online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

PénzügyFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Az allamhaztartasi rendszer központi alrendszerei
Az allamhaztartas rendszere, funkciói és alapelvei
Bankközvetítö szolgalat
Követelések
A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ
 
 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ


AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE


Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük szerinti települési önkormányzat az iparűzési adót bevezette.


Az iparűzési adó alanyának minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

  • a személyi jövedelemadó törvény szerinti egyéni vállalkozó (a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. tv. 3. § 17.)
  • a személyi jövedelemadó törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő, ha az adózó – őstermelői tevékenységéből származó – bevétele a
    600 000 Ft-ot meghaladja,
  • jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyt is,
  • az egyéb szervezet, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő egyéb szervezetet is.Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, így bevallás-benyújtási kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található. A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) rendelkezéseiből kell kiindulni.


Székhelynek tekintendő belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolványban ekként feltüntetett hely, ilyen hely hiányában, vagy ha több ilyen hely van, akkor a központi ügyvezetés helye, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni.


Telephelynek minősül az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybevehető közutat, vasúti pályát, továbbá a hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történő továbbítását szolgáló berendezést, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván. Vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás közvetlenül a végső fogyasztónak történő nyújtása esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a szolgáltatás nyújtása a végső fogyasztó számára történik. Telephelynek számít az építőipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkák, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységek folytatásának, il 252d32c letőleg természeti erőforrás feltárásának, kutatásának helye(i) szerinti település egésze, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett e tevékenységek időtartama adóéven belül a 6 hónapot (180 napot) meghaladja.

A bevallást 2010. május 31-ig az adózás rendjéről szóló –módosított-  2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott időpontig az iparűzési adót működtető székhely, telephely szerinti település önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani!A BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY EGYES SORAII.  A bevallás jellege


Az Art. többféle esetben ír elő bevallás-benyújtási kötelezettséget. A bevallási nyomtatvány egyes (I.1., I.2., I.3., I.4., I.5., I.6., I.7., I.8.) pontjaiban a bevallás jellegét kell megjelölni.


I.1. Éves bevallás melletti négyzetbe X-et kell tenni, ha a vállalkozást a 2009. teljes adóévben iparűzési adókötelezettség terhelte, továbbá akkor is, ha az iparűzési adókötelezettség a 2009. év közben keletkezett (év közben vezette be az adót az önkormányzat vagy az adózó év közben kezdte tevékenységét) és az adókötelezettség fennállt 2009. december 31-én is. Ha teljes évben fennállt az adókötelezettség, akkor a II. pontban a „Bevallott időszak” sorban 2009. január 1. naptól – 2009. december 31-ig terjedő időszakot kell beírni, ha az adókötelezettség év közben keletkezett, akkor az adókötelezettség kezdő napjától 2009. december 31-ig terjedő időszakot kell beírni. Például: ha a vállalkozás 2009. július 1-jén létesített a településen telephelyet, vagy az adót az önkormányzat ettől az időponttól kezdődően vezette be, akkor a bevallási időszak 2009. július 1-től – 2009. december 31-ig tart. A bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani!


Azon adózóknál, amelyek a számviteli törvény alapján a naptári évtől eltérő üzleti évet választják, az adóév utolsó napját követő 150. napon kell az éves bevallást benyújtani. A bevallási időszak ebben az esetben értelemszerűen az adóév (üzleti év) első és utolsó napja közötti időszakot jelenti, amely 12 hónapra terjed ki, kivéve az áttérés évét. Ez utóbbi esetben az adóév első napja a naptári év első napjával, az utolsó napja pedig a választott mérlegfordulónappal egyezik meg.


I.2. Záró bevallást kell benyújtani, ha az adózó átalakul, vagy felszámolását, végelszámolását rendelték el, vagy az egyéni vállalkozói igazolványt visszavonták, vagy adóköteles tevékenységét az adózó megszünteti, előtársaság esetén a bejegyzési kérelmét a cégbíróság elutasította, vagy az adózó visszavonta, az adózó a székhelyét áthelyezte,
a telephelyét megszüntette, továbbá az Art. 33. §-ának (3) bekezdésében foglalt egyéb esetekben. A záró bevallás benyújtásának okát a III. pontban, a megfelelő kockában kell jelölni. A II. pontban meg kell jelölni azt az időszakot, amelyre a bevallás vonatkozik. A bevallás benyújtásának időpontjára az Art-ben foglaltak az irányadóak.


Abban az esetben, ha az adózó adókötelezettsége egy adott önkormányzat illetékességi területén azért szűnik meg, mert székhelyét más településre áthelyezi vagy telephelyét megszünteti a településen, de más településeken az adókötelezettség továbbra is fennáll, akkor az adóévben fennálló adókötelezettség időtartamáról szóló bevallást csak az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani, kivéve, ha még a székhely-áthelyezés, telephely-megszüntetés évében az adózó más okból záró bevallás benyújtására kötelezett. Ekkor az éves bevallás és a záró bevallás melletti négyzetbe is egyaránt X-et kell tenni, a II. pontban pedig az adóévben a településen fennálló adókötelezettség időtartamát is meg kell jelölni.


