online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A tömegkommunikació és a politikai alrendszer elkülönülése

politikatudomány

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
EURÓPAI INTEGRÁCIÓ
Európai Unió - Pro és Kontra
Magyarorszag és az Európai Unió kapcsolata
Vamunió
Mutassa be az allami szervek rendszerét az Alkotmany tükrében! Emelje ki főbb feladataikat!
Regionalis politika Írorszagban
Az alkotmany fogalma, az allamhatalom megosztasanak elve
Az európai felvilagosodas jelentős alkotói
 
bal also sarok   jobb also sarok

A tömegkommunikáció és a politikai alrendszer elkülönülése


Tömegkommunikáció fogalma:


1; Angelusz Róbert meghatározása szerint: " a kommunikációs csatornák potenciálisan az emberek (a közönség) legszélesebb köréhez szóló típusa".
Ebben a kommunikációs formában a számos információforrás által kibocsátott üzenetek intézményesített közvetítő, kommunikátor révén jutnak el a közönségként viselkedő tömegekhez. A kommunikáció e fo 616e43g rmája tehát közvetett, sőt közvetített.

2; Gerhard Maletzke: a tömegkommunikáció a kommunikáció minden olyan formája, melyben a közleményeket közvetítik:


-    nyilvánosan
-    technikai terjesztő eszközök (médiumok) segítségével,
-    követetten (nem szemtől szemben)
-    egyoldalúan
-    egy diszperz közönség számára (eltérően az együttlévő közönségtől)


A politikai alrendszer fogalma:


1; A politikai rendszer a hatalom dimenziójában kialakult és intézményesült társadalmi alrendszer. Talcott Parsons a társadalmat, mint rendszert, a politikai alrendszert célelérő alrendszernek tekintette. A politikai alrendszeren kívül megkülönböztetünk gazdasági, integrációs és kulturális alrendszert.


2; A politikai rendszer a politikai tevékenység szférájában kialakult normák szervezetek és szerepek, valamint az ezeket megvalósító emberi magatartások strukturálisan és funkcionálisan összefüggő rendszere.
A politikai rendszer végső meghatározója a társadalom struktúrája. A politikai rendszert befolyásolják a társadalom általánosabb értékei, eszméi, történeti hagyományai és kulturális viszonyai is. Az így kialakult, egymással funkcionálisan kapcsolatban lévő magatartások, normák, szerepek és szervezetek összességét nevezzük politikai rendszernek.
Alrendszer-e a tömegkommunikáció? az egyre tágabb világ érzékelése nagyban a médiumokon alapul, így lefedi életünket, de ezzel a valóságnak csak egy szeletét kapjuk, szelekció után.


A többi alrendszerrel szemben ez nem heterogén tevékenység, de van egy fő logikája: a hír, és több alrdsz 1-1 részét integrálja.


Politika és sajtó kapcsolatai a pártfejlődés szakaszaiban:


- a honorácior pártok korszakában szinte egybeesik
- a tömegpártok kialakulásával tömegsajtó, független és pártlapok egyaránt (utóbbi fontos formáló erő, bár elvész az objektivitás)
- a kompetitív néppártok korában értékelési mechanizmusaik elkülönülnek, a tagsággal együtt a pártújságok szerepe is csökken, az események logikája leszűkül
hírérték szelekció /Erbring/: aktualitás és meglepetés, elhelyezhetőség a bevett tematikában, a résztvevők ismertsége, konfliktus v. normasértés foka, geográfiai és kulturális közelség (az önálló nézőpont pedig megszüntette a politikai funkciót)

-jelenlegi pártok: a tömegkommunikáció és a politika a szólásszabadságnak és sajtószabadságnak köszönhetően teljesen függetlenek egymástól. A híreket az egyes médiumok maguk választják ki és adnak róluk hírt.


