online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Géza és Szent Istvan uralkodasa

történelemfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
TURUL MADÁR, TURUL-TÚR NEMZETSÉG
A SZOCIALIZMUS GYŐZELME A SZOVJETUNIÓBAN ÉS ENNEK JELENTŐSÉGE AZ ORSZÁG VÉDELMÉNEK MEGSZILÁRDULÁSÁBAN
'Ismernünk kell a múltat, hogy megérthessük a jelent'
KATONAI-POLITIKAI ESEMÉNYEK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ MÁSODRENDŰ HADSZÍNTEREIN
A BALTI SZOVJET KÖZTÁRSASÁGOK LETTORSZÁG, LITVÁNIA ÉS ÉSZTORSZÁG FELSZABADÍTÁSA. AZ ELLENSÉG SZÉTZÚZÁSA A SARKKÖRÖN TÚL
AZ ŐSHAZA DÉLI FELÉNEK BENÉPESÍTÉSE
EMBERTANI MEGFIGYELÉSEK
A zsidók az 1848/9-iki szabadsagharcban
Athén gazdasaga, tarsadalma és allamszervezete a Kr.e.V. szazadban
Gazdasagi és kulturalis valtozasok Magyarorszagon Maria Terézia uralkodói korszakaban
 
bal also sarok   jobb also sarok

Géza és Szent István uralkodása   
I. A honfoglalás kora


A honfoglalástól a korai magyar feudális állam megalakulásáig eltelt

mintegy száz esztendöt a honfoglalás korának nevezzük.

A magyarság létszáma 200-500 ezer fö. A magyarok a megszállt területe-

ken talált avarokat és szláv népeket beolvasztották.


-1Gazdaság, kézmüvesség, kereskedelem-0


Gazdaság fö ágazatai: földmüvelés és állattenyésztés (szarvasmarha és

sertés).

Társadalom felépítése: nagycsaládok (6-40 fö). Egy család két-három

nemzedéke együtt gazdálkodik. Lakások: földbe ásott kunyhó, nemez-

sátor, faház,téglaház. Falvakban éltek (150-200 lakos). Kb. 3-4000 falu

Néhány kézmüves mesterség elvált a mezögazdaságtól. Ezek: kovács,

fegyvermüves, íjasmester, nyerges, ötvös, szíjgyártó, fazekas.

20 ezer lovas évi vasszükséglete 20 tonna. Vaskohászati központok:

Nyugat-Dunántúl, Borsod megye (Ozd mellett). A müvészetekben a tárgyak

díszítéséhez sok nemesfémre volt szükség (ezüst: 8-10 tonna). Arany-

bánya: erdélyi Zalatna. Ezüstbánya: felvidéki Selmec. Nagyszentmiklós

1799. "Attila-kincs". 23 színarany edény, asztali készletek.

A Fekete-tenger melletti bizánci városokkal kereskedtek. Bekapcsolód-

tak a Prágát és Bizáncot összekötö észak-déli kereskedelembe is. A

kereskedelem gócpontjai: vásárhelyek.


-1Társadalom, vallás-0


A nemzetségi arisztokrácia (fejedelem, nemzetségfök, törzsfök) erös

központi hatalmat akartak teremteni.

Vallás: pogány hitvilág.

A honfoglalás után a magyarok egy ideig kalandozások útján szereztek

zsákmányt. Könnyülovas harcmodor. A 930-as években kezdett szétfoszla-

ni a magyarok gyözhetetlenségének mítosza.

933. Merseburg, Madarász Henrik német király; 955.Augsburg, I. vagy

Nagy Ottó német király verte meg a magyarokat. A kalandozásoknak

bealkonyult. Következmény: más életformát kellett választani.4E

II. Géza uralkodása (972-997) 5F


Energikusan végrehajtotta a Nyugat felé "nyitást". 973 márciusában

békét kötött Nagy Ottó német-római császárral. Létrejött a béke és a

barátság Magyarország és a Német Birodalom, valamint a Bizánci Császár-

ság között.

Géza uralma alá kényszerítette a függetlenségre törekvö törzseket.

Kijelölte az elsö latin szertartású püspökség székhelyét és elkezdte a

pannonhalmai bencés apátság építését Szent Adalbert prágai érsek segít-

ségével.