Annak a vállalkozónak, aki az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanya is egyben és az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap megállapítást választotta, de év közben az eva alanyisága megszűnt, az adóév első napjától az eva alanyiság utolsó napjáig terjedő időszakról (melyet jelölni kell a II. pontban) évközi bevallást kell benyújtani az eva bevallás benyújtásával egyidejűleg. Ilyen esetben – ha az iparűzési adóalanyiság egyébként nem szűnik meg – a I.1. sor és a I.2. sor melletti négyzetbe, továbbá a III.9. sor melletti négyzetbe is x-et kell tenni.


I.3. Előtársasági bevallást a jogelőd nélkül alakuló gazdasági társaságnak, egyesülésnek, szövetkezetnek, erdőbirtokossági társulatnak, közhasznú társaságnak, vízgazdálkodási társulatnak kell benyújtani, az előtársasági időszak alatti vállalkozási tevékenységről. A II. pontban az előtársasági létforma alatti adókötelezettség időtartamát kell megjelölni. Az előtársasági időszaknak a jogelőd nélkül alakuló szervezet társasági, társulati szerződése (alapító okirata, alapszabálya) ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától létrejöttének (a cégjegyzékbe való bejegyzésének) napjáig, vagy a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napjáig terjedő időtartam minősül.


A bevallást ezen esetben addig az időpontig kell benyújtani ameddig a számviteli törvény alapján a beszámoló készíthető. Ha az előtársaság kérelmét jogerősen elutasították, vagy azt visszavonja, akkor azt a I.2. sorban és a III.6. sorban is x-el kell jelölni.


I.4. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó ezen minőségét jelzi a rovatban. Naptári évtől eltérő üzleti év választása esetén a szöveg melletti négyzetbe X-et kell tenni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az Art. 6. számú melléklete alapján a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak az adóév utolsó napját követő 150. napig kell az éves bevallást benyújtania. A bevallási időszak ebben az esetben értelemszerűen az adóév (üzleti év) első és utolsó napja közötti időszakot jelenti, amely 12 hónapra terjed ki, kivéve az áttérés évét. Ez utóbbi esetben az adóév első napja a naptári év első napjával, az utolsó napja pedig a választott mérlegforduló nappal egyezik meg.


I.5. Az év közben kezdő vállalkozó ezt a tényt ebben a kockában jelzi. (Emellett az éves bevallás, vagy – záró bevallás benyújtási kötelezettség esetén - záró bevallás benyújtását a I.1. vagy I.2. rovatban is jelölni kell.)


I.6. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetében az áttérés éve egy adóév, de annak hossza mindig kevesebb mint 12 hónap. Ennek tényét itt kell jelölni. (Emellett az éves bevallás benyújtásának tényét a I.1. rovatban is jelölni kell.  A bevallási időszaknál (II. pont) pedig az áttérés időszakát mint önálló adóévet kell feltüntetni.)


I.7. A mezőgazdasági őstermelő abban az esetben alanya az iparűzési adónak, ha őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben a 600.000,-Ft-ot meghaladja.


I.8. Ha a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül. Ezt a tényt ebben a pontban kell jelölni.
II. Bevallott időszak


Az Útmutató I. pontjában foglaltaknak megfelelően kell jelölni azt az időszakot, amelyre a bevallás vonatkozik.III. A záró bevallás benyújtásának oka


Az Útmutató I. pontjában foglaltaknak megfelelően kell jelölni a záró bevallás benyújtásának okát a megfelelő kockában.IV. Bevallásban szereplő betétlapok


A bevallási nyomtatványhoz különböző kiegészítő lapok tartoznak. A bevallás teljességéhez a vonatkozó kiegészítő lapokat is – tevékenység jellegének megfelelően - ki kell tölteni. Az „A”-tól „E”-ig terjedő lapok a nettó árbevétel levezetését tartalmazzák. Ezek közül csak egyet – a vállalkozásra irányadó kiegészítő lapot – kell kitölteni és benyújtani az adóhatósághoz. Az „F” jelű kiegészítő lapot az adóalapmegosztással összefüggésben kell kitölteni, annak, aki székhelyén kívül legalább egy településen telephellyel rendelkezik, azaz adóalapmegosztásra kötelezett. A „G” jelű kiegészítő lap pedig a túlfizetésről történő rendelkezésre, köztartozások megnevezésére szolgál.


Az „A” jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik/amelyek az általános szabályok szerint állapítják meg nettó árbevételüket. Ide tartozik minden iparűzési adóalany, amely nem minősül hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak, biztosítónak, befektetési vállalkozásnak, kockázati tőkealapnak, kockázati tőketársaságnak.


A „B” jelű kiegészítő lapot a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitelintézeteknek és pénzügyi vállalkozásoknak kell kitölteni.


