online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Általanos és szaknyelvi uniós szövegek fordítasanak problémai

oktatásFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
A névelök
Szakmai összegzés a Környezetvédelmi Szakírók és Szakfordítók Tanacskozasaról
Multimédia az oktatasban
Az ezredforduló idegennyelv-oktatasi iranyzatai és a szaknyelvoktatas
Szakmaival bővített-e a szaknyelvi vizsga?
A dan üzleti targyalasok jellemző vonasai
Bakos Andras - A sikeres tanulas titkai
A reklamok hatasa a gyermekekre napjainkban
Developing Distance Learning Modules for Film Studies Courses
LECKETERV Anyanyelv
 
 

Általános és szaknyelvi uniós szövegek fordításának problémái


Az uniós szövegek fordítása során szembesülünk azzal a ténnyel, hogy e szövegek nyelvezete eltér a hivatalos dokumentumoknak eddig ismert regiszterétől. Nevezik a regisztert „brüsszeli nyelvnek”, EU bikkfanyelvnek, ami utal arra, hogy a dokumentumok az olvasó számára „nehezen fogyaszthatók”.

A cikk a  csatlakozási tárgyalások francia nyelvű dokumentumai alapján igyekszik megfogalmazni a regiszter sajátosságait, melyek jól érzékeltetik egy új nyelvi réteg kialakulásának szociolingvisztikai hátterét is. A dokumentumok fordításának vizsgálatánál tapasztaljuk azokat a nehézségeket, melyek a szaknyelvi terminológia bevezetése, alkalmazása során a fordító számára problémát jelentenek.

Az elemzéseknél az általános és a szakmai jellegűnek tekinthető uniós szövegekre támaszkodtunk. A szakmai jellegű szövegek vizsgálatához azért választottuk a környezetvédelemmel foglalkozó dokumentumokat, mert e szövegek jól tükrözk a szakterminológia fordítási nehézségeit.


Az Európai Unióba való belépésünk közeledtével egyre több francia nyelvű uniós dokumentum vár lefordításra.Mint a BME Nemzetközi Fordító-és Tolmácsképzőjének fordítástanára egyre sűrűbben találkozom azzal a kérdéssel, hogy mit is értünk uniós nyelvezeten, mi az a bizonyos „brüsszeli nyelv 717h74h ”, vagy másként „EU bikkfanyelv” (Szépe, 1977). A nyelvi regiszter elnevezése körüli bizonytalanság is utal a tisztázatlanságra.Az EU bikkfanyelv jelzi, hogy az e nyelven írt dokumentumok „nehezen fogyaszthatók” az olvasó számára. A kérdés tehát az, valóban más ez a nyelvi regiszter, mint a dokumentumoknak általában megszokott hivatalos nyelvezete. És ha más, mitől és miért más?

Ahhoz, hogy a kérdésekre adott válaszokat megfelelően indokolni tudjuk, szükség volt egy nagyobb terjedelmű dokumentumra, melyet korpuszként lehetett felhasználni az elemzésekhez. Erre a csatlakozási tárgyalásokról szóló beszámolók tökéletesen megfeleltek, hiszen:

az Unióban , Brüsszelben készültek ,

az Unió egyik fő munkanyelvén, a francián íródtak,

érintik a tárgyalások fő területeit,

írásos beszámolók, tehát elemzésre kitűnően alkalmasak,

terjedelmük (mintegy 100 oldal) elegendő információt nyújt általános következtetések levonására, megfogalmazására.


A kutatások célja tehát pontosan megfogalmazni az uniós nyelvi regiszter sajátosságait. E sajátosságok a következőkben nyilvánulnak meg tapasztalataink szerint:

A csatlakozási tárgyalások kulcsszavai

Általános nyelvi panelok

Jellegzetes igeidők, igemódok, szerkezetek

Az eurokrata sznobizmus stigmái

Terminológia, az adott szakterület nomenklatúrája.


A továbbiakban ennek az öt sajátosságnak és egyben fordítói-tolmácsolási problémakörnek a bemutatása következik.