Géza nagyfejedelem élete végén (997) összeházasította fiát, Istvánt a

bajor herceg lányával, Gizzelával. Föembereit megeskette az utódja irán-

ti hüségre. Halála után lázadás tört ki ellene a somogyi Koppány vezér

vezetésével. István leverte seregével.4E

III. Szent István uralkodása (997-1038)     5F


István a térítö tevékenységet az egész országra kiterjesztette. Hitté-

rítöket hozatott be az országba (Szent Adalbert és Szent Gellért).

István 10 püspökséget és ezeken belül egy érsekséget, valamint 5 apát-

ságot alapított.


-1Koronázás-0


Az 1000.év második felében küldöttséget menesztett a pápához Rómába,

hogy koronát és címet kérjen. Kérését II.Szilveszter pápa és III.Ottó

császár is kedvezöen fogadta. István a pápától kapta meg a koronát.

A koronázásra 1000.december 25-én, vagy 1001.január 1-én került sor.

Az utolsó ellenálló törzsfök leverése után lehetövé vált a központosí-

tott igazgatási és birtokszervezet teljes kiépítése. A király az or-

szág szinte korlátlan földbirtokosa lett.


-1Megyerendszer-0


István 44 megyét hozott létre. A megye a király területi, gazdasági,

katonai, bírói és rendfenntartó szerve. Élén áll a várispán, a király-

tól függ. A várat a várnép (várjobbágyok és várszolgák) tartotta el.

A megye jövedelmének 2/3 része a királyé, 1/3 része az ispáné.


-1Udvarházak-0


Az igazgatás más szervezetei a megyénkénti 2-3 udvarház. Élén áll az

udvarispán. Feladata az államapparátus élelmezése, ellátása, kiszolgá-

lása.


-1Társadalom-0


A X.században négy fö rétegböl állt:

- vezetö réteg : törzsfök (úr) és nemzetségfök (bö)

- jobbágyság (katonáskodtak)

- köznép (ínség)

- rab cselédek


István módosította az elözö társadalmat. A vezetö réteg helyébe ispá-

nokat állított. Az udvari fötisztviselökkel együtt ök alkották a tár-

sadalom felsö rétegét.

A társadalom középrétegébe tartoztak a katonai kíséret tagjai (vár-

jobbágyok) és a tehetösebb közrendüek.

A köznépben megszünt a nagycsaládok közössége és kiscsaládi üzemekre

esett szét. A családfö kiszakadt a vagyonközösségböl és felemelkedett

a középrétegbe. A kiscsaládok megmaradtak a faluközösség keretében és

közelítettek a rab cselédekhez. Együtt alkották az "ín-családok" osz-

tályát.


-1Kereskedelem-0


Kiviteli cikkek: ló, ökör, viasz, só, hal, gabona, bor, prém, rabszol-

ga. Behozatali cikkek: selyem, posztó, füszer, ékszer, fegyver.

Megjelent az ezüstpénz.


4E

3.a. Géza és Szent István uralkodása 5F


2.


-1Ipar-0


Az ipar lószerszámokat, ékszereket, edényeket, vasszerszámokat, csont-

eszközöket, szöveteket készített.-1Aktív külpolitika-0


István, mint Basziliosz bizánci császár szövetségese, részt vett Bul-

gária meghódításában. Gondott okozott Erdély védelme is. 1028-ban az

utolsó nagy törzsi hatalom, Ajtonyé is összeomlott.

Csatázott a Német-római Birodalommal is. Visszavonulásra kényszerí-

tette II.Konrád császár seregét. A béke nemsokára helyreállt a két

állam között.


-1A trónöröklés kérdés-0


István király utolsó éveiben nagyon beteg volt. Egyetlen fia, Imre

korán meghalt, így István utódja növérének fia, Orseolo Péter lett.

István király 1038.augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén halt

meg. A székesfehérvári bazilikában temették el.4E

IV. István törvényei 5F


István királytól két törvénykönyv maradt ránk, egyik az 1000 utáni,

másik az 1030-1038 közti idöböl. Mind a kettöt a királyi tanács hozta.


1. A lopást szigorúan bünteti - magántulajdon védelme.

2. A királyi tulajdon védelme.

3. A kereszténység elterjesztése miatt törvénnyel szabályozta,

hogy 10 falu építsen egy templomot. A templomba járást is

kötelezövé tette.

4. Törvénnyel szabályozta a fegyverek védelmét.

5. Ha valaki felszabadítja szolgáját, akkor senki nem vetheti

szolgaságba ismét - a szolgák törvényes felszabadítása.Találat: 1712


Felhasználási feltételek