online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Útmutató Az MVE-03 központi jarművezérlővel vezérelt V43-2000 sor. mozdonyok villamos berendezéseinek kezeléséhez

közlekedésfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
UTASÍTÁS A vontatójarmű személyzet részére
ÖSSZEÁLLÍTÁS A MÁV ÉS ACSD JELZÉSI- ÉS FORGALMI UTASÍTÁSOK ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEIRŐL
Útmutató Az MVE-03 központi jarművezérlővel vezérelt V43-2000 sor. mozdonyok villamos berendezéseinek kezeléséhez
 
bal also sarok   jobb also sarok
Útmutató

Az MVE-03 központi járművezérlővel vezérelt
V43-2000 sor. mozdonyok

villamos berendezéseinek kezeléséhezTartalomjegyzék


1. Üzembehelyezés

2. Áramszedő vezérlés felt 131i88b ételei

3. Főmegszakító vezérlés feltételei

4. Irányváltó vezérlési feltételei

5. Kontaktorok vezérlési feltételei

5.1. Váltakozóáramú motorkontaktorok vezérlése

5.2. Az egyenáramú kontaktorok bekapcsolási feltételei

5.3. Söntkontaktorok vezérlése

6. Fokozatkapcsoló légmotor vezérlése

7. Főüzemi diódazárlat érzékelés

8. Segédüzem vezérlése

8.1 Légsűrítő vezérlése

8.2 Vontatómotor szellőzők vezérlése

8.3 Főtranszformátor szellőző vezérlés feltételei

8.4 Simító-fojtó szellőző vezérlés feltételei

9. Fűtési kontaktor vezérlése

10. Földzárlatellenőrzés

10.1 Motorköri földzárlat ellenőrzés

10.2 Segédüzemi földzárlat ellenőrzés

10.3 Akkumulátor köri földzárlat ellenőrzés

11. Kürt működtetése

12. Homokoló működtetése

13. Nyomkarimakenő berendezés működtetése

14. Külső világítás működtetése

15. Vonatfunkciók vezérlése

15.1 Vonatvilágítás vezérlése

15.2 Ajtóvezérlés

15.3 Fűtésvezérlés

15.4 Kézifék

16. DFJ-1 központi kijelző

16.1 DFJ-1 központi kijelző hibajelzéseinek értelmezése

16.2 Szöveges kijelző

16.3 A fényerő változtatása

16.4 Az „Adat”, „Hiba”, „Napló”, „Teendő” nyomógombok kezelése

16. 5 Hibák törlése, védelmek visszaállítása

KVS-T tirisztoros segédüzemi egyenirányító üzem közben javítható meghibásodásai

MVE-03 központi járművezérlő hibakódok jegyzéke

1. Üzembehelyezés

Akkumulátor főkapcsolót (egyben a töltő kapcsolója is) be kell kapcsolni

Ellenőrizni kell a kismegszakítók bekapcsolt állapotát

811 kapcsolót „Saját” állásba kell kapcsolni
811 kapcsoló „Saját” állása: EÉVB beiktatva, áramszedő és főmegszakító vezérlés en­gedélyezve
811 kapcsoló „Távvezérelt” állása: EÉVB kiiktatva, áramszedő és főmegszakító vezér­lés tiltva (pl. távvezérelt üzemben vagy előfogatolás esetén)

284 „Mozdony/Ingavonat” kapcsolót a helyes állásba kell kapcsolni
284 kapcsoló „Mozdony” állása: az UIC kábelen a vonatfunkciók nem aktívak (lásd 15. pont)
284 kapcsoló „Ingavonat” állása: az UIC kábelen a vonatfunkciók aktívak (lásd 15. pont)

Áramszedő levegős szelektáló váltót „Mindkét áramszedő fent” állásba kell állítani

213 áramszedő választó-főmegszakító próbakapcsolót „1” állásba kell kapcsolni

Az elfoglalt vezetőálláson a 202/4 reteszkapcsolót „BE” állásba kell kapcsolni

Ellenőrizni kell a mozdony hibamentességét a DFJ-1 központi kijelzőn. Az MVE-03 jár­művezérlő kijelzőjén a hibamentes állapotot a „99” kód jelzi

Hiba ill. hibák esetén azokat el kell hárítani, ill. a járművezérlő utasításainak megfele­lően kell az üzembehelyezést folytatni

2. Áramszedő vezérlés felt 131i88b ételei

228 kismegszakító nincs leoldva

811 „Saját/Távvezérelt” kapcsoló „Saját” állásban

202/4 reteszkapcsoló az elfoglalt vezetőálláson kezelve

Az elfoglalt vezetőálláson 116 irányváltó kapcsoló „Előre” vagy „Hátra” állásban

213 főmegszakító próba és áramszedő választókapcsoló „1” vagy „2” állásban

Egyik vezetőállásban sincs ill. nem volt „VÉSZ”-kapcsoló működtetve (Kontrollerek - - állása)

A főmegszakító ki van kapcsolva (legalább az egyik segédérintkezője nyitva)

A 202/4 vezetőállás reteszkapcsolóhoz tartozó 202/11 áramszedő billenő kapcsoló „BE” állásban


Kiegészítés:


Ø A villamos vészkapcsolók közvetlen módon is (a központi járművezérlőtől függetle­nül) kiváltják az áramszedő(k) leereszkedését. A „VÉSZ”-kapcsoló működését a ki­választott vezetőállás 202/4 reteszkapcsoló KI-BE kapcsolásával lehetséges hatástala­nítani v>0 km/h sebességnél is.

Ø Egynél több 202/4 reteszkulcs behelyezése esetén az áramszedő(k) a főmegszakító ki­kapcsolását követően leereszkednek.

Ø A 213 áramszedő választó kapcsoló állásától függően az áramszedő kiválasztása menet­irányfüggő, de ez a funkció csak 202/4 reteszkapcsoló KI-BE kapcsolásakor működik (pl. vezetőállás csere után).

„0” állás – mindkét áramszedő lent és főmegszakító próba állás

„1” állás – az irányváltó kapcsoló állásától függően a menetirány szerinti hátsó áramszedő automatikus kiválasztása

„2” állás – mindkét áramszedő fent

Ø Hibamentes üzemben a levegős szelektáló váltónak „Mindkét áramszedő fent” állás­ban kell lennie.

Ø A 213 áramszedő választó kapcsoló „1” állásában az automatikusan kiválasztott (menet­irány szerinti hátsó) áramszedő sérülése, meghibásodása, működésképtelensége esetén a 213 kapcsolót „2” állásba kell kapcsolni, az áramszedőt a szelektáló váltóval levegősen kell selejtezni.

Ø A 228 kismegszakító, 811, 213, 202/11 és a villamos „VÉSZ” kapcsolók kikapcsolása egyidejűleg a főmegszakító kikapcsolását is eredményezik (lásd főmegszakító vezér­lés).

Ø Bekapcsolt főmegszakító esetén, amennyiben a kikapcsolási parancsot nem hajtotta végre, vagy látszólag ki van kapcsolva, de 10 A-nál nagyobb áram folyik a primer áramkörben, akkor a fokozatkapcsoló 0. fokozatra történő levezérlése és a segédüzemi gépek leállítása után (egyenáramú szellőzők, légsűrítő) a járművezérlő az áramszedőt leengedi.

3. Főmegszakító vezérlés feltételei

Megszüntetett készülékek 207, 207/1, 209, 209/1-5, 218, 218/2, 218/21, 218/22, 233, 234, 235, 239, 252, 560/1


Főmegszakító bekapcsolási, benntartási feltételei:


228 kismegszakító nincs leoldva

811 „Saját/Távvezérelt” kapcsoló „Saját” állásban

A 202/4 vezetőállás reteszkapcsolóhoz tartozó 202/11 áramszedő- és 202/12 főmegsza­kító billenő kapcsolók „BE” állásban

Nullfeszültségvédelem > 17.5 kV vagy 213 kapcsoló „0” próba állásban

Primer túlfeszültség < 30.5 kV

Elektronikus védelmek alaphelyzetben:

¡ Primer túláramvédelem

¡ Fűtési túláramvédelem

¡ Differenciál túláramvédelem

¡ 1. vontatómotor túláramvédelem

¡ 2. vontatómotor túláramvédelem

107/5 (főtranszformátor olaj hőmérséklet) < 80 oC

107/6 Bucholz védelem II. fokozata nincs leoldva

109/40 fokozatkapcsoló válogatóhengerbe szerelt nyomásérzékelő a beállított 0.1 bar nyo­másértéket nem érte el

861 (EÉVB) nincs leoldva

515 kislégsűrítő nyomáskapcsoló > 5.5 bar (60 l-es tartály nyomása)

109/31 (67-68) légmotor segédérintkezője „0” fokozatban zár (csak bekapcsolási felté­tel)

109/34 (69-70) fokozatkapcsoló segédérintkezője fokozatban zár, fokozatváltás közben kisebb, mint 500 ms-ig van nyitva (átkapcsoló ellenállás védelem)

A főmegszakító a bekapcsolási parancsot megelőzően ki volt kapcsolva

A 202/12 billenőkapcsoló elengedése és a főmegszakító bekapcsolás után az öntartás a főmegszakító segédérintkezőjén keresztül jön létre

¡ A főmegszakító bekapcsolását az MVE-03 járművezérlő R1 segédreléje váltja ki, amelynek gerjesztése a főmegszakító bekapcsolása után szűnik meg.

