online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

NÖVEKEDÉS A GAZD-BAN

gazdaságFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
Az 1929-33-as gazdasagi vilagvalsag jelenségei és következményei
AZ EURÓPAI TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG ÁTALAKULÁSA
A SZÁMVITELI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE
Export-Import menedzsment szakirany A FUVARSZERVEZÉS DILEMMÁI A KÖZÚTI FUVAROZÁS TERÉN
DOLGOZAT Az EURO-BUSSINES-SOFT Bt. Tevékenységének elemzése
Az ipari forradalom következményei
Munkanélküliség a modern gazdasagban. A munkanélküliség fogalma. A munkanélküliség különböző magyarazatai.
A pénzteremtés mikéntje. A pénz, pénztömeg. A forgalomhoz szükséges pénz mennyisége. A pénzkereseti függvény. A pénzteremtés, mint a tőkearamlas egyik
A tőzsde
A makrofolyamatok allami iranyítasa
 
 

Növekedés a gazd-ban

A gazdasági növekedés

Expanzió: a kibocsátás (GDP) növekedése. Gazdasági fejlődés: az életminőség javulása, általában (de nem feltétlenül) gazdasági növekedés mellett és miatt. Tágabb fogalom, mint a gazd-i növekedés.

Növekedés: A termelés lehetőségei bővülnek, a GDP potencálja kitágul. Nem csupán a termelés, hanem a termelési kapacitás is nő.

Gazdasági növekedés: A kibocsátás (GDP) növekedése (expanziója) a kapacitások bővülése (a potenciális GDP növekedése) mellett. A változás minőségi tényezőit is figyelembe kell venni. Nem jelzi a társadalmi-gazdasági viszonyokat. Időhorizontok rövidebbek, mint a gazd-i fejlődésnél. Transzformációs görbe segítségével vizsgáljuk – a termelési lehetőségek görbéje az origótól távolodva elmozdul. A gazdasági növekedés lényegét fejezi ki a potenciális GDP: egy nemzet teljesítményét az összes rendelkezésre álló erőforrás teljes mértékű és hatékony kihasználása mellett fejezi ki. Nő, ha a technika tökéletesebbé válik, vagy több erőforrás áll rendelkezésre.

A gazd-i növekedés mérése
növekedés üteme: az össz-reálkibocsátás indexével mérjük. A kibocsátás relatív növekedése:

αY = ∆Y/Y = Y/Y * 100%

növekedés színvonala: egy főre eső összkibocsátás változásával mérjük. Y/N. Életszínvona nem feltétlen függ tőle. Döntően a munka termelé-kenységének az emelkedésétől függ. Tényleges növekedés (1 főre jutó eredmény növekedése) = névleges növekedés – népesség növekedése.

A gazd-i növekedés tényezői: a növekedés alakulásában szerepet játszó foly 515h72f amatok (fv szerű kapcsolat):

Mennyiségileg megragadható erőforrások bővülése

természeti erőforrások (föld) növekedése: másodlagos jelentőségű. Földterület nagysága (A). Gn, ha a műszaki haladás lehetővé teszi hatékony kiaknázásukat.

munka (humán erőforrás) növekedése: a népesség (N) nem meghatározó tényező. A munkaerő az egész társadalom produktuma. Gn, ha a műszaki haladáshoz kapcsolódóan, azzal összhangban, azt elősegítve át tud alakulni humán tőkévé.

tőke (újratermelhető tőkejavak) növekedése: a tőkeállományt (K) beruházással bővítik, de ez sem elsődleges meghatározó tényező. Csak potenciálisan bővíti a lehetőségeket. Akkor több puszta expanziónál, ha ezek a beruházások a műszaki haladás által diktált színvonalnak megfelelnek (korszerűek) illetve maguk is részesei e színvonal emelésének (innovatívak).

A technikai, műszaki haladás

A gazd-i növekedés alapvető tényezője, amely elsősorban az erőfor-rásokon keresztül érvényesíti hatását. A kibocsátás állandó ráfordítás mellett is nő, és a többi növekedési tényező hatékonysága is  nő. A mennyiségileg megragadható erőforrásoktól elvonat-koztatott tiszta intenzív növekedés.

Mutatja: a gépek színvonalának emelkedésése,  a munka technikai felszereltségének fokozódása, a termékek minőségének javulása, munkaerő szakmai színvonalának emelkedése.

