online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

1000 M O N D A T MAGYARUL ÉS ANGOLUL NYELVTAN ALAPOS BEGYAKORLÁSA

nyelvtan

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
IGE ÉS MELLÉKNÉV VONZATTÁR
NYELVTAN II
New English File Pre-Intermediate - Grammar Bank
PRÓBAÉRETTSÉGI Középszint ANGOL NYELV
Hangalak és jelentés viszonya a szavakban
OLASZ NYELV EMELT SZINT SZÓBELI JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ
New English File Elementary - Grammar Bank
 
bal also sarok   jobb also sarok

1000 M O N D A T  MAGYARUL ÉS ANGOLUL NYELVTAN ALAPOS BEGYAKORLÁSA

IGEIDŐK        TENSES

Hé, mit csinálsz te itt?

Hey, what are you doing here?

Évek óta nem ettem ilyen jó véres-

I haven't eaten such good blood puddinghurkát.

for years.

Ezen a tavaszon fogok férjhez menni.

I'm going to get married this spring.

Már vagy három órája nyomta a csen-

He had been ringing the bell for three hours

göt, mikor a házmester végre kinézett.

when the caretaker looked out at last.

Mióta jár Jóska Gézával?

How long has Joe been dating Géza?

Szeretlek.

I love you.

Ránézett a lányra, kacsintott, búcsút

He looked at the girl, winked at her, waved

intett neki, aztán belépett a liftaknába.

good bye and then stepped into the lift shaft.

A mai napig nem felejtettem el azt a

I haven't forgotten the night in September

szeptemberi estét, mikor elöször láttalak

when I first saw you in the shade of the

meg a szénakazal tövibe'.

haybale.

Itt ül az idö a nyakamon.

Time is sitting on my neck.

Holnap háromkor? Nem, akkor épp

At three tomorrow? No, then he'll be sitting

a fogorvosnál fog ülni. Ötkor? Nem,

at the dentist's. At five? No, at that time he'll

akkor épp a fogát fogja borogatni.

be having a cold compress on his tooth. You

Úgy érted, hogy hétkor? Nem, akkor

mean at seven? No, he'll be sleeping then.

már aludni fog. Na, hogy tegnap hét-

You mean at seven yesterday? No, he was

kor? Nem, akkor vasalt. Tegnapelött

ironing then. At seven the day before yester-

hétkor? Akkor meg mosott. Hogy

day? He was washing then. You mean now?

most? Most itt ül mellettem, és kuncog.

Now, hi is sitting next to me and tittering.

Már 10 éve barátnök.

They've been friends for ten years.

Belépett a szobába, de elötte lezu-

He entered the room. But he had taken a

zuhanyozott.

shower before.

Majd szólok, ha befejeztem.

I'll tell you when I've finished.

Amikor én még kissrác voltam,

When I was a little boy I used to go and see

minden nap elmentem meglesni a lá-

the girls in he bath of the worker's hostel

nyokat a munkásszállás fürdöjében.

every day.

Nincs hozzászokva ahhoz, hogy

She is not used to going to the market by

busszal járjon a piacra.

bus.

Hányszor mosol naponta fogat?

How many times a day do you clean your


teeth?

Ezt a sört most megiszom.

I'm going to do drink this beer now.

Józsi bácsi már nem dolgozik itt.

Józsi bácsi doesn't work here anymore.

Megkaptad már a pénzt?

Have you received the money yet?

Vissza fogom adni mihelyst megtalálom.

I'll give it back as soon as I find it.

Most épp nem alszik.

She's not sleeping right now.

Már egy hete csak a mamára gondolok.

I've been thinking of Mum for a week now.

Egész úton hazafelé azon gondolkodám

All my way home I was wondering.

Kettökor jöttek meg, de azóta se

They arrived at two but we haven't seen

láttuk öket.

them ever since.

Még fél évig sem éltek együtt, mi-

They had been living together for less than

kor elváltak.

half a year when they got divorced.

Az összes húst bepaníroztad?

Have you coated all the meat with bread-


crumbs?

Minden este étteremben vacsorázik.

He has dinner in a restaurant every evening.

Ez elment vadászni, ez meglötte,

This one went hunting, this one shot it, this

ez hazavitte, ez megsütötte, ez az

one took it home, this one fried it and this

iciri-piciri meg mind megette.

teeny weenie one ate it all.

Amíg a lányok csevegtek, addig a fiúk

While the girls were chatting, the boys were

a bányában dolgoztak.

working in the colliery.

A rakodópart alsó kövén ültem, és

A was sitting on the lower stone of the quay

néztem, hogy úszik a dinnyehéj.

watching the melon rind floating.

Hová mész te kisnyulacska?

Where are you going, bunny?

Nem találkoztunk mi már valahol?

Haven't we met somewhere before?

Nem látott semmit, míg fel nem rakta

He hadn't seen a thing until he put on his

a szemüvegét.

glasses.

Ballag a katona, szájában csutora.

The GI is trudging wit a mouthpiece in his


mouth.

Jövöre lesz 15 éve, hogy nös vagyok.

Next year I'll have been married for 15 years.

Malacka minden nap meglátogatja

Piglet goes to see Winnie-the-Pooh every

Micimackót.

day.

Hol születtél?

Where were you born?

Hol élsz te?

Where do you live?

Hol fogsz dolgozni?

Where will you work?

Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog.

Lenin lived, Lenin lives, Lenin will live.

Még soha nem volt ilyen fejfájásom.

I've never had such a headache.

Szerencse, hogy tegnap nem fájt a

Luckily enough, I didn't have a headache

fejem.

yesterday.

Nagyon esett, amikor leszálltál a buszról?

Was it pouring when you got off the bus?

Megcsinálod mire visszajövök?

Will you have done it by the time I return?

Mióta megnösült, egész másképp

Since he got married, she's been behaving

 

viselkedik.

rather differently.

 

Egész este dünnyögött.

He was mumbling all evening.

 

Apu, mit csinál a kutya a fánál?

Daddy, what's the dog doing by the tree?

 

Láttál te már felnött férfit meztelen?

Have you ever seen a grown man naked?

 

Te kinek drukkolsz?

Who do you support?

 

Egész nap úgy hiányoztál.

I've been missing you all day.

 

Mire megtalálta az anyát, eltünt

By the time he found the nut, the bolt had

 

a csavar.

disappeared.

 

Állandóan újságot olvas reggeli köz-

He is always reading a paper during

 

ben.

breakfast.

 

Megetted már amit tegnap föztem?

Have you yet eaten what I cooked yesterday.

 

Te jó isten, mennyit ittál? Nyugi

Oh, my God, you've been drinking a lot! Easy

 

anyukám, nem ittam többet, mint a

mum, I haven't drunk more than Joe, mind

 

Józsi, pedig ö már tegnap elkezdte, és

you, he started it yesterday and hasn't finish-

 

még most sem fejezte be.

ed it yet.

 

Hú de köhögsz, csak nem fáztál meg?

Hey, you're coughing a lot. I hope you haven't

 


caught a cold.

 

A cipöjét és a kabátját levette, az in-

She has taken off her shoes and coat, she's

 

gét épp most gombolja, de a fülbe-

undoing her blouse right now, but she hasn't

 

valóját még nem kattintotta ki.

unclipped her earrings yet.

 

Mondtam már neked, hogy ne szopd
az ujjad!

I've already told you not to suck your finger!

 

Megitta a tejet, megette a kakaós csigát, megköszönte a reggelit és bement a szobájába.

He drank the milk, ate the cocoa snail, thanked for the breakfast and went into his room.

 

Megjavítottad már a csapot?

Have you repaired the tap yet?

 

Elfogyott a cigarettám.

I've run out of cigarettes.

 

Már dél van, mégis kisfiam, hol voltál

It is noon, sonny, where have you been the

 

egész délelött?

whole morning?

 

Hétkor találkoztunk a Nemzetinél.

We met at the National Theatre at seven.

 

Korán lefeküdt, így aztán hazaért

She had gone to bed early, so she got home

 

nyolcra.

by eight.

 

Befejezted már?

Have you finished yet?

 

Nem említettem még neked azt az esetet, mikor véletlenül rossz buszra szálltam?

Haven't I mentioned to you the case when I accidentally took the wrong bus?

 

Ugye még nem meséltem azokról az

I haven't told you about the days when we

 

idökröl, amikor kéz a kézben mentünk

were walking hand in hand on Dózsa György

 

a Dózsa György úton, május 1-jén?

road on May Day, have I?

 

Felfújta a lufit, és az most akkora,

He has blown up the balloon and now it's as

 

mint egy ház.

big as a house.

 

Most már befejeztem.

I've finished it now.

 

Meglocsoltad már a feleséged?

Have you sprinkled your wife yet? No, I

 

Őt még nem locsoltam meg, de a ba-

haven't, but I've already sprinkled my girl-

 

rátnömet már igen. Tegnap mentem

friend. I went to her place yesterday and

 

hozzá és kaptam töle piros tojást. A

I got a red egg from her. A haven't got a

 

feleségemtöl még piros tojást nem

red egg from my wife yet, but she has al-

 

kaptam, de a sodrófát már elövette.

ready produced the rolling pin. She hasn't

 

Még nem csapott a fejemre, de nagyon

yet hit me on the head but I'm scared be-

 

félek, mert tavaly úgy kupán vágott,

cause last year she hit me on the head so

 

hogy még most sem ment le a púp a

hard that the lump hasn't gone down from

 

fejemröl.

my head yet.

 

Hegyek között, völgyek között zaka-

The train is rattling along between moun-

 

tol a vonat.

tains and valleys.

 

Ittam egy kis kólát és most csuklok.

I've drunk some coke and now I'm hiccu-

 


ping

 

Te csöngettél, Tasziló?

Have you rung the bell, Tasziló?

 


Nyár este volt, pacsirta szólt a fán,

It was a summer night, there was a lark

ott kóborolt egy cigány.

singing in the tree and a gypsy roaming


about.

Csörög a lánc! Mi? Csörög a lánc.

The chain is rattling! What? The chain is

Nem hallom, mert csörög a lánc.

rattling! I can't her you 'cause the chain is


rattling.

Mit sütsz kis szücs? Sós húst sütsz

kis szücs?

What are you frying little furrier? Are you

frying salty meat, furrier?

Süt a pék, süt a pék gezemice lángost.

The baker is frying, the baker is frying

hotchpotch dough.

Perceg a szú.

The woodworm is ticking away.

Három éve hordja azt a rongyos far-

She's been wearing that shabby pair of

mert.

jeans for three years.

Mióta megláttalak a bokrok alatt, csak

I've been dreaming about you since I saw

rólad álmodom.

you under the bushes.

Mióta megérkezett a városba, a legdrá-

Since he arrived in town, he has been

gább szállodában lakik.

living in the ritziest hotel.

A hullámvasúton már ültem, de az el-

I've already travelled on the roller coaster

varázsolt kastélyban még nem voltam.

but I haven't been to the haunted castle.

Ivott egy pohár vodkát és most itt ka-

He has drunk a glass of vodka and now

csázik az utcán.

he's zigzagging in the street.

Még sosem volt ilyen szerencsém.

I've never been so lucky.

Épp az utcán sétáltam, mikor a baleset

I was walking in the street when the accident

történt.

happened.

Meredten bámult a távolba, mikor egy-

She was staring into space when out of a

szercsak megpillantotta Aljosát.

sudden she caught sight of Aliosha.

Én még sohasem utaztam a szellem-
vasúton, soha sem láttam a nagy sár-
kányt.

I've never ever travelled on the ghost train I've never ever seen the large dragon.

Láttál te már mackót málnásban?

Have you ever seen a bear in rasp-


berries?

A bártündér a villanyokat oltogatta,

The bartender was putting out the lights,

a lány a fogasnál állt, mikor egy fiatal

the girl was standing by the clothes tree,

rendör lépett be a hátsó ajtón át.

when a young cop entered the back door.

Az istálló hátsó részében tehenek

At he far side of the barn cows were slee-

aludtak szalmán.

ping on straw.

Félt, hogy felébresztett valakit az or-

He was afraid he had awakened someone

dibálásával.

with his shout.

Senki nem fog egy könnycseppet sem
hullatni érte.

Not a tear will be shed for him.

Holnap tizenegy jó lesz?