¡ Az R2 segédrelé a „TARTÓ” tekercs áramkörét táplálja meg.

¡ Az R3 segédrelé fedővédelemként BVAC főmegszakító esetén a tartótekercset zárja rövidre, DBTF főmegszakító esetén a „KI” tekercset táplálja meg.


Kiegészítés:

Ø A vezérlés mind a hagyományos DBTF, mind az új BVAC főmegszakítók vezérlését megvalósítja.

Ø Az EZV3-KZ főüzemi egyenirányító külső zárlatvédelme megszűnt, a motorköri túláramvédelmet a 307 sémajelű áramváltóról táplált vontatómotor túláramvédelmek látják el.

Ø Az áramszedő vezérlésnél már ismertetett villamos „VÉSZ” kapcsolók (kontrollerek - - állása) működtetésük során a főmegszakító kikapcsolását eredményezik közvetlenül is. A „VÉSZ”-kapcsoló működését a kiválasztott vezetőállás 202/4 reteszkapcsoló KI-BE kapcsolásával lehetséges hatástalanítani v>0 km/h sebességnél is.

Ø Egynél több 202/4 reteszkulcs behelyezése esetén a főmegszakító kikapcsol.

Ø A 213 főmegszakító próbakapcsoló „0” állásában a főmegszakító bekapcsolási felté­telében a 202/11 áramszedő billenőkapcsoló bekapcsolt helyzete nem szerepel.

Ø Kikapcsol a főmegszakító, ha 227 irány- és motorkontaktor vezérlési kismegszakító vagy a 413 fűtési kontaktor vezérlési kismegszakító leold. A főmegszakító utána visszakapcsolható, ha a többi bekapcsolási és benntartási feltétel teljesül.

Ø A főmegszakító kikapcsolását eredményezi, ha bármelyik motorkontaktor nem üzemsze­rűen kapcsolt ki (nem a fokozatkapcsoló 0-1 fokozata között).

Ø A főmegszakító kikapcsolását eredményezi, ha bármelyik irányváltó végállásellenőrzése bekapcsolt motorkontaktorok esetén szűnik meg.

Ø A 102 főmegszakító segédérintkezője a biztonság fokozása érdekében (mivel a hibaelhá­rítás szempontjából elzárt helyen van) kettőzve került kialakításra. Az egyik érintkező meghibásodása (törés, kontakthiba) esetén hibajelzést ad a személyzet ré­szére.

Ø A leoldott védelmeket az alábbi táblázat szerint lehet visszaállítani az NT1 (mozdony­személyzet részére) és NT2 (műhelyszemélyzet részére) védelmek visszaállító nyo­mógombokkal:


Hiba leírása

Visszaállítás

NT1 nyomógomb

NT2 nyomógomb

Primer túláram (233)

Egyszer

Vizsgálat után

Fűtési túláramvédelem (234)

Teendők szerint

Vizsgálat után

Differenciál védelem (235)

Teendők szerint

Vizsgálat után

Motorköri túláramvédelem (218)

Teendők szerint

Vizsgálat után

Fokozatkapcsoló túlnyomás (109/40)

Egyszer sem

Vizsgálat után

Bucholz II. fokozat (107/6-2)

Egyszer

Vizsgálat után


Csak az NT2-es nyomógombbal lehetséges a visszaállítás:

 • Ha a primer túláramvédelem másodszor is leoldott
 • 1. vagy 2. vontatómotor túláramvédelem másodszor is leoldott
 • A Bucholz II. fokozat másodszor is leoldott
 • A fokozatkapcsoló túlnyomásérzékelő működött
 • Ha a motorkontaktorok másodszor is nagyobb, mint 1. fokozatban kapcsoltak ki
 • A főmegszakító a kikapcsolási parancsot nem hajtotta végre
 • Kikapcsolt főmegszakítónál 10 A-nál nagyobb áram folyik a primer körben

4. Irányváltó vezérlési feltételei

Irányváltás feltételei:


227 kismegszakító nincs leoldva

A 202/4 reteszkapcsolóval a kiválasztott vezetőálláson lévő kontroller „0” állásban

201/116 irányváltókar „Előre” vagy „Hátra” állásban

A fokozatkapcsoló 0. fokozatban, 109/31 (51-52) légmotor segédérintkező zár

Mindegyik motorkontaktor kiesve (121-1,2 és 113-1,2)

Sebesség 0 km/h (Teloc adó jele)

Az irányváltás feltételeinek teljesülése után az irányváltók 1 s késleltetéssel állnak át

5. Kontaktorok vezérlési feltételei

5.1. Váltakozóáramú motorkontaktorok vezérlése

Megszüntetett készülékek: 516, 516/1-3, 218/2, 244, 112, 109/52, 242, 242/1


Új elemek:


 • 1. vontatómotor selejtező kapcsoló (S1)
  2. vontatómotor selejtező kapcsoló (S2)
 • S1, S2 – kétállású kapcsolók:
  ”0” – nincs selejtezve
  ”1” – forgóváz selejtezve
 • Ezek a kapcsolók a 2. vezetőállásban az MVE-03 járművezérlőn vannak eléhelyezve a mozdonyvezető által kezelhető helyen.
 • Az S1, S2 selejtezőkapcsolók kiiktatják a leselejtezett vontatómotorhoz tartozó fő­üzemi egyenirányító belsőzárlat védelmét.
 • Söntkontaktor hiba esetén lehetővé teszik a fokozatkapcsoló vezérlését, amennyiben a hi­bás söntkontaktorhoz tartozó motorkontaktorok vezérlését az S1 vagy S2 kapcsoló­val letiltottuk.

A váltakozóáramú kontaktorok bekapcsolási feltételei:


227 kismegszakító nincs leoldva

Az irányváltók az irányváltó kar által kijelölt azonos irányban állnak

A fokozatkapcsoló 0-1 fokozatban (57-58 légmotor segédérintkező)

Nincs segédüzemi egyenirányító hiba

A motorkontaktorhoz tartozó vontatómotor szellőző légáramlásjelzője átállt

Simító-fojtó légáramlásjelző átállt

A motorkontaktorhoz tartozó selejtezőkapcsoló „0” állásban van

A 284 kapcsoló „Ingavonati” és a 811 kapcsoló „Távvezérelt” állásában a fővezeték nyomása > 4.7 bar

A 284 kapcsoló „Ingavonati” állásában a kocsi ajtajai zárva vagy a 283 ajtó selejtező kapcsoló „1” állásban (ajtóreteszelés kiiktatva)

5.2. Az egyenáramú kontaktorok bekapcsolási feltételei:

A váltakozóáramú kontaktorok bekapcsolási feltételei teljesülnek

A FEP (főüzemi egyenirányító próbakapcsoló) „0” állásban van

A 113 egyenáramú kontaktorhoz tartozó 121 váltakozóáramú kontaktor segédérintke­zője zár


A motorkontaktorok vezérlésében az alábbi változtatások történtek a hagyományos ve­zérléshez képest:


 1. A 121 és 113 kontaktorok a bekapcsolásuk után a számítógépes program által „ön­tartó” kapcsolásba kerülnek és csak a fokozatkapcsoló 0-1. fokozata között kapcsol­hatnak ki üzemszerűen (109/31 43-44 légmotor segédérintkező).
 2. Ha üzem közben valamelyik feltétel nem teljesül, akkor az önműködő beavatkozás a kö­vetkező:

¡ A fokozatkapcsoló levezérlése a 0. fokozatra (így a kontaktorok csak a 0-1. foko­zat között kapcsolhatnak ki üzemszerűen).

¡ Hiba után az újbóli bekapcsolási parancsra csak a vezérlési feltételeknek megfelelő kontaktor(ok) kapcsol(nak) be.

