online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

TANULÁSI ZAVAROKRÓL ÁLTALÁBAN

pszichológiafelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
RÖVIDEN A HIPERAKTIVITÁS TÜNETEIRŐL
A PSZICHOLÓGIAI FEJLŐDÉS
Pszichológia szigorlat - Tanulas, figyelem és emlékezet
SZEMÉLYISÉGLÉLEKTAN Személyiséglélektani alapismeretek
Csak óvatosan! - az aurad megmutatja igazi lényedet
EGY ETOLÓGIAI TANULÁSELMÉLET
Pszichés iatrogénia, szórorigén pszichés artalom, empatia, megértés, massag elfogadasa
A HIPERAKTIVITÁS KEZELÉSE
Emberismereti teszt
 
bal also sarok   jobb also sarok

Tanulási zavarokról általában


Tanulási, vagy teljesítmény zavarról beszélhetünk, ha a gyermek elmaradást mutat a -mozgás, -beszéd, -figyelem, vagy a gondolkodás területén .Azt is mondhatjuk, hogy az ilyen gyerek valamilyen részképesség zavarban szenved.


Egyes vizsgálatok szerint ma minden tizedik gyermek kûzd valamilyen tanulási, vagy teljesítmény zavarral. Sokan azt gondolják, ez valami új divat.-"Régen, a mi idõnkben nem volt ilyen!"
ban dr.Kussmaul, német orvos ismertette,egy olyan férfi esetét, aki nem képes megtanulni olvasni, dr Berlin egy másik német orvos vezette be 9 évvel késõbb a dyslexia fogalmát,dr.James Hinshelwod, -ben írt tanulmányában a jelenséget szóvakságnak nevezte, Morgan pedig 1896-ban számolt be egy brit orvosi folyóiratban annak a 14 éves fiúnak az esetérõl, akinek normális intelligenciája és a normális oktatási körülmények ellenére komoly nehézséget jelentett az olvasás.A tanulási nehézségek más formáit is leírták ebben az idõszakban, de csak után sikerült elismertetni ezt a problémát.
Ha viszont régebben is volt ilyen, miért nem hallotunk róla?Mivel magyarázható ez, ha a gyerekek ilyen magas száma érintett? Többen lettek, vagy csak egyre több gyermeknél ismerjük fel?

1.     141h79b ;  A koraszülések száma egyre magasabb.

2.     141h79b ;  Az oktatás egyre gyorsabb tempót diktál. Hajsza folyik már az óvodában, hogy a gyermekek megfeleljenek az általános iskola követelményeinek, és ez csak folytatódik a felsõ tagozaton, a gimnáziumban.Ez a gyors tempó egymaga is kitermeli a problémás gyermekek sokaságát.A tanítok sokszor figyelmen kívûl hagyják a gyermekek életkori sajátosságait, s olyan dolgokat várnak el, amire fizikailag még nem képes, éretlen.

3.     141h79b ;  Az ingerszegény környezetet, amennyiben ez alatt nem az ingerek mennyiségét, hanem minõségét értjük. A TV,számítógép, video játékok elterjedésévél bizony gyermekeinket igen csak egyoldalú ingerek érik. Harmonikus fejlõdésükhöz nagy szükség volna azonban a változatosságra. Hányszor jut idõnk beszélgetni a gyermekkel, este mesét olvasni neki, vagy egyszerûen csak meghallgatni? Mennyi idõt tölthetnek a szabadban, csúszhatnak, mászhatnak, labdázhatnak?

A gyermek, aki normálisan fejlõdik minden más területen, csak a beszéd okoz számára nehézséget, beszédzavarral küzd. Ugyanígy az írás, számolás és társas készség, viselkedészavar az adott területen meglévõ funkciókiesést írja le. A tünetek legtöbbször keverednek, és nem különíthetõk el tisztán funkció szerint. Minél súlyosabb az elváltozás, annál több funkciót érinthet:

Ø     141h79b ;  A beszéd, és beszédmegértés

Ø     141h79b ;  A figyelem, koncentráció

Ø     141h79b ;  Gondolkodás

Ø     141h79b ;  Magatartási problémák

Ø     141h79b ;  Mozgás

Mark Selikowitz szerint a tanulási zavar : -"Állapot, mely olyan gyermekekben fordul elõ, akik átlagos, vagy átlagon felüli intelligenciával rendelkeznek, és mindenekelõtt az jellemzõ rájuk, hogy a tanulás egy vagy több részterületén jelentõs elmaradást mutatnak. 2 fõ csoportja van:

Ø     141h79b ;  a,- olvasás, írás, számolás, nyelv ismerete(mind megértés, mind kifejezés területén)

Ø     141h79b ;  b,- kitartás, szervezõkészség, az impulzivitás ellenõrzése, társadalmi alkalmazkodó - képesség, mozgáskoordináció megtanulása"A mai gyakorlatban nincs általánosan elfogadott mérési módszere a tanulási zavaroknak. Az alábbiakban felsorolt tesztek használatosak, és azért van belõlük ennyi, mert egy sem alkalmas önmagában a problémakör szûrésére, mérésére. Általános megegyezésre lenne szükség, így kialakítható lenne egy hivatalosan is elfogadható mérce, amely sztenderd alapja lehetne a problémás gyerekek identifikációjának.

Ø     141h79b ;  Bender-teszt a vizuo-motoros koordináció készségét méri

Ø     141h79b ;  Inizan-féle DPT (Dyslexia Prognostic Test) számos altesztet tartalmaz, a vizsgálat három fõ területe: a téri orientáció, a beszéd és az idõi orientáció

Ø     141h79b ;  Frostig-teszt a vizuo-percepciót méri

Ø     141h79b ;  Gósy Mária GMP-tesztje a nyelvi képességeket vizsgálja (Gósy Mária: GMP beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény mérése (Nikol Gmk., Budapest, 1996.)

Ø     141h79b ;  Meixner-féle olvasásteszt a tünetet méri

Ø     141h79b ;  MSSST (the Meeting School Street Screening Test) az észlelés, a motórium és a nyelvi készségek szintjén méri a várható tanulási akadályozottságot

Ø     141h79b ;  Porkolábné Balogh Katalin (1987) több funkciót vizsgáló, a tanulási zavarok csoportos szûrésére alkalmas feladatsort dolgozott ki -A pedagógus ítéletére támaszkodó eljárások, a gyermek teljesítményeinek és viselkedésének megfigyelésén alapuló kérdõívek szélesebb, a valóságot jobban tükrözõ, bár szubjektív mérõeszközök. Ilyen például P. Balogh Katalin Szempontsorai. (Kósáné Ormai V.-Porkolábné Balogh K.-Ritoók Pálné, 1987).

Ø     141h79b ;  Snijders-Omen-féle intelligenciateszt a részképességek kiesésének mérésére igen jól alkalmazható, mivel külön skálákon kezeli az egyes képességeket, és így minden egyes funkcióról külön kaphatunk információt.

Ø     141h79b ;  A Wechsler-féle intelligenciateszt gyerekváltozatai nagy szerepet játszanak a tanulási zavarok azonosításában

Ø     141h79b ;  Számos azonosító eljárás teljesítménytesztekkel dolgozik, és tanulási zavart akkor állapít meg, ha a gyermek életkoránál gyengébb eredményt mutat. Ez a megoldás az azonosításnak nagyon durva módja, amely számos tényezõt figyelmen kívül hagy.

Ø     141h79b ;  Vannak olyan próbálkozások, amelyek az IQ mintájára egy tanulási hányadost (LQ-learning quotient) alakítottak ki. A hányados kialakításában szerepet játszik a gyermek életkora, hogy hányadik osztályba jár, értelmi kora (általában WISC-vel mérve) és az adott teljesítményben mutatott kora (pl. olvasási kor). Az ilyenfajta megközelítések sok tényezõt figyelembe vesznek, és alkalmasak lehetnek a tanulási zavarokkal küzdõk azonosítására.

Ø     141h79b ;  A fizikai és a részképességeket, intelligenciát vizsgáló módszereknek együttesen kell választ adniuk arra a kérdésre, hogy a gyermeknek valóban tanulási zavara van.


Ezekbõl a vizsgálatokból együttesen, pontosíthatjuk, hogy a gyermek tüneteinek hátterében születési károsodás, minimális fizikai elváltozás, esetleges agyi károsodás (baleset vagy trauma következtében), valamely érzékszerv fizikai rendellenessége(szem, fül,száj),bizonyos gyógyszerek, avagy kedvezõtlen szociális háttér, esetleg stresszes környezet, vagy az "oktatási-módszer hibája" -állnak.