Eleven tomorrow will do?

Mindig este zuhanyozok, mert reggel

I always take a shower in the evening

rohanok.

because in the morning I'm in a hurry.

Állandóan csapkodja az ajtót.

He is always slamming the door.

Szereted a mézet?

Do you like honey?

Szeretsz még, mondd?

Tell me, do you still love me?

Holnap lesz egy hete, hogy sztrájkolnak.

Tomorrow they'll have been on strike for a


a week.

Már két órája beszélt, mikor rájött, hogy

She had been talking for two hours when

senki nincs a szobában.

she realised there was nobody in the room

Mire a végére érsz, el fogod felejteni az

By the time you get to the end, you'll have

elejét.

forgotten the beginning.

Magas lovon ült, mielött lebukott.

He had been riding high before he had a


fall.

Úgy megcsókolt, ahogy, soha senki az-

She kissed me in a way I had never been

elött.

kissed before.

Piroska karjára akasztotta a kosarat,

Little Red Riding Hood put the basket on

amit a nagymamája font.

her arm that her grandma had woven.

Egy fekete macska ül a fogason.

A black cat is sitting on the rack.

Sok kérdést már megoldottunk.

We have solved a lot of problems.

Én még sose voltam férfivel.

I've never been with a man before.

Mikor jössz vissza?

When will you be back?

Ezért megfizetsz!

You're going to pay for this.

Olyan nehézségekkel találtam szembe
magam, amilyeneket azelött nem ta-
pasztaltam.

I met with difficulties I had never met before.

Hull az elsárgult levél.

The yellow leaves are falling.

Érted?

Do you understand?

Azt hiszem, én értem.

I think I understand.

Hol lesz a hétvégi buli?

Where's the party gonna be this weekend?

Mire kisül a hús, kihül a krumpli.

By the time the meat fries, the chips will


have got cold.

Sokszor voltam már ideges.

I've been nervous lots of times.

Vasárnap már három napja lesz,

On Sunday she'll have been dancing for

hogy táncol.

three days.

Tegnap már két napja táncolt:

Yesterday she had been dancing for two


days.

Úgyhogy most három napja táncol.

So now she's been dancing for three days.

Amikor befejezi, összesen hat napja

When she has finished, she'll have been

fog táncolni.

dancing for six days altogether.

Milyen nap van ma?

What day is it today?

Ugye milyen sokat javult az életszín-

Our living standard has improved greatly,

vonalunk? De idétlen vagy.

hasn't it? How stupid can you get!

Melyik horkol?

Which one is snoring?


Holnap lesz egy hete, hogy nem mos

Tomorrow he won't have washed his feet

lábat.

for a week.

Egy hete lakom a California szállodá-

I've been living in the Hotel California for a

ban.

week.

A bíró az ujjával fütyült, mert elfelejtette

The referee used his fingers to whistle,

elhozni a sípját.

because he had forgotten to take his


whistle.

Minden kártya nálad van.

You hold every card.

Az se segít, ha tudjuk.

I won't help knowing.

Idáig vagyok az üzleti problémáiddal.

I'm having to here with your business prob-


lems.

Mindig azt mondod, hogy visszafogott
vagyok.

You always say I'm too reserved.

Majd én leviszem a kutyát.

I'll walk the dog.

Szakítottam Józsival.

Me and Joe have had a bust up.

Londonban üzletel.

He's doing some deal in London now.

Halálra untatsz.

You're boring me stiff.

Tegnap robban le.

It broke down yesterday.

Sose olvas.

He never reads.

Néha olvas.

Sometimes he reads.

Most is olvas.

He's reading right now.

Olvastad már?

Have you read it yet?

Amikor majd elolvasod, légy szíves add
ide.

When you've read it, please give it to me.

Biztos, hogy el fogja olvasni?

Are you sure he will read it?

Csak azért is el fogom olvasni.

I'm going to read it.

Tegnap se olvastad el.

You didn't read it yesterday.

A nap is lement mire elolvastad.

The sun had set by the time you read it.

Csak olvasta, olvasta, mikor látta, hogy

He had been reading and reading when he

fejjel lefelé van.

saw it was upside now.

Az egyikük a könyvet tartotta, a másik 434e44e

One of them was holding the book, the

meg olvasott.

other one was reading.

Már egy órája olvassa ezt a kurta cikket.

He has been reading that short article for


an hour already.

Lefogadom, hogy akkor is olvasni fog,

I bet he'll be reading even when black kids

ha néger gyerekek potyognak az égböl.

are falling from the sky.

Úgyis elfelejti az elsö részét mire végig-

He will have forgotten the first part by the

olvassa.

time he reads it.

Kedden lesz egy hete, hogy olvassa.

On Tuesday he'll have been reading it for a
week.SZENVEDŐ              PASSIVE

Ezt a könyvet még semmilyen nyelvre

This book has not been translated into any

nem fordították le.

language yet.

Mondd, téged meghívtak?

Say, have you been invited?

Új iskolát építenek a falunkban.

A new school is being built in our village.

Most viszik, most viszik Danikáné lá-

Old Mrs. Danika's daughter is being taken,

nyát, bíborban, bársonyban .

right now, right now, in a fancy velvet gar-


ment.

Legújabb filmjét tartják a legjobbnak.

His latest film is thought to be the best.

Nemsoká fölszolgálják a jéghideg sö-

The ice cold beer will be served up in no

röket.

time.

Már a múlt héten elküldték a levelet.

The letter was posted last week.

Jövöre talán majd kiadják.

Maybe it will be published next year.

Épp most bontják az új felüljárót.

The new flyover is being pulled down.

Mire a rendörség odaért, a képeket

By the time the police got there, the pictu-

már rég ellopták.

res had been stolen.

Jó állást ígértek neki.

He has been promised a good job.

Manapság sokkal több pénzt költenek

Nowadays much more money is spent on

húsra, mint tegnapság.

meat than before.

Még tíz ilyen mondat, és biztos, hogy

Another ten sentences like this, and I'll surely

a diliházba visznek.

be taken to hospital.

A csónakot szem elöl tévesztették a
sürü ködben.

The boat was lost in the dense fog.

Már egy csomószor megmondták neked,

You've been told lots of times not to

hogy ne nyúlj hozzá.

touch it.

Föl kén már építeni ezt a házat.

This house should be built now.

Most már kell találni valakit, aki ért

Somebody has to be found who is good

hozzá.

at it.

Egy csomó embert följelentettek adó-

A lot of people were reported for tax eva-

csalásért.

sion.

Meg kéne mondani neki, hogy ezt ne
csinálják.

They should be told not to do this again.

Holnap ötre kell legépelni.

It will have to be typed by five tomorrow.

El lehet vinni ezeket a könyveket?

Can these books be taken?

Bárcsak megtalálták volna.

If only it had been found.

Ötezerre értékelték a vadonatúj nerc-

Her brand new mink has been valued at

bundáját.


Két lövést hallottak.

Two shots were heard.

Ha nem Hong Kongban készült volna,

If it hadn't been made in Hong Kong, I

nem venném meg.

wouldn't buy it.

Késöbbre kell halasztani a találkozót.

The meeting has to be put off.

Mos szerelik az új antennát.

The new aerial is being fixed.

Locsolják a Soroksári utat.

Soroksári road is being sprinkled.

Kiürítették a hamutartókat?

Have the ashtrays been emptied?

Jövöre talán majd elfogadják a jelent-

Maybe your application will be accepted

kezésedet.

next year.

Vettek nékem piros csizmát, rojtosat.

I've been bought red boots with fringes.

Hány embert visznek Amerikába a

How many people will be taken to the Sta-

Soros-alapítvánnyal?

tes by Soros fund?

Az önéletrajzot sajnos angolul kell

Unfortunately the autobiography has to be

megírni.

written in English.

A házat már jóval azelött felépítették,

The house had been built long before they

hogy beköltöztek.

moved in.

A repülögép-szerencsétlenség követ-
keztében 200 ember vesztette életét.

200 people were killed in the plane crash.

A mai napig titkolják a baleset okait.

The causes of the accidents have been
concealed so far.

Nem létezik, hogy kimosták ezeket a
pulóvereket.

These pullovers couldn't have been washed.

Ezt mind hibátlanul kellett volna lefor-

Should all this have been translated with

dítani.

no mistakes.

Az összes pénzt elvitték.

All the money was stolen.

Csak néhány bizsut hagytak az öltöz-

Only some bijou was left on the dressing

ködöasztalon.

table.

Vettek ujjlenyomatot, de nem sok re-

Some fingerprints were taken but there is

mény van.

not much hope.

A biztosító persze egy fillért nem adott.

A wasn't given a penny by the insurance
company.

Összességében tehát jól paffra vágtak.

All in all I was put out.

A Kangákat általában vadállatnak tekin-

A Kanga is generally regarded as a fierce

tik.

animal.

A radványi sötét erdöben halva találták

In the dark forest of Radványi Bárci Benö

Bárci Benöt.

was found dead.

Látták, hogy bemászik az ablakon, úgy-

She was seen climbing through the window,

hogy nem lehetett titokban tartani.

so it couldn't be kept a secret.

Kapsz tejet, vajat.

You'll be given milk and butter.

Elesett, vagy ellökték?

Did he fall, or was he pushed?

Elmozdította a fejét épp akkor, mikor a

She moved her head just as the photo was

fényképet csinálták.

being taken.

Remélem nem lopták el.

I hope it hasn't been stolen.


FÜGGŐ BESZÉD ÉS FÜGGŐ KÉRDÉS             REPORTED SPEECH AND REPORTED
QUESTION

Nem tudom melyik kólát kérjem, a szö-

I didn't know which coke to ask for, the

két, vagy a barnát.

blond one, or the brown one.

Azon tünödtem, hogy elmenjek-e, vagy maradjak.

I was wondering whether to go or stay.

Azt mondta, hogy három éve van lova.

He said he had had a horse for three years.

Azt mondta, hogy van lova.

He said he had a horse.

Azt mondta, hogy három évet tanult lo-

He said he had learnt how to ride for three

vagolni.

years.

Azt mondta, hogy három éve tanul lo-

He said he had been learning how to ride

vagolni.

for three years.

Nem tudom fog e rám emlékezni.

I didn't know if she would remember me.

Azt kérdezte, hogy jártam-e már Tót-
komlóson.

She asked if I had ever been to Tótkomlós.

Azt javasolta, hogy pöttyöset vegyem.

Se suggested I should buy the spotted one.

Nem tudtam, hogy hány poharat tegyek

I didn't know how many glasses to put on

az asztalra.

the table.

A fiú megígérte, hogy feleségül veszi a

The boy promised he would marry the girl if

lányt, ha az megteszi amire kéri.

she did what he asked her to do.

Többször is megkérdezte, hogy értem-e

She asked me several times if I understood

amit mond.

what she was saying.

Szerinte sáska volt.

He thought it was a locust.

Tudtam, hogy hazudik.

I knew he was lying.

Azt mondta, hogy az anyósának ír.

He said he was writing to his mother-in-


law.

Szólt, hogy ha esik, vigyek esernyöt.

She told me to take an umbrella in case


it rained.

Azt mondta, hogy már haza kell mennie.

He said he had to go home.

Fogalmam se volt mit tegyek.

I had no idea what to do.

Fogalmam se volt, tegye-e egyáltalán
valamit.

I had no idea whether to do anything at all.

Rögtön láttam, hogy nem fog tejelni.

I immediately saw she wouldn't milk.

Azt mondtad, nem érdekel.

You said you didn't care.

Azt hittem, mindent elmondtál.

I thought you had told me everything.

Szólt, hogy ne csináljak semmit, ö

She told me not to anything, she would ar-

majd mindent elintéz.

range everything.

Nem tudom, hogyan gyógyítsam meg a
náthámat.

I don't know how to cure my sniffle.

Nem tudom, hogy elhiszed-e még.

I don't know whether you still believe it.

Azt se tudtam fiú vagyok-e, vagy lány.

I didn't know whether I was coming or going.

Vajon hova dugta?

I wonder where she has hidden it.

Nem tudta hova dugta.

She didn't know where she has hidden it.

Azt se tudta, hogy eldugta e?

She didn't know is she had hidden it at all.

Nem tudta, hogy eldugja-e.

She didn't know is she should hide it.

Vajon miért tette?