 1. Ha a 121 és a 113 kontaktorok valamelyike ennek ellenére 1-nél magasabb fokozatban kapcsolna ki, újból meghúznia csak a fokozatkapcsoló 0-1 fokozatában tud (109/31 légmotor 57-58 segédérintkező biztosítja). Második eset után a hibásan működő motorkontaktorhoz tartozó forgóvázat a jármű­vezérlő a motorkontaktorokkal auto-matikusan leselejtezi.
 2. Az egyenáramú motorkontaktorok a kikapcsolási feltétel teljesülése után 1 s késleltetés­sel kapcsolnak ki.
 3. A központi járművezérlőben került elhelyezésre a FEP (főegyenirányító próba kap­csoló), amelynek feladata a következő:

¡ „0” – üzemi állás, mindegyik kontaktor bekapcsolhat

¡ „1” – egyenirányító próba állás, csak a váltakozóáramú kontaktorok kapcsolhatnak be

 1. A légmotor (57-58) segédérintkező esetleges meghibásodása elleni fedővédelemként ve­zérlő elektronikánál az alábbi logikai feltétel szerepel:
  [109/31 légmotor (57-58) segédérintkező zár] VAGY [a vezérlőprogram által számolt fokozatszám a légmotor (13-14 és 15-16) segédérintkezői alapján <= 1. fokozat]
 2. Vontatómotor selejtezés: Túláramvédelmi leoldás után a főmegszakító csak az NT1,2 védelmek visszaállító nyomógombok kezelése után kapcsolható be. Második leoldás után a járművezérlő a hibás motorhoz tartozó forgóvázat a hozzá tartozó motorkontaktorokkal automatikusan leselejtezi, amelyet azután csak az NT2 védelmek visszaállító nyomógomb kezelésével lehet visszaállítani. Az S1, S2 kapcsolókkal a hi­bás vontatómotort akár az első leoldás után is le lehet selejtezni (pl. vontatómotor sú­lyosabb, szemmel látható sérülése esetén).

6. Fokozatkapcsoló légmotor vezérlése

Megszüntetett készülékek:


Fokozatkapcsoló légmotor vezérlési feltételek:


230 kismegszakító nincs leoldva

A vezérlés csak a 20/4 reteszkapcsolóval kiválasztott vezetőállás menetszabályzójával lehetséges

Az eredeti 109/31 és 109/32 légmotor segédérintkezőkkel a fokozatkapcsoló vezérlését az MVE-03 járművezérlő egyesével (+ és -), valamint folyamatosan is (++ és 0) lehe­tővé teszi

A mozdonyvezető által kezdeményezett „FEL” parancs csak valamennyi söntkontaktor kiesett helyzetében valósulhat meg. A hibás söntkontaktorhoz tartozó motorkör selejte­zésével (S1, S2) a légmotor vezérelhető felfelé

Ingavonati üzemmódban (811 „Távvezérelt” állásban) amennyiben a motoráram < 1100 A, húzott üzemmódban (811 „Saját” állásban) amennyiben a motoráram < 1700 A, le­hetséges a „FEL” kapcsolás

¡ Egy vontatómotor leselejtezése, illetve kiesése esetén a tolóerőkorlátozás megegye­zik a „húzott” üzemben lévővel (1700 A)

A „FEL” irányú parancs tiltásával, egyidejűleg a „LE” vezérlést váltják ki:

¡ Bármelyik motorkontaktor benntartási feltétel hiánya

¡ A villamos „VÉSZ”-kapcsolók működtetése (kontrollerek - - állása)

¡ 212 motorfeszültség korlátozó a beállított érétket meghaladta (névl. 1380 V)

¡ Főüzemi diódazárlat érzékelés működik

¡ Perdülésvédelem, a motorok közötti áramkülönbség > 300 A vagy a Di/Dt vontatómo­tor árammeredekség védelem működik mind „Húzott”, mind „Tolt” üzemmódban

¡ Egy vontatómotor leselejtezése esetén az áramkülönbség védelem automatikusan kiik­tatódik, a Di/Dt vontatómotor árammeredekség védelem viszont nem.

¡ A fővezeték nyomása < 4.7 bar a 284 kapcsoló „Ingavonati” állásában és a 811 kap­csoló „Távvezérelt” állásában.

A légmotor 41-42 segédérintkezőjének (31-32 fokozatok között nyit) meghibásodása ese­tén a fokozatkapcsoló szoftveres fokozatszámlálással a 26. fokozatig vezérelhető

A védelmek + és ++ állású kontrollerek mellett is visszavezérlik a fokozatkapcsolót a még megengedett pozícióig (negatív értelmű parancs elsődlegessége).


7. Főüzemi diódazárlat érzékelés

A főüzemi egyenirányító szekrényekben az EZV-3 egyenirányító védelmi egységek meg­szűntek. Feladatukat az MVE-03 járművezérlő vette át, amely a szimmetria transz­formátorok jelét dolgozza fel.

¡ A járművezérlő bármelyik hídágban bekövetkezett diódazárlat esetén a fokozatkapcso­lót visszavezérli a még ép diódákra megengedhető zárófeszültség ér­tékéig.

¡ Az egy hídágban lévő zárlatos diódaoszlopok számára a megengedett zárófeszültség értékből lehet következtetni:

1 oszlopban van zárlat: korlátozás 24. fokozat

2 oszlopban van zárlat: korlátozás 16. fokozat

3 oszlopban van zárlat: korlátozás 8. fokozat

A vonatot egy főüzemi egyenirányító belső zárlata esetén két vontatómotorral a korláto­zott motorfeszültséggel, a hibás egyenirányítóhoz tartozó motorkör selejtezése után, ha a másik egyenirányító hibátlan, a teljes motorfeszültséggel lehet továbbítani. Személy­szállító vonat esetében az egy egyenirányítóban lévő két diódaoszlop zárlata esetén már célszerű selejtezni.

8. Segédüzem vezérlése

Az egyenáramú segédüzemi gépeket féligvezérelt tirisztoros egyenirányítóhidak táplálják. Megszűnt az indítóellenállással történő indítás, az egyenáramú segédüzemi motorok indítása során semmilyen reteszelés nincs a légsűrítő és a szellőző motorok között.

8.1 Légsűrítő vezérlése

Megszüntetett készülékek: 229, 511, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 534, 510/1, 509/1, 512, 516, 516/1-3, 534


Az 512 sémajelű légsűrítő motorvédő kapcsoló megszűnt: feladatát olvadó biztosító (160 A) vette át.


Légsűrítő vezérlés feltételei:


231 kismegszakító nincs leoldva

202/15 légsűrítő billenőkapcsoló bekapcsolva

514 főlégtartó nyomáskapcsoló < 8,8 bar-t érzékel


¡ A feltételek teljesülése esetén a féligvezérelt tirisztoros hídról áramkorlátozással a légsű­rítő hajtómotor feszültséget kap, és határozottan megindul.

¡ A féligvezérelt tirisztoros híd biztosítja a magasabb felsővezeték feszültség esetén is a sta­bil 220 V-os feszültséget.

¡ A légsűrítő indulásakor a központi kijelzőn a „légsűrítő” piktogram jelez az olajnyomás kialakulásáig.

8.2 Vontatómotor szellőzők vezérlése

Megszüntetett készülékek: 509, 509/1, 509/2, 509/3, 509/4, 509/5, 511/1, 510, 510/1, 510/2, 510/3, 510/6, 510/5, 516, 560


Vontatómotor szellőzők vezérlés feltételei:


231 kismegszakító nincs leoldva

202/16 szellőzők billenőkapcsoló bekapcsolva

A szellőzők kapocsfeszültségének vezérlése motoráram és környezeti hőmérséklet függő az alábbiak szerint:


A nagyobbik vontatómotor áram

Télen Tk < 0

oC

Nyáron Tk ≥ 0

oC

0-500 A

140 V

140 V

500-1000 A

140 V

180 V

1000 A-

180 V

220 V


 • A legkisebb szellőzőmotor feszültség bármely esetben Umin = 140 V.
 • A feltételek megszűnése ill. nem egyértelmű kiértékelése esetén a maximális motorfe­szültséget állítja be.
 • Utánszellőzés minden szellőzési fokozat váltásakor 2 perc.

8.3 Főtranszformátor szellőző vezérlés feltételei

A vezérlési és a szabályozási feltételei a vontatómotor szellőzőkkel azonos

A főtranszformátor szellőzőt az 550 termosztát a főtranszformátor 40 oC olajhőfoknál önműködően egy tirisztoron keresztül bekapcsolja, miután a szellőzőmotorok feszült­ségét önműködően lecsökkenti, majd újból beállítja az üzemnek megfelelő feszültsé­get.

8.4 Simító-fojtó szellőző vezérlés feltételei

231 kismegszakító nincs leoldva

202/16 szellőzők billenőkapcsoló bekapcsolva

A feltételek teljesülése esetén 539 mágneskapcsoló meghúz és feszültséget ad a si­mító-fojtó tekercs egyfázisú kondenzátoros motorjának.

