online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

NYELVTAN I

nyelvtanfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
NYELVTAN II
Az ige és az igenevek szerepe a mondatban
OLASZ NYELV EMELT SZINT ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATSOR
PRÓBAÉRETTSÉGI Középszint ANGOL NYELV
OLASZ NYELV EMELT SZINT SZÓBELI JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ
1000 M O N D A T MAGYARUL ÉS ANGOLUL NYELVTAN ALAPOS BEGYAKORLÁSA
OLASZ NYELV KÖZÉPSZINT ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATSOR
Helyesírasunk alapelvei; az írasjelek
Szóelemek (morfémak)
 
bal also sarok   jobb also sarok

NYELVTAN I

ALAKTAN (Szófajok)


A névelö


Mint sok más nyelvben, az angolban is van határozott és határozatlan névelö.

A határozott névelö minden nemben, számban és esetben the (a, az), a határozatlan, névelö a, an (egy). Mindkét névelö ragozhatatlan.

A névelök kiejtése attól függ, hogy hangtanilag. milyen környezetben vannak.


A határozott névelö: the


A határozott névelö alakja minden szó elött the.

Kiejtése:

- mássalhangzóval kezdödö szó elött dö:

Pl.: the boy - a fiú, the house - a ház, the boys - a fiúk, the houses - a házak

Mássalhangzónak kell tekinteni az u betüt is, ha junak ejtjük:

Pl.: the university - az egyetem, the unit - egység

- magánhangzóval kezdödö szavak elött di:

Pl.: the eye - a szem, the east - a kelet

Ide tartozik az u betü is, ha á-nak ejtjük:

Pl.: the umbrella - az esernyö, the understanding - a megértés

Magánhangzónak számít továbbá a néma h is.

Pl.: the hour - az óra, the honour - a becsület

A hangsúlyos alak ejtése szintén di.


A határozatlan névelök: a, an


A határozatlan névelö alakja

- mássalhangzóval kezdödö szó elött a.

Pl.: a book - egy könyv, a history - egy történet, a union - egy szövetség.

- magánhangzóval kezdödö szó elött an.

Pl.: an apple - egy alma, an hour - egy óra, an interesting story - egy érdekes történet.

Is it an apple? - Ez egy alma? I see an airplane - Egy repülögépet látok.

A mássalhangzó illetve magánhangzó tekintetében a határozott névelönél leírtak az irányadók.


A határozott névelö használata


Az angol határozutt névelö, mint a magyar is, jelentésileg közel áll a mutató névmáshoz.

Angol és magyar használatában azonban több eltérést is megfigyelhetünk.

Általában kitesszük, ha ismert, határozott, vagy valamilyennek képzelt, illetöleg elözöleg már említett egy vagy több személyröl, tárgyról van szó.

Nem tesszük ki, ha ismeretlen személyröl, dologról beszélünk, illetve ha ismert egy, vagy több személyröl, tárgyról általánosságban szólunk.

Nézzünk néhány példát!

A határozott névelöt nem tesszük ki az angolban:

1. személynevek elött (még akkor sem, ha a személynevet-rang, cím vagy jelzö elözi meg).

Pl.: Sir John Brown, Queen Elizabeth, Young William.

De kitesszük

- többes számban álló személynevek elött,

Pl.: the Browns, the Stuarts,

- számnevekkel meghatározott személynevek elött.

Pl.: the six Georges, Henry the Eighth.

2. Nem tesszük ki

- földrajzi tulajdonnevek és helységmegjelölések elött,

Pl.: London, Italy, China, Margaret Island, Elizabeth Bridge, Oxford Street, Westminster Abbey, Eastern Europe, Central Asia.

- a Mount, Lake /Loch/ szavak elött.

Pl.: Mount Everest, Lake Balaton.

De kitesszük

- többes számú földrajzi nevek elött,

Pl.: thc Hebrides, the Alps,

- jelzös földrajzi nevek elött

Pl.: the Black See; the Suez Canal, the House of Lords,

- világtájak elött.

Pl.: to the north, in the west

3. Soha nem tesszük ki birtokos, mutató, kérdö és vonatkozó névmás elött illetve után.

Pl.: My pen is in the pencase. - 929g62j A tollam a tolltartóban van. This hat is mine. - Ez a kalap az enyém. Whose comb is that? - Kié ez a fésü?

4. Nem tesszük ki többes számú fönevek elött, ha azokat általános értelemben használjuk.

Pl.: Books are true friends: - A könyv igaz barát. (A könyvek igaz barátaink.)

5. Nem tesszük ki megszemélyesítve használt vallási vagy állami megjelölések elött.

Pl.: paradise - paradicsom, heaven - menyország, parliament - parlament, government - kormány, congress - kongresszus.

Parliament is sitting. - A parlament ülésezik. Follow Natur. - Kövesd a természetet!

Heaven knows where we have a rest. - Csak a jó ég tudja, hol lesz nyugovásunk.

Jónéhány esetben nem ilyen egyértelmü a szabály a határozott névelö használatára vonatkozóan. Hadd emeljem ki a legfontosabbakat!

1. Általában nem tesszük ki napok, hónapok, étkezések neve elött.

Pl.: I met him on Thursday. - Csütörtökön találkoztam vele.

July is a summer month. - A július nyári hónap.

Dinner is usually served at 8 p.m. - A vacsorát rendszerint 8-kor tálalják.

Nem tesszük ki továbbá az évszakok neve elé, ha a mondat alanyának szerepét töltik be.

Pl.: Spring begins in March. - A tavasz márciusban kezdödik.

De kitesszük akkor, ha idöhatározóként, általánosságban beszélünk róluk.

Pl.: It is warm in the summer, but it is cold in the winter. - Nyáron meleg van, télen pedig hideg.

Ha viszont eléjük tesszük a last, next idöhatározószókat, illetve a this, that stb. mutató névmásokat, nem tesszük ki a határozott névelöt.

Pl.: Last summer I went to England. - Múlt nyáron Angliában jártam.

Next week we go to the theatre. - Jövö héten színházba megyünk.

This Saturday we have guests. - Most szombaton vendégeink lesznek.

Next evening I meet my friend. - Holnap este találkozom a barátommal/barátnömmel.

Kitesszük azonban, ha egy bizonyos idöpontra gondolunk.

Pl.: We arrived on the Sunday before Christmas. - Karácsony elötti vasárnap érkeztünk meg.

This is the last week of the year. - Ez az év utolsó hete.

2. Nem tesszük ki anyagnevek és elvont fogalmak nevei elött, ha általánosságban beszélünk róluk.

Pl.: Silver is softer than gold. - Az ezüst lágyabb, mint az arany.

Thought is free. - A gondolat szabad.

I like classical music. - Szeretem a komolyzenét.

I like bread and butter. - Szeretem a vajaskenyeret.

It is no use crying overˇspilt milk. - Késö bánat ebgondolat. (Nem érdemes sírni a kiömlött tej miatt.)

De kitesszük, ha konkrétan beszélünk róluk.

Pl.: Pass me the butter, please! - Kérlek add ide a vajat!

the gold of Africa - Afrika aranya

I like the music of Bach. - Szeretem Bach zenéjét.


A határozatlan névelö használata


Az angol nyelv a határozatlan névelöt körülbelül úgy használja, mint a magyar, azzal a különbséggel, hogy sokkal gyakrabban. Használata kötelezö minden megszámlálható, de határozatlan fönév elött, amikor a magyar fönév névelö nélkül szerepel.

Pl.: This is a book. - Ez (egy) könyv.

This is a school. - Ez (egy) iskola.

Néhány további példa az angol határozatlan névelö használatára:

It was a nice day. - (Ez egy) szép nap volt.

My brother is a painter. - A testvérem festö. (Vigyázz! Foglalkozások elött mindig tedd ki a határozatlan névelöt!)

My friend was in a hurry. - A barátom sietett.

I have an awful headache. - Szörnyen fáj a fejem.

My sister has a cold. - A növérem náthás. (Megfázott.)

I don't want to die a hero's death. - Nem akarok hösi halált halni.

Néhány kifejezés: on an average - átlagosan, as a rule - rendszerint, általában, twice a day - naponta kétszer, a pair of shoes - egy pár cipö.

Az a, an határozatlan névelöt csak egyes számban álló, megszámlálható fönév elött használhatjuk.

Pl.: Give me a book. - Adj egy könyvet! Megszámlálhatatlan fönév (anyagnév, fogalom) elött hasonló funkciót tölt be a some.

Pl.: Give me some coffee, please. - Kérek egy kis kávét! Többes számban álló, határozatlan mennyiség kifejezésére ugyancsak a some használatos.

Pl.: Give me some pencils. - Adj néhány ceruzát!

Vigyázz! A határozatlan névelö jelenléte megváltoztatja a few és a little szavak jelentését.

Pl.: I have a few friends. - Van néhány barátom.

I have few friends. - Kevés barátom van.

He has a little money. - Van némi pénze.

He has little money. - Kevés pénze van.


A fönév


A fönév neme


Ma az angol nyelvben az egyes szám harmadik személyü személyes és birtokos névmás kivételével (he, she, it; his, her, its) nem jelöljük a szavak nemét, csak természetes nemük van, amely a jelentésböl tünik ki.

- így tehát hímnemüek a hímnemü élölényeket jelölö fönevek,

Pl.: man - férfi, bull - bika, cock - kakas;

- nönemüek a nönemü élölényeket jelentök,

Pl.: woman - nö, cow - tehén, hen - tyúk;

- semlegesnemü minden élettelen tárgy és elvont fogalom.

Pl.: box - doboz, colour - szín, honour - becsület, goodness - jóság.

A nemeknek ettöl az általános megjelölésétöl azonban az angol nyelv gyakran eltér.

- semlegesnemünek veszi a kisgyermekekkel kapcsolatos föneveket,

Pl.: child - gyerek, baby - kisgyermek, infant - csecsemö;

- valamint az olyan állatneveket, amelyeknél nem teszünk nemi különbséget.

P'l.:mouse - egér, pig - disznó.

- az élö beszédben egyébként, függetlenül a természetes nemtöl, a nagyobb állatok nevei hímnemüek,

Pl.: horse - ló, dog - kutya, lion - oroszlán,

- a kisebbek nönemüek.

PI.: mouse - egér, cat - macska

A költészetben, valamint az emelkedettebb stílusú beszédben nagy szerepe van a megszemélyesítésnek. Megszemélyesítve használt elvont fogalmaknak, természeti jelenségeknek, ország-, város- és hajóneveknek semlegesnem helyett hím- vagy nöneme van.

- hímnemüek általában az eröt, nagyságot, hatalmat, félelmet kifejezö fönevek.

Pl.: death - halál, fire - tüz, sun - nap, knowledge - tudás

- nönemüek a törékenységet, gyöngédséget, szépséget kifejezö fönevek, egyes ország- és városnevek, hajók, tudományok és müvészetek nevei.

Pl.: moon - hold, nature - természet, land - föld, peace - béke, liberty - szabadság, victory - gyözelem, hope - remény.


A fönév ragozása


Az angol nyelv (a ragos birtokos esetet kivéve) a mondatbeli viszonyokat megkülönböztetö ragok nélkül, egyszerüen a szórenddel, vagy elöljárószókkal fejezi ki.


1. Tárgyeset


A tárgyesetet csak a fönév mondatban elfoglalt helyével jelöljük.

- A tárgy egyenes szórendben, tömondat esetén mindig az állítmány után áll.

pl.: I have a child. - Van egy gyermekem.

- Egyenes szórendü, bövített mondatban, ha a bövítmény a tárgyra vonatkozik, a tárgy szintén az állítmány után következik.

Pl.: I hear a girl singing. - Hallom, ahogy egy lány énekel. (Hallok egy lányt énekelni.)

- Egyenes szórendü, bövített mondatban, ha a bövítmény elöljárószó nélküli, részes esetbe tett fönév, akkor a tárgyat mögé tesszük.

Pl.: I give my neighbour's dog some rat-poison. - Adok a szomszédom kutyájának egy kis patkánymérget.

- Ha a bövítmény elöljárószóval képzett fönév, a tárgy megelözi azt.

Pl.: I give some rat-poison to my neighbour's dog.

- Fordított szórendü (kérdömondat), do segédige nélküli tömondatban a tárgy az alany után áll.

Pl. Have you (got) a car? - Van kocsid?

- Fordított szórendü, do-val kérdezö tömondat esetén az állítmány után jön.

Pl.: Did you hit the cat? - Te verted meg a macskát?

- Felszólító mondatban az állítmány, vagy a bövített, önálló részes esetü mondatrész mögé kerül.

Pl.: Have a good time! - Jó mulatást!

Lend me your car, please! - Kérlek, add kölcsön a kocsidat (nekem)!


2. Birtokos eset


Kétféle birtokos eset van: ragos és elöljárós.

A) az 's ragos birtokos szerkezet szórendje a magyaréval megegyezik. Általában akkor használjuk, ha a birtokos élölény.

Pl.: This is Dracula's castle. - Ez Drakula kastélya.

The doctor's advice is not to drink any alcohol. - Az orvos tanácsa, hogy ne igyak szeszes italt.

A nem élölényt jelentö fönevek közül ragos birtokos esetbe tehetjük még a következöket:

1. Idöt, helyet, mennyiséget, távolságot jelentö szavakat: minute - perc, hour - óra, day - nap, week - hét, month - hónap, mile - mérföld stb.

Pl.: The Thirthy Year's War was fought in the German-Roman Empire. - A Harmicéves Háborút a Német-RómaiBirodalom területén vívták.

A yesterday's newspaper passes for too old today. - Egy tegnapi újság ma már túl réginek számít.

I was on a two-week's-holiday in Greece. - Görögországban voltam egy kéthetes szabadságon.

2. Fölrdajzi nevek elött, mint például: city - város, country - ország, world - világ.

Pl.: We don't like living in the town's business district. - Nem szeretünk a város üzleti negyedében lakni.

The Budapest-Vienna World's Fair was planned for 1995. - A budapest-bécsi világkiállítást 1995-re tervezték.

3. Gyüjtönevek elött:

Pl.: The family's house is standing on a hill. - A család háza egy dombon áll.

I have found a car's number plate. - Találtam egy rendszámtáblát.

Szabályos többes számú szóhoz 's nem járul, a birtokos ragot csak a hiányjel (') jelzi. Kiejtésben tehát a többes számú birtokost az egyes számútól nem tudjuk megkülönböztetni.

Sister's   növérem

These are my                friends. Ezek a barátai.

Sisters'   növéreim

Azok a fönevek, amelyek többes számukat nem -s-szel képezik, birtokos esetben megkapják a 's végzödést.

Pl.: the children's toy - a gyerekek játéka, the men's property - a férfiak tulajdona.

Ha a birtokos mellett értelmezö jelzö áll, vagy több fönévböl álló kifejezés jelöli, csak az utolsó szóhoz járul rag.

Pl.: my mother-in-law's house - az anyósom háza, Sir Walter Scott's novel - Walter Scott regénye, my friend Paul's brother - Paul barátomnak a fivére.

Egymás mellett két birtokos eset is állhat ilyenkor a szebb stílus érdekében az egyiket elöljáróval fejezzük ki.

Pl.: the son of my father's brother - apám fivérének a fia.

B) Az elöljárós birtokos esetet az of elöljárószóval alkotjuk.

A szórend ilyenkor: birtok + of + birtokos, tehát a magyar birtokviszony szórendjének a fordítottja.

Pl.: the cap, of the pen - a toll kupakja, the bone of the dog - a kutya csontja

Ennek a szerkezetnek a használata sokkal elterjedtebb, mint a ragosé. Elsösorban akkor használjuk, ha a birtokos nem élölény, de ez nem kizárólagos.

Of - szerkezetet használunk mennyiség és minöség kifejezésére is.

Pl.: a glass of water - egy pohár víz, a piece of chocolate - egy darab csokoládé, a lot of people - sok ember, both of us - mi mindketten, several of them - nehányan közülük, a story of some interest - egy elég érdekes történet.

Ezt a szerkezetet használjuk akkor is, ha a birtokszó elött valamilyen névmás áll. A ragos szerkezetet ilyenkor nem használhatjuk, hiszen az maga is birtokos névmás.

Pl.: all books of the theacher - a tanár összes könyve, this umrella of my wife - a feleségemnek ez az esernyöje


3. Részes eset


A részes esetet kétféleképpen fejezhetjük ki: szórendi helyzettel, vagy elöljáróval. Mivel az elöljáró nélküli részeseset alakjára nézve a tárgyesettel megegyezik, ezért a mondatban megkülönböztetésül az ige után, a tárgy elött áll.

Pl.: I gave the boy a penny. - Adtam egy pennyt a fiúnak.

Az elöljárós részes esetet to vagy for elöljárószókkal alkotjuk. Az elöljárós részes eset a mondatban többnyire a tárgy után áll.

Pl.: I gave a penny to the boy.

I bought sweets for my children. - Vettem a gyerekeimnek édességet.

For Mother's Day my children gave some flowers to me. - A gyerekeim adtak nekem virágot Anyák napjára. (Lásd még az Elöljárószók címszónál!)

A fönév többes száma


A fönév többes számának a ragja általában -s.

Ha a fönév egyes számban sziszegö hangban végzödik (s, ss, sh, ch, x, se, ce, ze, ge), a többes szám ragját -e kötöhangzóval veszi fel.

Pl.: bus - busses (busz - buszok), glass - glasses (üveg - üvegek), watch - watches (óra - órák), box - boxes (doboz - dobozok),face - faces (arc - arcok), house - houses (ház - házak), prize - prizes (díj - díjak).

- Ha a fönév o-ban végzödik, amely elött mássalhangzó áll, ugyancsak e-vel veszi fel az -s ragot.

Pl.: cargo - cargoes (teher - terhek), buffalo - buffaloes (bivaly - bivalyok).

- Ha azonban az o elött magánhangzó áll, a fönév a többes számban csak -s ragot kap.

Pl.: kangaroo - kangaroos (kenguru - kenguruk), cuckoo - cuckoos (kakukk - kakukkok).

- Ha a fönév y-ban végzödik, mely elött mássalhangzó áll, a többes számban az y-ból i lesz, és ehhez járul e kötöhangzóval az -s rag.

Pl.: lady - ladies (hölgy - hölgyek)

- Ha a szóvégi y elött magánhangzó áll, akkor az -s rag közvetlenül az y-hoz járul.

Pl.: boy - boys (fiú - fiúk), toy - toys (játék - játékok).

Ugyanígy a személynevek többes számában is az y közvetlenül kapja a többes szám -s ragját.

Pl.: Mary - Marys, Henry - Henrys

- Az -f, -lf, és -fe végü föneveknél az f többes számban v-re változik és e kötöhangzóval veszi fel az -s ragot.

Pl.: wife - wives (feleség,- feleségek), knife - knives (kés - kések), life - lives (élet - életek), wolf - wolves (farkas :farkasok).

Kivételek: roof - roofs (tetö - tetök), cliff - cliffs (szikla - sziklák), turf - turfs (gyep - gyepek), handkerchief - handkerchiefs (zsebkendö - zsebkendök), relief - reliefs (dombormü - dombormüvek).

Néha az f re végzödö szó kétféle többes számának kétféle jelentése van:

Pl.: staff - staves (bot - botok) - staff - stafls (személyzet - személyzetek).

Néhány fönév még rendhagyóbban képezi a többes számát.

A) A tömagánhangzó megváltoztatásával.

Pl.: man - men (férfi - férfiak), woman - women (nö - nök), foot - feet (láb - lábak), tooth - teeth (fog - fogak), mouse - mice (egér - egerek)

B) -en raggal.

Pl.: child - children (gyerek - gyerekek), ox - oxen (ökör - ökrök).

Néhány fönév egyes és többes száma pedig teljesen megegyezik:

Pl.: sheep - juh, juhok; deer - szarvas, szarvasok; swine - disznó, disznók; Swiss - svájci, svájciak; Chinese - kínai, kínaiak

Egyes föneveknek két többes számuk is van, más-más jelentéssel.

Pl.: brother - brothers (fivérek)

- brethren (felebarátok)

cloth - cloths (szövetek)

- clothes (ruhák)

Másoknak pedig egyes számban más jelentésük van, mint többes számban.

Pl.: good - jó, goods - javak; advice - tanács, advices értesülés; iron - vas, irons - bilincs, glass - üveg, glasses - üvegek vagy: szemüveg, quarter - negyed, quarters negyedek vagy: szállás.

- Összetett szavaknál az alapszót tesszük többes számba.

Pl.: fruit trees (gyümölcsfák), fathers-in law (apósok), footmen (szolgák)

A fönevek egy részét csak egy alakban (vagy egyes, vagy többes számban) használjuk.

- Csak egyes számban a következö föneveket: snow - hó, silk - selyem, tea - tea, gold - arany, hair - haj, furniture - bútor

Pl.: Snow is white. - A hó fehér.

Ezek a fönevek az ún. megszámlálhatatlan fönevek. Néhány, alakját tekintve egyes számú gyüjtönév mellett az állítmány többes számban áll. Ilyenek például a következök: police - rendörség, people - emberek, cattle - marhák, poultry - baromfi, the blind - a vakok.

Pl.: These cattle are mine. - Ezek a marhák az enyémek.

Figyelem! Ha a people nép, nemzet értelemben szerepel, akkor van többes száma: peoples.

- Általában többes számban használjuk a következö, páros eszközök, szerszámok, ruhadarabok, testrészek nevét: pincers - csipesz, tongs - fogó, trousers - nadrág, glasses - szemüveg, eyes - szem (szemek), feet - láb (lábak).

Alakjukra nézve többes számúak, mégis egyes számú igei alakot vonzanak a következö fönevek: news - hírek, measles - kanyaró, mumps - mumpsz, physics - fizika, mathematics - matematika, riches - gazdagság.

Pl.: What is the news? - Mi újság?


A fönévhelyettesítö one


Ha két melléknév után ugyanaz a fönév áll jelzett szóként, a fönevet csak az elsö jelzö után tesszük ki, a második után a fönevet one (többes számban ones) szócskával helyettesítjük.

Pl.: Which pencil do you want? I want the black one. Melyik ceruzát kéred? A feketét. (Lásd még a Határozatlan névmásoknál!)


A melléknév


A melléknév egy fönévnek a milyenségét, tulajdonságát jelöli.

Pl.: a red rose - egy piros rózsa, a big house - egy nagy ház, a nice girl - egy szép lány.

Az angolban a melléknév nemben, számban és esetben mindig változatlan, tehát sohasem ragozzuk.

Pl.: the red book - a piros könyv, the red books - a piros könyvek,

This room is big. - Ez a szoba nagy. Those rooms are big. - Azok a szobák nagyok.

A mellékneveket bizonyos körülmények között fönévként is használhatjuk, és lehetöség van arra is, hogy bizonyos föneveket pedig melléknévként használjunk.

Ilyenkor rendszerint a the határozott névelö áll a melléknév elött.

Pl.: the good - a jó (jók), the poor - a szegény (szegények), the blind - a vakok (Magyarul többes számban mondjuk!)

Fönévi értelmüvé vált melléknevek azok, amelyek az ember állapotát fejezik ki: male - hímnemü (hím), patient - türelmes (beteg)

Fönévi értelemben használjuk néhány nemzet nevét.

Pl.: the English - az angol, the French - a francia

Fönévi értelmük lehet a vallás- és pártneveknek.

Pl.: a Liberal - egy liberális, a Conservative - egy konzervatív

Melléknévként használhatjuk az anyagneveket is.

Pl.: gold watch - aranyóra, silver spoon - ezüstkanál.

Melléknév jelentésük lehet az idöt jelölö föneveknek,

Pl.: the evening train - az éjszakai vonat, the morning papers - a reggeli újságok,

valamint egyes földrajzi neveknek.

Pl.: the London underground - A londoni metró.


A melléknevek fokozása


A melléknevek által kifejezett tulajdonságnak az összehasonlításban három foka van: alapfok, középfok és felsöfok.

Az angol mellékneveket toldalékkal vagy körülírással fokozzuk, néhányat pedig rendhagyóan.

A) Alapfokú összehasonlítás történhet

- állító mondatban: as ... as (olyan ..., mint),

- tagadó mondatban: not so ... as, vagy not as ... as (nem olyan ..., mint) kötöszavakkal.

Pl.: The kitchen is as big as the bedroom. - A konyha olyan nagy, mint a hálószoba.

The sitting room is not as high as the bathroom. (The sitting room is not so high as the bathroom.) - A nappali nem olyan magas, mint a fürdöszoba.

B) Középfokú összehasonlítás történhet

- -er toldalékkal + than hasonlítószóval

Pl.: My flat is bigger than yours. - Az én lakásom nagyobb, mint a tiéd.

The streets of Budapest are wider and cleaner, than those of Debrecen. - Budapest utcái szélesebbek és tisztábbak, mint Debrecen utcái.

My brother is older than yours. - Az én fivérem idösebb, mint a tiéd.

- a melléknév elé tett more szócskával + than hasonlítószóval.

Pl.: This summer was more exciting for me than last. - Az idei nyaram izgalmasabb volt, mint a tavalyi.

This man' was more fortunate than clever. - Ez az ember inkább szerencsés volt, mint ügyes.

My flat is more comfortable than yours. - Az én lakásom kényelmesebb, mint a tiéd.

No animal is more faithful than the dog. - Nincs hüségesebb állat a kutyánál.

C) Felsöfokú összehasonlítás történhet

- -est toldalékkal,

Pl.: I'm the nicest girl in town. - Én vagyok a legszebb lány a városban.

If you are not lazy, you may become the happiest of men. - Ha nem vagy lusta, te lehetsz a legboldogabb ember.

The nearest post-office is in the next street. - A legközelebbi posta a szomszéd utcában van.

- a melléknév elé tett most szócskával.

Pl.: Humboldt was the most outstanding man of his age. - Humboldt kora legkiválóbb embere volt.

The most difficult thing to leam in the English is the pronunciation: - Az angolban a kiejtést a legnehezebb megtanulni.

Toldalékkal fokozzuk:

- az összes egytagú melléknevet (Kiejtés számít!).

Pl.: long - longer - longest (hosszú - hosszabb leghosszabb),

big - bigger - biggest (nagy - nagyobb - legnagyobb),

nice - nicer - nicest (szép - szebb - legszebb)

- azokat a kéttagú szavakat, amelyek -e, -er, -le, -y, -ow és some végzödésüek,

Pl.: clever - cleverer - cleverest (okos - okosabb - legokosabb),

noble - nobler - noblest (nemes - nemesebb - legnemesebb),

easy - easier - easiest [könnyü - könnyebb - legkönnyebb),

narrow - narrower - narrowest [szük - szükebb - legszükebb),

handsome - handsomer - handsomest [csinos - csinosabb - legcsinosabb)

- azokat a kéttagú szavakat, amelyek véghangsúlyosak,

PI.: complete - completer - completest (teljes - teljesebb - legteljesebb),

polite - politer - politest [udvarias - udvariasabb - legudvariasabb)

- egyik csoportba sem sorolható mellékneveket.

Pl.: quiet - csendes, solid - szolid, stupid - ostoba, pleasant - kellemes, common - közönséges.

A többi melléknevet körülírással fokozzuk. Általános törekvés, hogy az egy szótagnál hosszabb szavakat inkább körülírással fokozzuk, mint toldalékkal.

Pl.: careful - óvatos, comic - vidám, active - tevékeny, famous - híres, wonderful - csodálatos, magnificent - nagyszerü, beautiful - gyönyörü.


Rendhagyó fokozás


A rendes fokozástól eltéröen alkotják közép- és felsöfokukat a következö melléknevek:

good - jó, better - jobb, best - legjobb, well - egészséges, bad - rossz, evil - rosszindulatú, worse - rosszabb, worst - legrosszabb, much - sok, more - több, most - legtöbb, many - sok, little - kevés, less - kevesebb, least - legkevesebb

Néhány melléknévnek kettös közép- és felsöfoka van, eltérö jelentéssel. Ezekben a szabályosan képzett alak az alapfok értelmét fokozza, a rendhagyó fokozású alak jelentése különbözik az alapfokétól.

1. old - öreg, older (elder) - öregebb, oldest (eldest) - legöregebb

Az elder, eldest alakot csak személyre, egy család tagjaira használjuk.

Pl.: Tom is my elder brother. - Tom az idösebbik fivérem.

Az older, oldest alakot személyre és tárgyra is használhatjuk.

Pl.: The oldest man in this town is ninety years old. A legidösebb ember ebben a városban kilencven éves.

Our house is older than yours. - A mi házunk öregebb, mint a tiétek.

2. near - közeli, nearer - közelebbi, nearest - legközelebbi

next - következö

A next alak valami sorrendben következöt jelent, a nearest pedig, eredeti jelentésének megfelelöen idöbeli vagy térbeli közelséget.

Pl.: The nearest way is not always the quickest. - A legközelebbi út nem mindig a leggyorsabb.

3. far - távoli, farther - távolabbi, farthest - legtávolabbi

further - távolabbi, további, furthest - legtávolabbi

A farther és further szavakat a mindennapi beszédben egyaránt használják helyi és idöbeli jelentésükben. De a further-nek van egy másik jelentése is: további, újabb.

Pl.: I shall give you further details later. - Késöbb még további részleteket fogok megadni neked.

4. late - késöi, later - késöbbi, latest - legkésöbbi

latter - utóbbi, last - legutóbbi, legutolsó, former - elöbbi, foremost - legelsö, first - (leg)elsö

A latter kettö közül a másodikat, az utóbbit jelenti, ellentéte former (elöbbi).

Pl.: He came later than I expected; he was the last of all. - Késöbb jött, mint vártam, a legutolsó volt valamennyi közt.

I know the latest fashion. - Ismerem a legújabb divatot.

A foremost jelentése: legelöl lévö, legkiválóbb, first - elsö (sorszámnév).


Hiányos fokozás


Egyes közép- és felsöfokok alapszava határozószó. Ezek középfokait nem is tekintjük fokozásnak, bár ugyanúgy képezzük mint az egyszótagú melléknevekét, vagyis -er-rel. Felsöfokukat pedig most képzövel alkotják. Ilyenek például:

in (-ban, -ben)              inner (belsö) innermost (legbelsö)

out (ki) outer                (külsö) outermost (legkülsö)

up (fel)             upper (felsö) uppermost (legfelsö)

Néhány melléknév csak köépfokú alakban fordul elö. Ezek az or-ban végzödö, latin eredetü szavak, és utánuk hasonlításban nem a than, hanem a to hasonlító szócska áll.

Pl.: superior to (nagyobb, különb, mint), anterior to (elöbb, mint), exterior to (kijjebb, mint), interior to (beljebb, mint), posterior to (hátrább, mint), ulterior to (távolabb, mint), inferior to (rosszabb, mint), junior to (fiatalabb, mint), senior to (idösebb, mint), prior to (elöbb, mint), second to (második valami után).

He is far superior to his friend. - Sokkal különb, mint a barátja.


A túlzófok


A túlzófokot (legesleg...) az angol többféleképpen fejezheti ki.

- a felsöfok elé tett very nyomósító határozószóval, Pl.: This is the very best book I have ever read. - Ez a legeslegjobb könyv, amit valaha olvastam.

- a felsö fok elé tett by far kifejezéssel,

Pl.: Margaret Island is by far the most beautiful island. - A Margitsziget messze a legszebb sziget.

- a felsö fok után tett of all kifejezéssel,

Pl.: He is the tallest of all. - ö mind között a legmagasabb.

- a felsö fok elé tett the határozott névelönek az erös ejtésü alakjával.

Pl.: He is the richest man in town. - ö a leggazdagabb ember a városban.

A tulajdonság mértékének a csökkenését a középfokban less szóval és than kötöszóval, a felsöfokban least szóval fejezzük ki.