A csatlakozási tárgyalások dokumentumaiból kiemelhetők az uniós nomenklatúra kulcsszavai:

adhésion

les conditions pour l’adhésion

les critères d’adhésion

les objectifs de l’adhésion

les préparatifs d’adhésion – la préparation à l’adhésion

les pays candidats à l’adhésion

la voie de l’adhésion

amélioration/améliorer   

avantages

citoyen

critère(s)

élargissement

le processus d(e l’)élargissement

le projet d’élargissement

le progrès de l’élargissement

la politique d’élargissement

les avantages de l’élargissement

intégration

le modèle d’intégration

la perspective de l’intégration

négociation

le processus de négociation

une étape des négociations

la phase des négociations

achever les négociations

obligation(s)

pays candidat(s)

perspective

offrir des perspectives

réforme(s)

réformes politiques

réformes économiques

réformes institutionnelles

réformes judiciaires

stratégie

stratégie de négociation

stratégie de communication

sécurité

sécurité sociale

sécurité commune


Az általános nyelvi panelok olyan nyelvi elemei a dokumentumoknak, amelyek rendkívül mobilan építhetők be bármely szakterület nyelvezetébe. Nagy részük személytelen kifejezés, sablon jellegű szószerkezet. Elsősorban a hivatalos nyelvezetre jellemzőek, de másutt is gyakran előfordulnak. A szövegek terminológiáját ezekre építik, mint egy vázszerkezetre. Érezhető, hogy sokszor az angolból kerültek átvételre. Döntően ezek a nyelvi panelok adják a dokumentumok jellegzetesen száraz, csupasz, tárgyilagos hangvételét:
Kifejezések, panelok:

Il est compréhensible que...

Il est essentiel que...

Il est illusoire que.../ pour....

Il est crédible...

Il est important que...

Il est nécessaire que...

Il est possible de.../ que...

Il est déjà sensible...

Il est déjà visible...

Il existe un élément...

Il faut que...

Il importe de...

Il s’agit de...

Il semble bien que...

Il suffit que... és ezek tagadó formái.

aller de pair avec...

atteindre les objectifs

avoir le droit de ...

avoir un rôle important

avoir ses racines dans...

confronter au défi

continuer à respecter les critères politiques

continuer de remplir les critères politiques

définir les principes de ...

demander des efforts

être bénéfique pour...

être encouragé par ...

être prêt à ...

garantir

mener à bien

mettre l’accent sur ...

mettre en place

mettre en oeuvre

offrir des perspectives de ...

s’orienter dans ce sens

permettre une croissance rapide

prendre les décisions sur...

prendre des mesures

prendre au sérieux

progresser dans les préparatifs d’adhésion

promouvoir la stabilité/ la prospérité

relever les défis

se rendre compte

reposer sur les principes

respecter le calendrier

respecter les engagements

respecter les critères d’adhésion

satisfaire aux critères

satisfaire aux exigences

tenir compte

se traduire par...Határozók, jelzők:

à juste titre

au fur et à mesure que...

un certain nombre de...

Töltelékszavak:

en ce qui concerne...

pour ce qui est de...


Érdekes megfigyelni e dokumentumok igealakjait. Személytelen szerke­ze­tek­hez kapcsolódva fordulnak elő. Nagyon ritkán találkozunk olyan mondatokkal, ahol az állítmány T. sz. 1. személyű. Ha ilyen előfordul is, akkor módbeli segédigével áll:


nous devons nous engager…


Az igék nagy része futur proche-ban (közvetlen jövő időben), présent-ban vagy passé composé-ban áll.Gyakran használt igemód a conditionnel, illetve a sub­jonctif. Ezek utalnak a bizonyos feltételek megléte esetén bekövetkező ese­ményre vagy az óhaj, szándék kifejezésére. Sűrűn találkozunk a dokumen­tu­mok­ban passzív szerkezetekkel. Ezek is személytelenné teszik a megfogal­mazást.


E dokumentumok egyediségét, jellegzetességét, egyik fő sajátosságát azok az időről időre előforduló kifejezések adják, melyek a választékos, emelkedett stílusra jellemzőek. Hivatalos dokumentumokban e stílusjegyek rendkívül szokatlanok, és ez eredményezi azt a speciális, semmivel össze nem téveszthető regisztert, amelyet az unió bürokratái használnak. Az eurokraták sznobizmusának nyelvi tükröződéséről van szó, olyan nyelvi luftballonokról, amelyek a száraz, tényszerű, hivatalos nyelvet mintegy „feltupírozzák”.


Magasztos hangvételt érnek el az ilyen kifejezések használata révén:

figurer la promesse historique

désirer ardemment apporter sa contribution à…

doser leurs politiques de manière équilibrée…

insuffler un dynamisme économique / politique

posséder une dimension historique / morale / politique sans précédent


Jelzők révén felnagyítják a dolgok volumenét:

sans précédent

un dialogue d’envergure / de grande envergure

large

Határozók révén nagyítás:

les événements ont largement prouvé

désirer ardemment


Pallérozott, emelkedett stílusra jellemző nyelvi fordulatokat használnak:

dorénavant

au cours de l’année écoulée (passée helyett)

dans le courant de 2000

dans les années à venir

la décennie à venir

de leur plein gré

néanmoins (pourtant helyett)


A fordítási problémák elsősorban a fentiekből erednek. Ez a magyar hivatalos nyelvezettől rendkívül idegen, ezért tompítani szokás ezeket a gyakran öncélúnak, üresnek tűnő frázisokat.