9. Fűtési kontaktor vezérlése

Módosuló elemek:


Fűtési kontaktor bekapcsolás feltételei:


413 kismegszakító nincs leoldva

412 fűtési reteszkapcsoló zár

406 fűtési kontaktor kiesve

Fűtési fővezeték nincs feszültség alatt

102 főmegszakító bekapcsolva

202/14 vonatfűtés billenőkapcsoló (nem rugózott) bekapcsolva


Módosítások a fűtési kontaktor vezérlésében:


 • A feltételek megléte esetén a 202/14 vonatfűtés billenőkapcsoló bekapcsolásakor a 406 sémajelű fűtési kontaktor bekapcsol.
 • A főmegszakító bekapcsolását követően (pl. fázishatár után) a fűtési kontaktor 2 s kés­leltetéssel automatikusan bekapcsol a 202/14 vonatfűtés billenőkapcsoló bekapcsolt állásában.
 • A 202/14 vonatfűtés billenőkapcsoló ezért nem rugózott állású, de 406 vonatfűtési kontaktor továbbra is csak a főmegszakító kikapcsolása után kapcsol ki.
 • Módosult a „Vonatfűtési feszültség” jelzőlámpa értelmezése, amely az MVE-03 jármű­vezérlővel rendelkező mozdonyokon csak a külső 1500 V-os feszültség meglétét jelzi.
 • Ha a mozdonyon lévő 406 vonatfűtési kontaktor bekapcsolt állapotában nem jelenik meg a fűtési fővezetéken 1500 V feszültség vagy a vonatfűtési feszültség ellenőrzését végző áramkör hibás (pl. 219 biztosító kiolvadt) akkor a központi kijelzőn a „Fűtési kontaktor kint” piktogram villog.

10. Földzárlatellenőrzés

Megszüntetett készülékek: 214, 214/1-4, 522, 522/1-4


A motorköri és a segédüzemi földzárlatérzékelő egységek az „R” állványon elhelyezett 200/1 sémajelű U3 és U4 tápegységekről kapnak megtáplálást, amelynek meghibásodása esetén a motorköri és a segédüzemi földzárlatérzékelő áramkörök működésképtelenek. Az U3 és U4 tápfeszültségek hiányát az MVE-03 központi járművezérlő kijelzi.

10.1 Motorköri földzárlat ellenőrzés

A 214 sémajelű elektromechanikus relét elektronikus földzárlatérzékelő egységek váltották ki. Motorköri földzárlatot a központi kijelzőn a „Földzárlat” piktogram jelzi. Az MVE-03 köz­ponti járművezérlő az 1. ill. 2. motorkörben lévő földzárlatot szelektíven érzékeli és külön hi­bakóddal jeleníti meg.

10.2 Segédüzemi földzárlat ellenőrzés

Az 522 sémajelű elektromechanikus relét elektronikus földzárlatérzékelő egység váltotta ki. A segédüzemi földzárlatot a központi kijelzőn szintén a „Földzárlat” piktogram jelzi ki.

10.3 Akkumulátor köri földzárlat ellenőrzés

Az 525 földzárlatérzékelő kismegszakítót vagy relét elektronikus földzárlatérzékelő váltotta fel. Az akkumulátor köri földzárlatot a központi kijelzőn szintén a „Földzárlat” piktogram jelzi. (Az MVE-03 központi járművezérlő a pozitív ill. a negatív akkumulátor körben lévő földzárlatot szelektíven érzékeli és külön hibakóddal jeleníti meg.)

11. Kürt működtetése

A légkürtöket az 536 sémajelű kürtkapcsolón kívül az MVE-03 központi járművezérlő az 557 sémajelű segédrelén keresztül is működteti, ha valamelyik villamos „VÉSZ” kapcsolót (kontrollerek - - állása) kezelték.

 • A légkürtök a mozdony mindkét végén folyamatos hangjelzést adnak.
 • A vészkapcsolási parancs törlése nélkül a légkürtök 15 km/h sebességig működnek.
 • A vészkapcsolási parancs a 202/4 reteszkapcsoló KI-BE kapcsolásával törölhető sebes­ségtől függetlenül.

12. Homokoló működtetése

A forgóvázak menetirány szerinti első kerékpárjának homokoló ep. szelepeit a 202/27 séma­jelű homokoló billenőkapcsolókon kívül az MVE-03 központi járművezérlő is működteti, ha valamelyik villamos „VÉSZ” kapcsolót - - állásba helyeztük.

 • A vészkapcsolási parancs törlése nélkül a homokolók 15 km/h sebességig működnek.
 • A vészkapcsolási parancs a 202/4 reteszkapcsoló KI-BE kapcsolásával törölhető sebes­ségtől függetlenül.

13. Nyomkarimakenő berendezés működtetése

 • A nyomkarimakenő berendezés 15 km/h sebesség elérésekor kap tápfeszültséget és 40 km/h sebességtől kezdve működik.
 • Az irányfüggőséget az MVE-03 központi járművezérlő által vezérelt 892 sémajelű segédrelé biztosítja.
 • Csak korszerűsített BEKAMAX nyomkarimakenő berendezések adnak hibajelzést az MVE-03 központi járművezérlőnek.

14. Külső világítás működtetése

 • A mozdony homlokvilágítását a hagyományos kapcsolókkal kell kezelni.
 • A vörös fényt a 202/28 sémajelű halogén világítási kapcsoló „1”-es (felső) állásával le­het bekapcsolni.
 • A 284 „Mozdony/Ingavonat” kapcsoló „Ingavonat” állásában a vezérlőkocsin a homlok­világítás nem automatikusan kapcsol, de az alábbiakról ad jelzéseket az MVE-03 központi járművezérlő:
  • Vezérlőkocsin a homlokvilágítás be van kapcsolva
  • Vezérlőkocsin a tolatófény be van kapcsolva
  • Vezérlőkocsin a vörös fény nincs bekapcsolva

15. Vonatfunkciók vezérlése

A 284 sémajelű „Mozdony/Ingavonat” kapcsoló „Ingavonat” állásában az alábbi vonatfunk­ciók működtethetőek a mozdonyról az UIC kábelen keresztül:

15.1 Vonatvilágítás vezérlése

 • A 294 sémajelű nyomógombbal be-, a 295 sémajelű nyomógombbal ki lehet kapcsolni központilag a mozdonyról a vonatvilágítást. A vonatvilágítás vezérlése az egyes ko­csiknál az UIC kábel távvezérlési szálain keresztül történik.

15.2 Ajtóvezérlés

 • A 281 sémajelű nyomógombbal a bal oldali, a 280 sémajelű nyomógombbal a jobb ol­dali ajtók nyitási engedélyét lehet kiadni.
 • A 282 sémajelű nyomógombbal az ajtók zárási parancsát lehet kiadni.
 • Az ajtók zártságának ellenőrzéséhez a 200/1 sémajelű U2 tápegység szolgáltatja a tápfe­szültséget, amelynek meghibásodása esetén az ajtók zártságát ellenőrző áramkö­rök működésképtelenek. Az U2 tápfeszültség hiányát az MVE-03 központi járműve­zérlő kijelzi.
 • Kiadott ajtónyitás engedélynél vagy ajtó hiba esetén a motorkontaktorok nem kapcsol­nak be.
 • Ajtóhiba ill. U2 tápfeszültség hiánya esetén a 283 ólmozott „Ajtó selejtezés” kapcsoló „1” állásában a vontatás tiltását ki lehet iktatni.
 • Az ajtó nyitási engedélyeket bármely sebességnél ki lehet adni, de az ajtók a kocsivezérlők engedélye alapján csak v < 5 km/h-nál nyithatóak. A nyitásengedélyek az UIC kábel vonalain csak 2 sec-ig aktívak, szükség esetén a parancsot meg kell is­mételni. (Célszerű az ajtó nyitásengedélyező nyomógombokat csak v < 5 km/h alatt kezelni.)

15.3 Fűtésvezérlés

 • A 290 sémajelű nyomógombbal vonatfűtés ¼ teljesítményt (hőntartás) lehet központi­lag bekapcsolni.
 • A 291 sémajelű nyomógombbal a teljes vonatfűtési teljesítményt lehet központilag be­kapcsolni.
 • A 292 sémajelű kapcsolóval a vonatfűtést központilag ki lehet kapcsolni.
 • A vonatfűtés vezérlését az egyes kocsik önállóan az UIC kábel távvezérlési szálain vég­zik, amennyiben a fűtési fővezeték feszültség alatt áll (406 vonatfűtési kontaktor bekapcsolva).

15.4 Kézifék

 • A személykocsikon a kézifék behúzott állapotát az egyes kocsivezérlők érzékelik és az UIC kábelen keresztül impulzusokkal közlik a mozdony MVE-03 központi járműve­zérlőjével.
 • Kézifék behúzott állapotában nincs vontatástiltás, csak jelzés a DFJ-1 központi kijel­zőn.

