online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

New English File Elementary – Grammar Bank

nyelvtan

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)
New English File Pre-Intermediate – Grammar Bank
New English File Pre-Intermediate
OLASZ NYELV EMELT SZINT ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATSOR
PRÓBAÉRETTSÉGI Középszint ANGOL NYELV
OLASZ NYELV EMELT SZINT ÍRÁSBELI JAVÍTÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
OLASZ NYELV EMELT SZINT SZÓBELI JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ
New English File Elementary – Grammar Bank
 
 

New English File Elementary – Grammar Bank

File 1

1A     a be ige jelen ideje

Teljes alak                  Rövid alak

I am your teacher.         I’m your teacher.          Én vagyok a tanárod./Én vagyok az Önök tanára.You are in room 13.     You’re in room 13.       A 13-as teremben vagy / van.

He is James.                 He’s James.                  Ő James.

She is Marta.                She’s Marta.                Ő Márta.

It is a school.                It’s a school.                 Ez egy iskola.

We are students.           We’re students.            Mi diákok vagyunk.

You are in group 2.       You’re in group 2.        A kettes csoportban vagytok. / Önök a kettes csoportban vannak.

They are teachers.        They’re teachers.          Ők tanárok.

           Az I-t (én) mindig nagy betűvel írjuk, akkor is, ha nem a mondat elején áll, pl. I’m your teacher.  nem i’m.

           you = te / ti, egyes és többes számú alakja megegyezik.

A you névmást használjuk tegeződés és magázódás esetén is. A szövegkörnyezetből, szituációból állapítjuk meg, hogy melyik esetről van szó. (A továbbiakban – az egyszerűség kedvéért – csak a tegező formát használjuk ebben a nyelvtani összefoglalóban.)

           A he-t férfiakra, a she-t nőkre, az it-et tárgyakra, dolgokra használjuk.

           A they vonatkozhat személyekre és dolgokra egyaránt.

           A rövid alakoknál az aposztróf (’) egy hiányzó betűt jelent, pl. ’m = am.

           A rövid alakokat a beszélt nyelvben használjuk.

           A be ige ún. létige, amit a magyar nyelvben (különösen egyes szám 3. személyben) ritkán használunk ill. fordítunk le.

1B     a be ige jelen ideje: tagadás és kérdés

tagadás

Teljes alak                              Rövid alak

I                       am not              I’m not

You                  are not              You aren’t                    Italian.

He / She / It      is not                He / She / It isn’t          Spanish.

We                   are not              We aren’t                     British.

You                  are not              You aren’t

They                 are not              They aren’t

           Tagadáshoz a not szócskát az ige után tesszük.

           Az are not és az is not alakokat így vonjuk össze:

            You are not Italian. – You’re not Italian.                        Nem vagy olasz.

            She is not Polish. – She’s not Polish.                             Ő nem lengyel.

? kérdés                                              ü                                 û

Am I                                                    I am.                            I’m not.

Are you            German?                      you are.                        you aren’t.

Is he / she / it    Russian?           Yes,     he / she /it is.     No,      he / she / it isn’t.

Are we             Polish?                         we are.                         we aren’t.

Are you                                                you are.                        you aren’t.

Are they                                               they are.                       they aren’t.

           Kérdésben az igét az alany elé tesszük.

            Are you Spanish?  nem  You are Spanish?                                Spanyol vagy?

            Where are you from?  nem  Where you are from?                     Honnan jöttél?

           Nem használunk rövid alakokat az igenlő rövid válaszokban.

            Are you Scottish? Yes, I am.  nem  Yes, I’m.                            Skót vagy? Igen.

1C     jelzőként használt birtokos névmás: my, your, etc.

I’m Italian.                                            My family are from Rome.        Olasz vagyok. A családom Rómából származik.

You’re in level 1.                                  This is your classroom.  Az 1-es szinten vagy. Ez a te termed.

He’s the director.                                  His name is Michael.                 Ő az igazgató. Michael a neve.

She’s your teacher.                               Her name is Tina.                      Ő a tanárod. Tina a neve.

It’s a school.                                         Its name is Queen’s School.      Ez egy iskola. Queen’s School a neve.

We’re an international school.   Our students are from many different countries.

            Mi egy nemzetközi iskola vagyunk. Tanítványaink sok különböző országból érkeznek.

They’re new students.                           Their names are David and Emma.        Ők új diákok. Az ő nevük David és Emma.

           his = férfié, her = nőé, its = dologé.

           their = vonatkozhat személyekre és dolgokra egyaránt.

           A birtokos névmásokat nem tesszük többes számba.

            our students  nem  ours students                        a mi diákjaink

!           Figyelem! Ne keverjük az it’s és its alakokat!

            it’s = it is          It’s a school.                             Ez egy iskola.

            its = birtokos névmás   Its name is…                A neve…

1D     névelők: a / an, the, többes számok, mutató névmások this / that / these / those

a / an (határozatlan névelő)

It’s       a          bag.                  Ez egy táska.

                        pen.                  Ez egy toll.

            an         identity card.     Ez egy személyi igazolvány.

                        umbrella.          Ez egy ernyő.

           Az a / an határozatlan névelőket egyes számú főnevekkel használjuk.

