online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A programozasi technikak és jellemzőik

számítógépes

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Könyvtarak
Átviteli minöséggel kapcsolatos kérdések
PLC-S VEZÉRLÉSEK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE
Adatbazis létrehozasa - Access
Sémakezelés és tarolasi struktúrak hierarchikus adatbazisokban
Funkcionalis függőségek, normalformak
A szöveg specialis objektumainak kezelése
A videokonferencia mint prezentació
 
bal also sarok   jobb also sarok

A programozási technikák és jellemzőik.

A szoftver krízis.

A strukturált és az objektum-orientált tervezés jellemzői.


A kezdetek

A legelső elektronikus számítógépek utasításait, programját kapcsolótáblákon állították be, de már az I. generációs gépek korában megjelentek azok a módszerek, amelyekkel off-line eljá­rás­sal lyuksza­lagra vagy lyukkártyára rögzítették a gépi utasításokat, a 8-as vagy a 16-os szám­rendszer jeleivel rövi­dített formában. Ezekből a kódokból a bináris változatot "egyszerű" konvertáló áramkörökkel hozták létre. Ezt a programozási technikát nevezzük ma gépi kódú programozásnak. A gépi kódú progra­mok tervezés 424j99e e nem volt könnyű feladat. A folyamatáb­rák, mint programtervezési eszközök ebből a korból származnak. Jelentőségük a programter­ve­zés­ben ma már meglehetősen korlátozott, de a bo­nyolultabb elágazások, ciklusok szemlél­tetésére, illetve a következőkben tárgyalt assembly nyelvi környezetben még ma is használjuk őket.

A programozási nyelvek fejlődésének következő állomása az Assembly-nek nevezett nyelvi struktúra volt. Ez az alábbi könnyítéseket jelentette a gépi kóddal szemben:
- Az utasítások kódjait azok angol nevének rövidített alakjaival helyettesítjük. Ezeket emlé­keztető kódoknak, idegen szóval mnemoikoknak nevezzük (pl. az összeadás uta­sítás 04 gépi kódja helyett az írhatjuk, hogy ADD).

- Az operandusok tárbeli címeinek oktális vagy hexadecimális alakja helyett valami­lyen ér­telmes vagy értelmezhető karaktersoroz­ato­kat, úgynevezett szimbólumokat használhatunk (pl. ADD szám1, szám2).

- A számokat a megszokott tízes számrendszerbeli alakjukban írhatjuk a programban.

- Az utasítások egy-egy sorozatát összefoghatjuk és egyetlen névvel hivatkozhatunk rá. Ezeket makroutasításoknak hívjuk.

Az assembly szintű programnyelvek hasonlóan a gépi kódú programokhoz, a különböző uta­sításkész­letű (processzorú) gépeken különbözőek, ezért ezeket a nyelveket gépre orientált nyelveknek nevez­zük.

Az assembly-ben megírt programkódot már nem lehetett a processzor által elfogadott kódúvá alakítani áramkörök segítségével. Készítettek viszont olyan programokat, amelyek ezt a kon­verziót elvégezték. Ezeket assemblereknek, vagy assembly fordítóprogramoknak nevezték


A magas szintű, vagy eljárás-orientált programnyelvek kora

A géptől független programozási nyelvek (magas szintű nyelvek) elmélete a digitális számító­gépek megjelenésekor már igen jelentős eredményeket mondhatott magáénak. Turing, Church, Neumann ne­vét említhetjük meg ezzel kapcsolatban. A 60-as években az új programozási nyelvek száma exponen­ciális növekedésnek indult, de ezek közül csak kevés vált fontossá új fogalmak vagy az alkalmazások szempontjából.


Az első alkalmazható magas szintű nyelv - amihez már fordítóprogram, a compiler is elké­szült- a FORTRAN az 1950-es évek közepére az IBM támogatásával jött létre. Elnevezése a FORmula TRANslation -képlet átalakító- rövidítéséből származik. Elsősorban matematikai-műszaki alkalmazá­sokra szánták. Különböző, egyre fejlettebb verzióit egészen a 70-es évekig széleskörűen használták.

