online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Mutató típusok. A Turbo Pascal memória térképe. Lancolt listak.

számítógépes

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Prezentaciós eszközök
I/19 Vírusok és vírusvédelem
Cisco VoIP termékek
Hattértarak és jellemzöik
Grafikai alapfogalmak
A CD-n lévő szamokról, keletkezésükről
Fajl fogalma, fajlnevek
Az operaciós rendszerek installalasa
A PC-k hardvere
Szelekciós utasítasok
 
bal also sarok   jobb also sarok

Mutató típusok. A Turbo Pascal memória térképe. Láncolt listák.


Mutató típusok:

Az írható-olvasható memória nagyon fontos erõforrása minden számítógépes rendszernek, kezelését általában az operációs rendszer végzi. A programok futtatása szintén az operációs rendszer feladatai közé tartoznak, minden program használja a számítógép memóriáját. A Pascal programok DOS alatt futnak, a DOS által kezelt memóriaterületeket tudják kihasználni. Tehát a Pascal program annyi memóriát használhat fel, amennyit a DOS biztosít, illetve szabadon hagy számára.
Mivel az operációs rendszer alapértelmezés szerint a 640 KB hagyományos (konvencionális) memóriát képes kihasználni, így a programok számára ennek a memóriaterületnek a szabadon maradt része áll rendelkezésre. Komoly adatkezelõ programok esetén igen szûk korlátot jelent ez a kb. 600 KB. A konvencionális memórián felüli területek felhasználásához speciális (mellesleg elég bonyolult) programozási technikára van szükség (a HMA és az EMS területek elérése megszakításokon keresztül történik). Általában más eszközökhöz érdemes nyúlnunk, ha a memória kevésnek bizonyul.
A Pascal programok általában(?!) statikus memóriakezelést alkalmaznak, amelynek lényege, hogy a deklarált változóknak szükséges memóriaterület a program indításakor lefoglalásra kerül, és a program futásának végén automatikusan szabadul fel. A program futása közben - statikus helyfoglalású változók használata esetén - nincs lehetõségünk a memóriaterületek felszabadítására, a változónak szükséges memóriaterület akkor is lefoglalt marad, ha a változót éppen nem használjuk.
A Pascal nyelv lehetõséget biztosít az ilyen jellegû problémák megoldására 424e46e azzal, hogy támogatja a dinamikus memóriahasználatot. Ennek lényege, hogy a változók deklarációja során nem történik meg automatikusan a változó számára szükséges memóriaterület lefoglalása, arról a késõbbiekben a programozónak kell gondoskodnia, akkor amikor a változót használni szeretné. Amennyiben a változóra - illetve annak tartalmára - már nincs szüksége lehetõsége van a változó számára lefoglalt memóriaterület felszabadítására. Természetesen a memóriaterület felszabadításakor a változó tartalma elvész.
A dimanikus memóriakezelés alkalmazásához új típusok bevezetésére van szükség, amelyek lehetõvé teszik, hogy a memóriaterület a program futása közben kerüljön lefoglalásra. A dinamikus memóriakezeléshez szükséges típus a mutató típus. A mutató típusok egy memóriacím tárolására alkalmasak, méretük 4 byte. A Turbo Pascal kétféle mutató típus használatát teszi lehetõvé:
- Típusos mutató
- Típus nélküli mutató
 A típusos mutatók:

A típusos mutatók olyan memóriacímre mutatnak, ahol a mutató típusának megfelelõ változót tárolhatunk. Deklarációjuk:

Var PInt: ^Integer;
       PReal: ^Real;

