online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

OLASZ NYELV EMELT SZINT SZÓBELI JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

nyelvtan

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)
NYELVTAN II
New English File Pre-Intermediate – Grammar Bank
New English File Pre-Intermediate
PRÓBAÉRETTSÉGI Középszint ANGOL NYELV
Hangalak és jelentés viszonya a szavakban
HATÁROZOTT NÉVELŐ
 
 

OLASZ NYELV

EMELT SZINT

SZÓBELI JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szem­pon­tokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden szóbeli feleletet ezen szempontok segítségével kell értékelni.

Részletes értékelési szempontok

                                                                   

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

Az első és a második feladathoz tartozó skálák értékelési szempontjai és szintjei az első értékelési szempont kivételével azonosak.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja.

Első feladat (vita)

Pontszám

1. Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása

5

2. Szókincs, kifejezésmód

5

3. Nyelvt 343e45d an

5

4. Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés

5

Összesen

20

Második feladat (önálló témakifejtés)

Pontszám

1. Részletesség, önállóság és a mondanivaló összefüggő kifejtése

5

2. Szókincs, kifejezésmód

5

3. Nyelvt 343e45d an

5

4. Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés

5

Összesen

20

 

Amennyiben a vizsgázó felelete az első értékelési szempont alapján 0 pontos, az adott feladat összpontszáma is 0 pont.


A vizsgapontok kiszámítása

A szóbeli vizsgán legfeljebb 40 pontot szerezhet a tanuló a két feladat során. Az érettségi vizsga egészére 150 vizsgapont adható, ennek 22%-a, tehát 33 vizsgapont szerezhető a szóbeli vizsgán. Ezért átszámításra van szükség.

Összesítse a felelet végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a szóbeli pont. Az átszámítási táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az elért szóbeli pontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop).

Az értékelési lap megfelelő helyére írja be a dolgozatpontot és az átszámított vizsgapontot.

Szóbeli pont

Vizsgapont

Szóbeli pont

Vizsgapont

40

33

20

17

39

32

19

16

38

31

18

15

37

31

17

14

36

30

16

13

35

29

15

12

34

28

14

12

33

27

13

11

32

26

12

10

31

26

11

9

30

25

10

8

29

24

9

7

28

23

8

7

27

22

76

26

21

6

5

25

21

5

4

24

20

4

3

23

19

3

2

22

18

2

2

21

17

1

1


ELSŐ FELADAT
(VITA)

Az értékelési szempontok részletes kifejtése

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó

·        világosan fejti-e ki álláspontját;

·        megfelelően érvel-e;

·        megfelelően reagál-e a vizsgáztató véleménykifejtésére;

·        aktívan vesz-e részt a beszélgetésben;

·        megfelelően alkalmazza-e a kommunikációs stratégiákat.

Szókincs, kifejezésmód

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó

·        szókincse megfelel-e a témának, a szituációnak és a szerepnek;

·        szókincse a szintnek megfelelően elég változatos-e;

·        megfelelően alkalmazza-e a kompenzációs stratégiákat;

·        képes-e a célnyelvi udvariasság és a megfelelő stílus alkalmazására.

Nyelvtan

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó

·        a szintnek, a témának, a szituációnak és a szerepnek megfelelő nyelvtani eszközöket alkalmazza-e;

·        törekszik-e a szintnek megfelelő változatos nyelvhasználatra (pl. komplex nyelvtani szerkezetek, összetett mondatok használata).

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó beszéde érthető és követhető-e, azaz megfelelő-e

·        a beszédtempója,

·        kiejtése és hanglejtése.


Értékelési skála

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása

5 pont

4-3 pont

2-1 pont

0 pont

A vizsgázó meggyőzően fejti ki véleményét, és ál­lás­­pontját megfelelően tá­masztja alá.

Aktívan vesz részt a be­szél­­getésben. Beszélgetőpartnere hozzá­szólásaira megfelelően rea­gál.

Megfelelően alkalmazza a kommunikációs straté­giá­kat.

A vizsgázó többnyire meg­felelően fejti ki véle­ményét és törekszik állás­pontját megfelelően alátá­masztani.

Igyekszik aktívan részt venni a beszélgetésben. Általában megfelelően rea­gál beszélgetőpartnere

hozzászólásaira.

Általában megfelelően alkalmazza a kom­mu­nikációs stratégiákat.

A vizsgázó többnyire rö­viden, szűkszavúan fejti ki véleményét, keveset érvel, de álláspontja még vilá­gos. 

Alig kezdeményez, be­szél­getőpartnere hozzá­szó­lá­saira vontatottan és nem mindig megfelelően rea­gál.

Nem mindig megfelelően alkalmazza a kom­mu­ni­ká­ciós stratégiákat.

A vizsgázó túl röviden fej­ti ki véleményét, nem vagy alig érvel. Álláspontja nem világos.

A beszélgetésben nem vesz részt interaktívan.

Szókincs, kifejezésmód

5 pont

4-3 pont

2-1pont

0 pont

A vizsgázó szókincse a té­mának megfelelő, szó­hasz­­­nálata változatos.

Kisebb lexikai pontat­lan­sá­gai nem zavarják a kom­munikációt.

Szükség esetén meg­fe­le­lően alkalmazza a kom­pen­zációs stratégiákat.

A vizsgázó megfelelően al­kalmazza a célnyelvi ud­variasság alapszabályait.