Az ALGOL 60 1963-ban jelent meg, ez elméletileg sokkal jobban kidolgozott nyelv volt, mint a FORTRAN. Az ALGOL 60-ban bevezetett fogalmak nagy része szinte minden későbbi programnyelv­ben megmaradt, például a blokk, az eljárás, stb. Annak ellenére, hogy az algo­ritmuselmélettel kap­csolatos publikációk szinte kizárólag ALGOL-ban jelentek meg, ezt a nyelvet konkrét alkalmazások­ban csak nagyon ritkán használták fel. Ennek oka talán az volt, hogy I/O utasításokkal nem rendelke­zett.

1959-ben az USA hadügyminisztériumának szorgalmazására alkották meg a COBOL-t, a név a COmmon Business Oriented Language - közös üzleti célú nyelv -ből származik. Kidolgozá­sa­kor első­sorban adatfeldolgozási szempontokat tartottak szem előtt. A COBOL számos új fogalmat vezetett be. Ezek egyike a géptől független adatleíró rész ötlete, ami később az adat­bázisrendszerek fogalmához vezetett. A nyelv az angolt olyan mértékben használta, hogy a programot szinte olvasni lehessen.


A szoftver krízis

A 60-as évek közepén az IBM egy nagyszabású nyelvtervezésbe kezdett a 360-as gépeire. Ez az új nyelv a PL/I (Programming Language One) azzal a szándékkal született meg, hogy a FORTRAN, ALGOL és COBOL lehetőségeit egyesítse. Az univerzális számítógépek univer­zá­lis nyelvének szán­ták. Két alapvető, új fogalmat vezettek be benne:

- a kivételkezelést, ami lehetővé tette, hogy a programozó szokatlan események     bekövetkezé­sé­­hez utasításokat rendeljen (on endfile.., on error...., stb.),

- a párhuzamosan végrehajtható feladatok (multitasking) kezelésének lehetőségét.

A PL/I számos kedvező tulajdonsága ellenére sem terjedt el olyan mértékben, ahogy azt vár­ták. Ezt elsősorban az okozta, hogy a szoftverkrízis egyre inkább érzékelhető problémaköre nem viselte el a PL/I-ben programozók viszonylag hosszú kiképzési idejét.

A gépi kódú programozás korában a programokkal szemben támasztott legfontosabb köve­telmény a tárral való takarékosság és a futási idő minimalizálása volt. Ezt az akkori hardver fejlettségi szintjét tekintve nem is kifogásolhatjuk. A processzorok sebességének és az opera­tív tárak kapacitásának nö­vekedésével azonban egyre nagyobb és egyre bonyolultabb progra­mok születtek. Ezek tervezése, il­letve a helyes működés bizonyítása egyre több gondot oko­zott. A rendszerek kidolgozása késett (néha éveket is), a költség sokkal több lett, mint ahogy azt eredetileg tervezték, a kifejlesztett rendszer pedig megbízhatatlan volt, nehéz volt karban­tartani és nem volt olyan hatékony, amint azt el lehetett volna várni. Nyilvánvalóvá vált, hogy a programok méretének növekedésével, a programszerkezetekkel szemben támasztott igénye­ket át kell értékelni. Amint Dahl a "Strukturált programozásról" című dol­gozatában írta:

"Arra a következtetésre jutottam, hogy legsürgősebben véget kell vetni annak a szemléletnek, amely szerint a programozásban a legfontosabb feladat a ráfordítás/ teljesítmény viszony op­timalizálása. Fel kell ismernünk, hogy a programozás már ma is sokkal inkább a bonyolultság megszervezésének, a nagy méretekkel járó hatalmas káosz lehető leghatékonyabb elkerülésé­nek a művészete."