A másik nehézséget azok a kifejezések jelentik, amelyek konnotációja, mögöttes tartalma az átlagember számára nem ismert. Példa erre az acquis communitaire, amelyet már nem is próbálnak lefordítani (közösségi jogok, vívmányok, kötelezettségek, ismeretek összességére vonatkozik). Félreértésre okot adó, hogy az eurosceptique -et euroszkeptikusnak fordítják, holott a magyarban az euro az Unió pénznemét jelenti. Uniószkeptikusnak, unióban kételkedőnek kellene fordítani. Hasonlóképpen nem keresték a politiques (irányelvek) megfelelőjét sem, hanem politikákként fordítják, ami a magyarban szintén szokatlan.

Megtartják már a francia dokumentumok is az angol terminológiát – screening (elemző vizsgálatok).


A rövidítések és betűszavak fordítása nagy óvatosságot és körültekintést igényel, hiszen azonos betűszavak gyakran több intézményt is jelölnek – a kontextus adhat itt támpontot, így például.:


PAC     Politique Agricole Commune

PAC     Plan d’Action Commerciale

PAC     Plan d’Accumulation du Capital
Az uniós szövegek nyelvi regiszterébe beépül a terminológia, az adott szakterület nomenklatúrája.

Általános következtetések levonása céljából érdemes ezt egy példán: a környezetvédelem szaknyelvén megvizsgálni. A környezetvédelem az általános műveltséggel megszerzett biológiai, demográfiai, fizikai, földrajzi, gazdasági, kémiai, szociológiai, társadalmi, stb. ismereteket öleli fel. Természetesen itt is kialakult a szaknyelvre jellemző általános nyelvi fordulatok, formulák, nyelvi panelok készlete.


Személytelen kifejezések:

il est dangereux

il est évident

il est nécessaire

il est obligatoire

Igék:

s’appliqer à

être compatible avec

se limiter à

viser à

Konnektív elemek:

conformément à

en ce qui concerne

en outre

en raison de

Más szaknyelvtől eltérően itt a megfogalmazás viszont sokkal személyesebb: gyakran szerepel a többes szám első személy alanyként (nous devons respecter l’environnement , il nous faut prendre conscience, stb).

Ehhez társul a terminológia, amelynek egy jelentős része azonban a köznyelvben is használatos (trous d’ozone, émission de gaz, protection des eaux, effet de serre, stb).


Vannak ennek a területnek olyan szegmensei is, amelyek kifejezetten szakmai ismereteket követelnek meg. Egyrészről e területek a környezet­szennyezés kiküszöbölése céljából kialakított különböző műszaki megoldásokat ölelik fel. Egy hulladékégető berendezés szakterminológiája feltétlenül megköveteli a szakmai konzulens, a szakirodalom igénybe vételét. Itt ugyanis speciális, csak a tárgykörben használatos kifejezések szerepelnek, melyek a köznyelvben nem, vagy egészen más jelentésben fordulnak elő:


incinération des déchets

technologie  à lit fluidisé

fraction combustible

biomasse


Másrészről olyan nemzetközi és országonkénti szerződések, törvényi előírások, rendelkezések szabályozzák az e területen végzendő feladatokat, amelyeknek nyelvezete megköveteli e regiszter magas szintű anyanyelvi ismeretét is. Amikor tehát a környezetvédelem szaknyelvéhez fordulunk, egyúttal megismer­kedünk a jogi nyelvezet alapjaival is:


protocole

être en mesure

prendre les mesures

droits égaux per capita

A környezetvédelem terminológiája folyamatosan bővül. Főleg a terület jogi szabályozása során alakultak, illetve alakulnak ki olyan terminus technicusok, melyeknek anyanyelvi megfelelőit magának a fordítónak, tolmácsnak kell megtalálnia. Munkájához feltétlenül szüksége van a kreativitásra. Nem hagyhat ki részeket a fordítandó, tolmácsolandó szövegből arra hivatkozással, hogy ez a szakkifejezés nem létezik az anyanyelvében. Fel kell vállalnia és meg kell oldania, mégpedig gyorsan ezt a problémát. A szemantikai vákuumot ki kell töltenie, neologizmusokat kell alkotnia és bevezetnie a szaknyelvbe. Felelősségteljes feladat, úttörő jellegű munka. Mit tehet ilyenkor a fordító? Megpróbál analógiát keresni.