A „C” jelű kiegészítő lapot a biztosítóknak kell kitölteni.


A „D” jelű lapot a befektetési vállalkozásoknak kell kitölteni.


Az „E” jelű lapot a kockázati tőkealapoknak és a kockázati tőketársaságoknak kell kitölteni.


Az „F” jelű lapot a vállalkozási szintű adóalap megosztása esetén ki kell tölteni.


A „G” jelű lapot a túlfizetésről történő rendelkezés esetén kell kitölteni.V. Adóalany


A bevallási nyomtatvány V. pontja az adóalany azonosítására szolgáló adatokat tartalmazza. Az adatokat értelemszerűen kell kitölteni. Így magányszemély adóalany (mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó) esetén születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, adószámát, lakóhelyét, levelezési címét (ez lehet tartózkodási helye is, de lehet postafiók is), telefonszámát és e-mail címét.

Ezen pont csak az adóalany azonosító adatait tartalmazhatja. Ha a bevallási nyomtatvány X. számú rubrikája szerint a bevallást az adózó képviselője (Art. 7-9. §) írja alá (és nyújtja be), akkor e képviselő telefonszámát és e-mailjét a meghatalmazás tartalmazhatja.

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata


VI.1. Az adóalap egyszerűsített megállapítása 2009. adóévre


A 2009. adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját
választottam/választom.


2009. évben a korábbi évnek megfelelően lehetett élni az iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározási módjával az alábbi adózói körben:


a)          a 2009. teljes adóévben a személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadózó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó esetében, továbbá

b)          azon iparűzési adóalany esetében, akinek a nettó árbevétele a
2009. adóévben a 8 millió Ft-ot nem haladta meg.


Az a) esetben az iparűzési adóalap összege a személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadóalap 20 %-al növelt (1,2-vel szorzott) összege. A b) esetben az iparűzési adóalap összege a nettó árbevétel 80 %-a (0,8-al szorzott összege). Az egyszerűsített adóalap meghatározás választásakor az a) és b) esetben nem kell kitölteni a VII.2.–VII.5. sorokat, továbbá az „A” jelű kiegészítő lap II.2.–II.6. sorait. A VII.1. sorban (az „A” jelű lapon is) az átalányadózónak (a) alpont szerinti esetben) az átalányadó alapját, a b) alpont szerinti esetben pedig a nettó árbevétel összegét kell beírni, a VII.6. sorba az adóalap - előzőek szerint számított - összegét kell feltüntetni.


VI.2. Az egyszerűsített adóalap meghatározás módját választók nyilatkozata a 2010. adóévre


A Htv. 2001. január 1-től teszi lehetővé az adóalap egyszerűsített meghatározásának módját az alábbi adózói körben:


a személyi jövedelemadó törvény szerint az adóévben átalányadózó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó részére,

azon más vállalkozó (iparűzési adóalany) részére, aki a 2009. adóévben a 8 millió Ft nettó árbevételt nem haladta meg, illetve a tevékenységét adóévben kezdő vállalkozó esetén az adóévben várhatóan nem haladja meg. Ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb volt, akkor napi arányosítással kell megállapítani az értékhatárt.


Amennyiben az adózó 2010. adóévben (is) élni kíván ezzel a lehetőséggel, azt a négyzetben jelölnie kell.


VI.3. Az az adózó, aki az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanya a 2009. évben és az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap megállapítást választotta, akkor azt az e sorban lévő négyzetben kell x-el jelölni. Az EVA alanynak a VII.1. sorban (az „A” jelű lapon is) az EVA alapot a VII.6. sorban az EVA alap 50 %-át (az iparűzési adóalapot) kell feltüntetni. Az „A” jelű lap II.2.-II.6. sorait, valamint a VII.2.-VII.5. sorokat nem kell kitölteni.
Az EVA alanyiság évközi megszűnése esetén ugyanígy kell kitölteni a sorokat.


VI.4. Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanya a 2009. évben az iparűzési adóban választhatja az iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározási módját. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozási szintű iparűzési adóalap ebben az adózói körben az EVA alapjának 50 %-a.VII. Az adó kiszámítása


VII.1. sor: Itt kell feltüntetni a vállalkozás egészének szintjén képződő Htv. szerinti nettó árbevétel összegét, függetlenül attól, hogy tevékenységét hol végzi. A nettó árbevétel-elemek részletezése és azok értelmezése a
vonatkozó kiegészítő lapon található. A vállalkozási szintű nettó árbevételt a vonatkozó kiegészítő lapon kell levezetni. Ezért elsőként a vonatkozó kiegészítő lap II.1. sorát, illetve az annak meghatározásához szükséges alsorokat kell kitölteni!  Az adott kiegészítő lapon szereplő (kiszámított) II.1. sor összegét kell itt feltüntetni.


VII.2. sor: Itt kell feltüntetni a vállalkozási szintű eladott áruk beszerzési értékének összegét (ELÁBÉ).