I wonder why he did it.

Vajon elvesztette?

I wonder if she has lost it.

Nem tudom lesz-e még idönk.

I don't know if we'll have time.

Nem tudom mire gondol a katona az ör-

I don't know what the soldier on guard has

ség idején.

in mind.

Vajon adsz-e helyet magad mellett.

I don't know if you'll give me room beside


you.

Nem tudom vegye-e kabátot.

I don't know whether to put on a coat.

Azt mondta, nem lát semmit.

She said she couldn't see anything.

Megkérdezte, hogy levegye-e a nadrág-

He asked whether he should take off his

ját.

pants.

Azt hitte, rosszul hall.

He thought he heard wrong.

Azon gondolkodott, vegye-e egy fél disz-

He was wondering whether to buy half a

nót.

hog.

A nagymama azt hitte, hogy Piroska az.

Grandmother thought it was Little Red Ri-


ding Hood.

Felrohantam, hogy megnézzem alszik-e

I ran up to see if the child was sleeping.

a gyerek.


Mondtam már, hogy nösülök?

Have I told you I'm going to get married?

Azt mondtad, hogy nem akarsz minden-

You said you didn't want to get married at

áron férjhez menni.

any cost.

Tudtam, hogy ö az.

I knew it was he.

Nem tudtam, hogy így fáj.

I didn't know it would be so painful.

Azt hitte, nincs több.

He thought there was no more.

Azt mondtad, hogy kilencre jössz.

You said you would come by nine.

Az mondta csak 10 perce van, mert

She said she had only ten minutes left be-

délre az irodában kell lennie.

cause she would have to be in the office at


noon.

Nem tudtam miért takarja el az arcát.

I didn't know why she was hiding her face.

Azt hitte nem bolha, hanem elefánt.

He thought it was no a flea but an elephant.

Te tudtad mire akar kilyukadni?

Did you know what she was driving at?

Mondtam már, hogy hallgass!

I've told you to shut up!

Az mondta, hogy belépett?

Did she say she had joined?

Nem, azt mondta, hogy kilépett.

No, she said she had left.

Azt mondta, hogy alig lépett be, máris

She said hardly had she joined when she

kilépett.

had left.

Vajon mikor lesz már vége.

I wonder when it will end.

Vajon vége lesz-e valaha.

I wonder whether it will ever end.

Azt hitte nincs benne áram.

He thought there was no current in it.

Mondd meg a tejesnek, hogy ne hozzon

Tell the milkman to bring no more cheese.

több sajtot.


Azt mondta, egész éjjel énekelt.

He said she was singing all night.

Azt mondta, hogy megenné, ha éhes
volna.

She said she would eat if she was hungry.

Azt mondta, hogy mihelyt elkészül jön.

She said she would come as soon as she


was ready.

Fogalmam se volt, hány éves lehet.

I had no idea how old she could be.

Micimackó azt mondta, hogy azt hitte,

Pooh said he thought Rabbit had been tal-

a Nyuszi a családjáról beszélt.

king about his family.

Kukorica Jancsi azt mondta, hogy kicsit
ugyan parasztos a neve, de nem szégyelli.

Jonny Corn said his name was a bit peasant-like, but he wasn't ashamed of it.

Az mondta, jobb ha nem nézek oda.

She said I had better not watch it.

Az orvos szerint egy-két napig még ágy-

The doctor said she would have to stay in

ban kell maradnia.

bed for another day or two.

Azt mondta, próbáljuk meg még egyszer.

He suggested trying it again.

Azt mondtam, hogy nincs értelme még-
egyszer megpróbálni.

I said it was no use trying it again.


MŰVELTETÉS                       CAUSATIVE

A jókedvü tizedes fogkefével mosatta fel

The cheerful corporal had the corridor

a folyosót.

washed with a toothbrush.

Virágot küldettem a névnapjára.

I had flowers sent to her nameday.

Piros palát fogok rakatni a házam tete-
jére.

I'll get red slate put on the roof of my house.

Az a sok szilva jól megszalasztott.

That a lot of plums made me run.

Ne Technocol Rapidot szagoltass vele,

Don't make him smell Technocol Rapid,

hanem repülösót.

but smelling salts.

Mondd, te kivel csináltattad a fütést?

Say, Who did you get to install the heating?

Mindig velem fordítatja le az idétlen

She is always making me translate her stu-

mondatait.

pid sentences.

Na, ezt a szerencsétlent is jól megszí- vatták.

They got that unfortunate guy to suck.

Kicseréltettem a féltengelyt és a leve- göszüröt.

I had the half axle and the air filter replaced.

Mindenáron tükröt akar szereltetni a

She wants to get a mirror fixed onto the

hálószoba plafonjára.

ceiling of the bedroom at any cost.

Mindig velem íratja a szerelmes leve-

She is always making me write her love

leit.

letters.

Miért nem a villanyszerelövel kötteted

Why didn't you get the electrician to connect

be a mosógépet?

up your washing machine?

Miböl gondolod, hogy van még idönk?

What makes you think we still have time?

Te is kertésszel gondoztatod a kerte-

Do you also get a gardener to look after

det?

your garden?

A vacsorán egy fél disznót megetettek velem.

They made me eat half a hog for dinner.

Egy rendörrel magyaráztatta el a helyes

She has had a policeman explain the right

útirányt.

way.

Egyenesíttesd ki, ha görbe.

Have it straightened if it's crooked.

Le kell vágatnom a hajam.

I must get my hair cut.

Elhitettem vele, hogy minden rendben

I made him believe that everything was

van.

alright.

Messziröl kell szállíttatnia a tejet.

He's got to get the milk delivered from far


away.

Portrét csináltattam a feleségemröl.

I had a portrait made of my wife.

Rózsa Sándor a lovát ugratja.

Alex rose is getting his horse to jump.

Felköttetem a Lord Mayort!

I'll have the Lord Mayor hanged.

Az utolsó szemig felszedettem vele,

I've made him pick up every scrap he's

amit eldobált.

thrown.

Szörnyü szegénységemben lopni

My terrible poverty made me start stealing.

kezdtem


Szörnyü izgalmamban dadogni kezd-

My terrible excitement made me start

tem.

stammering.

Akkor se vetetem el, ha nem veszel el!

I won't have it taken away even if you don't


marry me.

Csak nem akarod velem elhitetni, hogy

I hope you don't want to make me believe I

én voltam neked az elsö?

was the first for you!

Ki kényszeríthet arra, hogy megtedd?

Who can get you to do it?

Szerinted nem szörnyü dolog kitömetni
a kedvenc állataidat?

Don't you thing it's horrible thing to have your pets stuffed?

Miért nem csináltatod már meg ezt a
vacak magnót?

Why don't you have that shoddy tape recorder mended?

Nem tudtam kiverni a fejéböl, amit az
anyósa mondott neki.

I couldn't make him forget what his mother--in-law had told him.

A tizedik felesége se tudta feledtetni vele
a legelsöt.

Even his tenth wife was unable to make him
forget the first one.

Egy kis sírással mindent elérek nála.

With some crying I can make him do anything
I want.

Miért nem vágatod le, ha túl hosszú?

Why don't you have it cut if it's too long?

Elöszedettem vele mindent, amit eldugott.

I've had her produce everything she's hidden.

Hányszor építtetted át a házadat?

How many times have you had your house rebuilt?

Itasd meg vele az egészet.

Get him to drink it all.

Érd el, hogy bevallja, kivel, hol, hányszor.

Get her to confess where, with whom, and how many times.

Az az idióta tanár mindig ilyen hülye mondatokat fordíttat velünk.

That foolish teacher is always making us translate such stupid sentences.


FELTÉTELES              CONDITIONAL

Ha a lónak hat lába volna, nem botlana meg.

If a horse had six legs, it wouldn't stumble.

Táncoltam volna én veled, ha nem fáj a
fogam.

I would have danced with you if I hadn't had a toothache.

Majd meglátogatlak, ha lesz elég idöm.

I'll visit you if I have enough time.

Mit vennél, ha lenne egy milliód?

What would you buy if you had a million?

Ha nem sietsz, még elkésünk.

If you don't hurry, we'll be late.

Ha megvetted volna, most nem lenne
pénzed.

If you had bought it, now you wouldn't have money.

Meginnám, ha nem lenne olyan hideg.

I would drink it if it wasn't so cold.

A helyedben nem fogadnám el azt az állást.

If I were you, I wouldn't take that job.

Ha tovább kerested volna, megtaláltad volna.

Had you kept on looking for it, you would have found it.

Ha megfáztál volna, most nem jöhetnél
velünk.

If you had caught a cold, you couldn't come with us now.

Ha már úgyis mész a zöldségeshez, hozz
egy fél kiló uborkát.

If you go to the greengrocer's anyway please
bring me half a kilo of cucumber.

Örülnék, ha nem szórakoznál annyit.

I'd be happy if you didn't keep fooling around.

Ha nem lettek volna téveszméi, már rég
elhagyta volna az országot.

If he hadn't had delusions, he would have left
the country long ago.

Ha a nyuszi medve volna, a vadásznak is
kisebb szája lenne.

If a rabbit were a bear, the hunter would be less boastful.

Elmennék, ha nem kéne nyakkendöt kötnöm.

I would go if I didn't need to put on a tie.

Ha esetleg megtalálod, add vissza neki.

If you should find it, give it back to him.

Ha hajlandó lennél rám figyelni, már túl
lennék rajta.

If you would listen to me, we would be over
with it.

El tudtam volna vágni, ha jobb kést adtál
volna.

I would have been able to cut it if you had given me a better knife.

Nem örülnék, ha máris elmennél.

I wouldn't be glad if you left right away.

Ha nem lett volna ez a sok új szó, most én lennék a legokosabb.

If there hadn't been so many new words, I'd be
the cleverest now.

Ha én lennék a téeszelnök, Jóska lenne a párttitkár.

If I were the farm manager, Joe would be the secretary of the party.

Megszámoltam volna, ha tudtam volna.

I would have counted it if I had been able to

Ha csak azért jötté, hogy veszekedj, jobb lett volna, ha ott maradsz.

If you've come only to quarrel, you'd better have stayed at home.

Ha örökké attól félnél, hogy nem tudsz hoz-
zájutni elég nöhöz, elöbb vagy utóbb épp
oly zavart lennél szellemileg, mint a pszichiá-
ter, aki kezel.

If you were always afraid of not getting enough women, sooner or later you would be as
confused mentally as the psychiatrist who
treated you.

Ha mégis elveszettnek érzed magad, kérj segítséget bárkitöl.

Should you feel lost, you could as anybody
for help.

Ha hajlandó lennél szép csendben elmenni, minden egyszerübb lenne.

If you would leave in silence, everything
would be simpler.

Megcsináltam volna, ha kellett volna.

I would have done it if I had had to.

Ha netán felébredne, mondd meg neki hogy hamarosan visszajövök.

If he should wake up, tell him I'll be back in
no time.

Ha nem húzod meg a farkát nem rúg meg.

If you don't pull his tail, he won't kick you.

Ha el tudnám olvasni az írásodat, egyböl válaszolnék is.

If I could read your writing, I would answer immediately.

Ha kibírnám, hogy ne nézzem örökké az
ajkad, soha nem kérnél meg, hogy az
extázis új magasságaiba vigyelek.

If I could help keeping my eyes away
from your lips, you would never ask me to
take you to the new heights of ecstasy.

Ha a halálbüntetést nem törölték volna el,
most nem ölelhetnélek itt karjaimban.

If capital punishment had not been cancelled,
I could certainly not be holding yon in my arms.

A helyedben nem hinném el, mit mond.

If I were you, I wouldn't believe what he says.

Ha figyelted volna, hogy rakja a lábát, most
te is tudnád járni ezt a táncot.

Had you watched her putting her feet, you
would be able now to do this dance.

Ha gondját viselnéd a családnak, elme-
hetnénk végre nyaralni.

If you looked after the family, we could have
our holiday at last.

Ha véletlenül ült volna rá a kalapomra, meg
is bocsájtnék neki.

If she sat on my hat by accident, I would
forgive her.

Nem tudunk elutazni, hacsak meg nem
ütjük a fönyereményt.

We can't go away unless we win the first
prize.

Ha nem a férjemhez mentem volna fele-
ségül, hanem hozzád, most nem enged-
hetnénk meg magunknak, hogy együtt
utazzunk Havaiba.