Ø     141h79b ;  A gyermeket fizikai vizsgálatokra is el kell vinnünk bizonyos esetekben

Ezek lehetnek:

Ø     141h79b ;  fizikális vizsgálat (testsúly, magasság, fejkörfogat, neurológiai tünetek : koordináció, egyensúly, izomerõ, izomtónus, reflexek)

Ø     141h79b ;  látás és hallás vizsgálat

Ø     141h79b ;  kromoszóma vizsgálat ( nagyon ritkán elõfordullhat, hogy kromoszóma rendellenesség okozza a tanulási nehézséget)

Ø     141h79b ;  EEG - Elektroencefalogram - az agyi elektromos aktivitást méri, s kiszürhetõ vele a petit mal epilepszia gyanuja,mely tünete a pillanatokra teljesen kikapcsoló agy

Ø     141h79b ;  Neurometria -egy speciális EEG

Ø     141h79b ;  Koponya-röntgenfelvétel - szintén csak kivételes esetben alaklmazzák

Ø     141h79b ;  CT-Komputerizalt axiális tomográfia-

Ø     141h79b ;  MR- mágneses rezonancia

Utóbbi két vizsgálattal finom, rélészletes, számítógép segítségével kidolgozott felvétel készíthetõ az agyról, de a tanulási nehézséggel kûzdõ gyerekeknél ritkán mutatható ki eltérés.


Ø     141h79b ;  Miriam Stoppard : Mit tud a gyerek? Játékos képesség-vizsgálatok. 2.kiadás (Park kiadó, Budapest, 1997.)-Ø     141h79b ;  MSSST szűrőteszt (részlet):


Viselkedést mérő skála


Együttműkődés  nem vonható be

kooperál

manipulál

Figyelem  álmodozó

figyel

hiperaktiv, figyelmetlen

Koncentráció  perszeverál

koncentrál

szórakozott

Ellenőrzés   hiányzik a hajlandóság

önellenőrzésre képes

impulzív, kritikátlan

Mozgásszabályo-zás  ügyetlen


harmónikus

Ceruza használat  ügyetlen


ügyes

Szemmozgás  szabálytalan mozgás


folyamatos követés

Beszéd  érthetetlen


tisztán érthető

Grammatika  szegényes


gramatikus, gazdag

Álatalános teljesítőképesség eredménytelen


eredményesMSSST szűrőteszt  87,5 p


A. Motoros minták 29 p

(1.Járásminták 2.Tapsolás 3.Kézminták 4.Parancskövetés 5. Ujjérintés )

B.Vizuo-perceptuo-motoros 30p

(1. Kopogás sorrendben 2. Vizuális percepcio 3.Vizuális memória 4.Formamásolás 5.Parancskövetésll )

C.Nyelvi 28,5p

(1.Szóismétlés 2. Mondatismétlés 3. Számolás 4.Történetmondás  5.Nyelvi sorozat )


A. Motoros minták 29 pont

1.Járásminták 5p /egyoldali és kétoldali mozgásmintákban való jártasságot mér/

-szökdelés jobb lábon 5x 1p

- szökdelés bal lábon 5x 1p

-ugrándozás -sántakacsa csak 1 pont

-tánc 2p

2.Tapsolás 6 p /megfigyelő, emlékező kép., nemtanult mozgássor utánzása

-fel,le 1p

-elől,elől,hátul 3p

-fenn,fenn,lenn,hátul 2p

3.Kézminták 6p / ua./

-fel, le 1p

-"s" ki,kereszt,ki,be 1p

-fel,le,ki,be 2p

-ferdénfel,le,be 2p

4.Parancskövetés .l. 6p verbalis utasitások megértése, térbeli teljesítése

-Tedd ezt a ceruzát a fejed fölé, azután mögéd!

-Tedd ezt a ceruzát közénk, azután magadhoz közelebb!

-Lépj kettőt előre, azután egyet hátra!-Fordulj jobbra!

-Tegyél három lépést felém, azután fordulj tőlem el!

-Fordulj jobbra, lépj kettőt hátra, azután fordulj balra!

