online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

KIHÍVÁSOK

fizikaifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A jégkorszakok kialakulasanak feltételei
FELÜLETI FESZÜLTSÉG
ORFFYREUS KORA
AZ ÉLŐVILAG ÉS A MÉRNÖKÖK LEHETŐSÉGEI
A FIATAL TESLA
Sztatikus terek
Feszültségosztó. Áramosztó
Differencial-egyenletek módszere
ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (VIZSGATÉTELEK)
KIHÍVÁSOK
 
bal also sarok   jobb also sarok

KIHÍVÁSOK


A természettudományban sajnos fokozottan igaz hogy a törté­nelmet mindig a győztesek írják, ezért bármit ki lehet törölni, bár­mit el lehet hallgatni, nagyon kevés ember lát be a színfalak mögé:


Talán az egyetlen könyv, ami ebben a témában született, Serge Lang műve, amely a Springer kiadónál jelent meg Challenges címmel. A több mint nyolcszáz oldalas könyvben Lang a humán tudományok és a biológia területén elkövetett visszaéléseket, elvtelen összefonódásokat, 343c29d hatalommal való visszaéléseket vizs­gálta. Lang (aki civilben matematikus) a következő konklúziókra jutott: "A tudomány színvonaláért a felelősség az egyének kezé­ben van. Tekintve, hogy a múltban számos alkalommal az intéz­mények hibáztak, nem számíthatunk a hivatalos szervezetekre, vagy a tudomány vezetőire, sem erkölcsi vezetésben, sem támo­gatásban. Minden egyénnek meg kell találnia saját lehetőségeit, és szövetségeseit, hogy a hibákat a felszínre hozzák, és ugya­núgy dokumentálják, mint ebben a könyvben. Mindnyájunk felelőssége, hogy egy olyan tudományos atmoszféra alakuljon ki, ahol mások is szabadon kifejthetik véleményüket."


Három általános törvényszerűséget állapított meg Lang:

1. törvény: A hatalmi struktúra azt csinál amit akar, akkor, amikor akar, és utólag igazolja azt. Ha ez valami miatt nem működik, akkor is azt tesznek amit akarnak, ahol akarnak, utána falaznak.

2. törvény: Az intézmény, a vezetés mindig védeni fogja bármelyik tagját addig, amíg ez a védekezés az egész intézményt nem ve­szélyezteti; utána már áldozati bárányként odadobják a hibázó tagjukat, de mindent megtesznek, hogy az intézményt meg­őrizzék.

törvény: Minden úgy megy, mint a videojátékoknál az ember sose lőhet elég gyorsan.


A tudománytörténet legszomorúbb tanulsága az, hogy az intéz­ményes tudomány nem termékeny, amikor friss, új ötleteket kellene megfogalmazni, kitalálni ennek éppen az ellenkezője igaz. A már meglevő és működőképes ötleteket, újdonságokat inkább legázolja, csak ne kelljen szembenézni a korábbi végzetes tévedésekkel. Az intézményes tudomány csak akkor lenne működőképes, ha az alulról és kívülről jövő ötleteket is képes lenne befogadni. De nem ez a helyzet. Az a tapasztalat, hogy minél alapvetőbb, minél fontosabb fogalmat kezdünk megkérdőjelezni, annál ellenségesebb az intéz­ményrendszer, felszínesebb és szakmailag igénytelenebb, viszont emberileg annál keményebb az ellenállása. Sok esetben az ellenállás hisztérikus mint például az energia, az impulzus, a töltés, a tér struktúrája, az elektrodinamika kiterjesztése, az atommag szerkezete és működése a rendszer a vita elfojtására azonnal hatalmi eszkö­zökhöz folyamodik. Látjuk, hogy a kemény diktatúrák összes ismér­vét megtaláljuk a természettudomány intézményeiben vegytiszta formában. A teljes sajtócenzúra, a személyes gondolkodási szabad­ság hiánya, a retorziók teljes skálája mind előfordul a természettu­domány mint intézmény esetében. (Vajon milyen lehet akkor a tár­sadalomtudomány mint intézmény, ami sokkal szubjektívebb?)


Azért veszélyes a szervezett, intézményes tudomány reakciós szerepe, mert a társadalom teljesen kiszolgáltatott, védekezésre képtelen ezen a téren. A diktátorokat is csak kívülről könnyű fel­ismerni, csak külországokból lehet tiltakozni, az ott élő alattvalók semmit sem tehetnek. A tudományban viszont, aki kint van az intézményekből, arra könnyen mondják, hogy kívülálló, s nem a vélemény maga számít, hanem az, hogy ki mondja a kritikát.


Ebben a könyvben a fontos dolgok szisztematikus elnyomására láttunk néhány példát, de ez egész biztosan nem az összes megtör­tént eset. Ez azt mutatja, hogy nem a rendszerben, nem a tudomány rendszerében van a hiba, hanem a rendszer maga a hiba. Ezek az esetek minősítik a kutatás, az oktatás, a publikáció rendszerét is, de az ezt felügyelő politikai vezetést is minden korbán minden or­szágban. Világosan mutatják Orffyreustól kezdve a sok bemutatott (és a sok be nem mutatott) esetnél az elvi, a fundamentális fogal­makban való gondolkodás hiányát is. Jól látszik az, hogy ezt a "mérkőzést" a jelenlegi intézményrendszer működése mellett az emberiség nem tudja megnyerni. A kreatív emberek, azaz a felfe­dezők és feltalálók, és az eredményre váró emberiség közé a tudo­mányos vezetők áttörhetetlen falakat építettek.


Látszik, hogy nyerési esély kizárólag a hivatalos, "szolgálati út" megkerülésével adódik, kizárólag "gerilla-hadviseléssel és a je­lenlegi szabályok megszegésével érhetők el. Az, ami a most publi­kált irodalomban történik (legalábbis a fizikában) gyakorlatilag lé­nyegtelen, s mivel elfedi a lényeget, így káros is, hiszen az igazán fontos témáktól vonja el a pénzt és a figyelmet.


Ma a fizikusok figyelme, a publikációk zöme a kölcsönhatások egyesítésére irányul, ez az elfogadott legfontosabb cél. Holott jóval fontosabb lenne megérteni alapvető fogalmaink jelentését: az energia, az impulzus vagy a töltés fogalmát. Csak ezek tisztázása után szabad tovább haladni, mert így homokra építkezünk, s nem kősziklára.


Találat: 1422


Felhasználási feltételek