           Az an-t magánhangzóval kezdődő főneveknél használjuk (a, e, i, o, u). Itt a kiejtés számít, nem az írásmód (pl. a uniform, a university)

the  (határozott névelő)

Open    the        door.                Nyisd ki az ajtót!

Close   the        windows.          Csukd be az ablakokat!

           A the-t olyankor használjuk, amikor tudjuk, melyik (ajtóról, ablakról) van szó.

Open the door.  nem  Open a door.

           A the-t egyes és többes számú főnevekkel egyaránt használhatjuk. Kiejtése aszerint változik, hogy magánhangzóval vagy mássalhangzóval kezdődő szó előtt áll-e. Pl. the door /ðə/, de  the umbrella /ð:/

többes számok

Egyes szám     Többes szám               Helyesírás

a book             books                           hozzáadjuk az –s t

a key                keys

a watch            watches                        ch, sh, s, x után hozzáadjuk az –es t

a box                boxes

a country          countries                       mássalhangzó + y > ies

a dictionary       dictionaries

           A többes szám jele az -s.

It’s a pen.                     Ez egy toll.

They’re pens.               Ezek tollak.

           Az a / an névelőket nem használhatjuk többes számban.

They’re keys.               Ezek kulcsok.

nem They’re a keys.

this / that / these / those

Mutató névmások: ez / az / ezek / azok

What’s this? It’s a lighter.                      Mi ez? Ez egy öngyújtó.

That car is Italian.                                 Az az autó olasz.

These watches are Japanese.                Ezek az órák japánok.

What are those? They’re tables.            Mik azok? Azok asztalok.

           A this / these mutató névmásokat használjuk a hozzánk közelebb lévő dolgokra.

           A that / those mutató névmásokat használjuk a tőlünk távolabb lévő dolgokra.

           this / that = egyes szám, these / those = többes szám.

File 2

2A     Az igék egyszerű jelen ideje (present simple): kijelentés és tagadás

+ kijelentés                 tagadás       

I work.                         I don’t work.                            Dolgozom.             Nem dolgozom.

You work.                    You don’t work.                       Dolgozol.               Nem dolgozol.

He / She / It works.      He / She / It doesn’t work.       Dolgozik.               Nem dolgozik.

We work.                     We don’t work.                        Dolgozunk.            Nem dolgozunk.

You work.                    You don’t work.                       Dolgoztok.             Nem dolgoztok.

They work.                   They don’t work.                      Dolgoznak.            Nem dolgoznak.

           Rövid alakok: don’t = do not, doesn’t = does not.

           Az egyszerű jelen időt általános igazságok és rendszeres cselekvések, történések kifejezésére használjuk.

            British people like animals.        Az angolok szeretik az állatokat.

He works from 9.00–5.00.         9-től 5-ig dolgozik.

           Tagadásnál a don’t / doesn’t + szótári alak szerkezetet használjuk.

            He doesn’t work.  nem  He doesn’t works.

            Nem dolgozik.

           A magyar nyelvben gyakran a „szoktam“ használatával fejezzük ki azt, amit az angolban az egyszerű jelen idő jelent.

            I phone my grandmother twice a week.

            Hetente kétszer fel szoktam hívni a nagymamámat.

Helyesírási szabályok egyes szám 3. személynél: he / she / it

I work / play / live.                    He works / plays / lives .

I watch / finish / go / do.            She watches / finishes / goes / does.

I study.                         She studies .

!           Figyeljünk az alábbi gyakran használt igék helyesírására, kiejtésére!

I have               He has nem He haves

            I go                  He goes /gəuz/

            I do                  He does /dΛz/

           Az egyes szám 3. személyű (he / she / it) igeragokra ugyanazok a helyesírási szabályok vonatkoznak, mint a főnevek többesszámára (ld. Grammar Bank 1D).

2B     Az igék egyszerű jelen ideje (present simple): kérdés

kérdés                                                 ü                                             û

Do I work?                                          I do.                                         I don’t.

Do you work?                                      you do.                         you don’t.

Does he / she / it work?            Yes,     he / she / it does.           No,      he / she / it doesn’t.

Do we work?                                       we do.                                      we don’t.

Do you work?                                      you do.                         you don’t.

Do they work?                                     they do.                                    they don’t.

           Kérdő szórend:

Eldöntendő kérdéseknél: ragozott segédige, alany, főige szótári alakja

Kiegészítendő kérdéseknél: kérdőszó, ragozott segédige, alany, főige szótári alakja

Question word            Auxiliary         Subject            Infinitive (= verb)

                                    Do                   you                   live with your parents?  A szüleiddel élsz?

                                    Does                Jenny                like Chinese food?                    Jenny szereti a kínai ételeket?

Where                          do                    you                   live?                                         Hol laksz?

What food                    does                 Jenny                like?                                         Milyen ételeket szeret Jenny?

2D     A birtokos ’s (possessive s)

She is Naomi Campbell’s mother.                     Ő Naomi Campbell édesanyja.

It’s James’s house.                                           Ez James háza.

They are my parents’ friends.                            Ők a szüleim barátai.

           Az ’s toldalékot használjuk ha egy személy birtokviszonyát akarjuk kifejezni.

            Naomi Campbell’s mother  nem  the mother of Naomi Campbell

           Az ’s toldalékot használjuk rendhagyó többesszámú, élőlényt jelentő főnevek esetén is, pl. men, women, children, people.

            That’s my children’s school.  nem  That’s my childrens’ school.