0,5 pont is asdható, ha az irany helyes

5. Ujjérintés 6 p kéz és ujjkoordinációt vizsgál

-egy kéz próba 1p

-"s"két kéz próba 2p

-két kéz ll. 1p

-hüvelykujjhoz 2,3,4,5 ujj 1p


B.Vizuo-perceptuo-motoros 30 pont

1. Kopogás sorrendben 6 p téri és szeriális emlélezet

-betanítás2. Vizuális percepcio 5 p formák diszkriminációja, térbeli elhelyezése

-1 sor 1p

-2. sor 2p

-3.sor 2p

3.Vizuális memória 6 p

-N formas lap

-D, lap

-E lap

-F lap

-G lap

-H lap

4.Formamásolás 8 p

-szem, kéz koordnáció

-kör,négyszög 3p

-rombusz,háromszög 3p

-máv 2p


5.Parancskövetés ll. 5 p

-Rajzolj egy labdát az autó mögé!

-Rajzolj egy vonalat a lapod aljától az autóig!

-Rajzolj egy vonalat a lapod jobb szélétől az autóig!

-Rajzolj egy csillagot a lapod bal felső sarkába!

-Rajzolj egy labdát a lapod jobb alsó sarkába, rajzolj bele egy csillagot, azután rajzolj

köréjük egy kört!

Adható félpont is!


C.Nyelvi 28,5 pont

1.Szóismétlés 5,5 p

-rop-rop-rip

-csitteg-csatt-csatt

-tak-tiki-tak-tak-tak

kip-kop-kop-dib-deb-dib

csecsebecse

krizantém

tevekaraván

iktatókönyv

Konstantinápoly

Nabukodonozor

2. Mondatismétlés 5 p

-Fehér papírt és radírt adj ide!

-Lali és Lili finom tejszinhabos csokoládéfagylaltot evett tegnap este, mozi után.

0-5 szó 0p

6-8 szó 1p

9-11 szó 2p

12-14 szó 3 p

15-16 szó 4p

17 szó 5 p

3. Számolás   7 p

-betanítás kockával 1p

-"s"1-10 számlálás 2p

-10-1 számlálás 3p

-kettesével10-ig 1p

4.Történetmondás 5 p

5.Nyelvi sorozat 6 p

-reggeli, ebéd......................./vacsora/

-reggel, délután................../este, éjjel/

-tegnap, ma....................../holnap/

ősz, tél .......... ..... ...... ./ tavasz, nyár /

vasárnap,szombat, péntek...................../csütörtök/

-hét, nap, óra.......... ..... ...... .........perc, másodperc/Olvasástanítási módszerek

Számos különbözõ módszer van az olvasás tanítására. Mindegyiknek megvannak a támogatói, mindegyik sikeres lehet egyes gyermekeknél. Sok pedagógus ötvözi az egyes módszereket, és azt alkalmazza, ami legjobbnak tûnik a gyermek számára. Van olyan iskola, amely valamennyi gyermek számára egyetlen módszert használ. Bemutatom a leggyakoribb módszereket, mielõtt az olvasási nehézségben szenvedõ gyermekek szempontjából ezek elõnyeit ismertetném.


Szóképes (globális) módszer

A módszer azon alapul, hogy a gyermek elõször a szó egészét figyeli meg, amibõl korábbi tapasztalatait felhasználva következtet a szó jelentésére. Így az olvasás kezdõ szakaszában már sikerhez jut, és d segíti a késõbbi hangoztató és betûfelismerõ munkában. (Kutiné Sahin Tóth Katalin -Ligeti Róbert: "A maci olvas" Olvasókönyv I.).

Kutiné Sahin-Tóth Katalin és Ligeti Róbert globális módszere

A Maci és a betûk az elsõ félév anyagát tartalmazza.

A szóképtanulás a 4-5 évesek aktív szókincsére épít. A hosszan elhúzódó olvasás-elõkészítés miatt a gyerekek saját koruknál primitívebb szövegekkel találkoznak. (Meixner, 1967.) A szóképtanulással egyidõben folyik az írás elõkészítése. A tanulás során a szóképekbõl emelik ki a hangokat.

A Maci olvas I. a globális olvasástanítási metodikát követi, vele párhuzamosan használható az Olvasás munkafüzet.

A 'macis' program az írástanítást csak alapos elõkészítés után kezdi el. A késleltetett írástanítás eszköze A maci ír munkafüzet.


Elemzõ-összetevõ módszer

A program kezdetén a gyermekek szóképes eljárással szavak egészének olvasását tanulják meg. Ezt követõen kezdik a szavak hangokra, betûkre bontását, az egyes elemek megkülönböztetését és megfigyelését, majd az elemek megfelelõ sorrendbe való összerakását. A szavak összeolvasását a mondatok, majd a rövid szövegek olvasása követi. (Romankovics András -Romankovics Andrásné -Meixner Ildikó: "Olvasni tanulok" Olvasókönyv 1.).