Had I married you and not my husband, we couldn't afford now to go together to Hawaii.

Ha idöben telefonáltál volna, nem kellett
 volna megkérnem az ikreket, hogy hoz-
zanak virágot.

If you had telephoned in time, I wouldn't have
had to ask the twins to bring flowers.

Ha nagyobb halat tudtam volna fogni, ko-
rábban hazajöttem volna.

If I had been able to catch a bigger fish, I
would have come home earlier.

Ha nem lenne olyan önzö, nekem is adna
egy túró rudit.

If he wasn't so selfish, he would give a cottage cheese Rudolph to meg, too.

Ha esetleg megtalálod, hívj fel.

If you should find it, give me a ring.

Megcímezném a borítékot, ha volnál szíves adni egy tollat.

I'd address the envelope if you would give me a pen.

Csiga-biga told ki szarvadat, ha nem tolod, összetöröm házadat.

Snaily snail, push out your horn, if you don't push it out, I'll break your house.

Ha nem teszed a tejet hütöbe, megsa-
vanyodik.

If you don't put the milk in the fridge, it goes sour.

Ha nem lettek volna olyan igézö szemei
észre se vette volna.

Were it not for her eyes being so ravishing,
he would never have noticed her.

Itthon maradok, hacsak meg nem hívnak.

I'll stay at home unless I'm invited.

Hacsak a kormány nem ad több pénzt, be
kell zárni a színházat.

Unless the government agrees to give extra money, the theatre will have to be closed.

Ha nem segítettél volna, sose fejezzük be.

If it hadn't been for your help, we'd never finished it.

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

Had you kept silent, you would have stayed wise.

CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK               CLAUSES OF PURPOSE


Felhúzta a szoknyáját, hogy gyorsabban
tudjon futni.

She pulled up her skirt so that she could run
faster.

Elkezdett reszketni, hogy jobban sajnálják.

She started trembling to raise more sympathy.

Összetörte a tükröt, hogy a felesége ne
tudja nézegetni magát.

He broke the mirror into pieces so that his
wife couldn't look at herself any more.

Jancsi elfordult, hogy ne lássa a leány, hogy könnye kicsordul.

Jancsi turned away so that the girl couldn't
see the tears roll down his cheeks.

A fejére húzta a szoknyáját, hogy ne ázzon
el a frizurája.

She pulled her skirt over her head so that her
hairdo wouldn't get ruined.

Felemelte a szönyeget, hogy alásöpör-
hesse a szemetet.

She lifted the rug so as to sweep the garbage under it.

Megmutattam neki, hogy mim van, nehogy aztán csalódjon.

I showed her what I had so that she shouldn't be disappointed later on.

Lenyelte a gyémántot, nehogy a vámos megtalálja nála.

He swallowed the diamond so that the
customs officer couldn't find it.

Vettem neki virágot, hogy szagolgathassa.

I've bought her some flowers so that she can
enjoy the fragrance.

Elvált a nyolcadiktól, hogy elvehesse a kilencediket.

He divorced the eight one so as to marry the
ninth one.

Levettem a cipömet, hogy ne csapjak zajt.

I took off my shoes so as not to make any noise.

Levettem a cipömet, hogy ne hallja a nejem, amint bemegyek.

I took off my shoes so that my wife couldn't
hear me go in.

Nagyon halkan zongorázz, hogy ne zavarj senkit.

Play the piano very soft so as not to disturb anybody.

Odaadtam neki a kulcsot, hogy be tudjon
menni a szobába.

I've given her the key so that she can go into the room.

Kikapcsolta a rádiót, nehogy felébredjen a szomszéd.

He turned the radio off so the neighbour wouldn't wake up.

Add ide a poharad, hogy mi is ihassunk.

Give us your glass so we can also drink.

Kint hagyta a pisztolyát, nehogy lelöjön
valakit.

He left his gun outside so as not to shoot anyone.

Minden reggel iszik egy felest, hogy vi-
dáman kezdje a napot.

She drinks a "feles" every morning so as to
start the day cheerfully.

Kolompot akasztottak a tehén nyakába,
hogy a bika mindig tudja merre jár.

A bell was hung in the neck of the cow so that the bull would always know which way he
was going.

Korán indulj, nehogy elkéss.

Start early not to be late.

Örökké változtatta a címét, hogy becsapja a rendörséget.

She kept changing her address so as to fool
the police.

Adj neki egy nagy pofont, hogy tudja
merre mennyi.

Give him a big slap so that he knows the limit.

Vett egy macskát, hogy a kutya ne unat-
kozzon.

He bought a cat so that the dog wouldn't be bored.

Felállított egy madárijesztöt, hogy nehogy
a seregélyek ellopják a szölöt.

He set up a scarecrow so that the starlings
wouldn't steal the grapes.

Azért mondjuk, hogy 'AHA', hogy Kanga
tudja, hogy mi tudjuk, hol van a Zsebi- baba.

We say 'AHA' so that Kanga knows that we know where Baby Roo is.

Beöltözött apácának, hogy kiszökhessen
a börtönböl.

He disguised himself as a nun so that he
would be able to run away from prison.

Föztem szegény fiamnak egy kis mákos-tésztát, had egyen egy jót.

I cooked some noodles with poppy seeds for my poor son, so that he would have
something good to eat.

Tedd ki, hogy mindenki lássa.

Put it out so that everybody can see it.

Ültetett egy kis spenótot, hogy majd mit ennünk.

She planted some spinach so that we should have something to eat.

Kirúgta, hogy berúghasson.

He kicked her out so as to get drunk.


JELZŐI MELLÉKMONDATOK                    RELATIVE CALUSES

Egy könyvet akar elolvasni, ami teljesen szokatlan töle.

He wants to read a book, which is quite
unusual of him.

Ez az a szálloda, amelyikben tavaly
laktam.

This is the hotel I lived in last year.

Szeretek Mariskával táncolni, aki úgy
mozog, mint a higany.

I like dancing with Mary, who moves like mercury.

A hajó, amit amott látsz, a sógoromé.

The ship you can see over there belongs to
my brother-in-law.

Félek, ez minden, amit adhatok.

I'm afraid that's all I can give you.

Az autó, amiért egy vagyont fizettem, meg
sem mozdul.

The car I've paid an absolute fortune for
doesn't even move.

Te úristen, elfelejtettem, amit kértél.

Oh my God, I've forgotten what you've asked me for.

Lekéste a vonatot, ami fölöttébb bosz-
szantotta.

She missed the train, which really annoyed
her.

Jóska, akinek a szülei vidéken élnek, tegnap meglátogatott.

Joe, whose parents live in the country, visited me yesterday.

Mindig azt tette, amihez kedve volt.

He always did what he felt like doing.

A hölgy, akivel tegnap találkoztál, a nagynéném.

The lady you met yesterday is my aunt.

Meglepödtem azon, amit láttam.

I was surprised at what I had to see.

Az állás, amire pályázik, már nem üres.

The job he applies for is not vacant anymore.

Aztán bementünk egy bárba, ami teljesen
üres volt.

Then we went into a pub, which was
completely empty.

A pincér, aki a rendelést vette föl, olyan
koszos volt, mint a föld.

The waiter who took our order was a dirty as
earth.

A számla, amit késve kaptunk, tele volt olvashatatlan számokkal.

The bill we got late was full of illegible numbers.

Az üzletvezetö, akit már 20 éves ismerek elnézést kért.

The landlord, whom I have known for twenty
years, apologised to me.

A pofon, amit a pincértöl kaptam, nagyon
fájt.

The slap I got from the waiter was very painful.

A mentö, mivel kórházba vittek, úgy zöty-kölödött, mint egy talicska.

The ambulance I was taken into hospital in
was jolting like a barrow.

Az ápolónö, akinek a keze selymes volt, megsimogatta a homlokomat.

The nurse whose hand was silky caressed my forehead.

A férfi, aki a fa alatt áll, tegnap még
börtönbe volt.

The man who is standing under the tree was
in prison yesterday.

A baleset, amit láttunk, nagyon súlyos volt.

The accident we have seen has been very
serious.

A tehenek, akik ott legelésznek nagyon szomjasak.

The cows who are grazing there are very thirsty.

A labda, amit elvesztettél, még teljesen új
volt.

The ball you've lost was absolutely new.

A tanár, akinek a tanítványa megnyerte a versenyt, szereti a mézet.

The teacher whose student won the competition likes honey.

Apukám, aki vidéken született, nagyon
erös.

My father, who was born in the country, is
very strong man.

Az a fivérem, aki ebbe az iskolába jár, sokat dohányzik.

My brother who attends this school smokes a lot.

A növérem, aki újságíró nem szereti a
híradót.

My sister, who is journalist, doesn't like TV news.

Budapest, mely Magyarország fövárosa, a Duna két partján terül el.

Budapest, which is the capital of Hungary,
lies on the banks of the Danube.

A ház, melyben lakom, elég kicsi.

The house I live in is quite small.

Karcsi, akit mindnyájan szeretünk, a város KISZ-titkára volt.

Karcsi, whom we all love, used to be the secre-
tary to the Young Communists of the town.

A toll, amivel írsz, az enyém.

The pen you're writing with is mine.

A ház, melynek zöldek az ablakai a Dunára néz.

The house whose windows are green over-looks
the Danube.

Azt mondja, hogy lekéste a vonatot, ami
nem igaz.

He says he's missed the train, which is not
true.

Add oda neki, amit akar.

Give him what he wants.

Mindent adj oda neki, amit akar.

Give him everything he wants.

Megdöbbentett, amit mondott.

I was shocked by what she'd said.

Felejtsd el, amit láttál.

Forget what you've seen.

Egy szót se értek abból, amit mondasz.

I don't understand a word you say.

Nem érted, amit mondok?

Don't you understand what I'm telling you?

Talán ez, azaz ember, akit keres a rend-
örség.

Maybe this is the guy the police want.

Mindnyájunkat meghívott, ami nagyon
kedves volt töle.

She invited us all, which was very kind of her.

Te vagy a legnagyszerübb lány, akivel
valaha találkoztam.

You are the most fantastic girl I've ever met

De hisz ez nem az a férfi, aki megkérte a kezemet!But this is not the man who popped the question.

Emlékszer már arra, amit tegnap tettél
velem?

Do you remember now what you did to me yesterday?

A rádió, ami az asztalon van, bedöglött.

The radio, which is on the table, has broken down.

A hó, amit a hókotró elkotort, ott feketéllik
az út mentén.

The snow that was pushed off by a snowplough is blackening by the roadside.

A kopár szik sarja, amin tikkadt szöcske-
nyájak legelésznek, ég a napmelegtöl.

The off shoots of the barren wastelands that parched flocks of grasshoppers are grazing
are toiling in the hot sun.

A vasorrú bába, akit Jancsi elégetett, egy mézeskalács házban lakott.

The iron nosed witch, who was burnt by Johnny, used to live in a gingerbread house.

A törpe, akinek az ágyába Hófehérke be-lefeküdt, szemérmesen mosolygott.

The dwarf whose bed Snow White lay in was smiling shyly.

A farkas, aki a nagymama ruháját vette föl, izgatottan várta Piroskát.

The wolf, who put on Grandmother's robe, was expecting Little Red Riding Hood excitedly.

Lenin, akit az úttörök nagyon tiszteltek, a
Nagy Októberi Szocialista Forradalom atyja volt.

Lenin, who was deeply respected by pioneers,
was the father of the Great October Socialist Revolution.

Az Auróra, ami a Volga folyón ringott, a forradalom szimbóluma volt.

Aurora, which was floating on river Volga, was the symbol of the revolution.

A puska, amit a lány levett a falról, töltve
volt.

The shotgun the girl took off the wall was loaded.

A kés, amibe a fiú tízszer belerohant, csirketrancsírozó szerszám volt.

The knife the boy ran into ten times was chicken carving tool.

A heverö, amin a fiú feküdt, a nagyszo-
bában volt.

The couch the boy was lying on was in the living room.

Mindent megvesz, amit meglát.

She buys everything she sees.

Elmondtam neki mindent, amit tudok.

I've told her everything I know.

Semmi más nem kell nekem, csak
szerelem.

All I need is love.

