online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Fajlkezelési alapfogalmak. Típusos fajlok, szövegfajlok. Fajlkezelő eljarasok és függvények.

számítógépesFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Outpot perifériak
Halózati operaciós rendszerek
OSZTOTT FOLYAMATIRÁNYÍTÓ RENDSZEREK
Monitorok
Megoldasi módszerek
Csomag alapú halózatok alapjai
A Word eszközei I
Mûveletek, kifejezések kiértékelése, precedencia szabaly. Az értékadó utasítas. Standard beviteli és kiviteli eljarasok.
Az adatbazis fogalma, fontosabb összetevöi, felhasznalasi módjai
Értékadas, kifejezések, standard input/output
 
 

Fájlkezelési alapfogalmak. Típusos fájlok, szövegfájlok. Fájlkezelő eljárások és függvények.


Az eddig elkészített programokban használt adatok csak a program futása során, a memóriában álltak rendelkezésre.
Ahhoz, hogy az adatokat bármikor elérhessük, rögzíteni kell õket valamilyen háttértárolón. Erre szolgál a Pascalban a file típus, mellyel a háttértáron elhelyezkedõ fizikai adatállományt kapcsolhatjuk egy változónévhez. A file fogalmát kettõs értelemben használjuk, mivel a számítógép input/output eszközeinek közvetlen elérését a Pascal eszköz file-okkal biztosítja, míg az ún. lemez file-ok a lemezegységeken tárolt adatállományokat jelentik.
A lemez file-ok szöveges, típusos vagy típusnélküli file-ok lehetnek. A különbözõ állományokat a következõ módon
deklarálhatjuk:

    var t:  text;           
        f1: file of típus;  
        f2: file;           

Az egyes fizikai állományokat az Assign eljárással rendelhetjük a változókhoz:Assign(t,'C:/work/szoveg.txt');
Assign(f1,'autok.dat');
Assign(f2,utvonal);

A harmadik utasításban az állomány helyét az utvonal nevû string tartalmazza.


Szöveges file-ok
A szöveges file-ok minden sora egy-egy karakterlánc. Ha egy állományban akarunk dolgozni, akkor elsõ lépésben
deklarálni kell egy file változót, majd az Assign paranccsal a lemezegységen található file-hoz kell rendelni. Nem szükséges,
hogy már létezõ állomány legyen. Ezután következik a file megnyitása. Egy szöveges file három módon nyitható meg:

    Append(file_valtozo);
    Reset(file_valtozo);
    Rewrite(file_valtozo);

Az Append paranccsal egy létezõ állományt nyithatunk meg hozzáírásra. A file-mutató – mely az aktuális pozíciót mutatja a file-ban – az állomány végén áll. A Reset paranccsal egy létezõ állományt nyithatunk meg csak olvasásra, a file-mutató az állomány legelsõ sorára mutat. A Rewrite parancs új szöveg file-t hoz létre, vagy egy már meglévõ tartalmát kitörli, és újra- írásra teszi alkalmassá. A létezõ állományok megnyitásánál gyakori hiba, hogy a megadott fizikai állomány nem található, és a program futása megszakad. Célszerû ezt a problémát már a programozás során lekezelni, a kritikus programrészt és direktívák közé helyezve. Az IOResult függvény visszatérési értéke mutatja, hogy a megnyitás során volt-e probléma. Ha a függvény értéke nulla, akkor nem történt hiba.

Assign(t,'A:/eloadas.txt');

Reset(t);
if IOResult<>0 then Write('A file nem elérhetõ!');

Az IOResult függvény egyéb futási hibák ellenõrzésére is alkalmas. Ha sikeresen megnyitottuk az állományt, akkor írhatunk bele és olvashatunk belõle. Ha a szöveg file-t írásra nyitottuk meg (Append, Rewrite) akkor a kiíró eljárások módosított változataival írhatunk az állományba:

    Write(file_valtozo, szoveg);
    Writeln(file_valtozo, szoveg);

A két eljárás közötti különbség, hogy a Write eljárás nem zárja le a file aktuális sorát, míg a Writeln lezárja és a következõ sor lesz az aktuális. Ha a szöveg file-t olvasásra nyitottuk meg (Reset) akkor az állományból a következõ parancsokkal olvashatunk ki sorokat:

    Read(file_valtozo, szoveg_valtozo);
    Readln(file_valtozo, szoveg_valtozo);

A Read eljárás az éppen kiolvasott sorban marad, míg a Readln a sor olvasása után a következõ sor elejére lépteti a file- mutatót. A file-ok tartalmának olvasását érdemes ciklusba szervezni. Ilyenkor viszont tudni kell, hogy mikor értük el az állomány végét, és hogy le kell állítani a ciklust.