Romankovics-Meixner program

Analizáló-szintetizáló módszer, amelyet megelõz egy szóképes elõprogram. A betûtanításnál figyelembe veszik a homogén gátlás jelenségét, az összetéveszthetõ betûket nem egyszerre tanítják. Elõtérbe helyezik a néma olvasást, hiszen késõbb sok feladatot néma olvasással kell megoldania a gyereknek. A mássalhangzókat hangutánzással tanítják, a magánhangzókat a szájállás megfigyeltetésével.

Tankönyvei: Olvasni tanulok,
Írni tanulok (kis- és nagybetûs),
Olvasókönyv.


Intenzív-kombinált módszer

Olyan olvasástanítási program, amelyben a hangoztatásnak és az összetevésnek kiemelt szerepe van. A betûket csoportosítva tanítják, egy-egy betûkészlet begyakorlására többször is visszatérnek. A gyermekek a megtanult betûk szintetizálásával állítják elõ a szavakat, melyeket azután mint alakzatokat sokszor ismételve rögzítenek. (Lovász Gabriella: Betûvásár I., Lovász Gabriella-Balogh Beatrix -Barkó Endre: Gyermekvilág I.)

Lovász Gabriella intenzív-kombinált programja

"...alapja a nyelvünk sajátosságaihoz igazodó szintézis-analízis mûvelete ... A szintetikus eljárást gondolkodási mûveletekkel és gyorsolvasási gyakorlatokkal kombináljuk." (A. Jászó Anna, 1990.)

A betûtanulást semmilyen elõprogram nem elõzi meg, azonnal olvastat. A módszer olvastatva író, a betûk tanításánál figyelembe veszi a homogén gátlás jelenségét. Szorgalmazza a hangoztatást, de nem szótagoltat.

A Betûvásár a "Lovász-féle integrált anyanyelvi program" elsõ egysége, az olvasás-írástanulás kezdõ szakaszát, a kis- és nagybetûk megtanulását tartalmazza. A betûket meglehetõsen gyorsan, csoportokban tanítja (hatot egyszerre). A betûfelismerés biztonságát a gyakori ismétléssel éri el. A szavak olvastatásával a folyamatos olvasás gyors kialakítása a célja. Az írástanulás párhuzamos az olvasással.

Munkatankönyv, sõt egyszerre szerepelnek benne olvasás, írás és nyelvtani feladatok. Az olvasástanulást három részre bontja:

- Tájékozódási szakasz: a képekkel megtanítja az egyjegyû betûket. A hangzásban és/vagy az alakjukban hasonlóakat egymástól távol tanítja. Írás-elõkészítõ és kézedzõ gyakorlatokat végeztet.

- Jártassági szakasz: újra tanítja a betûket. Ezzel elmélyül a betûismeret, plusz még kiegészül a kettõs betûkkel. Elkezdõdik a betû-összeolvasás. Az olvasással egyidejûleg az írott betûalakot is megtanulják.

- Önálló szövegolvasás: az olvasás tanítása a hozzá kapcsolódó feladatok segítségével.

A Gyermekvilág az elõzõ kötet feladatrendszerének a folytatása. A munkatankönyv egyik oldalán az olvasmányok, a másikon a hozzá kapcsolódó feladatok találhatóak. Az olvasási, írási, nyelvtani feladatok mind ebben a kötetben vannak.Második, illetve harmadik osztályban is megvannak a Lovász-tankönyvek: Ablaknyitogató I-II. és az Idõvándor I-II. nevet viselik.


Pálcika módszer

Teljes nevén "vonalelemekbõl építkezõ kreatív betûtanulási mód­szer", amelyben kiemelt szerepe van a cselekvésnek, a pálcikákkal való manipulálásnak. Kezdetben olyan alapszavakat tanulnak a gyermekek, amelyeket egyenes vonalakból álló betûk alkotnak, így ezeket pál­cikákból ki tudják rakni. Az így sorra vett szóképeket olvassák, betûnként elemzik, majd leírják. (Nincs önálló tankönyve.)