PL: good - jó, less good - kevésbé jó, least good - legkevésbé jó.

This is the least interesting of all the books. - Ez az összes könyv közül a legkevésbé érdekes.

Egyéb tudnivalók:

Ha több, különbözö módon fokozott melléknév kerül egymás mellé, a toldalékkal fokozott kerül elöbbre. Fokozatos gyarapodást vagy csökkenést is kifejezhetünk úgy, hogy két azonos középfokot and kötöszóval kapcsolunk össze.

Pl. The aeroplane rose higher and higher. A repülögép egyre magasabbra emelkedett.

A magyar "mennél ...bb, annál....bb" fokozási alakot az angol a két középfok elé tett határozott névelövel szerkeszti.

Pl.: The more you have the more you want. - Minél többed van, annál többet akarsz.

The more you want, the less you get. - Minél többet akarsz, annál kevesebbet kapsz.


A számnév


A töszámnevek


A töszámnevek felsorolásától most eltekintek, feltételezve, hogy már mindenki megtanulta öket. Így hát csak a helyesírásukkal és használatukkal fogok foglalkozni.

Szövegben tízig általában kiírjuk a számokat betüvel. Az egyesek a tízesek után állnak, s közöttük huszonegytöl kötöjel van.

Pl.: thirty-one day (harmincegy nap).

A tízeseket a százasokhoz and kötöszóval kapcsoljuk.

Pl.: 298 532 = two hundred and ninety-eight thousand, five hundred and thirty-two. Beszédben a hosszú számból gyakran kimarad a thousand és hundred szó. Tehát a fenti számot így is mondhatjuk: two nine eight five three two. Évszámok kiejtése is rövidített formában történik, ráadásul párosával.

Pl.: 1961: nineteen sixty-one.

A hundred, thousand, million elött mindig a vagy one áll, ha nincs elöttük más, egynél nagyobb szám.

Pl.: a hundred (száz), one thousand [ezer).

A 0 (nulla) neve mint mennyiségé: nought, cipher vagy nil, hömérön és idöszámításban: zero. Számban kiolvasva: ou.

Pl.: Nulla egész hat tized: nought point.six (Az angol a tizedes törtekben pontot használ: 0.6, a számjegyekben az ezreseket, milliókat pedig nem ponttal, hanem vesszövel választja el, vagyis fordítva, mint a magyar.)

It's zero (centigrade). - 0 fok van.

Three-nil. - Három nulla (3:0)

He is a mere cipher. - ö egy nagy nulla.

Töszámnevek után az angol a fönevet többes számba teszi.

Pl.: My mum had three husbands. - Az anyámnak három férje volt.

There are fifty two cards in a pack. - Ötvenkét kártyalap van egy pakliban.

A fönév nem áll többes számban akkor, ha a töszámnév és fönév jelzöi szerepet tölt be. Ilyenkor az a (egy) segít felismerni, hogy egyes számot kell használnunk.

Pl.: I have a five-year-old son. - Van egy ötéves kisfiam.

A sorszámnevek


A sorszámneveket a töszámnevekböl alkotjuk a -th (-eth) képzövel, amely mindig csak az utolsó számjegyhez járul.

Pl.: forty-fourth - negyvennegyedik.

Ez alól kivételt képez az elsö három szám:

first - elsö, second - második, third - harmadik.

A kiejtés vagy a helyesírás megváltozik a következöknél:

fifth - ötödik, ninth - kilencedik, twelfth - tizenkettedik szavakban, valamint a tízesekben, ahol az -y helyett -ie lesz a szó végén: pl.: twentieth - huszadik.

Ha a sorszámneveket számjegyekkel írjuk, a számjegyek mellé nem pontot teszünk, hanem a sorszámnév két utolsó betüjét írjuk: 1st, 2nd, 3rd, 4th.

Az elöször, másodszor, harmadszor számhatározókat is a sorszámnevekböl alkotjuk -ly képzövel, de csak az elsö tíz sorszámnévböl.

Pl.: firstly (vagy first), secondly, thirdly...

Tíz felett minden sorszámnévböl in + sorszámnév + place a képzési mód.

Pl.: in the hundredth place - századszor

További példák: weekly - hetenként, heti, daily - naponként, napi, yearly, annually - évenkénti, évi, monthly - havonkénti, havi.


Szorzó számnevek


A szorzó számneveket vagy számhatározókat a once egyszer, twice - kétszer kivételével a töszámnévböl alkotjuk a times szó hozzátételével.

Pl.: three times - háromszor

Single vagy simple - egyes egyszeres; double vagy twofold - kettös, kétszeres; triple vagy threefold - háromszoros.


Osztó számnevek


Az osztó számneveket töszámnévböl képezzük by vagy in elöljárószóval.

Pl.: one by one, singly - egyenként,

by/in twos - kettesével

in couples, in pairs - párosával

A törtek nevezöjének kifejezésére a sorszámneveket használjuk. A törtszám számlálója mindig töszám, nevezöje pedig sorszám.

Pl.: one third - egyharmad (1/3), two thirds - kétharmad (2/3),

De: one half - egyketted (1/2), two halves - kétketted

one quarter - egynegyed (1/4),

three quarters - háromnegyed (3/4).


Számtani alapmüveletek


- Összeadás: How many are five and seven? - Mennyi öt meg hét?

Five and seven are twelve. - Öt meg hét az tizenkettö.

Kivonás: What does four from ten leave? - Mennyi tízböl négy?

Four from ten leaves six. - Tízböl négy az hat.

- Szorzás: How many are two times seven? - Mennyi kétszer hét?

Two times seven are fourteen. - Kétszer hét az tizennégy.

De: Once one is one. - Egyszer egy az egy.

- Osztás: How many times does seven go into fifty-six? vagy:

How many times is seven contained in fifty-six.? - Hányszor van meg a hét az ötvenhatban?

Seven goes into fifty-six eight times. - A hét nyolcszor van meg az ötvenhatban.


Az idö kifejezése


What's the time? What time is it? - Hány óra van?

A teljes óra jelölése: töszámnév + o'clock.

Pl.: It is two o'clock. - Két óra van.

Egész órától fél-ig az elmúlt perceket past szóval kapcsoljuk az elözö órához.

Pl.: half past three - fél négy (féllel múlt három)

fifteen past three / a quarter past three / three fifteen - negyed négy

Fél utáni óráig a hátralevö perceket a to szócskával kapcsoljuk az utána következö órához.

Pl.: thirteen minutes to seven o'clock - két perccel múlt háromnegyed hét (tizenhárom perc múlva hét)

A minutes és az o'clock akár el is hagyható.

Pl.: It is five to six - Öt perc múlva hat (óra).


A névmás


névmás, mint nevéböl is kiderül, más szó helyett áll, vagy arra mutat.

A névmás fajtái: a személyes és a birtokos névmás.


A személyes és a birtokos névmások ragozása


Egyes szám

Alanyeset

Tárgyeset

Jelzöi birtokos

névmás

Önálló birtokos

névmás

1. szem.

I - én

me - engem

my - az én...m

mine - enyém

2. szem

you - te

you - téged

your - a te...d

yours - tied

hím

3. szem.       

seml.

he

she

it - az

him - öt

her - öt

it - azt

his - az ö...a

her - az ö ...a

its - annak a...a

his - övé

hers - övé

its - azé

Többes szám

1. személy

we - mi

us - minket

our - a mi...nk

ours - a mienk

2. személy

you - ti

you - titeket

your - a ti...tok

yours - a tietek

3. személy

they - ök, azok

them - öket

their - az ö...juk

theirs - az övék


1. A személyes névmás: egyes szám elsö személyét mindig nagybetüvel írjuk, de csak alanyesetben: I.

Az angolban a személyes névmás második személyének - (you) egyes és többes számú alakjai között nincs különbség. Ugyanez vonatkozik a birtokos névmásokra (your, yours) is. Hasonlóképpen nincs különbség a tegezés és magázás között. Ha érzékeltetni akarjuk, hogy több emberröl van szó, egy többes számú fönevet vagy számnevet teszünk utána.

Pl.: you all - ti (rnindannyian); you boys - ti fiúk

Az it-nek, azon kívül, hogy tárgyak, dolgok neve helyett áll, nyelvtani (alaki), alanyi szerepe is van.

A) Az úgynevezett személytelen igék mellett áll.

Pl.: It is raining. - Esik az esö.

It is snowing. - Havazik.

It is five o'clock. - Öt óra van.

It is aˇhundred kilometres from Budapest to Kecskemét. - Kecskemét Budapesttöl száz km-re van.

B) Ha a mondat alanya fönévi igenév, vagy mellékmondat:

Pl.: It is not easy to forget. - Nem könnyü elfelejteni.

It is no use going there. - Nem érdemes odamenni.

C) Alaki-alanyi szerepe van az it-nek akkor is, ha az értelmi alanyt kiemeljük hangsúlyozzuk.

Pl.: Who is it? - Ki az? It is George. - György (az).

It was George who saw you in the street. - György volt az, aki látott téged az utcán.

It was you, who(m) George saw in the street. - Te voltál az, akit György az utcán látott.

It was in the street that George saw you. - Az utcán látott téged György.

- it után a to be mindig egyes szám harmadik személyben van: is, was, will be.

- a kiemelt alanyt és a tárgyat a who (which), a kiemelt határozókat a that (hogy) köti össze.

- ha a kiemelt alany személyes névmás, akkor azt tárgyesetbe tesszük.

Pl.: Who has broken this window? - Ki törte be ezt az ablakot?

It was not me. (It wasn't me.) - Nem én voltam!


2. A birtokos névmás: melléknévi, vagy jelzöi alakjában mindig fönévvel együtt használjuk.

Pl.: This is my book. - Ez az én könyvem.

A fönévi, vagy önálló birtokos névmás mindig magában áll, és lehet a mondat alanya, tárgya, határozója.

Pl.: This book is mine. - Ez a könyv az enyém.

He went his way, and I went mine. - Ment a maga útján, én is a magamén.

Yesterday a friend of mine came to see me. - Tegnap meglátogatott az egyik barátom.

A birtokviszony nyomósítására szolgál az own (saját) szócska. Csak jelzöi birtokos névmással állhat.

Pl.: This is my own house. - Ez az én saját házam. This car is my own. - Ez a kocsi a saját tulajdonom (sajátom).

I have got a flat of my own. - Van (egy) saját lakásom.

I am on my own today. - Ma a magam ura vagyok. (Ma teljesen egyedül vagyok.)


Visszaható és nyomósító névmás


Személy

Egyes szám

Többes szám


myself - magam(at)

ourselves - magunk(at)


yourself - magad(at)

yourselves - magatok(at)himself

herself - maga, magát

itself


themselves - maguk(at)


A visszaható névmás használata az angolban nem olyan széleskörü, mint a magyarban.

Pl.: az I wash myself - megmosakodom - helyett elegendö az I wash.

A visszaható névmás helyett megteszi a személyes névmás is, ha ezzel nem okozunk félreértést.

Pl.: When you come, please, bring your friend with you. - Ha jössz, kérlek hozd magaddal a barátodat is!

De: He cut himself. - Megvágta magát.

He is sitting by himself so much. - Sokat üldögél magában.

She bought herself a new dress. - Vett magának egy új ruhát.

You don't need to excuse yourself. - Nem kell mentegetöznöd.

A nyomatékosító névmás az alany kiemelésére szolgál. A visszaható névmáson általában nincs mondathangsúly, a nyomósító névmáson mindig van.

Pl.: She bought the dress herself. - ö maga vette meg az új ruhát. I did it myself. - Én magam csináltam. You said it yourself. - Te magad mondtad.


A kölcsönös névmás


A kölcsönös névmáshoz két névmás tartozik: az each other és a one another: Mindkét szó egymást jelent, az each other rendszerint két személyre vonatkozik, a one another több személyre. Ezt a megkülönböztetést azonban az élö nyelv nem veszi olyan szigorúan.

Pl.: They love each other. - Szeretik egymást.

They help each other. / They help one another. - Segítenek egymásnak.

Mutató névmásokKözelre mutató

Távolra mutató

Egyes szám

this - ez

that - az

Többes szám

these - az

those - azok


További mutató névmások: such - ilyen, olyan; the same - ugyanaz.

A mutató névmást használhatjuk önállóan és melléknévként.

Pl.: This park is much more beautiful than that in our neighbourhood. - Ez a park sokkal szebb, mint az, amelyik a szomszédságunkban van.

This is very interesting. - Ez nagyon érdekes.

That's why I didn't come. - Emiatt nem jöttem.

That's all right. - Rendben van.

The English coast is rich in natural harbours, such as Plymouth, Dover, Portsmouth etc. - Anglia partvidéke gazdag természetes kikötökben, mint például Plymouth, Dover, Portsmouth stb.

I saw the same shoes in another shop. - Ugyanolyan cipöt láttam egy másik boltban.


Kérdö névmások


A kérdö névmásoknak nincs külön alakjuk egyes és többes számban, alakra és ragozásra megegyeznek a vonatkozó névmással.

A who csak személyre kérdez és csak fönévként használható.

Pl.: Who is this gearl? - Ki ez a lány?

Who are, these girls? - Kik ezek a lányok?

A whom alak ritkábban használatos.

Pl.: Whom did you see there? - Kit láttál ott? Helyette gyakran így tesszük fel a kérdést: Who did you see there?

A what általános értelemben kérdez, tekintet nélkül arra, hogy személyröl vagy tárgyról van szó, tárgyakra viszont mindig csak what-tal kérdezhetünk.

Pl.: What do you say? - Mit mondasz?

What a nice day! - Milyen szép nap!

What lovely sweaters! - Milyen klassz pulóverek!

On what day did you come? - Melyik napon érkeztél?

A magyar milyen szót angolra többféleképpen is lefordíthatjuk. Ha jelzöre kérdezünk, kérdezhetünk a what kind of (Milyen fajta?), vagy pedig a what sort of ( Milyen féle?) kifejezésekkel.

Pl.: What kind of animal is this? - Milyen állat ez?

What sort of people are they? - Milyen emberek ezek?

Ha egy tulajdonság mértékét akarjuk megkérdezni, nem a what-ot, hanem a how-t használjuk.

Pl.: How old is your father? - Milyen idös az apád? (Hány éves?)

How far is the railway station? - Milyen messze van a pályaudvar?

Ha magára a melléknévi állítmányra kérdezünk, a what...like? kifejezést használjuk.

Pl.: What is the weather like today? - Milyen az idö ma?

What is he like? - Milyen ember ö? (Hogy néz ki?)

Helyette kérdezhetünk azonban a how-val is.

Pl.: How is the weather in England? - Milyen az idö Angliában?

A which kiválasztó jelentésü. Több személy vagy dolog közül egyre, vagy többre vonatkozik.

Pl.: Which animal is larger, the rhinoceros, or the elephant? - Melyik állat nagyobb, az orrszarvú, vagy az elefánt?

Which is your hat? - Melyik a te kalapod?

"The Superego is that part of the personality which is soluble in alcohol." (Prof: Harold Lasswell, amerikai közgazdász)

"A felettes én a személyiség alkoholban oldódó része."

A határozókra elöljárószóval és whom-mal kérdezünk.

Ha az elöljárószó megelözi a kérdö névmást, a who-ból whom lesz.

Pl.: About whom did he speak? - Kiröl beszélt?

To whom did you give the money? - Kinek adtad a pénzt?

Ha viszont az elöljárószót a kérdö mondat végére tesszük, a mondat elején who szerepel.

Pl.: Who were you at the theatre with? - Kivel voltál színházban?

Who did you talk to? - Kivel beszélgettél?

A whose kérdö névmás a birtokosra kérdez.

Pl.: Whose book is this? - Kié ez a könyv? [Kinek a könyve ez?)

Whose ideas are these? - Kinek a gondolatai ezek?


A vonatkozó névmás


Alanyeset

who - aki

which - amely

what - ami

that - ami

Tárgyeset

whom - akit

which - amelyet

what - amit

that - amit

Birtokos eset

whose - akié

of which - amelynek a...

of what - aminek a...


Részes eset

to whom - akinek

to which - amelynek

to what - aminekA vonatkozó névmás az után a szó után áll, amelyre vonatkozik. Ha erre ügyelünk, akkor nem alkotunk olyan képtelen, s egyben nagy derültségre okot adó mondatot, mint például a következö:

He put the hat on his head which he got from his wife. - A kalapot feltette a fejére, amelyet a feleségétöl kapott. (Nyilvánvaló, hogy nem a fejét, hanem a kalapját kapta az illetö úr a feleségétöl!)

Tehát ez a mondat helyesen így hangzik:

He put on his head the hat which he got from his wife. - Feltette fejére azt a kalapot, amelyet a feleségétöl kapott.

A vonatkozó névmások alakjukat tekintve azonosak a kérdö névmásokkal. Alakjuk egyes és többes számban megegyezik. A vonatkozó névmások esetében a who(m) személyekre, a which dolgokra vonatkozik. A whom helyett, mint már említettem, gyakran áll who.

Pl.: Those whom we saw yesterday, are the new neighbours. - Azok, akiket tegnap láttunk, az új szomszédok.

This is the man whose son I love. - Ez az az ember, akinek a fiát szeretem.

This is the house that father built. - Ez az a ház, amit apa épített.

Ha elöljáróval együtt használjuk, az elöljáró mindig a mondat végére kerül.

Pl.: Is that the house which you live in.? - Ebben a házban laksz? (Ez az a ház, amelyben laksz?)

Where is the book that you talked to me about? - Hol az a könyved, amiröl beszéltél?

Az angol vonatkozó névmás szorosan kapcsolódik ahhoz a szóhoz, amelyre vonatkozik, s írásban ezt úgy jelöljük, hogy - a magyarral ellentétben - nem teszünk vesszöt a mellékmondat és a fömondat közé.

A that értelme szükítö, korlátozó, ezért nem állhat bármikor a who, vagy a which helyett.

Pl.: From my friend that is in London I got a long better. - Attól a barátomtól, aki Londonban van, kaptam egy hosszú levelet. (Helyesebb így: A Londonban tartózkodó barátomtól kaptam egy hosszú levelet.) Ezt mondhatom that-el, mert több barátom is lehet, de csak az egyik van most Londonban.

Nem mondhatom viszont a következöt:

Pl.: From my mother that is in London I got a long letter.

A szükítö értelmü that használata itt azt jelentené, hogy több anyám is van. Itt tehát a who-t kell használnunk.

- Fom my mother who is in London I got a long letter. Ilyen esetben a magyar fordításban inkább kerüljük az alárendelö mondatot.

Helyesebb, ha így fordítjuk:

- Anyám Londonban van, és kaptam töle egy hosszú levelet.


A határozatlan névmás


A határozatlan névmások többnyire határozatlan mennyiséget fejeznek ki, vagy meghatározatlan személyre, illetve dologra utalnak.

A one(s), no, some, every, each, much, many, several, little, few, other(s), all, either, neither, only, else határozatlan névmások egyszerüek. Ezekböl képezzük az összetetteket, a -body, -thing, -one szavak hozzátoldásával: somebody, anybody, something stb.


One


Jelentése: valaki, bárki, az ember. Különösen közmondásokban, általános igazságot kifejezö mondásokban használjuk mint általános alanyt.

Pl.: One cannot know. - Az ember nem tudhatja.

It is one's duty. - Az embernek kötelessége.

One should take care af one's health. - Az embernek törödnie kellene az egészségével.

Gyakran megszámlálható fönevet helyettesítünk a one-nal.

Pl.: I have a red pencil and a black one. - Van egy piros és egy fekete ceruzám.

(Lásd még az Alanynál!)


No, none, nobody, no one, nothing


A fenti névmások tagadó névmások. A no olyan tagadószó, amellyel egyaránt tagadhatunk fönevet és egész mondatrészt.

Pl.: There is no water in the glass. - Nincs víz a pohárban.

I have no ticket. (Vagy: I haven't any tickets.) - Nincs jegyem.

No smoking. - Nem dohányzó.

Have you got any trees in the garden No, we have none. - Van fa a kertetekben? Nincs.

Vigyázz! Ha tagadó névmást használsz a mondatban, akkor az állítmányt nem tagadhatod!

Pl.: No one of them has come back yet. - Senki sem jött még vissza közülük.

We saw nobody there. (Vagy: We didn't see anybody there.) - Senkit sem láttunk ott.

There is nothing in the box. - Semmi sincs a dobozban.


Some, someone, somebody, something, any, anyone, anybody, anything


A some, any, és ezek összetételei általában ismeretlen, határozatlan személyt, dolgot vagy mennyiséget jelölnek.

A some többnyire állító mondatokban szerepel, jelentése

- egyes számú megszámlálható fönév elött: valamilyen, valamiféle.

Pl.: He gave me some book. - Valamiféle könyvet adott nekem.

- egyes számú megszámlálhatatlan és többes számú megszámlálható fönév elött: egy kevés, néhány, valamennyi.

Pl.: Give me some time. - Adj egy kis idöt.

He gave me some books. - Adott néhány könyvet.

A some tagadó mondatban sohasem szerepelhet, de kérdö mondatban használhatjuk, ha igenlö választ várunk.

Pl.: Can I have some cake? - Vehetek egy kis sütit?

Would you have some more coffee? - Kérsz még egy kis kávét?

Have you some money for me? - Van egy kis pénzed a számomra? (Azt tudom, hogy van pénze, csak azt nem, hogy ad-e.)

Ha a válasz nem biztos, hogy igenlö lesz, akkor használjuk az any-t.

Pl.: Is there any water in the glass? - Van víz a pohárban?

Az any leggyakrabban

- kérdö és tagadó kijelentö mondatokban szerepel.

Pl.: I didn't see any of them. - Egyiküket sem láttam.

Have you got any money? - Van pénzed? (Azt sem tudom, hogy van-e egyáltalán pénze.)

- az any kijelentö és felszólító mondatban csak akkor szerepelhet, ha jelentése bármelyik, valamelyik stb.

Pl.: Take any book you like. - Vidd, bármelyik könyvet, amelyiket csak akarod.

Come at any time. - Gyere bármikor.

A someone (somebody) jelentése: valaki. Csak személy helyett állhat a mondatban.

Pl.: Someone asked me about you. - Valaki kérdezett rólad.

A something, anything, nothing összetett névmásokra is hasonló szabályok vonatkoznak, vagyis kijelentö mondatban általában something, kérdö mondatban something vagy anything, tagadó mondatban anything vagy nothing szerepel.

Pl.: There is somebody in the wardrobe. - Valaki van a szekrényben.

Can I do anything for you? - Tehetek valamit önért?

There is nothing here. - Semmi sincs itt.


Much, many, a lot of, several, few, little, plenty of


A much és many jelentése egyaránt: sok. A much megszámlálhatatlan, ezért egyes számban, a many megszámlálható, ezért többes számban álló fönév mellett használjuk. A much ellentéte: little - kevés, a many ellentéte: few - kevés, néhány.

Pl.: Cats drink much milk. - A maeskák suk tejet isznak.

This fat woman must eat much bread. - Ez a kövér nö biztos sok kenyeret eszik.

My father had much work all his life. - Apámnak egész életében sok munkája volt.

She won much money in the lottery. - Sok pénzt nyert a lottón.

I have very little time. - Nagyon kevés idöm van.

Have you got many friends? - Sok barátod van?

Did he make many mistakes? - Sok hibát követett el?

He has few friends. - Kevés barátja van.

A much, little stb. fönévként is elöfordulhatnak.

Pl.: I have much to do. - Sok dolgom van.

I eat very little for breakfast. - Nagyon keveset eszem reggelire.

Vigyázz! Mint már említettem, az a határozatlan névelö megváltoztatja a few és a little jelentését.

Pl.: I have a little time. - Van egy kis idöm.

He has a few friends. - Van néhány barátja.

A much és many névmásokat többnyire tagadó és kérdö mondatokban használjuk. Ha azonban valamilyen módosító szó áll a sok elött, akkor kijelentö mondatban is a much illetve a many áll.

Pl.:You make too many mistakes. - Túl sok hibát csinálsz.

Ha kijelentö mondatban akarjuk azt mondani, hogy sok, akkor használjuk inkább a következö kifejezéseket: a lot of, lots of, plenty of, a great deal of, a large number of.

Pl.: There is a lot of truth in what he says. - Sok igazság van abban, amit mond.

A great deal of diamond is found in South Africa. - Nagy mennyiségü gyémántot találtak Dél-Afrikában:

We have plenty of time. - Rengeteg idönk van.

A much, many, little fokozható névmások, de fokozásuk rendhagyó. A few viszont szabályosan fokozható (Lásd a melléknévfokozásnál!)

Pl.: Honey catches more flies, than vinegar. - Mézzel több legyet foghatsz, mint ecettel.

Most men lose their cool judgement, when they are most in need of it. - A legtöbb ember akkor veszíti el a józan eszét, amikor leginkább szüksége lenne rá.

A several jelentése: több, számos (több a few-nál, kevesebb a many-nél). Utána a fönév mindig többes számban áll.

Pl.: He has several pictures. - Számos festménye van.


All, every, each, whole


Az all, every és az each jelentése: mind, minden, összes, egész. A különbség köztük az, hogy az all egyes személyek vagy dolgok összességét jelenti úgy, hogy közben az egyes részekre nem gondol. Az every is az összességet jelenti, de egyenként gondol a részekre. Az each jelentésében szintén az egyes részek vannak elötérben.

Az all egyik jelentése: minden, az egész.

Pl.: I was working all day. - Egész nap dolgoztam.

All the way home I was thinking about... - Egész úton hazafelé, azon gondolkodám...

I know all about you. - Mindent tudok rólad.

Az all másik jelentése: összes, valamiböl az összes.

Pl.: All books you lent me were interesting. - Az összes könyv érdekes volt, amit kölcsönadtál.

I have lost all my money on poker. - Az összes pénzem elvesztettem pókeren.

A whole jelentése: egész. Az osztatlan egészet jelöli.

Pl.: the whole of England - egész Anglia (az egész angol föld)

De: all England - egész Anglia (Anglia összes lakosa)

I have read the whole book. - Az egész könyvet elolvastam.

Az every és az each jelentése: minden, mindegyik. Kizárólag megszámlálható fönevek elött használjuk öket, s utánuk a fönév egyes számban áll.

Pl.: I looked at every animal in Zoo. - Minden állatot megnéztem az állatkertben.

"England expects that every man this day will do his duty." - "Anglia elvárja, hogy ezekben a napokban minden ember tegye a kötelességét." (Nelson)

Összetételei: everybody, everyone - mindenki, everything - minden.

Pl.: Everyone knows him and he knows everybody. - Mindenki ismeri öt, és ö is ismer mindenkit.

Money is everything to him. - Mindene a pénz.


Both, either, neither


A both jelentése: mindkettö, az either-é bármelyik a kettö közül, a neither-é egyik sem a kettö közül. Csak megszámlálható fönév elött használjuk öket.

A both után a fönév mindig többes számban áll.

Pl.: He found both his gloves. - Mindkét kesztyüjét megtalálta.

Both the prisoners were sent to the Tower. - Mindkét rabot a Tower-ba vitték.

I love you both. - Mindkettötöket szeretlek.

Ha az either közvetlenül a fönév elött áll, akkor a fönév egyes számba kerül. Ha azonban a fönév és az either között az of the áll, akkor a fönevet többes számba tesszük.

Pl. Take either side of the river. - A folyó bármelyik partján választhatod.

You can choose either of them. - Bármelyiket választhatod.

I don't believe either of them. - Egyiköjüknek sem hiszek.

A neither az either ellentéte, tehát rá is ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

Pl.: Neither boy was hurt. - Egyik fiú sem sérült meg.

Neither of us is right. - Egyikünknek sincs igaza.

Neither book is satisfactory. - Egyik könyv sem megfelelö.

He gave me two pens, but neither is very good. - Adott nekem két tollat, de egyik se túl jó.


Other, another


Az other jelentése: másik, többi. Utána a fönév állhat egyes és többes számban is.

Pl.: Where is the other chair? - Hol a másik szék?

Where are the other chairs? - Hol a többi szék?

Some men do this, other men that. - Egyesek ezt csinálják, mások azt.

Other days other ways. - Más idök, más emberek. (Más napok, más utak.)

Three girls stayed there, the others went away. - Három lány ott maradt, a többi elment.

Az another jelentése: egy másik, még egy. Utána a fönév mindig egyes számban áll.

Pl.: May I offer you another cup of tea? - Megkínálhatom még egy csésze teával?

He speaks one thing and means another. - Mást gondol, mint amit kimond.


Else


Az else a who, what kérdö, valamint a nobody, no one, nothing, anybody, any one, anything, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything határozatlan névmásokkal jár együtt, jelentése: más.

Pl.: Who else is coming? - Ki más jön még?

She thought of nobody else but him. - Senki másra nem tudott gondolni, csak örá.

Mint névmás, felveheti a ragos birtokos eset 's ragját.

Pl.: It is somebody else's umbrella. - Ez másnak az ernyöje.

vagy: The umbrella is sombody's else.

Az ige


Az ige cselekvést történést vagy létezést fejez ki. Az angol nyelvben vannak föigék, amelyek önállóan, és segédigék, amelyek - mint nevük is mutatja - csak föigékkel együtt állhatnak. Az igeragozásban megkülönböztetünk egyszerü és összetett igealakot, vagy igeidöt.

Az egyszerü igealakhoz, vagy igeidöhöz mindössze kettö tartozik: a kijelentö mód, cselekvö igeragozás jelen ideje (Present Tense), és a kijelentö mód, cselekvö igeragozás múlt ideje (Past Tense).

Pl.: I work. - Dolgozom. I worked. - Dolgoztam.

A többi igeidö segédigéböl és föigéböl álló összetett igeidö.

Pl.: He has gone. - Elment.

A tulajdonképpeni segédigék: to be (lenni), to have (birtokolni)

A módbeli segédigék az összetett igealakban a föigék jelentését módosítják. Ezek a következök: can (tud, -hat, -het), may (szabad, -hat, -het) must (kell) shall (fog, lesz) will (fog, lesz), ought to (kell), need [szükséges) dare (mer), used to (szokott), valamint a to do (tenni, csinálni), ha kérdezünk vagy tagadunk vele. (Lásd.: Módbeli segédigék!)

Az egyszerü és az összetett igealakoknak összesen csak háromféle végzödése, ragja lehet:

-(e)s, -ing, -[e)d;

A segédigék nagy részének semmilyen végzödése nincs.

Aszerint, hogy az ige -(e)d-vel képezi a múlt idejét, vagy sem beszélünk szabályos igékröl, illetve rendhagyó igékröl. Arról, hogy egy ige szabályos-e vagy rendhagyó, a szótárból kaphatunk felvilágosítást. Az angol igéknek három fö szótári alakjuk van. Ezekböl az összes többi alak megalkotható. (A szabályos igéknél elég, ha az elsö alakot tudjuk, a rendhagyó igéknél sajnos meg kell tanulni a második és a harmadik szótári alakot is.)

A három fö szótári alak a következö:

l. Present Infinitive (jelen idejü fönévi igenév)

2. Past Tense (kijelentö mód cselekvö igeragozás múlt idö)

3. Past Participle (múlt idejü melléknévi igenév).

Tehát egy szabályos ige szótári alakja a következö: Pl.: play, played, played - játszik - játszott - játszva

close, closed, closed - zár - zárt - zárva

wait, waited, waited - vár - várt - várva.