A fenti változók deklarációja során a memóriában csak a mutatónak szükséges 4 byte kerül lefoglalásra. A PInt nevû változó egy egész számra, míg a PReal nevû változó egy valós számra mutató memóriacímet tárol, segítségükkel egy egész, illetve egy valós típusú változót tudunk helyettesíteni. (Természetesen a mutatók használatának bonyolultabb adatok esetén van igazi értelme, mivel az Integer típus 2 byte-os, a mutató több helyet foglal, mint maga a változó.)
A deklaráció után a statikus változók esetén értelmezve van az értékadó utasítás (többek között), míg a dinamikus változók esetén a PInt:= 10; utasítás hibához vezet. Nemcsak az utasítás alakja nem megfelelõ (hiszen a megfelelõ forma: PInt^:=10;), hanem a dinamikus változók használata elõtt egy nagyon fontos lépést kell végrehajtanunk, memóriaterületet kell lefoglalni a dinamikus változó számára.
A memóriafoglalás típusos mutatók esetén a New eljárás segítségével történik. A Nem eljárásnak paraméterként meg kell adni a dinamikus változó azonosítóját, tehát:
New(PInt);
Amennyiben nincs a memóriában elegendõ szabad hely a változó számára, akkor a program a 203-as hibaüzenettel megszakad. Ezt kiküszöbölhetjük egy egyszerû ellenõrzés beiktatásával:

If  (MaxAvail<sizeof(Integer))
    then Writeln('Nincs eleg memoria')
    else New(PInt);

A MaxAvail függvény segítségével lekérdezhetjük, hogy van-e elegendõ memória a változó számára. (Részletesebben késõbb.) Amennyiben sikerült a változónak memóriaterületet foglalni, jöhet a változóval végzett munka. Ekkor már felhasználhatjuk a dinamikus változónkat minden olyan helyen, ahol a statikus változókat használhatnánk, a különbség mindössze annyi, hogy a dinamikus változó azonosítója után ^ jelet kell tennünk. Az ^ jel jelenti a fordító számára, hogy a dinamikus változó értékével szeretnénk dolgozni.
Miután a változóra már nincs szükségünk, az általa foglalt memóriaterületet fel kell szabadítani. A memóriaterület felszabadítása a Dispose eljárás segítségével történik. A Dispose eljárás paramétereként is a dinamikus változó azonosítóját kell megadnunk. Esetünkben:
Dispose(PInt);

A dinamikus változók a memóriában egy elkülönített területen, az ún halomterületen (HEAP) helyezkednek el. Ez a terület a dinamikus változók számára van fenttartva, méretét a Pascal fordító állítja be. A HEAP terület mérete a program elején közvetlenül beállítható az $M direktíva segítségével. Az $M direktíva globális direktíva, a program elején kell szerepelnie. Használata:

Példa:

A stackméret paraméter a verem méretét határozza meg, értéke 1024 és 65520 között változhat. A heapmin paraméter azt a minimális halomterületet határozza meg, amely a program elindításához feltétlenül szükséges, míg a heapmax a program futása során felhasználható heap terület méretét definiálja. A dinamikus változókat használó programok esetén érdemes lehet a memóriaterületek méretét a program elején beállítani.

A dinamikus változók használata a nagyméretû adatszerkezetek kezelése során lehet hasznos, sok elemet tartalmazó tömbök, bonyolult rekordok használata esetén nagyon hasznos lehet a dinamikus memóriakezelés lehetõsége.
A típusos mutatók deklarációja során azonban nem használhatunk összetett típusokat csak akkor, ha azok külön névvel rendelkeznek. Tehát amikor szeretnénk egy tömb vagy rekord típusú dinamikus változót deklarálni, elõtte a típusdeklarációs részben azonosítót kell rendelni az összetett típushoz.
Példa:

Type TTomb= Array [1..10] of Longint;

Var PTomb1: ^Array [1..5] of Longint;   
       PTomb2: ^TTomb;          


Nézzünk ezek után egy példát a típusos mutatók használatára:

Generáljunk 10 egész számot (Word), majd keressük meg a legnagyobbat és a legkisebbet. (A feladat megoldásához használjunk dinamikus helyfoglalású tömböt!)