Első lépésben ajánlott párhuzamos szövegekhez fordulni az adott forrásnyelven, más idegen nyelven és az anyanyelvünkön is. Ez segít tisztázni az adott fogalom tartalmát és definiálását. Itt érvényesül igazán az ESIT (Sorbonne) fordításelméleti koncepciója, mely a megértés-értelmezés folyamatára épül:


gel des terres

modification génétique

Javasolt analógia keresése más szakterületekről is. Gyakran előfordul, hogy egy másik szakterületen egy adott fogalomra van fordítói megoldás és ez frappánsan – akár nyelvi, akár tartalmi analógia alapján – átültethető a környezetvédelem szakterületére:


permis d’émission négociable

droits à polluer négociables

taux de pollution

taux d’émission

unité de valeur

unité de réduction certifiée

Sűrűn elhangzik kezdő fordítók szájából, hogy egy adott szakkifejezés, szövegrész fordíthatatlan. Valójában gyakran a szakismeret hiánya áll e megállapítások mögött. Kézenfekvőnek tűnik a „fordíthatatlan” kifejezést internacionalizmusnak tekinteni:


pesticides

utilisation des pesticides sur la base d’indicateurs

A következő esetben is indokolatlan az internacionalizmus használata, hiszen van egy jól bevált magyar megfelelő. Mégis a köznyelvben már meghonosodott idegen szó lépett a helyére:


agriculture intensive – intenzív (belterjes) gazdálkodás


Sűrűn előfordul a szóösszetételek egyik tagjának átvétele az idegen nyelvből és csupán a másik tag fordítása:


écolabels

éco-conseiller


A fordítók, tolmácsok szakmai érdekképviselete aggodalommal szemléli a csatlakozási tárgyalások anyagainak minőségét. A nagy mennyiségű és sebtében végzett fordítás következtében olyan szakkifejezések honosodtak meg a magyar uniós nyelvi regiszterben, melyek utólagos  kiirtása, úgy tűnik, lehetetlen.


A környezetvédelmi szövegek kulcsszavainak egyik állandó jelzője a durable szó. Ma már mindenütt a fordításokban konzekvensen „fenntartható”-nak fordítják. Holott e szó alapjelentése: tartós, állandó, maradandó. Ráadásul már 2000-ben megjelent kulcsszóként a soutenable, amely valóban fenntarthatót jelent. Ez utóbbit fordíthatjuk védhetővel, kibírhatóval is. Véleményünk szerint, ha már kicserélni nem lehet, legalább ki kellene bővíteni egy előtaggal: hosszan , hosszú távon fenntartható. Helyesebb lenne a hosszú távú, hosszú távon működőképes jelző használata a következő kulcsszavakban:


développement durable – hosszú távú fejlődés/fejlesztés (fenntartható helyett)

agriculture durable

gestion durable des forêts

tourisme durable

A gazdálkodás, fejlődés ugyanis olyan fogalmak, melyek eleve hosszabb távú időintervallumot jelölnek.


Mindezek alapján úgy véljük, hogy a felelősségünk nekünk tanároknak is nagy, hiszen a fordítói munka ilyen típusú veszélyeire folyamatosan fel kell hívnunk hallgatóink figyelmét, és megoldásukhoz szakmai módszertani segítséget kell nyújtanunk.


Hivatkozások

Dictionnaire de l’Union européenne – politiques, institutions, programmes. Degryse, C. ed. De Boeck Université, Bruxelles, 1995

Directive 2000/76/CE du Parlement eurpéen et du Conseil de 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets. Journal officiel n° L332 du 28/12/2000 p. 0091-0111

Document de stratégie pour l’élargissement. Comission européenne, Bruxelles, 2000

Élargissement – document d’ensemble. Comission européenne, Bruxelles, 1998

L’Union Européenne et la protection de l’environnement – Office des publications officielles des Communautés Européennes Luxemburg, 1998

Questions et réponses agriculrure et biodivisité. Strasbourg, 1999 Conseil de l’Europe

Rapport Irrégulier 2001 sur les progrès réalisé par la Hongrie sur la voie de l’adhésion, Bruxelles, 2001

Szépe, Gy. (1977): Az európai „csatlakozás” néhány nyelvi vonatkozása.  In: VII. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Budapest: 1626