16. DFJ-1 központi kijelző

16.1 DFJ-1 központi kijelző hibajelzéseinek értelmezése

Megnevezés

DFJ-1 hely

Jelez, ha:
Akkumulátor töltés hiány

A/1

nincs akkumulátor töltés

villog, ha az akku. fesz < 65 V vagy > 94 V

Főmegszakító kint

B/1

- a főmegszakító ki van kapcsolva

Nullfeszültség

C/1

- a vonalfeszültség < 17.5 kV

Szellőzés hiány

A/2

1. vagy 2. SW vagy a simító-fojtó szellőző légáramlásjelzője nem állt át bekapcsolt szellőző billenőkapcsoló esetén

sü. ei. légáramlásjelző nem állt át bekapcsolt főmegszakító esetén

Főtranszformátor hiba

B/2

Bucholz 1,2 védelem működik, vagy

Trf. olajkeringető nem üzemel be­kapcsolt főmegszakító esetén

Trf. szellőző nem üzemel bekap­csolt szellőző billenőkapcsoló esetén, ha to > 40 oC

Motorkontaktor kint

C/2

- valamelyik motorkontaktor kikap­csolva, de nincs selejtezve

Légsűrítő hiba

A/3

légsűrítő olajnyomáshiány

főlégtartálynyomás < 8.8 bar be­kapcsolt légsűrítő billenőkapcsoló esetén és nincs légsűrítő olajnyo­más

Egyenirányító hiba

B/3

- valamelyik Bz (belsőzárlat) véde­lem működik

Fűtési kontaktor kint

C/3

fűtési kontaktor kikapcsolva be­kapcsolt fűtési reteszelő és fő­megszakító esetén

villog, ha a fűtési kontaktor bekap­csolt és nincs 150 V fűtési feszültség a fűtési csatláson moz­donyhiba miatt

Vonathiba

A/4

a vonaton a kézifék behúzva

vonatbusz A vagy B csatorna hiba

mindkettő hibája esetén villog

284-es kapcsoló „Ingavonat” állá­sában jelez bekapcsolt szellőzők esetén, amennyiben a motorkontaktorok 1. fokozatban a nyitott ajtóhurok miatt nem húz­nak meg

Földzárlatvédelem

B/4

akkumulátor +, - földzárlat

segédüzemi földzárlat

motorköri földzárlat

Perdülésvédelem

C/4

a vontatómotorok közötti áramkü­lönbség > 300 A

Di/Dt motoráram meredekség meg­szólalt

EVM 120

D/1

- a fővezeték nyomás < 4.75 bar

STA

D/2

- STA 3 áramlásjelző működik

Külső 1500 V

D/3

- a fűtési fővezetéket külső hálózat­ról táplálják (saját táplálása esetén nem világít)

1. áramszedő aktív

D/4

- a felsővezeték feszültség megjele­néséig jelzi, ha a menetirány sze­rinti első áramszedő aktív

2. áramszedő aktív

D/5

- a felsővezeték feszültség megjele­néséig jelzi, ha a menetirány sze­rinti hátsó áramszedő aktív

16.2 Szöveges kijelző

2x40 karakternyi terjedelemben a mozdony üzeme során az egyes hibákat és azok elhárítására vonatkozó utasításokat jeleníti meg. Az adatforgalmat az MVE-03 központi járművezérlővel RS 422 szabványú soros adatátviteli vonalon valósítja meg.

16.3 A fényerő változtatása

A digitális fokozatállásjelzőn található (a bal alsó sarokban) két darab – lámpa szimbólummal jelölt – nyomógombbal változtatható a jelzőn a műszerpulton lévő lámpák fényereje.

 • A „+” jelzésűvel növelhető
 • A „-” jelzésűvel csökkenthető a fényerő
 • A két gomb együttes megnyomásával lámpateszt funkciót hajt végre, egyszerre ki­gyújtva az összes lámpát a kijelzőn teljes fényerővel.
 • A tápfeszültség „KI-BE” kapcsolásával a legnagyobb fényerőt állítja be.

16.4 Az „Adat”, „Hiba”, „Napló”, „Teendő” nyomógombok kezelése

A DFJ-1 kijelző 4 db nyomógombbal rendelkezik, melyek a kijelző üzemállapotainak kivá­lasztását teszik lehetővé: adat, hiba, napló, teendő.

 • Az „Adat” képernyő az aktuális hibaszámot, dátumot, egy-egy kezdőbetűvel jelezve a vonatfűtési (F)-, légsűrítő (L)-, szellőző (S)-, áramszedő (Á)-, főmegszakító (FB/FK) billenőkapcsolók parancsait ill. üzemállapotát tartalmazza.
 • A „Hiba” képernyő egy-egy hiba megnevezését, kódját, keletkezési (K) ill. megszű­nési (E) jelét és időpontját tartalmazza.
 • A „Napló” adatai a korábbi hibák időrendben történő (legutolsótól a legrégebbig) kijelzé­sét teszi lehetővé. Az MVE-03 központi járművezérlő 1000 esemény, azaz 500 hiba keletkezését/megszűnését tudja eltárolni. Az eseménynapló megtelése után a leg­régebbit automatikusan felülírja.
 • A „Teendő” képernyőn egy-egy hiba fellépésekor a hiba behatárolására, esetleg elhárítá­sára vonatkozó segítő szöveg olvasható. Amennyiben egy segítő szöveg nem fér el a 2x40 karakteres kijelzőn, abban az esetben a „Teendő” nyomógomb ismételt megnyomásával lapozási lehetőség nyílik, amelyre a kijelző jobb alsó sarkában >> jel­zés hívja fel a figyelmet.

16. 5 Hibák törlése, védelmek visszaállítása

A múló hibák esetén a hiba kijelzése tájékoztatásul a kijelzőn marad, kitörölni ill. a védelme­ket visszaállítani a járművezérlőn elhelyezett NT1 jelű nyomógombbal, vagy a DFJ-1 kijelző „Hiba” és „Teendő” gombjainak együttes megnyomásával lehet.

Egyes hibákat csak a 3. pontban leírtak szerint az NT2 nyomógombbal lehetséges törölni.

Végső esetben a járművezérlő 224 jelű kismegszakító vagy az akkumulátor főkapcsoló „KI-BE” kapcsolásával kell megkísérelni a hiba törlését.

KVS-T tirisztoros segédüzemi egyenirányító üzem közben javítható meghibásodásai

Jelenség:

Ok:

Javítás:

A kompresszor, szellőző üzemképtelen. A vezérlő elektronikán egyetlen LED sem világít meglévő segéd­üzemi feszültség mellett.

B2 (táptranszformátor, primer oldali 0.5 A-es) biztosító ki­olvadása.

Az olvadóbiztosító cseréje. Újbóli kiolvadás esetén nem javítható.

A kompresszor, szellőző üzemképtelen. IET kártya Ugyt LED világít, de TE-1 kártya –15 V, +15 V LED-ek sötétek.

B3 (táptranszformátor I. sze­kunder tekercs 1 A-es) és B4 (táptranszformátor II. szekun­der tekercs 1 A-es) biztosítók együttes kiolvadása.

Az olvadóbiztosítók cseréje. Újbóli kiolvadás esetén nem javítható.

A kompresszor, szellőző üzemképtelen. TE-1 kártya –15 V, +15 V LED-ek világí­tanak KSV kártya 516 és RSU LED-ek világítanak, de IET kártya Ugyt LED sötét.

B6 (táptranszformátor IV. szekunder tekercs 2 A-es) biztosító kiolvadása.

Az olvadóbiztosítók cseréje. Újbóli kiolvadás esetén nem javítható.

A kompresszor, szellőző üzemképtelen. TE-1 kártya –15 V, +15 V LED-ek világí­tanak, IET kártya Ugyt LED világít, de KSV kártya 516 és RSU LED-ek sötétek.

B5 (táptranszformátor III. szekunder tekercs 1 A-es) biztosító kiolvadása.

Az olvadóbiztosító cseréje. Újbóli kiolvadás esetén nem javítható.

A kompresszor, szellőző üzemképes. TE-1 kártya –15 V, +15 V LED-ek világítanak, IET kártya Ugyt LED világít, KSV kártya RSU LED világít, de KSV kártya 516 LED sö­tét, a motorkontaktorok nem kapcsolnak.

B1 (akkumulátoroldali 1 A-es) biztosító kiolvadása.

Az olvadóbiztosító cseréje. Újbóli kiolvadás esetén nem javítható.

A vezetőasztalban lévő jelző­lámpa szellőzéshiányt jelez, de a motorkontaktorok mű­ködnek. Az egyenirányító szellőzője felkapcsolt kismeg­szakító mellett sem működik.

A segédüzemi egyenirányító szellőzőjének meghibásodása.

A szellőzőköri tirisztorok túlmelegedésének elkerülése végett a késes olvadóbiztosító eltávolításával az egyik von­tatómotor szellőzőt, továbbá az ahhoz tartozó vontatómo­tort is selejtezni kell, s a von­tatás egy vontatómotorral folytatható tovább.