Megjelenés osztályozása

megnyilvánulás szempontjából

megtestesült: műszaki fejlesztések

nem megtestesült: jobb szervezés, hatékonyabb irányítás

● műszaki haladás motivációja szerint

autonóm: a termelési tapasztalatok felhalmozódása és a tudományos kutatások eredményei nyomán spontán módon kibontakozó (rádióelektronika)

indukált: társadalom gazd-i vagy egyéb szükségleteiből indul ki, a kornak kíván megfelelni.

növekedéselméletek szerint

egzogén: a műszaki haladás önálló termelési tényezőként való ábrázolása.

endogén: a műszaki haladás belső ábrázolása a többi tényező fejlődésén keresztül.

A gazdasági növekedés jellege

extenzív: a növekedés elérése az erő-források bővítése által, miközben az erőforrások hatékonysága változatlan.

intenzív a kibocsátás növekedése a termelési tényezők adott mennyisége mellett következik be, illetve a termelési tényezők növekedési üteme kisebb, mint a kibocsátás növekedési üteme, azaz a termelési tényezők hatékonysága nő.

A növekedés feltételei (korlátai)

Természeti-földrajzi környezet, piac, nemzeti és nemzetközi társadalmi-politikai feltételek, specifikus korlátok (pl. rendszerváltás), emberi tényező.

A gazdasági növekedés alapmodelljei: Azt vizsgálják, hogyan mehet végbe növekedés az egyensúly fennmaradása mellett.

Két alaptípus + 1

● Keynes elméleti rendszerére épülő: kiindulópontja a makro-ökonómia alapegyenletrendszere. A műszaki haladás nem befolyásoló tényező. Tengelyében a beruházás vizsgálata áll.

● Neoklasszikus növekesédési modell: a termelési fv-ekre épül (Walrasi hagyomány). A műszaki haladás a többi tényezővel egyenrangú. A beruházások nem jelennek meg. Aranykori növekedési út fikciójának fontos szerepe van.

● Endogén műszaki haladást ábrázoló modell: a műszaki haladás a beruházásokban és az általuk létre-hozott berendezésekben testesül meg.

Az egyensúlyi növekedés (olyan növekedés, amelynél az egyensúly megmarad) bizonyos felfogásán alapulnak. Dinamikus egyensúlyt értelmezi: a kereslet változásai és a kínálat változásai nem szakadnak el egymástól – folyamat. A statikus egyensúlyt nyugalmi állapot-ként értelmezi: a kereslet egy adott pillanatban egybeesik a kínálattal – állapot. Aranykori növekedés: olyan növekedési pálya, ahol a növekedés minden mutatója optimális, a tényleges és a természetes biztosítottt egyensúlyi növekedés üteme azonos.Keynesi növekedési modellek

Postkeynesi modellek: a makrokeresletből indulnak ki. A legfontosabb feltétel az összkereslet növekedése, mely elemeként kulcs-szerepet kap a beruházás, amely a multiplikátor-hatáson keresztül növeli az összjövedelmet. A megtakarítás és a beruházás dinamikus egyensúlya jellemző, ahol az egyensúlyt nem a kamatláb mozgása biztosítja. Dinamizálták a modellt és így a beruházási keresletet összekötötték az optimális tőkeállomány alakulásával → ha nő a piaci kereslet (a tőke kapacitások teljes kihasználása esetén) növelni kell a tőkeállományt is, s ez beruházásokat tesz szükségessé. Az ilyen tőkeállománybővítés az indukált beruházás: a jövedelem bővülése által kiválasztott beruházási igény – bizonyos fokig a multiplikátor hatás fordítottja. Az akcelerátor hatás: a beruházások és a jövedelem dinamikus összefüggése, a multiplikátor statikus és az indukált beruházás dinamikus jelenségeinek összekapcsolódása: a beruházások változása mindig gyor-sabb, mint a jövedelmek változása. Csak a jövedelem növekedési ütemének növekedésénél fokozódik.

● Domar féle modell: K + beruházások kapacitásnövelő hatásá-nak figyelembe vétele. Az egyensúlyi növekedés feltétele: Beruházás egyensúlyi növekedési üteme = megtakarítási határhajlandóság * beruházások átlagos hatékonysága (egységnyi beruházás mekkora többletkapacitást hoz létre). Azt sejteti, hogy a megtakarítási hányad ésa tőkehatékonyság stabilan tartása alakítja ki az egyensúlyi növekedési ütemet. Ez nem igaz.