           Az -s’ toldalékot használjuk szabályos többesszámú, élőlényt jelentő főnevek esetén.

            They’re my parents’ friends.  nem  They’re my parent’s friends.

           Az ’s-t nem használhatjuk élettelen dolgok esetén.

            the end of the film  nem  the film’s end               a film vége

!           Figyeljünk az ’s használatára, eltérő jelentésére!

Maria’s mother – ’s = of Maria             Maria édesanyja

Maria’s Spanish – ’s = is                                  Maria spanyol.

File 3

3A     Melléknevek (adjectives)

It’s a big house.                                    Ez egy nagy ház.

They’re pretty flowers.              Ezek szép virágok.

           A melléknevek mindig a főnév előtt állnak és alakjuk nem változik.  nem  It’s a house big.

3B     Időpontok kifejezése (telling the time)

What’s the time?                                   Hány óra van?

 It’s seven o’clock.                               Hét óra van.

 It’s half past nine.                                 Fél tíz van.

 It’s quarter to two.                               Háromnegyed kettő van.

 It’s twenty-five past one.                      Öt perc múlva fél kettő. / Egy óra huszonöt.

 It’s twenty to four.                               Öt perc múlva háromnegyed négy. / Húsz perc múlva négy.

           Az It’s + időpont szerkezettel tudjuk a pontos időt kifejezni.

           Ha a pontos idő iránt érdeklődünk, az alábbi kérdéseket használhatjuk:

What’s the time? vagy

What time is it?

           Az at + time szerkezetet használjuk az időpont meghatározására.

            A         What time do you get up?                     Mikor szoktál felkelni?

            B          I get up at half past seven.                    Fél nyolckor kelek.

!           Időpontot másképpen is kifejezhetünk:

1.25 = It’s one twenty-five.                   Egy óra huszonöt (perc).

3C     Gyakoriságot kifejező határozószók (adverbs of frequency)

I always have toast for breakfast.                      Mindig pirítóst reggelizem.

Do you usually go to work by bus?                   Általában busszal jársz dolgozni?

She doesn’t often go to bed late.                       Nem gyakran szokott későn lefeküdni.

They’re sometimes late.                                    Néha elkésnek.She hardly ever watches TV.                            Szinte sosem / Alig néz tévét.

He is never stressed.                                         Sosem idegeskedik.

           A gyakoriságot kifejező határozószók a How often…? / Milyen gyakran…? kérdésre válaszolnak.

           A gyakoriságot kifejező határozószók mindig az ige előtt állnak, kivéve a be igét, amikor az ige után állnak.

           

            A never és hardly ever határozószókkal mindig állító igét használunk.

            He never smokes.  nem  He doesn’t never smoke.                     Sosem dohányzik.

3D     Időre vonatkozó elöljárók (prepositions of time)

           Az in-t használjuk napszakoknál, hónapoknál, évszakoknál és éveknél.

           Az on-t használjuk napoknál, dátumoknál.

           Az at-et használjuk időpontoknál, éjszakánál, hétvégénél és ünnepeknél.

in

the morning                               reggel, délelőtt

the afternoon                            délután

the evening                               este

December                                decemberben

the summer                               nyáron

1998                                        1998-ban

on

Monday (morning)                    hétfőn (délelőtt)

the 12th of July             július 12-én

my birthday                              a születésnapomon

at

three o’clock                            három órakor

midday / midnight                      délben / éjfélkor

lunchtime                                  ebédidőben

night                                         éjszaka

the weekend                             hétvégén

Christmas / Easter / New Year  karácsonykor, húsvétkor, újévkor

File 4

4A     Módbeli segédige: can / can’t

+ kijelentés                 tagadás

I                                                                       I

You                              can swim.                     You                              can’t swim.

He / She / It                  can come.                     He / She / It                  can’t come.

We                               can help.                       We                               can’t help.

You                                                                  You

They                                                                 They

           Rövidített alak: can’t = cannot.

           A can segédigének többféle jelentése van:

            I can swim. = I know how to.                                       Tudok úszni. Tudom, hogyan kell úszni.

            I can come. = It’s possible for me (I’m not busy).          Tudok jönni. El tudok jönni, nem vagyok elfoglalt.

           

Can you help me? = Please help me.                             Tud segíteni? = Kérem, segítsen!

!           Figyelem! A can után nem használjuk a to szócskát!

            I can swim.  nem  I can to swim.

 

kérdés                                                             ü                                             û

            I                                                           I                                               I

            you                   swim?                           you                                           you

Can      he / she / it        come?              Yes,     he / she / it        can.      No,      he / she / it        can’t.

            we                    help?                            we                                            we

            you                                                       you                                           you

            they                                                      they                                          they

4B     like (+ verb + -ing)

            I love                shopping.                      (Nagyon) Szeretek vásárolni.            

            I like                 going to the cinema.      Szeretek moziba járni. / Szívesen járok moziba.

            I don’t like        doing housework.         Nem szeretem a házimunkát. / Nem szívesen végzek házimunkát.

            I hate                driving at night. Utálok éjszaka vezetni.

           A like, love, és hate igék után az ige + -ing szerkezetet használjuk.

