezõ állomány felülírása. Szintaxisa: Rewrite(F);
F: Text - A szöveges állomány eléréshez használt változó. Minden esetben egy változót kell megadni.
A Rewrite eljárás nem kizárólag szöveges állományok esetén alkalmazható, minden filetipusnál használhatjuk a fent leírt mûveletek elvégzéséhez.

Write és Writeln eljárás:
Írás a szöveges állományba. Szintaxisa: Write(F, S);
F: Text; - A szöveges állomány eléréshez használt változó. Minden esetben egy változót kell megadni.
S - A második paraméter típusa nincs deklarálva, mivel szöveg, karakter, illetve szám tipusú változó vagy konstans egyaránt alkalmazható. Az állományba írni kívánt szöveg, karakter esetleg szám.
Az eljárás ugyanúgy mûködik, mint a képernyõre történõ írás esetén, de meg kell adni elsõ paraméterként a file-változót.

Read és Readln eljárás:
Olvasás a szöveges állományból. Szintaxisa: Read(F, S);
F: Text; - A szöveges állomány eléréshez használt változó. Minden esetben egy változót kell megadni.
S - A második paraméter típusa nincs deklarálva, mivel szöveg, karakter, illetve szám tipusú változó (és csak változó) egyaránt alkalmazható. Az állományból olvasni kívánt szöveg, karakter esetleg szám.
Az eljárás ugyanúgy mûködik, mint a billentyûzetrõl történõ olvasás esetén, de meg kell adni elsõ paraméterként a file-változót. Mivel a szöveges állományok szerekezete kötetlen, így különbözõ "tipusú" adatok tárolására alkalmasak. Tehát egy szöveges állomány egyik sorában egy egész számot a másik sorában egy lakcimet is tárolhatunk. Ezért nem biztos, hogy minden esetben megfelelõ tipusú értéket tud a Read és a Readln eljárás beolvasni. Az eredmény ugyanaz, mint a billentyûzetrõl történõ hibás adat bevitelekor (szám helyett szöveget ad meg a felhasználó): a program futási hibával leáll. A késõbbiekben ismertetésre kerülõ módszerrel ez kiküszöbölhetõ.

Eof függvény:
File vége teszt. Szintaxisa: B:= Eof(F);
F: Text; - A file-változó, amely a fizikai állományt azonosítja.
A függvény visszatérési értéke Boolean tipusú. Ha az állomány végén állunk, a függvény TRUE értéket ad vissza, egyébként értéke FALSE. Az Eof függvény más állománytipusoknál is alkalmazható.

Eoln függvény:
Sorvége teszt. Szintaxisa: B:= Eoln(F);
F: Text; - A file-változó, amely a fizikai állományt azonosítja.
A függvény visszatérési értéke Boolean tipusú. Ha egy sor végén állunk, a függvény TRUE értéket ad vissza, egyébként visszatérési értéke FALSE. Az Eoln függvényt csak szöveges állományok esetében alkalmazhatjuk (más állománytipusnál nincs is értelme). Akkor lehet hasznos az alkalmazása, amikor az állományt karakterenként dolgozzuk fel.

Close eljárás:
Az állomány lezárása. Szintaxisa: Close(F);
F: Text; - A file-változó, amely a fizikai állományt azonosítja.
Ezzel az eljárással zárhatjuk le a megnyitott állományokat a szükséges mûveletek elvégzése után. Alkalmazása minden esetben célszerû, de különösen fontos, amikor valamilyen módosítást végeztünk az állomány tartalmában. Módosítás esetén, ha az állomány lezárása nélkül fejezzük be a programot, az elvégzett változatások nem lépnek érvénybe, a fizikai állomány tartalma változatlan marad.
 

A szöveges állományok kezelése:

Const Szov: String= 'Ez a szoveg az allomany vegere kerul';

Var F: Text;
       S: String;
       C: Char;

Begin

   
    Assign(F, 'szoveg.txt');

   
    Reset(F);

   
   
    Append(F);

   
   
    Rewrite(F);


   
   
    While not Eof(F) do
        Begin
           
            Readln(F, S);
 
           
           
            Read(F, C);

           
            ........
        End;

   
   
   
   
    Writeln(F, Szov);
 
   
    Write(F, Szov);

   
    Close(F);

   
End.
 

Példák a szöveges állományok használatára:

Olvassuk be egy szöveges állomány elérési útját és nevét, majd írjuk ki a tartalmát a képernyõre.
(Az állomány feldolgozása soronként történik)

Uses CRT;
Var F: Text;
       S: String;
       FNev: String;

Begin
    ClrScr;
    Write('Az allomany neve: ');
    Readln(FNev);

    Assign(F, FNev);
   
    Reset(F);
    If IOResult<0
        then Begin
            Writeln('Hiba az allomany megnyitasa soran.');
            Halt(1);
        End;
   
 
    While not Eof(F) do
            Begin
        Readln(F, S);
        Writeln(S);
            End;

    Close(F);
End.
 