Harrod-féle biztosított egyensúlyi növekedési ütem: Törekedett a D-modell hiánysságainak kiküszöbölésé-re, tovább dinamizálta a modellt és felhasználta az indukált beruházások kategóriáját. A beruházás és a megtakarítás egyensúlyára épül. Biztosított (warranted) egyensúlyi növekedési ütem: a beruházás δ átlagos hatékonysága a CI I.C.O.R. mutató reciprokával egyenlő, ezért a gazdasági növekedés üteme egybeesik a beruházások növekedési ütemével:
αYW = αY=αI =s/Cr

Akkor alakul ki, ha: Biztosított egyensúlyi növekedés = átlagos megtakarítási hányad / biztos egyensúlyi növekedéshez tartozó tőke-koefficiens (I.C.O.R.mutatóaz egyensúlyi növekedés esetén egységnyi jövedelemtöbblethez mennyi tőke beruházására (indukált beruházás) van szükség.)

Növekedés tényleges és természetes üteme a Harrod-Dormar modellben

Tényleges növekedés üteme: a növe-kedés statisztikailag mérhető üteme.

Növekedés természetes üteme: olyna nü, melyet a népesség szaporodása és a műszaki haladás hosszú távon lehetővé tesz. Max. növekedési ütem.

Ha a tnü > egyensúlyi nü, akkor konjunktúra alakul ki, ami önmagát erősíti, így az eltérés egyre nagyobb lesz. Fordítva dekonjunktúra alakul ki.

Rövid távon lehet tnü > ntü pl munkanélküliség esetén.

Ha ntü > tnü, akkor nem teljes a foglalkoztatottság, de dinamikus egyensúly van.

Ha tnü = ntü = enü → aranykori növekedés esete.

Neoklasszikus növekedési modellek

A makrokeresletből indulnak ki. Különbség: az egy főre jutó termelés növekedése két hatás eredménye: a termelési tényezők mennyiségének / helyettesítési hatásnak és a műszaki haladásnak a fv-e. Az I.C.Q.R. tőkekoefficienst rugalmasnak tekinti. Ntü = enü. A kereslet meg sem jelenik, mivel dogmájuk szerint az egyensúly tartós és a piac által biztosított.. A kínálatot elemzik, tehát az aggregált termelési fv-re épül: a makrokibocsátás fve az aggregált termelési tényezőktől (≠ a vállalatok mikoökonómiai termelési függvénye-inek horizontális összegével).

A helyettesítés rugalmassága: azt mutatja, hogy a technikai helyettesítés határrátájának 1 %os változására a tőke-munka arány hány %os változása esik. Speciális esete az egységnyi helyettesítési rugalmasság, ilyenkor a %os változások megegyeznek.  A helyettesítési határráta módosul, ha: termelési fv megváltoztatásával (pl új műszaki eljárás); tényezőárak változtatása.

Az (egzogén) műszaki haladás típusai

SEMLEGES: a következő arányok közül egyik vagy másik a műszaki haladás dacára változatlan marad.

A termelési fv-ekre gazdasági szempontból jellemző arányszámok:

A munka technikai felszereltsége (K/L): a tőke és az őt működtető munka aránya. A tőkehatékonyság (Y/K): az egységnyi tőke ráfordításával létrehozott kibocsátás, reciproka a tőkeigényesség (Y/K) mutatója. A munka termelékenysége (Y/L): az egységnyi munka ráfordításával létrehozott kibocsátás, reciproka a munkaigényesség (L/Y) mutatója.

3 definiciója

Hicksi értelemben semleges műszaki haladás: változatlan K/L mellett azonos mértékben növeli mindkét tényező határtermelékeny-ségét, vagyis a helyettesítés rugalmassága éppen egységnyi. Változatlan nagyságú tényezőkkel nagyobb termelést, ill. ugyanazt a termelést kisebb, de változatlan arányú tényező-ráfordítással lehet elérni. Ábr. Izokvant görbékkel.Harrodi értelemben semleges műszaki haladás: változatlan kamatláb és növekvő K/L mellett nem változtatja meg a tőkeigényesség (K/Y) nagyságát. Ábrázolása termelési fv-el. x- K/L, y- Y/L. A műszaki haladás eredményeképpen a tfv felfelé eltolódik.

