online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

SZIMMETRIÁK MEGMARADÁSA

fizikai

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
FELÜLETI FESZÜLTSÉG
Elektromagneses indukció
A TERMÉSZETTUDOMÁNY ORFFYREUS KORÁBAN
ORFFYREUS KORA
A SZIMMETRIA TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGE
A Laplace-transzformació módszere
A TUDOMÁNY MINT HAGYOMÁNY
AZ UTOLSÓ REMÉNYSUGÁR
A teljes aramkörre vonatkozó Ohm-törvény
 
bal also sarok   jobb also sarok

SZIMMETRIÁK MEGMARADÁSA


Úgy gondolnánk, hogy mind az elektromos tér, mind a mágneses tér egy azonos matematikai mennyiséggel, vektorral írható le. Mindkét térerősségnél az erőnek van iránya és nagysága is, tehát látszólag nyugodtan használhatunk azonos típusú vektort a két mező leírására. Ez a felszínes hasonlóság azonban megtévesztő, és ez is egyik oka volt annak, hogy mintegy nyolc évi kínlódás és kí­sérletezés után, és akkor is csak véletlenül jutott Oersted arra a kor­szakalkotó fölfedezésre, hogy az elektromosság és a mágnesesség egymással kapcsolatban van. Ha tudta volna Oersted, hogy az elektromosság poláris és a mágnesesség axiális vektorral írható le, és ismerte volna a szimmetria-műveleteket, valószínűleg nem nyolc év, hanem nyolc nap alatt, esetleg nyolc perc alatt elvégzi a sikeres kísérletet. Oersted persze annyival jobb volt pályatársainál, hogy legalább próbálgatta az elektromosság és mágnesesség közti kap­csolat megtalálását, míg a többiek belenyugodtak Cavendish és Coulomb tekintélyelvű kinyilatkoztatásába.
Nézzük meg, hogy milyen vektorok létezhetnek, mi a poláris és axiális vektor közti különbség, hogy jelenik meg ez a szimmetriák­ban. Ha a II/1. ábrát látjuk, akkor nyilvánvalóvá válik ez a különb­ség. Az axiális vektor lényegében egy forgó henger szimmetriájá­val jellemezhető. Amikor nyomatékot hozunk létre, például forga­tunk egy tengelyt, mindig axiális vektorok jelennek meg. Ennek a forgó tengelynek a szimmetriája, tükröződése azonban eltér a polá­ris vektor tükröződésétől, szimmetriájától. Látjuk, ha a forgásten­gellyel párhuzamos síkra tükrözzük az axiális vektort, akkor az megfordul, azaz antiszimmetrikussá válik. Abban az esetben vi­szont, ha a tengelyre merőleges síkra tükrözzük, akkor változatlan, azaz teljesen szimmetrikus marad.


Az antiszimmetria azért érde­kes, mert megmarad ugyan a vektor nagysága, csak előjele változik meg. A könnyebben elképzelhető poláris vektor (ami például az erő és a sebesség leírására is használatos) más tükrözési szimmetri­ákkal bír. Ha a poláris tengelyt a tengellyel párhuzamosan tükröz­zük, akkor változatlan marad, és ilyen esetben mondjuk, hogy a tükrözés szimmetrikus, azaz a tükrözés művelete mint transzformá­ció nem változtatja meg az eredeti állapotot, hanem változatlanul megy át a transzformáció után az új állapotba a régi állapot. Ilyen­kor nem tudjuk megkülönböztetni az eredeti és a transzformáció utáni állapotot.


Abban az esetben viszont, ha tengelyre merőlege­sen tükrözünk, akkor antiszimmetrikus tükörképet kapunk, mely­nek nagysága azonos ugyan, de előjele megváltozik. Az Oersted­kísérlet esetén egy olyan esetet vizsgálunk meg, ahol két különbö­ző szimmetriatulajdonsággal rendelkező ok váltja ki a számunkra értékes hatást. Kétségtelen, hogy ez bonyolultabb eset mintha csak egyetlen szimmetria, egyetlen kiváltó fizikai hatás változik, de egyúttal szemléletesebb is.