Olvassuk be egy szöveges állomány elérési útját és nevét. Olvassunk be egy tetszöleges karaktert (vezérlõkarakterek kivéve). Számoljuk meg, hogy a beolvasott karakter hányszor fordul elõ a szöveges állományban.
(Az állomány feldolgozása karakterenként történik)

Uses CRT;
Var F: Text;
       C, K: Char;
       FNev: String;
       Sum: Longint;

Begin
    ClrScr;
    Write('Az allomany neve: ');
    Readln(FNev);
    Write('A keresett karakter: ');
    Readln(K);

    Sum:= 0;
    Assign(F, FNev);
   
    Reset(F);
    If IOResult<0
        then Begin
            Writeln('Hiba az allomany megnyitasa soran.');
            Halt(1);
        End;
   
 
    While not Eof(F) do
            Begin
        Read(F, C);
        If UpCase(C)=UpCase(K)
            then Sum:= Sum+1;
            End;

    Close(F);
    Writeln('A keresett karakter elofordulasainak szama: ', Sum);
End.

Az állomány feldolgozása karakterenként történik, ezért az olvasás során a Readln helyett a Read eljárást használjuk. A Sum változóban tároljuk az elõfordulások számát, ezért a változót a feldolgozási ciklusba lépés elõtt le kell nullázni. Az UpCase függvény segítségével a keresett és az állományból olvasott karaktert nagybetûvé alakítjuk, így kiküszöböljük a kis- és nagybetûk megkülönböztetését.

A szöveges állományok szerkezete kötetlen, bármely szövegszerkesztõ segítségével létrehozhatók. Az állomány tartalma az ASCII karakterkészlet elemeibõl tevõdik össze. A kötetlen szerkezet miatt az állományok feldolgozása csak szekvenciális módszerrel lehetséges, azaz az állomány tartalmát csak soronként (esetleg karakterenként) dolgozhatjuk fel.
 

Típusos állományok jellemzõi, kezelése:

A típusos állományok kötött adatszerkezettel rendelkeznek, lehetõvé téve ezzel a direkt pozícionálást is. Kezelésük lépései megegyeznek a szöveges állományok kezelésének lépéseivel:
- elõkészületi lépések
- állomány megnyitása
- az állomány adatait kezelõ mûveletek
- állomány lezárása

A típusos állományok elérése is egy változón keresztül történik, de a változó típusa némelyest különbözik a szöveges állományoktól. Általános deklarációja: Var F: File of Adattípus;
Az Adattípus helyére azt a típust kell írnunk, amilyen adatokat az állományban találhatunk.
Példa: Egy egész számokat tartamazó állomány: Var F: File of Integer;
A típusos állományok esetében is el kell végezni a file-változó és a fizikai file összerendelését, az Assign eljárás segítségével. Hasonlóképpen történik, mint szöveges állományok esetén: Assign(F, 'C:\SZAMOK.DAT');

A típusos állományok megnyitása minden esetben a Reset eljárás segítségével történik. A Reset eljárás a típusos állományokat írásra és olvasásra nyitja meg (alapértelmezés szerint). Tehát itt mindkét mûvelettípust egyszerre végezhetjük. Példa: Reset(F);
Az állományok megnyithatók csak olvasásra, csak írásra is. Ha a Reset eljárás alapértelmezett mûködésén módosítani szeretnénk, akkor a FileMode nevû beépített változó értékét kell megváltoztatnunk a Reset eljárás meghívása elõtt. A FileMode változó a System unit-ban van deklarálva, lehetséges értékei:
0 - a Reset eljárás csak olvasásra nyitja meg az állományt.
1 - a Reset eljárás csak írásra nyitja meg az állományt.
2 - a Reset eljárás írásra ÉS olvasásra nyitja meg az állományt. Ez az alapértemezett mûködés.

A típusos állományok esetében csak a Read és Write eljárásokat használhatjuk az olvasás, illetve az írás során. A Readln és Writeln eljárásoknak nem lenne értelme, hiszen az állomány adatai nem sorokba vannak elrendezve. Az eljárásokat a szöveges állományoknál már megismert módon használhatjuk:
Read(F, V); - olvasás az állományból.
Write(F, V); - írás az állományba.
A V paraméter típusának meg kell egyezni a file-változó deklarációjában szereplõ alaptípussal. (File of Integer tipusú állománynál V típusa is kötelezõen Integer kell legyen.)