KVS-T tirisztoros segédüzemi egyenirányító kártyák jelzései

EEK

TE-1

KSV

IET

TÁP világít, ha vala­mennyi váltó és egyen­áramú tápfesz. rendben

-15 V tápfesz. megléte

(2000-es sor. nincs) relé kapcsolt, Usüz > 160 V mot. kont. eng.

K+ kompresszor „+” ág gyújtóimpulzusok

S1 parancs, hogy a szellő­zők 140 V-on üzemeljenek

+15 V tápfesz megléte

RSU Usüz > 160 V, komp­resszor, szellőzők engedé­lyezve

K- kompresszor „-” ág gyújtóimpulzusok

S2 parancs, hogy a szellő­zők 120 V-on üzemeljenek

Q -15 V

Q 0 V           mérőhelyek

Q +15 V

S szellőzés parancs

S+ szellőző „+” ág gyújtó­impulzusok

S1 és S2 együtt parancs, hogy a szellőzők teljes fordulattal üzemeljenek


K kompresszor parancs

S- szellőző „-” ág gyújtóim­pulzusok40 oC trafóolaj hőmérséklet > oC, trafószellőző működ­tetés

TRS trafószellőző gyújtó­impulzusok

(a kártya jelzései csak a 2000-es pályaszám esetén érvényesek)


TS szellőzők „téli” fordula­ton járhatnak, a külső hő­mérsékletérzékelés bekapcs. (2000-es sor. nincs)

Ugyt gyújtás tápfesz.


MVE-03 központi járművezérlő hibakódok jegyzéke

Kód

Hiba megnevezése és leírása

Teendő


Fedővédelem leoldott

Egyszer visszaállítható, második leol­dás esetén szolgálatképtelen


Két reteszkapcsoló

A mozdonyon, ill. a VPK-n egyidejűleg több reteszkapcsoló van bekapcsolva

Ellenőrizze a reteszkapcsolókat


Reteszkapcsoló kivétele menet közben

Ellenőrizze a reteszkapcsolót


Vészkapcsoló kezelve

Reteszkapcsoló kezelésével törölhető


Perdülésvédelem megszólalt

Csökkentse a vonóerőt, homokoljon


Hálózati túlfeszültség

A hálózati feszültség nagyobb, mint 29,5 kV

A főmegszakító csak a hálózati túlfe­szültség megszűnése után kapcsolható be


Vonalfeszültség hiány

A hálózati feszültség több mint 0,5 sec-ig ki­sebb, mint 17,5 kV

Ellenőrizze: áramszedőket, 301/1 biz­tosítót


Primer túláramvédelem leoldott

A primer áram nagyobb, mint 420 A, vagy a főmegszakító bekapcsolását követő 2 sec alatt nagyobb, mint 500 A

Egyszer visszaállítható, második leol­dás esetén szolgálatképtelen


Differenciál túláramvédelem leoldott

A differenciál áram nagyobb, mint 35 A,

Egyszer visszaállítható. Ha fűtési hiba miatt oldott le, visszaállítani csak a zárlatos áramkör leválasztása után sza­bad


Fűtési túláramvédelem leoldott

A fűtési áram nagyobb, mint 600 A,

Egyszer visszaállítható, második leol­dás esetén visszaállítani csak a zárlatos áramkör leválasztása után szabad

1A

1-es vontatómotor túláramvédelem leoldott

Az 1-es vontatómotor árama meghaladta a 2100 A-t

Egyszer visszaállítható, második leol­dás esetén az 1. vontatómotort selej­tezni kell

1B

2-es vontatómotor túláramvédelem leoldott

Az 2-es vontatómotor árama meghaladta a 2100 A-t

Egyszer visszaállítható, második leol­dás esetén az 2. vontatómotort selej­tezni kell

1C

1-es vontatómotor köri földzárlat

Ha egyéb hibát nem okoz, következő V vizsgálatig üzemelhet. GF-ről nem járhat ki

1D

2-es vontatómotor köri földzárlat

Ha egyéb hibát nem okoz, következő V vizsgálatig üzemelhet. GF-ről nem járhat ki

1E

1-es vontatómotor selejtezve

Hibás vontatómotorral ill. áramkörével nem üzemelhet

1F

2-es vontatómotor selejtezve

Hibás vontatómotorral ill. áramkörével nem üzemelhet


Főmegszakító hiba

Ellenőrizze a főmegszakító villamos csatlakozását, ha a hiba tartósan fenn­áll, szolgálatképtelenFőmegszakító 1. segédérintkező hiba

Következő V vizsgálaton rendelje meg a hiba javítását. Mindkét érintkező hi­bája esetén szolgálatképtelen.


Főmegszakító 2. segédérintkező hiba

Következő V vizsgálaton rendelje meg a hiba javítását. Mindkét érintkező hi­bája esetén szolgálatképtelen.


Főmegszakító R1 segédrelé hiba

Ha a hiba tartósan fennáll, szolgálat­képtelen


Főmegszakító R2 segédrelé hiba

Szolgálatképtelen


Főmegszakító levegőellátás vagy 515 sauter hiba

Ellenőrizze a kör levegős váltóinak helyes állását, sauter hiba esetén kö­vetkező V vizsgálatig átköthető


Irányváltási parancs 0-nál nagyobb sebes­ségnél

Irányt váltani csak a mozdony álló helyzetében szabad. Szükség esetén kézzel kell az irányváltókat kezelni


811-es kapcsoló távvezérelt állásban van

Ellenőrizze a 811 helyes állását


Kikapcsolt áramszedőnél van vonalfeszült­ség

Ellenőrizze az áramszedők működtető szerkezetét. Ha az áramszedő nem en­gedhető le, szolgálatképtelen


Gázképződés a főtranszformátorban 1. foko­zat

A 2. fokozat működéséig üzemelhet, következő V vizsgálaton a hibát je­lezze a GF-nek

2A

Gázképződés a főtranszformátorban 2. foko­zat

Ha előtte nem volt 1. fokozat jelzés, akkor egyszer visszaállítható. Ismételt leoldás esetén szolgálatképtelen

2B

Főtranszformátor olajhőfok nagyobb 80 oC-nál

Ellenőrizze a MESKO-t. a főmegsza­kító csak 80 oC-nál kisebb olajhőfok esetén kapcsolható vissza

2C

213-as főmegszakító próba kapcsoló „0” ál­lásban

Ellenőrizze a 213-as kapcsolót

2D

Fűtési feszültség hiány

Ellenőrizze a fűtési főáramkört, a 219/4 és 219 biztosítókat

2E

Fűtési reteszkulcs hiány

Ellenőrizze a fűtési reteszkapcsolót

2F

Ellentétes értelmű fokozatkapcsolási parancs

Ellenőrizze a menetkontrollerek állását


Fokozatkapcsoló hiba

A fokozatkapcsoló egyik fokozatból a má­sikba való váltásának ideje meghaladta az 500 ms-ot (69-70 érintkező impulzusainak ellenőrzése)

Ellenőrizze a légmotor levegő nyomá­sát (3 bar) és a 69-70-es segédérintke­zőt. Ha a hiba tartósan fennáll, szol­gálatképtelen


Légmotor 1-2 (21-22) segédérintkező hiba

A légmotor 1-2 ill. 21-22 segédérintkezőiről visszaolvasott értékek egymástól eltérőek

Következő V vizsgálaton rendelje meg a hiba javítását. Mindkét érintkező hi­bája esetén szolgálatképtelen


Légmotor 3-4 (9-10) segédérintkező hiba

A légmotor 3-4 ill. 9-10 segédérintkezőiről visszaolvasott értékek egymástól eltérőek

Következő V vizsgálaton rendelje meg a hiba javítását. Mindkét érintkező hi­bája esetén szolgálatképtelen


Légmotor 5-6 (23-24) segédérintkező hiba

A légmotor 5-6 ill. 23-24 segédérintkezőiről visszaolvasott értékek egymástól eltérőek

Következő V vizsgálaton rendelje meg a hiba javítását. Mindkét érintkező hi­bája esetén szolgálatképtelenLégmotor 7-8 (25-26) segédérintkező hiba

A légmotor 7-8 ill. 25-26 segédérintkezőiről visszaolvasott értékek egymástól eltérőek

Következő V vizsgálaton rendelje meg a hiba javítását. Mindkét érintkező hi­bája esetén szolgálatképtelen


Légmotor 11-12 (27-28) segédérintkező hiba

A légmotor 11-12 ill. 27-28 segédérintkezői­ről visszaolvasott értékek egymástól eltérőek

Következő V vizsgálaton rendelje meg a hiba javítását. Mindkét érintkező hi­bája esetén szolgálatképtelen


Légmotor 67-68 (51-52) segédérintkező hiba

A légmotor 67-68 ill. 51-52 segédérintkezői­ről visszaolvasott értékek egymástól eltérőek

Irányváltás kézi kezeléssel. Főmegsza­kító vezérlési hiba esetén szolgálat­képtelen


A fokozatkapcsoló nyomáshullám érzékelő megszólalt

Fokozatkapcsoló robbanás. Szolgálat­képtelen


Légmotor 1. szelepvezérlési hiba

A kiadott parancs aktív állapotában nem je­lenik meg feszültség a szelepen

Szolgálatképtelen


Légmotor 2. szelepvezérlési hiba

A kiadott parancs aktív állapotában nem je­lenik meg feszültség a szelepen

Szolgálatképtelen

4A

Légmotor 41-42 segédérintkező hiba

Max. 26 fokozatig vezérelhető a foko­zatkapcsoló

4B

Légmotor 43-44 segédérintkező hiba

A következő V vizsgálatig át kell kötni

4C

Légmotor 17-18 segédérintkező hiba

Figyelem! A fokozatkapcsoló a kontroller „+” állásában is folyamato­san működik. Indításnál fokozottan fi­gyelni!