VII.3. sor: Ebben a sorban a vállalkozás egészének szintjén megjelenő közvetített szolgáltatások értékének összegét kell feltüntetni. (A közvetített szolgáltatások értéke magában foglalja a számviteli törvény szerinti közvetített szolgáltatásokkal azonos tartalmú ráfordításokat, valamint az alvállalkozói teljesítéseket, amely utóbbit a VIII.4. sorban fel kell tüntetni.) Ebben a sorban az együttes összegnek kell szerepelni. A számviteli törvénnyel azonos tartalmú közvetített szolgáltatásokról akkor van szó, ha az adóalany saját nevében vásárol meg olyan szolgáltatást, amelyet harmadik személlyel írásban kötött szerződés alapján ez utóbbi számára változatlan formában ad tovább, azaz nem a saját teljesítményéhez használja fel. Mindennek ki kell tűnnie a számlázás és az azt alátámasztó analitikus nyilvántartásokból is.
(A kimenő számlákban - ha az saját és közvetített szolgáltatásokat is tartalmaz – külön kell feltüntetni a közvetített szolgáltatás megnevezését és ellenőrzését, mely nem kell, hogy megegyezzék a szolgáltatás beszerzési árával.)


VII.4. sor: Itt kell feltüntetni a VII.3. sorban szereplő Htv. szerinti közvetített szolgáltatások értékéből az alvállalkozói teljesítések értékét.

Alvállalkozói teljesítés igénybevételéről csak akkor beszélhetünk, ha az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári törvénykönyv (Ptk.) szerinti –írásban kötött- vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Ez a törvényi rendelkezés nem követeli meg tehát olyan háromoldalú szerződéses jogviszony létrejöttét, amelynek a megrendelő, a „fővállalkozó” (a teljesítés kötelezettje), illetve az alvállalkozó egyaránt résztvevője. Valójában két egymástól független önálló vállalkozási szerződés köttetik meg, a megrendelő és az alvállalkozó egymással nem áll szerződéses jogviszonyban. A Htv. szerinti alvállalkozói teljesítések értéke, mint nettó árbevétel-csökkentő tétel azonban mindenképp feltételezi, hogy háromszereplős teljesítésről legyen szó. A megrendelő a fővállalkozótól várja a szerződés teljesítését, a fővállalkozó pedig ezen szerződéses kötelezettségének részben az „alvállalkozóval„ kötött szerződés alvállalkozó általi teljesítésével tesz eleget. Ezen háromszereplős modellt fűzi eggyé a fővállalkozónak (adózónak) a megrendelővel, illetve az alvállalkozóval kötött Ptk. szerinti –írásban kötött- vállalkozási szerződése.

Az alvállalkozói teljesítések értékének minősül 2009-től annak a – közvetített szolgáltatásnak nem minősülő – szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa értékesített új lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött  vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe. Ebben a konstrukcióban a beruházó vállalkozó egyfelől a lakásépítést végző (generálkivitelező) vállalkozással – mint alvállalkozójával Ptk. szerinti, írásba foglalt vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll, másfelől a kulcsrakész lakásokat „harmadik személyeknek” adásvételi szerződéssel – tehát nem vállalkozási szerződéssel értékesíti. Ennek eredményeként a (fő)vállalkozó-adóalany a lakásértékesítésből befolyt nettó árbevételét a lakásépítést végző alvállalkozó(k)nak kifizetett díj ellenértékével csökkentheti. Ezen alvállalkozói teljesítés értékének minősülő nettó árbevétel csökkentő tétel először a 2009. évre vonatkozó adóalapnál vehető figyelembe.


VII.5. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a vállalkozási szintű – nettó árbevétel-csökkentő – anyagköltség összegét.  Az anyagköltség a számviteli törvény szerint (az adóévben) elszámolt anyagköltséggel egyezik meg a számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó vállalkozó esetén a tárgyévben anyagbeszerzésre fordított kiadás a számviteli törvény szerinti vásárolt

anyagok (alap-segéd,-üzem, fűtőanyag, tartalék alkatrész, egy éven belül elhasználódó szerszámok, eszközök, berendezések) tárgyévi költségét jelenti. Az egyszeres könyvvitelt vezető vagy pénzforgalmi nyilvántartást vezető adózók esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre fordított kiadást növelni kell a tárgyévi kifizetett leltári nyitókészlettel és csökkenteni a tárgyévi kifizetett leltári zárókészlet értékével.