    while not eof(f) do
        begin
            Readln(f,sor);
            ..
        end;

Az eof függvény eredménye logikai érték, mely igaz akkor, ha a file-mutató az állomány végén áll egyébként hamis. A sorok olvasása addig folytatódik, amíg a függvény értéke nem true. A szöveges állományok lezárása a Close paranccsal történik:


Close(file_valtozo);

Nézzünk példát egy szöveges állomány kezelésére!

    program filekezeles;

    var  f:text;
         sor:string;

    begin
        Assign(f,'szoveg.txt');
        Rewrite(f);
        Clrscr;
        repeat
     Readln(sor);         
     Writeln(f,sor);      
        until sor='';
        Clrscr;
        Reset(f);
        while not eof(f) do
     begin
          Readln(f,sor);  
          Writeln(sor);   
     end;
        Close(f);
    end.

A program egy szoveg.txt nevû text állományt hoz létre az aktuális könyvtárban. A sor változóba begépelt adatokat az f file-ba írja mindaddig míg egy üres sort nem írunk. Ezután a letörölt képernyõre kiíratjuk a file tartalmát, végül lezárjuk.
Típusos file-ok
A típusos file-ok alkalmazásával olyan adathalmazokat is létrehozhatunk, melyek sorai azonos típusú (nem kizárólag szöveges) elemeket tartalmaznak. Az ilyen állományok deklarációjában azt kell megadni, hogy a file soraiban tárolt adatok milyen típusúak legyenek. A file típusa lehet egyszerû vagy összetett, de nem lehet file vagy objektum típus. Például:

    var  f1:file of  integer;
         f2:file of real;

Azonban gyakrabban használunk összetett típusokat egy file típusaként.

type tanulotipus=record
           neve:string[25];
           osztalya:string[5];
           atlaga:real;
     end;

var f_iskola:file of tanulotipus;

Az f_iskola azonosítóhoz rendelt állomány minden sora egy-egy tanulo rekord lesz, és így az iskola összes tanulójának adatait egyetlen file-ban tárolhatjuk. A file megnyitására a már ismert eljárások használhatók (kivéve Append):

    Reset(f_iskola);         
    Rewrite(f_iskola);       

A szöveges állományoktól eltérõen, a Reset-tel történõ megnyitás után nem csak olvashatunk a file-ban, hanem írhatunk is hozzá. A Rewrite használatával is elvégezhetjük mind a két tevékenységet, de ha már létezõ file-t nyitunk meg így, akkor a tartalma elvész. A file-ba írás (Write, Writeln) ill. az abból való olvasás (Read, Readln) a szöveges állományoknál ismertetett módon történik. A típusos file-okban tetszés szerint mozoghatunk, ehhez a következõ parancsot használjuk:

    Seek(file_valtozo, index);

A Seek eljárás paramétereként meg kell adni annak az állománynak az azonosítóját, amelyben mozogni akarunk, és annak a sornak a számát, ahová a file-mutatót állítani akarjuk. Fontos tudni, hogy a file elsõ sorának indexe 0, a másodiknak 1, és így tovább. Ahhoz, hogy az indexben megadott sorszám biztosan elérhetõ sort jelöljön, tudnunk kell a file pontos méretét, vagy a file-mutató aktuális helyét.

    FileSize(file_valtozo)         
    FilePos(file_valtozo)          

A FileSize függvény visszatérési értéke egy longint típusú szám, mely a file-ban található sorok száma (az utolsó sor indexe). Ha az állomány üres, akkor a függvény értéke 0. A FilePos függvény eredménye egy longint típusú szám, mely a file aktuális sorának indexe. Ha a file-mutató az elsõ sorra mutat, akkor a függvény értéke 0. Ha az aktuális pozíció a file vége, akkor a függvény értéke megegyezik a FileSize függvény értékével. A Seek eljárásban az index helyén is alkalmazhatók ezek a függ- vények.
Ha az állományunk utolsó soraiban olyan adatok vannak, melyeket törölni akarunk a file-ból, akkor a file végét egy- szerûen levágjuk a Truncate paranccsal:

    Truncate(file_valtozo);

Az eljárás a file-mutató aktuális pozíciójától csonkolja a file-t, az utolsó sor az aktuális pozíció lesz. Készítsünk egy programot, mely egy már létezõ file-ban keres!

