online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A vasúti arufuvarozas szakaszai

közlekedésfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
UTASÍTÁS A vontatójarmű személyzet részére
ÖSSZEÁLLÍTÁS A MÁV ÉS ACSD JELZÉSI- ÉS FORGALMI UTASÍTÁSOK ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEIRŐL
Útmutató Az MVE-03 központi jarművezérlővel vezérelt V43-2000 sor. mozdonyok villamos berendezéseinek kezeléséhez
Palyavasúti Üzletag Forgalmi Főosztaly
ETCS Vonatbefolyasoló Fedélzeti Rendszer (OBS) Kezelési Kézikönyv
 
bal also sarok   jobb also sarok

A vasúti árufuvarozás szakaszaiFelfuvarozás

a) a vasúti kocsi megrendelése, lemondása

A vasúti kocsi megrendelése a szállítmányozó feladata. A kocsimegrendelést, továbbá a módosításokra, kocsilemondásra vonatkozó közléseket a vasúti szabályzatban előírt időben írásban kell a vasútnak átadni.

A vasúti kocsi megrendelését a "kocsimegrendelés" nyomtatványon kell megadni. A kocsimegrendelés határideje:

belföldi rendeltelésű áruhoz:

o       közönséges kocsi esetén a 242b17c berakás előtti 2. munkanap;

o       különleges kocsi esetén a berakás előtti 3. munkanap;

külföldi rendeltetésű áruhoz:

o       közönséges kocsi esetén a 242b17c berakás előtti 3. munkanap;

o       különleges kocsi esetén a berakás előtti 4. munkanap;

A szállítmányozó a kocsimegrendelésen feltünteti annak a megbízónak a nevét, akinek a részére vagont rendelt. A megrendelésen feltüntetik még a feladási, rendeltetési állomásra, a küldeményre, a vasúti kocsira, a megrendelőre vonatkozó adatokat.

A vasúti kocsimegrendelést egyszerűsíti a hétnapos visszterhes kocsimegrendelés. Lehetőséget ad a nagyrészt keretszerződésekkel állomási szállítmányozást végző szállítmányozóknak, hogy időben magadott heti kocsimegrendelésekkel biztosítani tudják a szükséges típusú, teherbírású, darabszámú vasúti kocsikat, a vasút pedig felkészülhet ezen vasúti kocsi mennyiség és minőség szerinti mozgósítására. Ez a megrendelés egyben garanciát is jelent, hogy a két fél tartja magát a megrendeléshez.


A kocsi megrendelője az általa megrendelt kocsit a feladási állomáson írásban lemondhatja. Ha a megrendelő a kocsit lemondja, a díjszabásban meghatározott kocsilemondási díjat köteles a vasútnak fizetni. Ha a kocsi megrendelője a kocsit annak kiállítása után mondja le a kocsilemondási díjon felül kocsiálláspénzt is köteles fizetni.


b) értesítés az üres vasúti kocsi kiállításáról

A vasútállomás értesíti a szállítmányozó vasútállomási szolgálati helyét az üres vasúti kocsi kiállításának időpontjáról. A szállítmányozó az értesítést bejegyzi a vasúti kocsinaplóba.


c) a vasúti kocsi átadása-, átvétele, a berakás előtti kocsivizsgálat

A vasút által átadásra kijelölt kocsit a szállítmányozó és a vasút dolgozója közösen vizsgálja meg.

A vasúti kocsi kiválasztásakor, illetve vizsgálatakor figyelembe veszik:

²     hogy a kocsi a fuvarozásra kerülő árumennyiség fuvarozására alkalmas legyen;

²     hogy olyan kocsit kell rendelkezésre bocsátani, amelyet mind a vasút, mind a fuvaroztató szempontjából egyaránt a legkedvezőbben lehet kihasználni;

²     a feladó kívánságait a kocsi sorozatára vonatkozóan;

²     azt, hogy a vasúti kocsi elégítse ki a különleges továbbítási módok által támasztott követelményeket, a veszélyes árukra vonatkozó biztonsági követelményeket;

²     a kocsi padlózatának, oldalfalának, tetőzetének épségét,

²     hogy a kocsi legyen tiszta;

²     hogy az ajtók, ablakok épek, jól záródók legyenek.

A kocsivizsgálat során megállapított hiányosságokat, rendellenességeket a vasút köteles megszüntetni, ha ez nem lehetséges, a vasúti kocsit megrakásra átvenni nem szabad.


d) a feladó értesítése a felfuvarozás megkezdéséről

A felfuvarozás megkezdésének időpontjáról a megbízót a szállítmányozó a gépjármű kiállítása előtt legalább 2 órával telefonon értesíti. Az értesítés időpontját bejegyzik a vasúti kocsinaplóba.