Nyelvi-irodalmi-kommunikációs program

A programban az olvasás tanítása olyan képességfejlesztés, mely az I. osztályban kezdõdik, és az általános iskolai tanulmányok során folyamatosan tart. Az elsõ szakaszban az olvasás megtanítása, a másodikban az olvasás tempójának és pontosságának fokozása, a har­madikban a hangos és néma olvasás gyakoroltatása a cél. (Csík Endre -Farkas Julianna-Kiss Éva -Zsolnai Józsefné: Szó és betû. Olvasókönyv az általános iskola 1. osztálya számára., Csillagjáró fehér Ráró 1. osztály)


Vésike betûépítõ

Sike Valéria logopédus, és fejlesztõ pedagógus, a tanulási nehézséggel kûzdõk segítségére sietett e találmányával. A betûépítõ segít mind a dyslexiás gyermekek fejlesztésében, mind a megelõzésben.

A betûépítõ lehet egy jó játék az óvodában, és egy fontos segédeszköz a betûk megtanulásában egyaránt.Minden gyermek számára hasznos, hisz a betûk formájának felismerése, és emlékezetbõl való visszahívása igen komoly feladat egy 6 év körüli gyermek számára.A mai feszített tempó nem ad elég idõt a gyermekeknek a begyakorlásra.A részképességzavarban szenvedõ gyermekeknek pedig eleve több idõre van szükségük a be"vésésre", hogy az olvasás és írás közbeni tévedéseket elkerüljék. A biztos felismerés pedig javítja a szövegértést, így segítve a tanulást.

A szakember tarsolyában ott lapul még két, az olvasást segítõ feladatlap.Az elsõ rész tartalmazza a tanulási nehézség problémakörének a laikus számára is érthetõ megfogalmazását, és néhány tesztet is.A két munkafüzet játékosan vezeti be a gyermekeket a betûk, formák varázslatos világába.Segít az összeolvasás technikájának elsajátításában, és az olvasáshoz szükséges szemmozgások begyakorlásában, gyakoroltatja a kifejezõkészséget. Mire a feladatok végére érünk, a gyermek otthonosan mozog a betûk birodalmában. Remélhetõleg hamarosan elkészül az elsõsöknek szánt olvasókönyv is !

A betûépítõ készlet 38 db képbõl és 24 db betûépítõ elembõl áll.A képeken az ABC hívóképei láthatók és a képnek megfelelõ betûk rajza.A betûelemek úgy vannak kialakítva, hogy mind két oldaluk használható, különbözõ formájú és nagyságú darabok közül kell kiválasztani a megfelelõt.A rajzon próbálgathatja a gyermek, melyekkel tudja teljesen hézagmentesen kirakni a betût. Egyszerre csak egy betû kirakására van mód.Az elõzõleg kirakott betûbõl vissza kell vennia azt az elmet, melyre a következõ betû építésénél szükség van. Így a gyermek megtapasztalhatja, melyek az azonos alkatrészek.

Óvodás gyermekeknél elég, ha a képeken levõ rajzokra rakosgat. Iskolás gyermek emlékezetbõl rakja ki a kért betût.Elõzetes begyakorlás után képes lesz erre, így biztonsággal és tévesztés nélkül tudja írott szövegben is felismerni a betûket, elkerüli az olvasás-gyengeséget.


Zsolnai József nyelvi, irodalmi és kommunikációs programja. (továbbiakban NYIK)

Az olvasástanítás párhuzamosan alkalmazza a szintetikus és a globális módszert. A "kevert olvasási stratégia" (A. Jászó Anna, 1990.) szóképes elõprogrammal kezdõdik, ezt követi a betûtanítás. Az írástanítás az olvasással párhuzamosan történik. A program a tempó és az olvasási pontosság fokozását szorgalmazza.

A Szó és betû a "Zsolnai-NYIK-program" elsõ egysége. Az olvasástanulás elsõ szakaszát, a kis- és nagybetûk tanítását tartalmazza. Az olvasási képesség kialakítása érdekében a gyerekek párhuzamosan tanulnak szóképeket és betûket. A szóképek és a toldalékok segítségével képesek egyszerû szövegek hangos és néma olvasására. A betûtanulásnál egyszerre tanítják a nyomtatott és írott kis- és nagybetûket, 2-7 betûbõl álló betûcsoportokban. A csoportok kialakításában az írott betûk alakját veszik alapul, az azonos betûelemeket tartalmazóakat egyszerre tanítják. A tankönyv feladatai a helyesejtés, a nyelvtani elemzés képességét is fejlesztik.