Rendhagyó igék


Ha a rendhagyó igéket a szótári alakjaik szerint hasonlítjuk össze, a következö típusokat figyelhetjük meg:

a) Az ige három föalakja megegyezik:

Pl.: cut, cut, cut - vág - vágott - vágva; hit, hit, hit - ver - vert - verve

b) Az elsö és a második alak egyezik meg:

Pl.: beat, beat, beaten - üt - ütött - ütve

c) A második és a harmadik alak egyezik meg:

Pl.: make, made, made - csinál - csinált - csinálva; say, said, said - mond - mondott - mondva

d) Az elsö és a harmadik alak egyezik meg:

Pl.: run, ran, run - fut - futott - futva; come, came, come - jön - jött - jöve(t)

e) Mind a három alak különbözö:

Pl.: speak, spoke; spoken - beszél - beszélt - beszélve; take, took, taken - felvesz - felvett - felvéve

A fontosabb rendhagyó igék ragozását megtalálod a könyv végén!


Az igeragozás


Egyszerü igeidök: a to be és a to have ragozásaEgyes szám

Többes szám

Egyes szám

Többes szám

Present T.

/Jelen idö/

I am

we are

I have

we have

you are

you are

you have

you have

he, she, it is

they are

he, she, it has

they have

Past T.

/Múlt idö/

I was

we were

I had

we had

you were

you were

you had

you had

he, she, it was

they were

he, she, it had

they had


Összetett igeidökEgyes szám

Többes szám

Egyes szám

Többes szám

Future T.

/Jövö idö/

I shall be

we shall be

I shall have

we shall have

yuo will be

yuo will be

yuo will have

yuo will have

he, she, it will be

they will be

he will have

they will have

Present

Perfect

I have been

we have been

I have had

we have had

you have been

you have been

you have had

you have had

he has been

they have been

he has had

they have had

Past

Perfect

I had been

we had been

I had had

we had had

you had been

you had been

you had had

you had had

he had been

they had been

he had had

they had had

Future

Perfect

I shall have been

we shall have been

I shall have had

we shall

you will have been

you will have been

you will have had

you will have had

he will have been

they wil have been

he will have had

they will have had


Az igeidök használata


Present Tense [Jelen idö)


Ezt az igeidöt a jelenben végbemenö, általában rövid ideig tartó cselekvés vagy történés leírására használjuk. A Present Tense-t az Infinitívböl alkotjuk (az elsö szótári föalak, to nélkül). Az egyetlen személyrag: az egyes szám harmadik személyének -s (-es) ragja.

Határozószók, amelyeket gyakran használunk ennél az esetnél: every day, every week, usually, often, never, rarely, sometimes, generally, once a week stb.

Jelen idöt használunk:

- a jelenben végbemenö egyszeri cselekvés esetén.

Pl.: Here he comes. - Itt jön.

- állandó jellegü, szokásos, ismétlödö cselekvésekben.

Pl.: Every morning he gets up at six. - Minden reggel hatkor kel.

He loves his mother. - Szereti az édesanyját.

- általános érvényü igazságokban.

Pl.: Winter is cold. - A tél hideg.

The sun rises in the East and sets in the West. - A nap keleten kel és nyugaton nyugszik.

Love is blind. - A szerelem vak.

My life is an open book. - Az életem egy nyitott könyv.

- állandó jellemzésekben.

Pl.: Richard plays the piano very well. - Richárd nagyon jól zongorázik.

He loves sports. - Imádja a sportokat.

- olyan mellékmondatban, amelynek fömondata jövö idejü igét tartalmaz (lásd még: Feltételes mód!).

Pl.: If it is fine, I shall come early. - Korán fogok jönni, ha ez megfelel.

I shall tell you when I come back. - Majd szólok, hogy mikor jövök vissza.

Bizonyos igéknek nincs folyamatos alakjuk, mert nem képzelhetök el hosszan tartó cselekvésként. Ide tartoznak az érzelmeket jelentö igék, vagy azok a cselekvések, amelyek tölünk függetlenül mennek végbe. Némelyikükböl lehet ugyan folyamatos alakot képezni, de az esetleg egy kicsit el fog térni az alapjelentéstöl. Ilyen igék a következök: to know - tudni, to want - akarni, to understand - megérteni, to remember - emlékezni, to see - látni, to forget - elfelejteni, to hear - hallani, to recognize - felismerni, to smell - szagolni, to taste - ízleni, to love - szeretni, to hate - gyülölni, stb. Ezért ezeket általában Present Simple-ben használjuk.

Pl.: I know him well. - Jól ismerem öt.

I want her. - Akarom öt!

I remember that day. - Emlékszem arra a napra.

A kérdö és tagadó mondatokat do-val képezzük.

Pl.: Don't decide when you don't have to. - Ne dönts, ha nem muszáj!

Do you speak French? - Beszél(sz) franciául?


Present Continuous Tense (Folyamatos jelen)


A folyamatos igealakot akkor használjuk, amikor a cselekvés lefolyására vagyunk kíváncsiak és nem a kezdetére vagy a végére. Képzése nagyon egyszerü, csak a to be ragozását kell ismerni hozzá: to be + l. szótári alak + -ing

Folyamatos jelent használunk:

- ha a cselekvés éppen akkor történik, amikor beszélünk róla,

Pl.: I am listening, but I understand nothing - Hallgatom, de semmit sem értek belöle.

What are you doing? - Mit csinálsz?

I'm making tea. - Teát készítek.

I am thinking of your offer. - Gondolkodom az ajánlatodon.

- ha a dolog nem pont most történik, de mostanában, ezidötájt,

Pl.: He is working hard this term. - Mostanában keményen dolgozik.

He is writing another novel. - Most egy másik regényt ír.

I am looking for a well-paid job. - Keresek egy jól fizetö állást.

- amikor egy szokásostól eltérö cselekvést foglalunk mondatba,

Pl.: She usually drinks' tea but this morning she is drinking coffee. - Rendszerint teát iszik, de ma reggel kávét.

- amikor rosszallóan beszélünk valamiröl, ami gyakran megtörténik,

PI.: You are always seeing something strange (ghosts). - Te mindig rémeket látsz. (Ebben a mondatban a see átvitt értelemben szerepel.)

She is always changing her boy-friends. - Mindig cserélgeti a barátait.

He is constantly speaking about himself. - Állandóan magáról beszél.

He is constantly taiking to oneself. - Állandóan magában beszél.

- jövö idejü cselekvésröl van szó.

Pl.: I am going to take a long walk in the City Park. - Egy nagy sétát készülök tenni a városi parkban. (Ha a jövöbeli cselekvés pontos idöpontját nem mondom meg, az I am going to... alakot használom.)

Next summer I am travelling to Italy. - Jövö nyáron Olaszországba fogok utazni. (Ha utalok a jövöbeli cselekvés idöpontjára, elég az I am... -ing alak!)

Vannak igék, amelyeket nem tehetünk Present Continuous Tense-be, erre utaltunk már a jelen idönél. Ezeket Present Tense-be tesszük, vagy a see és a hear esetében a can szócskát is betesszük a mondatba.

Pl.: Can you see her? - Látod öt?

I can hear the singing of the birds. - Hallom a madarak énekét. (Nem pedig: Hallhatom a madarak énekét!)


Present Perfect (jelen-múlt)


A magyar ember számára ennek az igeidönek a megértése okozza a legnagyobb nehézséget, valószínüleg azért mert a magyar nyelvben ez az igeidö nem létezik, jobb híján jelen-múltnak fordítjuk. Képzése: to have + föige 3. alakja.

A Present Perfect-et akkor használjuk,

- amikor a cselekvés a múltban kezdödött, és még most is tart, illetve eredménye a jelenben látszik,

Pl.: I've come. - Megjöttem. (Nem érdekes, hogy mikor, a lényeg, hogy itt vagyok!)

I have bought a book. - Vettem egy könyvet. (Íme, itt van, te is láthatod!)

De: I bought a book. - Vettem egy könyvet. ( Egyszer, valamikor régen vettem egy könyvet: Talán nincs is már meg.)

Three men have been arrested. - Három férfit letartóztattak. (És ök most a börtönben csücsülnek.)

I have learnt English for seven months. - Hét hónapja tanulok angolul. (És még mindig nem csökkent a lelkesedésem!)

- amikor valaminek a megtörténtére vagyunk kíváncsiak,

Pl.: Have you had lunch yet? - Ebédeltél már? (Még van idöd arra, hogy megebédelj!)

Have you visited her yet? - Meglátogattad már öt? (ö is él, te is élsz, semmi akadálya hát, hogy felkeresd!)

- valami a múltban nem történt meg, de fennáll a lehetösége, hogy még megtörténik.

Pl.: Have you ever been in China? - Jártál már Kínában? (Még lehet, hogy eljutsz oda!)

I have never seen London. - Még soha nem láttam Londont. (De reméled, hogy még ebben az életedben lesz rá lehetöséged!)

Ha már kilencven éves vagy, ezt a mondatot inkább Past Tense-ben mondd, mivel nem valószínü, hogy életed hátralévö részében pont oda fogsz elutazni!

Ugyanígy azt sem mondhatod, hogy: I have never been in Yugoslavia. - Sohasem voltam Jugoszláviában. (Hiszen Jugoszlávia már nem létezik, bár, ki tudja mit hoz a jövö!) Ez a mondat most így helyes: I never was in Yugoslavia.

És sajnos nem mondhatod már azt sem: I have never seen Napoleon. - Sohasem láttam Napóleont. (Mert már nem is láthatod többé, hisz rég meghalt.) Helyesen: I never saw Napoleon.

Olyan múlt idejü kijelentéseknél, amelyekben az already - már, yet - még, lately - mostanában, recently - minap kifejezések szerepelnek, általában Present Perfectet használunk.

Pl.: I have not finished my work yet. - Még nem fejeztem be a munkámat.

Have you done any writing lately? - Írtál valamit mostanában?

I have already explained it. - Ezt már elmagyaráztam.

Ha éppen most, épp a mai napon, éppen ezen a héten, éppen ebben a hónapban stb. fejezödött be egy bizonyos dolog, akkor is a Present Perfect-et alkalmazzuk.

Pl.: I have just finished it. - Éppen most fejeztem be.

I have been to Debrecen this morning. - Ma reggel jártam Debrecenben.

A leggyakrabban elöforduló határozószók ebben az igeidöben: this week, these days, for a long time, since, ever.


Present Perfect Continuous Tense


Nincs nagy különbség az elözö és e között az igeidö között.

Képzése: have been + ige -ing formája.

A Present Perfect Continuous olyan cselekvést fejez ki, amely a múltban kezdödött és a jelenben is tart, s az eltelt idöben a cselekvés folyamatosan zajlott. Ez az igeidö tehát jobban kiemeli a cselekvés folyamatosságát.

Pl.: I have been waiting for you for half an hour. - Már fél órája várok rád.(Egyfolytában!)

It has been raining since three o'clock. - Három óra óta esik. (Szakadatlanul!)

A múltban kezdödö, és a jelenben is tartó, vagy éppen most befejezödött állapotot a magyar egyszerüen jelen idönek fordítja.

Pl.: We have been living in this house for twenty years. - Húsz éve lakunk ebben a házban.

How long have you been staying in Hungary? - Mióta vagytok már Magyarországon?

Összetett igéknél, mint például to be married - házasnak lenni, to be engaged - elfoglaltnak lenni stb., a Present Perfect Continuous Tense nem helyénvaló, helyette a Present Perfect-et használjuk.

Pl.: I have been engaged lately. - Az utóbbi idöben elfoglalt vagyok.

I have been married for 8 years. - 8 éve vagyok házas.


Past Tense (Múlt idö)


Képzése: az ige 2. alakja.

A Past Tense-t használjuk akkor, amikor egy múltban megtörtént dolgot mesélünk el, amelynek a jelennel már semmilyen kapcsolata nincs.

- lehet egyszer megtörtént cselekvés.

Pl.: He arrived by the express yesterday afternoon. Tegnap délután érkezett meg az expresszel.

Last night I went to the cinema. - Tegnap este moziba mentem.

- ha van a mondatban múltra vonatkozó évszám, vagy idöhatározó, mint pl. yesterday - tegnap, the day before yesterday - tegnapelött, once - egyszer, last night - múlt éjjel, last day - az elmúlt napon stb.

Pl.: The third French Revolution commenced on the 23rd February, 1848. - A harmadik francia forradalom 1848 február 23-án kezdödött.

Last summer I was in Italy. - Múlt nyáron Olaszországban voltam.

- a Past Tense-t használjuk akkor is, amikor egy történetet, viccet vagy mesét mondunk el.

Pl.: "Even as a kid I always went for the wrong women. When we went to see Snow White everyone fell in love with Snow White. I immediately fell for the wicked queen." (Woody Allen)

"Már kissrác koromban is a rossz nökre hajtottam. Amikor elmentünk megnézni a Hófehérkét, mindenki Hófehérkébe szeretett bele. Én rögtön a gonosz királynöt szúrtam ki magamnak."

- múlt idejü, szokásos, ismétlödö cselekvések kifejezésére a used to-t használjuk, de csak akkor, ha a mondatban nincs határozott idömegjelölés.

Pl.: I used to sing in the chorus. - Régebben a kórusban énekeltem.

At that time we used to play bridge. - Abban az idöben sokat bridzseztünk.

- kérdö és tagadó mondatokat múlt idöben did-del képezünk.

Pl.: I didn't go anywhere yesterday. - Tegnap sehová sem mentem.

When did the film begin? - Mikor kezdödött a film?


Past Continuous Tense (Folyamatos múlt)


Ezzel az igeidövel fejezzük ki azt, hogy a múlt egy adott pillanatában milyen hosszabban tartó cselekmény történt.

Képzése: a to be múlt idejü alakja (was, were) + ige ing formája.

Pl.: When you called yesterday, I was writing a letter for my mum. - Amikor tegnap felhívtál, éppen levelet írtam az anyámnak.

While I was reading, the phone rang. - Miközben olvastam, megszólalt a telefon.

It was raining all day yesterday. - Tegnap egész nap esett.

- kérdezni pedig így kérdezünk:

Pl.: What were you doing at six o'clock yesterday? - Mit csináltál tegnap hat órakor?

Weren't you watching the match at six o'clock yesterday? - Nem nézted tegnap hat órakor a meccset?

- két párhuzamosan futó egyformán hosszan tartó cselekvést is leírhatunk ezzel az igeidövel.

Pl.: While I was driving, my wife was just talking. - Míg én vezettem, a feleségem csak beszélt.

- egy állandó érzésünket is elmondhatjuk a segítségével.

Pl.: I thought you were never coming. - Azt hittem, soha többé nem jössz el.


Past Perfect (Régmúlt)


A Past Perfect olyan cselekvést jelöl, amely a múlt egy adott pillanata elött, vagyis még régebben történt.

Képzése: a to have segédige múlt ideje: had + föige 3. alakja

Általában két múlt idejü cselekvés esetében használjuk. A kettö közül azt jelöli, amelyik már befejezödött akkor, amikor a másik elkezdödött.

Pl.: I had left the room, when they began to discuss the question. - Már kimentem a szobából, amikor elkezdték megvitatni a kérdést.

I saw the play last week. I hadn't seen it before. - A múlt héten megnéztem a (szín)darabot. Azelött még sohasem láttam.

Everything had been prepared by six o'clock. - Hat órára minden elkészült.

We had thought to make a trip, but were prevented by the bad weather. - Terveztünk egy kirándulást, de a rossz idö meghiúsította.

Ha két, egymás után megtörtént eseményt írunk le, használhatunk egyszerü múlt idöt is, különösen akkor, amikor when-nel indítunk, vagy a mondatban az after illetve a before szó szerepel. Ezek a határozószók önmagukban is kifejezik az elöidejüséget.

Pl.: When the play ended we went home. - Amikor a darabnak vége lett, hazamentünk.

After he got back home, he made a cup of tea. - Miután hazatért, csinált magának egy teát.

We run indoors before it began to rain. - Beszaladtunk a házba, még mielött elkezdett volna esni.

Ezt az igeidöt használjuk a magyar feltételes múltnak megfelelö esetekben is.

Pl.: If I had had money... - Ha lett volna pénzem...

If I had known... - Ha tudtam volna...

I wish had done it sooner... - Bárcsak hamarább megtettem volna...

(Bövebben lásd a Feltételes módnál!)


Past Perfect Continuous Tense


Képzése: a to have segédige múlt ideje: had +be + ige -ing formája.

Ez az igeidö olyan cselekvés kifejezésére szolgál, amely valamikor a múltban kezdödött, és egy késöbbi cselekvés megindulásáig, vagy azon túl is tartott. (A régmúlttól a múltig.)

Azt a bizonyos idöpontot, ameddig a cselekvés tartott, Simple Past-tal, vagy egy idöhatározóval fejezzük ki.

Pl.: I had been writing for at least two hours, when he arrived. - Már legalább két órája írtam, amikor megérkezett.

By that time she had been teaching us for three years. - Akkoriban már három éve tanított minket.

By that time I had been trying to get you on the phone for two hours. - Akkor már két órája próbáltalak elérni telefonon.


Future Tense (Jövö idö)


A jövö idöt a shall és will segédigékkel, valamint a föige to nélküli alakjával alkotjuk: shall / will + ige l. alakja.

Használata egyszerü minden jövöben lejátszódó cselekményt ebben az igeidöben kell használni.

Egyetlen formai szabály van csupán, egyes és többes szám elsö személyben (I és we után) shall, a többi személyben will áll. A mai nyelvhasználatban azonban ez is kezd összemosódni. Ha összevonunk, pl. I'll, you'll stb. akkor egyáltalán nincs is érzékelhetö különbség.

(A kétféle segédige a régi angol nyelv maradványa, amikor még két különbözö jelentéssel bírtak. A shall mások akaratától függö tevékenységet jelentett, a will saját akarattól függöt.)

Pl.; She will arrive at 5 pm. - Délután 5-kor fog megérkezni.

We shall go as soon as we are ready. - Elmegyünk, amint készen leszünk.

"The factory of the future will have only two employees, a man and a dog. The man will be there to feed the dog. The dog will be there to keep the man from touching the equipment." (Warren G. Bennis, a cincinnati egyetem dékánja)

"A jövö gyárában csak két alkalmazott lesz egy ember és egy kutya. Az ember eteti majd a kutyát, a kutya pedig vigyáz, hogy az ember ne nyúljon a berendezésekhez."

A jövö idöre utaló határozószók: tomorrow - holnap, the day after tomorrow - holnapután, tomorrow morning, afternoon, night - holnap reggel, délután, éjjel, next week - jövö héten, next month - jövö hónapban, next year - jövö évben stb.

Mint említettem már, a to be... -ing to... szerkezettel is képezhetünk jövö idöt, a különbség köztük az, hogy a to be...-ing to... erösebb szándékot, nagyobb valószínüséget jelent, mint a will.

Pl.: What are you doing tomorrow? - Mit fogsz csinálni holnap? I'm going to the cinema. - Moziba készülök. I am watching television, or reading an exciting detective novel. - Majd tévét nézek, vagy olvasok egy izgalmas krimit.


Future Continuous Tense (Folyamatos jövö)


Képzése shall / will be + ige -ing formája.

A folyamatos jövö idö annak a kifejezésére szolgál, hogy éppen mi fog történni a jövö egy adott pillanatában.

Pl.: I'll be calling you at about five o'clock, please, be at home. - Öt körül hívni foglak, légy szíves legyél otthon.

Tomorrow is Sunday, so we shan't (shall not) be getting up early. - Holnap vasárnap, így nem fogunk, korán felkelni.

Kifejezhetjük vele továbbá a jövöben huzamosabb ideig tartó cselevést is.

Pl.: She is leaving school in June, and then she'll be going to university. - Júniusban elvégzi a középiskolát, és utána egyetemre fog járni.

I shall be driving all night. - Egész éjjel vezetni fogok.

Ha két cselekmény egyidöben zajlik, akkor a hosszabban tartó, vagy fontosabbnak ítélt esemény kerül folyamatos jövö idöbe.

Pl.: When I get home, the painter will probably be painting. - Amikor hazaérek, a festö bizonyára még festeni fog.

I shall be doing the rooms while you are reading the newspaper. - Én takarítani fogok, amíg te újságot olvasol.

Mint látjuk, a when után Present Tense, a while után Present Continuous Tense áll.


Future Perfect Tense


Képzése: shall / will + have + ige 3. alakja.

A Future Perfect Tense egy olyan cselekvést jelöl, amely a jövö egy adott pillanata elött fog megtörténni, illetve a jövö egy adott pillanatában már befejezett lesz.

Pl.: By this time tomorrow they will leave finished this work. - Holnap ilyenkorra befejezik a munkát.

We shall have finished this work when you return. - Mire visszajössz, befejezzük a munkát.

A year from now you will have forgotten all about me. - Mához egy évre teljesen el fogsz felejteni.

He will soon have spent all his money. - Hamarosan elkölti az összes pénzét.

I shall have arrived in London when you leave for Budapest. - Amikor te elhagyod Budapestet, én már meg is érkeztem Londonba.


Future Perfect Continuous Tense


Ez a legritkábban használt igeidö. Használata egy kicsit eröltetettnek tünik a magyar ember számára.

Képzése: shall / will + have been + ige -ing formája.

A legkönnyebben úgy érthetjük meg, hogy elképzelünk egy cselekvést, amely a jövöben fog megtörténni. Ezt a cselekvést fogjuk viszonyítani a jövö egy másik idöpontjához.

Pl.: By the 1st of July we shall have been here for two years. - Július elsején lesz két éve, hogy itt vagyunk.

When you call tomorrow, I'll have been reading for two hours. - Amikor fel fogsz hívni holnap, már két órája olvasni fogok.

A fenti példamondatban az idöhatározó szerepét átvette egy másik cselekvés, amit ha jól megfigyeljük, jelen idöbe tettünk. (Esetleg használhatnánk helyette Present Perfect-et is)

Ha nincs idöhatározó a mondatban, akkor folyamatos jövö idöt használunk.

Pl.: I'll be writing when you come back. - Éppen írni fogok, amikor visszajössz.


A to be, to have, to do használata


A to be használata


1. A to be leggyakrabban segédigeként szerepel. Vele alkotjuk a folyamatos igealakot, a szenvedö szerkezetet, némely ige Perfect Tense-ét.

Most nézzük meg egyéb használatát.

2. A to be használható önállóan, föigeként. Ekkor jelentése: van, létezik.

Pl.: I think, therefore I am. - Gondolkodom, tehát vagyok.

Infinitive-vel a to be kötelezettséget, szükségességet, szándékot fejez ki.

Pl.: I am to go to London. - Londonba kell mennem.

Am I to do it or not? - Megcsináljam vagy sem?

The meeting was to take place yesterday. - Úgy volt, hogy a gyülés tegnap lesz.

Szenvedö Infinitive-vel a to be lehetöséget, szándékot fejez ki.

Pl.: It was not to be avoided. - Nem volt elkerülhetö. / Nem lehetett elkerülni.

What is to be done now? - Most mi a teendö?

He is not to be helped. - Nem lehet rajta segíteni.

There is no time to lose. - Nincs vesztegetni való idö.

Is English easy to learn? - Könnyü az angolt megtanulni?

A to be folyamatos alakját különleges helyzetekben használjuk.

Pl.: My dog usually barks at the postman. But look at that! For once, he is being friendly to him. - A kutyám rendszerint megugatja a postást. De nézd csak! Most hirtelen barátságos hozzá.

További, gyakran elöforduló szókapcsolatok:

Pl.: his wife-to-be - leendö felesége; to be with child - gyermeket várni; his plans came into being - álmai megvalósultak; be it so / let it be so - ám legyen; let it be, let be - hagyd el; to be wrong - tévedni; to be late - elkésni; to be right  -igaza lenni.


A to have használata


1. A to have-vel mint segédigével képezzük a befejezett cselekvés alakjait, mint például: Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect stb.

Most nézzük meg, miként használhatjuk még:

2. A to have használható föigeként, akkor jelentése: van neki, kap, vesz.

Pl.: I have a pencil. - Van egy ceruzám.

We have breakfast at eight. - 8-kor reggelizünk.

Felszólító módban jelentése: végy!

Pl.: Have one of these! - Vegyél egyet belölük!

Have a bath! - Fürödj meg!

3. Teljes Infinitive-vel (fönévi igenév) használjuk a kívülröl jövö kényszer kifejezésére.

Pl.: We had to climbe over the wall. - Át kellett másznunk a falon.

I have to go. - Mennem kell.

4. Az ige 3. alakjával (Past Participle) együtt müveltetö ige szerkesztésére használjuk.

Pl.: I have my hair cut. - Levágatom a hajam.

He has his car repaired. - Megjavíttatja a kocsiját.

5. További említésre méltó szókapcsolatok:

Pl.: to have a bath - fürödni; to have a holiday - vakációzni; to have some food, water - enni, inni; to have breakfast - reggelizni; to have fun with something - szórakozni valamivel; to have a lesson - órát tartani, órán részt venni; to have a good time - jól szórakozni; to have mercy on somebody - megkegyelmezni valakinek; to have pity on somebody - megszánni valakit; You had better learn. - Jobban tennéd, ha tanulnál!; Have a care? - Vigyázz!


A to do használata


A to do is lehet föige és segédige egyaránt.

1. Mint föige (tenni, csinálni) majdnem minden cselekvést jelentö igét helyettesíthet.

Pl.: I did my duty. - Teljesítettem a kötelességemet.

Do you work! - Tedd a dolgod!

She did an omelet. - Készített egy omlettet.

2. Segédigeként használjuk kérdö mondatokban és tagadó mondatokban, valamint egy állítás megerösítésére, nyomatékosítására:

Pl.: Why don't you get up in time? - I always do get up in time!

Miért nem kelsz fel idöben? - De hiszen én mindig idöben felkelek!

He did go. - Tényleg elment.

Gyakran használjuk a mondatban a föige ismétlésének elkerülésére.

Pl.: Nobody knows him better than I do. - Senki sem ismeri öt jobban, mint én.

Did you bring all your books? - Yes, we did.

Minden könyveteket elhoztátok? - Igen, mindet.

3. További fontosabb szókapcsolatok:

Pl.: What is to be done? - Mi a teendö?

The car was doing sixty. - A kocsi hatvannal száguldott.

to do one' time - katonai szolgálatot teljesíteni; to do one's hair - valakinek a haját rendbehozni; to do exercises - gyakorlatokat végezni. (tornázni); to do wrong - rosszat tenni; to do a room, the house - kitakarítani a szobát, házat; I am done. - Ki vagyok merülve.

Az ige névszói alakjai


I. Infinitive


Az Infinitive az igéböl képzett fönév, magyarul (-ni végü) fönévi igenév. Mondaton belül fönévhez hasonló szerepet játszik. Lehet alany, tárgy, jelzö és határozó.

l. Mikor használjuk to nélkül az Infinitive-t?

- a módbeli segédigék után (kivéve ought to, use to)

Pl,: She will read. - Olvasni fog.

He can write. - Tud írni. stb.

- müveltetést, megengedést jelentö igék után (kivéve a szenvedö alakjukat)

Pl.: Let's go. - Menjünk!

He makes them write. - Irat velük. stb.

- érzékelést jelentö igék után (kivéve a szenvedö alakjukat:

Pl.: He was seen to run away. - Látták, amint elszaladt.

We saw him come. - Láttuk öt jönni.

I heard him speak French. - Hallottam öt franciául beszélni.

1. Infinitive az alany szerepében:

Pl.: To speak and to speak well are two things. - Beszélni és helyesen beszélni, két külön dolog.

It is difficult for me to tell you more. - Nehéz többet mondanom neked.

To err is human. - Tévedni emberi dolog.

2. Infinitive a tárgy szerepében:

Pl.: I teach people to swim. - Úszni tanítom az embereket.

Tell me where to go. - Mondd meg, hova menjek.

They didn't know what to answer. - Nem tudták, hogy mit válaszoljanak.

- ha egy ige a következö mondatban újra elöfordulna Infinitive-ben, az igét nem ismételjük meg újra, csak a tot tesszük ki.

Pl.: Write the letter to him, if you want to. - Ha meg akarod írni neki azt a levelet, akkor írd meg.

I have not read the book yet but I ought to. - Még nem olvastam el azt a könyvet, bár kellett volna.

3. Tárgyeset fönévi igenévvel (Accusative with Infinitive):

Ez a kissé bonyolult nevü szerkezet valójában egyszerü, és az angol nyelv elöszeretettel használja: Lássuk egy konkrét példán keresztül milyen is:

My father permits me to go. - Apám megengedte, hogy elmenjek.

Az alany (my father) és az állítmány (permits) után következik a tárgyeset [me), majd a fönévi igenév (to go).

It caused him to smile. - Mosolygásra késztette.

I pray you to consider what I say. - Arra kérlek, fontold meg, amit mondtam.

The Irish have always desired Ireland to be a separate nation. - Az írek-mindig azt szerették volna, hogy Írország független nemzet legyen.

- to say, to tell (mondani), to answer (kérdezni), to hope (remélni) után nem tárgyeset áll fönévi igenévvel, hanem tárgyi mellékmondat.

Pl.: I was told (that) my friend's father had died. - Azt mondták nekem, hogy a barátom apja meghalt.

4. Az Infinitive mint jelzö:

Jellegzetes jelzöi szókapcsolatok Infinitive-vel:

Pl.: a house to live in - lakóház; the age to follow - a következö korszak; difficulties to be overcome - legyözendö nehézségek,

We all believe in better days to come. - Mindannyian bízunk benne, hogy jobb napok következnek.

She wore a blue suit and a hat to match. - Kék kosztümöt, és hozzá illö kalapot viselt.

- jelzöi Infinitive további bövítményekkel:

Pl.: It's a weary life with no leisure to enjoy. - Fárasztó az olyan élet, melyben nincs idö a szórakozásra.

Be quick to hear and slow to speak. - Gyorsan halld meg a dolgokat, és lassan (megfontoltan) beszélj!

This book is too difficult for me to read. - Ez a könyv túlságosan nehéz ahhoz, hogy elolvassam.

He was the first to come and the last to go. - Elsönek jött és utolsónak távozott.

I'm too tired to go any further. - Túl fáradt vagyok ahhoz, hogy messzebbre menjek.

He is too young to see such a film. - Túl fiatal ahhoz, hogy egy ilyen filmet megnézzen.

You don't think he's such a fool as to agree to that! - Csak nem gondolod, hogy olyan bolond, hogy ebbe belemenjen!

5. Az Infnitive mint határozó:

All his money was spent to buy shares. - Az összes pénzét részvények vásárlására költötte.

You had better repeat the words every day, in order not to forget them. - Jobban teszed, ha minden nap átismétled a szavakat, hogy el ne felejtsd öket.

To tell you the truth, I dislike him. - Az igazat megvallva, nem szeretem öt.

"I come to bury Caesar, not to praise him." - "Temetni jöttem Cézárt, nem dicsérni."

Az Infinitive to-ját gyakran so as, vagy in order erösíti.

Pl.: I want to get up early so as to have time to have a breakfast. - Korán akarok felkelni, hogy legyen idöm megreggelizni.

Come early, please, in order to get good seats. - Kérlek gyere korán, hogy jó helyet kapjunk.

Célhatározói mondatok to + Infinitive-vel:

l. I have come here to learn English. - Azért jöttem ide, hogy angolul tanuljak.

2. I have come here so that I can learn English. - Azért jöttem ide, hogy angolul tudjak tanulni.

Ebben az esetben a fö- és mellékmondat alanya azonos. Én jöttem el, és én akarok angolul tanulni. Ilyenkor mindkét megoldás helyes. Abban az esetben viszont, ha az alanyok különböznek, nem használhatjuk a to + Infinitive szerkezetet, csak a so that-et.

Pl.: I give you my address so that you can write to me. - Megadom a címemet, hogy tudjál írni nekem.

Ebben a mondatban én adom meg a címemet, hogy te írhass.

Egyéb tudnivalók:

- a to és az Infinitive közé általában nem kerülhet semmilyen szó. Vannak azonban kivételek. Az amerikai angol igen gyakran tesz határozószót közéjük.

Pl.: Amerikai angol: It is my duty to plainly tell you the truth.