A strukturált programozás kényszere

A növekvő szoftverkrízis és a programhelyesség bizonyítása iránti igény egy új (európai) nyelvhez, a PASCAL-hoz vezetett. Ez a korábbiaknál sokkal hatékonyabbnak bizo­nyult ( ter­mészetesen akadnak hibái is, pl. a  dinamikus tömbindex-határok, a kivételkezelés vagy a pár­huzamos, konkurens eljárások hiánya), amit elsősorban az új tervezési módszerek erős támo­gatásának köszönhetett. Ezeket a mód­szereket összefoglaló néven strukturált programozásnak, illetve tervezésnek nevezzük Ezek részleteseb­ben a következő­ket jelentik:

A tervezés első szakaszában az algoritmust részműveletek sorozatára bontjuk. Például, ha a ti-vel egy bizonyos, meghatározott résztevékenységet jelöltünk, akkor a t1 t2,t3,..,tn szekvenciális sorozat végre­hajtása egyben a program végrehajtását is jelenti. Ezeket a hagyományos folya­matábra szimbólumok­kal is ábrázolhatjuk:


Ha a résztevékenységek az adott programnyelven közvetlenül kódolhatók, vagy ismert alapal­goritmu­sokkal helyettesíthetők, akkor a tervezést ezen a ponton be is fejezhetjük. A ti-ket ilyenkor elemi lépé­seknek hívjuk. Legtöbbször azonban nem ilyen egyszerű a helyzet. Először is nem minden program építhető fel csupán szekvenciális elemi lépéssorozatokból. Előfor­dul­hat, hogy az egyes tevékenységek végrehajtása bizonyos feltételektől függ. Ezt tisztán a szek­venciális sorozattal nem lehet leírni. A fel­tételektől függő végrehajtás az

if feltétel then t1;

if feltétel then t1 else t2;

case szelektor of sl :t1; s2:t2;... sn:tn [else tn+1] end

elemi döntésekkel írható le a PASCAL-ban. Az alábbiakban megadtuk a megfelelő folyamatábra szimbólumokat is, de fontos hangsúlyozni, hogy a strukturált tervezésben ezeket önálló egységeknek kell tekinteni, tehát nem bonthatók fel tovább utasításokra.

Könnyen beláthatjuk, hogy a második if és a case utasítás helyettesíthető az első if utasítással azonos szerkezetű elágazásokkal és szekvenciális tevékenységek sorozataival. Sőt bebizonyít­ható, hogy ez minden programra igaz.

A többször végrehajtandó programrészeket a ciklusutasítások segítségével írhatjuk le. A PASCAL-ban ciklusszervezésre az alábbi utasításokat használhatjuk:

a.) for ciklusváltozó := kezdőérték to végérték do t;

b.) for ciklusváltozó := kezdőérték downto végérték t;

c.) while feltétel do t;

d.) repeat t1,t2,..tn until feltétel,

ahol a t és a t1,..,tn a ciklusmag, vagyis azt a tevékenységet jelöli, amit a paraméterektől füg­gően eset­leg többször is végre kell hajtani. Természetesen a tervezéskor megadhatjuk a fenti utasítások mind­egyikét magyarul is. Az ilyen tervet "mondatszerű" programtervnek hívták. Emellett számos más grafikus tervezési módszert is kitaláltak, de egyik sem lett olyan népszerű és sikeres, mint a korábbi, az assembly szin­tű tervezésben bevezetett folyamatábra-rendszer.


Ha a tervezés során a forrásnyelvű kódhoz lépésenkénti finomítással jutunk el és mindenütt csak a fenti sémákat engedjük meg, vagyis a szekvenciális tevékenységek sorozatát, a felté­teltől függő elága­zásokat és a ciklusokat, akkor az ilyen programtervet strukturáltnak mond­hatjuk. Ez persze nem azt jelenti, hogy az algoritmust a fenti folyamatábra szintig kell lebon­tani, hiszen ehhez az elemi tevé­kenységeket a nyelv utasításainál kisebb egységekkel kellene megadni, holott a programterv végső alakja a forrásnyelven kódolt program.

