online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Barokk vonasok a Szigeti veszedelemben:

irodalom

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
Petöfi Sandor forradalmi latomas költészete
JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI
Tóth Árpad 1886-1928
Jules Verne: A dunai hajós
Dsida Jenő 1907-1938
ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK
Szabó Lőrinc 1900 - 1957
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY (1773-1805)
SAMANIZMUS
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: ESTI - NOVELLÁK
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Barokk vonások a Szigeti veszedelemben:


1, Nyelvi, stiláris gazdagság
2, Monumentalitás, mely a mûfajválasztás tekintetében is megfigyelhetõ. Az eposz nagy terjedelmû, rengeteg szereplõt és nagyszabású hõsöket vonultat fel. Lényeges, hogy a költõ a várvédelmet nemcsak a török-magyar, hanem a török s az egész keresztény Európa világméretû eseményeként ábrázolta. Hosszú, tekervényes körmondatai, részletezõ hasonlatai is a barokk monumentalitást bizonyítják. Csataleírásban is a méretek felnagyítását alkalmazza (török sereg félelmetes ereje, nagysága, a magyarok erkölcsi fölénye stb.)
3, Mivel a barokk az ellenreformáció stílusa, a vallásos érzület is kimutatható a Szigeti veszedelemben. Az initiatio Christi, Krisztus megváltásának jelenetét ismétli meg. Zrínyit, a nemzeti hõst, Krisztus katonájaként mutatja be, vele imádkozás közben találkozunk a 2. énekben: "Zrínyi egy hajnalban, az mint volt szokása, | Valamikor hajnalnak volt hasadása, | Az szent feszület elõtt térden áll vala, | S így kezde könyörgeni az û szent szája". A költõ csodás elemeket elõszeretettel alkalmaz - pld. az ima után a kereszt meghallgatja Zrínyi szavait: "Ím az te könyörgésedet meghallgattam, | Az te buzgó szüvedet mind általláttam.". A végén az angyali légió elûzi a pokolbeli lelkeket és a hõsök lelkét a mennybe szállítja.
4, Politikai szándéka: mozgósítás a török ellen. Zrínyi e mûvében fogalmazza meg felismerését, hogy a magyarság nem számíthat segítségre, saját erejébõl, nemzeti összefogással képes megszabadulni a török seregektõl.
5, Szándékos illúziókeltés jellemzi, a csodás elemeket hihetõvé teszi, valószerûvé váltja: a vereséget gyõzelemként mutatja be (paradoxon elem):  a védõsereget gyõztesként tünteti fel a várat elfoglaló ellenséggel szemben, de a történelmet nem hamisítja meg.
6, Festõi látásmódjával nemcsak az illúziókeltést, hanem a monumentalitást is szolgálja. Pld. a szultán külsõ jellemzése: fantáziát tágító (idézni könyv 28/ 36-37), érzelmeket fakasztó képekkel jellemez s a tényanyagok reális adagolásával szoktatja hozzá a valószerûtlen elfogadásához.
7, Különbözõ mûfaji elemeket kever:
 Lírai: elmélkedések, dalszerû betét, pld. a 3. énekben: Szkender bég és Rézmán  kávézik   közben egy fiú lantozik. Lírai reflexió: pld. 12. ének Cumillea halála, Delimán    õrjöngése. Könyv. 155.
 Epikai: leíró jellegû részletek, elbeszélések, seregjellemzések. Könyv. 20.
 Drámai: párbeszédes jelenetek, dialógusok - 3. ének eleje - konfliktushelyzetek pld. Deli Vid és   Delimán párbajának során
Kulcshelyzetekben szónoklatokat alkalmaz, így a retorikus hangnemet jeleníti meg, pld. Zrínyi buzdító beszéde az eskütétel elõtt könyv 57. 5. ének.
8, Mivel a barokk nem az értelemre, hanem az érzelemre akar hatni, festõi képeket, túldíszített jelzõket használ - basa jellemzése (könyv 28.). Sokoldalúan hangulatteremtõ, hangulatfestõ kifejezésekkel jellemzi hõseit, érzéki hatású metaforákat, pompázó jelzõket és bizarr akusztikájú verselési formákat alkalmaz - basa külsõ és belsõ jellemzése (könyv 28.).
9, Ellentétek, kontrasztok és párhuzamok fedezhetõk fel a jellemzésekben: a török tábor megosztottsága, egymást pusztító ellenségeskedése ellentétben áll a magyarok egységével, önfeláldozó hitvesi szeretetével. A pokol-menny ellentéte a elején és végén.
10, Tudatos szerkesztettsége, a számmisztika jellemzi. Zrínyi tudatosságára vall, hogy az eposz 15 éneke összesen 1566 strófából áll: utalás a szigetvári ostrom évére.

Találat: 5076Felhasználási feltételek