A Politikai Kommunikáció nyilvánosságdialógus modellje

A modell abból az ideáltipikus előfeltevésből indult ki, hogy a politikum, a média és az állampolgárok kölcsönös együttműködésben, tulajdonképpen szimbiózisban élnek egymással, - most már a média bekapcsolódásával - újjáépítve az ókori görögöknél meghonosított, ám demokratikus értelemben kiterjesztett és tökéletesített szimmetrikus közbeszédmodellt. Ebben a modellben az úgynevezett demokratikus diskurzus a tömegkommunikáció technikai újításainak segítségével kiszélesíti a közbeszéd határait, lehetővé téve a vélemények és információk szabad áramlását és a hozzáférés tömegeseA modell abból AZ ideáltipikus előfeltevésből indult ki, Hogy a politikum, a média ÉS AZ állampolgárok kölcsönös együttműködésben, tulajdonképpen szimbiózisban élnek egymással, - a legtöbb mar egy média bekapcsolódásával - újjáépítve AZ ókori görögöknél meghonosított, am demokratikus értelemben kiterjesztett ÉS tökéletesített szimmetrikus közbeszédmodellt. Ebben a modellben AZ úgynevezett demokratikus diskurzus a tömegkommunikáció Technikai újításainak segítségével kiszélesíti a közbeszéd határait, lehetővé Teve a Vélemények ÉS Információk Szabad áramlását ÉS a hozzáférés tömegesedését. A kommunikáció társadalomközpontú gondolatmenetét kifejező nyilvánosságdialógus modell beépült a XX. A Kommunikáció társadalomközpontú gondolatmenetét kifejező nyilvánosságdialógus modell beépült a XX. század első felében a közszolgálati média szerepéről és helyes működési rendjéről kialakult klasszikus közösségelvű teóriákba. század Első felében a közszolgálati Média szerepéről ÉS Helyes működési rendjéről kialakult klasszikus közösségelvű teóriákba.

a. A politikai kommunikáció nyilvánosságdialógus modellje a politikai nyilvánosság három összetevőjének dinamikus kapcsolatát ábrázolja. A Politikai Kommunikáció nyilvánosságdialógus modellje a Politikai nyilvánosság Három összetevőjének Dinamikus kapcsolatát ábrázolja. A politikai rendszer és az állampolgárok közötti közvetlen kommunikációból kialakult közös teret a közös halmaz ábrázolja. A Politikai RENDSZER ÉS AZ állampolgárok közötti közvetlen kommunikációból kialakult közös teret egy közös halmaz ábrázolja.

b. b. A politikai rendszer kommunikációs kapcsolatot tart fenn a médiával és viszont, ebből születik meg a kommunikációs tér. A Politikai RENDSZER Kommunikációs kapcsolatot savanykás Fenn a médiával ÉS viszont, ebből születik MEG a Kommunikációs tér.

c. c. A média tömegtájékoztatási szerepkörénél fogva kapcsolatba lép az állampolgárokkal, amely az úgynevezett informatív kommunikációs teret hozza létre. A Média tömegtájékoztatási szerepkörénél fogva kapcsolatba LEP AZ állampolgárokkal, amely AZ úgynevezett informativ Kommunikációs teret hozza létre. A három kommunikációs tér (a,b,c) politikai-társadalmi természetű cserék hálózatát, a politikai kommunikációt hozza létre. A három Kommunikációs tér (a, b, c) Politikai, Társadalmi cserék természetű hálózatát, a Politikai kommunikációt hozza létre.

d. d. A mediatizált politikai kommunikáció azt a teret jelöli, amely a politikai kommunikációs csere mindhárom résztvevőjét magában foglalja. A mediatizált Politikai Kommunikáció azt a teret jelöli, amely a Politikai Kommunikációs Csere mindhárom résztvevőjét magában foglalja. A média szerepe a másik két szereplőhöz képest esetleges, következménye annak a fejlődési folyamatnak, amely őt a másik kettő mellé helyezte. Alapvetően a politikai kommunikáció modern, mai nyilvánosságmodelljében értelmezhető a média szerepe hangsúlyosan, hiszen a történelem folyamán évezredekig hiányzott a média, mint társszereplő a politikai diskurzusból. A Média szerepe a másik szereplőhöz képest Két esetleges, következménye annak a fejlődési folyamatnak, amely ot a másik kettõ Melle helyezte. Alapvetően a Politikai Kommunikáció modern, mai nyilvánosságmodelljében értelmezhető a média szerepe hangsúlyosan, hiszen a történelem folyamán évezredekig hiányzott a média, a menta társszereplő Politikai diskurzusból.