A jól strukturált programok megértését, illetve a helyes működésük bizonyítását a

lépésenkénti elemzés,

a teljes indukció és

az absztrakció

módszereinek alkalmazásával kielégítően elvégezhetjük. A lépésenkénti elemzéssel a szek­venciális tevékenységek és az elágazások jól vizsgálhatók, a teljes indukció pedig a ciklusok elemzésének esz­köze. Az absztrakció például abban lehet segítségünkre, hogy a programok által kezelt objektumokat egzakt, többnyire matematikai fogalmakkal helyettesíthessük.

Az, hogy a programtervet bizonyos mértékig meghatározza a feladat szintjén megfogalmazott algorit­mus, nem szorul különösebb magyarázatra. Talán kevésbé ilyen nyilvánvaló, hogy a program szerke­zetére a feldolgozandó adatok szerkezete is igen jelentős hatással lehet. A PASCAL például egy olyan programnyelv, ami rendkívül sokféle és rugalmas adatszerkezettel rendelkezik, így nagyon jól struktu­rált programokat készíthetünk ezen a nyelven, ha helyesen választjuk meg az adattípusokat. Egy konk­rét feladat megoldására persze nagyon sok jó meg­oldás készíthető. A programozó felelőssége az, hogy jól használja ki az adott programnyelv által nyújtott lehetőségeket úgy az algoritmusok, mint az adat­strukturák megválasztásakor. A jól strukturált programok az alábbi előnyöket nyújtják:- Az algoritmus könnyen érthető lesz a forráskódból, működését nyomon lehet követni.

- A program moduláris szerkezetű lesz, ami megkönnyíti  a lépésenkénti elemzést és az egyes tevékenységek önálló tervezését és kódolását.

A számítógép rendszerek nagyméretű, nagyon összetett és nagyfokú párhuzamosságot tartal­ma­zó al­kalmazásainak elősegítésére (ismét az USA Hadügyminisztériuma támogatásával) 1980-ra egy a PASCAL-on alapuló nyelvet hoztak létre, az ADA-t. Megalkotásakor úgy tűnt, a jövő nagy számító­gépeinek nyelvét hozták létre. A mikrogépek viharos térhódítása azonban minden jóslatot felborított. Ma már biztosra vehető, hogy az ADA a strukturált program­ter­ve­zés korá­nak egyik utolsó, nagygépes eljárás-orientált nyelve maradt.

Rendszerközeli programozás

Az eddig említett programnyelveket a számítógépes alkalmazásokhoz fejlesztették ki, az ope­rá­ciós rendszerek, a magas szintű programnyelvek fordítóprogramjai, bizonyos szerviz-prog­ra­mok fejleszté­séhez nagyon sokáig még az assembly-ket használták. Ez érthető is, hiszen ezeknél a szoftvereknél a hardver hatékony kihasználása sokkal fontosabb lehet, mint az alkal­ma­zá­sok esetében. A közepes ka­tegóriájú számítógépek operációs rendszeréhez, a UNIX-hoz fejlesztették ki a C nyelvet. Ez egyesíti magában a magasszintű nyelvek szerkezeti tulaj­don­sá­ga­it, támogatja a strukturált és ma már az ob­jektum-orientált programfejlesztést is, illetve az assembly nyelvekhez hasonló szinten lehetővé teszi a hardverhez való közvetlen hozzáférést. A C a közepes kategóriájú gépeken általánosan használt, de ma úgy tűnik, hogy népszerűsége a mikrogépek körében is egyre növekszik. Legújabb, már OOP-s vál­tozataival olyan szoftver rendszereket hoztak létre, mint a WINDOWS vagy a NOVELL.