Az írástanítás eszköze a Vázolólapok címû füzet. Az elõkészítõ szakaszban a gyerekek megtanulják a helyes ceruzafogást. A betûelemek és a betûk vázolását mindig a nagyméretû ábrákból kiindulva tanulják meg.

A betûtanulás után a Csillagjáró Fehér Ráró olvasókönyvbõl olvasnak folyamatos szövegeket. A munkatankönyv hosszabb szövegei híreket, meséket, természettudományos leírásokat tartalmaznak.

Az Írás munkafüzetet a Vázolólapok után használják.

A NYIK-program tankönyvei megtalálhatók az alsó és a felsõ tagozaton egyaránt.


Heurisztikus programozású, analitikus-szintetikus olvasástanítási módszer

A fonikus módszer elsõ lépéseként a magánhangzókat tanulják a gyermekek, amelyek idõtartamának érzékelését a munkamozgások kísérik. Ugyanígy veszik sorra a mássalhangzókat mindaddig, amíg minden betût, szótagot, szót és mondatot segítség nélkül el nem tudnak olvasni. A módszer szerves része a programfal, amely segíti az önállóságot, a kreativitást, s egyben élvezetessé teszi az olvasásta­nulást. (Tolnai Gyuláné: Ábécés könyv 1. osztály, Olvasókönyv az általános iskola 1. osztálya számára)


Hogyan tanítsuk olvasni azt a gyermeket, aki olvasási nehézségben szenved?

Az elsõ lépés az olvasási nehézséggel bajlódó gyermek tanításában annak a felismerése, hogy speciális problémával állunk szemben. Három angliai központban végzett vizsgálatok során kiderült, hogy azoknál a gyermekeknél, akiknél specifikus olvasási nehézséget állapí­tottak meg, drámai javulás jelentkezett, ha a megfelelõ segítséget megkapták. Általában átlagosan két év haladást értek el az olvasásban egy év alatt, míg korábban legfeljebb fél évet haladtak egy év alatt.

Minden gyermeket a pedagógusokkal egyetértésben, egyénileg kell elbírálni, és ennek megfelelõen számára megfelelõ tervet kell kidolgozni. A legtöbb esetben a tanulási nehézség együtt jár a fonológiai képességek hiányának jelentõs nehézségeivel, ugyanis nem képesek a fonológiai képességeket olyan könnyedén elsajátítani, mint a többi gyermek. Azok az olvasási módszerek, amelyek ezt a kérdést nem valamilyen szervezett formában közelítik meg, általában nem alkal­masak olyan gyermekek fejlesztésére, akiknél tanulási nehézség áll fenn. A "nézd és mondd", valamint a nyelvi tapasztalaton alapuló módszer a normális gyermek jó fonetikai képességén alapul, és nem alkalmas olyanok számára, akiknél ez hiányzik. Sõt, az alap fonetikai módszer sem közelíti meg oly módon a fonológiai képességeket, ahogy az az olvasási nehézség mellett kialakult. A kiszínezett ábécé azt jelenti, hogy a gyermeknek az ábécé egy-egy megfelelõ betûjét kell megtanulnia, ami csak zavarja és növeli problémáit.

Általában egyetértenek abban, hogy olvasási nehézség esetén a legtöbb gyermeknek speciális olvasástanítási módszerre van szüksége. Ilyenek a Meixner Ildikó által összeállított tankönyvek és feladat­lapok, amelyek a magyar nyelv sajátosságaihoz jól illeszkedõ hangoz­tató -elemzõ -összetevõ módszeren alapulnak. (Meixner Ildikó: Játékház. Képes olvasókönyv I. Feladatlapok I-II.)

Bármelyik eljárást használjuk, megfelelõ rugalmassággal kell alkal­mazni a szokásos tanítási módszerek keretén belül.


Meixner Ildikó dyslexia prevenció és reedukáció nevû programja

Nagyon jól megfelel az olvasás szempontjából problémás gyerekeknek, hiszen a prognosztizált és a már kialakult dyslexiát is korrigálja.

Elsõsorban azoknak a gyerekeknek íródott, akiknek a beszédfejlõdése zavart, térbeli tájékozódásuk bizonytalan, formaérzékelésük gyenge, tehát elõre megjósolható, hogy olvasás-írástanulásuk nem lesz zavartalan.