            Helyesírási szabályok az -ing –es igealaknál

szótári alak     ige + -ing                                szabály

cook                I like cooking.                           hozzáadjuk azing -et

study                She hates studying.

dance               I love dancing.                         a szóvégi –e –t levágjuk + -ing

shop                 I don’t like shopping.                egy magánhangzó + egy mássalhangzó = kettőzött mássalhangzó + -ing

4C     a személyes névmások tárgyesete: me, you, him, etc.

I           me        Wait for me.                             Várj meg (engem).

you       you       I love you.                                Szeretlek (téged).

he         him       She isn’t in love with him.          Nem szerelmes belé.

she       her       He kisses her.                           Megcsókolja (őt).

it          it          I don’t like it.                            Nem tetszik.

we        us         Can you help us?                      Tudna segíteni (nekünk)?

you       you       See you tomorrow.                   Holnap találkozunk.

they      them     Phone them this evening.           Hívd fel őket ma este!

           A személyes névmásokkal helyettesíthetjük a főneveket.

            She meets John. She invites him to her house.

            Találkozik Johnnal. Meghívja őt a házába.

           A személyes névmás tárgyesete mindig az ige után áll.

            I love you.  nem  I you love.

            Szeretlek.

           Elöljárószók (with, to, from, stb.) után mindig tárgyesetet használunk.

            Listen to me! I’m in love with her.  nem  I’m in love with she.

            Hallgass ide! Szerelmes vagyok belé!

4D     Állítmány részeként használt birtokos névmások: mine, yours, etc.

Személyes névmás     jelzői birtokos névmás           önálló birtokos névmás

I                                   It’s my car.                               It’s mine.                      Ez az én autóm. Ez az autó az enyém.

you                               It’s your car.                             It’s yours.                     Ez a te autód. Ez az autó a tiéd.

he                                 It’s his car.                               It’s his.             Ez az ő autója. Ez az autó az övé.

she                               It’s her car.                               It’s hers.                      

we                                It’s our car.                              It’s ours.                       Ez a mi autónk. Ez az autó a miénk.

they                              It’s their car.                             It’s theirs.                     Ez az ő autójuk. Ez az autó az övék.

           A birtokos névmásokat akkor használjuk az állítmány részeként, ha hangsúlyozni akarjuk a birtokos személyét.

            A         Whose book is it? Is it yours?                           Kié ez a könyv? A tiéd?

            B          Yes, it’s mine.                                                   Igen, az enyém.

           Az állítmány részeként akkor használjuk a birtokos névmást, ha a teljes birtokos szerkezetet (jelző + jelzett szó) helyettesíteni akarjuk.

            It’s my car. or It’s mine.

            Ez az én autóm. Ez az enyém.

!           Figyelem! Sosem használunk vele névelőt. (A magyar nyelvvel ellentétben.)

            This is yours.  nem  This is the yours.

            Ez a tiéd.

File 5

5A     A be ige egyszerű múlt ideje: was / were

+ kijelentés                                         tagadás       

I                       was                              I           wasn’t

You                  were                             You      weren’t

He / She / It      was      famous.            He / She / It      wasn’t  famous.

We                   were                             We       weren’t

You                  were                             You      weren’t

They                 were                             They     weren’t

           Rövidített alakok: wasn’t = was not, weren’t = were not.

           A was / were alakokat használjuk, ha a múltról beszélünk.

            My grandfather was born in London.

            A nagyapám Londonban született.

kérdés                                                             ü                                             û

Was     I                                                           I was.                                       I wasn’t.

Were    you                                                       you were.                                 you weren’t.

Was     he / she / it        famous?            Yes,     he / she / it was.            No,      he / she / it wasn’t.

Were    we                                                        we were.                                  we weren’t.

Were    you                                                       you were.                                 you weren’t.

Were    they                                                      they were.                                they weren’t.

5B     A szabályos igék egyszerű múlt ideje

+ kijelentés                             tagadás

I                                               I

You                                          You

He / She / It      worked                        He / She / It      didn’t work

We                   yesterday.         We                   yesterday.

You                                          You

They                                         They

Szabályos igék múlt idejének helyesírási szabályai

Szótári alak                Múlt                Szabály

watch                           watched           hozzátoldjuk az –ed -t

play                              played

live                               lived                 hozzátoldjuk a –d -t

smoke                          smoked

stop                              stopped            egy magánhangzó + egy mássalhangzó = kettőzött mássalhangzó

study                            studied             mássalhangzó + y > ied

kérdés                                                 ü                                             û

            I                                               I                                               I

            you                                           you                                           you

Did       he / she / it        work    Yes,     he / she / it        did.      No,      he / she / it        didn’t.

            we        yesterday?                    we                                            we

            you                                           you                                           you

            they                                          they                                          they

           Rövidített alak: didn’t = did not.

           Az egyszerű múlt időt használjuk befejezett cselekvések, történések kifejezésére.

           A szabályos igék múlt idejét azed toldalékkal képezzük

pl. worked, lived, played.

           A múlt idejű alak minden számban és személyben megegyezik.

           A did / didn’t + szótári alak szerkezetet használjuk múlt idejű kérdésben és tagadásban.

5C     Rendhagyó igék egyszerű múlt ideje

szótári alak     múlt +              múlt -

go                    went                 didn’t go

have                 had                   didn’t have

get                    got                   didn’t get

buy                   bought              didn’t buy

leave                left                    didn’t leave

drive                 drove               didn’t drive

meet                 met                   didn’t meet

see                   saw                  didn’t see

wear                 wore                didn’t wear

do                    did                   didn’t do

           A rendhagyó múlt idejű alakot csak kijelentő mondatokban használjuk.