Semmi mást nem tudtam enni, csak egy
kis húslevest, töltött káposztát, meg egy
sült csirkét.

All I could eat was some meat soup, stuffed cabbage and fried chicken.

Csak egy ötös van nálam.

All I have on me is fives.

Csak annyit tudok róla, hogy van egy háza Sukorón.

All I know about her is that she has a house
at Sukoró

Nem volt más rajta, csak a kalapja.

All she had on was her hat.

Minden, amit ott látsz, a volt férjemé.

All that you can see there belongs to my ex-husband.

Nem hagyott itt semmi mást, csak egy
foszlott konyharuhát.

All he's left here is a ragged dishcloth.

Nem láttam semmi mást, csak sötétséget.

All that I could see was darkness.

Ne csináljon semmi mást, csak mossa
meg, vágja le, és szárítsa meg.

All you have to do is wash it, cut it, and dry it.

Nem tudta mit csinál.

She didn't know what she was doing.

Akármi lehetsz, ami csak akarsz.

You can be anything you want to be.

Azt mondta, hogy megcsinálta, ami igaz
volt.

She said she'd done it, which was true.


SEGÉDIGÉS SZERKEZETEK                        AUXILIARIES

Lehet, hogy Jóska írta a falra azt a gusz- tustalan mondatot.

Joe my have written that disgusting sentence on the wall.

Az ki van csukva, hogy Jóska írta, hisz
nem is tud írni.

Joe can't have written it, as he can't even write.

Biztos a fészekböl esett ki az a kismadár.

That little bird must have fallen out of the
nest.

Nem kellett volna táviratot küldened, egy
levél is megtette volna.

You needn't have sent a telegram; a letter
would also have done.

Akár az egész dinnyét megehetted volna nekem nem kell.

You might as well have eaten all the melon;
I don't need any.

A végállomásig kellett volna menned és ott átszállni egy buszra.

You should have gone as far as the terminus
and there change for a bus.

Attól még nem kellett volna lecsavarnod az orrát.

You shouldn't have twisted his nose off!

Valószínü, hogy telefonált, csak nem voltam otthon.

She may have given me a ring but I wasn't
at home.

Lehet, hogy megint elvált, mert hetek óta gyakrabban jön.

He may have got divorced again because he's been coming more and more often for weeks.

Ha jó leszel, vacsora után ehetsz egy
banánt.

If you are good, you may eat a banana after dinner.

Nem kellett volna felizgatnod magad, nem
ér annyit az egész.

You shouldn't have upset yourself; it's not worth it.

Lehet, hogy megcsináltatom a horoszkó-
pom.

I might have my horoscope made.

Ne izgulj, biztos megjön holnap.

Don't worry, he'll surely come tomorrow.

Nem lehetsz ilyen érzéketlen!

You can't be so unfeeling!

Esetleg kihullhat a hajad, ha annyit fo-gyókúrázol.

You might lose your hair if you're dieting so hard.

Hamarább is szólhattál volna, hogy nincs pénzed.

You could have told me earlier that you had
no money.

Biztos épp a halakat etette, mikor
csöngettél.

He must have been feeding the fish when
you rang.

Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta

vért.

So many hearts can't have shed that much blood in vain .

Biztos agyára ment a jólét.

Living in clover must have driven him crazy.

Lehet, hogy összekevertelek valakivel.

I may have confused you with somebody
else.

Valószínü lemerevedett, amikor meglátta a húgát egy rendör karjaiban.

He must have been transfixed seeing his sister
in a cop's arms.

Meg kellett volna élezned a kaszát.

You should have sharpened the scythe.

Biztos krumplit hámoz.

She must be peeling potatoes.

Esetleg megvakulhatsz, ha annyit nézed a lábam.

You might go blind if you keep looking at my
legs.

Be kéne tenni a hütöbe.

It should be put in the fridge.

Nem kellett volna hozzámenned ahhoz a részeg tengerészhez.

You shouldn't have married that drunken sailor.

Ehetek egy banánt?

May I eat a banana?

Akár fejbe is verhetett volna.

He might as well have hit you on the head.

Biztos kikelt volna, ha öntözöd.

It would surely have sprouted if you had watered it.

Hála istennek nem kellett mind meginnom.

Thank God, I didn't need to drink it all.

Nem lett volna fontos kiszedni a melléböl a csontot.

You needn't have taken the bone out of its breast.

Holnapra kellett volna megírnia, de közben disszidált.

He was to have written it by tomorrow, but it the meantime he had defected.

Biztos a fejébe vette, hogy nem száll le
rólam.

He must have put his mind on not leaving
me alone.

Lehetetlen, hogy mind megitta.

He couldn't have drunk it all.

Be kellett volna olajoznod a bicikliláncot.

You should have oiled the bike chain.

Lehet, hogy nyitva maradt az ajtó.

The door may have been left open.

Biztos borotválkozik, az serceg így.

He must be shaving, that's what gives that crackling sound.

Biztos, hogy tévedsz.

You must be mistaken.

Ki van zárva, hogy öt láttad, hisz
Baltimoreban van.

You couldn't have seen him, since he's in Baltimore now.

Valószínü, hogy ma már nem jön.

He's unlikely to come today.

Nem kell úgy a szívedre venni.

You shouldn't take it to your heart.

Eztet kell a szívedre tenni.

That's what you must put on your heart.

Lehet, hogy otthon vannak.

They may be at home.

Lehet, hogy elmentek paradicsomot
szedni.

They may have gone to pick tomatoes.

Bizonyára nem vett észre minket.

He can't have noticed us.

Nem kellett volna olyan korán jönnöd.

You needn't have come so early.

Nem kellett zöldséget venni, volt elég a
kertben.

We didn't need to buy vegetables; there was enough in the garden.

Biztos, hogy nem Mariskát láttad éjjel a
körúton.

You couldn't have seen Mary on the boulevard
at night.

Nem valószínü, hogy elkapták a tolvajt.

The thief is unlikely to have been caught.

Már bizonyára hallottad az újságot.

You must have heard the news.

Nem kellett volna mindjárt az elsö tánc
után letépni a blúzát.

You shouldn't have torn off her blouse right after the first dance.

Lehet, hogy nem vagyok egy lángész.

I may not be a genius.

Nem valószínü, hogy ma este itt leszek.

I'm unlikely to be here tonight.

Esetleg meglazulhat a gomb és leesik a szoknyád.

The button might get loose and your skirt will fall.

Biztos a taxiban felejtette a pénztárcáját.

She must have left her purse in the cab.

Már rég meg kellett volna mondanod neki.

You should have told her long ago.

Alig valószínü, hogy megváltozol.

You're hardly likely to change now.

Lehet, hogy tévedtem.

I might have been wrong.

Bizonyára alszik.

She must be sleeping.

Nem kéne elmeorvoshoz fordulnod?

Shouldn't you turn to a psychiatrist?

Nem kellett volna úgy rohannod, hisz
még nem volt ott.

You needn't have run so fast because there was nobody there.

Ő nem mondhatott ilyet!

He can't have said anything like that.

Azért ezt nem kellett volna.

You shouldn't have .

Rendör az nem lehet, mert zöld a sapkája.

He can't be a cop since his cap is green.

Méhecske nem lehetett, az hangosabban zümmög.

It couldn't have been a bee that buzzes
more loudly.

Lehet, hogy darázs volt.

It may have been a wasp.

Esetleg az is lehet, hogy szúnyog volt.

It might have been a mosquito.

Biztos a másikat húzta ki.

He must have taken out the other one.

A jobb alsó hatost kellett volna kihúznia.

He should have taken out the lower six on
the right.

Biztos nötlen, mert olyan simák a vonásai.


He must be single, as his face is not worn out at all.


FŐNÉVI IGENÉV, GERUNDIUM, INFINITIVE, GERUND
MELLÉKNÉV/HATÁROZÓI IGENÉV PARTICIPLE


Nehéz bátornak lenni, mikor az ember csak
egy nagyon kicsi állat.


It's hard to be brave when you are only a
very small animal.

Könnyü másnak vermet ásni.

It's easy to dig a pit for others.

 

Szeretni jó, jó, jó, jó.

To love is good; it's good to love.

 

A fütés borzasztó drága lett az idén.

Heating has become very expensive this year

 

A napozás olcsó, ha nem kell venni nap-
olajat.

Lying is the sun is cheap if you don't have to buy suntan lotion.

A lejmolás csúnya dolog.

Leeching is a nasty thing.

 

Lejmolni a legegyszerübb.

To be a leech is the simplest solution.

 

Lopni még könnyebb.

It's easier to steal.

 

Nehezen tudta eldönteni melyiket vegye.

It was difficult for him to decide which one to buy.

Szörnyü volt látni, ahogy ott szenvednek pályán.

It was terrible to see them suffering in the a field.

 

Szerintem könnyü volt megírni.

I think it was easy to write it.

 

Lepihenni melletted, menedék a szívem-

nek.

To lie down and rest beside you is a shelter
for my heart.

Utálok csavarogni, mikor minden zsúfolt.

I hate hanging about when everything is packed.

Alig várom, hogy találkozhassunk.

I'm looking forward to seeing you.

 

Nincs értelme veszekedni.

It's no use quarrelling.

 

Imádja, ha bámulják.

She enjoys being stared at.

 

Mindig iszik almalevet lefekvés elött.

He always drinks apple juice before going to bed.

Elrohant, miután meglátott.

After seeing me he ran away.

 

Gondold át, mielött meghívod.

Think it over before inviting him.

 

Adj valamit inni.

Give me something to drink.

 

Nincs senki, akihez szólhatnék.

There is nobody to talk to.

 

Unom már, hogy mindig én húzlak ki a csávából.

I'm getting tired of saving your butt.

Megpróbálunk valami jó megoldást találni mindenki számára.

We're trying to find a proper solution for
everybody.

Nem felejtették el tököt hozni?

Did you remember to bring pumpkin?

 

Emlékszem, hogy az asztalra tettem, de
most nem találom sehol.

I remember putting it on the table but now I can't find it anywhere.

Kipróbálta milyen mezítláb futni.

He tried running barefoot.

 

Megpróbált fölkelni, de nem ment.

Hi tried to get put but he failed.

 

Megállt, hogy felvegye a cipöjét.

He stopped to put on her shoes.

 

Abbahagyta a cipöhúzást.

He stopped putting on her shoes.

 

Vállaltam, hogy a hónap végére megcsinálom.

I undertook to do it by the end of the month.

 

Sikerült utolérnem.

I managed to catch up with him.

 

Nem sikerült utolérnem.

I failed to catch up with him.

 

Felajánlottam, hogy kifizetem a szállodát.

I offered to pay for the hotel.

Remélem, hogy hamarosan találkozunk.

I hope to see you as soon as possible.

 

Szólj, hogy hívjam fel az állatkertet.

Remind me to call the zoo, please.

 

Ez téged arra fog kötelezni, hogy minden kívánságát teljesítsd.

That will oblige you to fulfil all her wishes.

Tényleg akartam veled beszélgetni a do-
logról, de nem gondoltam, hogy ma ilyen
korán hazajössz.

I really meant to tell you about the situation
very soon, but I didn't expect you to come
home as early as that.

Nem akarlak elveszíteni.

I don't want to lose you.

 

Féltem közel menni hozzá.

A was afraid to approach her.

 

A zsugori fazonja nem volt hajlandó ki-

The mean it refused to fork out a grand.

 

pengetni egy rongyot.


 

Ne felejtsd el megnézni, nem hagytam-e
nálad a csipkés kombiném.

Don't forget to check if I have left my laced
slip in your house.

Fontos lesz majd, hogy tudj angolul.

It will be very important for you to speak English.

Nagyon betegnek tettette magát, de en-
gem nem tudott átverni.

He pretended to be very sick, but he failed to fool me.

A rendör meglátott egy embert, aki köz- szemérem elleni vétséget követett el és
úgy döntött, hogy letartóztatja.

The policeman caught sight of a man committing a public nuisance, so he decided to arrest him.

Nem akarlak megbántani.

I didn't mean to hurt your feelings.

 

Abbahagytam az ivást meg a dohányzást,
mert nagyon drága mulatság.

I gave up smoking and drinking because they are very expensive habits.

Nem bánom ha itt maradsz éjszakára, de
légy szíves ne horkolj.

I don't mind you staying here for the night, but please don't snore.

