online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Multimédia az oktatasban

oktatás

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
A névelök
Szakmai összegzés a Környezetvédelmi Szakírók és Szakfordítók Tanacskozasaról
Multimédia az oktatasban
 
 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Bolyai Nyári Akadémia – 2008Analitikus program1. Program/tanfolyam címe:  Multimédia az oktatásban
2. Programszervező:             

3. Előadó(k)/foglalkozásvezető(k):


Ssz.

Név

Didaktikai fokozat

Jelenlegi munkahelye4. A program tartalmi leírása:

A multimédia alapjai. A multimédia mint kommunikátum. A szöveg szervezésének módozatai. A hipertext definíciója, jellemző tulajdonságai. A multimédia építőkövei és azok egymáshoz való viszonya: szöveg, kép, grafika, illusztráció, hang, mozgókép: animáció, film, virtuális valóság elemek. Csomópontok (nodes), élek (links), horgony (anchor), navigálás (navigation), ablakok (windows), réteg 848j92i ek (layers). Az üzenettervezés módszerei. Forgatókönyv-készítés. Animációtervezés és -készítés.

A multimédia készítésének eszközei, a médiumkiválasztás szempontjai. Az interaktív módszerek, a web2.0 lehetőségei és alkalmazása az oktatásban - web-es oktatásirányító keretrendszerek. Az atipikus tanítási és tanulási módszerek - podcast.


5. A program célja:

Olyan speciális felkészültségű pedagógus szakemberek képzése, akik a multimédia területén szerzett ismereteik, illetve az alapképzésben szerzett tanári kompetenciájuk birtokában a közoktatásban tanulókat e területen oktatják és nevelik: képesek közvetíteni a multimédia alapszabályait, jelentőségét. Képesek kialakítani a számítógépes eszközön megjelenő információhordozók nyílt és rejtett üzenetei felismerésének a képességét, fejleszteni a multimédia kifejezési eszközeinek használatát, a valóság és a modellezés értelmezésének a képességét; tudatossá tenni a multimédia kulturális szerepét, illetve a függőség veszélyeit, e területen a tudatos személyiségfejlesztő felhasználói, fogyasztói magatartást és szokásokat.

A továbbképzésben a résztvevők

ismerjék meg az interaktív multimédia rendszerek jellemzőit, fejlődési tendenciáit, szerepét, jelentőségét,

szerezzenek jártasságot a multimédia programok kezelése területén,

szerezzenek jártasságot a saját tervezésű alkalmazások elkészítésében.

További képzési cél, hogy

összefoglalja a multimédia alkalmazásának általános szempontjait,

felkészítse a tanárokat a multimédia programok gyakorlati alkalmazására,

képes legyen használni az Internet oktatási célú erőforrásait, a keretrendszereket,

képes legyen alkalmazni a képernyőszervezés és színkezelés alapelveit.

A résztvevőknek tanulmányaik végeztével képesnek kell lenniük:

a multimédia és interaktív rendszerek elemeinek (animáció, kép, video, stb. anyagok) elkészítésére, ill. digitális feldolgozására,

a hypertext rendszerek alkalmazására, ill. komplex anyagok elkészítésére,

a multimédia berendezések és alkalmazások kezelésére, oktatásban való felhasználásukra.


6. Részvételi előfeltételek / célcsoport:

A programban résztvevő pedagógusoknak alapfokú informatikai ismeretekkel kell rendelkezniük. Jártasnak kell lenni a Windows operációs rendszer használatában, tisztában kell lennie a számítógéphálózat mibenlétével és használatával, ismernie és használnia kell tudni egy szövegszerkesztőt. Fotográfiai, képszerkesztési és Flash  ismeretek előnyt jelentenek, de nem feltétele a kurzusnak.

A továbbképzés alapfokú jellegéből adódóan minden pedagógusnak ajánlható, aki érdeklődést mutat a tanítás-tanulás új módszerei iránt.7. Tematika:


A feldolgozandó anyag témái

Óraszám


Médiakommunikáció. On-line kommunikáció – internet és elektronikus tanulási környezet.Multimédia a tanári munkában. A multimédia fogalomrendszere és elemei.

A médiakiválasztás szempontjai.Médiaanalízis – oktatóanyagok elemzése, forgatókönyv készítése.Vizuális kommunikáció, vizuális nyelv. A képernyőn megjelenő üzenetek tervezése.Információ- és nyersanyaggyűjtés (egyéni munka és tanulmányi kirándulás)

A multimédia-elemek készítése, animáció-tervezésInteraktivitás az animációkban. Macromedia Flash.Multimédia program szerkesztésAz oktatóprogramok publikálása a webre.Ellenőrzés, minőségbiztosítás, tesztelés.Értékelés, összegzés.

8. Bibliográfia:


Multimédia. Dunaújvárosi Főiskola, https://www.tanarkepzo.poliod.hu

Skinner, B. F.: A tanulás technológiája. Gondolat, Budapest 1973

Steinmetz, Ralph: Multimédia. Bevezetés és alapok, Springer, Budapest, 1995

G. I. Rimar: Vezérelvek a képernyőn megjelenő oktatóprogramok tervezéséhez

in: Journal of Computer Assisted Learning (1996) 12, 245-256.