Type TTomb= Array [1..10] of Word;

Var PT: ^TTomb;
       Min, Max: Word;
       I: Byte;

Begin
    Randomize;

    If (MaxAvail<sizeof(TTomb))
        then Begin
            Writeln('Nincs eleg memoria...');
            Halt;
        End
        else New(PT);

    For I:= 1 to 10 do
        PT^[I]:= Random(65535);

    Min:= PT^[1];
    Max:= PT^[1];
    Writeln('A tomb elemei: ');
    Writeln;
    Writeln(PT^[1]);
    For I:= 2 to 10 do
        Begin
            Writeln(PT^[I]);
            If PT^[I]<Min
        then Min:= PT^[I];
            If PT^[I]Max
        then Max:= PT^[I];
        End;

    Dispose(PT);

    Writeln;
    Writeln;
    Writeln('A tomb legkisebb eleme: ', Min);
    Writeln('A tomb legnagyobb eleme: ', Max);
End.

A feladat megoldásához nem kellene feltétlenül tömböt használni (fõleg nem dinamikus helyfogalású tömböt), de a dinamikus változók kezelésének minden lépését tartalamazza a példa.A típus nélküli mutatók:

A mutatók másik nagy csoportját a típus nélküli mutatók képezik. A típusos mutatók esetében a deklaráció során határoztuk meg, hogy a mutató milyen típusú értékre mutathat, a típus nélküli mutatók esetén ezt a programozó döntheti el. A típus nélküli mutatók deklarációja:

Var P: Pointer;

A típusos mutatókhoz hasonlóan a deklaráció után itt is mindössze a memóriacím tárolásához szükséges 4 byte kerül lefoglalásra. A mutató használatának lépései egyeznek a típusos mutatók esetén leírt lépésekkel. Tehát a típusnélküli mutatók esetében is le kell foglalni a szükséges memóriaterületet a mutató használata elõtt. Mivel a típusnélküli mutató nem korlátozza a felhasználható adattípusokat, a memóriaterület lefoglalását ebben az esetben másképpen kell elvégezni, a New eljárást most nem használhatjuk erre a célra. A helyfoglalás a GetMem eljárás segítségével történik:

GetMem(P, méret);

A második paraméter határozza meg a mutató által jelölt adat tárolásához szükséges memóriaterület méretét. Ha a típus nélküli mutató egy Integer típusú számokat tartalmazó öt elemû tömbre mutat, ennek a memóriában 5x2 byte méretû területet kell lefoglalni, tehát:

GetMem(P, 10);

Sokkal általánosabb megoldás, ha felhasználjuk a sizeof függvényt, hogy megállapíthassuk a szükséges terület méretét. A sizeof függvény csak akkor alkalmazható, ha az összetett típushoz elõzõleg típusazonosítót rendelünk. A sizeof függvény alkalmazásával az elõzõ példa:

Type Tomb= Array [1..5] of Integer;
Var P: Pointer;
Begin
    ...
    GetMem(P, sizeof(Tomb));
    ...
End.

A memóriaterület lefoglalása után a típus nélküli mutatót ugyanúgy használhatjuk, ahogy a típusos mutatókat. Pld: P^[1]:= 10;
Miután az adatokra már nincs szükségünk, fel kell szabadítani a lefoglalt memóriaterületeket. Típus nélküli mutatók esetén a GetMem eljárás "párját", a FreeMem eljárást használhatjuk erre a célra. A FreeMem eljárás használatakor is meg kell adni a mutató azonosítóját, és a felszabadítandó terület méretét. Az elõbbiekhez hasonlóan ezt célszerûen a sizeof függvénnyel határozhatjuk meg.

FreeMem(P, sizeof(Tomb));

A GetMem eljárás által maximálisan lefoglalható memóriaterület mérete 65521 byte lehet, a Pascal programok memóriahasználata miatt (késõbb bõvebben).
A GetMem eljárás használatakor is érdemes ellenõrízni a memóriafoglalás sikerességét. Ezt megtehetjük a már megismert módon, de érdemes lehet egy másik lehetõséget is alkalmazni. A Pascal nyelv tartalmaz egy mutató konstanst, a határozatlan mutatót. A határozatlan mutató nem jelöl memóriacímet, azt jelzi, hogy a mutató "nem mutat sehová". A határozatlan mutató a nil. Ezt a konstanst is felhasználhatjuk a memóriafoglalás sikerességének ellenõrzéséhez. A 203-as futás közbeni hiba kiküszöbölése érdekében itt is alkalmaznunk kell a MaxAvail függvényt.