            I saw a film last night.                Láttam egy filmet tegnap.

           A did / didn’t segédige után a szótári alakot használjuk.

            Did you see a film last night?  nem  Did you saw…?

            Láttál tegnap egy filmet?

           Figyeljünk a kérdő szórendre: = ASI (ragozott segédige, alany, főige szótári alakja)

vagy QUASI (kérdőszó, ragozott segédige, alany, főige szótári alakja).

Did you go out last night?          Voltál valahol tegnap este?

Where did you go?                   Hol voltál?

!           A can módbeli segédige múlt ideje = could.

            tagadás = couldn’t  nem  didn’t can

            kérdés = Could you…?  nem  Did you can…?

File 6

6A     there is / there are

            Egyes szám                             Többes szám

            There’s a piano.                        There are some glasses in the cupboard.

            Van egy zongora.                         A szekrényben vannak poharak.

            There isn’t a fridge.                   There aren’t any pictures.

            Nincs hűtő.                                 Nincsenek képek.

            Is there a TV?                          Are there any glasses?


            Van tévé?                                   Vannak poharak?

            Yes, there is. No, there isn’t.     Yes, there are. No, there aren’t.

            Igen, van. / Nem, nincs.                 Igen, vannak. / Nem, nincsenek.

           A there is / are szerkezettel fejezzük ki, hogy valami / valaki van valahol.

           A there is / are szerkezetet gyakran használjuk az a / an, some és any határozatlan névelőkkel, határozókkal.

           A some és any szavakat többes számú főnevekkel használhatjuk. Some = néhány, valamennyi.

           A some –ot kijelentő mondatokban, míg az any –t kérdő és tagadó mondatokban használjuk.

!           Vigyázat! A there is és it is mást jelent!

            There’s a key on the table.        It’s the key to the kitchen.

            Van egy kulcs az asztalon. Az a konyha kulcsa.

6B     there was / there were

           

Egyes szám                                         Többes szám

+          There was an old TV.                           There were only three guests.

            Volt egy régi tévé.                                    Csak három vendég volt.

          There wasn’t a remote control.  There weren’t any more people.

            Nem volt távirányító.                                Nem voltak többen.

?          Was there a ghost?                               Were there any lights?

            Volt kísértet?                                           Voltak lámpák?

46        Yes, there was. No, there wasn’t.         Yes, there were. No, there weren’t.

            Igen, volt. / Nem, nem volt.                        Igen, voltak. / Nem, nem voltak.

           A there was / were szerkezet a there is / are múlt ideje.

6C     A folyamatos jelen idő (present continuous): be + verb + -ing

+ kijelentés

Teljes alak                                          Rövidített alak

I am                                                     I’m

You are                                                You’re             crying.

He / She / It is                                      He / She / It’s   arguing.

We are                                                 We’re              having a party. 

You are                                                You’re

They are                                               They’re

tagadás

Teljes alak                                          Rövidített alak

I am not                                                I’m not

You are not                                          You aren’t                    crying.

He / She / It is not                                 He / She / It isn’t          arguing.

We are not                                           We aren’t                     having a party.

You are not                                          You aren’t

They are not                                         They aren’t

                       

kérdés                                                             ü                                 û

Am I                                                                I am.                            I’m not.

Are you            crying?                                     you are.                        you aren’t.

Is he / she / it    having a party? Yes,     he / she /it is.     No,      he / she / it isn’t.

Are we             arguing?                                    we are.                         we aren’t.

Are you                                                            you are.                        you aren’t.

Are they                                                           they are.                       they aren’t.

           A folyamatos jelen időt olyan cselekvések, történések leírására alkalmazzuk, amelyek a beszéd pillanatában folyamatban vannak.

            It’s raining.       The baby’s crying.

            Esik az eső.            Sír a baba.

           Az -ing –es igealak helyesírási szabályai a nyelvtani összefoglaló 4B fejezetében találhatóak.

6D     Egyszerű jelen vagy folyamatos jelen? (present simple or present continuous?)

Present simple                                                Present continuous

My sister works in a bank.                                Today she’s working at home.

A nővérem bankban dolgozik.                                Ma otthon dolgozik.

What do you usually wear to work?                  What are you wearing now?

Mit szoktál felvenni a munkahelyedre?                     Most mi van rajtad?

           Az egyszerű jelen idővel azt fejezzük ki, hogy általában mit szoktunk csinálni.

           A folyamatos jelen időt használjuk, amikor arról beszélünk, hogy most éppen mit csinálunk.

            Figyeljünk a do ige használatára!

            A         What do you do? (= What’s your job?)                        Mi a foglalkozása?

            B          I’m a teacher.                                                               Tanár vagyok.

            A         What are you doing? (= now, at the moment)    Mit csinálsz?

            B          I’m waiting for a friend.                                     Egy barátomat várom.

File 7

7A     Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (countable / uncountable nouns)

           A angolban kétféle főnevet különböztetünk meg: a megszámlálható (countable (C)) és megszámlálhatatlan (uncountable (U)) főneveket.