4D

Légmotor 15-16 segédérintkező hiba

A fokozatkapcsoló csak „0” állásban vezérelhető lefelé

4E

Légmotor 13-14 segédérintkező hiba

A fokozatkapcsoló csak „++” állásban vezérelhető felfelé

4F

Légmotor 57-58 segédérintkező hiba

Következő V vizsgálatig át kell kötni


1. váltakozóáramú kontaktor hiba

Ellenőrizze az 1. váltakozóáramú kontaktort és segédérintkezőjét. Szük­ség esetén selejtezze az 1. motorkört


2. váltakozóáramú kontaktor hiba

Ellenőrizze az 2. váltakozóáramú kontaktort és segédérintkezőjét. Szük­ség esetén selejtezze az 2. motorkört


1. egyenáramú kontaktor hiba

Ellenőrizze az 1. egyenáramú kontaktort és segédérintkezőjét. Szük­ség esetén selejtezze az 1. motorkört


2. egyenáramú kontaktor hiba

Ellenőrizze az 2. egyenáramú kontaktort és segédérintkezőjét. Szük­ség esetén selejtezze az 2. motorkört


120-1 söntkontaktor hiba

Ellenőrizze az 1. motor 1. söntkontaktort és segédérintkezőjét. Szükség esetén selejtezze az 1. motor­kört


120-2 söntkontaktor hiba

Ellenőrizze az 1. motor 2. söntkontaktort és segédérintkezőjét. Szükség esetén selejtezze az 1. motor­kört120-3 söntkontaktor hiba

Ellenőrizze az 1. motor 3. söntkontaktort és segédérintkezőjét. Szükség esetén selejtezze az 1. motor­kört


120-4 söntkontaktor hiba

Ellenőrizze az 2. motor 1. söntkontaktort és segédérintkezőjét. Szükség esetén selejtezze az 2. motor­kört


120-5 söntkontaktor hiba

Ellenőrizze az 2. motor 2. söntkontaktort és segédérintkezőjét. Szükség esetén selejtezze az 2. motor­kört


120-6 söntkontaktor hiba

Ellenőrizze az 2. motor 3. söntkontaktort és segédérintkezőjét. Szükség esetén selejtezze az 2. motor­kört

5A

Fűtési kontaktor hiba

Ellenőrizze a fűtési kontaktort és se­gédérintkezőjét

5B

1. irányváltó hiba

1. irányváltó nem állt át a kiadott parancsnak megfelelő irányba

Ellenőrizze Az 1. irányváltót és segéd­érintkezőjét. Szükség szerint irányvál­tás kézi kezeléssel

5C

2. irányváltó hiba

2. irányváltó nem állt át a kiadott parancsnak megfelelő irányba

Ellenőrizze Az 1. irányváltót és segéd­érintkezőjét. Szükség szerint irányvál­tás kézi kezeléssel

5E

1. motorkontaktorok kiestek 1-nél magasabb fokozaton

Az 1. vontatómotor egyen- vagy váltakozóáramú kontaktorai a fokozatkap­csoló 1-nél nagyobb fokozatán estek ki

Második eset után az 1. motorkör au­tomatikusan selejtezésre kerül

5F

2. motorkontaktorok kiestek 1-nél magasabb fokozaton

Az 2. vontatómotor egyen- vagy váltakozóáramú kontaktorai a fokozatkap­csoló 1-nél nagyobb fokozatán estek ki

Második eset után az 2. motorkör au­tomatikusan selejtezésre kerül


Segédüzemi egyenirányító hiba

Ellenőrizze a segédüzemi egyenirá­nyító biztosítóit. Ha a hiba nem hárít­ható el, szolgálatképtelen


Váltakozóáramú segédüzemi feszültség hi­ány

Ellenőrizze az 521 segédüzemi átkap­csolót ill. az 504 és 501/6-b biztosító­kat


Segédüzemi szellőző légáramlásjelző hiba

Ellenőrizze a sü. szellőző légáramlás­jelzőjét. Csak működő szellőző esetén üzemelhet a következő V vizsgálatig


Segédüzemi egyenirányító szellőzés hiány

Ellenőrizze az 533 kismegszakítót ill. sü. ei. szell. motor légáramlásjelzőjét. Működő motor esetén következő V vizsgálatig átköthető. Egyébkent szol­gálatképtelenSegédüzemi földzárlat

Ha egyéb hibát nem okoz, következő V vizsgálatig üzemelhet. GF-ről nem járhat ki


Főtranszformátor olajáramlás jelző hiba

Ellenőrizze a transzformátor olaj­áramlás jelzőjét. Személyvonattal a cél, tehervonattal a következő állomá­sig közlekedhet


Légsűrítő hiba

A légsűrítő bekapcsolásától számított 5 sec-on belül nem állt át a légsűrítő olajnyomás jelző

Ellenőrizze az olajnyomást ill. olaj­szintet és az 512-es biztosítót. Kenő­olajnyomás nélkül a légsűrítő nem üzemeltethető, szolgálatképtelen


1. SW szellőzés hiány

A szellőző bekapcsolásától számított 5 sec-on belül nem állt át az 1. vontatómotor lég­áramlásjelző

Ellenőrizze az 520/I biztosítót ill. a légáramlásjelzőt. Működő motor ese­tén következő V vizsgálatig átköthető


2. SW szellőzés hiány

A szellőző bekapcsolásától számított 5 sec-on belül nem állt át az 2. vontatómotor lég­áramlásjelző

Ellenőrizze az 520/II biztosítót ill. a légáramlásjelzőt. Működő motor ese­tén következő V vizsgálatig átköthető


1. SW szellőző légáramlásjelző hiba

A szellőző kikapcsolása után 1 perccel az 1. vontatómotorban még mindig van légáramlás

Ellenőrizze az 1. SW szellőző lég­áramlásjelzőjét. Csak működő szellőző esetén üzemelhet a következő V vizs­gálatig

7A

2. SW szellőző légáramlásjelző hiba

A szellőző kikapcsolása után 1 perccel az 2. vontatómotorban még mindig van légáramlás

Ellenőrizze az 2. SW szellőző lég­áramlásjelzőjét. Csak működő szellőző esetén üzemelhet a következő V vizs­gálatig

7B

Főtranszformátor szellőzés hiány

A transzformátor szellőző bekapcsolásától számított 10 sec-on belül nem állt át a lég­áramlásjelző

Ellenőrizze az 519 biztosítót ill. a lég­áramlásjelzőt. Működő motor esetén a következő V vizsgálatig átköthető

7C

Főtranszformátor szellőző légáramlásjelző hiba

A transzformátor szellőző kikapcsolása után 1 perccel még mindig van légáramlás

Ellenőrizze a trafószellőző légáram­lásjelzőjét. Csak működő szellőző motor esetén üzemelhet V vizsgálatig

7D

Simító-fojtó szellőzés hiány

A simító-fojtó szellőző bekapcsolásától szá­mított 10 sec-on belül nem állt át a légáram­lásjelző

Ellenőrizze az 538 biztosítót ill. a lég­áramlásjelzőt. Működő motor esetén a következő V vizsgálatig átköthető

7E

Simító-fojtó szellőző légáramlásjelző hiba

A simító-fojtó szellőző kikapcsolása után 1 perccel még mindig van légáramlás

Ellenőrizze a simító-fojtó szellőző lég­áramlásjelzőjét. Csak működő szellőző motor esetén üzemelhet V vizsgálatig

7F

Főtranszformátor olajáramlás hiány

Ellenőrizze az 518 biztosítót. Sze­mélyvonattal a cél-, tehervonattal a következő állomásig közlekedhet