Interaktív rendszerek

Egy másik területen, a gép és a felhasználó közötti interaktív kapcsolat kezelésében a magyar szárma­zású John Kemeny által kifejlesztett BASIC-et (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code- kezdők általános célú szimbolikus utasítás kódja) említhetjük meg. Ez a nyelv nem fordítóként, hanem értelmezőként (interpreter) lett bevezetve és a negyedik generá­ciós gépeken nem várt karriert futott be. Eredeti változatai nem tartoztak az elméletileg jól megkonstruált nyelvek közé, egyik nyilvánvaló hibájuk a strukturált programtervezés támo­gatásának hiánya volt. Javított, már objektum-orientált változatai azonban szinte mindenütt elő­fordulnak, ahol inter­aktivitásra van szükség.


Adatbázis-kezelők

A programozási nyelvekkel, illetve a programozási technikával szembeni újabb kihívást jelen­tettek a tömegtárolók elterjedésével megjelenő óriási adathalmazok, az adatbázisok. Olyan új algoritmusokra volt szükség, amelyek kielégítik például az alábbi követelményeket:

1. több, egymással összefüggő adatfájlon átvezetett adatmanipulációk,

2. az állományokhoz való párhuzamos hozzáférés lehetősége,

3. az adtatok védelme illetéktelen felhasználóktól és véletlen hibáktól,

4. könnyen tanulható kezelőfelület biztosítása a felhasználónak.

Ezeket az új programrendszereket  adatbázis-kezelő rendszereknek nevezték el. Az adatbá­zisok szer­vezési módja kétféle adatmodellt használ, a hálóst és a relációst. Ezek közül szá­mítógépen az utóbbi kezelése bizonyult sikeresebbnek. A relációs adatbázis-kezelő rendszerek már a számítógépek III. ge­nerációjának végén, IV. gene­rá­ciój­á­nak elején megjelentek, de iga­zán széleskörűen csak a IV. generá­ciós mikrogépeken terjedtek el. Az első relációs adatbázis-kezelő mikrogépes nyelv a dBase interpreter volt. A FOXBASE tulajdonképpen a dBase ja­vított változatának tekinthető, de későbbi verziói, pl. a FOXPRO­, már igen jelentős eszközöket tartalmaznak, elsősorban a felhasználói kap­csolatok tervezésében. Az interpreteres változatok mellett fordítókat is készítettek, ilyen például a CLIPPER, a dBase-hez hasonló adottságok­kal.

A relációs modell lehetővé tette egy olyan adatmanipulációs nyelv elkészítését, amely az adatszerke­zetek megadását, az adatkezelést és az adatbiztonságot matematikailag megalapozott, szabványos esz­közrendszerrel oldja meg. Ez a nyelv a SEQUEL (Structured Query Language), az IBM terméke (1976). A nevét később SQL-re változtatták. Az SQL-t ma már min­den adatbáziskezelő rendszer tar­talmazza, illetve amelyek nem, azok egyszerűen kihaltak. 


Integrált környezetek

A miroszámítógépek fejlődésével és robbanásszerű elterjedésével az operációs rendszerek fejlesztői nem tudtak lépést tartani. Az alkalmazások fejlesztőire hárult az a feladat, hogy egy-egy, még erősen hardver-orientált operációs rendszerre építve egy nagyobb feladatcsoport igé­­nyei­nek megfelelő, könnyen kezelhető alrendszereket hozzanak létre. Ezeket a szoftvereket összefoglaló néven integrált rendszereknek nevezzük. A hardver gyors fejlődése és a struktu­rált tervezési módszerek lehetővé tet­ték az egyre bonyolultabb programrendszerek létrehozá­sát. Ennek következtében a számítógépeket olyan területeken kezdték használni, amit koráb­ban szinte el sem lehetett képzelni. A teljesség igénye nélkül csak néhány ilyen alrendszert említünk meg.