A gépkocsikiállítás időpontjának meghatározásánál figyelembe veszik:

a vasúti kocsi rendelkezésre bocsátásának időpontját;

a kocsivizsgálat eredményét;

a közúti fuvarkapcsolási lehetőségeket;

a feladási kocsit továbbító vonat indulását.


e) a felfuvarozás megszervezése, előkészítése

A felfuvarozás megkezdésére a szállítmányozó forgalmi szolgálattevője a járatkezelőnek ad utasítást a közúti fuvarokmány, valamint a vasúti fuvarlevél átadásával. Fuvarozásra az áru természetének megfelelő, kifogástalan műszaki állapotú, tiszta tehergépjárművet kell kiállítani.

A forgalmi szolgálattevő a rendelkezés kiadásakor eligazítást ad a járatkezelőnek az áruátvétellel kapcsolatos helyes eljárásra, a súly- vagy darabszám megállapítására, az áru különleges kezelésére vonatkozóan.


f) a vasúti fuvarlevél és a szállítmányozási levél kitöltése

Ha a feladó kitöltött vasúti fuvarlevelet nem adott, a fuvarlevelet belföldi forgalomban a szállítmányozó forgalmi szolgálattevője állítja ki és adja át a járatkezelőnek.

A megbízó által kitöltött fuvarlevél helyességéért a megbízó felelős. Ha a fuvarlevelet a szállítmányozó állította ki, ő felelős a kitöltés helyességéért.

A megbízó a szállítmányozó által kitöltött fuvarlevelet ellenőrizheti, hiba esetén a szükséges javítást, módosítást el kell végezni.

Körzeti állomási forgalomban végzett felfuvarozás esetén a vasút a hiányosan vagy nem megfelelően kiállított vasúti fuvarlevelet a megbízó által történő helyesbítés, kiegészítés céljából a járatkezelőnek visszaadja.


g) áruátvétel a feladó telephelyén

A járatkezelő a felfuvarozásra kerülő küldeményt a vasúti fuvarlevélbe bejegyzett adatokkal való egyeztetés útján veszi át. Az átvétel

darabszámlálással;

mérlegeléssel;

súlybevallással

történhet.

Az átvétel alkalmával a járatkezelő ellenőrzi, hogy a csomagolás megfelelő-e, rajta vannak-e a küldemény rendeltetési helyére, kezelésére, a küldemény jellegére vonatkozó jelölések és bárcák; ép, sértetlen, kifogástalan állapotú-e a küldemény.

Sérült, hiányos küldeményt csak abban az esetben szabad továbbításra átvenni, ha a megbízó a küldemény állapotát és a hiányosság mibenlétét a fuvarlevélben részletesen leírja és a hiányosságot elismeri.

Ha az áru továbbításra alkalmatlan, a küldemény átvételét meg kell tagadni.

A gépjárművezető a szállítmányozó menet- és fuvarlevelébe, illetve a szállítmányozási levélbe fordulónként bejegyzi a felrakott áru súlyát és megnevezését, majd a megbízóval a forduló teljesítését elismerteti. A járatkezelő az egy forduló során átvett áru átvételét a megbízó kívánságára ideiglenesen (pl.: a megbízó által kiállított szállítójegyen) elismerheti.

A küldeményt a közúti fuvarozás közben a járati személyzet tartja felügyelete alatt és gondoskodik megóvásáról. A küldeményt a megbízó megbízottja is kísérheti, illetve adott esetben kísérni köteles (pl.: élőállat szállítás).


h) a küldemény átadása a vasútnak

A küldeményt a megvizsgált és fuvarozásra alkalmasnak talált vasúti kocsiba a szállítmányozó rakja be. A berakás megkezdése előtt a vasúti fuvarlevelet át kell adni a vasúti raktárnoknak.

A berakás történhet vasúti dolgozó állandó felügyelete mellett és anélkül. Állandó felügyelet mellett történik a berakás hivatalos darabszám-megállapítás esetén, valamint ha a vasút és a szállítmányozó ebben megállapodtak.

A küldeményt a vasúti kocsiban a szállítmányozónak kell rögzítenie, az ehhez szükséges anyagokat a megbízó bocsátja rendelkezésére, vagy megbízás alapján a szállítmányozó gondoskodik róla.

A berakás befejezése után mindaddig őrizet alatt kell tartani a küldeményt, amíg a vasúti raktárnok át nem veszi azt a szállítmányozótól.


i) kocsikijelentés

A rakodás befejezéséről a szállítmányozó forgalmi szolgálattevője írásban értesíti a vasúti raktárnokot.

A kocsikijelentés megtörténtét - és azt, hogy a vasút visszavette a szállítmányozótól - a vasút a kocsiátadási könyvbe, a szállítmányozó a vasúti kocsinaplóba vezeti be.

A vasút a fuvarozást akkor vállalja el, amikor a küldeményt a fuvarlevéllel együtt fuvarozás végett átveszi.


j) elszámoltatás

A szállítmányozó a szállítmányozási leveleket, fuvar- és menetleveleket, az egyéb árutovábbítási és kezelési okmányokat a feladat befejezésekor "levéglegeli", lezárja.