Type Tomb= Array [1..5] of Longint;
Var P: Pointer;
Begin
   if (MaxAvail=sizeof(Tomb))
      then GetMem(P, sizeof(Tomb));
   if P=nil
      then Begin
      Writeln('Nincs eleg memoria');
      Halt;
           End;
   ...
   FreeMem(P, sizeof(Tomb));
End.

Mûveletek a mutatókkal:

A mutatók esetében mindössze néhány speciális mûveletet értelmezünk.

Összehasonlítás:
A mutatókat összehasonlíthatjuk egymással, illetve a beépített mutatókonstanssal. Az eredmény logikai típusú lesz. Általában ellenõrzés céljából használjuk. Pld:

If P=nil then Halt;

vagy

If P<nil then ...

Értékadás:
A mutatóknak értéket adhatunk, hogy meghatározzuk, milyen memóriacímre mutassanak. A mutatók mérete 4 byte, ebbõl 2-2 byte szükséges a memóriacímek offszet és szegmens címének tárolásához. A mutató által tárolt memóriacímet többféleképpen meghatározhatjuk:
- automatikusan (GetMem, New)
- függvények segítségével (Addr, Seg, Ofs)
- felhasználói értékadás

Az elsõ lehetõséggel foglalkoztunk az eddigiekben. A második lehetõség a késsõbbiekben kerül tárgyalásra.
A mutatóknak magunk is adhatunk értéket, az értékadás során használhatunk
- egy már használatban lévõ mutatót: P:= PT;
- a Pascal beépített mutatókonstans értékét: P:= nil;
- a mutató által mutatott adatnak is adhatunk értéket: P^:= 10;

Típuskonverzió:
A típus nélküli mutatók egyszerû és összetett típusokra egyaránt mutathatnak. Egyszerû típusok esetén az értékadás az elõbbiekben megismert módon történhet. (P^:= 10)
Ha összetett típusra mutat a típusnélküli mutató, akkor típuskonverziót kell alkalmaznunk. Rossz példa: P^[2]:= 5;
A fenti formában az értékadás nem mûködik a típusnélküli mutatók esetén. Amennyiben a típusnélküli mutató összetett típusú értékre mutat, akkor típuskonverziót kell alkalmaznunk, azaz a mutató azonosítója elõtt meg kell jelölni az összetett típust.
Pld:

Type TTomb= Array [1..7] of Longint;
Var P: Pointer;
Begin
    GetMem(P, sizeof(TTomb);
    TTomb(P^)[1]:= 16;
    ...
End.

A fenti típuskonverzió feltétele, hogy az összetett típus önálló azonosítóval rendelkezzen, tehát szerepeljen a típusdeklarációs részben.

Függvények, eljárások:
A Pascal nyelv tartalmaz néhány speciális függvényt, amely a mutatók használata során segíti a munkánkat.

Addr függvény: Bármely Pascal objektum (függvény, változó, eljárás) címét lekérdezjetjük segítségével. Pld: P:= Addr(A);
@ (címe) operátor: Hatása azonos az Addr függvénnyel. Pld: P:= @A;
Seg függvény: Egy Pascal objektum (függvény, változó, eljárás) címének szegmens része. Pld: Seg(A);
Ofs függvény: Egy Pascal objektum (függvény, változó, eljárás) címének offszet része. Pld: Ofs(A);
Ptr függvény: Egy konstans memóriacímre mutathatunk rá segítségével. Pld: P:= Ptr($B800, $0000); Elsõ paramétere a memóriacím szegmens, második az offszet része.Egy példa a Ptr függvény használatára: A szöveges képernyõ memóriájának közvetlen kezelése egy típus nélküli mutató által.