VII.6. sor: Ez a sor szolgál a helyi adótörvény szerinti, vállalkozási szintű iparűzési adóalap megállapítására, függetlenül a tevékenység végzésének helyétől. Abban az esetben, ha a vállalkozót több önkormányzat illetékességi
területén terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség (székhelyén kívül legalább egy településen telephelyet tart fenn), akkor ezt  az összeget kell – az adóalap-megosztásra irányadó szabályok szerint – megosztani az egyes települések között. A Htv. szerinti vállalkozási szintű adóalap megállapításához a VII.1. sor (nettó árbevétel) összegéből kell levonni a VII.2. sor, a VII.3. sor és a VII.5. sor együttes összegét. Ha a VII.1. sor összegét eléri vagy meghaladja a VII.2. sor, a VII.3. sor és a VII.5. sor együttes összege, akkor ebben a sorban „0”-t kell szerepeltetni. Ebben az esetben a VII.10. sorba, a VII.11. sorba, a VII.13. sorba, a VII.14. sorba és a VII.18. sorba egyaránt „0”-t kell írni. Az egyszerűsített adóalap meghatározását választó adózó esetében itt kell feltüntetni az adóalap számított összegét a VI.1. és - EVA alany esetén – a VI.3. ponthoz fűzött magyarázat alapján.


VII.7. sor: A helyi iparűzési adóról szóló törvény alapján a vállalkozás szintű adóalap csökkenthető az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett – főben kifejezett – növekménye után 1 millió forint/fő összeggel, melyet itt kell feltüntetni. (1990. évi C. törvény 39/D. § (1) bek.)

A bevallást megelőző évben és a bevallással érintett évben változatlan formában működő vállalkozás esetén a bevallást megelőző évre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz kell viszonyítani a bevallással érintett év átlagos statisztikai állományi létszámát, pozitív létszámkülönbözet adja az adóalap-mentesség összegét. (A főben kifejezett növekménynek nem szükséges egész számnak lennie, kerekítésnek nincs helye, például 12,26 fő éves növekmény esetén a vállalkozási szintű adóalap 12,26 millió forinttal csökkenthető. Az adóalap-mentesség az adóévet követően az adóévről szóló bevallásban vehető igénybe.


Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez, amely állami támogatás igénybevételével jött létre. E bekezdés alkalmazásában állami támogatás a Munkaerőpiaci Alapból folyósított olyan támogatás, amelynek feltétele új munkahely létesítése. (1990. évi C. törvény 39/D. § (2) bek.)


VII.8. sor: Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, közszolgáltató szervezetnek nem minősülő vállalkozó külföldi adóalaprésze esetén csak akkor, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.


VII.9. sor: Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5 %-ot meghaladó mértékben csökkent, akkor az adóévet megelőző adóévre igénybe vett adóalap-mentesség összegével a Htv. 39. §-ának (1) bekezdése szerinti adóalapot meg kell növelni.


VII.10. sor: Ebben a sorban a VII.7., VII.8., VII.9. mentességekkel korrigált Htv. szerinti – vállalkozás szintű – adóalapot kell feltüntetni.


VII.11. sor: Itt kell feltüntetni a VII.10. sorban szereplő vállalkozási szintű adóalap megosztása eredményeként előálló – törvényi szabályok szerinti – települési adóalapot. Természetesen abban az esetben, ha a vállalkozót nem terheli adóalap-megosztási kötelezettség (székhelye szerinti településen kívül, más önkormányzat illetékességi területén nincs telephelye), akkor az ezen sorban szereplő összeg megegyezik a VIII.10. sor összegével.


VII.12. sor: A Szeged Megyei Jogú Város önkormányzat rendeletében különféle mentességi szabályokat fogalmazhat meg. SZMJV Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló – módosított - 63/2003. (XII.23.) Kgy. rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján adómentes adóalap 1 millió Ft. (Ha a vállalkozási szintű adóalapja az 1 millió Ft-ot nem haladja meg.)


VII.13. sor: Ez a bevallási sor az adóköteles adóalap megállapítására szolgál.
A települési adóalap (VII.11. sor) összegéből le kell vonni az adómentes adóalap összegét (VII.12. sor). Abban az esetben, ha a VII.12. sor összege eléri vagy meghaladja a VII.11. sor összegét, akkor itt „0”-t kell feltüntetni. Ekkor a VII.14. sorba és a VII.18. sorba egyaránt „0” kell írni.


VII.14. sor: Az adóköteles települési adóalapra jutó adó összegét kell itt feltüntetni, az önkormányzati rendelet szerinti hatályos adómérték alapulvételével. A Rendelet 11. § /1/ bek. alapján az adó mértéke 2 %.


VII.15. sor: Az önkormányzati rendelet szabályai szerint az adót csökkentő kedvezmények összegét kell feltüntetni, összesen. (SZMJV Önkormányzatánál adat nem szerepelhet.)
VII.16. sor: A helyi adótörvény szabályai szerint az adóévben az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után megfizetett adóátalány összegét – az adóalap-megosztás arányában - le lehet vonni a székhely, telephely szerinti önkormányzatokhoz kimutatott adó összegéből, legfeljebb azonban csak annak nagyságáig. Például ha az adózó adóévben 200.000 forintot fizetett ki adóátalány címén, az adóalap-megosztás eredményeként pedig a települési adóalap a vállalkozási szintű adóalap 20 %-a, akkor az adott önkormányzatnál levonható összeg az adóévben megfizetett adóátalány 20 %-a, azaz
40.000 forint. Abban az esetben, ha az önkormányzatra jutó adóátalány összege meghaladja a VII.14. sor összegét, akkor itt csak a VII.14. sorban szereplő összeget lehet feltüntetni, a településre jutó adóátalány összegét pedig a VII.22. sorban kell szerepeltetni.