A politikai kommunikáció mediatikus modellje A Politikai Kommunikáció mediatikus modellje

A politikai kommunikáció nyilvánosságdialógus modellje és a vele kapcsolatosan kialakított társadalomközpontú elképzeléseket és a közszolgálati tájékoztatással kapcsolatos terveket a televíziós tartalomszolgáltatás gyors térhódítása és külön iparággá válása alapjaiban írta feA Politikai Kommunikáció nyilvánosságdialógus modellje ÉS a Vele kapcsolatosan kialakított elképzeléseket társadalomközpontú ÉS a közszolgálati tájékoztatással kapcsolatos terveket a televíziós tartalomszolgáltatás Gyors térhódítása ÉS külön iparággá válása alapjaiban Írta felül. A tévé, mint a mozi szórakoztató- kikapcsolódás-központú jellegét és a sajtó tájékoztató szerepét egyesítő audiovizuális médium mára a társadalmi tájékozódás és kikapcsolódás első számú - sokszor kizárólagos - szereplőjévé vált. A Teve, menta a mozi szórakoztató-kikapcsolódás-központú jellegét ÉS a Sajtó Tájékoztató szerepét egyesítő audiovizuális médium mara a Társadalmi tájékozódás ÉS kikapcsolódás Első számú - sokszor kizárólagos - szereplőjévé vált.

A Politikai Kommunikáció mediatikus modellje jellemzően a szereplők közötti felborult egyensúly kifejezésére szolgál. A médiát technikai és befolyásolási potenciáljának növekedése egyértelműen a korábbi A médiát Technikai ÉS befolyásolási potenciáljának növekedése egyértelműen a korábbiAz Állampolgár-Politikum-Média egyenértékűséget és szimbiózisát kifejező modellel szemben a televízió hatása és befolyásoló ereje a médiát az Állampolgár-Politikum kapcsolatrendszer fölé pozícionálta, ezzel felborult a demokratikus közbeszéd szimmetriája.AZ Állampolgár-Politikum-Média egyenértékűséget ÉS szimbiózisát kifejező modellel szemben a Televízió hatása ÉS befolyásoló ereje a médiát AZ Állampolgár-Politikum kapcsolatrendszer fole pozícionálta, ezzel felborult a demokratikus közbeszéd szimmetriája. Egyértelműen bizonyítást nyert, hogy a média a politikai szférában mára állandó befolyással rendelkezik. Ebben a helyzetben fogalmazódott meg a politikai kommunikáció mediatikus modellje, azaz a politika mediatizálásának teóriája, mely szerint a politikai cselekvés mediális térben zajlik, így az állampolgár és politikum közötti kommunikáció sikere is alapjaiban függ a média tevékenységétől. Egyértelműen bizonyítást nyert, Hogy a média a Politikai szférában mara Állandó befolyással rendelkezik. Ebben a helyzetben fogalmazódott MEG a Politikai Kommunikáció mediatikus modellje, azaz a Politika mediatizálásának teóriája, Mély szerint a Politikai cselekvés mediális térben zajlik, Nemzetközi Geofizikai Év AZ állampolgár ÉS politikum közötti Kommunikáció sikere van alapjaiban függ a Média tevékenységétől. A diagramban ábrázolt modell szerint a politikusok és állampolgárok egymás közötti kommunikációja egy alapvetően mediális térben, az ún. A diagramban ábrázolt modell szerint a politikusok ÉS állampolgárok egymás közötti kommunikációja EGY alapvetően mediális térben, AZ ENSZ-ben. médiaporondon zajlik. 20 Ebben a mediatikus keretben a három szereplő interakciója által létrejött nyilvánosság egybeesik a mediális térrel. médiaporondon zajlik. 20 Ebben a keretben mediatikus A három szereplő interakciója által létrejött nyilvánosság egybeesik a mediális térrel. A felvázolt mediális porond követő magatartásra kényszeríti a politikai kommunikáció összes résztvevőjét, így az állampolgár és a politikum egyaránt kénytelen a tájékoztatás logikájához igazítani mondanivalóját. A felvázolt mediális porond követő magatartásra kényszeríti a Politikai Kommunikáció Összes résztvevőjét, Nemzetközi Geofizikai Év AZ állampolgár ÉS a politikum egyaránt kénytelen a tájékoztatás logikájához igazítani mondanivalóját.