Uses CRT;
Type Src= Array [1..25, 1..80, 1..2] of Byte;
Var P: Pointer;
Begin
   ClrScr;
   P:= Ptr($B800,$0000);

   Src(P^)[10,5,1]:= 65;
   Readln;
End.
 
 

A láncolt listák:

A mutatók által biztosított lehetõségeket legjobban a listaszerkezetek kialakítása során használhatjuk ki. A listák hasonló módon kezelhetõk, mint a tömbök, homogén adatszerkezetek, de méretük nincs rögzítve. A Pascal nem tartalmaz beépített listaszerkezetet, felhasználói típusok definiálásával hozhatjuk létre õket.
A listák listaelemekbõl épülnek fel, minden listaelem tartamaz egy adatot, és egy mutatót, amely a lista következõ elemére mutat. A listák létrehozásához Pascal nyelvben a record adatszerkezetet használjuk fel.
 

Adatelem

Mutató

Mivel a mutató ugyanolyan típusú adatelemre mutat, mint a mutatót tartalmazó elem, önhivatkozó struktúrát kell létrehozni. Ehhez a típusdeklarációs részben deklarálni kell az adatelemek típusát, és az adatelemekre mutató pointer típusát.

Type PElem: ^TElem;
        TElem: Record
                Adat: Integer;
                Mut: PElem;
            End;

A listának két kiemelt szerepû eleme van: az elsõ elem, és az aktuális. Az új elem felvételéhez szintén deklarálni kell egy változót. A deklarációs részben mindhárom elemet deklarálni kell.

Var Elso, Akt, Uj: PElem;

Mindhárom elem dinamikus helyfoglalású, tehát a lista létrehozásakor az elsõ elemnek helyet kell foglalni a memóriában.

Begin
    New(Elso);
    Elso^.Adat:= 1;
    Elso^.Mut:= nil;
    Akt:= Elso;
    ...

A következõ elemre mutató mezõ nil értéket kap, mivel nincs következõ elem. Az aktuális elem az elsõ elem lesz. Ha a listához egy újabb adatot szeretnénk hozzáfûzni, akkor dinamikus helyfoglalással hozunk létre egy újabb elemet.

    New(Uj);
    Uj^.Adat:= 2;
    Uj^.Mutato:= nil;
    Akt^.Mutato:= Uj;
    Akt:= Uj;

Az új elem adat mezõjét értelemszerûen feltöltjük (Uj^.Adat:= 2;). A mutató mezõ ismét nil értéket kap, mivel az új elem lesz a lista utolsó eleme. Ezután az új elemet hozzá kell fûznünk a listához! Az aktuális elem az utolsó elem (mivel egyetlen elemünk van, így az elsõ), tehát az aktuális elem mutató mezõjét ráirányítjuk az újonnan létrehozott elemre. Ezzel az új elemet a listához fûztük. Ahhoz, hogy az aktuális elem az utolsó elem legyen, az Akt nevû változó értékét is meg kell változtatni, az Akt:= Uj; utasítással az aktuális elem ismét az utolsó elem lesz. Így a listának már két eleme van.

A lista elemeinek kiíratásához vissza kell ugranunk a lista elejére, azaz az elsõ elemre. Ekkor az aktuális elem az elsõ elem lesz. Ezután egy ciklus segítségével írathatjuk ki a lista elemeit. Célszerû határozatlan ismétélésszámú ciklust alkalmazni, mert a ciklus végét az utolsó elem mutató mezõjében található nil érték fogja jelezni. A ciklus magján belül az aktuális elemet változtatjuk, minden ismétléskor a következõ elemet tesszük aktuálissá.

Akt:= Elso;
Writeln(Akt^.Adat);
While Akt^.Mutato<nil do
    Begin
        Akt:= Akt^.Mutato
        Writeln(Akt^.Adat);
    End;

Szükséges, hogy az elsõ elem kiíratása a ciklusba lépés elõtt megtörténjen, másképpen nem lesz teljes a lista.