VII.17. sor: Ebben a sorban adat nem szerepelhet, mivel SZMJV nem vezette be ezt a kedvezményt.


VII.18. sor: Ez a sor szolgál az adóévi iparűzési adófizetési kötelezettség kiszámítására (100,-Ft-ra kerekítve). Az adóköteles adóalapra vetített adó összegéből (VII.14. sor) le kell vonni az adó összegét különféle jogcímeken csökkentő tételeket (a VII.15.-VII.17. sorok együttes összegét). Abban az esetben, ha az adót csökkentő tételek együttes összege eléri vagy meghaladja a VII.14. sor összegét, akkor itt „0”-t kell feltüntetni.


VII.19.-VII.20. sorok: Ezen sorok szolgálnak az adóévi adó elszámolására, pénzforgalmi rendezésére. A VII.19. sorban az adóévben adóelőlegre ténylegesen befizetett összeget, a VII.20. sorban pedig – a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezettek esetében – az adózás rendjéről szóló törvény szerinti feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeget kell feltüntetni.


Amennyiben a VII.18. sorban szereplő összeg meghaladja a VII.19. sor és a
VII.20. sor együttes összegét, akkor a különbözetet a VII.21. sorban (még fizetendő adó) kell feltüntetni. Ezt az összeget kell – éves bevallás esetén - legkésőbb adóévet követő év május 31-ig befizetni az önkormányzati adóhatóság számlájára. Záró bevallás és előtársasági bevallás esetén a bevallás benyújtásának határidejével egyező időpontban kell az adót megfizetni.


Abban az esetben, ha a VII.19. sor és a VII.20. sor együttes összege meghaladja a VII.18. sor összegét, akkor a különbözetet a VII.21. sorban kell feltüntetni.


VII.22. sor: Itt kell feltüntetni az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összegét.
Ez az összeg megegyezik a VII.16. sorban feltüntetett összeggel, ha a
VII.18. sorban feltüntetett adó arra fedezetet biztosít. Ha a 18. sorban szereplő adóösszeg kevesebb a 22. sor szerinti, adott önkormányzatra jutó teljes átalányösszegnél, akkor a 16. sorba csak a 18. sor szerinti adó összegével azonos összegű adóátalány írható be.


VIII. Adóelőleg bevallása


VIII.1. sor: Az előlegfizetési időszak az adóbevallás benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak, kivéve az adóév közben kezdő, valamint az átalakulással létrejött vállalkozó esete, amikor az előlegfizetési időszak az adókötelezettség kezdetétől, átalakulás napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig tart.


VIII.2. sor: A 2010. adóévben kezdődő adóelőleg-fizetési időszakra fizetendő első (2010. szeptember 15-én esedékes) adóelőleg-részletet az adózónak a 2009. évben kezdődő adóév adója és az Adóiroda által 2010. évben kezdődő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig (2010. március 15.) korábban előírt adóelőleg-részlet pozitív különbözetével egyezően kell megfizetni az állami adóhatóság (APEH) felé.


VIII.3. sor: A 2010. adóév második (2011. március 15-én esedékes) adóelőleg-részletet a 2009. évi adóév adójának felével megegyező összegben kell bevallani az adózónak az Adóirodához és az APEH felé megfizetni.


IX. Nyilatkozat társaságiadó-előleg kiegészítésről: Ezen rubrika „igen” melletti négyzetébe azon adózóknak kell X-et tenniük, akik a társaságiadó-előlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezettek, míg azon adózók, akik feltöltésre nem kötelezettek a „nem” melletti négyzetbe kell X-et tenniük. Amennyiben az adózó az „igen” melletti négyzetbe tette az X-et, s 2009. december 20-ig (naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó az adóév utolsó hónapja 20. napjáig) adóelőleg-feltöltési kötelezettségének nem tett eleget, akkor az Art. 172.§ /12/ bekezdése szerint – a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet.

A társaságiadó-előlegnek az adóévi várható fizetendő adóösszegre történő kiegészítésére kizárólag az a társaságiadó-alany kötelezett, amelynek tárgyévet megelőző (jelen esetben 2008.) évi bevétele az 50 millió forintot meghaladta. Mindebből implicite, míg az Art. 2. számú melléklet II/2c) pontjából logikai értelmezése az is következik, hogy a társaságiadó-kötelezettnek nem minősülő (akár társas, akár egyéni vállalkozó) evaalanyokat feltöltési kötelezettség az iparűzési adóban nem terheli.X. Aláírás


A bevallás aláírás nélkül nem érvényes.
BETÉTLAPOK ÚTMUTATÓJAKITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

AZ „A” JELŰ KIEGÉSZÍTŐ LAPHOZ


Az „A” jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik/amelyek az általános szabályok szerint állapítják meg nettó árbevételüket. Ide tartozik minden iparűzési adóalany, amely nem minősül hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak, biztosítónak, befektetési vállalkozásnak, kockázati tőkealapnak, kockázati tőketársaságnak.