Érdemes megvenni ezt a csinos kis olasz
cipöt.

It's worth buying that pretty little Italian pair of shoes.

Érdemes venni ilyen bölcsöt, mert a baba álomba tudja ringatni magát.

It's worth buying a cradle like that because
the baby can rock itself into sleep.

Nem érdemes sírni elszalasztott lehetö- ségek miatt.

It's no use crying after missed opportunities

 

Muszáj kiszellöztetnem, amikor elmegy.

I can never help airing the room after she leaves.

Mikor elöször ránéztem, nevetnem kellett,
aztán meg sírnom.

When I first looked at her I couldn't help laughing, but then I couldn't help crying.

Ki nem állhatom, amikor telefüstöli a szobát.

I can't stand him filling the room with smoke.

Én élvezem, mikor kint vagyunk a nyílt
tengeren egy kis gumicsónakban, és kö-rülöttünk cápák.

I really enjoy being out there upon the high
sea in a small rubber boat surrounded.

Élvezte, hogy itt fekszik a függöágyban és
tíz szép lány kínálgatja itallal.

He enjoyed lying in the hammock with ten
beautiful girls offering him drinks.

Nem tudtam megúszni, hogy ne találkozzam vele.

I couldn't avoid meeting him.

Javaslom, hogy mindent szavazzunk le.

I suggest voting against everything.

 

Nekem hiányzik, hogy minden reggel ötkor keljek.

I miss having to go to work at five every morning.

Megint kezdett pukkasztgatni, bár fi- gyelmeztettem, hogy ne tegye.

He started popping again, though I had
warned him no to do it.

Nem tudta megállni, hogy ne csússzon
egyre közelebb hozzá.

He couldn't help slipping closer a closer to
her.

Még csak tárgyalni se hajlandó arról, hogy leköltözzön egy libafarmra.

She wouldn't even consider moving to the goose farm.

El tudod te képzelni Zsuzsit, amint egy libafarmon él?

Can you imagine Susie living on a goose
farm?

Kétlem, hogy öszinte ez ügyben.

I doubt him being honest about it.

 

Tagadom, hogy bármi ilyesmit tettem volna, uram.

I deny doing anything like that, sir.

A tyúkok nehezményezték, hogy napi két
tojást kelljen tojniuk.

The hens resented having to lay two eggs a day.

Sosem említetted, hogy volt dolgod vele.

You never mentioned having had an affair
with him.

Még egyszer nem kockáztatom meg,
hogy kölcsönadjak neki.

I won't risk lending him any money once again.

Megfogta a tehén farkát, mely az istállóban kérödzött.

He caught the tail of the cow ruminating in the
barn.

Dühös volt a soförre, aki az ablak alatt túráztatta a kocsiját.

He was angry with the driver revving his car under the window.

Megvigasztalta a lányt, aki ott sóhajtozott
a szoba sarkában.

He tried to comfort the girl sighing in the
corner of the room.

Te is láttad a csótányt, amelyik a lefolyó felé rohant?

Did you also see the cockroach running towards
the plug-hole?

De szép az a medál, ami a nyakadban lóg.

Wow, that's a beautiful medal hanging round your neck.

Kiszúrta azt az alakot, amelyik az Astoria sarkánál pénzt váltott.

He spotted the guy changing money in the corner of Astoria.

Nem vette meg a lovat, amelyik ott nyerí-
tett
a karám sarkában.

He didn't buy the horse neighing in the corner the stockyard.

Viszont megvette a birkát, amelyik ott
bégetett a lovon.

But he bought the sheep bleating on the
horse.

Levágta a bajszát, amelyik mindig böködte
a lány fülcimpáját.

He cut his moustache prickling the girl's
earlobe all the time.

Karjába kapta a lányt, aki a "Júliá"-t
énekelte.

He held the girl singing "Júlia".

Piroska észrevette a farkast, amint az a
fák közt ólálkodott.

Little Red Riding Hood noticed the wolf lurking
in the woods.

Minthogy húsz évig élt Olaszországban,
tudta hogy kell spagettit fözni.

Having lived in Italy for twenty years, he knew
how to cook spaghetti.

Minthogy kiválasztott egy pár kesztyüt,
úgy döntött vesz egy hozzávaló bundát.

Having chosen a pair of gloves she decided to
buy a matching frusta.

Miután már tíz éve ö volt a legnagyobb sztár elhatározta, hogy örökre visszavonul.

Having been the greatest star for ten years
she decided to retire for good.

Miután leszerelt a hadseregtöl, elment rendörnek.

Having been discharged from the army, he decided to join the police force.

Mivel három kitünö darabban már látta színpadon, neki szánta filmjének egyik
föszerepét.

Having seen her on stage in three excellent plays, he considered her for a leading part in his movie.

Megkért, hogy menjek el.

He asked me to leave.

 

Felment a padlásra, s nem is nézett
énrám.

She went up to the loft without even glancing
at me.

Miután kiitta a sörét, elbúcsúzott.

Having drained his beer glass, he said goodbye.

Záróra!

Closing time!

 

Bejött a szobába, és mikor meglátott,
rájött a csuklás.

She came into the room and seeing me
started hiccuping.

Az istállóban tárolt széna és gabona
illatától nagyon jól érezte magát.

The smell of the hay and grain stored in the barn filled him with a sense of well being.


 

Sose csináltam még szakálassal.

I've never done it with a bearded guy.

 

Csak ez a takaró van, amire fekhetünk.

I've got just this blanket to lie on.

 

A lány holmija mellé tette a cipöjét, amibe betuszkolta a zokniját, és a harisnyáját.

He placed his shoes stuffed with socks and
garter next to her things.

Suttogott, ahogy feküdt mellette.

She whispered lying beside him.

 

Nagyon örült, hogy megtalálta a nadrágját

He was overjoyed to find his pants.

 


Ezt kapom azért, amiért téged szedtelek
fel, ahelyett hogy megvártam volna azt, amelyiknek van vér a pucájában.

It's what I get for picking you instead for of waiting for the one with guts.

Befagy a hátsó felem.

My ass is frozen.

Aztán továbbmentek, egy szó nélkül.

Then they went on, neither speaking.

Egy kutya kezdte követni öket.

A dog began to follow them.

Befejezted már a fésülködést?

Have you finished combing your hair?

Meglepetten látta, hogy teljesen üres az
utca.

He was surprised to see that the street was completely deserted.

Rá se rántott, hogy megálljon a pirosnál.

He didn't bother to stop at the red light.

Ennek semmi köze az üzlethez.

That has nothing do with this deal.

Neked most nem kéne itt lenned.

You're not supposed to be here.

Az ablakon beszürödö holdvilág fényében
látta meg öt.

By the moonlight straining through the window
he saw her.

Hangja halk és visszafogott volt.

His voice was low and impressed.

Az a szerencsénk, hogy beszéltél vele.

We got lucky with you talking to her.

Úgy döntött, hogy a saját feje után megy.

He decided to use his own judgement.

Érezte, ahogy egyre jobban feszíti belülröl
a düh.

He felt a furious anger rising in him.

Nincs itt ma este senki, aki vigyázhatna a kicsire.

There is no one here tonight to look after the
nipper.

A házból lépcsök vezettek az utcára.

The house had steps leading down into the street.

Az életemet mentetted meg azzal, hogy észrevetted a skorpiót.

You saved my life by spotting the scorpion.

Egy kocsi dübörgött végig az utcán.

A car came roaring down the street.

Te aztán jól elijesztetted a festöket, akiket festeni küldtek!

You scared off the painters sent to paint the
flat.

Még vagy tíz percig maradtak a szobában
és közben dohányoztak.

They stayed in the room smoking for another
ten minutes.

A Józsi mellett álló lány így szólt.

The girl standing beside Joe said .

Érezte, hogy az oldalához szorítják a karját.

He felt his arms pinned to his sides.

Alig tudott beszélni.

He had trouble talking.

Két csodás órát töltöttek a lány heveröjén fekve, miközben egy filmet néztek.

They spent two brillo lying on her bed
watching a film.

Jót fog tenni neked, ha vegyülsz egy kicsit
a munkásosztállyal.

It'll do you good to mingle with the prole-
tariat.

Az ember hajlamos elfeledkezni a köte- lességeiröl.

One tends to forget one has obligations to meet.

A kínos helyzetet feloldandó, felhívta a nénikéjét.

To create a diversion she telephoned her
aunt.

Körülnézve láttam, hogy jó néhányan táncolnak.

Looking around I could see quite a few people dancing.

Nem volt hajlandó felpróbálni azt az íz- léstelen pulóvert.

She refused to try the tasteless pullover on.

Úgy vásárolt össze-vissza, mint egy
tébolyult.

She went mad buying clothes.

Van valami ötleted, hogy hogyan lehet
gyorsan egymilliót szerezni?

Can you think of a way to make a million in a
hurry?

Tiszta ideg, ha arra gondol, hogy
szabadságra kell mennie.

He is getting neurotic about going on holiday.

Szenvedett, ha arra gondolt, hogy két hetet
kell eltöltenie nélküle.

He was in anguish at the prospect of being
without her for two weeks.

A lépcsön álltak és órákon át csevegtek.

They stood on the steps ringing the bell for ages.

Lepusztult egy fazon volt.

He was a miserable-looking bloke.

Láttad, ahogy ott korzózott és a dobozból szürcsölte a sört?

Did you see him walking along the promenade swigging out of a can of lager?

Még 339 mondat.

Another 339 sentences to go.

A BKV úgy ünnepelt, hogy minden dolgo-zójának adott egy ingyen buszjegyet.

BPTC celebrated by giving every worker an extra bus ticket.

A kutyák a kocsma elött álltak, és a
gazdájukat várták.

The dogs stood outside the bar waiting for their masters.

Ne nyüszögj már!

Stop whining!

Menj és foglald el magad!

Go and find something to do!

Valamit el kell mondanom.

I've got something to tell you.

Micsoda megaláztatás, hogy nyalókát
kaptam a születésnapomra!

The humiliation of being given a lollipop for
my birthday.

Nem tudtam mit mondani, így hát csöndben maradtam.

I couldn't think of anything to say so I kept quit.

Örülnél, ha megszabadultál tölem, mi?

You would be glad to get rid of me, wouldn't you?

Beszélt, és közben fel se nézett az újság-
ból.

He spoke without looking up from his paper.

És ha azt mondanám, hogy ez nekem nagyon sokat jelent?

Supposing I said it meant at whole lot to me.

Miközben beszélt, a szönyeg szélét
rúgdosta.

He talked kicking at the edge of the rug.

Abbahagynád ezt a témát?

Will you quit harping on that subject?

- Figyelj! - mondta, és felugrott.

"Listen", he said leaping to his feet.

Akár az igazat is megmondhatnád,
ahelyett, hogy itt köntörfalazol.

You might as well tell me the truth instead of
beating about the bush.

Mindent elrontasz azzal, hogy így állsz
hozzá.

You spoil everything by taking the attitude.

Oly nagy rössel civakodtak és szidták
egymást, hogy elfelejtették lemondani a meghívást.

They were so busy quarrelling and calling
each other names that they forgot to cancel to invitation.

Nézd már, hogy teszi magát; enyhén
szétnyílt ajkak, verdesö szempillák, aztán
tágra nyílt szempár, idönként meg a karjára teszi a kezét.

Look what an act she is putting on; parted lips, eyelashes fluttering, and then her eyes
opening wide and now and then a hand laid on his sleeve.

Nos, miután Józsi olyan volt amilyen, a
lány nem tiltakozott a leosztás ellen.

Well, Joe being what he was, she didn't object to the share out.

Azt vártam, hogy bejelentik a lány és
Józsi eljegyzését.

A expected to see her engagement to Joe announced.

Nem volt senki, aki a számlát fizette volna.

There was no one else to pay the bill.

Muszáj volt ez-két célzást ejtenem róla.

I couldn't help dropping a hint or two about
him.

Felesége is volt valahol titokban.

He had a wife tucked away somewhere.

Gondoltam kitesz magáért.

I expected her to do herself well.

Ismertem azt a szokását, hogy úgy rendel
ételt, hogy az étlapon lévö legdrágább
fogást választja, akár szereti, akár nem.

A knew her habit of choosing a dinner by picking
the highest prices on the menu,
whether she liked the dish or not.