2. tétel

A politikai piac sajátosságai, a marketing és a politika egymásra találása. A politikai marketing sémája


A politikai piac (marketing) sajátosságai:


Politika marketing sajátosságai

Bruce I. Newman megközelítése


(1). A szavazó több időt fordít a választásra, mint a termék vásárló

A jelölt maga szolgáltatást nyújtó, és ígéretei csak megválasztásakor valósíthatóak meg.

(3.) A jelölt dinamikus, gyorsan változó környezetben tevékenykedik. Kiemelkedően rugalmas marketingkihívásokat igényel.

(4.) Kifejezetten a szolgáltatásokra jellemző marketing stratégiák alkalmazhatók csak sikeresebben, mint a termékek esetében.A marketing és a politika egymásra találása:

A politikai marketing a marketing politikában alkalmazott válfaja. A politikai intézményrendszer marketing jellegű felfogása Amerikából terjedt el. A politikai marketing használja mind a politika, mind pedig a marketing terminológiáját. A piac fogalmát kiterjeszti a szavazópolgárokra, akiket a marketingmodellek, illetve a marketingmódszerek (marketingkutatás, piacszegmentálás, célcsoportok kijelölése, a pozicionálás, a stratégia kidolgozása és megvalósítása) által elemez és céloz meg. A politikai marketing világnézeteket ad el.

Alapvetően egy cserefolyamat, melynek két meghatározó szereplője van: az eladó - aki a termékeket, illetve a szolgáltatásokat kínálja - és a vevő - aki a termékeket és szolgáltatásokat pénzére cseréli. A csere a marketingstratégia eredményeként jön létre, melynek négy összetevője van: termék vagy szolgáltatás, az eladásért folyatott kampány, az árazás, illetve a terítés vagy elosztás (a gyártótól a fogyasztóhoz való eljutás). A politikai kampányban a cserefolyamat két szereplője a jelölt és a szavazók. Az előbbi politikai vezetőerőt ajánl a szavazatokért cserébe. A termék maga a választási program.

A politikai marketing sémája:


3.tétel

A jelölt fókusza. Pártszempontú és marketing központú megközelítések.


Pártszempontú megközelítés kontra marketingszempontú megközelítés


A következőkben a választási kampány szemlélet két lehetséges megközelítési módját hat szempont mentén vázolom átvéve BRUCE I. NEWMAN elemzését.


1. Fókusz


A fókusz a kampányszervezet központi célját jelenti, ami tulajdonképpen a kampány egyfajta terve,

mely meghatározza a jelölt stratégiai és taktikai döntéseinek tónusát a kampány során.

Pártszempontú megközelítés. A kampány középpontjában olyan program áll, mely a párt testületei

által kidolgozott, a párt ideológiáján nyugvó tartalommal rendelkezik, ezért a jelölt mozgástere igen

korlátozott.Marketingszempontú megközelítés. A megközelítés középpontjában a választók megértése áll. Azt

kutatja, hogy mit szeretnének viszontlátni az emberek a jelöltben, illetve a programban.


2. Célok


Ez az a terület, ahol a marketing és a politika egymásba olvad.

Pártszempontú megközelítés. Legfőbb cél a párt filozófiájának megvalósítása. A választási programot

a párthierarchia és a különböző hatalmi érdekcsoportok határozzák meg.

Marketingszempontú megközelítés. Fő cél a választások megnyerése.


3. Stratégia


A stratégia kampányszervezet céljainak megvalósítása érdekében folyó tervezett eljárás, mely keretet

ad a napi szintű taktikai döntések tónusának. A stratégiának egyaránt ki kell terjednie a stáb működtetésének

kérdéseire és a médiahasználat megtervezésére.

Pártszempontú megközelítés. A célok megvalósításában elsősorban a hierarchikus pártgépezetre

támaszkodnak. Az önkéntesek által, illetve alsó szintű kezdeményezésekre alapozva terjesztik a jelölt

üzenetét. Ezért számolni kell azzal, hogy a jelölt számos segítőjének valamilyen szinten lekötelezettjévé

válik. A megközelítés középpontjában az a törekvés áll, hogy minél több választóval épüljön ki

személyes kapcsolat.