Brit angol: It is my duty to tell you the truth plainly. - Kötelességem öszintén elmondani neked az igazságot.

- a tagadószó mindig a to + Infinitive elött áll.

Pl.: I asked him not to forget his promise. - Megkértem, hogy ne felejtse el az ígéretét.

Make it a rule never to lose your temper. - Fogadd meg, hogy sohasem veszíted el a hidegvéredet.

Nézzük meg, mely igékkel alkotható fönévi igeneves szerkezet:

to agree - egyetérteni, to allow - megengedni, to ask - kérdezni, to begin - elkezdeni, to believe - hinni, to continue - folytatni, to decide - dönteni, to expect - elvárni, to find out - megtudni, to forget - elfelejteni, to hate - útálni, to like - szeretni, to love - szeretni, to manage - irányítani, to order - parancsolni, to suppose - feltételezni, to prefer - elönyben részesíteni, to promise - megígérni, to refuse - elutasítani, to remember - emlékezni, to start - elkezdeni, to stop - megállni, befejezni, to tell - mondani, to try - megpróbálni, to understand - megérteni, to want - akami, to wish - kívánni.

A következö igék szenvedö alakjai után használhatunk Infinitive-et: to allow - megengedni, to believe - elhinni, to consider - megfontolni, to know - tudni; to say - mondani, to see - látni, to suppose - féltételezni, to think - gondolni, to permit - megengedni stb.

PL: They were permitted to speak with the boss. - Megengedték nekik, hogy beszéljenek a fönökkel.

Infinitive-t használhatunk még a következö melléknevek után: easy - könnyü, good - jó, hard - nehéz, important - fontos, impossible - lehetetlen, interesting - érdekes, possible - lehetséges.


Most pedig foglaljuk össze az Infinitive leggyakoribb alkalmazásait:


It isn't difficult to learn English. - Angolul nem nehéz megtanulni.

It is important for me to learn English. - Fontos számomra, hogy megtanuljak angolul.

I have promised to learn English. - Megígértem, hogy angolul tanulok.

My friend helps me to learn English. - A barátom segít nekem angolul tanulni.

I was allowed to learn English. - Megengedték nekem, hogy angolul tanuljak.

I'm too tired to learn English today. - Ma túlságosan fáradt vagyok ahhoz, hogy angolt tanuljak.

I want to get up early so as to have time to learn English. - Korán akarok felkelni, hogy legyen idöm angolt tanulni.

Vigyázz! Itt nincs to: He saw me learn English. - Látott engem angolt tanulni.


II. Gerund (-ing form)


A Gerund-ot -ás, -és végü fönévvel, fönévi igenévvel, esetleg mellékmondattal fordíthatjuk magyarra. A mondaton belül fönévhez hasonló szerepet játszik, de megörizte igei természetét is azzal, hogy ugyanolyan esetet és elöljárót vonz, mint az alapige. Nem lehet névelöje és jelzöje.

Az Infinitive és a Gerund sok esetben felcserélhetök egymással. Míg azonban az Infinitive egy bizonyos esetre utal, addig a Gerund általánosságban jelöli meg a cselekvést.

Pl.: I should like to go to the cinema with you on Sunday. - Vasárnap szeretnék veled menni a moziba.

I don't like going to the cinema alone. - Nem szeretek egyedül moziba járni.

Lényeges! A to forget, to remember, to stop igék után az Infinitive-nek és a Gerund-nak eltérö jelentése van.

Pl.: Don't forget to close the door. - Ne felejtsd el bezárni az ajtót!

vagy: Please remember to close the door.

I'll never forget seeing her. - Sohasem felejtem el, hogy láttam öt.

I remember seeing her. - Emlékszem, hogy láttam öt.

A fenti példákban az Infinitive idöben elöre, a Gerund pedig idöben visszafelé mutat.

1. A Gerund mint alany:

Pl.: Speaking without thinking is shooting without aiming. - Beszélni gondolkodás nélkül olyan, mint cél (célzás) nélkül lövöldözni.

Seeing is believing. - Hiszem, ha látom. (Azt hiszem, amit látok.)

Running is disgraceful but useful. - Szégyen a futás, de hasznos.

2. A Gerund mint tárgy:

A következö, érzelmeket kifejezö igék után gyakran áll Gerund: to love - szeretni, to like - szeretni, to enjoy - élvezni, to intend - szándékozni, to mind - bánni, ellenezni, kifogásolni, to bear - türni, elviselni, to prefer - elönyben részesíteni, to dislike - nem szeretni, to hate - utálni, gyülölni, to fear - félni, to regret - sajnálni, to imagine - elképzelni, to remember - emlékezni stb.

Pl.: Children like reading fairy tales. - A gyerekek szeretnek mesét olvasni.

He prefers basking in the sun and reading good books. - Jobb szeret a napon sütkérezni, és jó könyveket olvasni.

Would you mind coming tomorrow? - Lenne szíves eljönni holnap?

I don't mind staying at home alone. - Nem bánom, ha egyedül kell otthon maradnom.

I couldn't help laughing. - Nem tudtam megállni a nevetést.

I intend going to Turkey. - Törökországba készülök.

- ha az ige és a Gerund alanya különbözik, a következö szerkezeteket kell használnunk:

I doesn't like the children crying. - Nem szeretem a gyereksírást.

A fenti mondatban a fönév helyett állhat birtokos szerkezet is:

I does not like the children's crying. - Nem szeretem a gyereksírást.

I doesn't like their crying. - Nem szeretem a sírásukat.

- a cselekvés megkezdésével, folytatásával és befejezésével kapcsolatos igék is állhatnak Gerund-dal: to begin - elkezdödni, to start - elkezdeni, to continue - folytatódni, to finish - befejezni, to stop - befejezödni stb.

Pl.: Don't keep laughing. - Ne nevess folyton!

We never finish learning. - Sohasem fejezzük be a tanulást.

The band continued playing. - A zenekar tovább játszott.

- a bocsánatkéréssel kapcsolatos igék mellett is használhatunk Gerund-ot.

Pl.: Please, excuse my being late. - Bocsánat a késésért.

I can't help feeling sorry for him. - Nem tehetek róla, sajnálom.

További példák:

Try opening it with this key. - Próbáld meg kinyitni ezzel a kulccsal!

He suggested calling him at once. - Azt javasolta, hogy azonnal hívjuk fel.

Your hair wants cutting. - A hajadat le kell vágni.

This window needs cleaning. - Ezt az ablakot meg kell tisztítani.

3. A Gerund mint jelzö (elsösorban mint birtokos jelzö):

He has the bad habit of being late every day. - Megvan az a rossz szokása, hogy minden nap elkésik.

Don't miss the opportunity of doing good. - Ne szalaszd el a lehetöséget, ha jót tehetsz.

We were not sure of my sister's coming back so soon. - Nem voltunk biztosak benne, hogy a növérem ilyen gyorsan visszatér.

Is there any possibility of my friend's going to London? - Van rá lehetöség, hogy a barátom Londonba menjen?

I don't like the idea of going out in this rain. - Gondolni sem akarok arra, hogy ilyen esöben elmenjek itthonról.

It is the best way of doing it. - Ez a legjobb módja annak, hogy megtegyük.

- a near, past, like, worth melléknevek maguk is elöljárók, ezért mellettük a Gerund elöljárószó nélkül áll.

Pl.: The sun is near setting. - A nap lemenöben van.

That doesn't look like leading a happy life. - Ez nem látszik boldog életnek.

The opinions of an old man are always worth listening to. - Egy öregember véleményét mindig érdemes meghallgatni.

4. A Gerund mint határozószó:

Az elöljárószós Gerund többféle határozóként is szerepelhet a mondatban.

Pl.: He succeeded in solving the problem. - Sikerült megoldania a kérdést.

He couldn't prevent me from running away. - Nem tudott megakadályozni abban, hogy elfussak.

I prefer swimming to dancing. - Jobban szeretek úszni, mint táncolni.

On opening the door the mother saw the whole children's room in disorder. - Amikor az anya kinyitotta az ajtót, rendetlenséget talált az egész gyerekszobában.

After finishing their homework the boys began to play. - Miután a fiúk befejezték a házi feladatukat, elkezdtek játszani.

You cannot write on the blackboard without having a chalk. - Nem tudsz írni a táblára, ha nincs krétád.

He took to drinking. - Ivásnak adta a fejét.

Many men were killed for upholding their political persuasions. - Sok embert gyilkoltak már meg amiatt, hogy ragaszkodtak a politikai meggyözödésükhöz.

How about going to the cinema? - Mit szólnál, ha elmennénk moziba?

- néhány névszó ( worth, busy, no good, no use, no point stb.) után elöljárószó nélküli Gerund áll.

Pl.: It is no use crying over spilt milk. - Késö bánat, ebgondolat. (Nem érdemes sírni a kiömlött tej miatt.)

There is no point in quarrelling with your friends. - Nincs értelme vitatkozni a barátaiddal.

This book is worth reading. - Ezt a könyvet érdemes elolvasni.

He is busy cooking lunch. - Ebédfözéssel van elfoglalva.

It's no good talking to him, because he never listens. - Nincs értelme beszélni hozzá, úgysem figyel oda soha.

Nézzünk néhány igét amely után csak Gerund állhat:

to admit - bevallani, to appreciate - nagyra becsülni, to avoid - elkerülni, to consider - tekinteni valaminek, to delay - elhalasztani, to postpone - elhalasztani, to suggest - javasolni, to prevent - megakadályozni, to keep - maradni, tartani, to recall - visszahívni, to tolerate - elviselni, to resist - ellenállni stb.


Most pedig foglaljuk össze a Gerund használatát:


Learning of languages is very useful. - A nyelvtanulás nagyon hasznos.

I never forget learning the new words. - Sosem felejtem el megtanulni az új szavakat.

I remember learning the new words. - Emlékszem, hogy megtanultam az új szavakat.

We never finish learning. - A tanulást sosem fejezzük be.

Don't miss the opportunity of learning languages. - Ne mulaszd el a lehetöséget, ha nyelveket tanulhatsz.

I'm not used to speaking English. - Nem vagyok hozzászokva hogy angolul beszéljek.

I don't like learning alone. - Nem szeretek egyedül. tanulni.

After learning English I went out. - Angoltanulás után elmentem otthonról.

This language is worth learning. - Ezt a nyelvet érdemes megtanulni.

I'm busy learning English. - Angoltanulással vagyok elfoglalva.


III. Participle


Magyar megfelelöje a melléknévi igenév.


A Participle alakjaiActive

Passive

Present

seeing - látó, látva, látván

being seen

Perfect

having seen - látva, látván

having been seen

Past


seen - látott, látva, látván


1. A Participle mint alany:

My intended has made a nice bookshelf for my room. - A jövendöbelim csinált egy szép könyvespolcot a szobámba.

The sick and wounded were sent home. - A betegeket és a sebesülteket hazaküldték.

The unemployed is stanting in a queue for a benefits. - A munkanélküli segélyért áll sorban.

2. A Participle mint tárgy:

They accompanied the departed as far as the cemetery at the end of the village. - Az elhunytat elkísérték a falu szélén található temetöig.

3. A Participle mint jelzö:

Tulajdonképpen ez az igazi melléknévi igenév, ha magyarra fordítjuk.

A Present Participle (folyamatos melléknévi igenév: éneklö, alvó, utazó, stb.) cselekvö jelentésü igealak. Példák: the following day - a következö nap; the rising moon - a felkelö hold, a living poet - egy élö költö, stb.

He is reading an amusing book. - Egy szórakoztató könyvet olvas.

A Past Participle (befejezett melléknévi igenév: látott, törött megírt stb.) szenvedö jelentésü.

Példák: a broken window - egy törött ablak, a written letter - egy megírt levél, a drunken man - egy részeg ember, a well behaved boy - egy jól nevelt fiú.

He is a well-known novelist. - ö egy ismert regényíró. A fönév mögött álló melléknévi igenév a jelzöi mellékmondatok rövidítésére szolgál.

- jelen idejü:

Pl.: The boy (who is) standing behind the tree is my son. - A fiú, aki a fa mögött áll, a fiam.

Pick up the slip of paper (wich is) lying on the floor. - Vedd fel azt a papírdarabot, amelyik a padlón hever.

They saw a girl [who was) wearing yellow jeans. - Láttak egy lányt, aki sárga farmert viselt.

- múlt idejü:

Pl.: This is a picture painted some hundred years ago. - Ez egy olyan festmény, amelyet évszázadokkal ezelött festettek (lett festve).

She is a girl loved by everybody. - Olyan lány, akit mindenki szeret.

A múlt idejü melléknévi igenévvel a legtöbbször elöidejüséget fejezünk ki.

Pl.: They live in a town founded one thousand years ago. - Egy ezer éve alapított városban laknak.

4. A Participle mint az állítmány névszói része:

The boy came running. - A fiú futva jött.

He stood looking at me. - Engem nézve állt ott. (Ott állt, és engem nézett.)

- az Accusative with Infinitive szerkezettel kapcsolatban felsorolt, érzékelést jelentö igék után (to feel - érezni, to hear - hallani, to see - látni, to watch - nézni,) tárgyesettel álló melléknévi igeneves (Accusative with Participle) szerkezetet is használhatunk. Ebben az esetben a Participle a cselekvés leírására szolgál.

Pl.: I saw the train crossing the bridge. - Láttam, amint a vonat áthaladt a hídon.

I heard her singing in the opera. - Hallottam énekelni az operában.

- a to have és a to get segédigék mellett a Past Participle a müveltetés kifejezésére szolgál.

Pl.: He had his hair cut. - Levágatta a haját. (Müveltetö értelem nélkül is használhatjuk. Ilyenkor azonban a cselekvés eredményének a jelzésére szolgál: She had her finger cut. - Elvágta az ujját.)

5. Participle-s mondatrövidítések:

A Participle-t gyakran használjuk mellékmondatok rövidítésére.

A) Idöhatározói mellékmondatokban:

(When I was...) Going to the cinema, I met my best friend. - (Amikor moziba mentem...) Moziba menet találkoztam a legjobb barátommal.

(While I was...) Waiting for her, I saw an interesting poster. - (Amíg rá vártam...) Rá várva láttam egy érdekes plakátot.

A when és a while az igenév elött akár meg is maradhat:

When going to the cinema..., While waiting for her... stb.

Having eaten the chicken, he asked for some icecream. - Miután megette a csirkét, kért egy kis fagylaltot.

Finishing his work, he went home. - Miután befejezte a munkáját, hazament.

Having returned from the shopping, she started to cook. - Miután visszatért a bevásárlásból, fözni kezdett.

Ügyeljünk arra hogy a két tagmondat alanya megegyezzen, mert csak abban az esetben lehet rövidíteni!

B) Okhatározói mellékmondatokban:

Not having received an answer, I wrote another letter. - Mivel nem kaptam választ, írtam egy másik levelet.

Being afraid of dogs, he decided not to become a postman. - Mivel félt a kutyáktól, úgy döntött, hogy nem lesz belöle postás.

Having plenty of time, I walked to the meeting. - Mivel sok idöm volt, gyalog mentem a találkozóra.

Arrived at the village, he proceeded to the inn. - A faluba érkezvén, a kocsmába indult.

G) Módhatározói mellékmondatokban:

He sat in front of TV set laughing loudly. - Hangosan nevetve ült a TV elött.

She stopped in the middle of the room frightened of the mouse. - Megállt a szoba közepén, megijedve az egértöl.

He went through the street, looking at the houses. - Átment az úton, miközben a házakat nézegette. (A házakat nézegetve ment át az úton.)

The old lady came into the room thinking loudly. - Az idös hölgy hangosan gondolkodva lépett a szobába.

Ha az alanyok különbözöek, úgy oldjuk meg a dolgot, hogy a Participle elé a with elöljárót tesszük:

She sat at the table with her children shouting around her. - Az asztalnál ült, és közben a gyerekei kiabáltak körülötte.

With everybody speaking, nobody could make himself understood. - Mivel mindenki egyszerre beszélt, senki sem tudta megértetni magát.

Amikor a Participle-t tartalmazó mondat alanya más, mint a fömondaté azt úgy hívják: önálló Participle.ü

További példák:

Dinner being over, we went for a walk. - Miután a vacsora véget ért, sétálni mentünk.

The surface of the earth consists of land and water, one-fourth being land and three-fourths water. - A Föld felszíne vizböl és szárazföldböl áll, egynegyede szárazföld, és háromnegyede a víz.


A módbeli segédigék (Modal Auxiliary Verbs)


A tulajdonképpeni segédigékkel már találkoztunk az igeidök végzésénél (to be, to have).

A módbeli segédigék a föigék alapvetö jelentését módosítják.

Pl.: The children play. - A gyerekek játszanak.

The children may play /The children can play./ - A gyerekek játszhatnak.

The children must play. - A gyerekeknek játszaniuk kell.

A módbeli segédigék hiányos igék. Csak jelen és múlt idejük van, és nem vesznek fel személyragot sem.

A segédigék a föigével együtt alkotnak egy fogalmat, utánuk az ige to nélkül áll (kivétel az ought to).

1. A lehetöséget kifejezö igék: can és may.

A can többnyire valamilyen megszerzett tudást, képességet jelöl. Múlt ideje: could.

Pl.: I cam read. - Tudok olvasni. (Mert megtanultam az iskolában.)

I could say no more about it. - Nem tudtam többet mondani a dologról. (Nem volt több információm.)

None of us can live for ever. - Senki sem élhet örökké. Ugyanakkor a can engedélyt is kifejezhet (ekkor jelentésében egy kicsit a may-hez közelít).

Pl.: You can go there. - Elmehetsz oda. (Elengedlek.)

"There cannot be a crisis next week. My schedule is already full." (Henry Kissinger)

"A jövö héten nem lehet válság. Teljesen be vagyok táblázva."

A can jelenthet feltételes módot is, ilyenkor múlt idejü alakját használjuk.

Pl.: Could you tell me what time it is? - Meg tudnád mondani hány óra van?

Hiányzó alakjait (jövö idö és 3. alak) a to be able to+inf., it is possible szókapcsolatokkal pótoljuk.

Pl.: I'll not be able to come. - Nem fogok tudni eljönni. A can és a to be able jelentésében van egy árnyalatnyi különbség. A can általában jelenti a képességet, a to be able egy bizonyos esetben.

PI.: I can't sing. - Nem tudok énekelni. (Sem ma, sem holnap, sem a jövö héten, hacsak meg nem tanulok.)

I am not able to sing today. - Ma nem vagyok képes énekelni. (Mert fáj a torkom, berekedtem.)

A may lehetöséget engedélyt fejez ki. Múlt idejü alakja csak a függö beszédben might. Egyébként a might szerényebb lehetöséget, inkább csak sejtést fejez ki.

Pl.: I'll see him tonight. - Ma éjjel látni fogom öt.

I may see him tonight. - Ma éjjel láthatom öt.

I might see him tonight. - Ma éjjel esetleg láthatom öt.

A három mondat valószínüségi sorrendben áll.

Pl.: Three men may keep a secret, if two of them are dead. - Három ember akkor tud titkot tartani, ha közülük kettö halott.

It may rain tomorrow. - Lehet, hogy holnap esni fog.

A may-jel engedélyt kérhetünk, és kérdezhetünk is.

Pl.: May we go now? - Most elmehetünk?

Might I borrow your pen? - Kölcsönvehetem a tolladat?

A kettö közül a might jelenti a szerényebb, udvariasabb kérést.

A may hiányzó alakjait (jövöidö és 3. alak) a to be allowed, to be permitted pótolja.

Pl.: He was not allowed to go to the cinema. - Nem mehetett el a moziba.

A cannot (can't) a can és a may tagadására egyformán szolgál:

Pl.: "If they can put one man on the moon, why can't they put them all there?"

"Ha egy embert fel tudnak küldeni a Holdra, miért nem tudnak mindenkit odaküldeni?"

We cannot all be masters. - Nem lehet mindenki fönök.

A may not jelentése ettöl egy kicsit eltér, többnyire tiltást jelent.

Pl.: I may, but you may not. - Nekem szabad, neked nem. (csinálni valamit)

2. Kötelességet, szükségességet kifejezö segédigék: must, shall, should, ought to, have to, to be to és need.

A must és a have to jelentése: kell, szükséges. Nagyon nehéz különbséget tenni közöttük, talán úgy mondhatnám, hogy a must belsö, a have to inkább külsö kényszert jelent.

Pl.: Now I must go. - Mennem kell. ( Késöre jár.)

I have to go. - Mennem kell. (Mert különben lekésem a vonatot.)

We must begin before five. - Öt elött el kell kezdenünk. (Mert különben nem végzünk vele.)

We have to begin before five. - Öt elött el kell kezdenünk. (Mert a fönök megparancsolta.)

A must ilyen értelmü tagadása: needn't - nem kell.

Vigyázz! A mustn't jelentése: tilos, nem szabad.

Pl.: You needn't go there. /You have not to go there./ - Nem kell odamenned.

You needn't buy bread tomorrow. - Holnap nem kell kenyeret venned.

A must-nak nincs múlt ideje. A have to múlt idejü formáját, a had to-t használjuk helyette.

Pl.: I had to buy a new umbrella, because I had lost the old one. - Vennem kellett egy új esernyöt, mert a régit elvesztettem.

A múlt idejü alak tagadása: didn't have to vagy didn't need to - nem kellett, nem volt szükséges.

Pl.: I didn't have to write this letter. - Nem kellett megírnom ezt a levelet.

A must másik jelentése: biztosan, bizonyára.

Jelen idöben: He must be at home. - Bizonyára otthon van.

Múlt idöben: He must have been at home. - Bizonyára otthon volt.

Tagadása jelen idöben: He cannot be at home. - Nem lehet otthon.

Múlt idöben: He cannot have been at home. /He couldn't have been at home./ - Biztosan nem volt otthon.

A to be to szerkezet jelentése szintén kell.

Pl.: I'm to go on Monday. - Hétfön el kell mennem.

The voyage was to be made last year, but it had to be postponed. - Úgy volt, hogy a múlt évben utazunk, de el kellett halasztanunk.

(Lásd még a to be használatánál!)

A shall is jelenthet tiltást, parancsot vagy kényszert:

Pl.: You shall pay for it. - Ezért még megfizetsz!

Who will not work, shall not eat. - Aki nem dolgozik, ne is egyék.

He shall not die. - Nem halhat meg!

"Thou shalt love thy neighbour as thyself?"- "Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat." (Biblia)

"Thou shalt not steal!"- "Ne lopj!" (Tízparancsolat)

Használjuk még a shall-t egyes szám l. és többes szám 1. személyü kérdésben.

Pl.: Shall I open the window? - Kinyissam az ablakot?

Shall we go to the theatre? - Elmenjünk a színházba?

Múlt idejü alakja: should. Jelentése: kellene, kötelessége lenne.

Pl.: They should be there by now. - Már ott kell(ene) lenniük.

You should not speak so loud, it is bad manners. Nem kellene olyan hangosan beszélned, nem illendö.

Az ough to valamivel nyomatékosabb értelemben: "kellene".

Pl.: We ought to judge of men at first sight. - Nem szabad megítélnünk egy embert elsö látásra.

You ought to know better. - Neked jobban kellene tudnod.

Ha a "kellene" múlt idejét szeretnénk megkapni, akkor a should/ought to segédigéhez a have + 3. alakot tegyük.

Pl.: You should have taken a taxi. - Taxival kellett volna menned.

You should have seen it. - Látnod kellett volna!

I ought to have answered these letters, too. - Ezeket a leveleket is meg kellett volna válaszolnom.

You shouldn't have spoken so loud. - Nem kellett volna olyan hangosan beszélned.

You oughtn't to have lost all our money on cards. - Nem kellett volna elkártyáznod az összes pénzünket.

Ha a have to segédigét feltételes módba tesszük, akkor is "kellene" jelentést kapunk.

(A have to jelen idejü jelentésével a must-nál foglalkoztunk.)

Pl.: They would have to be at home now. - Már otthon kellene lenniük.

Ugyanez múlt idöben:

They would have had to be at home at that time. - Akkortájt már otthon kellett volna lenniük.

A would have had to-s szerkezet általában igen gyakran megtalálható a feltételes múlt idejü mondatokban.

Pl.: If he had sent me an invitation, I would have had to go. - Ha meghívott volna, el kellett volna mennem.

Ha pedig azt akarom mondani, hogy a jövöben kellett volna valamit megtenni: was /were to have + 3. alak.

Pl.: He was to have started on a regatta round the world next week. - A jövö héten kellett volna elindulnia egy föld körüli vitorlázásra.

A need is jelentheti azt, hogy kell.

Pl.: You only needed to ask. - Csak kérned kellett volna.

Másik fö jelentése: szükség van valamire.

Pl.: I need some new jeans. - Szükségem van egy új farmerra.

A needn't röl a must tagadásánál már beszéltünk.

3. A tiltást kifejezö segédigék:

A legegyszerübb kifejezés a don't do - ne csináld!

Pl.: Don't expect the impossible. - Ne reménykedj a lehetetlenben! (Ne bízz a csodákban!)

Don't give up. - Ne add fel!

Tiltó táblákon láthatók a következö, valójában hiányos mondatok:

Pl.: No smoking! - Tilos a dohányzás!

No parking! - Parkolni tilos!

A már említett mustn't jelentése is tilos.

Pl.: You mustn`t play football in the street. - Tilos az utcán futballoznod.

You mustn't think of going to the cinema. - Gondolnod sem szabad arra, hogy moziba menj.

A to be to - kell szerkezetet tagadva szintén tiltást kapunk.

Pl.: I'm not to go there. - Nem szabad odamennem. Ugyanez múlt idöben: I wasn`t to go there. - Nem volt szabad odamennem.

A tilalom erösségének fokozatai növekvö rendben: ought not - nem illik, nem helyes; should not - nem volna szabad, nem kellene; may not - nincs megengedve; must not - nem szabad; shall not - szigorúan tilos.

A szenvedö szerkezet


Az angol nyelv a szenvedö szerkezetet nagyon gyakran használja. Mi - magyarok - használatát germanizmusnak nevezzük, de azért böven találunk rá példákat a magyar nyelvben is:

Juci szépen le van barnulva; Józsi alaposan be van rúgva, a macska meg van etetve, az ágy be van vetve, a virág meg van locsolva, az ebéd meg van fözve stb.

Képzése: to be + föige 3. alakja (Past Participle).

Nézzük meg hogyan alakíthatjuk át az aktív mondatokat passzívvá.

Aktív jelen idejü: John writes a novel. - János egy regényt ír.

Passzív jelen idejü: The novel is written by John. - A regény János által van írva.

Aktív múlt idejü: John wrote a novel. - János írt egy regényt.

Passzív múlt idejü: The novel wus written by John. - A regény János által lett megírva.

Folyamatos aktív jelen: John is writing a novel. János most éppen regényt ír.

Folyamatos passzív jelen: A novel is being written by John.

Folyamatos aktív múlt: John was writing a novel. - János éppen regényt írt.

Folyamatos passzív múlt: A novel was being written by John.

Kétféleképpen szerkeszthetünk kérdést a szenvedö mondathoz:

- Who is the novel written by? / Who was the novel written by?

- By whom is the novel written? / By whom was the novel written?

Mindkettö jelentése: Ki írja/írta a regényt? (Ki által van/lett megírva a regény?)

A szenvedö mondatban nem az alany a lényeges, ezért az vagy a mondat végére kerül, vagy teljesen hiányzik a mondatból.

Pl.: The house has been built. - A ház felépült. (és nem fontos, hogy ki által!)

A szenvedö mondatok kétfélék lehetnek aszerint, hogy a kijelentés a tárgyból vagy a-személyböl indul ki, a tárgy vagy a személy a fontosabb.

- személyböl indul ki: The boy was given the book. - A fiú kapta a könyvet. (A fiúnak lett adva a könyv.)

- tárgyból indul ki: The book was given to the boy. - A könyvet a fiúnak adták.


Szenvedö igeragozás (Passive Voice)


Igeidö

To be seen - látva

To be written - írva

Present Simple

Present Continuous

Present Perfect

Present Perfect Cont.

I'm seen

I'm seeing

I have been seen

I have been being seen

It is written

It is being written

It has been written

It has been being written

Past Simple

Past Continuous

Past Perfect

Past Perfect Cont.

I was seen

I was seeing

I had been seen

I had been being seen

It was written

It was being written

It had been written

It had been being written

Future Simple

I will be seen

It will be written

Future Continuous

I will be being seen

It will be being written

Future Perfect

I will have been seen

It will have been written

Future Perfect Cont.

I will have been being seen

It will have been being written


Ritkán használjuk a Perfect Continuous és a Future Continuous alakokat, ilyenkor tedd az igét inkább Simple Tense-be.

Pl.: It will have been being written - helyett: It will have been written.

Nézzünk néhány további példát:

I have been discharged from the Mental Institution. - Elbocsátottak az ideggyógyászatról.

They were surprised in the bedroom. - Meglepték öket a hálószobában.

The sale has been made. - Az üzlet megköttetett. (Az üzletet megkötötték.)

Everything that can be invented has been invented. - Már mindent feltaláltak, amit csak fel lehet találni.

"His hair and teeth were both parted in the middle."(Peter de Vrites)

"A haja és a foga egyaránt középen volt elválasztva."


A müveltetés


Az angolban a müveltetést többféleképpen is ki lehet fejezni:

l.) Vannak igék, amelyeknek létezik müveltetö értelmü párjuk.

Pl.: to fall / to fell - esik / ejt; to sit / to set - ül / ültet; to rise / to raise - felemelkedik / felemel stb.

2:) A to cause igével is müveltethetünk. To cause somebody to do something - valamit csináltatni valakivel.

Pl.: It caused him to smile. - Megnevettette a dolog.

3.) A get-et használjuk akkor, amikor foglalkozásról beszélünk, make-et akkor, amikor valakit rábeszélünk, vagy késztetünk valamire, have-t minden egyéb esetben.

A have és get igékkel így müveltetünk:

alany + have/get + a cselekvés tárgya + ige 3. alakja

Pl.: I have(get) the watch repaired. - Megjavíttatom az órát.

She had(got) her hair cut. - Levágatta a haját.

He had his pig killed. - Leölette a disznóját.

We shall have the house painted. - Ki fogjuk festetni a házat.

Before leaving the ship, please have your luggage examined. - Mielött elhagyná a hajót, kérjük vizsgálja át a csomagjait.

Kérdés vagy tagadás esetén do-t illetve díd-et használunk, ha nincs más segédige a mondatban.

Pl.: When did you have this coat made? - Mikor csináltattad a kabátot?

Where do you get your books bound? - Hol köttetted be a könyveidet?

A make ige müveltetö értelme: kényszerít, rábír. Képzése:

alany+make+a eselekvés tárgya+inf.

Pl.: He made me cry. - Megríkatott.

He made me laugh. - Megnevettetett.

De vigyázz! I could make myself understood. (Az ige múlt idejü alakja!) - Meg tudtam magam értetni.

Ebben a mondatban nem egy kívülálló személy késztetéséröl van szó, hanem saját magamról.

Ha a cselekvés végrehajtójára is szeretnénk utalni, akkor a mondat végére a by és valaki kerül.

Pl.: I had a suit made by the taylor. - Csináltattam egy öltönyt a szabóval.

Egyébként azt, hogy kivel csináltattunk valamit, másképpen is kifejezhetjük.

Pl.: He had the mechanic to repair the washing machine. - Szerelövel javíttatta meg a mosógépet.

He got the roofer to restore a roof. - Tetöfedövel javíttatta ki a tetöt.

A parancsolást a to command és to order segítségével fejezhetjük ki.

Pl.: The captain ordered the sailors to weigh anchor. - A kapitány felszedette a horgonyt a matrózokkal.

The king ordered him to be executed. - A király kivégeztette öt.