            C = olyan dolgok, amiket meg lehet számolni. Egyes és többes számban egyaránt használhatjuk őket.

            one apple, two apples, three apples. (Pl. alma)

            U = olyan dolgok, amiket nem lehet megszámlálni. Csak egyes számban használhatjuk őket.

            butter, meat  nem  two butters, three meats (Pl. vaj, hús)

           Néhány főnévnek létezik mindkét változata, jelentésbeli különbséggel.

an ice cream                 egy fagylalt

some ice cream fagylalt

            a / an, some / any

                                                Countable       Uncountable

+          We need                      an apple.          some butter.     Szükségünk van                   egy almára.                            vajra.

                                                some apples.    some milk.                                            néhány almára.                     tejre.

          We don’t need             a tomato.          any rice.           Nincs szükségünk                egy paradicsomra.                rizsre.

                                                any tomatoes.   any sugar.                                             paradicsomra.                       cukorra.

?          Do we need                  a tomato?         any rice?           Szükségünk van                   egy paradicsomra?               rizsre?

                                                any tomatoes?  any sugar?                                            paradicsomra?                      cukorra?

           Az a / an határozatlan névelőket egyes számú, megszámlálható (C) főnevekkel használjuk.

           A some mennyiséghatározót többes számú, megszámlálható és megszámlálhatatlan (C és U) főnevekkel használjuk, kijelentő mondatokban.

           Az any -t többes számú, megszámlálható és megszámlálhatatlan (C és U) főnevekkel használjuk, kérdő és tagadó mondatokban.

!           Figyelem! A some –ot használhatjuk kérdő mondatokban, amikor kérést vagy felajánlást fogalmazunk meg.

            Can I have some coffee?                       Kérhetek kávét?

            Would you like some biscuits?  Kérsz kekszet?

7B     Mennyi? (how much / how many?)

Megszámlálhatatlan              Teljes válasz                           Rövid válasz

(egyes szám)                             I drink a lot of water.                A lot.

                                                Sok vizet iszom.                           Sokat.

How much water                      I drink quite a lot of water.        Quite a lot.

do you drink?                           Elég sok vizet iszom.                     Elég sokat.

Mennyi vizet iszol?                      I don’t drink much water.          Not much.

                                                Nem sok vizet iszom.                     Nem sokat.

                                                I don’t drink any water.            None.

                                                Nem iszom vizet.                          Semennyit.

Megszámlálható

(többes szám)                           I ate a lot of sweets.                  A lot.

                                                Sok cukorkát ettem.                      Sokat.

How many sweets                    I ate quite a lot of sweets.         Quite a lot.

did you eat?                              Elég sok cukorkát ettem.                Elég sokat.

Mennyi cukorkát ettél meg?           I didn’t eat many sweets.          Not many.

                                                Nem sok cukorkát ettem.                Nem sokat.

                                                I didn’t eat any sweets. None.

                                                Nem ettem cukorkát.                     Semennyit.

           A How much…? kérdést egyes számú megszámlálhatatlan (U), míg a How many…? kérdést többes számú megszámlálható (C) főnevekkel használjuk.

           Használat:         a lot (of) C és U főnevekkel

                                                nagy mennyiség kifejezésére.

                                    quite a lot (of) C és U főnevekkel

elég nagy mennyiség kifejezésére.

                                    not…much U főnevekkel

                                                kis mennyiség kifejezésére.

                                    not…many C többes számú főnevekkel

                                                kis mennyiség kifejezésére.

                                    not…any (rövid válaszokban: none) C és U főnevekkel

                                                semennyi kifejezésére.

7C     Jövőbeli tervek kifejezése (be going to)

+ kijelentés

Teljes alak                  Rövidített alak

I am                             I’m      

You are                        You’re                         going to have

He / She / It is              He / She / It’s               a holiday                                              Jövő hónapban szabadságra megyek.

We are                         We’re                          next month.

You are                        You’re

They are                       They’re

tagadás

Teljes alak                  Rövidített alak

I am not                        I’m not

You are not                  You aren’t                    going to have

He / She / It is not         He / She / It isn’t          a holiday                                   Jövő hónapban nem megyek szabadságra.

We are not                   We aren’t                     next month.

You are not                  You aren’t

They are not                 They aren’t

? kérdés                                                          ü                                 û

Am I                                                                I am.                            I’m not.

Are you            going to have                            you are.                        you aren’t.

Is he / she / it    a holiday                       Yes,     he / she /it is.     No,      he / she / it isn’t.

Are we             next month?                              we are.                         we aren’t.

Are you                                                            you are.                        you aren’t.

Are they                                                           they are.                       they aren’t.

Szabadságra megyek jövő hónapban?                             Igen.                                       Nem.

           A be going to + ige szótári alakja szerkezetet használjuk, amikor jövőbeli terveinkről beszélünk.

           Amikor a go a főige, kétféleképpen használhatjuk:

I’m going to go  vagy  I’m going to go.                              El fogok menni... / Megyek majd ...

           A going to szerkezettel gyakran használunk jövő idejű időhatározót.

            tomorrow, next week, next year, stb.

            holnap, jövő héten, jövőre

!           Vigyázat! next year  nem  the next year

7D     előrejelzés, jóslás (be going to)

A be going to + ige szótári alakja szerkezetet jövőbeli események előrejelzésére, jóslására is használhatjuk.

(I think) They’re going to be very happy.                       (Szerintem) nagyon boldogok lesznek.