A típusos állományok esetén lehetõségünk van a direkt pozícionálásra, nem kötelezõ az adatokat egymás után feldolgozni. A file-mutató (lásd késõbb) mozgatása a Seek eljárás segítségével történik. A Seek eljárásnak paraméterként meg kell adni, hogy az állomány hanyadik rekordjára szeretnénk mozgatni a file-mutatót. A rekordok sorszámozása 0-val kezdõdik.
Példa: Seek(5);
A Seek eljárásnak csak olyan számot adhatunk meg, amely 0 és az állomány utolsó rekordjának sorszáma közé esik, ha a szám ezen az intervallumon kívül esik, a program futási hibával leáll. A futási hiba kiküszöbölhetõ a már említett $I direktíva kikapcsolása segítségével. Ha a pozícionálás sikertelen volt, az IOResult változó értéke 0-tól különbözõ lesz.

Visszatérve a file-mutatóra: A file-mutató egy olyan változó, amely megmutatja, hogy az állományban melyik lesz a következõ feldolgozásra kerülõ rekord. Ennek a mutatónak a pozícióját teszteli az Eof függvény is. A file-mutató nem keverendõ össze a Pointer típussal, mivel a file-mutató egy Longint típusú érték. A programozónak az esetek legnagyobb százalékában nem kell a file-mutatóval közvetlenül foglalkozni, a Pascal eljárásain, függvényein keresztül indirekt módon kezeljük.

A típusos állományoknál is használhatjuk az Eof függvényt az állomány végének tesztelésére. Mivel az adatok nem sorokba vannak szervezve, nyilván az Eoln függvénynek nincs értelme, ezért típusos állományoknál nem használható.
 

Példák a típusos állományok használatára:

Hozzunk létre egy állományt, amelyet rekord típusú adatokkal töltünk fel!

Uses CRT;
Type Szemely= Record
     Nev: String;
     Lakcim: String;
     Eletkor: Byte;
        End;

Var F: File of Szemely;
    Adat: Szemely;
    New: Boolean;
    Ch: Char;

Begin
    Assign(F, 'C:\ADAT.DOC');
   
    Rewrite(F);
    If IOResult<0
        then Begin
            Writeln('Hiba lepett fel az allomany letrehozasa soran');
            Halt;
        End;
   
    Repeat
        Write('Nev: ');
        Readln(Adat.Nev);
        Write('Lakcim: ');
        Readln(Adat.Lakcim);
        Write('Eletkor: ');
        Readln(Adat.Eletkor);

        Write(F, Adat);
        Write('Uj rekord (I/N): ');
        Readln(Ch);
        If (Ch='I') or (Ch='i')
           then New:= True
           else New:= False;
    Until not New;

    Close(F);
End.

A típusos állomány típusának meghatározásánál (File of Adattipus) csak egyszerû tipusokat használhatunk, tehát ha összetett tipusokkal (rekord, tömb) szeretnénk dolgozni, akkor a típust a típusdeklarációs részben elõre deklarálni kell. A program addig olvassa be az adatokat, amíg a beolvasás után feltett kérdésre Igen (I) választ adunk.
 

Olvassuk be és jelenítsük meg a képernyõn az elõbbi állomány tartalmát.

Uses CRT;
Type Szemely= Record
     Nev: String;
     Lakcim: String;
     Eletkor: Byte;
        End;

Var F: File of Szemely;
       Adat: Szemely;

Begin
    Assign(F, 'C:\ADAT.DOC');
   
    Reset(F);
    If IOResult<0
        then Begin
            Writeln('Hiba lepett fel az allomany megnyitasa soran');
            Halt;
        End;
   

    ClrScr;
    Writeln('Az ADAT.DOC allomany tartalma:');
    Wrteln('-------- ----- ------ ---');
    While not Eof(F) do
        Begin
            Read(F, Adat);
            Writeln('Nev: ', Adat.Nev);
            Writeln('Lakcim: ', Adat.Lakcim);
            Writeln('Eletkor: ', Adat.Eletkor);
            Writeln;
        End;

    Close(F);
End.
 

Keressük meg és írassuk ki azoknak a személyeknek az adatait, akik idõsebbek 20 évnél. Használjuk fel az elõbbi példákban létrehozott állományt.

Uses CRT;
Type Szemely= Record
     Nev: String;
     Lakcim: String;
     Eletkor: Byte;
        End;

Var F: File of Szemely;
       Adat: Szemely;

Begin
    Assign(F, 'C:\ADAT.DOC');
   
    Reset(F);
    If IOResult<0
        then Begin
            Writeln('Hiba lepett fel az allomany megnyitasa soran');
            Halt;
        End;
   

    ClrScr;
    Writeln('Az ADAT.DOC allomany tartalma:');
    Wrteln('-------- ----- ------ ---');
    While not Eof(F) do
        Begin
            Read(F, Adat);
 
            If Adat.Eletkor20
        then Begin
            Writeln('Nev: ', Adat.Nev);
            Writeln('Lakcim: ', Adat.Lakcim);
            Writeln('Eletkor: ', Adat.Eletkor);
            Writeln;
                End;
        End;

    Close(F);
End.
 Találat: 1539


Felhasználási feltételek