A listából törölhetünk egy elemet néhány egyszerû mutatómûvelet segítségével. Az elemek törlése során egy látszólagos visszásság tapasztalható a változónevek tekintetében, ez mindössze abból adódik, hogy mindössze az elnevezés miatt nem akartam egy újabb változóval kiegészíteni a deklarációs listát. Elsõ lépésként aktuálissá kell tenni a törlendõ elem elõtti elemet. A törlendõ elemre az Új nevû változó fog mutatni, amelyet egy értékadó utasítással érünk el (Uj:= Akt^.Mutato;), ez látszólag visszásnak tûnik, de célunk, hogy minél kevesebb változóval dolgozzunk. Miután kijelöltük a törlendõ elemet, az aktuális elem mutatóját átirányítjuk a törlendõ elemrõl (hiszen ez a következõ elem, erre mutat ez a mutató) a törlendõ utáni elemre. Ezzel a törlendõ elemet kiiktattuk a listából. Ezek után már nincs más dolgunk, mint a törlendõ elem számára lefoglalt memóriaterület felszabadítása a Dispose eljárással. A programrészlet valahogy így néz ki (a második elemet akarjuk törölni):...

Akt:= Elso;


Uj:= Akt^.Mutato;Akt^.Mutato:= Akt^.Mutato^.Mutato;


Dispose(Uj);
...
 

Végül egy teljes példa a láncolt listák kezeléséhez:
 
Uses CRT;

Type PElem= ^TElem;
     TElem= Record
       Adat: Longint;
       Mutato: PElem;
            End;


Procedure Hozzaad(Ertek: Longint; Start: PElem);
Var Akt, Uj: PElem;

Begin
  
   Akt:= Start;

  
   While Akt^.Mutato<nil do
         Akt:= Akt^.Mutato;

  
  
   New(Uj);
   Uj^.Adat:= Ertek;
   Uj^.Mutato:= nil;

  
   Akt^.Mutato:= Uj;

  
   Akt:= Uj;

  
   Dispose(Uj);
End;


Procedure Torol(Sorszam: Word; Start: PElem);
Var I: Word;
    Akt, Torol: PElem;

Begin
  
   Akt:= Start;

  
  
   For I:= 1 to Sorszam-1 do
       Akt:= Akt^.Mutato;

  
   Torol:= Akt^.Mutato;

  
   Akt^.Mutato:= Akt^.Mutato^.Mutato;

  
   Dispose(Torol);
End;


Procedure Listaz(Start: PElem);
Var Akt: PElem;

Begin
  
   Akt:= Start;

  
   Writeln('Adat: ', Akt^.Adat);

  
  
   While Akt^.Mutato<nil do
         Begin
            Akt:= Akt^.Mutato;
            Writeln('Adat: ', Akt^.Adat);
            Readln;
         End;
End;


Var Elso: PElem;
    Valasz: Byte;
    N: Longint;
    T: Word;

Begin
   ClrScr;
   Writeln('Egy elem felvetele kotelezo');
   New(Elso);
   Write('Az elso elem erteke: ');
   Readln(N);
   Elso^.Adat:= N;
   Elso^.Mutato:= nil;
   Repeat
       ClrScr;
       Writeln('Uj elem........................1');
       Writeln('Elem torlese...................2');
       Writeln('Lista megjelenitese............3');
       Writeln('Kilepes........................4');
       Writeln;
       Writeln;
       Write('Valasztas:');
       Readln(Valasz);

       Case Valasz of
            1: Begin
          ClrScr;
          Writeln('Az uj elem erteke: ');
          Readln(N);
          Hozzaad(N, Elso);
       End;
            2: Begin
          ClrScr;
          Writeln('Az torlendo elem sorszama: ');
          Readln(T);
          Torol(T, Elso);
       End;
            3: Begin
          ClrScr;
          Listaz(Elso);
          Writeln;
          Writeln('ENTER ...');
          Readln;
       End;
            4: ;
       End;
   Until Valasz=4;
End.
 
 
 
 


Találat: 1859Felhasználási feltételek