(I think) It’s going to rain.                                              (Szerintem) esni fog.

File 8

8A     Melléknevek összehasonlítása: középfok

White cars are safer than yellow cars.                            A fehér autók biztonságosabbak, mint a sárgák.

Mosquitoes are more dangerous than sharks.                            A szúnyogok veszélyesebbek, mint a cápák.

Tigers are better swimmers than cats.                                        A tigrisek jobb úszók, mint a macskák.

           A melléknév középfoka + than szerkezetet használjuk két dolog vagy élőlény összehasonlítására.

Melléknév      Középfok                    Helyesírási szabály

old                   older                            egyszótagú melléknév + -er

cheap               cheaper

big                    bigger                           egy magánhangzó + egy mássalhangzóra végződő melléknevek:

hot                   hotter                                       megkettőzzük a mássalhangzót és hozzáadjuk az er végződést

healthy              healthier                        egy- vagy kétszótagú, -y –ra végződő melléknevek: az y i-re változik + -er, > -ier

happy               happier

famous             more famous                 két- vagy többszótagú melléknevek: more + melléknévexpensive         more expensive

good                better  

bad                  worse                           rendhagyó melléknevek

far                    further

!           Figyelem! Ne keverjük össze a then (akkor) és than (mint) szavakat!

8B     Melléknevek összehasonlítása: felsőfok

It’s the hottest country in the world.                               Ez a legforróbb ország a világon.

The most dangerous time is the spring.               A legveszélyesebb évszak a tavasz.

           A the + melléknév felsőfoka szerkezetet használjuk, ha több dolog vagy élőlény közül valamelyiknek a legkiemelkedőbb tulajdonságát akarjuk érzékeltetni.

Melléknév      Középfok                    Felsőfok                      Helyesírási szabályok

cold                  colder                           the coldest                    egyszótagú melléknév + est

high                  higher                           the highest

hot                   hotter                           the hottest                     egy magánhangzó + egy mássalhangzóra végződő

big                    bigger                           the biggest                    melléknevek: megkettőzzük a maássalhangzót és

hozzáadjuk az est végződést

pretty               prettier                         the prettiest                   egy- vagy kétszótagú, -y –ra végződő melléknevek > -iest

sunny                sunnier                          the sunniest

dangerous         more dangerous            the most dangerous       két- vagy többszótagú meléknevek: the most + melléknév

good                better                           the best           

bad                  worse                           the worst                      rendhagyó melléknevek

far                    further                          the furthest

8C     szeretnék (would like to)

+ kijelentés                                         tagadás       

I                                                           I

You                                                      You

He        ’d like to fly a plane.                 He        wouldn’t like to fly a plane.                   (Nem) Szeretnék repülőt vezetni.

She                                                      She

We                                                       We

They                                                     They

? kérdés                                                          ü                                             û

            I                                                           I                                               I

            you                                                       you                                           you

Would  he         like to fly a plane?         Yes,     he         would.              No,      he         wouldn’t.

            she                                                       she                                           she

            we                                                        we                                            we

            they                                                      they                                          they

           Rövidített alakok: ’d = would, wouldn’t = would not.

           I would like to = szeretnék valamit csinálni (most vagy a jövőben).

           A would like után az ige főnévi igenévi alakját (to + szótári alak) használjuk.

            I would like to learn.  nem  I would like learn.

            Szeretnék tanulni.

           A Would you like to…? kérdést használhatjuk meghívás kifejezésére.

            Would you like to have dinner with me tonight?

            Velem vacsoráznál ma este?

!           Figyelem! A would like és a like különböznek! A vonzatuk is más.

            I’d like to dance. (= most vagy a jövőben szeretnék táncolni)

            I like dancing. (= szeretem, általában élvezem a táncolást)

8D     határozószavak

I drive slowly.                                       Lassan vezetek.

They speak very quietly.                       Nagyon halkan beszélnek.

People dress very well.             Az emberek jól öltöznek.

           A határozószavak a hogyan kérdésre válaszolnak.

           A határozószavak általában az ige után állnak.

            I speak English very well.  nem  I speak very well English.

            Nagyon jól beszélek angolul.

 

           Az alábbi táblázat bemutatja, hogy hogyan képezzük a határozószavakat.

Adjective                    Adverb

slow                             slowly  

quick                            quickly             egyszótagú melléknév + -ly

bad                              badly

careful                          carefully           

healthy                          healthily            mássalhangzó + y > -ily

easy                             easily               

good                            well     

fast                               fast                   rendhagyó határozószavak

hard                             hard

           Figyeljünk oda a melléknevek és a határozószavak eltérő jelentésére, használatára!

            I’m a careful driver. (melléknév)                        Óvatos sofőr vagyok.

            I drive carefully. (határozószó)              Óvatosan vezetek.

!           Vigyázat! Nem mindenly –re végződő szó határozószó! Pl. friendly = melléknév.

            He’s a friendly person.              Ő barátságos ember.

File 9

9A     a be ige present perfect alakja

+ kijelentés

Teljes alak                  Rövid alak

I have                           I’ve

You have                      You’ve

He / She / It has            He / She / It ’s              been to Rome.                          Voltam már Rómában.

We have                       We’ve

You have                      You’ve

They have                     They’ve

? kérdés                                                          ü                                             û

Have I                                                              I have.                                      I haven’t.