Solow szerinti semleges műszaki haladás: változatlan bérszínvonal és növekvő K/L mellett nem változtatja meg a munkaigényesség (L/Y) nagyságát. Harrodi szimmetrikus párja.

NEM SEMLEGES

Hicksi nem semleges műszaki haladás: Ha a határtemelékenységek aránya jobban nő, mint a munka határ-termelékenysége: munkamegtakarító, fordítva: tőkemegtakarító

Harrodi nem semleges műszaki haladás: változatlan kamatlábnál növeli a tőkeigényességet: tőkét felhasználó műszaki haladás, ellenkezőleg: tőkét kímélő.

Solow  növekedési modellje

Azt vizsgálta, hogyan növelte a munka és a tőke hatékonyságát a műszaki haladás az USA-ban a XX.sz. elején.

A Cobb-Douglas TF-be beépítette a termelési rugalmasságokat, a tőke és a munka parciális természetes rugamasságát. A műszaki haladás független (exogen) tényezőjét is figyelembe vette. A teljes növekedési ütem = műszaki haladás üteme + a tőke és a munka növekedési ütemének termelési rugalmasságukkal súlyozott összege. Szerinte is van ideális növekedés.

Gazdasági növekedés és műszaki haladás: Marginalista makroö – egzogén vizsgálat. A műszaki haladás belső törvényszerűségeit feltáró endogén ábrázolás egyik jelentős példája Jánossy Ferenc elmélete a gazdaság trendvonaláról és helyreállítási periódusáról. Posztulátumai:

T.1. A termelékenység növekedéséből adódó növekedés posztulátuma: A gazdasági növekedést a makróö-i kibocsátás vmely nettó vagy félnettó szintetikus mutatójának egy főre jutó hányadával mérjük. → a gazdasági növekedés üteme és a munka termelékenység üteme az elvonatkoztatás adott szintjén azonosítható egymással.)

T.2. A fejlesztés és szervezés posztulátuma: A termelékenység növekedése alapvetően kétféle típusú tevékenységgel hozható összefüg-gésbe: a meglévő technikai felszerelt-ség és a meglévő technológiák jobb, hatékonyabb kihasználására irányuló szervezési (meg nem testesült műszaki haladás) és jobb, hatékonyabb műszaki feltételek megteremtésére irányuló műszaki fejlesztési tevékeny-ségekkel (megtestesült műszaki haladás). P-t fejlesztéssel fokozhatjuk, R-t szervező tevékenységgel növehetjük.

T.3. Mindig az a tevékenység a legdrágább, amit éppen csinálnak. A kihasználtság fokozásával az az olcsóbb egyszerűbb módszerek kimerülnek, és egyre bonyolultabb és drágább módszerekkel lehet egyre kisebb hatást elérni. A műszaki potenciált fokozó fejlesztő tevékenység ktsge csökken.

T. Mindig az a tevékenység a legdrágább, amit éppen csinálnak Termelési tapasztalatok hiányában a fejlesztés egyre több ktséges és tévesnek bizonyuló kísérletet fog alkalmazni, viszont az új lehetőségeket viszonylag kis ráfordítással ki lehet használni.

T.5. A tömeges korszerűtlen beruházás visszaveti, a tömeges innovatív beruházás növeli a környezet korszerűsödési rátáját, ezzel lenyomja illetve felemeli a gazdasági trend meredekségét.

Berendezés teljesítményének mutatói: ● Műszaki potenciál (P): Az a legnagyobb teljesítmény, mait a berendezéssel ideális körülmények között el lehet érni. Növekedési üteme a korszerűsödési ráta: az (endogén) műszaki haladás mutatója, az időszak végi és az időszak eleji műszaki potenciálok aránya. Társadalmi tartalmú kategória, az emberi tényező, a termelési kultúra, a szakmai felkészültség fv-e. Önfinanszírozó műszaki haladás esetén hosszabb távon a termelékenység növekedési üteme nem szakadhat el a korsze-rűsödés rátájától, azonos tendenciát mutatnak.Tényleges teljesítmény (R): Az az eredmény, amit a berendezés segít-ségével valóban elérnek. A berendezés reális kihasználtsága. Növekedési üteme a tényleges növekedési ütem.

