online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A pedagógus teljesítményének, kompetenciainak értékelése

oktatásFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Szakmai összegzés a Környezetvédelmi Szakírók és Szakfordítók Tanacskozasaról
Interdiszciplinaris hallgatói projektek az angol üzleti szaknyelv oktatasaban
Szakmaival bővített-e a szaknyelvi vizsga?
A dan üzleti targyalasok jellemző vonasai
Üzleti kommunikació oroszul 2002
English for Health Insurance Professionals: angol szaknyelvi jegyzet egészségbiztosítasi szakembereknek
A komplex szakmai kommunikació oktatasanak fontossaga az EU-konform szakemberképzésben
A pedagógus teljesítményének, kompetenciainak értékelése
 
 

A pedagógus teljesítményének, kompetenciáinak értékelése

A kérdőív 2 pld-ban készül, kitölti a pedagógus az önértékelés és a vezető az értékelés céljából.

A számok jelentése:

5 – igaz, jellemző, mindig,

4 – általában igaz, gyakran,

3 – nem mindig igaz, általában, olykor

2 - szinte egyáltalán nem igaz, nagyon ritkán,

1 - nem igaz, sohasem
1. A pedagógus ismerete, tudása


Az óvónői munkához biztos tudással, ismerettel rendelkezik.Speciális tudással, ismeretekkel rendelkezik a nevelési területeken.Minőségfejlesztési ismeretekkel rendelkezik.Speciális ismeretekkel rendelkezik az egyéni fejlesztéshez.Speciális ismeretei, tapasztalatai vannak a pályázatíráshoz.Vezetői tapasztalattal, tudással, ismeretekkel rendelkezik.Jól ismeri az óvoda külső környezetét (családi háttér, lehetőségek).Ismeri az óvoda történetét, hagyományait, kollégáit.Önmaga fejlődése fontos számára, folyamatosan képzi magát, ismereteit.Tudását, ismereteit átadja kollégáinak.2. A pedagógus személyisége, képességei


Lelkileg kiegyensúlyozott. Önmagát ismeri, elemzi, értékeli. Jó humorérzéke van, vidám.Nyitott, érdeklődő, mások megismerésére törekszik.Szociális képességei segítik a partneri együttműködéseit, asszertívKommunikatív, kifejezi érzéseit, gondolatait, meggyőzőMagatartásában hiteles, kapcsolataiban őszinte.

Toleráns, elfogadja a másságokat.Ítéletmentességre törekszik, énüzeneteket fogalmaz meg.Magatartása, megjelenése modell értékű.A problémák, konfliktusok kezelésében együttműködésre törekszik.3. A pedagógus munkához való hozzáállás


Munkáját a törvényi előírások és helyi elvárások szerint jól végzi.Munkája során etikus nem beszél ki adatokat, kollégákat.A vezetői kérésnek, utasításoknak eleget tesz.Munkatársait segíti, megerősíti, támogatja.Örömmel jár dolgozni, szereti a munkáját.Amit elvállal azt precízen, pontosan, időre elvégzi.Plussz feladatokat is önként vállal.Munkáját megtervezi, megszervezi, előkészül.Kreatív, ez tapasztalható a csoprtszobán, a tervező ill. szakmai munkában.Innovatív, ötleteit kollégáival  megosztja.4. A pedagógus hozzáállása a gyermekek neveléshez


A gyermekek etikus viselkedéséhez szükséges ismereteket átadja.       A gyermekek számára egészséges, etikus és követhető modellt nyújt.

A gyermekek számára barátságos légkört biztosít. Attitüdje bátorító, támogató, fejlődésre ösztönzi a gyermeket. Hatékonyan, humánusan és következetsen irányít, nevel.Fejleszti a gyerekek kapcsolati készségeit, képességeit, a közösséget. Összehangolja az egyéni és a csoportfejlesztést. Hatékonyan kezeli a gyerekek problémáit, konfliktusait.Az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadta, és ezek elsajátításáról meggyőződött.Megismerteti, elsajátíttatja és ellenőrzi a helyi szokás-szabályrendszert.Hatékonyan valósítja meg az anyanyelvi, kommunikációs fejlesztést.Hatékonyan valósítja meg a külső világ tevékeny megismerését.Hatékonyan valósítja meg a zenei nevelést.Hatékonyan valósítja meg a vizuális nevelést.Hatékonyan valósítja meg a testi nevelést.5. A pedagógus munkája a gyermekek jogainak érvényesítésében


A gyermekek számára egészségükhöz és fejlődésük ösztönzéséhez megfelelő esztétikus, harmónikus és biztonságos környezetet teremt.A gyermekek szükségleteinek kielégítéséhez mindig lehetőséget biztosít.A gyermek személyiségét, méltóságát és jogait tiszteletben tartja.Minden gyermek számára esélyegyenlőséget biztosít.     (Pl. foglalkozásokon való részvétel)Lehetőséget nyújt a gyermek számára önrendelkezési joga, cselekvési szabadsága megéléséhez. Lehetőséget biztosított a  személyiségek szabad kibontakoztatásához.A gyermekek számára érzelmi biztonságot, erkölcsi védelemet, szociális biztonságot, befogadást biztosít.

Attitüdje segítő, támogató, következtes, védelmet nyújt a fizikai és lelki erőszakkal szemben.Megismeri minden gyermek egyéni képességét, tehetségét, fogyatékosságát,  szociokulturális helyzetét és fejlettségét, és ennek megfelelő nevelést, egyéni bánásmódot, fejlesztést biztosít.Segíti a gyermekek vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságának tiszteletben tartását, gyakorlását.Elvégezi a szükséges gyermekvédelmi feladatokat.


6. A pedagógus attitűdje a szülőkkel való együttműködésben


Rendszeresen tájékoztatja a szülőket és a gyermekeket az őket érintő kérdésekről. A szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.A szülők és gyermekek kérdéseire, javaslataira érdemi választ ad. Véleményükre épít.Tanácsokat, segítséget ad a szülőknek gyermekük neveléséhez.A szülők számára  tájékoztatást és betekintési lehetőséget biztosít a helyi nevelési- programba.A szülőket szóban és írásban megfelelően tájékoztatja. A faliújságot is működteti.Rendszeresen ad részletes, tárgyilagos, korrekt  és érdemi tájékoztatást a szülők számára gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről.A szülők számára biztosítja a programokba való beketinktést, családi programokon és a gyermek-foglalkozásokon való részvételtTartalmas szülői értekezleteket szervez, azokat jól előkészíti, a szülőket megfelelően tájékoztatja, véleményükre épít.Az intézmény szabályai szerint megszervezi és megtartja a szülők számára a fogadóórákat.Tájékoztatást ad kötlelességeikről és lehetőségeikről. Biztosítja a szülők számára, hogy részt vegyenek az érdekeiket érintő döntések meghozatalában, az intézmény irányításában.Összegzés

Erősségek

Gyengeségek


Elképzelések a fejlesztéshez, fejlődéshez


Egyéb megjegyzés:Dátum ………………………………………………………………


……………………………..


A kitöltő neve

A kitöltő funkciója (a megfelelő aláhúzandó) -  értékelő - értékelt

Találat: 1748