A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni!


II.1. sor: Ebben a sorban kell levezetni a – vállalkozási szintű – nettó árbevétel összegét. A II.3.-II.6. sorokban szereplő összeget le kell vonni. Ez a sor megegyezik a bevallási főlap VIII.1. sorában feltüntetendő összeggel!


II.2. sor: A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalanyok esetében itt kell szerepeltetni a számviteli törvény 72-75. §-ában szereplő rendelkezések alapján meghatározott – vállalkozási szintű - nettó árbevétel összegét.

A jellemzően nem vállalkozási tevékenység folytatására alakult szervezetek (pl.: társadalmi szervezet, egyház, alapítvány, költségvetési szerv stb.) esetében a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben realizált árbevétel összegét kell feltüntetni. A személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó (magánszemély) adóalany esetében ebbe a sorba a tevékenységgel (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) összefüggésben kapott készpénz, jóváírás vagy bármilyen más vagyoni érték összegét kell beírni.

Az egyszerűsített adóalap megállapítást választók esetén itt a nettó árbevételt, az EVA adóalanyoknak az EVA alapjának összegét, az átalányadózó magánszemélyek esetén az átalányadó alapját kell feltüntetni és a II.1. sorba beírni. Ezen - egyszerűsített adóalap megállapítást választó - adózói körnek a II.3.-II.6. sorokat nem kell kitöltenie.


II.3. sor: Ebbe a sorba kell beírni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték összegét.


II.4. sor: Ebbe a sorba kell beírni az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott – az adóhatósággal elszámolt – jövedéki adó összegét.


II.5. sor: Ebbe a sorba kell beírni az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó összegét.


II.6. sor: Ebbe a sorba kell beírni a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegét.KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A „B” JELŰ KIEGÉSZÍTŐ LAPHOZ


Az „B” jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik/amelyek hitelintézetnek, vagy pénzügyi vállalkozásnak minősülnek.


A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni!


II.1. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a II.2.-II.8. sorokban szereplő egyes – vállalkozási szintű – nettó árbevétel-elemeket oly módon, hogy a
II.2.-II.7. sorokban szereplő összegeket össze kell adni, majd abból a II.8. sor összegét le kell vonni. Ez a sor megegyezik a bevallási főlap VIII.1. sorában feltüntetendő összeggel!


II.2.–II.8. sorok: Az egyes sorok a vállalkozási szintű nettó árbevétel-elemek kimutatására, a vállalkozási szintű nettó árbevétel levezetésére szolgálnak. A sorokat a számviteli törvény és a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szabályai alapján kell meghatározni.KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A „C” JELŰ KIEGÉSZÍTŐ LAPHOZ


Az „C” jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik/amelyek biztosítónak minősülnek.

A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni!


II.1. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a II.2.-II.8. sorokban szereplő egyes – vállalkozási szintű – nettó árbevétel-elemeket oly módon, hogy a
II.2.-II.7. sorokban szereplő összegeket össze kell adni, majd abból a II.8. sor összegét le kell vonni. Ez a sor megegyezik a bevallási főlap VIII.1. sorában feltüntetendő összeggel!


II.2.-II.8. sorok: Az egyes sorok a vállalkozási szintű nettó árbevétel-elemek kimutatására, a vállalkozási szintű nettó árbevétel levezetésére szolgálnak.

A sorokat a számviteli törvény és a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szabályai alapján kell meghatározni.KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A „D” JELŰ KIEGÉSZÍTŐ LAPHOZ


Az „D” jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik/amelyek befektetési vállalkozásnak minősülnek.


A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni!
II.1. sor: Ebben a sorban kell összesíteni a II.2.-II.6. sorokban szereplő egyes – vállalkozási szintű – nettó árbevétel-elemek összegét. Ez a sor megegyezik a bevallási főlap VIII.1. sorában feltüntetendő összeggel!


II.2.-II.6. sorok: Az egyes sorok a vállalkozási szintű nettó árbevétel-elemek kimutatására, a vállalkozási szintű nettó árbevétel levezetésére szolgálnak.
Az egyes sorokat a számviteli törvény és a befektetési vállalkozók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szabályai alapján kell meghatározni.KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

AZ „E” JELŰ KIEGÉSZÍTŐ LAPHOZ


Az „E” jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik/amelyek kockázati tőketársaságnak, vagy kockázati tőkealapnak minősülnek.


A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni!