Nézzük meg, hogy a szimmetriamegmaradás törvénye hogyan alkalmazható egy gyakorlati esetre. A II/2. ábrán látszik az az eset, amikor Oersted a sikertelen kísérleteket végezte. Helyezzük bele egy-egy szimmetriasíkba a drótot, azaz az áramot, majd erre merőleges síkba a mágnestűt, azaz a mágneses tér irányát.


Látjuk például, hogy a s sík, mely az iránytű mágneses terének szim­metriáját tartalmazza, anti szimmetrikus a mágnesességre nézve, hiszen itt a tengellyel párhuzamos síkra kell tükröznünk. Abban az esetben is anti szimmetrikus transzformációt kapunk, ha az erre a síkra merőleges I áramot tükrözzük. Az előbbiek során ugyanis láthattuk, hogy a síkra merőleges tükrözés esetén a poláris vekto­rok anti szimmetrikusak lesznek. Ezért azt látjuk, hogy a s síkban anti szimmetrikus lesz mindkét vektor.

II/1 1. ábra: Forgó henger és mozgó rúd tükrözési szimmetriái. A mágneses mező szimmetriája axiális, az áram szimmetriája poláris.Nézzük meg most a s -vel jelzett síkban mi történik. Látjuk, hogy az I áramra rásimuló szimmetriasík esetén a mágneses vektor axiális szimmetriája megmarad, tehát szimmetrikus transzformáci­ót kapunk, és ugyanez a helyzet az árammal is, hiszen az áram irá­nyával párhuzamos maga a szimmetriasík, tehát szimmetrikus transzformációt kapunk. Vagyis tükrözés után mindkét síkban megmarad a szimmetria, éppen ezért összeegyeztethetetlen bármi­féle forgással itt a szimmetriák esete, ezért nem is remélhetünk ef­fektust. Megmarad a szimmetria mindkét síkban, hiszen az egyik síkban csupa anti szimmetrikus, a másik síkban csupa szimmetrikus transzformációt találunk. Ott, ahol megmarad a szimmetria, ott bi­zony változás sincs, ez a szimmetriamegmaradás törvényének egyik következménye.


II/2a. ábra: Ha az i áram is a ,m mágneses mező egymásra merőleges, ak­kor mindkét szimmetriasíkban azonos szimmetriák lépnek fel. Emiatt nincs hatás, semmi sem történik.


Más lesz a helyzet azonban, ha a II/2b. ábrát nézzük, ahol egy­mással párhuzamos az áram is és a mágneses térerősség is. Tegyük fel, hogy a s síkba simul mind az áram poláris, mind a mágneses tér axiális vektora. Ebben az esetben a s síkban, mely erre merőle­ges, azt találjuk, hogy a mágneses térerősség axiális vektora szim­metrikus transzformációval megy át, mig az áram poláris vektora anti szimmetrikus transzformációval megy át. Így ebben a síkban kétféle szimmetriát is találunk. Ugyanez lesz a helyzet a s síkkal is, itt is az axiális vektor, a mágneses térerősség antiszimmetrikus transzformációval megy át, míg az áramerősség szimmetrikus transzformációval megy át, hiszen az áram irányával párhuzamos lesz a szimmetriasík.
Látjuk, hogy itt mindkét síkra két különböző szimmetria jellem­ző, azaz mindkét oknak, mindkét effektusnak más-más szimmetriá­ja van. Ebben az esetben nem marad meg a tükrözés után a szim­metria, így viszont már előfordulhat a szimmetriasíkot megbontó forgási művelet, forgási operáció vagy transzformáció.

Ekkor már elvileg létrejöhet a forgás. Természetesen Oersted annak idején nem tudta, hogy létezik poláris és axiális szimmetria, és nem tudta, hogy az áramerősség poláris, míg a mágneses térerősség axiális szimmetriával bír. Ez a kísérlet azonban alkalmas lett volna annak eldöntésére, hogy a két mennyiség nem azonos szimmetriával ren­delkezik, azaz eltérő tulajdonságaik vannak.


II/2b. ábra: Ha az i áram is a p mágneses mező egymással párhuzamos. akkor egy-egy szimmetriasíkban más-más szimmetriájú mező lép fel Ekkor nem marad meg a szimmetria, így várható hogy fellép valamilyen hatás, pl. elforul a mágnestű.


