online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A NEMZETKÖZI- ÉS A NEM NEMZETKÖZI FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK

jogi

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A büntetöeljarasban részt vevö személyek
Polgari jog tulajdonvédelmi eszközei
Kartérítési felelősség a munkajogban
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A FELEK KÖZÖS AKARATA ALAPJÁN
AZ ÁLTALÁNOS JOGELVEK
AZ ÁLLAMELISMERÉS
AZ ANTARKTISZ
AZ ÁLLANDÓ NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGOK
A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG GYAKORLATA
A NUKLEÁRIS FEGYVEREKRE ÉS A CÉLBA JUTTATÓ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS
 
bal also sarok   jobb also sarok

A nemzetközi- és a nem nemzetközi fegyveres összeütközésekA nemzetközi fegyveres összeütközés és a nem nemzetközi fegyveres összeütközés közötti különbség elsősorban abban nyilvánul meg, hogy az erőszak tilalmának elve csak a nemzetközi fegyveres összeütközésekre vonatkozik, a nem nemzetközi fegyveres összeütközések szempontjából irreleváns.

A klasszikus nemzetközi jog a háborút államközi jogviszonyként értel 535i81f mezte, melynek alanyai kizárólag államok lehettek. Az 1907. évi III. hágai egyezmény rögzítette a háborúin­dítás formális feltételeit (hadüzenet, ultimátum), a hadiállapot beálltát és a háború befejezését (békekötés), mely rendelkezések később elavultak.

Az 1949. évi genfi egyezmények közös 2. cikke meghatározza a nemzet­közi fegyveres összeütközés fogalmát. Ennek tekintendő két vagy több szerződő fél között bekövetkezendő megüzent háború,

minden más fegyveres összeütközés, még ha a hadiállapot fennállá­sát közülük valamelyik nem is ismeri el,
valamely fél területe egészének vagy egy részének bármilyen meg­szállása, még akkor is, ha ez nem ütközik semmiféle katonai ellenállásba.

Az 1949-es definíció megerősíti a nemzetközi fegyveres összeütközés államközi jellegét, miután az 1949. évi egyezményekben csak államok le­hetnek szerződő felek. Ezen kívül a tényleges helyzetet hangsúlyozza, el­vonatkoztat az állásfoglalásoktól és nemzetközi jogi feltételektől. Csak az a kérdés vethető fel, hogy a meghatározás felöleli-e a fegyveres erők nemzet­közi szinten történő alkalmazásának valamennyi esetét.


Az 1949. évi genfi egyezmények közös 3. cikke a nem nemzetközi fegy­veres összeütközésekre minimális humanitárius követelményeket állapított meg, de nem határozta meg a nem nemzetközi fegyveres összeütközés fo­galmát. Az áldozatok védelméről szóló 1977. évi II. jegyzőkönyv pedig vissza­tért a polgárháború hagyományos paramétereihez, melyek bekövet­keztekor a jegyzőkönyv új szabályait is alkalmazni kell.

A nem nemzetközi fegyveres összeütközések megállapítása nem könnyű, figyelemmel arra, hogy nagyon sokféle és összetett helyzetről le­het szó. A fegyveres fellépés célja lehet a hatalom erőszakos megszerzése, politikai rendszerváltoztatás vagy valamely terület lakosságának elszakadá­sa. Eszközeit tekintve jelenthet katonai műveleteket, de nem ritka a gerilla-hadviselés sem. A nem nemzetközi fegyveres összeütközésben az egyik fél a fennálló hatalmi rendszer, a kormány, mely önmagát ab ovo legitimnek tartja, és nem hajlan­dó fegyveres ellenfeleinek elismerésére, mert egyrészt ezzel korlátozná cselekvési szabadságát, másrészt a gyengeség bevallása lenne a felkelők és a nemzetközi közösség felé. A másik oldalon állnak a felkelők, melyek le­hetnek politikai pártok, más szervezett csoportok, kisebbségek, sőt néha a tömegek is. Előfordul olyan eset is, amikor az állam de facto szétesett (Li­banon, Szomália), így a harc különböző csoportok között folyik.