II.1. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a II.2.-II.6. sorokban szereplő egyes – vállalkozási szintű – nettó árbevétel-elemeket oly módon, hogy a
II.2.-II.3. sorokban szereplő összegeket össze kell adni, majd abból a 4+5+6 sor összegét le kell vonni. Ez a sor megegyezik a bevallási főlap VIII.1. sorában feltüntetendő összeggel!


Htv. szerinti - vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel /2+3-(4+5+6)/II.2. sor: A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel


II.3. sor: Befektetett pénzügyi eszközöknek minősülő részvények, részesedések a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés együttes összege.


II.4. sor: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó árbevételként elszámolt ellenérték.


II.5. sor: Ebbe a sorba kell beírni az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott – adóhatósággal elszámolt – jövedéki adó összegét.


II.6. sor: Ebbe a sorba kell beírni az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó összegét.KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

AZ „F” JELŰ KIEGÉSZÍTŐ LAPHOZ


Ha a vállalkozó (adózó) több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az „F” jelű kiegészítő lapot is ki kell tölteni.


A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni!


A kiegészítő lap vonatkozó soraiba a vállalkozás egésze illetőleg az adott önkormányzat területére jutó személyi jellegű ráfordítás, illetőleg eszközérték összegét kell beírni.


Ha a személyi jellegű ráfordítás szerinti adóalap megosztást alkalmazza, akkor a 1. és 2. sorokat kell kitölteni. Amennyiben az eszközérték arányos megosztási módszert alkalmazza úgy 3. és a 4. sorokat kell kitölteni. Ha a vállalkozás a komplex megosztási módszert alkalmazza abban az esetben valamennyi sort ki kell tölteni.


II.1. sor: Itt kell feltüntetni a Htv. mellékletének 1.1. pontja alapján számított (vállalkozás szintű) személyi jellegű ráfordítás összegét, azaz a személyi jellegű ráfordítás arányában történő adóalap-megosztás vetítési alapját.


II.2. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a személyi jellegű ráfordítással arányos megosztási módszer alkalmazása során az adott (székhely, telephely szerinti) településen felmerült személyi jellegű ráfordítás összegét.


II.3. sor: Itt kell feltüntetni a Htv. mellékletének 1.2. pontja alapján számított a székhely, telephely szerinti településre jutó összes eszközérték összegét, azaz az eszközérték arányos adóalap-megosztás vetítési alapját.


II.4. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni az adott (székhely, telephely szerinti) településen felmerült eszközérték összegét.


II.5. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az összes számviteli törvény szerinti nettó árbevételét.


II.6. sor: Ebben a sorban a vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia szolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az önkormányzat illetékességi területére jutó szolgáltatás nyújtásból származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételt kell feltüntetni.


II.7. sor: Ebben a sorban a villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyiségét kell feltüntetni.


II.8. sor: Ebben a sorban a II.7. sorból a villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyiségét kell feltüntetni.KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

AZ „G” JELŰ KIEGÉSZÍTŐ LAPHOZA „G” jelű lapot azon adózóknak kell kitölteniük, akiknél a főlap 19. sorának és 20. sorának együttes összege meghaladja a 18. sor összegét, akkor e különbözetről, mint túlfizetésről itt kell nyilatkozni az esetleg fennálló köztartozással együtt.


I. Adóalany


Kitöltése értelemszerűen történik.


II. Nyilatkozat


II.1. sor: A négyzetbe akkor kell X-et tenni, ha az adóalany a túlfizetés összegét később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségére kívánja az adóhatósággal elszámoltatni.


II.2. sor: A négyzetbe akkor kell X-et tenni, ha az adózó a túlfizetés összegéből általa meghatározott (kihagyott helyre beírt) összeget kér visszatéríteni, míg a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségére kívánja elszámoltatni.


II.3. sor: A négyzetbe akkor kell X-et tenni, ha az adózó a túlfizetés összegéből az általa meghatározott (kihagyott helyre beírt) összeget kér visszatéríteni, illetve szintén meghatározott (kihagyott helyre beírt) összeget más adónemben / hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra kér átvezetni, míg a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségére kívánja elszámoltatni.


II.4. sor: A négyzetbe akkor kell X-et tenni, ha az adózó a túlfizetés összegéből általa meghatározott (kihagyott helyre beírt) összeget más adónemben / hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra kér átvezetni, míg a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségére kívánja elszámoltatni.


II.5. sor: A négyzetbe akkor kell X-et tenni, ha az adózó a túlfizetés teljes összegének visszatérítését kéri.
III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek


A táblázatot értelemszerűen kell kitölteni. Az egyes köztartozásokat külön-külön sorba kell beírni, ahol meg kell adni a nyilvántartó intézmény nevét, a köztartozás fajtáját és összegét, a köztartozáshoz tartozó pénzintézet számlaszámát, továbbá az intézmény által alkalmazott ügyfél-azonosító számot is. Amennyiben a bevallást benyújtó iparűzési adóalanynak öt jogcímet meghaladó köztartozása áll fenn, akkor további „G” jelű betétlapot is ki kell töltenie.


Találat: 1279