Komenczi Bertalan: Hypertanulás (Hyper-világ?) oit 97/1 26-29. old.

Kakuk J. – Hauser Z., – Szilágyi E., szerk.: Mozgóképkultúra. Eger 1994.

Buglya Sándor: Kreatív video. In.: Mozgóképkultúra. EKTF Eger 1995.

Elek Elemérné – Forgó Sándor – Hauser Zoltán – Kis-Tóth Lajos –Koczka Ferenc – Tóthné Parázsó Lenke: Oktatástechnológia (főisk. jegyzet) Eger. EKTF., 1996.

Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény - Az alkotó látás pszichológiája. Gondolat, Bp, 1979

Sugár János: Hypermédia kronológia. https://www.artpool.hu/hypermedia/kronologia.html

Kárpáti Andrea: Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, Budapest, 2000/3.

Flusser, Vilém: A fotográfia filozófiája. Tartóshullám - Belvedere - ELTE BTK, 1990

https://wintermute.artpool.hu/Flusser/flusser.html#foto

dr. Horányi Özséb: Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé. https://www.szignummédia.hu/04apr97/komm2.htm

Itten, Johannes: A színek művészete. Tanulmányi kiadás. Gönczöl Kiadó, 2000

Nyíri Kristóf: Hálózat és tudásegész.

https://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/kutatas/nyiri/forras.htm

Barlow, John Perry: Az információ újratapasztalása https://www.c3.hu/scca/butterfly/Barlow/synopsishu.html

A 21. századi kommunikáció új útjai (szerk. Nyíri Kristóf) MTA Filozófiai Kutatóintézete 2001.

Sziklai János : Flash 8 egyszerűen, Perfact kiadó, 2006

Szabó Péter: Flash 8 újdonságok, Horváth és Fellner kiadó, 2006

Szabó Péter: Flash MX 2004 kéziköny, Horváth és Fellner kiadó, 2004

Robert Reinhardt, Jon Warren Lentz: Flash 5 Biblia, Kiskapu Kft. Kiadó, 20019. Ellenőrzési mód:


A tanfolyam kezdetekor meggyőződünk a hallgatók felkészültségéről és előzetes tudásukról és kialakítjuk a munkacsoportokat.

A tananyag elsajátítása során a készülő projekteket folyamatosan értékeljük és a tapasztalatokat a hallgatókkal közösen dolgozzuk fel.

A tanfolyam zárásaként a hallgatók bemutatják az általuk készített projekteket és beszámolnak tapasztalataikról.

Az elkészült programokat a témavezetők értékelik és a további munkák során figyelembe veendő instrukciókat fogalmaznak meg.10. Kötelező jelenlét:

előadásokon, szemináriumokon és gyakorlati foglalkozásokon min. 80%-os jelenlét kötelező.


11. Önálló munka:kisdolgozat összeállítása és benyújtása közösen megállapított témaválasztás alapján


12. A program hely- és eszközigénye


Az előadók számára 15-20 résztvevő közötti a megfelelő létszám. Ehhez szükséges egy olyan tanterem, ahol mindenki egyénileg dolgozik a számítógépén.

A tanterem számítógépeinek egységes hálózatban kell lenniük, szervergép szükséges. A szerveren minimálisan 1 GB tárhelyre van szükség, a munkaállomásokon 250 MB, és ez korlátozás nélkül. Amennyiben az általunk használt programok nincsenek telepítve, úgy rendszergazdai jogosultságra is szükség lehet (Powerpoint, MS Paint, Photoshop, Macromedia Flash, Netscape).

Programszervező:

Kenéz Szilárda

……………………………….

(név és aláírás)


Melléklet:

A program lebonyolítási terve (keretprogram)A feldolgozandó anyag témái

Tevékenység

Óraszám


A képzés tematikájának ismertetése. Szervezési kérdések.

munkacsoportok kialakításaMédiakommunikáció. On-line kommunikáció – internet és elektronikus tanulási környezet.
Multimédia a tanári munkában. A multimédia fogalomrendszere és elemei.

A médiakiválasztás szempontjai.
Médiaanalízis – oktatóanyagok elemzése, forgatókönyv készítése..

műhelymunkaVizuális kommunikáció, vizuális nyelv. A képernyőn megjelenő üzenetek tervezése.

forgatókönyvírás,

médiatervezésInformáció- és nyersanyaggyűjtés:

időfüggő média – audio, video,

időfüggetlen média – fotó, kép, szöveg.

a gyűjtött anyagok elemzése és feldolgozásaA multimédia-elemek készítése, animáció-tervezés.

Videofelvételek, fényképek szerkesztése és méretezése.Interaktivitás az animációkban. Macromedia Flash.

a fejlesztési folyamat megvalósításaMultimédia program szerkesztés.

műhelymunkaUtómunkák

ellenőrzés, minőségbiztosítás, tesztelés.

a program végső formájának kialakításaAz oktatóprogramok publikálása a webre.

futtatás WWW környetebenÉrtékelés, összegzés.

A hallgatók elemzik és bemutatják a fejlesztett multimédia tananyagot.


: 1578