A kijelölt, feldolgozott okmányokat irattározni kell.


Elfuvarozás

a) tájékoztató adatszolgáltatás

Az árutovábbítási feladatokra való felkészülés, valamint a továbbítás minél jobb megszervezése érdekében a szállítmányozó a jelentősebb megbízókkal megállapodhat a keretszerződésben, hogy azok a tárgyhót megelőző hónapban szolgáltassanak adatokat forgalmuk várható alakulásáról.


b) értesítés

A vasút a szállítmányozó vasúti szolgálati helyét értesíti azoknak a küldeményeknek a megérkezéséről, amelyek fuvarlevél szerinti címzettje a szállítmányozó vállalat, illetve amelyekre vonatkozóan a szállítmányozó meghatalmazást kapott.

Az értesítés a következő adatokat tartalmazza:

²     az értesítés időpontját;

²     a vasúti fuvarlevél számát;

²     az átvevő megnevezését;

²     az áru nemét és súlyát;

²     az érkezési tételszámot;

²     a kocsi rendelkezésre bocsátásának tervezett időpontját;

²     az értesítést adó és vevő személy aláírását.


c) a vasúti fuvarlevél kiváltása

A vasúti fuvarlevelet kiválthatja a megbízó és meghatalmazás alapján a szállítmányozó is.


d) a megbízó (átvevő) értesítése

A küldeménynek a megbízásban megjelölt átvevőjét a szállítmányozó értesíti a küldemény megérkezéséről és a házhoz fuvarozás megkezdésének várható időpontjáról.

Az átvevő az értesítés alkalmával rendelkezéseket adhat, kivéve ha ezt a megbízásban vagy szerződésben már megtette. Meghatározhatja az átvétel helyét, kérheti a súly- vagy darabszám megállapítását, kérhet egyéb szolgáltatásokat.


e) a küldemény átvétele a vasúttól

A küldemény átvétele a vasúttól az értesítő- és vétlevél aláírásával történik meg.

Az árut a vasúti raktárnok adja át a szállítmányozó forgalmi szolgálattevőjének.

Ha a rakományban bármilyen rendellenesség tapasztalható, a küldeményt csak darabszámlálva vagy mérlegelve, vagy a vasúti közeg állandó jelenlétében szabad átvenni.

Ha  a küldemény átvételekor kárt fedeznek fel, a rendellenességet a vasúti fuvarlevél értesítő- és vétlevél példányára rá kell vezetni.

Ha a vasúti kocsi és az áru megtekintésekor észrevételek nem merülnek fel, a küldeményt kiszolgáltatottnak kell tekinteni. Ezt a vasúti raktárnok a vasúti fuvarlevélre, valamint az értesítő- és vétlevélre vezetett záradékkal igazolja.


f) a küldemény kirakása, a vasúti kocsi kitisztítása

A küldemény kirakása a szállítmányozó feladata. Ennek befejezése után a vasúti kocsit a szállítmányozónak kell kitakarítania úgy, hogy az újabb fuvarozásra alkalmas legyen.

A kocsimosást és fertőtlenítést a vasút végzi el.


g) a küldemény kezelése, elfuvarozása

A küldeményt az átvétel után közvetlenül elfuvarozhatják vagy megállapodás alapján a szállítmányozó tárolhatja, raktározhatja.


h) a küldemény kiszolgáltatása, az átvétel megtagadása

A szállítmányozó arra törekszik, hogy a megbízók folyamatosan fogadják a küldeményeket. Ha erre nincs lehetőség, a házhoz fuvarozás a megbízó árufogadási ideje alatt történik.

Az átadás helyét vagy a szerződés tartalmazza, vagy a megbízó közli a szállítmányozóval az értesítés alkalmával.

A telephelyen a lerakás helyét a megbízó állapítja meg. Általános elv, hogy a szállítmányozó a rakodást elvégzi, a telepi belső árumozgatás, raktárrendezés azonban nem feladata.

A vasúti fuvarlevelet az első forduló alkalmával át kell adni az átvevőnek.


Ha a megbízó az értesítéskor megtagadja a küldemény átvételét, nem szabad a küldeményt kiváltani és elfuvarozni. Az átvevőt felkérik, hogy az átvétel írásban történő megtagadása céljából személyesen keresse fel a vasútállomást és írásban intézkedjen a küldemény további kezelését illetően.

Ha a megbízó a küldemény átvételét házhoz fuvarozáskor tagadja meg, a küldemény őrzéséről a szállítmányozó gondoskodik, értesíti a feladót és végrehajtható rendelkezést kér tőle. Az áru átvételének megtagadásából keletkezett költségek a küldeményt terhelik.
: 3970


Felhasználási feltételek