A nem nemzetközi fegyveres összeütközések lato sensu értelmezése elvileg két problémát vet fel:

Mi a nem nemzetközi fegyveres összeütközés alsó küszöbe? Általáno­san elfogadottnak tűnik az, hogy a rendőri eszközökkel kezelhető zavargások, forrongások, elszigetelt vagy elszórt erőszakcselekmények nem jelen­tenek nem nemzetközi fegyveres összeütközést. Pl. az Emberi Jogok Eu­rópai Bírósága nem ilyen szempontból mérlegelte az IRA három tagjának likvidálását. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni szokták, hogy a huma­nitás szempontjaira tekintettel a minimális követelményeket a lehető legnagyobb számú fegyveres összeütközésre alkalmazni kell. Ar­ról van szó, hogy az ilyen helyzeteket - amennyire lehetséges - humanizálni kell. Ezt a védelmet erősíti meg a Nemzetközi Bíróságnak a Nicaragua-ügy­ben hozott ítélete (1986).

Az elmúlt fél évszázadban a belső fegyveres konfliktusok jelentős része internacionalizálódott, ezért szokás jobb híján nemzetközi polgár­háborúról beszélni. Arról van szó, hogy más államok beavatkoznak a fenn­álló kormány vagy a felkelők oldalán. Ebben az összefüggésben nyilván­valóan az első kérdés az ilyen beavatkozás megengedettsége vagy ellenke­zőleg: tilalma. Míg a felkelők oldalán történő beavatkozást általában jogtalannak tekintik, mint ez kitűnik a Nemzetközi Bíróságnak a Nicara­gua-ügyben hozott ítéletéből, addig a kormány felkérésére törté­nő beavatkozás kérdésében az álláspontok megoszlanak. Az egyik oldal azzal érvel, hogy a kormány az állam nevében jár el, így beleegyezési jo­gát a nemzetközi jog nem korlátozza. Ezzel szemben arra szoktak hivat­kozni, hogy a polgárháború kitörése ab ovo megkérdőjelezi a kormány legitimitását, esetleg bábkormánytól származik, továbbá a beleegye­zésnek mint jogellenességet kizáró körülménynek vannak nemzetközi jogi korlátai.A tananyag e része szempontjából az előzőnél fontosabb kérdés az, hogy más államok részvétele megváltoztatja-e a nem nemzetközi fegyveres összeütközés jogi természetét? E kérdésre nincs egyértelmű válasz sem a nemzetközi jog elméletében, még kevésbé a nemzetközi gyakorlatban.

A külföldi beavatkozás ellenére nem nemzetközi fegyveres összeüt­közést állapított meg a Legfelsőbb Bíróság 1999. évi döntése, a volt Jugoszlávia ügyében eljáró nemzetközi büntető törvényszék a külön­böző boszniai atrocitásokkal kapcsolatban. A Nicaragua-ügyben a Nem­zetközi Bíróság nem foglalt állást a minősítés kérdésében. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az, hogy több esetben a fegyveres beavatkozás indítékaként - okkal vagy ok nélkül - a külföldi beavatkozás elhárítását említették, azaz a kollektív ön­védelem gyakorlásával azonosították, melyből szükségszerűen a konflik­tus nemzetközi fegyveres összeütközés mivolta következne. Egyes néze­tek szerint más állam fegyveres beavatkozása nem nemzetközi fegyveres összeütközésbe ezt eo ipso nemzetközi fegyveres összeütközéssé. Ilyen következtetésre lehet jutni a humanitárius nemzetközi jog lehető legszélesebb érvényesülésének követelménye alapján.


A nemzetközi közösség általános attitűdje alapján a terrorizmus nem esik sem a nemzetközi, sem a nem nemzetközi fegyveres összeütközés fo­galma alá


Végül érinteni kell azt a kérdést, hogy a nemzetközi, illetve nem nemzetközi fegyveres összeütközések dualista struktúrájába hogyan és milyen módon illeszthető be a békefenntartás, melynek alkalmazására mind nemzetközi, mind pedig nem nemzetközi fegyveres összeütközések ese­teiben sor kerülhet, ugyanakkor jelentheti a béke helyreállítását, sőt a béke kikényszerítését, azaz fegyveres erő alkalmazását is. A békefenntartás - álta­lános vélemény szerint - nem sorolható be az 1949. évi genfi egyezmények két kategóriájába. A békefenntartás sui generis jellege ellené­re a humanitárius nemzetközi jog elveit és szabályait ezen tevékenységek során alkalmazni kell, mint azt az e tárgyban létrejött nemzetközi megálla­podások és az ENSZ gyakorlata bizonyítja
Találat: 1949Felhasználási feltételek