A vizsgázó szókincse álta­lában a témának meg­fe­le­lő, törekszik a változatos szóhasználatra.

Az előforduló lexikai hi­bák csak néhány esetben nehezítik a megértést.

Igyekszik megfelelően al­kalmazni a kompenzációs stratégiákat

A vizsgázó túlnyomórészt megfelelően alkalmazza a célnyelvi udvariasság alap­szabályait.

A vizsgázó egyszerű szó­kincset használ.

A nem megfelelő szó­hasz­nálat többször nehezíti a megértést. 

Nem mindig megfelelően alkalmazza a kom­pen­zá­ciós stratégiákat.

Előfordul, hogy a vizsgázó megsérti a célnyelvi ud­variasság alapszabályait.

A vizsgázó szókincse sze­gényes.

A nem megfelelő szó­használat többször je­len­tősen nehezíti és/vagy akadályozza a megértést.

Nem tudja alkalmazni a kompenzációs stra­té­giá­kat.

A vizsgázó megsérti a cél­nyelvi udvariasság alap­sza­bályait.

Nyelvtan

5 pont

4-3 pont

2-1pont

0 pont

A vizsgázó változatos nyelv­tani struktúrákat használ. Kevés nyelvtani hibát ejt, amelyek a meg­ér­tést egyáltalán nem befo­lyásolják.

A vizsgázó törekszik vál­to­zatos nyelvtani struk­túrákat használatára. 

A vizsgázó több, a meg­értést nem nehezítő és/vagy néhány a meg­értést nehezítő hibát ejt.

A vizsgázó egyszerű nyelv­tani struktúrákat használ.

Sok nyelvtani hibát ejt, hibái többször nehezítik a megértést.

A nyelvtani hibák a megértést sokszor jelen­tősen nehezítik vagy meg­akadályozzák.

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés

5 pont

4-3 pont

2-1 pont

0 pont

A vizsgázó beszédtempója megfelelő.

Kiejtésén, hanglejtésén alig érezhető az anya­nyel­vi hatás.

A vizsgázó beszédtempója általában megfelelő, bár néha lelassul.

Kiejtése, hanglejtése meg­felelő, bár beszédén érez­hető az anyanyelvi hatás.

A vizsgázó beszédtempója többször lelassul.

Kiejtése és hanglejtése még elfogadható, bár beszédén az anyanyelvi hatás erősen érezhető.

Beszéde többnyire még érthető és követhető.

A vizsgázó lassan, aka­doz­va beszél.

Kiejtésén és hanglejtésén igen erősen érezhető az anyanyelvi hatás.

Beszédtempója, kiejtése és hanglejtése helyenként ne­hezíti a megértést.

MÁSODIK FELADAT
(ÖNÁLLÓ TÉMAKIFEJTÉS)

Az értékelési szempontok részletes kifejtése

Részletesség, önállóság és a mondanivaló összefüggő kifejtése

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy

·        a vizsgázó elég részletesen fejti-e ki a témát;

·        a vizsgázó logikusan rendezi-e el a mondanivalóját;

·        a vizsgázó összefüggően fejti-e ki a mondanivalóját;


·        a vizsgáztatónak kell-e segítő kérdéseket feltennie.

A többi értékelési szempont megegyezik a vita értékelési szempontjaival.

Értékelési skála

Részletesség, önállóság és a mondanivaló összefüggő kifejezése

5 pont

4-3 pont

2-1 pont

0 pont

A vizsgázó meggyőzően fejti ki véleményét, és ál­lás­pontját megfelelően támasztja alá.

Segítő kérdésekre nincs szüksége.

A vizsgázó összefüggően és logikusan fejti ki az adott témát.

A vizsgázó többnyire meg­felelően fejti ki véle­mé­nyét és törekszik állás­pontját megfelelően alá­tá­masz­tani.

A segítő kérdésekre meg­felelően válaszol.

A vizsgázó általában össze­függően és logikusan  fejti ki az adott témát.

A vizsgázó többnyire rö­viden, szűkszavúan fejti ki véleményét, keveset érvel, de álláspontja még vilá­gos. 

A segítő kérdésekre is csak röviden és/vagy nem megfelelően válaszol.

Mondanivalója nem min­dig logikus elrendezésű, témakifejtése több helyen nem összefüggő.

A vizsgázó túl röviden fejti ki véleményét, nem vagy alig érvel.

A segítő kérdésekre nem tud válaszolni.

A vizsgázó nem tudja összefüggően és logikusan kifejteni a témát.


Emelt szintű szóbeli vizsga OLASZ nyelvből

értékelő lap

Vizsgázó kódja:………………………………Vizsgázó tételszáma:………………

1. VITA

Pontszám

Megjegyzések

Téma:

5

4

3

2

1

Vélemény, érvelés, interakció

X

Szókincs, kifejezésmód

X

Nyelvtan

Beszédtempó, hanglejtés, kiejtés

Összesen:

2. Önálló témakifejtés

Pontszám

Megjegyzések

Téma:

5

4

3

2

1

Összefüggő témakifejtés

Szókincs, kifejezésmód

Nyelvtan

X

Beszédtempó, hanglejtés, kiejtés

X

Összesen:

Vizsgarészek összpontszáma:  oo       Konvertált pontok: oo    Vizsgáztató aláírása:…………


: 1617