The general commanded the soldiers to fire. - A tábornok kiadta a katonáknak a tüzparanesot. (tüzeltetett a katonákkal)

Ezeknél a mondatoknál vigyázni kell, mert a have, get, command és order után a tárgyesetbe tett személy (akivel csináltatunk valamit), majd to+inf. következik!

További példák a müveltetésre:

John broke the window and his father made him pay for it. - János betörte az ablakot, és az apja kifizettette vele.

What made him change his mind? - Mi késztette arra, hogy megváltoztassa a véleményét?

You may lead a horse to the water, but you cannot make him drink. - Leviheted a lovat a vízhez, de nem kényszerítheted arra, hogy igyon!

I will (would) not make you wait for me. - Nem foglak megvárakoztatni.


Mondatfajták


A kérdö mondatok


A kérdö mondatoknak az angolban is két fajtája van:

1. Eldöntendö kérdés [Yes or no question)

2. Kiegészítendö kérdés (Special qestion)

A kérdést kifejezhetjük:

a) fordított szórenddel;

b) kérdö névmással és egyenes szórenddel;

e) kérdö névmással vagy kérdö határozószóval és fordított szórenddel;

d) a kijelentö mondat után tett utókérdéssel és

e) kérdö hangsúllyal.

1. Eldöntendö kérdések:

- a to be, a to have és a will igék esetében, egyszerü igeidöben (Simple Past és Simple Present) megfordítjuk az alanyt és az állítmányt:

Pl.: Are you interested in the questions of Buddhism? - Érdeklödsz a Buddhizmus kérdései iránt?

Shall we start now or wait until the rain stops?  -Most kezdjük el, vagy megvárjuk, amíg eláll az esö?

Have you much homework to do? - Sok leckéd van?

Will you come along with me? - Eljössz velem?

- egyszerü igeidöben a do segédigével kérdezünk, ha a mondatban nincs más segédige (Fordított szórend).

Pl.: Do you like fruits? - Szereted a gyümölcsöt?

Did she buy bread? - Vett kenyeret?

Did he travel alone? - Egyedül utazott?

Did he get any salary? - Kapott fizetést?

- ha az állítmány összetett igeidöben van, akkor a mondatot a segédigével kezdjük, utána az alany, majd a tényleges állítmány, végül a többi mondatrész következik.

Pl.: Have you ever been to London? - Jártál valaha Londonban?

Have you read this journal? - Olvastad ezt a folyóiratot?

Could you have done it? - Meg tudtad volna csinálni?

2. Kiegészítendö kérdések:

- a kérdöszó után az alany és az állítmány fordított sorrendben szerepel.

Pl.: Where was Charles the Fifth born? - Hol született V. Károly?

When did Columbus discover the West-Indies? - Mikor fedezte fel Kolumbusz Nyugat-Indiát?

Who(m) did you see there? - Kit láttál ott?

- kérdö névmással és egyenes szórenddel kérdezünk akkor, ha a mondat alanyára vagyunk kíváncsiak (Lásd még a kérdö névmásoknál.)

Pl.: Who is the author the new book? - Ki a szerzöje az új könyvnek?

Which car is mine? - Melyik kocsi az enyém?

Whose dog barks? - Ennek a kutyája ugat?

Az elöljárószó, ha van, elválik a kérdöszótól, és az igéhez kapcsolódik.

Pl.: What are you thinking of? - Min gondolkodsz?

What is it used for. - Ezt mire használják?

Who do you speak to. - Kivel beszélsz?

A melléknévileg használt what kérdö névmást viszont megelözi az elöljárószó.

Pl.: At what time did you go there? - Hány órakor mentél oda?

On what day did he come? - Melyik napon érkezett?

Ugyanez vonatkozik a which-re is.

Pl.: On which day shall we go to the cinema? - Melyik nap menjünk moziba?

A tagadó-kérdö mondatok:

A hétköznapi beszédben a tagadó-kérdö mondat elsö segédigéje összeolvad a not szócskával.

Pl.: Again you haven't done your exercise? - Megint nem csináltad meg a házi feladatodat?

Állító vagy tagadó mondat után tett utókérdéssel kérdezhetünk akkor, amikor a válasz magától értetödik. Ha a mondatban van segédige, az utókérdést ezzel, ha csak föige van, akkor a do-val alkotjuk, éspedig ellentétesen: Tehát állító mondat utókérdése tagadó, tagadó mondaté pedig állító: Az utókérdés magyar megfelelöje: ugye? vagy, nem igaz?

Pl.: Your mother is at home, isn't she? - Ugye édesanyád otthon van?

Your mother isn't at home, is she? - Ugye édesanyád nincs otthon?

He can come, can't he? - Ugye el tud jönni?

You go to the cinema every Monday, don't you? Minden hétfön moziba mész, ugye?

Az utókérdéssel szerkesztett mondat sokszor bizonyos óhajtást fejez ki. Bizonyos esetekben ez az óhajtás azonban nem helyénvaló.

Pl.: Your brother died yesterday, did he? - Ugye tegnap halt meg a bátyád?

Vigyázz! Ilyenkor az utókérdés nem ellentétes a mondattal!

A kérdésekre adott válasz általában yes vagy no, és a legtöbbször nem ismételjük meg az egész mondatot. Az angol nyelv a yes-t és a no-t a segédige megismétlésével erösíti meg:

Pl.: Do you like to play chess? - Szeretsz sakkozni? Yes, I do. - Igen, szeretek.

Who broke the window? - Ki törte be az ablakot? I did. - Én voltam.

A yes és a no helyébe egy határozószó, vagy egyéb kifejezés is kerülhet.

Pl.: sure - biztosan, certainly - feltétlenül, of course - természetesen, indeed - valóban, not at all - egyáltalán nem, not for the world - a világért sem... stb.


A feltételes mód (Conditional Mood)To be, was, been

To have, had, had


Feltételes jelenPresent Conditional

I should be

I should have

you would be

you would have

he, she, it would be

he, she, it would have

we should be

we shuld have

you would be

you would have

they would be

they would have


Feltételes múltPast Conditional

I should have benn

I should have had

you would have been

you would have had

he, she, it would have been

he, she, it would have had

we should have been

we should have had

you would have been

you would have had

they would have been

they would have had


A feltételes mellékmondatok képzése


A feltételes mellékmondatokat a következö szavak köthetik össze: if - ha (ez a leggyakoribb), provided that - feltéve, hogy, in case - abban az esetben, ha, even if - még ha, unless - hacsak nem, except that - kivéve ha, supposing that - feltéve, hogy.

A feltételes mondatoknak három fö fajtája van:

l. A feltételes jövö: a feltétel és a következmény szinte biztos.

A fömondat vagy jelen vagy jövö idöben áll, a mellékmondat (az if-es tagmondat) jelen idöben. Annak nincs jelentösége, hogy melyik tagmondat áll elöl, de vesszöt csak akkor teszünk közéjük, ha if-fel, vagy egy másik kötöszóval kezdjük a mondatot.

Pl.: "If anyone corrects your pronunciation of a word in a public place, you have every right to punch him in the nose." (Heywood Broun amerikai újságíró) - "Ha bárki nyilvánosan kijavítja a kiejtésedet minden jogod megvan ahhoz, hogy orrbavágd."

I'll buy this car if I have more money. - Megveszem ezt az autót, ha több pénzem lesz.

If he is ill, he calls a doctor. - Ha beteg, orvost hív.

"If the only tool you have is a hammer, you treat everything like a nail." - "Ha a kalapács az egyetlen szerszámod, mindent szögnek nézel."

I always help her, if she asks me to. - Mindig segítek neki, ha megkér rá.

"If you stay in Beverly Hills too long, you become a Mercedes." (Robert Redford) - "Ha túl sokáig maradsz Beverly Hillsben, elöbb-utóbb Mercedes lesz belöled."

If at first you don't exceed, try, try again. - Ha elsöre nem sikerül kimagaslót elérned, próbáld meg újra és újra.

If I make a promise, I will keep it. - Ha megígértem, be is tartom.

I shan't mind, even if he doesn't come. - Azt sem bánom, ha nem jön el.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy az angolban nincs kétszeres tagadás. Az unless (hacsak nem...) szó használata esetén például nem tagadhatjuk a mellékmondat állítmányát!

Pl.: I'll come here tomorrow unless it rains. - El fogok jönni holnap, hacsak nem esik az esö.

Feltétel helyett szerepelhet felszólítás is a mellékmondatban (az if-es tagmondat helyén).

Pl.: Show me your hand, and I will tell you your character. - Mutasd meg a kezed; és megmondom ki vagy.

2. A feltételes jelen: feltételezzük, hogy a dolog lehetséges.

A fömondat feltételes jelen idöben (Present Conditional) = should/would + ige l. alakja, a mellékmondat (az if-es tagmondat) múlt idöben (Simple Past) van.

Pl.: "Deer hunting would be a fine sport, if only the deer had guns." (William Gilbert, amerikai történész) - "A szarvasvadászat szép sport lenne, ha a szarvasnak is adnának fegyvert."

I would buy this car if I had more money. - Megvenném ezt az autót, ha több pénzem lenne.

If he were ill, he would call a doctor. - Ha beteg lenne, orvost hívna.

If I made a promise, I'd keep it. - Ha megígérném, be is tartanám.

If I could sing, I'd be the... - Ha tudnék énekelni, én lennék a...

"If everyone could choose where he was going to be born, some countries would be left quite empty." (Eric Linklater amerikai közgazdász, szociológus) - "Ha mindenki megválaszthatná, hova szülessen, egyes országok teljesen kiürülnének."

If he couldn't come, who would do the work. - Ha nem tudna eljönni, ki csinálná meg a munkát.

A mellékmondat múlt idejü létigéje egyes szám elsö személyben, bizonyos megszilárdult kifejezésekben was helyett were.

Pl.: If I were you, I'd go. - Ha neked lennék, elmennék.

If I were a rich man, I wouldn't work. - Ha gazdag lennék nem dolgoznék.

Kiválthatjuk az if-es tagmondatot Infinitive-vel is.

Pl.: To hear him speak, you would never think he was an Englishman. - A bészédet hallva sosem gondolnád róla, hogy angol.

It were (would be) ridiculous to cry. - Nevetséges dolog volna sírni.

3. A feltételes múlt: a feltétel is, és a következmény is lehetetlen. (...volna, ...volna.)

A fömondat feltételes múlt idöben (Past Conditional) = should/would have + ige 3. alakja, a mellékmondat (az if-es tagmondat) régmúltban (Past Perfect) van = had + ige 3. alakja.

Pl.: I should have bought this car if I had had rnore money. - Megvettem volna ezt a kocsit, ha több pénzem lett volna.

If he had been ill, he would have called a doctor. - Ha beteg lett volna, orvost hívott volna.

If my watch hadn't stopped, we wouldn't have missed the train. - Ha nem állt volna meg az órám, nem késtük volna le a vonatot.

If you really had needed a friend, you would have called me. - Ha valóban szükséged lett volna egy barátra, felhívtál volna.

"If she had made one more remark about Bergman, I would'we knocked her other contact lens out." (Woody Allen) - "Ha még egy megjegyzést tett volna Bergmanra, kivertem volna a másik kontaktlencséjét is."

If I had drunk a coff'ee, I wouldn't got sleepy. - Ha ittam volna egy kávét, nem álmosodtam volna el.

Fontos! A következö esetben a could helyett használjuk inkább a had been able alakot.

Pl.: If you had been able to tell the truth, you wouldn't have lost your job. - Ha elmondtad volna az igazat (ha képes lettél volna elmondani az igazat), nem veszítetted volna el az állásodat.

Egyéb fontos tudnivalók: A feltételes mondatok nem mindig sorolhatók be egyértelmüen az egyik, vagy a másik csoportba. A tagmondatok gyakran keverednek egymással.

Pl.: If he was at home, he would have opened the door. - Ha otthon lenne, már kinyitotta volna az ajtót.

Ebben az esetben a fömondat feltételes múlt idöben van (Past Conditional), a mellékmondat pedig egyszerü múlt idöben (Past Simple).

If I had eaten more for breakfast, I wouldn't be hungry now. - Ha többet ettem volna reggelire, most nem lennék éhes.

A példa fömondata feltételes jelen idöben (Present Conditional) van, a mellékmondat pedig Past Perfect-ben (régmúlt).

Kérdö alak is állhat az if helyett.

Pl.: Did he know the truth... - Ha tudná az igazságot...

Az if-et elhagyva, egyszerü fordított szórenddel is kifejezhetünk feltételes módot.

Pl.: Were I not so old, I'd show you how to do it. - Ha nem lennék ilyen öreg, megmutatnám neked, hogy kell ezt csinálni!

Nincs egyértelmü állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy I illetve we után shall/should, vagy will/would segédigét használjunk-e. A will/would használata a gyakoribb, de ha összevonást alkalmazunk (..'ll vagy .'d) fel sem merül a kérdés.

Eddig azt láttuk, hogy a should/would mindig a fömondatban található. Most nézzünk néhány ettöl eltérö példát:

If she should come while I am out, ask her to wait. - Ha esetleg megjönne, amíg én távol vagyok, kérd meg, hogy várjon.

If you should miss the train, you will have to wait an hour. - Ha netán lekésnéd a vonatot, egy órát kell várnod.

If you would be so kind as to help me, I would finish it sooner. - Ha lennél szíves segíteni, hamarább be tudnám fejezni.

A felszólító mód [Imperativ)


A felszólító módnak csak egy alakja van, a második személy, amely megegyezik a to nélküli Infinitive-vel. A kérés vagy parancs egyenesen egy másik személyhez szól, ezért nem használunk személyes névmást.

Pl.: Get up. - Kelj fel! (Keljen fel!) Sit down. - Ülj le! (Üljön le!)

Az angolok azonban udvarias emberek, és nem fogalmaznak ilyen nyersen.

Mindig enyhítik a kérésüket valamilyen szóval vagy hanglejtéssel.

Pl.: Come here, please. / Please, come here. / Come here, will you? / Come here, won't you? - Kérem, jöjjön ide! / Kérlek, gyere ide!

A tagadás, azaz a tiltás a do segédigével történik.

Pl.: Don't fear. - Ne félj! Don't worry. - Ne aggódj! Don't be silly. - Ne légy ostoba!

Ha a kérésnek vagy parancsnak nyomatékot akarunk adni, állításban is do-val alkotjuk a felszólítást.

Pl.: Do come in. - Ugyan, jöjjön már be! - Gyere már be!

Ha a felszólítást egy harmadik személyhez intézzük, vagy magunkat szólítjuk fel a cselekvésre, a let igét használjuk.

Pl.: (Let us go.) Let's go. - Gyerünk!

Let's keep our promise. - Tartsuk be az ígéretünket!

Let them speak. - Beszéljenek!

Az angolok nem tesznek felkiáltójelet a felszólító mondat végére!

Közvetett felszólítás a to want - akarni, to ask - megkérni stb. igékkel történik. A föigét követi a tárgyesetbe tett személy, majd a to+Infinitive.

Pl.: I want him to tell me the truth. - Azt akarom, hogy mondja meg az igazat!

Tell the maid to bring in the tea. - Hozassa be a szolgálóval a teát!


Függö beszéd [Reported Speech, Indirect Speech)


Függö beszédnek azt nevezzük, amikor nem szó szerint idézünk valakit, hanem tárgyi mellékmondatot képezünk belöle.

Egyenes beszéd: John said, "I like England." - Szeretem Angliát! - mondta John.

Ugyanez függö beszédben: He said he liked England. - Azt mondta, hogy szereti Angliát.

A magyar és az angol írásjelek közt a szó szerinti idézés vagy párbeszéd esetén is különbséget fedezhetünk fel. A magyar nyelv gondolatjelet használ, míg az angol idézöjelet.

Mivel a magyar nyelvben az egyenes és a függö-beszéd között igeidöbeli különbség nincsen, meg kell tanulnunk, hogyan igazodik az angolban a fömondathoz a mellékmondat igeideje.

Ezt az "eljárást" idöegyeztetésnek hívjuk.

Nem kell idöt egyeztetnünk abban az esetben, ha a fömondat Present Tense-ben, Present Perfect-ben, Future Teense-ben vagy Future Perfect-ben van.

Pl.: I know (I have known; I'll know, I'll have known) that he speaks English. - Tudom, hogy beszél (beszélt, beszélni fog) angolul.

I know that he is speaking English.

I know that he was speaking English.

I know that he has spoken English... stb.

Ha a fömondat állítmánya Past Tense-ben van, akkor a mellékmondat állítmánya a következöképpen változhat meg:

- egyidejüség esetén: Past Tense

Pl.: He wrote (that) he built a new house. - Azt írta, hogy épít egy új házat:

- elöidejüség esetén: Past Perfect

Pl.: He wrote (that) he had built a new house. - Azt írta, hogy épített egy új házat.

- utóidejüség esetén: Future-in-the-Past.

Pl.: He wrote (that) he would build a new house. - Azt írta, hogy építeni fog egy házat.

Nézzük meg, hogyan változnak az igeidök a mellékmondatban, ha a fömondat állítmánya Past Tense-ben van.Egyenes beszéd

Függö beszéd

am/is - was

It's important

He said (that) it was important.

don't - didn't

I don't know

He said (that) he didn't know.

are - were

They re going to be late.

He said (that) they were going to be late.

have/has - had

I've done the letters.

He said he had done the letters.

want - wanted

I want a day off.

He said he wanted a day off.

didn't do - hadn`t done

I didn't finish it.

He said he hadn't finished it.

was/were - had been

I wasn't there.

He said he hadn't been there.

saw - had seen

I saw him.

He said he had seen him.

will - would

I will be there.

He said he would be there.

won`t - wouldn't

I won't do it.

He said he wouldn't do it.

can - could

I can do it.

He said he could do it.

can't - couldn't

I can't do it.

He said he couldn't do it.

may - might

I may do it.

He said he might do it.


Változatlan marad


had done

I had done it.

He said he had done it.

would

I would do it.

He said he would do it.

could

I could do it.

He said he could do it.

should

I should do it.

He said he should do it.

ought to

I ought to do it.

He said he ought to do it.

might

I might do it.

He said he might do it.

had better

I had better do it.

He said he had better do it.

must

I must sleep.

He said he must sleep.


A that kötöszó akár el is maradhat, ha mégis használjuk, sose tegyünk elé vesszöt!

A közelre mutató szavak helyébe a megfelelö távolra mutató szavak kerülnek, valamint a személyes névmások is értelemszerüen megváltoznak.

this - that: Pl.: "This is my book", Mike said. - Mike said that was his book. (Mike azt mondta, hogy ez az ö könyve.)

these - those: Pl.: "I've been watching you these ten minutes", John said. - John said he had been watching me those ten minutes. (John azt mondta, hogy már tíz perce engem figyel.)

here - there: Pl.: "I'm here", David said. - David said that he was there. (David azt mondta, hogy itt van.)

now - then: Pl.: "Now we go out", Peter said. - Peter said then they went out. (Péter azt mondta, hogy ök most elmennek.)

Ugyanígy: yesterday - the day before yesterday, tomorrow - the next day; this week - that week, last month - the month before, next (year) - the next, following (year), ... ago - ..: before stb.

Általában azt figyelhetjük meg, hogy az igeidök egyet lépnek visszafelé az eredetihez képest.

Nem kell idöt egyeztetni a következö esetekben:

- ha örök érvényü igazságot, állandó szokást vagy tulajdonságot mondunk el.

Pl.: The lion is terrible, when hungry. - John said (that) the lion is terrible, when hungry. (John azt mondta, hogy az oroszlán rettenetes, amikor éhes.)

Pl.: Good news is always welcome. - John said (that) good news is always welcome. (John azt mondta, hogy a jó híreket mindig mindenki szívesen fogadja.)

- ha jövö idejü cselekvésre utalunk.

Pl.: He will be eighteen next year. - He said (that) he will be eighteen next year. (Azt mondta, hogy jövöre lesz tizennyolc éves.)

Pl.: They will do it tomorrow. - He said (that) they will do it tomorrow. (Azt mondta, hogy holnap megcsinálják.)

- ha az összetett mondatban Simple Past és Past Continuous együtt szerepel.

Pl.: They were sailing slowly when it happened: - He said (that) they were sailing slowly when the accident happened. (Azt mondta, hogy lassan vitorláztak, amikor a baleset történt.)

- wish, would rather, it is time esetén.

Pl.: I wish you were here. - He said (that) he wished you were there. - (Azt mondta, hogy bárcsak ott lennél.)

Pl.: I'd rather you waited. - He said (that) he would rather I waited. - (Azt mondta, hogy inkább várjak.)

A have to a következöképpen változhat meg:

ha a cselekvés ideje megegyezik a fömondatéval, akkor had to lesz belöle:

Pl.: I always have to drive carefully. - He said he always had to drive carefully. (Azt mondta, hogy mindig óvatosan kell vezetnie.)

- ha a cselekvés a fömondathoz képest a jövöre vonatkozik, akkor would have to lesz belöle.

Pl.: I have to be there by seven. - He said he would have to be there by seven. (Azt mondta, hogy hétre ott kell lennie.)

Feltételes mondatok esetén:

- a feltételes jövö igeidöi egyet lépnek vissza, vagyis jelen idöböl múlt idöbe kerülnek.

Pl.: I'll buy this car if I have more money. - He said he would buy that car if he had more money. (Azt mondta; hogy megveszi ezt az autót, ha sok pénze lesz.)

- a feltételes jelen és múlt igeidöi nem változnak meg.

Pl.: If you came to me, I would show you my flowers. - She said if I went to her she would show me her flowers. (Azt mondta, hogyha elmennék hozzá, megmutatná a virágait.)

Ha a fömondat felszólítás, kétféleképpen változhat meg a feltételes mondat:

Pl.: Tell me the particulars, if you want I help you. - He told me to tell him the particulars if I wanted he helps me. - (Azt mondta, hogy mondjam el a részleteket, ha azt akarom, hogy segítsen.)

Ugyanez a mondat másképpen:

- He said if I wanted he helps me, I should tell him the particulars.

Amennyiben a függö beszéd mellékmondata van felszólító módban, akkor fönévi igeneves szerkezetet kell képezni (to + Infinitive).

Pl.: "Speak loud", Peter said. - Peter told me to speak loud. (Péter azt mondta, hogy beszéljek hangosan.)

"Don't be silly", Judy said. - Judy, told me not to be silly. (Judy azt mondta, ne legyek buta.)


Függö kérdés [Reported Question)


A függö beszéd szabályai a függö kérdésre is érvényesek. Past Tense esetén ugyanúgy változnak az igeidök, a személyes névmások és a határozószók.

Minden függö-kérdö mondatban a szórend egyenes, hiszen valójában már nem is kérdö, hanem kijelentö mondatról van szó. Ezért nem használjuk a do segédigét, és nem teszünk kérdöjelet sem a mondat végére. Függö kérdésben a that szócskát sohasem használjuk a két tagmondat között. Amikor magyarról angolra fordítunk, a hogy kötöszót nem is fordítjuk le.

1. Kiegészítendö kérdés (kérdö névmást vagy kérdö határozószót tartalmazó mondat) esetén, mint már említettük, a kérdö szórend egyenessé válik.

Pl.: "How has he done it?" - Mike asked. - Mike asked how he had done it. (Mike megkérdezte, hogy hogyan csinálta.)

"When did you take this photo?" - Martha asked. - Martha asked me when I had taken that photo. (Márta megkérdezte tölem, hogy mikor csináltam ezt a fotót.)

2. Eldöntendö kérdéseknél (ilyenek például a szeretem - nem szeretem, akarom - nem akarom stb.) a két tagmondat közé if vagy whether kerül.

Pl.: I asked him whether he would come tonight. - Megkérdeztem, hogy eljön-e ma este.

He was asked whether he saw me. - Megkérdezték, hogy látott-e engem.

I don't know if he will stay another day or not. - Nem tudom, hogy marad-e még egy napig vagy sem.

Joe asked me if I could cook. - Joe megkérdezte, hogy tudok-e fözni.

John asked me whether I could ride a horse. - János megkérdezte, tudok-e lovagolni.

Ask him if he is coming tonight. - Kérdezd meg, hogy eljön-e ma este.

Kezdhetjük a méllékmondatot azonban bármelyik kérdöszóval is.

Pl.: I wonder who she is. - Vajon ki ö?

When he will return it is not known. - Nem tudjuk, mikor fog visszatérni.

It is not quite clear how he has done it. - Nem teljesen világos, hogyan is csinálta.

I wonder what he is going to do now. - Kíváncsi vagyok, mit fog most csinálni.

I'm thinking about what I have to do. - Azon gondolkodom, mitévö legyek.

I didn't know what to put on. - Nem tudtam, mit vegyek fel.

vagy: I didn't know what I should put on.


A tagadó mondatok


Kifejezhetjük a tagadást tagadó értelmü névmással, mint no, nobody, none, nothing, neither, vagy tagadó értelmü határozószóval, mint never, nowhere, vagy tagadó kötöszóval, mint neither, nor.

Pl.: I have no pen. - Nincs tollam.

Nobody lives there. - Senki sem él ott.

None is too old to learn. - Senki sem túl öreg a tanuláshoz.

He has nothing. - Semmije sincs.

Neither boy was hurt. - Egyik fiú sem sérült meg.

I find it nowhere. - Sehol sem találtam.

He has neither relative, nor friends. - Se rokona nincs, se barátja.

Ha a tagadott fönév elött határozatlan névelö áll, nottal tagadunk.

Pl.: I have not a book. (I haven't got a book.) - Nincs könyvem.

There is not a pencil here. (There isn't a pencil here.) - Itt nincs toll.

Ha no-val tagadunk, utána nem állhat határozatlan névelö.

Pl.: I have no book. - Nincs könyvem.

There is no pencil here. - Itt nincs toll.

Kifejezhetjük a tagadást az egész mondatot tagadó not szóval.

Pl.: I believe it not. - Én ezt nem hiszem el.

I know not why he didn't come. - Nem tudom, miért nem jött el.

Csak a not-tal való tagadás ritka, általában segédigével együtt tagadunk.

A) A not szócska a to be és a to have alakjai után áll.

Pl.: He is not at home. (He isn't at home.) - Nincs otthon.

He was not at home. (He wasn't at home.) - Nem volt otthon.

He has not a friend. (He hasn't got a friend.) - Nincs barátja.

He had not any friends. (He hadn't any friends.) - Nem voltak barátai.

B) A többi ige tagadását a do (don't, doesn't, didn't) segédigével képezzük:


Present Tense

Past Tense

I don't speak - nem beszélek

I didn't speek - nem beszéltem

you don't speak - nem beszélsz

you didn`t speak - nem beszéltél

he doesn't speak - nem beszél

he didn`t speak - nem beszélt

we don't speak - nem beszélünk

we didn`t speak - nem beszéltünk

you don't speak - nem beszéltek

you didn't speak - nem beszéltetek

they don't speak - nem beszélnek

they didn't speak - nem beszéltek


Az összetett igealakokban a not mindig az elsö segédige után áll.

Pl.: You must not do it. (You mustn't do it.) - Ezt nem szabad csinálnod.

My car has not been found yet. (My car hasn't been found yet.) - Még nem találták meg a kocsimat. Emlékezzünk rá, hogy az angolban nincs kettös tagadás!

Pl.: We did not see anything. (We didn't see anything.) - Nem láttunk semmit!

vagy: We saw nothing.

Ha a not tagadószóval tagadunk, a tagadó névmás vagy határozószó no helyett any-vel kapcsolódik össze: pl. anybody, anything, anywhere stb.

Az "én is...", "én sem..." kifejezése az angolban:

- állító mondat esetén:

Pl.: She dances well. - Jól táncol.

So does her mather. - Az anyja is.

- tagadó mondat esetén:

Pl.: You did not enjoy the concert. - Nem élvezted a koncertet.

Neither/Nor did I. - Én sem.

Not-tal nemcsak állítmányt, hanem más mondatrészt is tagadhatunk.

Pl.: not I - nem én, not my mother - nem az anyám, not today - nem ma.

It is impossible not to do it. - Lehetetlen nem megcsinálni.

I got up early so as not to miss the train. - Korán keltem, hogy ne késsem le a vonatot.

We met not far from the wood. - Az erdötöl nem messze találkoztunk.

A Határozószók


A határozók módosítják, pontosítják az ige és a mondat értelmét. Meghatározzák a cselekvés helyét, idöpontját, módját stb.

1. Helyet jelentö határozószók: here - itt, there - ott, where - (a)hol, near - közel, above - felett, home - otthon, abroad - külföldön, away - távol, back - vissza, inside - belül, besides - kívül, down - le, up - fel, everywhere - mindenhol, far - messze, wherewer - ahol csak stb.

2. Idöt, gyakoriságot jelentö határozószók: now - most, today - ma, yesterday - tegnap, tomorrow - holnap, nowadays - mostanában, sometimes - néha, often - gyakran, still - még mindig, again - újra, already - már, usually - rendszerint; never - soha, yet - még, soon - nemsokára, at once - azonnal stb.

3. Módot, okot, célt, mértéket jelentö határozószók: well - jól, badly - rosszul, fast - gyorsan, how - (a)hogyan, slowly - lassan, together - együtt stb.

4. Igenlést vagy tagadást jelentö határozószók: yes; yea, no, not, not yet, nay.


A határozószók képzése


Melléknévböl -ly végzödéssel képezhetünk határozószót.

Pl.: slow - slowly (lassú - lassan); happy - happily (vidám - vidámam); economic - economically (gazdaságos - gazdaságosan); week - weekly (hét - heti) stb.

Vannak melléknevek, amelyek maguk is ly-re végzödnek, ezekböl és az -ile végüekböl körülírással alkothatunk határozószót.

Pl.: silly - buta, in a silly way - bután;

friendly - barátságos, in a friendly manner - barátságosan;

hostile - ellenséges, in a hostile manner - rosszindulatúan,

agile - fürge, with great agility - fürgén stb.

A határozószókat fokozhatjuk is, mégpedig a mellékneveknél megismert módon.

a melléknevekkel megegyezö alakú (eredeti) határozószók középfokban -er, felsöfokban -est végzödést kapnak.

Pl.: soon - sooner - soonest (hamar - hamarabb - leghamarabb)

often - oftener - oftenest (gyakran - gyakrabban - leggyakrabban)

- a -ly végüeket körülírással fokozzuk.

Pl.: beautifully, more beautifully, most beautifully (szépen - szebben - legszebben)

quickly, more quickly, most quickly (gyorsan - gyorsabban - leggyorsabban)

A magyar nagyon határozószó angol megfelelöje: - melléknevek és határozószók elött: very.

Pl.: Your work is very good. - Nagyon jó a munkád.

I am very tired. - Nagyon fáradt vagyok.

- igék mellett: very much.

Pl.: I like it very much. - Nagyon szeretem.

Thank you very much. - Nagyon köszönöm.

Sok határozószót elöljárós melléknévböl vagy fönévböl képezünk, ilyenkor néha egybe is írjuk öket.

Pl.: today - ma, tonight - ma éjszaka, indoors - bent, of course - persze stb.


Az elöljárószók


A magyar nyelvben az elöljárószók megfelelöi a ragok és a névutók.

Az elöljárók az angolban mindig tárgyesetet vonzanak, és azelött a szó elött állnak, amelyre vonatkoznak.

Pl.: I had a letter from him. - Levelet kaptam töle.

Ez alól kivétel az ago, amely mindig a szó után áll.

Pl.: We saw him two weeks ago. - Két héttel ezelött láttuk öt.

A gyakran használt igék (get, do, make, put, take stb.) nagyon sok elöljárószóval járhatnak együtt, és mindegyik más jelentést vagy árnyalatot kölcsönöz az igéknek. Ezekröl meggyözödhetünk a szótárban lapozgatva.