A Játékház Képes Olvasókönyv a magánhangzókat szájtartással, a mássalhangzókat hangutánzással tanítja. A betûket olyan sorrendben veszi, hogy kiküszöbölje a tévesztést. A módszer elõnye, hogy a gyerek képességeihez igazíthatja a tanár a betûtanítás ütemét, nem erõlteti a gyors haladást, a biztos tudásra épít. A kezdetben használt szótagolást fokozatosan elhagyják.

A Játékház Feladatlapok I. szétvághatóak, a képek és a szótagok egyeztetésével, rakosgatásával az elõkészítõ szakaszban megfoghatóvá válik a gyerek számára az olvasás mûvelete.

A Játékház Feladatlapok II. -ben találhatóak az írástanítást elõkészítõ gyakorlatok (íráselemek, irányok megnevezése stb.)

A Játékház Betûtanítás I. a késleltetett írástanítás eszköze. Elõször az íráselemeket tanítja meg. A gyerekek megtanulják a helyes ceruzafogást, a lendületes vonalvezetést, a kéz csúsztatását a papíron. Az írásnál sem kerülnek egymás mellé a 'problémás' betûk.

A Játékház Betûtanítás II. -ben a kettõs és az 'idegen' betûk mellett a nagybetûk írását is megtanulják.

A pedagógusok szerint nagyon jól használhatóak a Játékház tankönyvek, a gyerekek szeretik, a feladatok érdekesek, többféle módon variálhatóak, a rajzok szépek.

6. Tolnai Gyuláné heurisztikus olvasástanítási módszere

Tolnainé módszere a pedagógusok között egyszerûen csak "programfalas módszerként" ismert. A heurisztikus elnevezés a tanulás során a gyermekben a felismeréskor képzõdõ örömre utal. Ez az érzés alakítja ki késõbb a tanuláshoz való pozitív hozzáállást.

Az Ábécéskönyv mindjárt a betûtanítással indít. Az olvasástanítás minden mozzanata (betûismertetés, hangoztatás, hangkapcsolás, betûfelismerés, szó- és mondatalkotás) a programfalhoz kapcsolódik. Kiemelt szerepet kap a betûkapcsolás gyakorlása.

Az Olvasókönyv-ben az olvasás gyakorlására talán az összes variációt megtaláljuk: olvasnak betûzve, szótagolva, szóképekkel, folyékonyan, csak magánhangzók kiejtésével és kórusban is. A pontos olvasásra szoktatás érdekében a szöveget a gyerekek az ujjukkal követik. Az írástanulás az olvasással egyszerre történik.

Az Írás munkafüzet I. a betûformákat gyakoroltatja.

Az Írás munkafüzet II.-ben szavakat, mondatokat írnak, nagy hangsúlyt fektetve a szép írásra.

E módszer tankönyvei az alsó tagozat valamennyi évfolyamán megvannak.

7. A fonomimikát alkalmazó, szótagolva tanító módszer


A Szótagoló Ábécéskönyv (Iván Józsefné) az 1995-ös tanévtõl lesz használható. A módszer abból indul ki, hogy a szótagolás nemléte nagyon lerontotta a tanulók olvasási és helyesírási készségét. A magyar olvasástanítás hagyományaira épít. A szótagolást csak addig használja, amíg feltétlenül szükség van rá.

Az olvasókönyv a hangoztató-elemzõ-összetevõ eljárást alkalmazza. Hallásfejlesztõ gyakorlatai megkönnyítik a betûtanulást és a hangok/betûk kapcsolását. A program fonomimikai része sok közös játékra ad lehetõséget és az ujjakat is tornáztatja. A betûtanítás közepes ütemben folyik.

A Gyakorló olvasókönyv (Chászárné Simon Alice és Pajor-Gyulai Károlyné) sok szótagoló feladatot tartalmaz.

Tehát e módszer egyáltalán nem új, hiszen régen a tanulók szótagolva tanultak meg olvasni. Ez azért is jó dolog, mivel a szótagolás segít az elválasztásban és a helyesírás szempontjából problematikus szavak nagy része szótagolással megtanítható (lát-ja, any-ja stb).

A szótagolás ellen a következõ érveket szokták felhozni: megváltoztatja a szavak természetes hangsúlyát, a megértést akadályozhatja. Ez csak akkor igaz, ha a szótagoló olvasás után nem mondatjuk ki rögtön egészben is a szót. Tehát e módszer megjelenésével a szerzõk tettek egy kört és visszatértek a régi, jól bevált olvasástanítási módszerhezTalálat: 6921


Felhasználási feltételek