A DTP (DeskTop Publishing) a szövegkészítés és feldolgozás integrált rend­szereinek gyűjtő­neve. Elterjedt képviselője pl. a PageMaker és a Corell Draw. A CAD (Computer Aided De­sign) a műszaki tervezést, a CAM (Computer Aided Manufacturing) a gyártási folyamatok automatizálását segítő al­rendszer. Megjelentek az első próbálkozások az oktatás és tanulás számítógépes segítéséhez, a CAI (Computer Aided Instruction) és a CALL (Computer Aided Language Learning). Ma már az integrált rendszerek olyan tömegével találkozik a felhasz­náló, amit nem lehet egykönnyen rendszerezni. Azt azonban szinte mindegyikről elmondhat­juk, beleértve a legkorábban megjelenteket is, hogy nem le­zárt, hanem folyamatosan, néha na­gyon gyorsan fejlődő rendszerek.


Objektum-orientált programozás és tervezés (OOP, OOD)

A mikrok elterjedésével csakhamar kiderült, hogy a szoftver krízist nem lehet leszűkíteni a hardver és az alkalmazói szoftver illesztési problémáira. A felhasználói  környezet szerepének növekedése oda vezetett, hogy a strukturált programtervezést támogató nyelvek, mint például a PASCAL vagy a C nem bizonyultak elég hatékonynak az új feladatokhoz. Az új program­terve­zési módszer, amitől a fel­használói interfésszel kapcsolatos gondok megoldását remélhet­jük, az objektum-orientált programo­zás. Alapjait szintén egy a 60-as években megje­lent programnyelvben, a SMALLTALK -ban fektet­ték le. Ma már a hagyományos nyelvek újabb változa­ta­iba átvették az OOP alapelveit , amelyeket az alábbiakban foglalhatjuk össze:Az objektumtípus (osztály) a valóság egy modellje, amiben a valóságos objektumtípus (va­lami­lyen létező egyed, pl. ember, vagy absztrakt fogalom, pl. mátrix, négyszög, stb.)  adatmodelljét és az ezen manipuláló függvényeket és/vagy eljárásokat, metódusokat ad­hatjuk meg. A metódusok az objektumok viselkedését írják le.

Objektumtípus=adatmodell+metódusok.

Az objektumok egy objektumtípushoz tartozó változók. Ezek zárt egységek, adataikat csak saját tí­pusuk metódusai ismerik, illetve változtathatják meg. Az objektum környeze­te, ha ismeri az objektum metódusait, kérheti azok végre­haj­tását. Ezt a kérést üzenetnek nevezzük.

Egy objektumtípusból további objektumtípusok származtathatók úgy, hogy vagy az adat­mo­dell, vagy a metódusok egy részét megváltoztatjuk vagy kibővítjük. Ez az új típus is­meri az ősének az összes adattípusát és metódusát.  

Ha a leszármaztatott objektumtípusban az ős típus adattípusát vagy metódusát újra, ugyan­olyan név­vel, de más tartalommal adjuk meg, akkor a leszármaztatott objektum ugyanarra az üzenetre másképpen viselkedhet.

Az objektum orientált tervezés és programozás segítségével sokkal nagyobb és bonyolultabb felada­tok programjai készíthetők el gyorsan és megbízhatóan, mint a strukturált módszerek­kel. Tulajdon­képpen a grafikus felhasználói felület (GUI) igénye indukálta ezt a felismerést, de ma már nincs olyan területe a szoftverfejlesztésnek, ahol ne törekednének az alkalmazá­sára. Az említett előnyöknek természetesen ára van, mégpedig a hardver rosszabb kihaszná­lása


Negyedik generációs eszközök

Az OOP elterjedése a szoftverfejlesztésben oda vezetett, hogy a hagyományos programozási techni­kák helyett új grafikus fejlesztő eszközök jelentek meg. Ezek a formális nyelvek szinta­xisának isme­rete helyett vizuális manipulációkból képesek helyes magas szintű kódot gene­rálni. Ez azt jelenti, hogy a programozás "művészete" szakmai szintről felhasználói szintre csök­kenthető. A hagyományos nyelvek "visual" változatai már megjelentek, de más területe­ken is gyors, használható eredmények várhatók. Pédaként megemlíthetjük az SQL-t és a HTML-t is.