Kénytelen vagyok azt mondani, hogy nem sajnállak.

I'm bound to say I don't feel sorry for you.

Javára legyen mondva, soha nem titkolta,
hogy pénzsóvár.

To do her justice she never concealed she
was a mercenary.

Olyan fiatal, és olyan jó ránézni.

She is so young and easy to look at.

Ha egy lány hajnali kettökor egy taxiban huzakodik, biztos lehet benne, hogy igazi úrhölgy.

Fighting your way home in a taxi at two o'clock in the morning may help you to reassure that you're still a lady.

Mindenkivel lekezelö volt, még velem is.

She patronised everyone including me.Ezeknek a müanyag zacskóknak csak ki
kéne bírni, hogy ne szakadjanak ki, ha az ember 800 méteren átcipeli öket.

These carrier bags ought to stand up to being dragged half a mile without splitting.

Egész este kenyértésztát dagasztottam

I spent all evening bashing dough about.

Ültünk és kényképeket néztünk.

We sat around looking at photos.

Aztán horkolni kezdett.

And then he started snoring.

Nem lehet végigmenni az utcán anélkül
hogy bele ne ütköznél seftesekbe, akik symphoniát árulnak.

You can't walk down the street without bumping into wheeler-dealers selling Symphonia cigarettes.

Eltökélt szándéka, hogy beáll rendörnek.

It is his ambition to join the police force.

Régi filmekben láttam, hogy így csinálják.

I've seen it done in old films.

Mielött felkelt, aludt.

Before getting up he was sleeping.

Miután aludt, felkelt.

After sleeping he got up.

Miközben aludt, felkelt. (Holdkóros.)

While sleeping he got up. (He is sleep- walker.)


79 (HETVENKILENC) APRÓSÁG 79 (SEVENTY-NINE) LITTLE ONES

Micsoda egy randa idö!

What terrible weather!

Két tetü ring két egéren.

There are two lice rocking on two mice.

A hírközlö szervek szerint a rendörség
négy libát köröz.

According to the media the police want four
geese.

Sok férfi van sok bútorban, de egy bútor-
ban csak egy férfi van.

There are a lot of men in a lot of furniture, but
in one piece of furniture there's only one man.

Nézd azt az intelligens tekintetet a birkák,
a szarvasmarhák és az ökrök szemében.

Loot at the intelligent look in the eyes of those seep, cattle, and oxen.

Sok kárt okozott már a selejt.

A lot of damage has been caused by
imperfect quality.

Van néhány hírem; tulajdonképpen két
hírem van.

I've got some news: actually I've got two pieces
of news.

 

Mi újság?

What is the news?

Küldje el adatait a társkeresö ügynök-
séghez.

Send your personal data to the matchmaking agency.

Kések és feleségek egyaránt jól meg tudnak vágni.

Knives and wives can be equally sharp.

Sokan voltak a boltban.

There were a lot of people in the shop.

Sok gyereket kiszolgált már ez a bölcsö.

This cradle has been used by a lot of
children.

Sok bába közt elvész a gyerek.

Too many cooks spoil the broth.

Sok az eszkimó és kevés a fóka.

There are too many Eskimos and too few
seals.

Kevés itt a fény.

There's little light here.

Nem sokat tehet, nem igaz?

There isn't much he can do, is there?

Néhány bab meg egy kis leves van a tányérjában.

There are a few beans and there's a little
soup in his plate.

Vannak néhányan, akik nem szeretik a bablevest.

There are some that don't like beansoup.

Néhányan megbetegedtek.

Some got ill.

Valaki kopog.

Somebody is knocking.

Semmi sem hasonlítható hozzád.

Nothing compares to you.

Van aki tud, van aki nem. Ez már csak így
van.

Some can, some can't. That's how it is.

Nincs só a levesben.

There isn't any salt in the soup.

Ki van zárva.

No way.

Van otthon valaki? - Senki. - De valaki
csak mondta azt, hogy senki.

"Is there anybody at home?" "Nobody". "But somebody must have said 'nobody!"

Van még kávé a csészében?

Is there some coffee in the cup?

Ez se tetszik, meg az se.

I don't like either this or that.

Egyik se tetszik.

I don't like either.

Nem mind a kettö tetszik.

I like both of them.

Kettöjük közül egyik se kéne.

I wouldn't need either.

Mindenki más meg tudta volna csinálni.

Everybody else could have done it.

Mindkét szülöje imádja.

Both of hi parents love him.

Mind az apja, mind az anyja elismerte, hogy igaza volt.

Both his father and mother admitted he was
right.

Minden nap mosok fogat.

I clean my teeth every day.

Mindnek megvan a maga szobája.

Each has his own room.

Mindegyik gyerekem más-más iskolába
jár.

Each of children goes to a different school.

Mind megette.

He ate it all.

Egész éjjel táncoltak.

Thy danced all night.

Minden kérdésre válaszolni kell.

All the questions must be answered.

Minden gyerek szereti a játékot.

All children like toys.

A kiskakas gyémánt félkrajcárja.

The cockerel's diamond penny.

Tom bisztrója.

Tom's diner.

A cigány lova.

The gypsy's horse.

A szabadság vándorai.

The wanderers of freedom.

A Csepeli Munkásotthon.

CSEPEL WORKER'S CLUB.

A pupák pék pókja.

The silly baker's spider.

Gizi növérének a lánya.

The daughter of Gizi's sister.

A fönök kocsija.

The boss's car.

Két hét múlva találkozunk.

See you in two week's time.

Egyszerüen te vagy a legjobb.

You're simply the best.

Te sem vagy különb.

You're not much better.

Ez a legrosszabb bableves, amit valaha
ettem.

This is the worst beansoup I've ever eaten.

Te betegebb vagy, mint tegnap.

Now you are worse than you were yesterday.

Te vagy a legszebb lány a traktorgyárban.

You're the prettiest girl in the tractor factory.

Hideg a kezed.

Your hand is cold.

Messzebb van, mint gondoltam.

It's tarter than I expected.

Olyan fehér, mint a hó.

It's as white as now.

Az elefánt nagyon sokáig él.

An elephant can live for a very long time.

A pénz mozgatja a világot.

Money makes the world go round.

Az élet csodás.

Life is wonderful.

Nehéz a dolga a katonának.

The life of a soldier is very hard.

A foglalkozása? Mozdonyvezetö.

His job? He's an engine driver.

Olyan mesét mondott, amit senki nem
hitt el.

He told us a story that nobody believed.

Nem szeret focizni, de imád zongorázni.

He doesn't like to play football but he loves
playing the piano.

Bárcsak itt lennél.

I wish you were here.

Bárcsak szólna hozzám.

If only he would talk to me.

Bárcsak tudtam volna.

I wish I had known.

Bárcsak meg tudnálak érteni.

I wish I could understand you.

Bárcsak esne rám.

I wish it would rain down on me.

Bárcsak ne ettem volna meg.

If only I hadn't eaten it.

Oh. ha én is köztetek lehetnék.

If only I could be with you.

Bárcsak fiatalabb volnék húsz évvel.

I wish I were twenty years younger.

Ugye megmondtam, hogy ne vidd a
szobába!

I've told you not to take in into the room,
haven't I?

Jó, mi?

It's good, isn't it?

Megszerzed nekem, ugye?

You'll get for me, won't you?

Ülj le, jó?

Sit down, will you?

Kezdjük, jó?

Let's start it, shall we?

Szép a szemem, ugyebár?

My eyes are beautiful, aren't they?

Nem vagy finnyás, ugye?

You aren't choosing, are you?

Most utálsz, ugye?

You hate me now, don't you?

Én vagyok a te mucikád, ugye?

I am your sweetie pie, aren't I?

Nem én vagyok a következö, ugye?

I'm not the next one, am I?

Nem tudod megcsinálni, ugye?

You can't do it, can you?

Nem vettél ki pénzt a fiókomból, ugye?

You didn't take money out of my drawer,
did you?

Ugye nem lesz ma órád?

You won't have a lesson today, will you?

Jellemzö!

Oh, you would, would you?

Most inkább rádiót hallgatnék.

I'd rather listen to the radio now.

Menj inkább kocsival.

I'd rather you went by car.

Inkább inna, mint enne.

He would rather drink than eat.

Inkább ennék.

I'd rather eat.

Inkább igyál.

I'd rather you drank.

Te mos inkább ne figyelj ide, jó?

I'd rather you didn't listen now, will you?

Inkább focizna.

He would rather play football.

Szórakozz inkább a nénikéddel, jó?

I'd rather you fooled with your auntie, will you?

Úgy látszik, mindjárt kiderül (az ég)!

It looks as if it's going to clear up.

Úgy látszik, mindjárt balra fordul.

He looks as if he's going to turn left.

Úgy látszik az ablakon át jött be.

It looks as if he got in trough the window.

Olyan mintha citromba harapott volna.

It looks as if he's swallowed a lemon.

Olyan vagy, mint aki kísértetet látott.

You look as if you've seen a ghost.

Úgy látszik bal lábbal kelt föl.

He looks as if he got out of bed the wrong side.

Úgy látszik, kezd bedilizni.

She looks as if she's cracking up.

Olyan volt, mintha földbe gyökerezett
volna a lábam.

It was as though my legs were stuck to the floor.

Úgy fölugrott, mintha darázs csípte volna.

He jumped up as though a wasp had stung him.

Úgy beszél, mintha ö lenne a legjobb
horgász.

He talks as if he was the best fisherman.

Úgy fut, mintha az életéért futna.

He runs as if he was running for his life.

Olyan volt, mintha a világ a feje tetejére
állt volna.

It was as if the world had turned upside down.

Olyan volt, mintha a mennyben járnék.

I felt as though I was in heaven.

Úgy néz ki, mint aki már napok óta nem
evett.

He looks as if he hasn't eaten for days.

Olyan volt, mintha egy fekete függönyt
húztak volna közénk.

It was as though a black curtain had been
drawn between them and me.

Mit gondolsz, mi mozog a zöldleveles bokorban?

What do you think is moving in the bush with green leaves?

Szerinted róka?

Do you think it's a fox?

Mit mondtál, melyik nap érkezik?

Which day did you say he was going to arrive?

Nem hiszem, hogy disznóhús.

I don't think it's pork.

Azt hiszem nincs nálam pénz.

I don't think I have any money on me.

Én nem hiszem, hogy normális vagyok.

I don't think I'm in my right mind.

Azt hiszem nem jött össze nekik.

I don't think they hit it off.

Azt hiszem, nem szeret.

I don't think she loves me.

Azt hiszem nincs otthon senki.

I don't think there's anybody at home.

Szerintem nem elég hosszú.

I don't think it's long enough.

Azt hiszem nincs cipöpasztám.

I don't think I have any shoe paste.

Azt hiszem nincs több mondat.

I don't think there are any more sentences.

Szerintem te nem figyelsz rám.

I don't think you're listening to me.

Mozijegyet, egyet vegyek?

Shall I book one movie ticket?

Szóljak neki?

Shall I call him?

Játszunk egy parti ultit?

Shall we play a game of ulti?

Melyik utcánál forduljak balra?

Which turning shall I take to the left?

Mit vegyek fel?

What shall I put on?

Hová üljünk?

Where shall we sit?

Elmenjünk ma este valahova?

Shall we go out tonight?

Megmossam a hátad?

Shall I wash your back?

Leoltsam a lámpát?

Shall I turn off the light?

Mikor hagyjuk már abba:

When shall we stop it?

Csak azt akarom, hogy boldog légy.

I just want you to be happy.

Nem akarlak megijeszteni.

I don't want to frighten you.

Nem akarom, hogy megijedj.

I don't want you to get frightened.

Szeretném, ha szeretnél.

I'd like you to love me.

Szeretnék szántani, hat ökröt hajtani.

I'd like to plough and drive six oxen.

Szeretném, ha Józsi szántana.

I'd like Joe to plough.

Szeretném bejárni a földet.

I'd like to travel around the world.

Napot akarok látni.

I want to see the sun.

Azt akarom, hogy csinos légy.

I want you to be pretty.

Azt akarom, hogy légy légy.

I want you to be a fly.

Fogni akarom a kezedet.

I want to hold your hand.

Szabad akarok lenni.

I want to break free.

Azt szeretném, ha szabad lennél.

I'd like you to be free.

