online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

LECKETERV Anyanyelv

oktatásFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Az ezredforduló idegennyelv-oktatasi iranyzatai és a szaknyelvoktatas
Szakmaival bővített-e a szaknyelvi vizsga?
Az explicitació egyes kérdései az angol-magyar szakfordítasban
Napi tevékenységi terv
A komplex szakmai kommunikació oktatasanak fontossaga az EU-konform szakemberképzésben
A pedagógus teljesítményének, kompetenciainak értékelése
Szakszövegolvasas mint az interkulturalis szaknyelvoktatas alapja
A reklamok hatasa a gyermekekre napjainkban
Egy személyre szabott feladatokkal kibővített szaknyelvi tanterv kifejlesztésének szükségessége, kipróbalasa és tapasztalatai
 
 

LECKETERV


IDŐPONT

TANÍTÓ:

ISKOLA: „Gaál Mózes ” I.-VIII. Osztályos Iskola, Köpec

OSZTÁLY: I.-II. osztályok

TANTÁRGY: AnyanyelvAZ ÓRA TÉMÁJA: I. Ismétlés ( a,A-m,M-I,I-í,Í-u,U-ú,Ú)

II. A sakál meg a sün

AZ ÓRA TÍPUSA: I. rögzítö- ellenörzö

II. új ismeretközlö

FEJLESZTÉSI  KÖVETELMÉNYEK: I.- a tanult hangok és  betük

felismerése

a helyes olvasási készség fejlesztése

a nyelvi kifejezökészség fejlesztése

a szókincs minöségi és mennyiségi gyarapítása

a hangok helyes képzése

a mondatalkotási készség fejlesztése

II.       – a  szóbeli közlés megértése

a szóbeli kifejezöképesség fejlesztése

a szövegolvasás képességének kialakítása ,fejlesztése

új szavak integrálása az aktív szókincsbeMŰVELETESÍTETT FELADATOK:

I.          – a tanult hangok felismerése az elhangzó szavakban

az összekevert betükböl alkossanak értelmes szavakat

- alkossanak mondatokat a kirakott szavakkal

-végezzenek szótagolási gyakorlatokat

- találják meg a tanult hangok,betük helyét a szavakban

dolgozzon pontosan az utasításoknak megfelelöen,

legyen képes az írott és a nyomtatott szöveg másolására,

színezzen a jelölésnek megfelelöen.

II .  - A sakál meg a sün címü népmese megismertetése,olvastatása

-szókincsgyarapítás,számagyarázat (csel,szerény,termény,kuporodj le )

a mese szereplöinek ismertetése,jellemzése

saját vélemény megfogalmazása és alátámasztása érvekkel

MÓSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK: magyarázat, ellenörzés, gyakorlás,szemléltetés,problematizálás,megfigyelés,értékelés    


OKTATÁSI ESZKÖZÖK:írószerek, feladatlap,tankönyv,betükártyák,

rajzok,Kuki törpe

ÖNÁLLÓ    MUNKAMelyik állatról van szó?Föleg   Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában élö ragadozó,dögevö.

A kutyafélék családjába tartozó állatfaj,testhossza 65-70 cm.

Külsejére a rókához hasonlít.Találd ki !Éppen olyan,mint egy kefe,

mégsem fésülködhetsz vele. Mi az ?
I. osztályos tanulók tevékenysége

A tanító tevékenysége

A II.osztályos tanulók tevékenysége


Elökészítik az Ábécéskönyvet, írásfüzetet, munkafüzetet, ceruzákat.

←Szervezési mozzanat→

Utasítom a tanulókat, hogy vegyék elö a könyveket, füzeteket, ceruzákat, munkafüzeteket.


Felkészülnek az órára.Közvetlen munka

Hang-és betüfelismerö gyakorlatok

Mondatalkotás
Önálló munka

A gyerekek nekifognak a gyakorló lap megoldásának a tanító magyarázata alapján.

←Házi feladatok ellenérzése→

Ellenörzöm mindenki elvégezte-e a házi feladatokat.


←Hangulatkeltés→

Kuki törpe levele

*A II.-ik osztálynak lapokat osztok ki amelyeken egy találós kérdés és egy állat bemutatása található. Megfigyelési szempont: találják ki melyik két állatról lehet szó (sün és sakál )

*Az I.osztály különbözö képeket kapott,melyeket kiraknak a kirakó táblára( a tanult betük ).←Témabejelentés

A mai órán az eddig tanult betüket fogjuk gyakorolni.

Hoztam egy gyakorló lapot,amelyen sok feladatot találtok  és ezeket kell megoldjuk .


Témafeldolgozás

Elmagyarázok pár feladatot .
Önálló munka

Némaolvasással elolvassák és követik a megfigyelési szempontot.Témabejelentés→
-Melyik két állat szerepelt a feladatlapon ?

-sün,sakálMa erröl a két állatról fogunk olvasni egy népmesét.

-Mit tudunk a népmeskröl?

-Még milyen mesének is nevezhetjük ,ha állatok szerepelnek benne?
Felsorolják a népmeséröl tanultakat.


-állatmese


Közvetlen munka

-olvastatás

-gyakorló lap:   feladat


Önálló munkaTémafeldolgozás→

-Rajzoljátok le a sünt és a sakált a feladatlapra ! Színezzétek is ki !

Amíg rajzolnak, újabb feladatokat magyarázok az I.osztálynak és közösen megoldjuk azokat.


Majd újabb magyarázat következik és ismét egyedül dolgoznak.

Önálló munka

Lerajzolják és kiszínezik a mese szereplöit.Bemutató olvasás→

Elolvasom a mesét,figyeljetek nagyon,hogy majd tudjátok megmondani ki volt a ravaszabb?

-a megfigyelési szempont megbeszélése


Olvasási gyakorlatok,beszélgetés→

-láncolvasás

-a szövegértés ellenörzése


Közben kérdéseket teszek fel és szómagyarázatot tartunk.


Csel = ravaszság,fortély (amivel könnyebben érvényesül)

Szerény = egyszerü,szégyenlös

Termény = termés

Kuporodj le = guggolj le


Figyelik a mesét,keresik a választ a megfigyelési szempontra.-egyéni hangos olvasás
Kirakom a szavakat .


Zöld ceruzával javítják a hibákat saját gyakorló lapjukon.

Rögzítés→


Írjátok fel a lecke címét és müfaját!

Oldjátok meg 42-es oldalon levö 9-es feladatot(milyen tulajdonságai vannak a szereplöknek)!

Ellenörzés


Közösen ellenörizzük az I.osztály gyakorló lapját.

Lemásolják a táblavázlatot,amit közösen készítünk. 

A sakál meg a sün


-népmese

Szereplök:- a sün

- a sakálÖnálló munka

Megoldják a feladatot a könyvben,majd lemásolják ellenörzés után.


←Házi feladat kijelölése→


Kijelölöm a házi feladatot mindkét osztálynak.

Felírom a házi feladatot és megbeszélem a megoldást.

42 old. / 10-es feladat
Pecsétes jutalomosztás

←Értékelés→


Értékelem a tanulók munkáját.

Kuki törpe dicséreteTalálat: 8157