program filekezeles2;

type str25: string[25];
     str5 : string[5];
     tanulotipus=record
           neve: str25;
           osztalya: str5;
           atlaga: real;
     end;

var  f_iskola: file of tanulotipus;
     nev: str25;
     osztaly: str5;
     diak: tanulotipus;
     van: boolean;

begin
    Assign(f_iskola,'tanulok.dat');
   
    Reset(f_iskola);
    if IOResult<>0 then begin
        Write('A file nem elérhetõ!'); Halt(1);
    end;
   
    if FileSize(f_iskola)<>0 then begin
        ClrScr;
        Write('Kérem a tanuló nevét: ');
        Readln(nev);
        Write('Kérem a tanuló osztályát: ');
        Readln(osztaly);
        van:=false;
        while (not eof(f_iskola)) or (not van) do
           begin
       Readln(f_iskola,diak);
       if (diak.neve=nev) and (diak.osztaly=osztaly) then
          begin
              Write('Átlaga: ',diak.atlag);
              van:=true;
          end;
          end;
    end else Write('A file üres');
end.A program kikeresi a tanulok.dat állományból egy adott diák átlagát. Deklaráltunk egy tanulotipus rekordot, mely a tanulók adatait tartalmazza, és a file minden sora egy ilyen rekord. Az Assign eljárással a fizikai állományhoz rendeljük az f_iskola azonosítót, majd megnyitjuk a file-t. Ha valamilyen hiba történik a megnyitás során azt jelezzük. Ha a file nem üres akkor bekérjük a tanuló nevét és osztályát. A file-ban addig keresünk, amíg meg nem találjuk a keresett tanulót, vagy a végére nem érünk. Ha megtaláltuk a tanulót, akkor az átlagát a képernyõre írjuk és leállítjuk a ciklust.


Típus nélküli file-ok
A típus nélküli file-ok ismeretlen felépítésû állományok kezelésére szolgálnak. Ezért az ilyen adathalmazok feldolgozásánál nem logikailag elválasztható sorokkal végzünk mûveleteket, hanem fizikai blokkokkal. Egy blokk alapértelmezés szerint 128 byte. A file megnyitásakor a blokk mérete módosítható.

    Reset(file_azonosito, blokkmeret);
    Rewrite(file_azonosito, blokkmeret);

Ha az alapértelmezés szerinti blokkméretet használjuk, akkor a típusos file-ok megnyitási parancsait lehet alkalmazni. A típus nélküli állományok I/O mûveleteire külön parancsok vannak a Pascalban.

    BlockWrite(file_valtozo,puffer,blokkok,n);
    BlockRead(file_valtozo,puffer,blokkok,n);

Mindkét eljárás ugyanolyan paramétereket használ. Az elsõ paraméter a file azonosítója, a második a felhasznált puffer, a harmadik paraméterben az egy lépésben írni ill. olvasni kívánt blokkok számát kell megadni. A negyedik paraméterben a ténylegesen beolvasott ill. kiírt blokkok számát adja vissza az eljárás, ez a paraméter el is maradhat.

    type puff= array [1..32*512] of byte;    
    var  f1,f2:file;
         olv,irt:word;
         puffer:puff;

A fenti deklarációval a következõképpen használjuk a blokkolvasó és –író utasításokat:

    BlockRead(f1,puffer,SizeOf(puf),olv);
    BlockWrite(f2,puffer,olv,irt);

Az f1 állományból kiolvasott adatok az f2-be kerülnek. A SizeOf függvény a paraméterben megadott típus méretét adja
vissza byte-ban. Az f2 file-ba csak az f1-bõl ténylegesen kiolvasott adatok kerülnek.
A típus nélkül file-oknál is használhatók az állomány méretét és a file-mutató aktuális pozícióját megadó függvények, valamint a pozícionáló eljárás. A FileSize visszatérési értéke az egész blokkok száma a file-ban. A FilePos függvény értéke az aktuális blokk sorszáma. A Seek eljárás pedig blokkonkénti pozícionálást végez. A file-t a Close paranccsal zárjuk.


Könyvtárkezelés
A MS-DOS operációs rendszer állomány és könyvtárkezelõ parancsainak megfelelõ eljárások léteznek a Pascal nyelvben.

    MkDir(utvonal);           
    ChDir(utvonal);           
    RmDir(utvonal);           

    Rename(file_azonosító,uj_nev);    
    Erase(file_azonosító);    

A file átnevezése és törlése nyitott állományon nem hajtható végre. Az állomány azonosítóját itt is az Assign eljárással rendeljük a fizikai állományhoz. A mûveletek sikerességét a már megismert IOResult függvénnyel vizsgálhatjuk.: 4008