Ideje, hogy lefeküdj.

It's time you went to bed.

Legföbb ideje, hogy elzárd.

It's high time you turned it off.

Ideje, hogy legyen rám egy kis ideje.

It's time you had some time for me.

Legföbb ideje, hogy felöltözz.

It's high time you put on your dress.

Ideje hogy újra kihívják a vak zongora-
hangolót.

It's time the blind piano tuner called again.

Ideje már, hogy levágasd a hajad!

It's about time you had your hair cut!

Ideje, hogy beköltözzünk.

It's time we moved in.

Van kedved táncolni?

Do you feel like dancing?

Mulatni volna kedvem.

I feel like having fun.

Kedvem volna lovagolni.

I feel like riding.

Mindig azt tette, amihez kedve volt.

He always did what he felt like doing.

Nincs kedvem vasalni.

I don't feel like ironing.

Van kedved egy csésze kávéhoz.

Do you feel like a cup of coffee?

Nem szeretlek és a kutya sem.

I don't like you and neither does the dog.

Iccereg a macska és a hörcsög is.

The cat is fidgeting and so is the hamster.

Párizsit eszik és sajtot is.

He is eating parizsi and cheese, too.

Hideg van, meg sötét is.

It's cold and dark, too.

Nem tetszik ez, és nem tetszik az se.

I don't like this, and I don't like that, either.

Nincsen apám, se anyám.

I've got neither father, nor mother.

Énekelek és táncolok is.

I sing and dance, too.

Csöpög a csap és a WC is.

The tap is dripping and so is the lavatory.

Nincs rajtam pizsama és papucs se.

I'm not wearing pyjamas and slippers either.

A nyuszin van sapka és a farkason is.

The rabbit is wearing a cap and so is the
wolf.

Remélem, elkapják. Én is.

I hope they'll catch him. So do I.

Hófehérkének nincs fehér ruhája, és a törpéknek sincs.

Snow White has no whites and neither do the dwarfs.

A törpéknek van ágya és Hófehérkének is.

The dwarfs have beds and so does Snow White.

A szatyorban volt szalonna és kolbász is,
és a hátizsákban is.

The bag contained bacon and sausages too and so did the rucksack.

Nem találta a helyét és a fejét sem.


She didn't find her place and her head, either.

Táncolt a menyasszony és a völegény is.

The bride was dancing and so was the groom.

Csiga-biga palota, ablaka sincs, ajtaja
sincs.

Snaily snail castle, it's got neither window,
nor door.

Semmit nem tudtam róla, míg föl nem hívott.

I didn't know anything about it until he had called.

Nem mehetsz be a szobába, amíg le nem vetted a cipödet.

You may not go into the room until you have
taken off your shoes.

Nem indulunk, amíg Bob meg nem jön.

We won't start until Bob has come.

Amikor majd tél lesz, elmegyünk szánkózni.

When wintertime comes, we'll go sledding.

Amikor visszajövök, új életet kezdek.

When I come back, I'm going to start my life all over again.

Visszaadom, mihelyt megtalálom.

I'll give back as soon as I find it.

Majd bemegyek, ha nem lesz benn az
oroszlán.

I'll go in when there's no lion inside.

Emlékszem, hogyan öleltél át.

I remember how you used to hold me.

Régen minden más volt.

Things used to be different.

A lányok régebben rövidebb szoknyát
hordtak.

Girls used to wear shorter skirts.

Régen mosollyal az arcomon gitároztam.

I used to play my guitar with a smile on
my face.

Itt valaha vár állott.

There used to be a castle here.

A dolgozók régen még kaptak jutalmat november 7-én.

The workers used to get extra money on November 7th.

Nem az vagy, aki valaha voltál.

You're not the man you used to be.

Amikor még ifjú házasok voltunk, minden
nap felhívtál.

When we were just married you used to telephone me every day.

Régen azért soványabb voltál.

You used to be thinner.

Régen gazember volt, de most barátsá-
gos alak.

He used to be a jerk, but now he is a friendly
guy.

Hová is mehettem volna?

Where was I to go?

Most mit tegyek?

What am I to do now?

Úgy volt, hogy pénteken jönnek haza.

They were to come home on Friday.

Úgy van, hogy júniusban esküszünk.

We are to be married in June.

Másnap kellett volna elmennünk, de megbetegedtem.

We were to have gone away the next day,
but I was ill.

Az elitélteknek 10-kor ágyban kell lenniük.

All prisoners are to be in bed by 10 o'clock.

Itt nem dohányozhatsz.

You are not to smoke here.

Minél nagyobb Pistike feje, annál több víz megyen bele.

The bigger Pistike's head, the more water goes
in.

Minél sötétebb van, annál kevésbé látlak.

The darker, the less I can see you.

Minél kevésbé látlak, annál jobban tetszel.

The less I can see you, the more I like you.

Minél többet beszél, annál kevesebbet
mond.

The more he talks, the less he says.

Minél vékonyabb a nyaka, annál véko-
nyabb a dereka.

The thinner her neck, the thinner her waist.

Minél zöldebb, annál büdösebb.

The greener, the more stinking.

Egy fél nap is lesz, míg kicserélik a fö-
tengelyt.

It will take them half a day to replace the crankshaft.

Mennyi idö alatt érsz Erzsébetröl Cse-
pelre?

How long does it take you to get to Csepel from Erzsébet?

Ha gyalog megyek 20 perc, ha kocsival 30.

It takes me 20 minutes on foot and 30 minutes
by car.

Mennyi idö alatt fognak Székesfehérvárról Moszkvába érni?

How long will it take them to get to Moscow from Székesfehérvár?

Négy nap alatt értünk Hágába.

It took us four days to get to the Hague.

Kevesebb, mint 10 perc alatt összeütötte
a rántottát.

It took her less than 10 minutes to make scrambled eggs.

Mennyi idö alatt olvastad el a "Háború és Béké"-t?

How long did it take you to read "War and
Peace"?

Mint a mókus fenn a fán.

Like a squirrel up in the tree.

Olyan szép vagy, mint a nap.

You're as beautiful as the sun.

Ez a könyv olyan, mint egy rossz álom.

This book is like a bad dream.

Elment. Csak úgy.

Off he went. Just like that.

Olyan kicsi vagy, mint egy törpe.

You're as small as a dwarf.

Te meg olyan vagy, mint egy gözmozdony.

You're just like a steam engine.

Olyan a szemed, mint egy kispárna.

Your eyes are like a little pillow.

Heten vannak, mint a gonoszok.

They are seven like the evil.

Mint a filmeken.

Like a movie scene.

Pont olyan csinos, mint a mamája.

She's as pretty as her mother is.

Egy bolha egyensúlyozott a macska
bajuszán.

There was a flea balancing on the cat's moustache.

Fecskék repültek Dél-Afrika felé.

There were swallows flying towards South Africa.

Egy banán van a citromfán.

There's a banana on the lemon tree.

Bogarak voltak a fürdöszobában.

There were beetles in the bathroom.

Egy légy csúszkált a kopasz fején.

There was a fly skidding on his baldhead.

Aztán a légy a pitére szállt.

There was a fly flew on the pie.

A pite az asztalon van.

The pie is on the table.

A sütöben is van a pite.

There's some pie in the oven, too.

Két sütö volt a konyhában.

There were two ovens in the kitchen.

A konyha a fürdöszoba mellett van.

The kitchen is beside the bathroom.

Egy csomó fürdöszoba van a házban.

There is a lot of bathroom in his house.

Csak egy ház van az utcában.

There's only one house in the street.

Zengö hangú férfikórus énekelte a
Bunkócska refrénjét.

There was sonorous voiced men's chorus singing the refrain of Coshlet.

Láttam, hogy kéz a kézben sétálnak a
kertben.

I saw them walking hand in hand in the garden.

Hallottam, hogy Juliska énekel a fürdöszobában.

I heard Julia singing in the bathroom.

Hallod, hogy ugat a Kriszti?

Can you hear Christie bark?

Látod azt a kísértetet, amint tetöröl tetöre ugrál?

Can you see that ghost jumping from rooftop to rooftop?

Láttam, hogy mosolyog.

I saw her smile.

És láttam, ahogy ott állt.

And I saw her standing there.

Hallottam, hogy nyílik az ajtó.

I heard the door opening.

Jobb, ha csöndben maradsz.

You'd better be quiet.

Jobban tennéd, ha felöltöznél.

You'd better put on your dress.

Jobb, ha nem megyünk együtt.

We'd better not go together.

Jobb lett volna, ha alszik.

He had better have slept.

Jobb, ha nem beszélek annyit.

I'd better not talk so much.

Jobban teszed, ha becsukod a szemed.

You'd better close your eyes.

Jobb, ha nem eszed meg.

You'd better not eat it.

Jobb lett volna, ha lifttel megyünk.

We'd better have used the lift.

Bármekkora is a fülem, nem hallok semmit.

However big my ears, I can't hear a thing.

Bármibe kerül, én megveszem neked.

Whatever it costs, I'll buy it for you.

Akármelyiket veszi el, úgyis megbánja.

Whichever he marries, he'll regret it.

Bármit iszol, rosszul leszel.

Whatever you drink, you'll get sick.

Akárki mondja, hazudik.

Whoever says it is a liar.

Akármennyi pénze is van, hülye oszt kész.

However much money he has, he's stupid and that's it.

Bármit is javasolok, mindig ellenkezik.

Whatever I suggest, he always disagrees.

Megy a függöny a tapétához?

Does the curtain match the wallpaper?

De jól áll az a pulóver.

That pullover really suits you.

Pont jó a cipö.

Those shoes fit me.

Öreg vagy te már, nem áll jól a láncos
dzseki.

You're too old; a chain jacket doesn't suit you.

Hü, de jó kis sapka. Hü, és pont jó. Hü de
jól áll. Hü, és a sáladhoz is megy.

Hm, that's a good cap. Hm, and it fits you. Hm, and it suits you, too. Hm, and it goes with your scarf.

Úgy látszik Évi megette a zsömlét.

Eve seems to have eaten the roll.

A jelentések szerint az ötödikröl zuhant ki.

He is reported to have fallen from the fifth floor.

Látszott rajta, hogy egész éjjel sírt.

He seemed to have been crying all night.

Azt hitték szegényröl, hogy szegény, pedig gazdag volt.

The poor bloke was thought to be poor though
he was rich.

Azt mondják róla, hogy nem szeret senkit.

He is said to love nobody.

Azt mondják, hogy el kellett utaznia.

She's said to have had to leave.

Úgy látszik, nem érdekli semmi.

He doesn't seem to care about anything.

Úgy látszott, hogy forr.

It seemed to be boiling.

Azt hitték róla, hogy okos.

Hi was thought to be clever.

Lopott kocsinak tünt.

It seemed to be a stolen car.

Azt hitték, hogy ellopták a kocsiját.

His car was thought to have been stolen.

Úgy tartják, hogy Magyarország olyan mint
a gyapjú; minden nagymosásnál összemegy.

Hungary is believed to be similar to wool; she shrinks with every big wash.

Vagyok olyan legény, mint te.

I am as tough a guy as you are.

Vagyok én olyan lány, mint amilyen legény
te vagy.

I am as tough a girl as tough a guy you are.


A poros nyomába se léphetsz az elsö feleségemnek.

You are nothing like my first wife.

Te nem tudod mit beszélsz.

You don't know what you're saying.

Pontosan tudom, hogy milyen nö volt az
elsö feleséged.

I know exactly what kind of a woman your first
wife was.

Igyekezett mindenkinek örömet szerezni.

She tried hard to please everyone.

Ő már csak ilyen volt.

She was just like that.

De azért nem volt olyan önzö, mint te.

But she wasn't as selfish as you are.

Sokkal jobban fözött, mint te, és kész.

She was much better at cooking than you cook and that's it.

Én még ilyen marhát nem láttam.

I haven't seen a moron like you.

Most már viselkedjél.

Control yourself.

Elvigyelek valahová ma este?

Shall I take you out tonight?

És milyen jól néz ki meztelen.

And how good she looks naked.

Lehet, hogy festi magát.

She my use make-up.

Attól még nem lesz kopaszabb.

That won't make her balder.

Nincs több, ugye?

There's no more, is there?

Nincs.

No.
Találat: 4938Felhasználási feltételek