Nyomkarima kenő berendezés hiba

Következő V vizsgálaton a hibát adja fel


U1 tápfeszültség hiány

A vezérlő a 200/1 sémajelű tápegység U1 kimenetének hibáját jelzi

Szolgálatképtelen


U2 tápfeszültség hiány

A vezérlő a 200/1 sémajelű tápegység U2 kimenetének hibáját jelzi

Ajtóhurok nem kap táplálást. Ajtóse­lejtező kezelésével célállomásig közle­kedhet


U3 tápfeszültség hiány

A vezérlő a 200/1 sémajelű tápegység U3 kimenetének hibáját jelzi

Motorköri és a segédüzemi földzárlat­védelem működésképtelen. Célállomá­sig közlekedhet


U4 tápfeszültség hiány

A vezérlő a 200/1 sémajelű tápegység U4 kimenetének hibáját jelzi

Motorköri és a segédüzemi földzárlat­védelem működésképtelen. Célállomá­sig közlekedhet


EÉVB berendezés leoldott

Kezelje a berendezést, ha nem töröl­hető, iktassa ki


Kézifék behúzva

Engedje ki a kéziféket


SVS kapcsoló a vezérlőkocsin saját állásban van

Ellenőrizze az SVS kapcsoló helyes állását

8B

Vezérlőkocsin nincs vörös fény

A mozdonyról vezetve a VPK-n nincs be­kapcsolva a vörös fény (külső fehér fény kapcsolásakor)

Kapcsolja be a vezérlőkocsin a vörös fényt

8D

Mozdonyvezérlő kommunikációs hiba

224 kisautomatát kapcsolja ki, majd be. Ha a hiba továbbra is fennáll, szol­gálatképtelen

8E

Távvezérlés A csatorna hiba

Ha távvezérlési zavart nem okoz, az üzem folytatható

8F

Távvezérlés B csatorna hiba

Ha távvezérlési zavart nem okoz, az üzem folytatható

A0

Légmotor hiba

Ellenőrizze a légmotor levegőellátását és hajtását

A1

227-es kismegszakító leoldva

Kapcsolja vissza a kismegszakítót. Ha többször leold, szolgálatképtelen

A2

228-as kismegszakító leoldva

Kapcsolja vissza a kismegszakítót. Ha többször leold, szolgálatképtelen

A3

230-as kismegszakító leoldva

Kapcsolja vissza a kismegszakítót. Ha többször leold, szolgálatképtelen

A4

231-es kismegszakító leoldva

Kapcsolja vissza a kismegszakítót. Ha többször leold, szolgálatképtelen

A5

413-as kismegszakító leoldva

Kapcsolja vissza a kismegszakítót. Többszöri leoldás esetén a fűtési kontaktort nem szabad bekapcsolni

A6

Akkumulátor feszültség kisebb 65 V-nál

Ellenőrizze az 544, AT B3, B4, B5 biztosítókat. Töltés nélkül max ½ órás üzem vállalható

A7

Akkumulátor feszültség nagyobb 94 V-nál

Akkumulátortöltő hiba. Az 544 bizto­sító ki-be csavarásával a töltőt szaka­szosan kell működtetni

A8

Akkumulátor pozitív oldali földzárlat

Ha vezérlési hibát nem okoz, követ­kező V vizsgálatig üzemelhet. GF-ről nem járhat ki

A9

Akkumulátor negatív oldali földzárlat

Ha vezérlési hibát nem okoz, követ­kező V vizsgálatig üzemelhet. GF-ről nem járhat ki


AA

Akkumulátortöltő nem üzemel

Ellenőrizze az 544, AT B3, B4, B5 biztosítókat. Töltés nélkül max 3 órás üzem vállalható

AB

Akkumulátortöltő ellenőrző áramkör szakadt

Nincs akkumulátor töltés ellenőrzés. Az akkumulátor feszültségmérő mű­szert fokozottan kell figyelni

D0

Főegyenirányító kapcsoló próba állásban

Helyezze a kapcsolót üzemi állásba

D1

I. egyenirányító 1. diódaág zárlatos

Csökkentett motorfeszültséggel mind­két vontatómotorral üzemelhet vagy selejtezze az 1. vontatómotort

D2

I. egyenirányító 2. diódaág zárlatos

Csökkentett motorfeszültséggel mind­két vontatómotorral üzemelhet vagy selejtezze az 1. vontatómotort

D3

I. egyenirányító 3. diódaág zárlatos

Csökkentett motorfeszültséggel mind­két vontatómotorral üzemelhet vagy selejtezze az 1. vontatómotort

D4

I. egyenirányító 4. diódaág zárlatos

Csökkentett motorfeszültséggel mind­két vontatómotorral üzemelhet vagy selejtezze az 1. vontatómotort

D5

II. egyenirányító 1. diódaág zárlatos

Csökkentett motorfeszültséggel mind­két vontatómotorral üzemelhet vagy selejtezze az 2. vontatómotort

D6

II. egyenirányító 2. diódaág zárlatos

Csökkentett motorfeszültséggel mind­két vontatómotorral üzemelhet vagy selejtezze az 2. vontatómotort

D7

II. egyenirányító 3. diódaág zárlatos

Csökkentett motorfeszültséggel mind­két vontatómotorral üzemelhet vagy selejtezze az 2. vontatómotort

D8

II. egyenirányító 4. diódaág zárlatos

Csökkentett motorfeszültséggel mind­két vontatómotorral üzemelhet vagy selejtezze az 2. vontatómotort

D9

Motorfeszültség hiány

Ellenőrizze a 303/1 biztosítót, ha a hiba továbbra is fennáll, következő állomásig üzemelhet, a légmotor max. 26. fokozatáig

E0

Mozdonyvezérlő A rekesz 16. kártya (PCM-2) hiba

A 224-es kapcsolót kapcsolja ki majd be, ha a hiba továbbra is fennáll, szol­gálatképtelen

E1

Mozdonyvezérlő A rekesz 1. kártya (DIV-1) hiba

Ha vezérlési hibát nem okoz, a szol­gálat folytatható

E2

Mozdonyvezérlő A rekesz 2. kártya (DIV-3) hiba

Ha vezérlési hibát nem okoz, a szol­gálat folytatható

E3

Mozdonyvezérlő A rekesz 3. kártya (DIV-3) hiba

Ha vezérlési hibát nem okoz, a szol­gálat folytatható

E4

Mozdonyvezérlő A rekesz 4. kártya (DIV-3) hiba

Ha vezérlési hibát nem okoz, a szol­gálat folytatható

E5

Mozdonyvezérlő A rekesz 5. kártya (DIV-3) hiba

Ha vezérlési hibát nem okoz, a szol­gálat folytatható

E6

Mozdonyvezérlő A rekesz 6. kártya (DRV) hiba

Ha vezérlési hibát nem okoz, a szol­gálat folytatható

E7

Mozdonyvezérlő A rekesz 7. kártya (DRV) hiba

Ha vezérlési hibát nem okoz, a szol­gálat folytatható

E8

Mozdonyvezérlő A rekesz 8. kártya (DRV) hiba

Ha vezérlési hibát nem okoz, a szol­gálat folytatható

E9

Mozdonyvezérlő A rekesz 9. kártya (DRV) hiba

Ha vezérlési hibát nem okoz, a szol­gálat folytatható

EA

Mozdonyvezérlő A rekesz 10. kártya (AIO-7) hiba

Szolgálatképtelen

EB

Mozdonyvezérlő A rekesz 11. kártya (AIO-8) hiba

Szolgálatképtelen

EC

Mozdonyvezérlő A rekesz 12. kártya (AIO-9) hiba

Szolgálatképtelen

ED

Mozdonyvezérlő A rekesz 13. kártya (SCI) hiba

Ha vezérlési hibát nem okoz, a szol­gálat folytatható

EE

Mozdonyvezérlő A rekesz 14. kártya (DOV) hiba

Szolgálatképtelen

EF

Mozdonyvezérlő A rekesz 15. kártya (SCD) hiba

Ha vezérlési hibát nem okoz, a szol­gálat folytatható

F0

Mozdonyvezérlő B rekesz 16. kártya (PCM-2) hiba

A 224-es kapcsolót kapcsolja ki majd be, ha a hiba továbbra is fennáll, szol­gálatképtelen

F9

Mozdonyvezérlő B rekesz 9. kártya (SCI) hiba

A mozdony nem távvezérelhető

FA

Mozdonyvezérlő B rekesz 10. kártya (VB) hiba

A mozdony nem távvezérelhető

FC

Mozdonyvezérlő B rekesz 12. kártya (SCI) hiba

A mozdony nem távvezérelhető

FE

Mozdonyvezérlő B rekesz 14. kártya (SCD) hiba

Ha vezérlési hibát nem okoz, a szol­gálat folytatható


Nyugtázás NT2 nyomógombbalAjtók selejtezve284-es kapcsoló kezelve
Találat: 5078


Felhasználási feltételek