Azt hihetnénk, hogy a hagyományos programozási technikákra ezek után már nem sokáig lesz szük­ség.  Sajnos, ez nem igaz. A számítógépekkel való emberi kommu­nikáció továbbra is a formális nyel­vekre épül. A negyedik generációs eszközök fejlesztése, megbízható használata nem képzelhető el nélkülük.


A Java

Az Internetes alkalmazások iránti fokozott igény következménye a JAVA programnyelv, a SUN cég fejlesztése. Természetesen támogatja, sőt egyenesen kikényszeríti az objektum-ori­entált fejlesztési technikát. Hasonlít a C++-hoz, de könnyebben tanulható és kifejezetten "el­osztott" környezetre tervezték.. Ez azt jelenti, hogy a futó program egyes részei, illetve az adatai nem kell, hogy ugyanazon a gépen legyenek. Ahogy a SUN-szlogen mondja: " a hálózat a számítógép". A "hordozható" programokat készít, azaz környezettől, operációs rendszerek­től függetlenül használható. Ezt úgy oldják meg, hogy a különböző operációs rendszerekre te­lepítenek egy JAVA "vituális gépet" (JAVA plattform), ami a fordítóprogram outputját értel­mez­ni fogja. Ezt természetesen operációs rendszerenként külön-külön kell elkészíteni. A for­dító egységes, úgynevezett "bájt kódot" készít, amit virtuális gép fog értelmezni és végrehaj­tani. Emellett a JAVA virtuális gép opcionálisan végrehajtható formára is képes fordítani a bájt kódot, a gyorsabb futás érdekében.

A JAVA applet-ek a WEB-lapokba építhető kis alkalmazások vagy modulok. A JAVA scrip-t­ek viszont nem tekinthetők igazi JAVA alkalmazásoknak. A script­­-eket  a NETSCAPE cég vezette be, és bár JAVA formátumban írhatók, más értelmezőt igényelnek, nem "hordoz­hatók" és nem fordíthatók bájt kódra.


Egyéb "egzotikus" nyelvek

A 60-as években keletkezett nyelvek között megjelentek olyanok is, amelyek nem a Neu­manni architektúrák kiszolgálását célozzák. Az utasításcentrikus, úgynevezett imperatív nyel­vektől megkülönböztetve, ezeket applikatív nyelveknek nevezzük. Egyik legfontosabb kép­vi­se­lő­jük a LISP, amit máig is alapnyelvnek tekinthetünk ezen a területen (Az AUTOCAD pl. LISP-ben programozható). A PROLOG, vagy a magyar fejlesztésű M­-PROLOG szintén is­mert képviselője ennek a nyelvcsaládnak. Az e nyelveken fejlesztett alkalmazások általában a mesterséges intelligencia körébe tartoznak. és természetesen ma még nagyobb részben Neumann-elvű gépeken futnak, de találhatunk már ötödik generációs megvalósításokat is.


Zárszó, 2000 körül:

Minden előzetes jóslat és várakozás ellenére ma még mindig a Neumman-elvű gépek uralják a számítástechnikát. A nem-Neumanni architektúrák evolúciója sokkal lassúbb lett, mint ahogy azt vártuk. A hardver fejlesztések tartalékai még igen jelentősnek látszanak ahhoz, hogy ez az állapot hosszabb ideig fennmaradjon. Elmondhatjuk, hogy most, első felismerése után 40 év­vel, a szoftver krízis még mindig velünk van. Bár valódi fejlődés következett be tervezési szemléletünkben, fejlesztési módszereinkben, a fejlesztői gárda oktatásában, ennek ellenére a programok iránti igény gyorsabban nőtt, mint ahogy azt a fejlesztők ki tudták volna elégíteni. Még jobb eszközökre, technikára és módszerekre lenne szükség és talán a legfontosabb: jobb oktatásra és több tapasztalatra.


Találat: 2111Felhasználási feltételek