Marketingszempontú megközelítés. A stratégia középpontjában a választó áll. Hangsúlyos a szavazótábor

szegmentációja és a szegmensenkénti célüzenet eljuttatása a médiákon keresztül, melynek

eredményeképpen felépül a jelöltet pozícionáló imázs. A stratégia megvalósításának csatornáit marketing-

és közvélemény-kutatásokra támaszkodva valósítják meg.


4. Tervezés


A tervezés lényegében a napi kampánytevékenység lényege. A kampányok során folyó tervezés

ma lényegében megegyezik a vállalati szférában szokásos tervezési mechanizmusokkal.

Pártszempontú megközelítés. A tervezésnél hangsúlyosabban szerepelnek az operatív szempontok,

mint a stratégiai megfontolások. A fő kérdés az, hogy hogyan szervezzenek. A tervezés ebben az esetben

a pártstruktúra rabja, hiszen a végrehajtás hierarchiához kötött. A jelölt szervezete beolvad az

országos párthierarchiába.

Marketingszempontú megközelítés. A tervezés a stratégiára összpontosít, amennyiben középpontjában

a jövő és a verseny áll. Az irányítás információs rendszerének alapja a választói szándék. A tervezésnél

meghatározó szerephez jut a marketing- és közvélemény-kutatás. A jelölt szervezete az országos

kampányszervezettől függetlenül, de azzal együttműködve tevékenykedik. Fő előnye, hogy az

akció, a reakció és a stratégiai, illetve taktikai korrekció információ alapú, a végrehajtásban a kampányszervezet

részlegei aktívan együttműködnek. A fentiek alapján tehát látjuk, hogy e megközelítésimód rugalmasságot és jó alkalmazkodóképességet kölcsönöz a szervezet számára.


5. Struktúra


A kampányszervezet struktúrája meghatározza az utasítási láncot. De a struktúra kérdéskörébe tartozik

a humán erőforrás kiválasztása, a feladatok felosztása, a végrehajtás, az ellenőrzés és a tevékenységkövetés.

Pártszempontú megközelítés. A struktúra erősen centralizált, a kampányszervezet irányítása és menedzselése

egy vagy két ember kezében összpontosul. Az országos pártvezető befolyása hatalmas,

gyakorlatilag ő irányítja a folyamatokat. A jelölt kampányszervezete beépül a párt szervezetébe.

Marketingszempontú megközelítés. A kampány szakaszokban más-más ember felel egyes területekért.

A szervezetet feladatfelelősök alkotják, akik egy koordinátor irányítása és ellenőrzése mellett

tevékenykednek, egyfajta team-szemléletet megvalósítva. A jelölt saját szakértői csoport tart fenn,

saját stábot működtet. A jelölt kampányszervezete lazán kapcsolódik a párt szervezetéhez.


6. Reklám és promóció


A tömegkommunikáció korában élet-halál kérdése a marketingkommunikáció sikeres megvalósítása,

a média-vásárlás helyes arányának kiválasztása.

Pártszempontú megközelítés. A reklám és promóció területén elsősorban a pártfilozófiának megfelelő

üzenetek jelennek meg. Hangsúlyosabban jelenik meg a párt, mint a jelölt. A reklám- és promóciós

stratégiát a jelölt és a párt határozza meg.

Marketingszempontú megközelítés. A közvélemény-kutatások eredményeire alapozott médiaüzenetek

középpontjában a jelölt áll, aki saját filozófiáját is közvetíti. Az eszközök használata stratégiailag

összekapcsolt.


4. tétel

A politika kampány környezeti tényezőiA környezeti tényezők helye a politikai marketingen modelljébenKörnyezeti tényezők:

-Technológia

-web

-tv

-mobiltelefon

-direct mail.

- Struktúrális változások:

-Választási szabályok

-Párt, jelölt kampány finanszírozási szabályok

-jelöltek vitái

-A hatalombrókerek befolyásának megváltozása

-jelölt -párt

-tanácsadó -politikai akcióbizottságok, érdekcsoportok

-közvélemény-kutató -szavazók

-média

Találat: 3079Felhasználási feltételek