Have you                                                          you have.                                  you haven’t.

Has he / she / it been to             Yes,     he / she / it has. No,      he / she / it hasn’t.

Have we                       Paris?                           we have.                                   we haven’t.

Have you                                                          you have.                                  you haven’t.

Have they                                                         they have.                                 they haven’t.

Voltál már Párizsban?                                                          Igen.                                                       Nem.

tagadás

Teljes alak                  Rövid alak

I have not                     I haven’t

You have not                You haven’t

He / She / It has not      He / She / It hasn’t        been to Venice.                        Nem volt még Velencében.

We have not                 We haven’t

You have not                You haven’t

They have not               They haven’t

           A present perfect elnevezésű igeidőt akkor használjuk, amikor általában egy múltbeli eseményről, élményről beszélünk, és az esemény tényét akarjuk hangsúlyozni.

           A have / has + ige 3. alakja szerkezetet használjuk.

           ’s = has ebben az igeidőben (De vigyázat! Lehet az is rövidítése vagy a birtokos ’s jele is!)

!           Figyelem! A be és a go befejezett jelen idejű használata:

            He’s been to Italy. = Járt már Olaszországban. (Elment és visszajött.)

            He’s gone to Italy. = Elment Olaszországba. (Elment és még ott van.)

9B     A szabályos és rendhagyó igék három alakja

                                                szótári alak     3. alak (past participle)

Szabályos igék              cry                   (have) cried

                                                kiss                  (have) kissed

                                                queue               (have) queued

Rendhagyó igék                        buy                   (have) bought

                                                leave                (have) left

                                                see                   (have) seen

                                                speak               (have) spoken

           Szabályos igéknél az egyszerű múlt idejű (2.) és a past participle (3.) alakok megegyeznek (+ -ed).

           A rendhagyó igéknél az egyszerű múlt idejű (2.)  és a past participle (3.) alakok néha megegyeznek, pl. buy, bought, bought, néha különböznek, pl. see, saw, seen.

           

Egyszerű múlt vagy present perfect?

Have you seen the film?            Yes, I have.

Láttad már a filmet?                              Igen, láttam.

When did you see it?                I saw it last week.

Mikor nézted meg?                              Múlt héten.

           A present perfect szerkezetet használjuk, amikor általában egy múltban megtörtént eseményről beszélünk. Itt az esemény tényét hangsúlyozzuk. Az, hogy pontosan hol, mikor stb. történt az esemény, nem fontos.

            I have seen the film.                              Láttam már a filmet.

           Az egyszerű jelen időt akkor használjuk, amikor egy bizonyos, meghatározott időpontban megtörtént konkrét eseményről van szó.

            I saw the film last week.                        Múlt héten néztem meg a filmet.

           Ne használjuk a present perfect szerkezetet a when kérdőszóval ill. múlt idejű időhatározókkal, pl. yesterday, last week!

            When did you see it?  nem  When have you seen it?                  Mikor láttad?

            I saw it last week.  nem  I’ve seen it last week.              Múlt héten néztem meg.

FÜGGELÉK

1       have got

+ kijelentés

Teljes alak                  Rövidített alak

I have got                     I’ve got

You have got                You’ve got

He / She / It has got      He’s / She’s / It’s got                a car.

We have got                 We’ve got

You have got                You’ve got

They have got               They’ve got

tagadás

Teljes alak                              Rövidített alak

I have not got                           I haven’t got

You have not got                      You haven’t got

He / She / It has not got            He / She / It hasn’t got  a car.

We have not got                       We haven’t got

You have not got                      You haven’t got

They have not got                     They haven’t got

? kérdés                                              ü                                             û

Have I got                                            I have.                                      I haven’t.

Have you got                                        you have.                                  you haven’t.

Has he / she / it got       a car?   Yes,     he / she /it has.              No,      he / she / it hasn’t.

Have we got                                         we have.                                   we haven’t.

Have you got                                        you have.                                  you haven’t.

Have they got                                       they have.                                 they haven’t.

           A have got –ot használhatjuk a have helyett.

            I’ve got a bike. = I have a bike.                                    Van egy bringám.

            Have you got a car? = Do you have a car?                    Van autód?

           A have got Nagy-Britanniában elterjedtebb, míg a have alakot az Egyesült Államokban és a nemzetközi angol nyelvben használják inkább.

2       jövő idő: will

+ kijelentés                 tagadás       

I                                   I          

You                              You

He                                He

She      ’ll write.            She      won’t write.                  (Nem) Fogok írni.

It                                  It

We                               We

They                             They

? kérdés                                              ü                                 û

            I                                               I                                   I          

            you                                           you                               you

            he                                             he                                 he

Will      she       write?               Yes,     she       will.      No,      she       won’t.

            it                                              it                                  it

            we                                            we                                we

            they                                          they                              they

Fog írni?                                                                Igen.                                       Nem.

           Rövidítések: ’ll = will, won’t = will not.

           A will + szótári alak szerkezetet használjuk:

            hirtelen elhatározások esetén:                I’ll call a taxi.                            Hívok egy taxit!

            felajánlásoknál:                         I’ll help you.                             Majd én segítek!

            ígéreteknél:                                           I’ll e-mail you tomorrow.          Holnap küldök neked egy e-mailt.

Találat: 2480