Gazdasági trend: a gazdaságban tarósan érvényesülő, alapvető fejlődési tendencia. J. F. szerint a korszerűsödési ráta által megha-tározott meredekségű vonal, amely a nem szignifikáns (véletlen) kilengésű fejlődési görbe felső burkoló görbéje.

Gazdasági ciklusok: ha a tényleges növekedés eltér a trendvonaltól ese-tenként ill. rendszeres időközökben.

Beruházások és korszerűsítés

A beruházás saját korszerűsödési rátája a beruházás által érintett berendezés beruházás utáni és beruháás előtti P-jének a hányadosa. A beruházás korszerűségi szintje attól függ, hogy a saját korszerűsödési rátája hogyan viszonyul a környezetéhez. Beruházás lehet:

korszerűtlen: a beruházás belső korszerűsödési rátája jelentősen kisebb a környezet korszerűsödési rátájánál.

● korszerű: két ráta nagyjából ≈.

● innovatív: a beruházás belső korszerűsödési rátája jelentősen > a környezet korszerűsödési rátájánál.

Pótlási hányad: a pótló beruházással lecserélt rész aránya a teljes állományhoz. A növelésnek matematikai korlátja van (100%). Bővítési hányad: a nettó beruházás aránya az eredeti állományhoz. Gazdasági korlátja az erőforrások gyors ütemű kimerülése.

A beruházásokkal elérhető termelékenységváltozások tételei:

● Ha valamelyik vagy mindkét beruházási hányad folyamatosan nő (csökken), akkor a beruházás saját korszerűsödési rátája meghaladja a környezet korszerűsödési rátáját (elmarad attól).

Állandó beruházási hányadok esetén a beruházás saját korszerűsödési rátája a környezetéhez fog igazodni.

A beruházások túlhajtása - ami végül is kimeríti a növekedés forrásait - hatással van a beruházási ciklusok kialakulására, mivel a beruházásokat a beruházások visszafogása követi.

A beruházások optimális hányada nem független a korszerűsödés rátájától. Az optimális pótlási hányadtól való eltérés a megtérülésben fog veszte-ségeket okozni. Az optimális bővítési hányadtól való eltérés a bővítés önfinanszírozását teszi lehetetlenné.

A gazdasági növekedés trendje, és a helyreállítási periódus: A gazdaság fejlődési mutatói elég pontosan követik egy trend vonalát. Az esetleges eltérések vmilyen rendkívüli gazdaságtörténeti eseménnyel magyarázhatók amit a mélypont elérése után előbb-utóbb követ a fejlődési mutató trendhez való visszatérése jóval meredekebb fejlődéssel. Szakaszai: katasztrófa; kilábalás a katasztrófából; felzárkózás a gazdaság trendvonalához.

Katasztrófa: a trendtől lefele való szignifikáns eltérés. Helyreállítási periódus: a gazdasági trendtől lefelé való szignifikáns eltérés periódusa. Szakaszai: katasztrófa bekövetkezése, hanyatlás kezdete; mélypont, a helyreállítás kezdete; kritikus pont, a katasztrófa előtti szint elérése; trendhez való visszatérés pontja. Mélypont: a termelő berendezések száma visszaesik, min pótlási hányad, majd ez nő, megjelenik a bővítés. Összességében növekedő beruházási hányad. Kritikus pont: pszichológiai és gazdaságpolitikai jelentőségű. Az illúziók kora, de a helyreállítás még nem fejeződött be. Az egyre gyorsabb kilábalás és a folyamatosan lassuló felzárkózás szakaszait elválasztó inflexiós pont közelében van.

Kritikus pont reakciói:

Harmónikus növekedés: a helyreállítás korszerű beruházásokkal történik, a felzárkózás a korábbi trendhez zavartalan.

Erőltetett növekedés: a helyreállítás korszerűtlen beruházá-sokkal erőltetett ütemben történik, a felzárkózás a lefele megtört trendhez újabb katasztrófához vezet. Mennyiségi személet.

Gazdasági csoda: A kritikus időpont után a harmónikus n.ü-hez képest visszafogják a n.ü-t, a helyreállítás innovatív beruházá-sokkal, a felzárkózás a megtört trendhez kimagasló ütem mellett zajlik. Minőség javítására törekszenek.


Találat: 2255