Az árnyaltabb kifejezés érdekében több elöljárószó is állhat egymás mellett.

Pl.: from off the see - ki a tengerböl; from among us - közülünk

Az elöljárószók lehetnek

- egyszerüek: up, in, on, to stb.

- összetettek: into, upon stb.

- több tagúak: infront of, because of stb.

Az elöljárószók jelentése nagyon széleskörü, ezért nehéz csoportosítani öket.

Én az alapjelentéseket vettem figyelembe.


Kiindulópontot jelentö határozószók:


1. from

Jelentése:

a. / -ból, -böl, -tól, -töl, -ról, -röl

- térben: from Budapest to London - Budapesttöl Londonig, from head to foot - fejtöl a lábig

He had got this letter from a friend. - Egy barátjától kapta ezt a levelet.

- idöben: from morning till night - reggeltöl estig, from time to time - idöröl idöre, from 3 o'clock to 4 o'clock - 3 órától 4 óráig

- átvitt értelemben: from what I hear - abból, amit hallok.

b. / A megfelelö szavak mellett eltávolodást, elszakadást jelent:

escape from prison - megszökni a börtönböl, differ from - különbözni valamitöl, borrow from - kölcsönvenni valakitöl, hope from heart - szívböl remélni, speak from experience - tapasztalatból beszélni, far from home - távol otthonról, quotation from Shakespeare - idézet Shakespeare-böl.

c. / Jelentheti a cselekvés okát vagy eredetét:

to do something from good motives - jóidulatból csinálni valamit, to do something from ignorance - tudatlanságból csinálni valamit.

A from ellentéte helynél: to, idöben: to és till (until).

2. out of

a. / Jelent: tárgyból, tárgytól való eltávolodást, kifelé irányuló mozgást.

He took a letter out of his pocket. - Kivett egy levelet a zsebéböl.

Boy, get out of my way! - Fiú, takarodj az utamból!

I want to look out of the window. - Ki akarok nézni az ablakon.

b. / Átvitt értelemben: I have run out of tea and coffee. - Kifogyott a teám és a kávém.

out of date - idejétmúlt, out of the fashion - divatjamúlt, out of the way - félreesö, távoli, to be out of work - munka nélkül lenni / nem müködni stb.

3. off

a: / Jelentése: el, távol valamitöl.

Pl.: Cut a bit off your dress, it is too long. - Vágj le egy kicsit a ruhádból, túl hosszú.

Come off the grass! - Menj le a füröl!

b. / Átvitt értelemben: off duty - szolgálaton kívül, off day - szabadnap, off colour - színehagyott stb.

4. since

Jelelentése: óta (csak idöben), felelet a "mióta?" kérdésre.

Pl.: I have eaten nothing since yesterday. - Tegnap óta semmit sem ettem.

I have not seen him since last January. - Tavaly január óta nem láttam öt.


Valaminek, valakinek a helyét meghatározó elöljárószók:


1. at

Jelentése: -nál, -nél, -on, -en, -ön, -ban, -ben.

a. / Térben: at the door - az ajtónál, at the bottom of the sea - a tenger fenekén, at the foot of the mountain - a hegy lábánál, at a village - egy faluban, at Stratford - Stratfordban (Vigyázz! Csak kisebb városok és falvak nevei elött állhat at, nagyobb városok, országok nevei elé in kerül!)

- térben ugyan, de valamilyen intézményben vagy rendezvényen: He is at a concert or at the theatre. - Koncerten vagy színházban van. He is at home. - Otthon van. She is at a wedding. - Esküvön van.

Jellegzetes igék, melyek at-tel állnak:

to arrive at - megérkezni valahová, to look at - megnézni valamit, to stay at a hotel - szállodában megszállni, to stop at the station - megállni a megállónál.

b. / Idöben:

The play begins at seven o'clock. - A (szín)darab 7-kor kezdödik.

Jól jegyezzük meg a következö kifejezéseket:

at the end - a végén, at any time - bármikor, at noon - délben, at night - éjjel; at midnight - éjfélkor, at Christmas - karácsonykor, at Easter - húsvétkor, at first - elöször, at last - végre, at least - legalább, at present - jelenleg.

e. / Átvitt értelemben:

Pl.: He has sold his wares at a good price. - Jó áron adta el az áruját.

Néhány további at-es ige:

to laugh at - nevetni valamin. to shout at - rákiáltani valakire, to wonder at - csodálkozni valamin.

Fontos kifejezések még:

at the first sound - elsö hallásra, at first sight - elsö látásra, not at all - egyáltalán nem.

2. in

Jelentése: -ban, -ben; -on, -en, -ön; -ba, -be.

a. / Térben: in London - Londonban, in the street - az utcán, in the shop - az üzletben, in the book - a könyvben in the room - a szobában, in the sky. - az égen.

b. / Idöben: in the morning - reggel, in the afternoon - délután, in the evening - éjjel, in a winter night - egy téli estén, in the past century - a múlt században, in my life - életemben, in two hours - két óra alatt / két órán belül / két óra múlva, in the summer - nyáron.

c. / Átvitt értelemben: to be in a hurry - sietni, in danger - veszélyben, in my opinion - véleményem szerint, in a loud voice - hangosan, to be in love with sy - szerelmesnek lenni vkibe, in the same way - ugyanúgy, in that case - abban az esetben, in peace - békésen / békében, in English - angolul.

3. into

Jelentése: -ba, -be.

I throw a stone into the water, and then it lies in the water. - Bedobtam egy követ a vízbe, és az most a vízben fekszik.

We went into the school. - Bementünk az iskolába. (Az iskola épületébe!)

My husband went into the shop and I was waiting for him outside. - A férjem bement a boltba, én pedig kint vártam rá.

Vigyázz! Az ilyen mondatoknál az into mindig azt fejezi ki, hogy magába az épületbe megy be valaki. Ha az iskola, bolt, mozi, színház stb: mint intézmény a fontos és nem mint épület, akkor mindig a to-t használd. (Lásd a to-nál!l

4. within

Jelentése megegyezik az in-ével, de. valamivel nyomatékosabb annál.

Pl.: within the house - a házban, within a week - egy héten belül, within sight - látótávolságon belül, within doors - bent a házban.

Ellentéte: outside - ki, kívül, without - kinn, kívül.

5. inside

Jelentése: belül, bele.

Ellentéte: outside - kívül.

inside the bus - a buszban, inside the door - az ajtón belül

He stepped inside the gate. - Belépett a kapun belülre.

The two menwent inside the house to talk. - A két férfi bement a házba beszélgetni.

Kifejezések: Walk inside! - Tessék besétálni! He is inside. - Börtönben ül.

6. outside

Jelentése: kinn, kívül.

I've been waiting outside the house. - Kint várakoztam.

That is outside the question. - Ez nem tartozik a kérdéshez.

He lives outside the village. - A falun kívül él.

7. on, upon

Jelentésük ma már teljesen azonos: a tetején, a tetejére, mellett, mellé.

Az upon régies forrna, ma már ritkán használatos. Egyes, valamely folyó vagy tó partján fekvö helységnevekben állandósult. Ilyen pl. Shakespeare szülövárosa, Stratford-upon-Avon (az Avon melletti Stradford).

a. / Térben, valaminek a tetején: on the table - az asztalon, on the hill - a hegyen, on one side - az egyik oldalon, on horseback - lóháton, on one hand - egyfelöl, on the other hand - másfelöl, a ring on the finger - gyürü az ujjon, gloves on her hands - kesztyü a kezén, to go on foot - gyalog menni.

The tower on the summit of the mountain is of granite. - A torony a hegycsúcson gránitból van.

The goats are grazing upon the hills. - A kecskék a: dombokon legelnek.

The birds are chirping on the housetop. - A madarak a háztetön csiripelnek.

The sun shines upon the houses. - A nap süt a házak felett.

- térben, valamire: to drop on the floor - leejteni a földre, to go on shore - partra szállni, to fall on his knees - térdre esni

b. / Idöben: csak konkrét, meghatározott idöpont esetén:

Pl.: on the first of May - május elsején, on Friday morning - péntek reggel, (de: in the morning!) on Sunday - vasárnap reggel, on Christmas eve - karácsony este, - on a sudden - hirtelen, on his return - a visszatérésekor stb.

Did you see them tin their arrival? - Láttad öket, amikor megérkeztek?

c. / Átvitt értelemben: to smile on - nevetni valamin, on holiday - szabadságon, on duty - szolgálatban, on an average - átlagosan, on condition - feltétellel, to speak on - beszélni valamiröl, to write on - írni valamiröl, on purpose - szándékosan, to live on bread and water - kenyéren és vízen élni, he lives on his income - saját jövedelméböl él, he lives on a pension - nyugdíjból él.

Kifejezések: What's on? - Mi van müsoron? / Mit játszanak? The tap is on. - Nyitva van a csap. The light is on. - Ég a lámpa. The hand-brake is on. - Be van húzva kézifék.

Néhány on-os ige: to call on - meglátogatni (de: to call upon -felkérni!), to count on - számítani rá, to depend on - függni valamitöl, to look on - végignézni, to operate on - megoperálni valakit, to wait on - kiszolgálni / felszolgálni, to turn on - megfordulni valamin.

Kifejezések: Upon my word. - (becsület) Szavamra! Upon my honour, it's true. - Becsülctemre igaz, Hang on a minute, please! (telefonban) Kérem tartsa a vonalat!, I was set on by a dog. - Rám támadt egy kutya.

The policeman told him, to move on. - A rendör azt mondta, hogy menjen tovább.

Why do you not to on with your studies? - Miért nem folytatod a tanulmányaidat?

8. by

a. / Egyik jelentése: -nál -nél, mellett.

by the window - az ablaknál, az ablak mellett, by the riverside - a folyóparton, by the roadside - az út szélén stb.

They walked by the riverside. - A folyóparton sétáltak.

Their house stands by the station. - A házunk az állomásnál (állomás mellett) áll.

one by one - egymás mellett, travel by land and sea - utazni földön és vízen.

b./ Jelent idöhatározót: by night - éjjel / az éjszaka folyamán, by this time - mostanra, by Wednesday - szerdára.

"Nem késöbb, mint..." értelemben:

It will be done by the end of the week. - A hét végére készen lesz.

c. / Jelenti a cselevés okozóját vagy eszközét: by train - vonattal (utazni), by bus - busszal, by air - repülövel, by sea - tengeren, by letter - levélben, by telegram - táviratilag, to say by words - szóval elmondani, by chance - véletlenül, by accident - véletlenül, by birth - születése szerint, made by hand - kézi készítésü, by heart - könyv nélkül, kívülröl.

Figyelem! Nem használjuk a by-t, ha a jármü neve elött valamilyen jelzö áll.

Pl.: in my car - az én autómmal, in a red bus - piros busszal stb., valamint jegyezzünk meg még egy kivételt, amit már említettem is: on foot - gyalogosan.

Are you an Englishman by birth? - Ön angol születésü?

I'm a physician by profession. - Hivatásom szerint orvos vagyok.

He earns his living by teaching, - Tanítással keresi a kenyerét.

It's 3 o'clock by my watch. - Az én órámon 3 óra van.

The house was destroyed by fire. - A házát tüz pusztította el.

By the way... - Mellesleg... Egyébként... Igaz is... (Hasznos töltelékszó, ha nem jut eszünkbe a megfelelö válasz, és húzni akarjuk az idöt!)

9. beside

Jelentése: mellett, mellé, kívül.

a. / Általában helyet határoz meg:

He sef beside his wife. - A felesége mellett ült.

My cottage is beside the sea. - A nyaralóm a tenger mellett van.

b. / Átvitt értelmü jelentése: pl. beside himself - magán kívül.

That is beside the point. - Nem tartozik a tárgyhoz. Lényegtelen.

10. besides

Jelentése: azonkívül, még.

Besides a sister I have two brothers. - A lánytestvéremen kívül van még két fiútestvérem.

There were many people besides me. - Sok ember volt ott rajtam kívül.

11. along

Jelentése: mentén, hosszában.

We walked along the shore. - A part mentén sétáltunk.

T'here were, many cars waiting along the road. - Sok autó várakozott az út mentén.

12. near

Jelentése: közel, mellette:

a. / Térben: near me - mellettem; near the station - az állomás közelében, nearby - közeli.

b. / Idöben: (ez a jelentése ritkán használatos)

It was near morning, when we left the house. - Már majdnem reggel volt, amikor elhagytuk a házat.

My mother is near forty. - Az anyám majdnem negyven éves.

Let's hurry. The sun is near setting. - Siessünk! A nap rövidesen lenyugszik.

It was a near thing for him to have a near escape. - Éppen hogy csak megmenekült.

It was a near miss. - Majdnem talált.

It's a near translation. - Ez egy pontos fordítás.

13. next

Jelentése: legközelebbi, szonnszédos.

a. / Térben: mindig to-val áll.

I got a seat next to the window. - Az ablak melletti ülést kaptam.

There is a bookshop next to the post office. - Van egy könyvesbolt a posta mellett.

b. / Idöben: next day - másnap; next day but one - harmadnap, the next time - legközelebb, next week - a következö héten, next year - jövöre, this day next year - mához egy évre, next to last - utolsó elötti.

c. / Átvitt értelemben: the thing next my heart - ami nekem a legkedvesebb / ami közel áll a szívemhez, a person in my next... - a hozzám legközelebb álló személy.

14. round, around

Jelentése: körül.

They were sitting around the table. - Az asztal körül ültek.

He went around the world. - Körbejárta a földet.

The girl threw her arms round his neck. - A lány átölelte a fiú nyakát.

He has been around a lot. - Sokat látott a világból.

15. about

Jelentése: körül, -nál, -nél; -ról, -röl; körülbelül. Különbség a round és az about között az, hogy az about tágabb kört jelent. A round és az about állhatnak együtt is.

a. / Térben valami körül: about here - errefelé, there was no one about - senki sem volt a közelben

walls about the city - falak a város körül, walking about - körülsétálni

Look about you. - Nézz körül!

b. / Idöben: körül, körülbelül.

about midnight - éjfél körül, about eight in the morning - reggel 8 körül, it is about time - ideje volna már

c. / Átvitt értelemben:

Igék, amelyek about-tal állnak: to speak, to tell, to say,  to consult about - beszélni valamiröl, to know about - tudni valamiröl, to dream about - álmodni valamiröl, to think about - gondolni valamire, to see about - utána nézni valaminek stb.

She is about right. - Nagyjából igaza van.

He's about to leave. - Indulni készül.

What is it about? - Miröl van szó? / Miröl szól?

I have no money about me. - Nincs nálam pénz.

What are you quarrelling about? - Miröl vitatkoztok?

Go about your business. - Menj a dolgodra!

We are very anxious about our friend's safety. - Nagyon aggódunk a barátunk biztonsága miatt.

How about it? - Mi van vele? / Hogyˇ állunk vele?

How about a drink? - Mit szólnál egy italhoz?

16. before

Jelentése: elött, elé.

a./ Térben: before the house - a ház elött, before me - elöttem, before the judge - a bíróság elött.

b. / Idöben: before breakfast - reggeli elött, the day before yesterday - tegnapelött, before one o'clock - egy óra elött, before next week - a jövö hét elött

I had told you a week before. - Egy héttel azelött mondtam neked.

I have never seen him before. - Korábban sohasem láttam öt.

c. / Átvitt értelemben:

I have a difficult task before me. - Egy nehéz feladat áll elöttem. (Egy nehéz feladat elött állok.)

"We believe in life before death." - "Mi a halál elötti életben hiszünk." (A Christian Aid segélyszervezet szlogenje)

17. behind

Jelentése: mögött, mögé, hátul.

a. / Térben: behind the curtain - a függöny mögött, behind a tree - egy fa mögött, behind him - mögötte, from behind that house - a mögül a ház mögül.

b. / Átvitt értelemben:

Peter is behind his class. - Péter lemaradt az osztályától.

The vinner left everybody far behind - A gyöztes messze lehagyott mindenkit.

She is behind her age. - Megette már a kenyere javát.

18. after

Jelentése: után, hátsó.

Az a különbség a behind és az after között, hogy a behind nyugvópontot, az after inkább mozgást, valamiféle sorrendet fejez ki.

a. / Térben: to look after sy - utánanézni valakinek, to call / to shout after somebody - utánakiáltani

He runs after him. - Szaladt utána. Take it after him. - Vidd utána!

b. / Idöben: after dinner - vacsora után, day after day - nap nap után, after eight o'clock - nyolc óra után, after the l5th of March - március 15-e után, years after - évekkel azután, soon after - röviddel azután stb.

c. / Átvitt értelemben: the dress after the latest fashion - a legutolsó divat szerinti ruha, to inquire after - érdeklödni vmi. után, to built after a model - minta után építeni, one after the one - egymásután, to look after sy - gondoskodni valakiröl stb.

Say / repeat it after me. - Mondd utánam!

I am looking after my children. - Gondoskodom a gyerekeimröl.

19. through

Jelentése: át, keresztül.

a. / Térben:

He went through the town. - Keresztülment a városon.

The poison passed through his system. - A méreg átment a szervezetén.

b. / Idöben: through twenty-two long years - huszonkét hosszú éven keresztül, all through the night - egész éjszakán át, all through his life - egész életében

c. / Átvitt értelemben: through an advertisement - hirdetés útján, through traffic - átmenö forgalom

I have got through my examination. - Átmentem a vizsgán.

I'm half through this book. - Félig elolvastam már a könyvet.

This train goes through to Vienna. - Ez a vonat közvetlenül Bécsbe megy.

20. across

Jelentése: át, keresztül, túl.

Ha különbséget akarunk keresni a through és az across között, akkor a through térben, közegben való áthaladást jelent, az across pedig inkább felületen való mozgás.

a. / Térben: across the river - a folyón túl / a folyón át, across the street - az utcán át / az utca túloldalán stb.

There is a good shop across the way. - Van egy jó üzlet az út túloldalán.

b. / Átvitt értelemben:

It flashed across my mind. - Átvillant az agyamon.

21. beyond

Jelentése: túl.

a. / Térben:

America is beyond the sea. - Amerika a tengeren túl van.

Siberia is beyond the Urals. - Szibéria az Uralon túl van.

b. / Idöben:

She is beyond her twenties. - Túl van a húszas évein.

He stayed beyond an hour. - Több mint egy órát maradt.

c. / Átvitt értelmü jelentése közel áll az about-hoz:

The task is beyond my power. - A feladat erömön felüli.

He lives beyond his income. - Többet költ, mint amennyit keres.

That is going beyond a joke. - Ez már több, mint tréfa. / Ez tréfának már sok.

22. between

Jelentése: között [két dolog között).

between Budapest and Vienna - Budapest és Bécs között,

between us two - kettönk között, between eight and nine o'clock - 8 és 9 óra között, between you and me - közted és köztem

The thief walked between two constables. - A tolvaj két rendör között ment.

23. among

Jelentése: között (kettönél több dolog között)

one among many - egy a sok közül, from among the crowd - a tömegböl stb.

The town lies among the mountains. - A város hegyek között fekszik.

He fell among thieves. - Rablók közé került.

24. against

Jelentése: szemben, ellen.

against each other - egymás ellen, against a black background - fekete háttér elött, against the receipt - nyugta ellenében stb.

I want to exchange my bike against a car. - Autóra akarom cserélni a biciklimet.

Place the ladder against the wall. - Támaszd a létrát a falnak!


Függöleges irányt jelentö elöljárószók:


l. over

Jelentése: fölül, fölé, fölött, -ra, -re.

a. / Térben:

the smoke over the city - füst a város felett, a bridge over the river - egy híd a folyó felett, all over the world - az egész világon, to sit over the fire - tüz mellett üldögélni (melegedni) stb.

There is the number over their door. - Ott van a szám az ajtójuk felett.

"My bonny is over the ocean." - "A kedvesem az óceán túlsó partján van." (dal)

The report spred over the town. - A hír elterjedt a városban.

b. / Idöbeli jelentése kettös, jelenti az egészet, és az elmúltat:

We have the whole year over. - Az egész év mögöttünk van.

I could not sleep over night. - Egész éjszaka nem tudtam aludni.

The storm is over. - A viharnak vége. / A vihar elvonult.

The curtain fell, and the play was over. - A függöny lehullt, és a színjátéknak vége volt.

c. / Átvitt értelemben: jelentheti azt is, hogy több, mint...

six metres and a bit over - egy kicsivel több, mint 6 méter, for over an hour - több, mint egy órán keresztül, over 1000 Fts - ezer forinton felül

3 into 7 goes twice and one over. - Három a hétben megvan kétszer, és marad egy.

There were over 20 boys. - Több, mint 20 fiú volt ott.

Egyéb jelentésben:

to go over the lesson - átismételni a leckét, to pass over a page - kihagyni egy oldalt

I cannot get over the difficulties. - Nem tudok felülkerekedni a nehézségeken.

My son and daughter always quarrel over their toys. - A fiam és a lányom mindig összevesznek a játékaikon.

2. under

Jelentése: alatt, alá. Az over ellentéte.

a. / Térben:

under the sun - a nap alatt, under the table - az asztal alatt, az asztal alá

We were sitting under a tree. - Egy fa alatt ültünk.

b. / Idöben:

under age - kiskorú, Under Louis the XVI. - XVI. Lajos uralkodása alatt

c. / Átvitt értelemben:

under the control - ellenörzés alatt, under his care - a gondoskodása alatt, under a false name - álnév alatt, I am under the impression that... - az a benyomásom, hogy..., under repair - javitás alatt, to be under cover - biztonságban lenni, under cover of sg - valaminek a leple alatt stb.

3. during

Jelentése: alatt (csak idöben), közben, folyamán

during the holidays - a szabadság alatt, during the last month - a múlt hónap folyamán, during that time - ezalatt

He was in the army during the war. - A háború alatt a hadseregben szolgált.

The party continued during the night. - A parti egész éjszaka folytatódott.

During having breakfast he read the paper. - Reggelizés közben újságot olvasott.

4. above

Jelentése: felett, felül, valaminél magasabban

a. / Térben:

The kite flies above the house. - A papírsárkány a ház fölött repül.

The above book is very interesting. - A fent említett könyv nagyon érdekes.

b. / Átvitt értelemben:

It is six degrees above zero today. - Ma + 6 C van.

We didn't stay above ten minutes. - Nem maradtunk tíz percnél tovább.

He is not above stealing. - A lopást sem veti meg.

It is above his comprehension. - Meghaladja a felfogóképességét.

5. below

Jelentése: alatt, alul.

a. / Térben:

below the ground - a föld alatt, below the level of the sea - a tenger szintje alatt stb.

The cellar is below the house. - A pince a ház alatt van.

They live on the floor below us. - Az alattunk lévö emeleten laknak.

b. / Átvitt értelemben: below an average - átlag alatt

It was ten degrees below zero yesterday. - Tegnap -10 C volt.

He was 2 years below me at school. - Két évvel alattam járt iskolába.

He thought it below his dignity. - Méltóságán alulinak tartotta.


Végpontot jelentö elöljárószók:


l. to

Jelelentése: -hoz, -hez, -höz, felé, -ba, -be, -ra, -re, -ig.

a. / Térben:

the road to London - a Londonba vezetö út, the train to Paris - a párizsi vonat, close to me - közel hozzám The house looks to the south. - A ház délre néz / A ház déli fekvésü.

I go to the theatre. - Színházba megyek. I go to the post office. - Megyek a postára. He goes to town. - A városba megy. My children go to school. - A gyerekeim iskolába járnak, He goes to bed. - Lefekszik. She goes to England. - Angliába megy.

b. / Idöbeli jelentése: -ig.

from eight o'clock to nine - 8 órától 9 óráig, a quarter to three - háromnegyed három, to this day - a mai napig, from beginning to end - a kezdettöl a végéig, to the death - a halálig.

c, / Átvitt értelemben:

secretary to the manager - az igazgató titkára, to my knowledge - tudtommal, three goals to nil - három-null (gólarány), to my taste - kedvemre való, much to my regret - legnagyobb sajnálatomra, to my advantage - az elönyömre (hasznomra), to my delight - örömömre, from bad to worse - csöbörböl vödörbe, ten to one - tízet egy ellen, hogy...

Igék, amelyek to-val állnak: to apply to - fordulni, folyamodni, to attend to - figyelni valakire, to belong to - valakié, to come to his mind - eszébe jutni, to compare to - hasonlítani valamit valamihez, to cut to pieces - feldarabolni, to happen to sy - történni valakivel, to introduce to - bemutatni valakinek, to invite to - meghívni valahová, to lend to - kölcsönadni, to listen to music - zenét hallgatni, to look to - vigyázni valamire, to return to - visszatérni valahová, ta say to sy - mondani valakinek, to see sy to the station - kikísérni valakit az állomásra.

2. towards, toward

Jelentése: felé, szemben.

a. / Térben:

The sunflower turns towards the sun. - A napraforgó a nap felé fordul.

The boat rowed towards the shore, and landed the passengers. - A csónak a part felé haladt, és partra tette az utasokat.

b. / Idöben:

towards morning - reggel felé, towards midnight - éjfél felé, towards the beginning of next year - a jövö év eleje felé

c. / Átvitt értelemben:

We are respectful towards our parents. - Tisztelettudóak vagyunk a szüleinkkel szemben.

Let's be polite towards everybody. - Legyünk udvariasak mindenkivel!

3. as far as

Jelentése: -ig, egészen... -ig.

a. / Térben:

as far as London - egészen Londonig, as far as the bridge - egészen a hídig

b. / Átvitt értelemben:

as far as I know - amennyire én tudom, tudomásom szerint, as far as I am concerned - ami engem illet.

4. into

Jelentése: -ba, -be, bele, valamivé.

Helyette gyakran használunk in-t.

Pl.: He put the key in his pocket. - A zsebébe tette a kulcsokat.

to fall in love with sy - beleszeretni valakibe

/Vigyázz! Az enter (bemenni, belépni) ige tárgyesetet vonz, és így nincs szükség külön elöljáróra: Pl.: He entered the room. - Belépett a szobába. The rivers enter the sea. - A folyók a tengerbe ömlenek./

a. / Térben:

to come-into the garden - kimenni a kertbe, to put the fruit into the basket - a kosárba tenni a gyümölcsöket, to fall into the sea - beleesni a tengerbe

b. / Átvitt értelemben:

to grow into a man - felnöni, férfivá válni

The house turned into a shop. - A ház üzletté alakult át.

How do you translate it into English? - Hogyan fordítod angolra?

He has fallen into disgrace with the emperor. - Kiesett a császár kegyéböl.

5. till, until

Jelentése: -ig. Csak idöt határozhatunk meg vele!

from morning to night - reggeltöl estig, till sunset - naplementéig, from eight till ten o'clock - 8-tól 10-ig, till Christmas - karácsonyig.

Wait till tmorrow. - Várj holnapig!

He was working till late at night. - Késö éjszakáig dolgozott.


Egyéb elöljárószók:


1. down

Jelentése: le, ellentéte: up.

a. / Térben:

down the river - lefelé a folyón, down town - benn a városban (de: downtown - belváros!), down the hill - a dombról lefelé, to fall down the stairs - leesni a lépcsöröl

The blind is down. - A redöny le van húzva.

b. / Idöben:

down to recent times - a legújabb idökig, down fom the l6th century - a XVI. század óta.

c. / Átvitt értelemben:

down in the country - lent vidéken, to be down with a cold - megfázással feküdni, petrol is down - lement az üzemanyag ára, to be down on one's luck - valakinek nincs szerencséje

Down with him! - Le vele! I am down on my luck. - Pechem van. He is down and out. - ö egy lecsúszott alak.

2. up

Jelentése: fel. Ellentéte: down.

a. / Térben:

to go up the stairs - felmenni a lépcsön, to climb up a tree - felmászni egy fára, up the river - a folyón felfelé, up the hill - fel a dombra, up the wall - fel a falra, to walk up and down - fel s alá járkálni

b. / Idöben:

up to now - mostanáig, up to this day - mind a mai napig

c. / Átvitt értelemben:

she is up - fenn van, ébren van, the moon is up - felkelt a hold, prices are up - az árak felszöktek, one goal up - egy góllal vezet, up-to-date - idöszerü(en), up the stream - szemben az árral

What's up? - Na mi van? "Road up!" - Vigyázz, útépítés? Time is up. - Lejárt az idö.

3. for

Jelentése: -ért, miatt, helyett, okából, céljából, -ra, -re, érdekében, mellett.

a: / Térben:

For miles and miles you see nothing but trees. - Mérföldeken keresztül csak fákat látsz.

They walked for two miles. - Két mérföldet gyalogoltak.

b. / Idöben:

for two days - két napig, két napja, for several years - néhány évig, néhány éve.

c / Egyéb jelentései:

a kingdom for a horse - a királyságot egy lóért, eye for eye - szemet szemért, tooth for tooth - fogat fogért, for sale - eladó

He sold his house for 30,000 pounds. - 30.000 fontért adta el a házát.

Let's go for a walk. - Menjünk sétálni!

Here we have to change for Dover. - Itt át kell szállnunk Dover felé.

What shall we have for dinner? - Mit együnk vacsorára (ebédre)?

We go home for holidays. - Hazautazunk szabadságra.

He went for a soldier. - Beállt katonának.

I bought some toys for my children. - Vettem néhány játékot a gyerekeimnek.

He is writing for me, because I have a pain in my hand. - Helyettem ír, mivel nekem fáj a kezem.

She wept for joy. - Örömében sírt. / Sírt az örömtöl.

They took me for my sister. - Összetévesztettek a növéremmel.

He was punished for stealing. - Lopásért volt büntetve.

I cannot see the sun for the clouds. - A felhöktöl nem látom a napot.

I work hard for my living. - Keményen dolgozom a megélhetésemért.

My son is tall for his age. - A fiam a korához képest magas.

This preposition, for example; is difficult. - Ez az elöljáró például nehéz.

- for elöljáróval sok igét használunk: to ask for - kérni, to apply for - folyamodni valamiért, to change a dress for another - átöltözni, to die for the liberty - meghalni a szabadságért, to like for its taste - szeretni az ízét, íze miatt, to look for - keresni, to prepare for dinner - készülödni a vacsorához, to prepare for an examination vizsgára készülni, to set for India - útnak indulni Indiába, to send for a doctor - orvosért küldeni, orvost hívni, to search for hidden treasure - elrejtett kincsek után kutatni stb.

4. of

Jelentése: -ból, -böl, közül. Ma már inkább csak a birtokviszony és az összetartozás jelzésére szolgál.

PL: the son of my friend - a barátom fia, the roof of my house - a házam teteje, the works of Shakespeare - Shakespeare müvei, a friend of mine - az egyik barátom, the love of work - a munka szeretete, the City of London - London városa, the University of Oxford - Oxford Egyeteme, the Duke of Kent - Kent hercege

He is somebody of royal blood. - Királyi vér csörgedezik az ereiben.

It is a thing of the past. - Ez már a múlté.

- használjuk ún. részelö birtokos esetként:

a glass of water - egész pohár víz, a bottle of wine - egy üveg bor, a piece of bread - egy darab kenyér, a lot of people - sok ember, a large sum of money - nagy összegü pénz, both of us - mi, mind a ketten, a pair of shoes - egy pár cipö

- minöség, milyenség kifejezésére:

a child of ten - egy tízéves gyerek, a man of wealth (a wealthy man) - egy gazdag ember, a lady of fashion (a fashionable lady) - egy divatos hölgy, the art of painting - a festészet, a student of medicine - orvostanhallgató, the smell of onion - hagymaszag, The Learing Tower of Pisa - a Pisai ferdetorony, a professor of history - történelemprofesszor, a hat of his own making - saját készítésü kalap

- szókapcsolatokban:

way of living - életmód, presence of mind - lélekjelenlét, point of wiew - nézöpont, chaplet of flowers - virágkoszorú, of course - természetesen, all of a sudden - hirtelen, ahead of - elött, because of - miatt, by means of - segítségével, in case of - esetén, in front of - elött, in spite of - ellenére, instead of - helyett, in the middle of - a közepén

Példamondatok of-os igékkel:

The human body consists of three principal parts. - Az emberi test három fö részböl áll.