A távírót megcsinálhatták volna már az egyiptomiak, a rómaiak, de akár a kínaiak vagy az indiaiak is, technikailag voltak olyan szinten, hogy ezt létrehozzák. (Más kérdés, hogy Morse-ábécét csak a latin vagy orosz ábécével lehetett volna létrehozni, a kínai­val vagy az indiaival nehezen.) Hiányzott azonban a "minőségi gondolkodás", ami elsősorban csak egy maroknyi protestáns gon­dolkodású országban terjedt el, ott is csak lassan és döcögve.


Azt gondolnánk, hogy Oersted kíséréletéből levonták kortársai ezt a nagy tanulságot, hogy a szimmetriákat kísérletileg érdemes meg­állapítani, és nem íróasztal mellett kiagyalni. A kísérlet sok-sok vajúdás után sikeres lett, ám a megfelelő következtést senki nem vonta le. Ez a tanulsága egy másik hasonló esetnek is, ami az in­dukcióval kapcsolatos, és gyakorlati hatásait nézve ugyanolyan fontos, mint az Oersted kísérlet. Ez a Faraday-Henry-féle indukciós kísérlet. Ez a kísérlet egyszerűbb, mint az Oersted-féle hatás, hi­szen itt mindössze egyetlen szimmetriát, a mágneses térerősség időbeli állandóságát, szimmetriáját kellett csökkenteni. Itt mind­össze egyetlen kiváltó ok létezik. Így a szimmetria kivonási sza­bályt nem tudjuk alkalmazni, de az általános elv itt is létezik: egy szimmetria megszüntetése új jelenségeket idéz elő.


Faraday Angliában, Henry pedig az Egyesült Államokban találta meg az indukció hatását szintén nyolcévnyi kísérletezés után: Az alapeffektus itt is nagyon egyszerű: ha egy szolenoidból kirántunk egy mágnest, vagy bármi más módon időben változtatjuk a mágne­ses teret, akkor a szolenoidban elektromos áram indukálódik. Ez a nagyon egyszerűnek tűnő effektus egyáltalán nem volt kézzelfog­ható, egyáltalán nem volt magától értetődő abban a korban, és nem véletlen, hogy évekig nem jöttek rá. Az előző példában, Oersted kísérletében a két kiváltó ok más és más térbeli szimmetriát muta­tott.


Nemcsak a térbeli, hanem időbeli szimmetriát is lehet változ­tatni, csökkenteni. Képzeljük csak el, hogy az idő függvényében fölírjuk egy mágnes körül, minden egyes pontban a mágneses térerősség értékét. Ha egy időpillanatban ezt megváltoztatjuk, ak­kor csökken ennek a rendszernek a szimmetriája. Az állandó térerősség ugyanis egy térbeli és időbeli szimmetriát ad, hiszen bármely más időpontban állandó a térerősség iránya és nagysága. Ez egy időbeli eltolási szimmetriát eredményez, hiszen változatlan a térerősség, és a változatlanság, az invariancia a kulcsszó a szim­metria megértésében. Természetesen Faraday idejében még nem gondolkodtak a szimmetria segítségével (hiszen ma sem használják még mankóként sem a szimmetria kiterjesztett fogalmát).


Ez azért tragikus, mert ha ebből a két igen hasznos effektusból, ennek tanulmányozásából levonják a megfelelő következtetést, ak­kor újra vissza lehetett volna térni az energia megvizsgálására, ki­derülhetett volna, hogy az energia is egy szimmetria, és mint min­den szimmetria, ez is csökkenthető.


Ha másként nem, legalább formális logikával, okoskodással el lehetett volna jutni ahhoz a gondolathoz, hogy az energia értéke nem szükségszerűen állandó. Azt láttuk ugyanis eddig legalább két ok esetén, hogy a szimmetria akkor marad meg például, ha egy jelenséget előidéző mindkét ki­váltó okban egyszerre található meg ugyanaz a szimmetria. Ebben az esetben az okozatban, a jelenségben is megmarad ez a szimmet­ria, de csak ez a szimmetria. Azok a szimmetriák, amelyek nem közösek a két kiváltó okban, azok "kiesnek", mintegy kivonódnak. Ezt a megfigyelést lehetett volna használni az energia mint szim­metria csökkentéséhez, megszüntetéséhez. Ez az út vezet az "in­gyenes" többletenergia előállításához.Találat: 1814