My desk is made of wood. - Az íróasztalom fából készült.

This house is built of bricks. - Ez a ház téglából épült.

I haven't heard of his death. - Nem hallottam a halálhírét.

Is this the boy you so often spoke of? - Ez az a fiú, akiröl olyan sokszor beszéltél?

She was thinkig of him all day. - egész nap rá gondolt.

He didn't take notice of what I said. - Nem vette figyelembe, amit mondtam.

My little son is afraid of dogs. - A kicsi fiam fél a kutyáktól.

I'm quite certain of his success. - Biztos vagyok a sikerében.

I'm very fond of my mother. - Nagyon szeretem az édesanyámat.

I'm very fond of ham and eggs. - Nagyon szeretem a sonkát tojással.

The table is full of books. - Az asztal tele van könyvekkel.

I'm very glad of your company. - Nagyon örülök a társaságodnak.

He was found to be innocent of the murder. - Ártatlannak találták a gyilkosságban.

I'm sure of his honesty. - Biztos vagyok az öszinteségében.

I'm tired of listening to your stories. - Unom már hallgatni a történeteidet.

5. with

Jelentése: -val, -vel, -nál, -nél, -tól, -töl.

We write with pen. - Tollal írunk.

She covered her face with her handkerchief. - Eltakarta az arcát a zsebkendöjével.

He cut the onion with a knife. - Késsel vágta össze a hagymát.

He shaves with a razor. - Borotvával borotválkozik.

She lives with her mother and brother. - Az anyjával és a bátyjával lakik.

What is the matter with him? - Mi baja van?

He was taken into hospital with a fracture in his leg. - Lábtöréssel került kórházba.

I have no money with me. - Nincs nálam pénz.

I left my book with my friend. - A barátomnál hagytam a könyvem.

I stay with my friend. - A barátomnál szállok meg.

I'm stiff with cold. - Elgémberedtem a hidegtöl.

She is silent with shame. - Hallgat a szégyentöl. / Szégyenében elnémult.

Igék, amelyek with elöljáróval járnak: to agree / to disagree with sg - egyet (nem) érteni valamivel, to argue with - vitatkozni valakivel, to be filled with - tele van valamivel, to collaborate with - együttmüködni valakivel, to compare with - összehasonlítani valamivel, to mix water with whisky - összekeverni a whiskyt vízzel, to share sg with sy - megosztani valamit valakivel

- egyéb szókapcsolatok: together with - együtt, with energy - energikusan, with ease - könnyedén, with great attention - hatalmas odafigyeléssel, with pleasure - szívesen, boldogan, with all my heart - teljes szívemböl, to be with child - állapotosnak lenni


Ritkábban használt elöljárók:


a. / despite, in spite of - ellenére:

Despite impediments I got through. - Az akadályok ellenére átjutottam rajta.

"Napoleon ought never to be confused with Nelson, in spite of their hats being so alike." [W.C. Sellar és R.J. Yeatman angol humoristák) - "Napóleont és Nelsont nem szabad összetéveszteni, bármennyire is hasonlít egymásra a kalapjuk."

b. / except - kivéve:

We go there every day except Sunday. - Vasárnap kivételével mindennap elmegyünk oda.

c./ like - olyan, mint...

He is just like everybody else. - Ő is csak olyan, mint mindenki más.

d. / opposite - szemben:

The house opposite ours was burnt down last week. - A velünk szemben lévö ház a múlt héten leégett.

e. / past - mellette el, után, túl:

I was walking past her house. - Elsétáltam a háza mellett.

It is past four. - Öt perccel múlt négy óra.

He is past all danger. - Minden veszélyen túl van.


A Kötöszók


A kötöszókkal szavakat, mondatokat kapcsolunk össze. Egy részükkel találkoztunk már a határozószóknál és az elöljáróknál. Most ismerkedjünk meg a többivel is.


Mellérendelö összetett mondatok kötöszavai


1. Kötöszók, amelyek összekapcsolnak:

and - és

Show me a liar, and I'll show you a thief. - Mutass nekem egy hazugot, és én mutatok neked egy tolvajt.

also - is

I also have a cat. - Nekem is van egy macskám.

as well as - éppen úgy

He is as well as you a student. - Ő éppen úgy diák, mint te.

both - mindkettö

He invited both of them to dinner. - mindkettöjüket meghívta vacsorára.

not only... but also... - nemcsak... hanem... is

You must not only know how to spend your time, you must also know how to use it. - Nemcsak azt kell tudnod, hogyan töltsd el az idödet, hanem azt is tudnod kell hogyan használd ki.

2. Kötöszók, amelyek elválasztanak:

or - vagy

Tea or coffee, please? - Teát vagy kávét parancsol?

either - sem

(Ha az ige tagadó alakban áll, ezt használom!)

He couldn't go there, and I couldn't either - ö sem tud elmenni, és én sem.

neither - sem

[Ha az ige állító alakban van, ezzel tagadok!)

I don't like it. - Neither do I. - Nem szeretem öt. - Én sem.

Gyakran szerepel együtt a nor-ral:

Neither be nor I can speak Dutch. - Sem ö, sem én nem beszélünk hollandul.

nor - sem

He can't do it, and nor can I. - Nem tudja megcsinálni, és én sem.

else - különben, más

He drinks little else than water. - Alig iszik mást, mint vizet.

otherwise - egyébként, különben

Leave the door open, otherwise I can't come in. - Hagyd nyitva az ajtót, mert különben nem tudok bemenni.

3. Kötöszók, amelyek ellentétes értelmü mondatokat kapcsolnak össze:

but - azonban, de, csak, hanem

I like dogs but I don't like cats. - Szeretem a kutyákat, de nem szeretem a macskákat.

I know but I forgot it. - Tudtam, csak elfelejtettem.

He has but a few books left. - Csak egy pár könyve maradt.

still - mégis

My homework is very difficult, still I want to do it alone. - A házi feladatom nagyon nehéz, mégis egyedül akarom megcsinálni.

still not - mégsem

He is very rich, still he is not contented. - Nagyon gazdag, és mégsem elégedett.

yet - mégis (talán ezt használjuk gyakrabban)

He is very rich, yet he is not contented

however - bármennyire, azonban; mégis

All men were against him, he stuck, however, to his point. - Mindenki ellene volt, ö mégis ragaszkodott a véleményéhez (akaratához).

(Figyeljük meg a használatát, hogyan helyezkedik el a mondatban két vesszö között! Lehetne persze a mellékmondat elején is.)

only - csak, azonban, kivéve

Go where you like, only don't be here. - Menj ahová akarsz, csak ne légy itt!

4. Kötöszók, amelyek következtetnek:

therefore - ezért

I think, therefore I am. - Gondolkodom, tehát vagyok.

Living is dear therefore we have to economize. - A megélhetés drága, ezért takarékoskodnunk kell.

then - akkor, azután, majd

The hero had spoken, then died. - A hös szólott, majd meghalt.

so - így, így hát, ezért

It is time, so let us start. - Itt az ideje, így hát kezdjük el.

5. magyarázó kötöszó:

for - mert, ezért

He will die some day, for all men are mortal. - Egy napon meg fog halni, mert minden ember halandó.


Alárendelö összetett mondatok kötöszavai


that - hogy

It is not true that you were there. - Nem igaz, hogy ott voltál!

He promised that he would return soon. - Megígérte, hogy hamarosan visszatér.

where - hol, ahol

Go where you like, I don't mind. - Oda mész ahová akarsz, én nem bánom.

as - amint, amikor

As I was going downstairs, my foot slipped. - Amint mentem lefelé a lépcsön, megcsúszott a cipöm.

as long as - míg, mialatt

As long as the sun shines brightly, the butterflies will keep on the wing. - Amíg fényesen süt a nap, a lepkék szálldosnak.

as soon as - mihelyt, amint

I will leave the room as soon as he opens the door. - Elhagyom a szobát, mihelyt kinyitja az ajtót.

immediately - azonnal... amint, azonnal... hogy

His sister had come to see him immediately she had heard about his illness. - A növére azonnal eljött meglátogatni öt, amint meghallotta, hogy beteg.

when - amikor

He always comes on; those days when I'm busy. - Mindig akkor jön (azokon a napokon), amikor sok dolgom van.

whenever - valahányszor csak

He feels sad whenever he thinks of his lost son. - Szomorú lesz, valahányszor csak elvesztett fiára gondol.

while - míg, mialatt

Make hay while the sun shines. - Addig üsd a vasat, amíg meleg. (Szó szerint: Addig forgasd a szénát, amíg süt a nap.)

because - mert, mivel

Why didn't you buy it? - Miért nem vetted meg? Because I had no money. - Mert nem volt pénzem.

that - hogy

"When I was a boy I was told that anybody could become a president; I'm beginning to believe it." - Kisfiú koromban azt mondták nekem, hogy bárkiböl lehet elnök; kezdem elhinni." (Clarence Darrow amerikai ügyvéd, író)

I'm telling you so that you should know. - Azért mondom neked, hogy tudd.

in order [that) - azért, hogy

I study in order to become learned. - Azért tanulok, hogy müvelt legyek.

if - ha

If you wish I'll help you. - Ha akarod, segítek neked.

as if, as though - mintha

He looks as if he were tired. - Úgy néz ki, mintha fáradt lenne.

"He walks as if balancing the family tree on his nose." (Raymond Moley amerikai újságíró) - Úgy jár, mintha a családfáját egyensúlyozná az orrán.

unless [if... not) - hacsak nem

I'll go there tomorrow unless it rains. - Holnap elmegyek oda, hacsak nem esik az esö.


Mondattan


Arra még mindannyian emlékszünk általános iskolai tanulmányainkból, hogy a mondat alanyból (Ki? Mi? Kik? Mik?) és állítmányból (Mit csinál?) áll.

A mondat állítmányi része igéböl vagy igei szerkezetböl, alanyi része névszóból vagy névszói szerkezetböl áll.

Pl.: The grass                growes. - A fü nö.

^ ^

alany állítmány


Az alany


Az alany az állítmányban kifejezett cselekvés vagy történés hordozója.

Az angol nyelv szereti, ha az alany személy, vagy legalábbis élölény. Például, ha azt akarja mondani: a kés megsebesítette a fiút, inkább szenvedö szerkezetet használ csak hogy az alany személy legyen: a fiú kés által sebesült meg.

Az alany lehet határozott, ismert személy, tárgy, elvont dolog, lehet általános értelmü, és lehet úgynevezett alaki alany.

A mondatban alanyként állhat:

1. Fönév: The sun is shining. - A nap süt.

2. Melléknév, melléknévi igenév: No good will come of it. - Semmi jó nem származik belöle.

3. Számnév: Two are absent. - Ketten hiányoznak.

4. Névmás: This is a French novel. - Ez egy francia regény.

5. Infinitive (teljes): To err is human. - Tévedni emberi dolog.

6. Gerund: Walking is pleasant in fine weather. - Jó idöben kellemes sétálni.

7. Bármely más, fönévként használt szófaj: The ups and downs of life must be taken as they come. - Az élet jó és rossz fordulatait úgy kell elfogadni, ahogy jönnek.

8. Szócsoport, egész mondat: Twice two is four. - Kétszer kettö négy.

That he is in error will be clear soon. - Hamarosan kiderül, hogy téved.

Az alaki alany: mint a neve is mutatja, csak formailag alany. Nincs semmilyen jelentése, de formailag egésszé teszi a mondatot. A személyes névmásoknál már utaltunk rá.

Az it harmadik személyü semleges névmás alanyként áll:

- ha nemre való tekintet nélkül beszélünk valakiröl (pl. kisgyerekröl):

Pl.: It (the baby)is crying.

- élettelen tárgyak, elvont fogalmak neve-helyett,

- a this mutató névmás helyett kérdésre adott feleletekben:

Pl.: This / It is a chair. - Ez egy szék.

- természeti jelenséggel, idöjárással, idöponttal és távolsággal kapcsolatos mondatokban:

Pl.: It (the weather) was windy. - Szeles volt az idö. It is high water. - Magas a vízállás. It is getting late. - Késöre jár (az idö). It is a hundred kilometres from Budapest to Szolnok. - Budapesttöl Szolnok száz kilométerre van.

- a to be - lenni, a to seem - tünni, to appear - tünni, to look - kinézni, látszani, to happen - történni igék mellett, melléknévvel, fönévvel szerkesztett mondatokban, mint pl.: it is good... - jó..., it is bad... / it is wrong... - rossz..., it is easy... - könnyü..., it is possible, thát... - lehetséges, hogy..., it is necessary... - szükséges...

Pl.: It is no easy to forget. - Nem könnyü elfelejteni.

It is no use denying it. - Kár tagadni.

It is possible that we may have some rain this afternoon. - Lehetséges, hogy kapunk egy kis esöt ma délután.

- ha bármilyen mondatrészt ki akarunk emelni:

Pl.: It was she (her) whom I met yesterday. - Vele találkoztam tegnap.

It was yesterday. (that) I met her. - Tegnap találkoztam vele.

- személytelen szenvedö szerkezetekben, mint pl.: itt is said - azt mondják, it must he remembered - emlékezni kell rá, it is supposed - feltételezhetö

Pl.: It is to be hoped (that) nothing serious has happened. - Remélhetöleg semmi komoly nem történt.

Figyelem! Az alaki alany után az állítmány mindig egyes számban áll!

Who knocks? - It is my friends. - Ki kopogtat? - A barátaim.

A there alanyi használata:

A there - éppen úgy, mint az it - az alaki alanyhoz hasonló szerepet tölt be a to be egyes és többes szám 3. személyü alakjai, vagy tárgyatlan ige mellett.

Az értelmi alany mindig az állítmány után következik, és mindig határozatlan (vagy semmilyen) névelö áll elötte:

Pl.: There is a book on the table. - A book is on the table.

Mindkét mondat jelentése: Egy könyv van az asztalon. Mégis, az elsö mondatban a hangsúly a könyv létezésén van. A többi mondatrész, a könyv és az asztalon, csak másodlagos.

A második mondatban egyik szó sincs kiemelve, mégis a hangsúly a könyvön van. A vannak, nincs jelentéstartalma, csak mint kapcsolóige szerepel.

A kérdést a következöképpen kell feltenni:

Is there a book on the table? - Van könyv az asztalon? Válasz: Yes, there is. - Igen, van. Vagy: No, there isn't. - Nincs.

Többes számban: Are there books on the table? Vannak könyvek az asztalon?

Válasz: Yes, there are. - Igen, vannak. Vagy: No, there aren't. - Nincsenek.

Pl.: There is no rose without a thorn. - Nincsen rózsa tövis nélkül.

There was no time to finish the work. - Nem volt idö a munka befejezésére.

There has been a lot of rain this week. - Jó sok esö esett a héten.

What is there to do here? - Mi itt a teendö?

There is no living with him. - Nem lehet vele, élni (kijönni).

There being nothing else to do, we went home. - Nem lévén több tennivaló, hazamentünk.

Erre a kérdésre: How many boys are (there) in the class? - csak egyféle felelet van: There are thirthy boys in the class. - (és nem: thirthy boys are...) - Hány fiú van az osztályban? - Harminc fiú van.

- elbeszélésekben, mesékben a tárgyatlan igék is állhatnak there-rel:

Pl.: One day there came a letter from the King. - Egy napon levél érkezett a királytól.

Suddenly there came a tapping at the door of my room. - Hirtelen kopogtak a szobám ajtaján.

A there jelentése a fenti mondatokban: nem ott. Ha az ott határozó is szerepel a mondatban, a there-t még egyszer ki kell tenni:

Pl.: There were two boys there. - Két fiú volt ott.

Általános alany:

Az általános alanyt az angol többféleképpen is kifejezheti:

1. Személyes névmással. Ezek között is leggyakoribb a you.

Pl.: You never can be careful enough. - Az ember sohasem lehet elég óvatos.

You cannot eat your cake and have it too. - Egy rókáról nem lehet két bört lenyúzni. (Szó szerint: nem eheted meg a süteményt úgy, hogy az meg is maradjon.)

A they rendszerint kisebb csoportokra vonatkozik:

Pl.: He cares little what they think of him. - Keveset törödik azzal, hogy mit gondolnak róla mások.

A we a beszélöt is magába foglaló általános alany:

We don't like to be laughed at. - Nem szeretjük, ha kinevetnek bennünket.

A we-t használják akkor is, amikor ki akarják kerülni az egyes szám elsö személyben való nyilatkozást. A we a szerénység többese.

Pl.: We don't say that the whole book is excellent. - Nem mondjuk, hogy az egész könyv kitünö. (Egy könyvet bíráló személy megjegyzése.)

(Az author - szerzö szó is lehet általános alany: The author would call attention to... - A szerzö fel szeretné hívni a figyelmet...)

És nem utolsó sorban mindenki ismeri a királyi többest: We..., Queen Elizabeth of England...

2. A one mint általános alany, az I és a we helyett használatos:

Pl.: In the evening one may praise the day. - Nyugtával dicsérd a napot.

As long as one is young one easily acquires new friends. - Míg az ember fiatal, könnyen szerez új barátokat.

Az one helyett esetleg a fellow, vagy a person is állhat.

3. Általános alany kifejezésére az angol gyakran használja a személytelen szenvedö szerkezetet, különösen, ha az alany ismeretlen, vagy nem fontos számunkra.

Pl.: It is said that Julia is the most beautiful girl in the town. - Azt mondják, Júlia a legszebb lány a városban.

- személyes szenvedö szerkezetet használ az angol olyan esetben, amikor a személy vagy a tárgy a cselekvés kiindulópontja:

Pl.: I was told. - Azt mondták nekem. You are waited for. - Várnak rád. I was laughed at. - Kinevettek.

4. Általános alany kifejezésére használják még a man - ember, men - emberek, people - emberek szavakat.

Pl.: People don't always say what they think. - Az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak.

5. Sok esetben, amikor a magyar általános alanyt használ, az angol körülír.

Pl.: There is a ring. / The bell is ringing. / Someone is ringing (the bell). - Csöngetnek.

Egyes esetekben elöfordul, hogy nincs alany a mondatban:

1. Felszólitó mondatokban:

Pl.: Shut the door. - Csukd be az ajtót! Come in, please. - Jöjjön be, kérem!

2. Egyes állandó szókapcsolatokban:

Pl.: Thank you. - Köszönöm.

Hope to see you again. - Remélem, hogy újra látlak.


Az állítmány


Az állítmány lehet egyszerü vagy összetett állítmányi szószerkezet.

Az egyszerü állítmány lehet egyszerü és összetett igei alak.

- egyszerü igei alak: The birds sing. - A madarak énekelnek.

- összetett igei alak: I have written a letter. - Írtam egy levelet.

Az összetett állítmány egy egyszerü vagy egy összetett igéböl és egy névszói (fönévi) szerkezetböl áll. Az összetett állítmányi szerkezetben az igének nincs valódi jelentése, szerepe csak az összekapcsolás. Értelmileg a névszói rész fontos, amit állítmánykiegészítönek és alanyi kiegészítönek is neveznek.

Az összetett állítmány része általában a to be ige ragozott alakja, vagy azok az igék, amelyek állítmánykiegészítöre szorulnak.

Ezek az igék a következök:

1. Azok a tárgyatlan igék, amelyek jelentése: valami, valamilyennek látszik.

Pl.: He appears (to be) suffering. - Úgy tünik, szenved. She looks pretty in her new dress. - (Jól néz ki) Csinos az új ruhájában.

The rumour proved true. - A hír igaznak bizonyult. The weather continues cold. - Az idö hideg marad. What seems possible to you seems impossible to me. - Ami neked lehetséges, nekem lehetetlen.

Valamint a: to feel, - érezni, to remain - maradni, to keep - tartani, to stay - maradni, to smell - szagolni, to sound - hangozni, stb. igék.

- azok a tárgyatlan igék, amelyek jelentése: vki vmivé, vmi vmilyenné válik.

Pl.: He became an engineer. - Mérnök lett.

The joke fell flat. - A tréfa nem jól sült el.

He is getting old. - Öregszik.

She went green with envy. - Sápadt lett az irigységtöl.

The rivers are beginning to run dry. - A folyók kezdenek kiszáradni.

The milk has turned sour. - A tej megsavanyodott.

2. Azok a tárgyas igék, amelyek mellett két tárgy áll.

Pl.: They call the dog Hector. - A kutyát Hectornak hívják.

He kept his head cool. - Nyugodt maradt.

I imagined him a tall, strong man. - Magas, erös férfinak képzeltem (öt).

He likes his coffee hot. - Forrón szereti a kávét.

They wished him further. - A pokolba kívánták (öt).

The bad news made him ill. - A rossz hírek beteggé tették.

He boiled the egg hard. - Keményre fözte a tojást.

They elected him secretary. - Miniszterré választották.

He laughed himself sick. - Betegre nevette magát.

Mindkét csoportba tartozó ige állhat szenvedö alakban is.

Pl.: He is called Alexander. - Sándornak hívják.

The egg was boiled hard. - A tojást keményre fözték. stb.

Vannak kivételes esetek, amikor az állítmánynak egy kevésbé lényegesnek ítélt része kimarad a mondatból.

Pl.: Hands up! - Fel a kezekkel!

What an idea! - Micsoda ötlet!

Újságcikkek címében: Boy of six murdered. - Megöltek egy hatéves fiút.

Clinton an easy win. - Clinton könnyü gyözelme.


Az alany és az állítmány egyeztetése


Az alany és az állítmány számban és személyben megegyezik egymással.

Pl.: The boys are playing in the garden. - A gyerekek a kertben játszanak.

-ˇaz it alaki alany után egyes számú állítmány áll akkor is, ha az értelmi alany többes számú.

Pl.: It was my friends who (that) come to see me yesterday. - Tegnap a barátaim látogattak meg.

- az and-del kapcsolt két vagy több alany után az állítmány többes számban áll.

Pl.: James and George are brothers. - James és George testvérek.

- ha viszont az and-del kapcsolt két személy ugyanaz, vagy rokon fogalom, az állítmány egyes számban áll.

Pl.: The great scholar and poet is dead. - A nagy tudós és költö halott.

The bread and the butter is on the table. - A kenyér és a vaj az asztalon van.

Truth and honesty is the best policy. - Az igazság és öszinteség a legjobb politika.

- ha az and-del kapcsolt értelmi alanyok a there alaki alannyal szerkesztett mondatban vannak, az állítmány gyakran egyes számban áll.

Pl.: There comes my father and his friend. - Apám jött a barátjával.

- ha több egyes számú alany követi az állítmányt, akkor rendszerint a legközelebbivel egyeztetjük.

Pl.: Where is my brother and his friend? - Hol van a bátyám és a barátja?

- ha két vagy több különbözö személyü alany van a mondatban, az állítmány többes számú lesz.

Pl.: James and I are good friends. - James és én jó barátok vagyunk.

- szétválasztó viszonyban az állítmány a hozzá legközelebbivel egyezik meg.

Pl.: Neither you, nor he is going to see John. - Sem te, sem ö nem látogatjátok meg Johnt.

A beszélt nyelvben azonban elöfordul az is, hogy a két alanyt együtt veszik figyelembe, és utánuk egy többes számú állítmányt tesznek.

Pl.: Neither you, nor he are going to see him.

Elöfordul a két állítmányos variáció is.

Pl.: Neither is he going to see John, nor are you.

- különbözö személyü alanyok mellett, állító-tagadó mondatban, mindig az állító névmás személyével egyezik meg az állítmány.

Pl.: I am to go there, not you. - Én megyek oda, nem te.

- gyüjtö fönevek után az állítmány egyes, vagy többes számban áll, aszerint, hogy az egészröl, vagy a csoport tagjairól külön-külön van szó.

Pl.: The public is requested to keep off the grass. - A közönséget (annak minden egyes tagját) megkérték, hogy né lépjen a füre.

The general public were highly interested in the affair. - A nagyközönséget igencsak érdekelte az ügy.

- az olyan többes számú fönevek után, amelyeknek értelme egyes számú, az állítmány állhat egyesben is többesben is.

Ilyen szavak pl.: news - hírek, tidings - tudósítás, odds - esély, politics - politika, ethics - etika stb. (Lásd A névmások címü fejezetben, hogy melyik után kell az állítmányt egyes és melyik után többes számba tenni!)


A jelzö


A jelzö lehet az alanynak és az állítmánynak is a bövítménye.

I saw a beautiful girl. - Láttam egy gyönyörü lányt.

alany - állítmány - jelzö - tárgy

A jelzök egy része (a melléknév, a számnév és ezek bövítményei) a jelzett szó elött, másik része (elöljárós jelzö, igeneves szerkezetek, mellékmondatok) a jelzett szó után áll.

He speaks about the beautiful girl from our town, whom you saw here.

elöljáró - névelö - jelzö - fönév - többi jelzö

- Arról a-szép lányról beszél, aki a városunkból való, és akit itt láttál.

A fönevet megelözö jelzök a következö sorrendben következnek:

szám - általános tulajdonság - nagyság, alak - kor, szín - nemzetiség - fönévi jelzö - fönév.

Pl.: These are two nice small new green Dutch garden chairs. - Ez két szép kicsi, új, zöld, dán kerti szék.

Az angol nyelv sajátossága, hogy bármilyen szófajú szó betöltheti a jelzö szerepét.

a. / A leggyakrabban melléknév: a red book - egy piros könyv, a shady person - egy sötét alak, a young girl - egy fiatal lány stb.

b. / Ritkábban melléknévi igenév: the rising sun - a felkelö nap, brilliant talker - ragyogó társalgó. (Sok melléknév csak állítmányként állhat: well - egészséges, ill - beteg, drunk - részeg, alive - élö, asleep - alvó stb. Ezek helyett más melléknevek állnak jelzöként: healthy - egészséges, sick - beteg, drunken - részeg, live - élö, sleeping - alvó stb.)

c / Fönév, mint jelzö: a brick wall - téglafal, a corner house - sarokház, summer sky - nyári égbolt, Brussels sprouts - kelbimbó, the Budapest historic buildings - budapesti történelmi épületek, stb.

d / Fönév elöljárós vagy ragos birtokos esetben: a man of wealth - gazdag ember, a field of corn - kukoricaföld, a man's shoe - férficipö, a cat arid dog's life - kutya-macska élet (kutyának való élet), a family of six - hat tagú család.

e / Jelzös fönév: an event of great importance - nagy fontosságú esemény.

f / Fönév, számnév, határozószó ragos birtokos esetben: the Thirty Year's War - a Harmincéves Háború, within a stone's throw - köhajításnyi távolságra, today's newspaper - mai újság, tomorrow's meeting - holnapi találkozó.

g / Határozószó jelzöi szerepben: the clock on the wall - falióra, a girl with blond hair - szöke hajú lány, in after years - évek múlva.

h / Infinitive (teljes): the time to come - az elkövetkezendö idö, the way to follow - a követendö út.

i / Elöljárós Gerund: the way of settling - elintézési mód.

j / Szókapcsolat is betöltheti a jelzö szerepét: up-to-date - korszerü, do-as-you-please - tedd, ahogy akarod, the half-past-eight train - a fél kilences vonat, a stay-athome person - otthonülö ember.

k / Végül a jelzö szerepét betöltheti egy jelzöi mellékmondat is:

The Taylors, the friends of my parents, come to dinner. - Szabóék, a szüleim barátai, jönnek vacsorára.

The little girl, much younger than the boy, came darting in. - A kislány, (aki) sokkal fiatalabb a fiúnál, szökdécselve jött be.

Az elözö két példamondatot értelmezö jelzönek hívják.

These houses on both sides of the streets are very old. - Az utca mindkét oldalán levö házak nagyon öregek.

Is that dear son of yours at home? - Otthon van a drágalátos fiacskád?

A fenti két mondat példa volt a kijelölö jelzöre.


A tárgy


Az alany, az állítmány és a tárgy - így, ebben a sorrendben - az angolban meglehetösen szilárd szórendi egységet alkot.

Mivel az angolban a tárgyeset nem különbözik az alanyesettöl (kivéve a személyes névmásokat!), az alanyt és a tárgyat csak szórendi helyzete különbözteti meg. Tehát ha az alanyt és a tárgyat felcseréljük, megváltozik a mondat értelme is.

Pl.: Peter eats a sandwich. - Péter szendvicset eszik. De: A sandwich eats Peter. - Egy szendvics eszi Pétert.

Az angol nyelvben tárrgynak tekintünk minden szót és szószerkezetet, amely kifejezi a cselekvés irányát.

A mondatban tárgyként állhat fönév vagy fönévként használt bármely más szófajú szó.

1. Fönév: He painted flowers. - Virágokat festett.

2. Melléknév, melléknévi igenév: He always helped the poor. - Mindig segít a rászorultaknak.

3. Számnév: I took two of the books. - Elvettem két könyvet.

4. Névrnás: Yesterday we saw them. - Tegnap láttuk öket.

5. Infinitive: I want to go. - El akarok menni.

6. Gerund: Excuse my being late. - Bocsánat a késésért.

7. Egész mondat: Give me what you have in your right hand. - Add ide, ami a jobb kezedben van.

Az angol nyelvben megkülönböztetünk közvetlen és közvetett tárgyat (Direct and Indirect Object). A közvetlen tárgy megfelel a magyar -t ragos tárgynak, a közvetett tárgy a magyar részeshatározónak.

Az angol tárgy fogalma és használata sok esetben megegyezik, de sok esetben eltér a magyar tárgyétól.

Nézzük meg elöször a közvetlen tárgy fajtáit:

a / Melyek mindkét nyelvben tárgyas igék.

Pl.: The cat catches mice. - A macska egeret fog.

They are digging thoir own grave. - A saját sírjukat ássák.

He opened the window. - Kinyitotta az ablakot.

Az angol nyelvben nincs tárgyas ragozás. Az igék csak a névszók és névszói szerkezetek segítségével képesek a cselekvés irányát kifejezni.

Pl.: I see you. - Látlak téged.

We have found it. - Megtaláltalak.

b / Sok magyar tárgyatlan ige az angolban tárgyas, tehát tárgyesetet vonz. Ilyenek pl.: to help / to aid / to assist - segíteni, to aduise - tanácsolni, to believe - hinni, to thank - megköszönni, to approach - megközelíteni, to enter - belépni, to mind - törödni valamivel, to remember - emlékezni, to enjoy - élvezni

Pl.: Their parents opposed their marriage. - A szüleik ellenezték a házasságukat.

I remember the house where I was born. - Emlékszem a házra, amelyben születtem.

He defies public opinion. - Dacol a közvéleménnyel.

They crossed the street. - Átmentek az úton.

It costs ten pounds. - Tíz fontba kerül.

Please, mind the children while I'm away. - Kérlek vigyázz a gyerekekre, amíg távol vagyok.

c / Az angolban a visszaható igék is tárgyasnak számítanak.

Pl.: In the morning I wash (myself), comb (myself) and dress (myself). - Reggel megmosakszom, megfésülködöm és felöltözöm.

I feel well. - jól érzem magam.

d / a to have - birtokolni, kapni, és a to need - szüksége van valamire, föigék is tárgyas igék.

- to have:

Pl.: I have a motor cycle. - Van egy motorkerékpárom.

Fine coat you have. - Jó kabátod van.

I had some cake and tea. - Ettem egy ki süteményt teával.

Kérdésben: Have you got a car? - Van autód? Tagadásban: He has no money. - Nincs pénze. Kérdésben és tagadásban do segédigét akkor használunk a have mellett, ha szokásos, ismétlödö cselekvésre gondolunk.

Pl.: Do you have breakfast at eight? - 8-kor reggelizel?

We didn't have many visitors. - Nem volt sok látogatónk.

Nem használhatjuk viszont a do-t, ha a have tárgya állandó tulajdonság.

Pl.: Has she blue eyes? - Kék szeme van?

He had no good character. - Nincs jó természete.

(Az amerikai angol ezekben az esetekben is használja a do-t.)

A beszélt nyelvben gyakoribb a have got forma, mivel az szemléletesebben fejezi ki a birtoklás tényét. Valójában ez Present Perfect, mely azt jelzi, hogy a jelenleg birtokomban lévö dolgot a múltban szereztem meg, és még mindig az enyém.

Pl.: I have got a new house. - Van egy új házam.

- to need:

Pl.: He needed to be told twice. - Kétszer kellett neki mondani.

Do you need any help? - Szükséged van segítségre?

Itt kell megemlítenünk azt is, hogy az angol (különösen a mindennapokban beszélt nyelv) ugyanazt a cselekvést szívesebben fejezi ki fönévvel, mint azonos jelentésü igével.

Pl.: to bathe helyett: to have a bath (fürödni), to look helyett: to have a look (megnézni), to rest helyett: to have a rest (pihenni), to start helyett: to make a start (elkezdeni), to try helyett: to make a try (megpróbálni) stb.

e / Az angol nyelv sok igét tárgyasan és tárgyatlanul is használ.

Pl.: We begin the lesson at eight. - 8-kor kezdjük az órát.

The lesson begins at eight. - Az óra 8-kor kezdödik.

I open the window. - Kinyitom az ablakot.

The window is open. - Az ablak nyitva van.

She broke the glass. - Eltörte az üveget.

The glass broke. - Az üveg eltört.

He turned his head. - Elfordította a fejét.

The earth turns round the sun. - A föld a nap körül forog.

Tárgyassá lehet a tárgytalan ige elöképzövel, elöljáróval.

Pl.: to run - futni, to outrun - megelözni; to laugh at - (ki)nevetni, to arrive at - megérkezni stb.

f / Az angolban vannak olyan igék, amelyek mellett két tárgy is állhat. Általában az egyik személy ( néha személyes névmás formájában) a másik pedig tárgy.

Pl.: to ask - kérdezni, to envy - irigyelni, to take - fogni, venni, to lead - vinni, vezetni stb.

Pl.: He asked the man the way. - Megkérdezte az utat egy embertöl.

Ask me a question. - Tegyél fel nekem egy kérdést.

It will take you a long time to get all that work finished. - Hosszú idödbe telik, míg ezt az egész munkát elvégzed.

He envies him his luck. - Irigyli (töle) a szerencséjét. Irigyli öt a szerencséje miatt.

She leads her husband a dog's life. - Tönkreteszi a férje életét.

A közvetett tárgy:

A közvetett tárgyat magyarra részeshatározóval (-nak, -nek) fordítjuk.

A részeshatározót az angol kétféleképpen fejezheti ki, sima részes esettel, vagy to, ritkábban for elöljáróval.

Sima közvetett tárgy: I sent him a letter. - Küldtem neki egy levelet.

Elöljárós: I sent a book to him. - Küldtem neki egy könyvet.

Az a gyakoribb eset, amikor a közvetlen és a közvetett tárgy (részeshatározó) együtt szerepel a mondatban. A szórend ilyenkor: ige - részeshatározó - közvetlen tárgy.

Mivel az idök során az angol fönevek teljesen, a személyes névmások pedig részben elvesztették a régi esetformákat a közvetlen és közvetett tárgy alakilag egyforma, és sokszor csak a szórend, vagy a szavak mondatbeli szerepe dönti el, hogy miröl is van szó.

Az elöljárós részeshatározó világosabban és nyomatékosabban jelöli a részeshatározói viszonyt, így segít eloszlatnunk a kétségeket.

Pl.: I will show them. 1: jelentése: Majd én megmutatom nekik [hogy mire vagyok képes)

2. jelentése: Kiállítom öket. (Pl. kutyákat)

To her she showed her toys, to me her books. - Neki a játékait mutatta meg, nekem a könyveit.

I bring it to him. - Elhozom neki. Beszédben gyakoribb: I bring him it.

She gave birth to a son. - Életet adott egy fiúnak.

Pay attention to him. - Figyelj rá!

He makes love to her. - Udvarol (szerelmet vall) neki.

Admission to the entertainment is free. - Belépés a mulatságra díjtalan.

Dash it! / Damn it! - A fene egye meg!

Chuck it, Bill! - Vili, ne hülyéskedj!

Hop it, old boy, you're in the way here! - Tünj el innen, öreg fiú, útban vagy!

Nem használhatjuk viszont az it-et tárgyként:

- módbeli segédigék mellett.

Pl.: Can you tell me his name? - Yes, I can. (Meg tudnád mondani, hogy hívják? - Igen, meg.)

- a to tell - mondani, to know - tudni, to forget - elfelejteni, to try - próbálni, to show - mutatni stb. igék mellett.

Pl.: Time will show. - Az idö majd megmutatja.

I you fail at your first attempt, try again. - Ha elsöre nem sikerül, próbáld meg újra!

A határozó


A határozók szórendje a legváltozatosabb.

1. Ha a határozó az egész mondatra vonatkozik, általában a mondat végén áll, kivéve, ha hangsúlyozni akarjuk, mert akkor vele kezdünk. Általában is igaz, hogy ha valamit hangsúlyozni akarunk, a mondat elejére tesszük:

Pl.: Hours I have waited. - Órákat vártam.

Így kerülhet a mondat elejére a this és a that is.

Pl.: This she was doing when her mother entered. - Ezt csinálta éppen, mikor az anyja belépett.

2. Összetett igealak esetén a határozószó a segéd- és föige közé kerül.

Pl.: My brother has never told me this. - A bátyám sohasem mondta ezt nekem.

3. Több segédige esetén a határozószó az elsö segédige után áll:

Pl.: The boy will never be a good student. - A fiú sohasem lesz jó tanuló.

4. Szenvedö ige esetén a Past Participle elött áll.

Pl.: I don't know how it could have been better done. - Nem tudom, hogyan lehetett volna jobban csinálni.

5. Ha a határozó egy bizonyos szóra vonatkozik, (igére, melléknévre stb.), általában az adott szó elött áll.

Kivétel: az ago az után a szó után áll, amire vonatkozik.

Pl.: many years ago - sok évvel ezelött

A too "is"; "szintén" jelentésében az után a szó után áll, amelyikre vonatkozik, "túl", "túlságosan" jelentésében az elött áll, amit nyomósít.

Pl.: I have got a book from him, too. - Könyvet is kaptam töle.

These shoes are too small for me. - Ez a cipö túl kicsi nekem.

Az enough a módosítani kívánt melléknév vagy határozószó után, illetve a módosítani kívánt fönév elött áll.

Pl.: He is not tall enough to reach it. - Nem elég magas, hogy elérje.

We have not enough time. - Nincs elég idönk.

Az also és az only bárhol állhat a mondatban.

6. Ha különbözö határozószók kerülnek egymás mellé, a következö lesz a sorrend:

helyet - módot - idöt jelentö határozószók.

Pl.: My illness prevented me from working seriously this week. - A betegségem ezen a héten komolyan akadályozott a munkában.

7. A not tagadószócska, ha van segédige a mondatban, akkor az után áll.

Pl.: I didn't see her for several weeks. - Néhány hete nem láttam öt.

I haven't got it. - Nekem nincs meg.

Ha mondatrészt vagy Infinitive-t tagadunk, akkor a not a tagadott mondatrész elött áll.

Pl.: Not today, but tomorrow. - Nem ma, hanem holnap.

I asked him not to go there. - Kértem, hogy ne menjen oda.

Az elöljárós tárgy:

Vannak az angolban olyan igék, amelyek bizonyos jelentésben állandó elöljáróval állnak. Ezek az elöljárók az igék lényeges alkotórészei. A tárgy ezekben a szókapcsolatokban nem igazi tárgy, csak az elöljárós igének a tárgya:

Pl.: Everybody laughed at him. - Mindenki nevetett rajta.

Look at this picture. - Nézd ezt a képet!

He is waiting for me. - Rám vár.

Az it mint tárgy:

Tárgyként áll az it olyan igék után, amelyek után tárgyesetben álló állítmánykiegészítö, pl. fönévi igenév vagy tárgyi mellékmondat következik.

Ilyen igék: to believe - hinni, to consider - megfontolni, to find - találni, to make - csinálni, to think - gondolni stb.

Pl.: People found it difficult to keep up with him. - Az emberek úgy találták, hogy nehéz vele lépést tartani.

A magyarban is találunk hasonló példát, amikor mondjuk odagondoljuk a mondatba az "azt".

Pl.: I saw it first. - Én láttam (azt) meg elöször.

A magyar "azt" tárgy angol megfelelöje gyakran a so, különösen a következö igék után: to think - gondolni; to suppose - feltételezni; to hope - remélni, to fear - félni, to except - kivételt tenni, to wish - remélni, to desire - óhajtani, to say - mondani, to tell - mondani stb.

Pl.: Will you go to school tomorrow? Yes, I hope so. - Mész holnap iskolába? - Remélem, hogy igen.

Az it-et használhatjuk akkor is, amikor visszautalunk az elözö (akár fö-, akár mellék-) mondatra.

Pl.: He has done me a great wrong. Should I forget it? - Nagyon méltatlanul bánt velem. Talán el kellene felejtenem?

Az alaki alany mintájára alaki tárgyként is állhat, különösen a mindennapi nyelvben.

Pl.: Cut it out! / Quit it! / Drop it! - Hagyd már abba!

Különösen gyakori szitkozódásokban.

Pl.: Bother it! / Confound it! - Vigye el az ördög!


A szórend


1. Az egyenes szórend


Általában egyenes a szórend a kijelentö mondatokban. Kérdö mondatban csak akkor van egyenes szórend, ha alanyra kérdezö kérdöszót használunk. Ez lehet a what, who, which vagy a how, much, how many + fönév.

Pl.: Who saw him? - Ki látta öt?

How many children are there? - Hány gyerek van ott?

Which book is yours? - Melyik könyv a tied?

A függö-kérdö mondatban is egyenes a szórend. (Lásd még a határozói mellékmondatoknál!)

Pl.: I asked what it was. - Megkérdeztem, mi volt az.

You have no idea how beautifully she sings. - Fogalmad sincs, hogy milyen szépen énekel.


2. A fordított szórend


a / Egyenes kérdésben minden esetben.

Pl.: What have you in your hand? - Mi van a kezedben?

What have you been doing since I saw you last? - Mit csináltál azóta, hogy utoljára láttalak?

b / Fordított szórendet használunk azonban a mondatokban is, amelyek elején tagadószó vagy nor, never, weither, no sooner stb. áll, valamint a not-tal tagadott mondatrész után.

Pl.: Never in my life have I heard or see such a thing. - Soha életemben nem láttam, vagy hallottam ehhez hasonlót.

Not a single word did he say. - Egy szót sem szólt.

c / Feltételes és óhajtó mondatokban.

Pl.: Had I know it. - Bárcsak tudtam volna!

Had we never met. - Bárcsak sose találkoztunk volna!

Long may he live! - Éljen soká!

d / Ha az állítmány jelzöjét a nyomaték kedvéért a mondat elejére tesszük.

Pl.: Such is life. - Ilyen az élet.

Happy is the man that found a true friend. - Boldog az az ember, aki igaz barátra talált.

e / There is, there are után.

Pl.: While there is life, there is hope. - Amíg élünk, remélünk.

There is a book on the table. - Van egy könyv az asztalon.

Fordított szórendet lehet még használni:

1. A here, there, then, valamint off, down, away, in, up, back stb. határozószók után:

Pl.: Here's the book you are looking for. - Itt van az a könyv, amit keresel.

2. Elöljárós határozószók után:

Pl.: After rain comes sunshine. - Esö után jön a napsütés.

3. A so és a nor után, ha jelentésük "is", illetve "sem":

Pl.: We are hungry. - So am I. / Éhesek vagyunk. - Én is.

He didn't go to school. - Nor did she. / Nem ment iskolába. - Ő sem.

4. Felkiáltó mondatokban:

Pl.: Isn'-t it a lovely day! - Hát nem szép napunk van!

5. Fordított szórendet használunk akkor is, ha a nyomatékosítást a do-val fejezzük ki.

Pl.: How splendidly does the boy drive. - Milyen nagyszerüen vezet a fiú.


3. Határozói mellékmondatok szórendje


A kötöszóként használt kérdöszavak után mindig egyenes a szórend.

Pl.: Where care lodges, sleep will never lie. - Ahol gond lakik, ott soha sincs alvás.

Fight for peace, wherever you may be. - Akárhol is vagy, harcolj a békéért.

I'll go back to where I came from. - Visszamegyek oda, ahonnan jöttem.

Idöhatározói mellékmondatokban, ha az idöhatározó után van alany és állítmány, egyenes a szórend:

Pl.: When the cat is away, the mice will play. - Amikor nincs otthon a macska, cincognak az egerek. (Szó szerint: játszanak az egerek.)

As we were walking at the riverside, we met our friend. - Miközben sétáltunk a tengerparton, találkoztunk a barátunkkal.

After the table was cleared, we played. - Miután leszedtük az asztalt, játszottunk.

It is many years since I was in Egypt. - Jó néhány éve már, hogy Egyiptomban jártam.

I'll send a telegram as soon as I get there. - Táviratozni fogok, amint megérkeztem.

A when, till, while után Participle (melléknévi igenév) is állhat:

Pl.: While staying in London, I visited the British Museum. - Amíg Londonban voltam, megnéztem a British Múzeumot.

Az after, since, on, in, before, használata esetén, Gerund-dal (-ing form-mal) rövidíthetünk:

Pl.: Before going for a walk I wrote three letters. - Mielött elmentem sétálni, megírtam három levelet.

Always be diplomatic before inserting a knife in your enemy's back. - Mindig légy tapintatos, mielött ellenséged hátába mártod a kést.

After getting up I began to dress. - Miután felkeltem, elkezdtem öltözködni.

Okhatározói mellékmondatokban is egyenes szórend van.

Pl.: I took my umbrella with me, because I was afraid it would rain. - Magammal vittem az esernyömet, mert attól tartottam, hogy esni fog.


Helyesírási tudnivalók


1. A szótö magánhangzója csak zárt szótagban lehet rövid. Ha rag vagy képzö járul a szóhoz, a szótagot záró mássalhangzó megkettözödik.

Pl.: big - bigger - biggest (nagy - nagyobb - legnagyobb), drop - dropped (leejt, leesik - leejtett, leesett), swim - swimmer (úszik - úszó), sun - sunny (nap - napos) stb.

Hogy a hangzó eredeti értéke megmaradjon, - megkettözzük az r-t is:

Pl.: prefer - preferred - preferring (elönyben részesít elönyben részesített - elönyben részesítö) stb.

Megkettözödik a kidnap (emberrablás), worship (imádás) p-je is:

Pl.: kidnapped - kidnapper - kidnapping (elrabolt - emberrabló - emberrablás), worshipped - worshipper worshipping (imádott - imádó - imádat) stb.

2. A néma e a magánhangzóval kezdödö rag vagy képzö elött általában kiesik:

Pl.: sense - sensible (érzés - érzékeny), fame - famous [hírnév - híres), arrive - arrival (megérkezik, megérkezés) stb.

Nem esik ki a néma e, ha a kiejtéshez szükség van rá, vagy ha elötte is e van:

Pl.: see - seeing (lát - látva), courage - courageous [bátorság - bátor)

3. Angol szó végén nem állhat i, csak y. Ha a szóvégi y ragozás, képzés közben a szó belsejébe kerül; újra i, illetve ie lesz belöle:

Pl.: history - historical - historian (történelem - történelmi - történész), try -tried - trial (kipróbál, - kipróbált - próba), babies - kisbabák

Kivétel, magánhangzók után az y a szó belsejében is y marad.

Pl.: play - playing - player - played - plays (játék - játszó - játékos - játszott - játékok)

4. A full (tele), fill (tölt), till (míg, ameddig), well (jó, jól), all (mind) szavakból összetételekben az egyik l kiesik: Pl.: to fulfil (elvégezni, teljesíteni), beautiful (gyönyörü), until (amíg), to welcome (üdvözölni), almost (majdnem) already (már).

De: full-time (egész napi, teljes munkaidejü), well-known (közismert)


Elválasztás


A szótagolás és a szavak elválasztása az angol nyelvben sokkal bonyolultabb, mint a magyarban. Maguk az angolok is sokszor bizonytalanok benne, ezért lehetöleg kerülik az elválasztást. Az angol könyvekben fordul elö a legkevesebb szóvégi megszakítás, ha összehasonlítjuk más nyelvü könyvekkel. A gyakorlati nyelvtanulás szempontjából nincs nagy jelentösége, ezért csak a leglényegesebb és legegyszerübb tudnivalókra térek most ki.

1. A legfontosabb szabály: egy angol szó annyi szótagból áll, ahány magánhangzót kiejtünk benne.

Pl.: Egy szótagú szavak a következök: head (fej), foot (láb), friend (barát), thought (gondolat) stb.

Kétszótagúak: beau-ty (szépség), pre-cious (értékes) stb.

Háromszótagú: beau-ti-ful:

2: Mivel a szavak elválasztásánál irányadó a kiejtés, a kiejtés pedig sokszor a hangsúlytól függ, így az elválasztás is függ a hangsúlytól.

3. Azokat a szavakat, amelyeket egy szótagúnak mondunk ki, nem lehet megszakítani.

Ilyenek pl.: saint (szent); good (jó), head (fej)

Ezért nem szakíthatjuk meg a néma e-ben végzödö, egy szótagúnak ejtett szavakat sem: to take (fogni), here (itt), life (élet), tube(csö).

De: Az angolban vannak szótagalkotó mássalhangzók is, ilyen az l és r.

Ez a két betü néma e-vel 'önálló, átvihetö szótagot alkot:

Pl.: peo-ple (nép), lit-tle (kicsi), mid-dle (közép), un-cle (nagybácsi).

4. Kettös (hármas) magánhangzókat nem lehet elválasztani.

Ilyenek pl: dai-ly (napi), hou-ses (házak), beau-ty [szépség).

De: Elválaszthatjuk a külön kiejtett magánhangzókat.

Pl.: po-et (költö), to cre-ate (alkotni), curi-osity (kíváncsiság, érdekesség).

5. Ha két szótag között egy mássalhangzó van, az a következö szótaghoz kerül (mint a magyarban).

Pl.: Pe-ter (Péter), sto-ry (történet), fa-ther (apa).

(Vigyázat! A plt, th, sh, ch egy mássalhangzónak számít, az x viszont kivétel, mert az elözö szótagban marad: fix-a-tion - rögzítés)

6. Két egyforma mássalhangzó közül az egyik marad, a másik a következö szótaghoz kerül: let-ter (levél), swim-mer (úszó), big-ger (nagyobb).

7. Két vagy több különbözö mássalhangzó közül az utolsó megy át a következö szótagba: num-ber (szám), Lon-don, emp-ty (üres), part-ner (társ).

Néhány jó tanács, amely megkönnyíti az elválasztást.

1. Rövid, két- vagy több szótagú szavakat lehetöleg ne válasszunk el.

Pl. az ilyeneket: ally (szövetséges), hero (hös), poem (vers); zero (nulla) stb.

Kerüljük azokat az elválasztásokat is, amikor csak egy magánhangzó marad, vagy kerül át az új szótagba: radi-o (rádió) a-gain (újra), u-nit (egység).

2. Szóösszetételeket az alkotórészeik szerint választhatunk el.

Pl.: arm-chair (karosszék), an-other (másik), every-body (mindenki).

Általában elválaszthatók a ragok, képzök és igekötök is:

Pl.: re-turn (visszatérés), com-fortable (kényelmes), ask-ed (kérdezett).

3. Kötöjeles összetett szavakat a kötöjelnél válasszunk el: up-to-date (korszerü).

4. Ha bármi kétségünk van, nézzünk utána egy angol nyelvü értelmezö szótárban.


Kisbetü - nagybetü


Az angolban nagy kezdöbetüvel írjuk a következöket:

l. a tulajdonneveket: Mary, Barker, England, London, Hungary stb.

2. A magyartól eltéröen nagybetüvel írjuk a tulajdonnevekböl származó mellékneveket is, valamint pártok, vallások, hitfelekezetek nevét is:

Pl.: English - angol, Japanese - japán, Conservative - konzervatív, Liberal - liberális, Christian - keresztény, Roman Catholic - római katolikus.

3. Nagybetüvel írjuk a címet, rangot:

Pl.: Queen Elizalieth - Erzsébet királynö, Henry the Eighth - VIII. Henrik, President Clinton - Clinton elnök, Hero of Socialist Labour - a szocialista munka höse.

4. A következö vallási neveket: Heaven - mennyország, Paradise - paradicsom, Satan - sátán, és a Church - szót, ha egyházat értünk alatta.

5. A névmások és kötöszók kivételével minden szót nagybetüvel írunk könyv- és fejezetcímekben, dolgozatcímekben.

Pl.: Tom Brown's Schooldays - Tom Brown diákévei. The Adventures of Tom Sawyer - Tom Sawyer kalandjai.

6. A hónapok, napok, ünnepek neveit:

Pl.: February - február, Monday - hétfö, Easter - húsvét Children's Day - gyermeknap, Thanksgiving Day - hálaadás napja, hálaadó ünnep.

7. Az I - én személyes névmást.

8. A megszemélyesített közneveket:

"The Creator made Italy from design by Michelangelo." (Mark 'Iwain) - "Itáliát a Teremtö Michelangelo tervrajzai alapján teremtette."

Írásjelek


Az angol nyelv lényegében ugyanazokat az írásjeleket használja, mint a magyar, talán csak némelyiket ritkábban.

full stop, period - pont (.), comma - vesszö (,), semicolon -pontosvesszö (;), colon - kettöspont (:), question mark - kérdöjel (?), exclamation mark - felkiáltójel (!), apostrophe - hiányjel ('), dash - gondolatjel (-), hyphen - kötöjel (-), braekets - zárójel ( ) [ ], quotation marks, inverted commas - idézöjel ("...").

Az írásjelek használatában is nagyjából megegyezik a két nyelv. A hiányjel az angolban gyakori, különösen a ragos birtokos estben (my sister's book - a növérem könyve), valamint a gyenge ejtésü alakokban ( I don't know - nem tudom, you'd better - jobban tennéd ha..., I'll go - el fogok menni stb.)

Fontos különbségek vannak azonban a vesszö használatában.

Az angol kiteszi a vesszöt a következö esetekben:

1. Keltezésben az évszám elött: 18th March, 1996. Vagy: March 18th, 1996.

Kimondva: the eighteenth of March, Nineteen Ninetysix, vagy: March the eighteenth, Nineteen Ninety-six.

2. Levélben megszólítás után:

Pl.: Dear Father, I have received... - Kedves Apám! Megkaptam...

- az amerikai angol ilyenkor kettöspontot használ: Dear Father: I have received...

3. Tizedesvesszö helyett az angol tizedespontot (decimal point) használ: 0.45

4. Kettönél több mellérendelt mondatrész után:

Pl.: I see on the table books, pens, pencils and chalk. - Az asztalon könyveket, tollakat, ceruzákat és krétát látok.

Mellérendelt mondatokban az and elé csak akkor teszünk vesszöt, ha külön alanyuk van. (Az amerikai angol felsorolásban az and elé is tesz vesszöt.)

Pl.: Prosperity gains friends, and adversity proves them. - A jólét megszerzi és a balsors próbára teszi a barátokat (barátságot).

De: He took off whis hat and hung it up. - Levette a kalapját, és felakasztotta.

5. Vesszöt teszünk a mondat elején álló, az összefüggésböl kivett mondatrészek, mellékmondatok, felkiáltások, megszólítások, valamint Infinitive-vel, Participle-lel, Gerund-dal rövidített mellékmondatok után:

Pl.: Of course, I was surprised. Természetesen meglepödtem.

Taking the book, he left the room. - Fogta a könyvet, és kiment a szobából...

- a mondat közepén is vesszö közé kerülnek a kiemelésre szánt mondatrészek:

Pl.: He is, however, a polite man. - Mégis csak udvarias ember.

6. A bövítmények, értelmezöi és jelzöi mellékmondatok között is vesszö van:

Pl.: Shakepeare, the great dramatist, was born in Stratford-upon-Avon. - Shakespeare, a nagy drámaíró, Stratford-upon-Avon-ban született.

7. Vesszöt használunk annak jelzésére is, ha elhagyunk bizonyos mondatrészeket:

Pl.: My regiment is bound for India, Yours, for Gibraltar. - Az én ezredem Indiába készül, a tied Gibraltárba.

Az angol nem teszi ki a vesszöt a következö esetekben:

1. Ha a mellékmondat tartalmilag szorosan kapcsolódik a fömondathoz (alanyi, tárgyi, és különösen idöhatározói mellékmondatok elött).

Pl.: It is generally allowed that the art of teaching is not easy. - Általánosan elismert tény, hogy a tanítás nem könnyü mesterség.

Look before you leap. - Elöbb gondolkodj, csak azután cselekedj!

2. Névmásra vonatkozó mellékmondat elött, valamint olyan vonatkozó mellékmondatok elött, amelyekböl a vonatkozó névmás kimaradt.

Pl.: He who knows not what it is to labour, knows not what it is to enjoy. - Aki nem tudja, hogy mi a munka, nem tudja azt sem, hogy mi az öröm.

That's all I know. - Ez minden, amit tudok.


Angol rendhagyó igék (English Irregular verbs)


Infinitive Past Tense Past Participle Magyar jelentés


abide abode abode tartózkodik, lakik

abided abided elvisel

arise arose arisen keletkezik

awake awoke awoken felébreszt, -ébred

be (is,are) was, were been van

bear bore borne hord

bear bore born szül

beat beat beaten üt

begin began -begun kezd

bend bent bent hajlít

beseech besought besought könyörög

bet bet, betted, bet, betted fogad

bid bid bid ajánl

bade bidden megparancsol

bind bound bound köt

bite bit bitten harap

bleed bled bled vérzik

bless blessed blessed, blest áld

blow blew blown fúj

blowed elsüllyed

break broke broken tör

breed bred bred tenyészt

bring brought brought hoz

build built built épít

burn burnt, burned burnt, burned ég

burst burst burst szétreped

buy bought bought vásárol

can could tud, ...hat, ...het

cast cast cast dob

catch caught caught megfog

chide chided, chid chided, chid, chidden szid

choose chose chosen választ

cleave cleaved, clove, cleft cleaved, cloven, cleft hasít

cleave cleaved, clave cleaved ragaszkodik

cling clung clung ragaszkodik

come came come jön

cost cost cost valamibe kerül

creep crept crept csúszik

crow crowed, crew crowed kukorékol

cut cut cut vág

deal dealt dealt ad, oszt

dig dug dug ás

dive dived, dove dived lemerül, fejest ug~rik

do did done tesz

draw drew drawn húz

dream dreamt, dreamed dreamt, dreamed álmodik

drink drank drunk iszik

drive drove driven hajt, vezet

dwell dwelt dwelt lakik

eat eate eaten eszik

fall fell fallen esik

feed fed fed táplál

feel felt felt érez

fight fought fought harcol

find found found talál

flee fled fled menekül

fling flung flung hajít

fly flew flown repül

forbid forbade, forbad forbidden tilt

forecast forecast, forecasted forecast, forecasted elöre jelez

forget forgot forgotten elfelejt

forgive forgave forgiven megbocsát

forsake forsook forsaken elhagy

freeze froze frozen fagy

get got got, gotten kap

gild gilded, gilt gilded, gilt aranyoz

gird girded, girt girded, girt övez

give gave given ad

go went gone megy

grind ground ground öröl

grow grew grown nö

hang hung hung akaszt, függ

hang hanged hanged felakaszt

have (has) had had valamije van

hear heard heard hall

heave heaved, hove heaved, hove emel

hew hewed hewed, hewn üt

hide híd hidden rejt

hit hit hit üt

hold held held tart

hurt hurt hurt megsért

input input, inputted input, inputted betáplál

keep kept kept tart

kneel knelt, kneeled knelt, kneeled térdel

knit knitted knitted köt

knit knit egyesít, egyesül

know knew known tud, ismer

lay laid laid fektet

lead led led vezet

lean leant, leaned leant, leaned hajol

leap leapt, leaped leap, leaped ugrik

learn learnt, learned learnt, learned tanul

leave left left hagy

lend lent lent kölcsönöz

let let let hagy

lie lied lied hazudik

lie lay lain fekszik

light lighted, lit lighted, lit meggyújt

lose lost lost elveszít

make made made csinál

may might szabad

mean meant meant jelent

meet met met találkozik

mow mowed mown, mowed lekaszál

must                             kell

output output, outputted output, outputted kiad

pay paid paid fizet

plead pleaded, pled pleaded, pled szót emel

prove proved proved, proven bizonyít

put put put tesz

quit quit, quitted quit, quitted otthagy, elmegy

read read read olvas

rend rent rent hasít

rid rid rid megszabadít

ride rode ridden lovagol

ring rang rung cseng

rise rose risen felkel

run ran run szalad, fut

saw sawed sawn, sawed fürészel

say said said mond

see saw seen lát

seek sought sought keres

sell sold sold elad

send sent sent küld

set set set helyez, beállít

sew sewed sewn, sewed varr

shake shook shaken ráz

shall should (segédige)

shear sheared shorn, sheared nyír

shed shed shed elhullat

shine shone shone ragyog

shined shined fényesít

shit shitted, shat shitted, shat kakál

shoe shod shod megpatkol

shoot shot shot lö

show showed shown, showed mutat

shred shred shred darabokra tép

shrink shrank, shrunk shrunk összezsugorodik

shrive shrived, shrove shrived, shrove gyóntat

shut shut shut becsuk

sing sang sung énekel

sink sank sunk süllyed

sit sat sat ül

slay slew slain öl

sleep slept slept alszik

slide slid slid csúszik

sling slung slung hajít

slink slunk slunk lopakodik

slit slit slit felvág

smell smelt, smelled smelt, smelled megszagol

smite smote smitten rásújt

sow sowed sown, sowed vet

speak spoke spoken beszél

speed sped sped száguld

speeded speeded siettet

spell spelt, spelled spelt, spelled betüz (betüket)

spend spent spent költ

spill spilt, spilled spilt, spilled kiönt

spin spun spun fon

spit spat, spit spat, spit köp

split split split hasít

spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled elront

spread spread spread kiterjeszt, terjed

spring sprang sprung ugrik

stand stood stood áll

stave staved, stove staved, stove bever

steal stole stolen lop

stick stuck stuck szúr

stink stank, stunk stank, stunk büzlik

strew strewed strewed, strewn hint

stride strode stridden lépked

strike struck struck üt

string strung strung felfüz

strive strove striven igyekszik

swear swore sworn megesküszik

sweep swept swept söpör

swell swelled swollen, swelled dagad

swim swam swum úszik

swing swung swung leng(et)

take took taken fog, vesz

teach taught taught tanít

tear tore torn szakít

tell told told elmond

think thought thought gondol(kozik)

thrive thrived, throve thrived, thriven boldogul

throw threw thrown dob

thrust thrust thrust döf

tread trod trodden, trod tapos

wake woke, waked woken, waked felébred, felébreszt

wear wore worn visel

weave wove woven szö

weaved weaved kanyarog

weep wept wept sír

wed wedded, wed wedded, wed összeházasodik

wet wet, wetted wet, wetted benedvesít

will would (segédige)

win won won nyer

wind wound wound tekeredik

wind winded, wound winded, woud kürtöl

wring wrung wrung kicsavar

write wrote written írTalálat: 9052


Felhasználási feltételek